Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2023_01_jan

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEM AZ ANYAGOT, MÓDOSÍTÁST KÉREM NEKEM SZEMÉLYESEN JELEZNI! KÖSZÖNÖM - BÉLA

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXIII. évf. . szám, 2023.

Lapzárta: január 10.

Szerkesztőbizottsági: folyamatosan

Következő lapzárta: február 06.

Fedlap

Fedbelső

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2023. január 01-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészben devizában érkezik be. A korm. rendelet által biztosított új lehetőség elsősorban az említett cégek számára megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetéstét.
Az adózó 2023. január 1 napjától a helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.
A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyit. Felhívom az adózók figyelmét, hogy a deviza utalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám (IBAN) túl a számlavezető Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUH, valamint a Kincstár levelező bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.
SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat számla adatai:
Önkormányzat neve: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
Számla száma: 10032000-00003270-02120016
Számla IBAN száma: HU24 1003 2000 0000 3270 0212 0016

Kovács Edit adóügyi főelőadó

Önkormányzat

Önkéntes tűzoltók toborzó plakát, kb 1/4 oldalas.

A FELSŐPAKONYI SZOCIÁLIS,- CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

A Felsőpakonyi Szociális,- Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. december 2-től 2023. március 31. napjáig az alábbi nyitva tartással fogadja Önöket:

A szociális ellátásokat (étkezés, gondozás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), továbbra is folyamatosan biztosítjuk.

Igénybe vehető szociális szolgáltatásaink:

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük vagy
- hajléktalanságuk miatt.
Térítési díj jelenleg, napi 577 Ft/adag. (sajnos emelés itt is várható)
Házhoz szállítás 100 Ft/nap. (sajnos itt is)

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében állapítjuk meg, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt-e. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

A szociális segítés keretében milyen segítséget nyújtunk?
- a lakókörnyezeti napi higiéniai feladatok elvégzésében való közreműködést,
- a napi háztartási tevékenységben való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését,
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a háztartási segítségnyújtást
- és a szociális segítést.

A személyi gondozás keretében milyen segítséget nyújtunk?
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási (szakápolói feladatok nem, de szükség esetén igényelhető ez az ellátás is) feladatok elvégzését, ezen belül recept, beutaló felíratása, kiváltása, személyes megjelenést nem igénylő felnőttorvosi kapcsolat ellátása
- a háztartási segítségnyújtást
- és a szociális segítést.
A szociális segítés és a személyi gondozás esetében 500,- Ft/óra. (méltányosság kérhető)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- az igénybevevő felügyeletét,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj összege a rendszeres havi jövedelem 2 %-a.

A közelmúlt eseményei:

I. Ünnepi programok
Újra indult az Ifi
A fűtésszezon alatt két rendezvény megtartására kaptunk engedélyt.

1. Az Ifjúsági Klub karácsonya
Az 5-8. osztályosokat az adventi készülődés jegyében egy karácsonyi kézműves foglakozásra invitáltuk. Adventi koszorút, valamint ajándékokat készítettünk a családtagoknak, barátoknak. Az alapanyagot és az uzsonnát az Önkormányzat biztosította. Egész kis remekművek születtek.

XXX KÉPEK A MŰVEIKRŐL XXX

KÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓ:

Szeretettel meghívlak Benneteket a farsangi ifjúsági klub foglalkozásra
időpont: 2023. február 3-a péntek, 14.30 óra
helyszín: 2363 Zrínyi u. 36/a.
Farsangi álarckészítés, játék, uzsonna.
Mindenkit szeretettel várunk.
XXX VALAMI MASZK DEKORNAK XXX


II. Ünnepi eseményeink
- A rászoruló gyermekes családoknak - a több éves hagyományunknak megfelelően - karácsonyi csomaggal igyekeztünk gondtalanabbá varázsolni az ünnep napjait.
- Az ingyenes étkeztetésben részesülőknek - a karácsonyi 3 napos ünnepre - élelmiszer csomagot állítottunk össze, melyet nagy örömmel vettek át.
XXX ÉLELMISZERCSOMAGOK XXX

Mindenkinek eredményekben és szeretetben gazdag, békés, boldog újesztendőt kíván a Szolgálat nevében:
Tamás Katalin intézményvezető

Eljött a 2023-as esztendő

Mindenekelőtt szeretnénk egészségben és sikerekben gazdag, békés, boldog új évet kívánni minden kedves felsőpakonyi lakosnak.
Ám mielőtt belekezdenénk az előttünk álló feladatok, események, beruházások és fejlesztések ismertetésébe, kicsit tekintsünk vissza a mögöttünk hagyott évre. Az év végi jókívánságok közepette többször is elhangzott, hogy a Sberbank felszámolása miatt csak év végével fértünk újra hozzá a banknál zárolt pénzösszegekhez, ezért az év elsődleges feladata a túlélés volt az önkormányzat számára.
Az alaposan megtervezett, biztonsággal tartható, mindemellett fejlesztéseket is magában foglaló költségvetés február végén egyik pillanatról a másikra vált értelmetlenné. A halasztható fejlesztések, beruházások elmaradtak, a rendezvények egy része vagy meg sem lett tartva, vagy szerényebb keretek között valósult meg. Azonban, ha a helyzetet onnan közelítem meg, hogy március 2-án reggel nulla forint volt az önkormányzat számláján, nagy eredménynek kell értékelnem, hogy az önkormányzatnak mindezek ellenére egész évben sikerült a feladatellátást, az intézmények működését zavartalanul biztosítani. Azonnali átszervezést, összefogást és időt, energiát nem kímélő munkát követelt mindez, köszönet érte sokadszorra, mindenkinek!
Bár az elnyert pályázati összegekhez szintén nem fértünk hozzá, a kötelező, határidős pályázati beruházások átmeneti állami támogatással - melyet decemberben vissza is fizettünk az államkincstárnak - elkészültek. Orvosi eszközbeszerzés a gyermekorvosnak, védőnőnek, további járdaszakaszok a Zrínyi utca mentén, parkoló felújítása a Rákóczi utcában az általános iskola hátsó bejáratánál, játszótéren hat új játék és egy filagória telepítése, a Ravatalozó és a Dűlő út felújítása megtörtént.
A rendkívüli helyzetben mindenki átlagon felül tejesített, és ezt az önkormányzat igyekezett elismerni. Idén először 13. havi jutalomban részesítette az önkormányzat valamennyi intézményének dolgozóit. A Képviselő-testület a polgármester részére is megállapított jutalmat, aki a jelenlegi bizonytalan energia helyzetre tekintettel nem kívánta felvenni. Az elismerést köszönettel fogadta, azonban az elsődleges cél most az, hogy a település és intézményeinek megemelkedett rezsi költségeit biztosítani, fedezni tudjuk a téli időszakban. Ehhez egyébiránt Magyarország Kormánya is segítséget nyújtott, 91 millió forint vissza nem térítendő támogatás formájában. Ezt az összeget kizárólag a rezsiköltségekre fordíthatjuk.
2022 az intézményvezetői választások éve is volt. Újraválasztásra került a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznál Vida Nikoletta, a Szociális Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál Tamás Katalin, a Mesevár Napköziotthonos Óvodánál pedig Gelsiné Zsurka Zsuzsa.
Az intézmények esetében az önkormányzat pályázati kiírást tett közzé, melyre mindhárom lejáró megbízatással rendelkező intézményvezető is benyújtotta pályázatát. Eddigi munkájukkal a Képviselő testület elégedett volt, így újabb 5 évre szóló megbízatást kaptak. Lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönjük! További sikereket kívánunk nekik!

