Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_04_apr

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2013_04_apr [2013/04/11 15:12]
bavegh [Hátbelső]
2013_04_apr [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 26: Sor 26:
 Tájékoztatjuk Felsőpakony Község lakosságát,​ hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 20. § (2) bekezdése értelmében mivel Önkormányzatunk meghaladja a 3000 főt, elnevezésében használhatja a **Nagyközségi címet**. ​ Tájékoztatjuk Felsőpakony Község lakosságát,​ hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 20. § (2) bekezdése értelmében mivel Önkormányzatunk meghaladja a 3000 főt, elnevezésében használhatja a **Nagyközségi címet**. ​
  
-A Nagyközségi cím felvételére egy olyan napot illő kijelölni, amely kapcsolatos a település első építési telkeinek kialakításával. Mint a település ​Polgármestere ​kutatást végeztem az első telekkialakítások kezdetéről és végrehajtásáról,​ így ennek következtében tettem javaslatot a Képviselő-testületnek,​ hogy településünk a **Nagyközségi címet 2013. június 10-től kezdődően viselje**. Azért erre a napra esett a választás,​ mert 1931. június 10-én az ócsai kirendelt járásbíróság,​ mint telekkönyvi hatósághoz ezen a napon került becsatolásra az a vázrajz, amelyen gróf Degenfeld Schonbúrg Ottó ácsi lakos a jelenlegi település földterületét telekingatlanokra osztotta. Az önálló helyrajzi számmal ellátott telkek visszajegyzésre kerültek. ​+A Nagyközségi cím felvételére egy olyan napot illő kijelölni, amely kapcsolatos a település első építési telkeinek kialakításával. Mint a település ​polgármestere ​kutatást végeztem az első telekkialakítások kezdetéről és végrehajtásáról,​ így ennek következtében tettem javaslatot a képviselő-testületnek,​ hogy településünk a **Nagyközségi címet 2013. június 10-től kezdődően viselje**. Azért erre a napra esett a választás,​ mert 1931. június 10-én az ócsai kirendelt járásbíróság,​ mint telekkönyvi hatósághoz ezen a napon került becsatolásra az a vázrajz, amelyen gróf Degenfeld Schonbúrg Ottó ácsi lakos a jelenlegi település földterületét telekingatlanokra osztotta. Az önálló helyrajzi számmal ellátott telkek visszajegyzésre kerültek. ​
  
-Ez a telkesítés tette lehetővé az akkor még „Felsőpakony pusztaként” jegyzett ​földterületet a település kialakulásává+Ez a telkesítés tette lehetővé az akkor még „Felsőpakony pusztaként” jegyzett ​földterület településsé alakulását
  
-Képviselő-testület a **31/2013. (III.19.) számú ​Képviselő-testületi** határozatában rendelkezett a nagyközségi cím használatáról és a nagyközséggé válás megünnepléséről a lakosság körében. **Első alkalommal 2013. 06. 15-én kerül megünneplésre,​ majd ezt követően minden 5 évben június 10-ét követő hétvégén.** ​+képviselő-testület a **31/2013. (III.19.) számú ​képviselő-testületi** határozatában rendelkezett a nagyközségi cím használatáról és a nagyközséggé válás megünnepléséről a lakosság körében. **Első alkalommal 2013. 06. 15-én kerül megünneplésre,​ majd ezt követően minden 5 évben június 10-ét követő hétvégén.** ​
  
 A **Képviselő-testület a 30/2013. (III.19.) számú határozatában** úgy döntött, hogy a településen több évtizede megtartott **majális községi ünnepséget az idei évtől kezdődően minden év június közepén juniális néven rendezi meg.** ​ A **Képviselő-testület a 30/2013. (III.19.) számú határozatában** úgy döntött, hogy a településen több évtizede megtartott **majális községi ünnepséget az idei évtől kezdődően minden év június közepén juniális néven rendezi meg.** ​
Sor 36: Sor 36:
 Mivel az idei évben a **két ünnepség egyugyanazon napra esik**, ezért az idei évben a **Nagyközségi címet fogjuk megünnepelni** méltó keretek között és a **juniális nem kerül külön megrendezésre**. ​ Mivel az idei évben a **két ünnepség egyugyanazon napra esik**, ezért az idei évben a **Nagyközségi címet fogjuk megünnepelni** méltó keretek között és a **juniális nem kerül külön megrendezésre**. ​
  
-A Nagyközségi cím és Felsőpakony története kiadványban és kiállítás keretében fogja tájékoztatni Felsőpakony ​Község ​lakóit, a település helytörténete vonatkozásában. Ennek keretében mindenki megismerheti a bronzkortól napjainkig településünk kialakulását,​ fejlődését. ​+A Nagyközségi cím és Felsőpakony története kiadványban és kiállítás keretében fogja tájékoztatni Felsőpakony ​község ​lakóit, a település helytörténete vonatkozásában. Ennek keretében mindenki megismerheti a bronzkortól napjainkig településünk kialakulását,​ fejlődését. ​
  
-A majális juniálisra történő változtatása azért vált szükségessé,​ mert az időjárás változás miatt május első heteiben megtartandó majáliskor az utóbbi időben a megrendezésnek nem kedvezett az időjárás. A legtöbb esetben az esti táncmulatságot sem tudtuk megtartani, mert oly mértékben hűlt le a levegő, hogy a zenekar képtelen volt a hangszereiken játszani és a lakosság is már 8 óra után a legtöbb esetben ​a hideg miatt hazament. ​+A majális juniálisra történő változtatása azért vált szükségessé,​ mert az időjárás változás miatt május első heteiben megtartandó majáliskor az utóbbi időben a megrendezésnek nem kedvezett az időjárás. A legtöbb esetben az esti táncmulatságot sem tudtuk megtartani, mert oly mértékben hűlt le a levegő, hogy a zenekar képtelen volt a hangszereiken játszaniés a hideg miatt a lakosság is már 8 óra után a legtöbb esetben hazament. ​
  
-Kérem a Képviselő-testület nevében is, hogy a fent leírt intézkedésünket mindannyiunk érdekében szíveskedjenek megértéssel tudomásul venni. ​+Kérem a képviselő-testület nevében is, hogy a fent leírt intézkedésünket mindannyiunk érdekében szíveskedjenek megértéssel tudomásul venni. ​
  
-**A rendezvényre,​ melyet elsősorban Önökért rendezünk meg tisztelettel meghívjuk!**+**A rendezvényre,​ melyet elsősorban Önökért rendezünk megtisztelettel meghívjuk!**
  
 Köszönettel:​\\ Köszönettel:​\\
Sor 50: Sor 50:
  