Ami pedig a 2023-as esztendőt és a terveket illeti:
Az önkormányzat legnagyobb projektje két eredményes TOP-os uniós pályázat megvalósítása. Civil Ház építésére 300 millió forintot nyertünk. Az előkészületek már a tavalyi évben elkezdődtek, az engedélyes tervek rövidesen elkészülnek, ezt a közbeszerzés és a kivitelezés követi majd. Az óvoda villamos hálózatának teljes cseréjére, az intézmény alsó szintjének egységes burkolására, komplett felújítására, az emeleti szinten új tornaszoba kialakítására, továbbá udvari- és beltéri eszközök, játékok beszerzésére 140 millió forint pályázati összeg áll rendelkezésre. A beruházás a nyári szünet idejére lesz ütemezve, remélhetőleg sikerül úgy megszervezni, hogy az óvoda megszokott nyári ütemterve biztosított legyen.
Februárban várható a belterületi utak aszfaltozására kiírt pályázat támogatói döntése, melynek segítségével 145 millió forint értékben a vasút utcai lakóterületen három utca aszfaltozására és a vízelvezető árkok kialakítására lesz lehetőség.
A kisebb pályázatok közül pedig a köztemető vízellátásának bővítése, felújítása, további napelemes lámpatestek elhelyezése vár még kivitelezésre.
Fontos és sürgető feladata az önkormányzatnak, hogy a bekötő út mellett elkészüljön az ipari telepig vezető kerékpárút. A korábban elnyert pályázati forrás már nem áll rendelkezésre, ám az önkormányzat eltökélt szándéka a kerékpárút megvalósítása, akár saját költségvetésének terhére.
A nagyobb feladatok mellett máris csatlakoztunk a település fásítási program idei kiírásához, amelyből tavaly 30 fát sikerült ültetnünk, reméljük, ezt idén is sikerül elérni.
Mindezek mellett számtalan elképzelés, terv, ötlet van még napirenden, amelyek megvalósításához várjuk a pályázati kiírásokat, és ahogy az elmúlt években, úgy idén is valamennyi lehetőséggel élni kívánunk.
Bízunk benne, hogy az elmúlt évek nehézségei után végre egy olyan esztendő elé nézünk, ahol minden rendezvényünk megtartásra kerülhet!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

LEZÁRULT A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. A vírushelyzet miatt most eltolódva, az idei évben került sor az összeírásra. 2022. október 1. és 16. között a tisztelt lakosság az önkitöltés módszerével teljesíthette adatszolgáltatási kötelezettségét. Ezt követően október 17-től november 20-ig számlálóbiztosok járták a település utcáit, ellenőrizték a címeket, megkeresték azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett elektronikusan kitöltés. November 10. és 28. között pedig a pótösszeírás keretében a Polgármesteri Hivatalban lehetett jelentkezni azoknak, akik kimaradtak az előző körökben az adatszolgáltatásból.

Ezúton szeretném megköszönni minden Felsőpakonyon élő lakótársunknak, hogy az esetek többségében különösebb fennakadás nélkül teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket, és együttműködtek a népszámlálási feladatok teljesítésében.

Külön szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik heteken keresztül szorgalommal és becsülettel dolgoztak az összeírás során, és több, mint 1700 címet validáltak a rendszerben határidőig. Így köszönöm a számlálóbiztosok – Barta Ildikó, Kiss-Lossó Anita, Matiszné Gomba Zsuzsanna és Matusekné Kovács Edit –, az ő munkájukat segítő felülvizsgáló, Kronvalter Emília munkáját, és a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak a segítségét, akik részt vettek a feladat lebonyolításában.

Farkas Renáta
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI REZSITÁMOGATÁS

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata lakásfenntartást segítő települési támogatási programmal kívánja segíteni a megemelkedett energiaköltségek miatt nehéz helyzetbe került felsőpakonyi lakosokat. A szociális alapon járó támogatás az áram- és gázfogyasztás, illetve tűzifa költségeire igényelhető, 2022. december 1-től 2023. április 30-ig terjedő időszakban.

Az önkormányzati rezsitámogatást igényelhetik azok a Felsőpakonyon bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett felsőpakonyi lakóhelyén élő

- egyedül élők, gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelők, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot, valamint

- családok, amely család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot.

Fenti feltételeken túl azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra, amelyekben lakossági piaci árat, illetve versenypiaci árat fizetett és csak a számlán szereplő összegre, vagy legfeljebb a támogatási összeg erejéig.

Tehát

- az áramfogyasztás költségeire a piaci áron számolt összeg, de legfeljebb havi 5.000,- Ft,

- a gázfogyasztás költségeire a versenypiaci költségeket tükröző áron számolt összeg, de legfeljebb havi 15.000,- Ft,

- a tűzifa beszerzési költségeire a beszerzési költség, de legfeljebb 75.000,- Ft egyszeri, egy összegben folyósított támogatás adható.

A támogatás csak annak a jogosultnak állapítható meg, akinek a nevére a számla szól.

Az Önkormányzat közvetlenül a jogosultaknak juttatja el a pénzbeli támogatást átutalással vagy postai úton.

A tűzifa beszerzési költségeire vonatkozó támogatás iránt akkor nyújtható be kérelem, amennyiben kérelmező 2022. december 1. napját követően tűzifavásárlást végzett és rendelkezik a vásárlást igazoló számlával, valamint fatüzelésű fűtőberendezéssel.

Az áram-, a gázfogyasztás, a tűzifa beszerzés költségeire a támogatás párhuzamosan is igényelhető, azonban egy jogosult csak egy lakásra veheti igénybe. A Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal a jogosultsági feltételek meglétét környezettanulmány útján ellenőrizheti.

Kérelem benyújtásának módja:

Lakásfenntartást segítő települési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni.

A formanyomtatvány elérhető:

- elektronikusan a felsopakony.hu honlapon,

- papír alapon az Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Farkas Renáta
jegyző

Sikeres útfelújítások - útépítések

A Belügyminisztérium pályázatának keretében a Dűlő út felújítása 16.867.252 Ft támogatásból, 9.338.214 Ft önerőből, összesen több, mint 26 millió forintból valósult meg. A Petőfi útról bekanyarodva az út torkolati becsatlakozása, az első 20 méter, a Magyar Közútkezelő előírása alapján meleg aszfaltos burkolatot kapott, az út többi része mart aszfaltos borítással, mindkét oldalon padkával, szikkasztó árkok kialakításával valósult meg.
Tudjuk, hogy a meleg aszfaltos borítás időtállóbb megoldás lenne, azonban az a jelenlegi költségek minimum duplájába kerülne, s igazodnunk kellett a költségvetésünkhöz, valamint a pályázati forráshoz. Az ott lakók számára már hosszú évtizedek óta problémákat okoztak az esőzés idején kialakult utcaszéles tócsák, nyáron a por, a rengeteg gödör, gyakorlatilag az ott lakókon kívül az út használaton kívül esett, így a kínálkozó pályázati lehetőséget megragadtuk, amely segítségével sikerült az utat felújítani, használhatóbbá tenni.
Bízunk benne, hogy a felújított szakasszal tehermentesíteni tudjuk a főbb útvonalakat, mint pl. Zrínyi Miklós utcát, a Dr. Jáhn Ferenc utcát, és az út használata a lakosok megelégedésére szolgál majd.

Azonban nem maradunk meleg aszfaltos pályázat nélkül sem!
Önkormányzatunk még május végén nyújtott be pályázatot belterületi utak fejlesztésére vonatkozóan a TOP_Plusz-1.2.3-21 - Belterületi közutak fejlesztése pályázat keretein belül. (Erről bővebb cikk az Agora korábbi, 2022. június-július, 6. számában található.)
Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy a TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosítószámú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázatunk sikeres volt, így a Vasút utcai lakóterületen jövőre három utca aszfaltozására nyílik lehetőségünk.
A Márai Sándor utca, a Balassi Bálint utca, a Madách tér, a közbeszerzés lefolytatását követően meleg aszfaltos burkolatot kap. A Balassi és a Márai utcáknál az út mindkét oldalán, a Madách térnél pedig a jobb oldalon földmedrű szikkasztó árok is épül.
+ kép az elkészült Dűlő útról

Szabóné Szabó Nikoletta
pályázatkezelési előadó

+kép

Óvoda

Adventi várakozás

Óvodánkban minden ünnep, jeles nap különleges, de nincs semmi, ami az adventi várakozáshoz, készülődéshez fogható. Ez decemberben sem volt másképp. Izgatottan vártuk a Mikulást, akinek ezúton is köszönjük, hogy varázslatossá tette gyermekeink délelőttjét. Ellátogatott hozzánk a Gézengúz együttes, akik már szinte haza járnak hozzánk. Dalaikkal, meséikkel hozzájárultak a karácsonyi hangulat megerősítéséhez. Majd a Cica csoportot érte az a megtiszteltetés, hogy az Adventi Gyertyagyújtáson képviselhették intézményünket. Meséjüket halkszavúan, ám annál nagyobb szeretettel adták elő a kedves közönségnek. Az utolsó gyertyaláng, a szeretet, fellobbanásának óvodai napján gyönyörű karácsonyfánkat körül állva, csillagszórónál is ragyogóbb gyermekszemek mutatták meg ismét, hogy mi is az igazi karácsonyi csoda.
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda apraja- nagyja!

Ancsa óvó néni

Iskola

Mozgalmas decemberi napok az iskolában

Az adventi időszak jelképeként készített iskolai adventi koszorú gyertyáit hétfőnként mindig más-más alsós osztály tanulói gyújtották meg közös énekléssel az aulában. Emellett természetesen több más közösségi eseményre is sor került.

Bolhapiac
Az iskola diákönkormányzata által ismét megrendezésre került december 1-jén a bolhapiac. Már nagyon várták ezt az eseményt a gyerekek. Az aula és a földszinti folyosó egy része megtelt padokkal, ahol a tanulók közel két órán keresztül árulhatták portékáikat. A kis apró csecsebecsék, játékok, plüssök mellett értékesebb társasjátékok és könyvek is új gazdára találtak. Igazi vásári hangulat töltötte be az aulát. A téli otthonok melegségét árasztották magukból a karácsonyi mintás illatzsákok és a szép gyertyás asztaldíszek is.

Mikulás-járás
Ha december eleje, akkor biztos, hogy betér hozzánk a Mikulás. Kicsik és nagyok egyaránt várták, hogy december 6-án ismét bekopogjon a tantermek ajtaján a Télapó. Szép új ruhájában csak úgy suhant a segítségére siető krampuszokkal, teremről teremre, nem kis feladatot vállalva. Dalokkal, furulyaszóval és versekkel köszöntöttük őket. Köszönjük Mikulás!

Miki-buli
Bár a Télapó a december 9-i Miki-bulira nem tudott eljönni, de nélküle is jó hangulatban ropták a táncot kicsik és nagyok. Aki pedig a táncolásban elfáradt, azoknak játékos feladatokkal kedveskedtünk. A Miki-büfé mindig nagy sikernek örvend, s ezt most külön köszönöm a diákönkormányzat talpraesett tagjainak, akik bebizonyították, hogy ha feladat van, akkor nincs akadály.

Színházlátogatás
Alsós osztályaink a Turay Ida Színházban egy csodálatos karácsonyi történetnek lehettek részesei. Andersen: Hókirálynő című meséjét látva valóban közelebb kerültünk a közeledő karácsonyi csodához és a szeretethez. Felsős tanulóink közül is többen csatlakoztak a színházprogramjainkhoz, a Valahol Európában című darabot több osztály tanulói is látták.

Osztályaink, csoportjaink szerepeltek az iskolánk falain kívüli községi rendezvényeken is. Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.

S lassan elérkezett az utolsó decemberi tanítási nap is, a készülődésből ünnep lett és eljött a várva várt karácsony, vele a megérdemelt pihenés, hogy januárban aztán újult erővel fogjunk hozzá a tanév második félévéhez.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzat segítő tanár

kép1 Mikulás és csapata

Katolikus

Felsőpakonyi Katolikus Egyházközség 2023-as eseménynaptára

Január
1. - 11:30 Ünnepi szentmise
5. - 18:00 Urunk megjelenése ünnepi szentmise
8. - 17:00 Gitáros esti mise
15. - 8:00 Szentmise
22. - 8:00 Szentmise
29. - 8:00 Szentmise
Február
3. - 18:00 Képviselő testületi ülés
- 19:00 Felnőtt hittan
5. - 8:00 Gyertyaszentelés és balázsáldás
12. - 8:00 Szentmise
- 17:00 Gitáros esti mise
19. - 8:00 Szentmise a házaspárokért
26. - 8:00 Szentmise
Március
5. - 8:00 Szentmise
12. - 17:00 Gitáros esti mise
19. - 8:00 Szentmise
26. - 8:00 Szentmise
31. - 18:00 Nagyböjti lelkigyakorlat, gitáros szentségimádás
Április
2. - 8:00 Virágvasárnapi körmenet és szentmise
7. - 15:00 Urunk szenvedésének ünnepe „csonkamise”
8. - 18:00 Nagyszombat Húsvét Vigiliája, szentmise, utána ételszentelés
9. - 11:30 Húsvét vasárnapi ünnepi szentmise
16. - 17:00 Gitáros esti mise
23. - 8:00 Szentmise
30. - 8:00 Szentmise
Május
7. - 8:00 Édesanyák köszöntése a misén
14. - 8:00 Szentmise
1700 Gitáros esti mise
20. - Autós zarándoklat a váci Hétkápolnához
21. - 8:00 Szentmise
28. - 11:30 Pünkösdi ünnepi szentmise
Június
4. - 8:00 Úrnapi körmenet
11. - 8:00 Te Deum tanévvégi hálaadó szentmise
18. - 8:00 Szentmise
25. - 8:00 Szentmise
Július (nyári miserend!)
2. - 8:00 Szentmise
22. - 20:30 Kertmozi (esőnap 29.)
Augusztus (nyári miserend!)
14. - 18:00 Nagyboldogasszony előesti szentmise
20. - 8:00 Szent István napi ünnepi szentmise
26. - 20:30 Kertmozi
27. - 8:00 Szentmise
Szeptember
3. - 8:00 Veni Sancte tanévnyitó szentmise
10. - 8:00 Szentmise
- 17:00 Gitáros esti mise
17. - 15:00 Templombúcsú és ünnepi körmenet
24. - 8:00 Szentmise
Október
1. - 8:00 Szentmise
8. - 8:00 Szentmise
- 17:00 Gitáros esti mise
15. - 8:00 Szentmise
22. - 8:00 Szentmise
29. - 8:00 Szentmise
November
1. - 16:30 Mindenszentek ünnepi szentmise
5. - 8:00 Szentmise
12. - 8:00 Szentmise
- 17:00 - Gitáros esti mise
19. - 8:00 Szentmise
26. - 8:00 Szentmise - első adventi gyertyagyújtás
December
3. - 8:00 Szentmise
- 17:00 Gitáros szentmise - második adventi gyertyagyújtás
10. - 8:00 Szentmise - harmadik adventi gyertyagyújtás
16. - 15:00 Adventi lelkigyakorlat, szentségimádás, gyónási lehetőség
17. - 8:00 Szentmise - negyedik adventi gyertyagyújtás
24. - 22:00 Éjféli mise
25. - 11:30 Ünnepi szentmise, előtte a gyerekek ünnepi műsora
26. - 8:00 Ünnepi szentmise, karácsony másnapja
31. - 16:30 Év végi hálaadó szentmise

Az aktuális nyári miserend és az esetleges programváltozások miatt tájékozódjanak Facebook oldalunkról és egyéb hirdetési felületeinkről!

Református

A Református Gyülekezet közleménye

Januárban frissítettük, aktualizáltuk gyülekezetünk tagságának névjegyzékét.
Református egyházi törvényünk szerint a hivatalos (választó) egyháztagságnak öt kritériuma van. Választójoggal rendelkező egyháztag az lehet, aki:
1. nagykorú,
2. konfirmációi fogadalmat tett,
3. rendszeresen részt vesz a gyülekezet istentiszteletein és az úrvacsorai közösségben,
4. a gyülekezet anyagi fenntartásában részt vállal (tehát évente legalább egyszer nevével adminisztrált módon egyházfenntartói járulékot fizet),
5. a gyülekezet területén lakik (ez utóbbi feltétel alól indokolt esetben a presbitérium felmentést adhat).

Amellett, hogy egy ilyen frissítés alkalmával el kell engednünk olyan régi tagjainkat, akik elhunytak vagy elköltöztek, örvendetes találkozásaink is vannak: minden évben vannak olyanok, akik a gyülekezetünkhöz találnak. Vannak közöttük frissen ideköltözők, de olyanok is, akik valamilyen okból éppen most jutottak el odáig, hogy a közösséghez tartozás igénye vagy a hitük megerősítésének vágya felerősödött bennük. Ők a kezdeti bátor lépés, a kapcsolatfelvétel után gyakran átélik, hogy valóban figyelmet, új kapcsolatokat, sokszor értékes barátságokat találnak közösségünkben.
Mi pedig sokszor rácsodálkozunk, mennyi meglepetést tartogat nekünk Isten ezen a téren is: olyan embereket, akik egymás számára ismeretlenül éltek egyazon településen, ő bármikor igazi testvérekké is tehet.
Nyitott szívvel várjuk mindazokat, akik református felekezetűek, és a közeli vagy a távolabbi múltban Felsőpakonyra költöztek, de még nem vették fel velünk a kapcsolatot. És várjuk azokat is, akiknek régebben volt kapcsolatuk gyülekezetünkkel, de bármilyen okból elhalványult vagy megszakadt. Biztos vagyok benne, hogy gazdagodik az élete annak, aki megkeresi vagy helyreállítja ezt a fontos kötődését.
Örömmel fogadnék egy rövid jelzést mindazon reformátusoktól, akikhez még nem jutottam el lelkészi látogatásra, és nyitottak lennének rá. Akár személyesen a vasárnap 10 órai istentiszteleten, akár elérhetőségeimen: +36 30 409 3323, felsopakony.ref@gmail.com

Csere Mátyás lelkipásztor

Könyvtár

Boldog új évet kíván a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház!

2022-es év vége sűrű volt a Klubkönyvtár dolgozóinak, ami jó hír, mert azt jelenti, sok programlehetőséggel tudtunk szolgálni az adventi időszakban a felsőpakonyi lakosoknak. Felsőpakony Jövőjéért Egyesülettel közösen mind a négy adventi vasárnap vártuk a település lakóit a Petőfi téren, a közös gyertyagyújtásra és egy kis közös éneklésre. Mind a négy vasárnap résztvevőinek, szereplőinek ezúton köszönöm szépen a szíves együttműködést.
Hagyományosan december 5-én este ellátogatott Felsőpakonyra a Mikulás. Minden kisgyermek életében a nagyszakállú, piros ruhás, idős ember várása csodákkal teli időszak. A Holdas Lovas Tanyának, azaz Bornemissza Gabriellának és családjának köszönhetően minden évben lovas kocsin érkezik a Télapó, ami külön nagy öröm a gyerekek számára.
December 10-én a könyvtár előtti utcarészen tartotta Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a települési advent ünnepségét. Sajnos, az időjárás egyáltalán nem volt kegyes a rendezvényhez és a szervezőkhöz. Egész napra esőt jósoltak, és valóban egy picike tisztulás sem látszódott az égbolton, de szerencsére a kilátogatóknak ez nem szegte kedvét. Meglepetésünkre és örömünkre nagyon sokan kimerészkedtek még ebben a csúnya időben is.
Lassan már hagyománnyá válik, hogy könyvtárunk csatlakozik a Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Szeretetdoboz akciójához. 2018-ban Farkas Renáta Felsőpakony jelenlegi jegyzőjének ötlet alapján vettük fel a kapcsolatot a szolgálattal. Évről évre egyre több szeretetdobozt adhatunk át karácsony előtt a szolgálat dolgozóinak. Tavaly 86 db meglepetés csomagot gyűjtöttünk össze a pakonyi lakosok közreműködésével, amit ezúton is köszönünk szépen.
A könyvtár életében mindig sűrű, ezeken a központi rendezvényeken túl a karácsony előtti időszak. Rajzszakkörünk kéthetente csütörtök délutánonként töretlen Kalas Béláné és Gergely Mihályné vezetésével. Hagyományosan, az adventi időszak kézműves foglalkozásait próbáljuk ilyenkor kicsit közvetlenebbé, meghittebbé tenni. Meleg teával és mézes puszedlivel vártuk az alkotni vágyókat.
Az „Élő adventi naptár” pályázatunkra annyi sok szép ablak díszítés érkezett, hogy nem tudtunk dönteni. A legszebbnek ítélt ablak, és amelyikben a legtöbb energia befektetést gondoltuk a 24-es számot viselte, Kollár Beáta és osztálya keze munkája. Viszont egy-egy bonbonnal köszöntük meg a további gyönyörű munkákat a 6-os ablak díszítőjének, Gaálné Acsai Kingának, a 10-es ablak készítőjének, Nagy Rékának és a 16-os ablak feldíszítőjének, Adler-Kézi Erzsébetnek. Az utóbbi években már nem a facebookon leadott likeok száma alapján hirdetjük ki a nyertest. A könyvtár facebook oldalán az albumok között megtalálható az összes beküldött, azaz 24 fénykép. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a szebbnél szebb ablakokat. Idén is biztosan újra lehet majd december előtt foglalni a 24 számot.
Boldog új évvel kezdtem az írásomat. Nagyon remélem, hogy ez így is lesz. 2023-ban elfelejtünk minden vírust, megszorítást, háborút és csak a nyugodt, boldogabb jövő felé indultunk el január 1-jével.
Mint minden évben idén is rengeteg új ötlettel, programlehetőséggel kezdtük meg a munkánkat.
Itt azért meg kell jegyeznem, hogy egy nagyon kedves kolléganőt, Horányi-Nagy Juditot ÁTMENETILEG elengedjük a könyvtári munkaköréből. De csak egy rövid időre, hiszen rá és családjára jelenleg az élet legszebb kihívása vár, újra anyai örömök elé néz. Nem véletlenül nem azt írtam, hogy búcsúzunk, mert várjuk vissza bármikor, amikor hiányzik neki a kézműves foglalkozások, könyvtári rendezvények zsongása. Jó egészséget kívánunk, és sok-sok örömöt, boldogságot a lassan érkező kisbabához. Kifejezetten nagy öröm, mikor a település gólyája egy kolléganő kertjében fog leszállni.
Idén újra szeretnénk valamilyen formában a Házasság hete rendezvényhez csatlakozni. A tavalyi nagyon jól sikerült esküvő kiállítást nem tudjuk felülmúlni és nem szeretnénk hétköznapivá sem tenni ezt a meghitt rendezvényt, így idén nem kerül megrendezésre. Február 12-19-ig kerül megrendezésre az országos eseménysorozat a Házasság hete kapcsán, melynek keretén belül a házasságra való felkészülésre, a család fontosságára hívják fel a figyelmet. Könyvtárunk ehhez kapcsolódóan képzőművészeti pályázatot hirdet felnőtt és gyermek kategóriákban.
Február 17-én kerül megrendezésre a könyvtár gyermekeknek szóló, hagyományos farsangi délutánja, fánkevő- és jelmezversennyel.
Megtörtént január elején a polgármesterrel, a jegyzővel, az intézményvezetőkkel, egyesületek, civil szervezetek képviselőivel az éves programegyeztetés, aminek az eredményeképpen ezen újság hátlapján olvashatják az éves települési programtervet. A terv alapján a 2023-as évben is számos program közül választhatnak az érdeklődök.

Vida Nikoletta intézményvezető

Civil

Új év, új remények...

Az év vége mindig besűrűsödik: készülünk az ünnepekre, feltorlódnak az év közben halasztgatott dolgok, túllép rajtunk a temérdek tennivaló, mielőtt elmerülnénk a karácsonyi fények, ízek, illatok, családi együttlétek örömében.

Ebben az év végi nyüzsgésben a nyugalom szigeteként köszöntött ránk december 28-án a várva várt nyugdíjas évbúcsúztató ünnepség.
Bár tény, most kevesebb nyugdíjas társunk vett részt ezen a rendezvényen a megszokottnál.
Ám a hangulatra nem volt panasz, mindenki remekül érezte magát, aki eljött.
Összejövetelünket megtisztelte polgármesterünk, Nagy János is szíves jelenlétével.
Nagy örömünkre Farkas Évike színművésznő is elfogadta meghívásunkat.
A Darumadár Nyugdíjas Együttes énekkara évbúcsúztató fellépése mellett (az énekkar bemutatta legújabb, gyönyörű fellépő ruháit, cipőit) 80 éves születésnaposaink, Mózsik Andrásné (Ilonka), Jankó Imre, Rozgonyi Istvánné (Jucika), Krizsán Józsefné (Marika), Gergely Mihályné (Margó) felköszöntése, megünneplése is színesítette ezt a csodás estét. Innen is kívánok nyugdíjas társaim nevében boldog születésnapot, az Isten éltesse még őket nagyon sokáig!
Az évbúcsúztató ünnepség 17.00 órakor vette kezdetét, és jó sokáig kitartott.
Nagyokat beszélgettünk, jókedvűen énekeltünk, és hatalmasat táncoltunk is.
A tánc jól is jött a sok bejglire, linzerre, töltött káposztára.
Elvégre mozogni mindig kell egy kicsit.
Éppen ezért külön öröm, hogy a szilveszteri virsli- és lencsehegyek után a nyugdíjas klub által szervezett, Lőrentei Erzsike vezette, heti tornaórák újra kezdetét vették az iskola tornatermében.
A korunknak megfelelő jógagyakorlatok, tornagyakorlatok nemcsak az izületeinket tartják frissen, a hangulatunk is jobb lesz óra végére.
A tornaóra, a társaság jó hatással van mindannyiunkra.
Aki eddig még nem járt el ide, annak szívből ajánlom a kedd, 17.00 órakor kezdődő mozgásórákat. Találkozás az iskola tornatermében. A dresszkód kényelmes tornaruha, ha van, polifoam matrac és egy fél üveg víz sem árt, csak használ.
Új év, új tervek, új remények!
Elvégre mi idén sem fogunk megöregedni, csak egy kicsit idősebbek leszünk.
Mert mi a különbség öreg és idős között?
Valahol olvastam egyszer, hogy az idősek sportolnak, szórakoznak, az öregek nem csinálnak semmit.
Az időseknek vannak terveik a jövőre, az öregek csak a múltat idézik.
Az időseknek vannak terveik a holnapra, az öregek naptárjában csak a tegnap szerepel.
Az idős méltányolja az előtte álló napokat, az öreg panaszkodik, hogy kevés ideje van hátra.
Mi, pakonyi nyugdíjasok választottunk: idősek szeretnénk lenni, és nem öregek!
Izgalommal, örömmel várjuk, milyen sok jót tartogat számunkra a 2023-as új esztendő!

Nagy E.

AZ FJE ADVENT ÉS KARÁCSONY IDEJÉN

Munkás novemberünket áldott december követte. Az iskolai gyakorlókertet befejezhettük a kedvező időjárás miatt: elültettük a gyümölcsfák közé az egres- és ribizli bokrokat, sőt szőlő oltványokat is telepítettünk a kerítés mellé. Adventre - a dolgos kezeknek köszönhetően - már a Betlehemi Istálló is állt a Petőfi téren. November 26-án, szombaton elkészült a kis faépület és első jelenetünk is: Szent József indul Názáretből a születési helyére, Betlehembe, hogy Augustus császár parancsát követve a népszámláláson részt vegyen. A csacsi hátán elcsigázottan ül az áldott állapotban lévő, gyermekét minden napra váró Mária. Az akkor sok napig tartó, fáradságos úton haladnak hegyen-völgyön át.

Összefogtunk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház munkatársaival és reményeink szerint újabb hagyományt teremtettünk! Immár községünk is követi a Karácsonyra készülés, a bibliai Várakozás időszakának lelki megélését: Advent négy vasárnapján együtt ünnepelünk és gyújtjuk meg az adventi koszorú egy-egy gyertyáját.

Hívásunk és hirdetésünk célt ért: november 27-én a Petőfi tér megtelt gyerek- és felnőtt sereggel az első, a HIT gyertyájának meggyújtására. A BABÓCA Bölcsőde apróságainak éneke ragyogta be a szívünket, és kis kiállításon idézte fel könyvtárunk korábbi évek adventjeinek fotóit. Hideg volt, és csípett a szél: jólesett a forralt bor s a citromos-bodzaszörpös meleg tea egyesületünk szeretet-vendégség asztalánál egy kis házi sütemény és szaloncukor választékkal karöltve.

December 4-én a REMÉNY gyertyáját lobbantottuk fel. A könyvtár karácsonyi versekre kiírt pályázatának nyerteseit hirdette ki Vida Nikoletta, s ők olvasták fel verseiket, vették át díjaikat, hangulatot teremtve Pataki Rozika 3. osztályának gyertyafényes karácsonyi játékához, ami után Láncz Vica néni kis táncosai következtek. A műsort Schiffler Patrik gitáros éneke, sátrunk alatt pedig immár hagyományos szeretet-vendégségünk kínálata zárta.

December 10-én, szombaton az időjárás megcsúfolt bennünket a központi ünnepségen. A közösségi ház előtt felállított karácsonyfa színes fényekbe burkolózott, az Adventi Vásár sátrai alatt gazdag kínálattal készültek az árusok, a Petőfi téren is teljes díszben ragyogott a két kis karácsonyfa és a Szent Családdal, pásztorokkal, a Három Királlyal teljes Betlehem, de az eső csak szakadt véges-végig. A karácsonyi műsor szereplői ugyan nem hátráltak meg, s velük együtt a közönség is hősiesen állta ernyői alatt az eső kopogását, de a kisvasút nem merészkedett le a trélerről, és az ünnepi forgatagnak - sajnos - korábban vége szakadt, mint szerettük volna.

11-én, vasárnap, megkönyörült rajtunk az ég: verőfényes napsütés követte az elűzött fellegeket. Délután 16 órakor a rózsaszín szalaggal övezett SZERETET gyertyáját gyújtottuk meg, s a MESEVÁR Óvoda csemetéinek tapsolhattunk. Őket a nagymamák követték a Darumadár kórusban, s Nyers Bence éneke zárta a sort. Gyönyörködhettünk a helyiek készíttette adventi koszorúkról készített fotókban is, és a ránk ereszkedett sötétségben a gőzölgő, forró italok, szeretettel készített sütemények mellett jóízű beszélgetések, nevetés, vidámság töltötte be a teret még sokáig.

December 18-án az utolsó adventi vasárnapon varázslatos zenei kavalkádnak örvendezhettünk! Sebestyénné Fehérvári Márta iskolásainak műsorát, majd a Polgár Aranka vezette iskolai énekkar gyertyafényes, zenével kísért karácsonyi dalait Dobos Lászlónak, családjának és barátainak (!) csodás zenei koncertje követte! Együtt énekeltek, muzsikáltak, s velük a Karácsony ígérete átlengte a teret, a szívünket! Olyan élménynek részesei lehettünk, amire csak egyet mondhatunk: MÉG! MÉG! MÉG ÉS MINDIG! Mert boldogabbak, teljesebbek lettünk általa! Hála érte!

Hiszem: ez a négy vasárnap betöltötte hivatását: a lelkünk sötétjébe elhozta a Fényt! Az isteni Csoda előtti közös várakozás betöltötte szívünket, hisz készültünk verseinkkel, dalainkkal, magunk készítette koszorúkkal és fenyődíszeinkkel, a szeretettel kínált vendégséggel, s a betlehemi Szent Család jelképes kis figurái a BÉKE üzenetét közvetítették, amelyet a Megváltó hozott magával a világra és kínál nekünk minden napon, minden percben. Csak érteni és követni kell!

XXXX- FOTÓK! -XXX

KÖSZÖNET MINDENKINEK! Azoknak, akik ezt megteremtették! A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozóinak! A babócás és meseváros apróságoknak, anyukáknak, apukáknak, óvónéniknek és dajkáknak! Odaadó tanárainknak (külön Rozikánknak, Mártikának, Arankánknak, Vica néninek), a csodálatosan lelkes gyerekeknek! A sosem fáradó, daloskedvű szépkorúaknak! Mellettük a citerával, furulyával, hegedűvel, harmonikaszóval segítőknek! Köszönet előadóművészeinknek: énekesnek, versmondónak, sőt íróknak! Dobos Lászlónak és társainak, akik olyan felkészült szabadtéri karácsonyi koncertet adtak nekünk, amilyen itt még nem volt!

Köszönet mindazoknak, akik eljöttek ünnepelni, akik együtt örültek velünk és szívüket adták hozzá!

Végül, de nem utolsó sorban: köszönöm az egyesületünk tagjainak és támogatóinak! Akik nélkül semmi nem valósulhatna meg. Elsősorban Ecsődi Jánosnak, élettársamnak, aki éveit meghazudtolva dolgozik értünk! A munkára mindig kész Kardos Lajosnak! Mag Kálmánnak és feleségének! Az idősb s fiatalabb Kovács Évinek, Kalas Eszternek, akik ha kell: építenek, földet művelnek, fát ültetnek vagy sütnek-főznek – mikor, mire van szükség! Köszönet Kardos Irénkének és Kránitz Ibolyának, akik betegségüket legyőzve sütemények garmadát készítik programjainkhoz, hogy ezzel segítsenek nekünk! De köszönöm Czeczidlovszy Gábornak és Rusz Attilának is, akik ritkán bár, de jönnek, ha kell. Közösség nincs közösségi szándék, közös munka nélkül. Ők az építőkövek a jóindulat falában.

Durkó Éva FJE

Képaláírások:

Esti fények a Petőfi téren - 20221219_180457~2
Karácsonyra hangolva a Petőfi tér - 20221219_175712~2
Advent utolsó vasárnapján Dobos Lászlóval és muzsikus társaival - 20221218_162013
Az iskolások kórusa Arankával - 20221218_160704
A Betlehem előtt gyülekezünk - 20221211_160150
A Szent Család úton Betlehembe - 20221206_193340
A Szent Család pásztorokkal és a Napkeleti Bölcsekkel - 20221208_162633
Gyermeki jókedvvel készülünk a téren - 20221211_155339
Mi készül itt? - 20221211_155350
A Darumadár kórus - 20221211_162013
A szépkorúak énekelnek - 20221211_162154~2
Márti néni az osztályával együtt - 20221218_160211
Márti néni a játékosokat, Aranka a kórust vezényli - 20221218_160239
Az első gyertya meggyújtásakor a Babócákkal - 20221127_160831~3
Rozikáék gyertyás karácsonyi játéka - 20221204_161104
Sebestyén Márta néni csoportja karácsonyi játékot ad elő - 20221218_160211~2
Márta néni és osztálya karácsonyi játékot, Aranka és az énekkar dalokat adnak elő 18-án - 20221218_160239
Rozikáék karácsonyi játéka - 20221204_161328~2

Köszönetnyilvánítás

Köszönet mindenkinek, aki drága férjemet, szerető édesapát, nagypapát, Horváth Károlyt (Sevas Karcsi bácsit) elkísérték utolsó útjára és osztoztak gyászunkban.

A gyászoló család

POLGÁRŐERSÉG

ADÓ 1 %-os hirdetése, kb 1/4 oldalas plakát.

Sport

Labdarúgás

Utánpótlás:
U15: Baranyai Tamás csapata nem zárt túlságosan sikeres őszi szezont, hiszen csak 1 győzelmet értek el a gyerekek 10 mérkőzés alatt. Bízunk egy alapos felkészülésben és egy eredményesebb tavaszi szezonban.
U19: Nagy Szabolcs csapata első helyen fejezte be U19-es A-csoport alapszakaszát, így fel kell készülniük a tavaszra, ahol erős ellenfelekkel fognak majd várhatóan játszani.
xxx u19.jpg xxx
A fiúk elindultak a 17. Pest Megyei Ifjúsági (U20-as) futsal7végén, ahol szintén sikeresen szerepeltek. Mind az 5 mérkőzésüket megnyerték, így tovább jutottak a csoportból, és várják a sorsolást, ahol kiderül, kikkel fognak majd játszani a továbbiakban.
xxx tabella01.png xxx

Megkezdődött a felkészülés felnőtt csapatunk számára a 2022/2023-as tavaszi szezonra

Csapatunk eddigi legrosszabb őszi szezonját produkálta Megyesi László irányítása alatt, mindössze 10 pontot szereztek és csak 11 gólt értek el a fiúk. A bajnokság vége felé voltak már pozitív előjelek, a tavaszi utolsó 5 fordulóban egy egységes csapatot láthattunk, és a megszerzett 10 pont 70%-át is itt érte el a csapat. A téli szünetben mindent megpróbált egyesületünk, hogy erősíteni tudjon a csapaton, főleg a támadói poszton, hiszen a fél év alatt elért 11 gól kevés lesz a bentmaradáshoz. Bízunk Laci és Roland alapos felkészítésében.

Őszi szezon statisztikái:

1. SÁSDI DOMINIK 1350 játszott perc 15/15 kezdő
2. HAJDU BÁLINT 1210 játszott perc 15/15 kezdő 0 gól
3. BÉRES KRISZTIÁN 1121 játszott perc 13/13 kezdő 0 gól
4. SOÓKY ZSOLT 1093 játszott perc 15/12 kezdő 0 gól
5. MAJOR PATRIK 905 játszott perc 11/11 kezdő 0 gól
6. NAGY SZABOLCS 882 játszott perc 14/10 kezdő 0 gól
7. MATYI MÁTYÁS 876 játszott perc 13/11 kezdő 1 gól
8. HEGYES PÉTER 857 játszott perc 11/10 kezdő 1 gól
9. OLÁH ZOLTÁN 814 játszott perc 15/8 kezdő 1 gól
10. KORDÉ KRISZTIÁN 656 játszott perc 10/9 kezdő 2 gól
Saját nevelésű játékosunk:
11. FARKAS DOMINIK 501 játszott perc 12/4 kezdő 1 gól


Edzőmérkőzések és szezonkezdés: január & február

Január: 21. SZAC 11:00 idegenben
25. Taksony 19:00 idegenben
28. Kecskemét 11:00 idegenben
Február: 4. Soroksár U19 10:00 idegenben
12. Újhartyán 14:00 (PEST MEGYEI KUPA) idegenben
18. Tököl 14:00 Első haza bajnoki

Hajrá Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

Éves programterv…

Joker anyag

Hiperaktivitás, figyelemzavar: pszichiátriai betegségek-e valójában?

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Magatartásával bomlasztja az osztály rendjét?

Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, amikor kiderül, hogy gyermekével gond van az iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a problémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos szakemberekre bízza a dolgot.

Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha ugyanis a gyermek pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógyszerszedést írnak elő. A szülőknek azonban két dologról rendszerint nincs tudomásuk:

– A „hiperaktivitás„, „figyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek alapján címkézik fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok feltárásához – pedig ezeknek a tüneteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekintenénk betegségnek, és csupán azt próbálnánk kezelni anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk.

– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek„ valójában tudatmódosító szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra alkalmasak, hogy elfedjék a gyermek kellemetlen tüneteit. Számos szülő beszámolt róla, hogy a szer beadása után gyermeke „zombiként” viselkedik, kitágult pupillákkal néz maga elé, mintha ott sem lenne. Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a gyermek tüneteit elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt veszélyes mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását.

Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és más érdeklődőknek az az ingyenes kiadvány, amelyet az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány jelentetett meg közszolgálati céllal. Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó, pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai diagnózis és a felírt gyógyszer, de megoldási javaslatokat is nyújt a szülőknek: merre keressék a valódi okot, a valódi megoldást gyermekük számára.

A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az alapítvány weboldaláról: emberijogok.hu/adhd

2023_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2023/01/19 16:55 szerkesztette: bavegh