 ====== Önkormányzat ====== ====== Önkormányzat ======
 +
 +**KIVONAT A 2013. MÁRCIUS 19-ÉN, 16.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL**
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a **Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 2013/​2014-es nevelési évre vonatkozó beiratkozás idejét**: 2013. április 22. hétfő 8-18 óráig, április 23. kedd és április 24. szerdáig 8-16 óráig határozza meg. A z óvodai felvételről első fokon a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője dönt, döntése ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a fenntartóhoz (Felsőpakony Község Önkormányzata,​ 2363 Felsőpakony,​ Petőfi S. u. 9.)
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy a **Mesevár Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartását**,​ a közalkalmazottainak szabadságolása,​ az intézmény nyári karbantartása,​ illetve a takarítási munkák megszervezése miatt: 2013. július 01 - július 12. között csökkentett létszámmal (egy csoport), valamint 2013. július 15 – augusztus 02. (zárva) között határozza meg. Nyitás: 2013. augusztus 05.
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az **Egyenlő Esélyt Közalapítvány** (2363 Felsőpakony,​ Iskola u. 20.) Alapítója a kuratórium elnökének Matisz Zsolt iskolaigazgatót választja. A megbízatás időtartama határozott 3 év. A Testület a mellékelt alapító okiratot annak megtárgyalása és áttanulmányozása után elfogadta.
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy a Felsőpakony külterületén lévő 803/3 hrsz-ú utat (a Juvapharma Kft. és a Thermofoam Kft. telephelyei között lévő új út) a tulajdonos felhatalmazása alapján „//​**Csarnok út**//​”-nak nevezi el. A Testület felhatalmazza a polgármestert,​ hogy intézkedjen a Földhivatalnál történő bejegyzéséről. ​
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 7. pontjában rögzített,​ át nem ruházható hatáskörében eljárva önálló intézményt alapít a kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra,​ valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján eljárva az önkormányzat tulajdonában álló közintézményt „**Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ**”-nak nevezi el. A Testület felkéri a polgármestert az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok előkészítésre.
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ **Szervezeti és Működési Szabályzatát** a kiküldött mellékletek áttanulmányozása és megtárgyalása után elfogadja. ​
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ **Szakmai Programját** a kiküldött mellékletnek megfelelő tartalommal fogadja el, valamint felkéri a Jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához megküldött működési engedély iránti kérelemhez küldje meg az elfogadott Szakmai Programot további véleményeztetésre.
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy a **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1)** bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvénybe,​ valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából az előterjesztés mellékletét képező Felsőpakony Község Önkormányzata Közép- és Hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előzetesen kiküldött előterjesztés szerint, annak áttanulmányozását és megtárgyalását követően változatlan tartalommal fogadja el.
 +
 +  * Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balassi Bálint utcát a Márai Sándor utcáig, a Márai Sándor utcát a 1132 hrsz-ú telekingatlantól a 1151 hrsz-ú telekingatlanig 1 km hosszúságban,​ 5 m szélességben **kőzúzalékból készített alappal, illetve mart aszfalból készített útszőnyeggel látja el**. A Testület döntése értelmében a kivitelezési munkálatokat csak a helyi adók befizetéséből befolyt összeg terhére készíthető el, abban az esetben, hogy az úthálózat finanszírozási költsége nem veszélyezteti az Önkormányzat egyéb fizetési kötelezettségeit (pl.: előző ciklusban felvett hitel tőke- és kamatfizetési kötelezettsége,​ működési költség). A Testület felhatalmazza a polgármestert,​ hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően kezdje meg az útfelület kialakítását.
 +
 +Tisztelettel:​\\
 +//Horváth Gergely alpolgármester//​
 +
 +----
  
 **Tájékoztató** **Tájékoztató**
Sor 79: Sor 104:
  
 //**A következő szelektív gyűjtési nap 2013. május 07, kedd. Kérjük a zsákokat legkésőbb reggel 7.00 óráig kihelyezni!**//​ //**A következő szelektív gyűjtési nap 2013. május 07, kedd. Kérjük a zsákokat legkésőbb reggel 7.00 óráig kihelyezni!**//​
 +
 +----
 +
 +**Energiatudatos Vállalat Tanúsítvány átadása az .A.S.A.-nak a Parlamentben**
 +
 +Az Energiatudatos Vállalat cím elnyeréséről kibocsátott tanúsítványt 2013. március 6-án az Országházban adták át.
 +
 +Ahogyan korábban már hírt adtunk róla, az .A.S.A. Magyarország Kft. csatlakozott a Virtuális Erőmű programhoz, amelynek keretén belül az energiahatékonyságunk fejlesztését tűztük ki célul. Ennek érdekében számos vállalást tettünk és intézkedést hajtunk végre, kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra,​ amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük,​ de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb környezetet.
 +
 +KÉPALÁÍRÁS:​ \\
 +Németh István country manager Szili Katalinnal, az Országgyűlés Fenntartható Bizottságának Elnökével
  
 ---- ----
Sor 144: Sor 180:
  
 ====== Iskola ====== ====== Iskola ======
 +
 +**Megérkezett a tavasz iskolánkba is**
 +
 +Március hónapunk a hulladékgyűjtéssel ért véget, és köszönet mindenkinek,​ aki ezzel is segítette iskolánk anyagi helyzetét! Bízunk benne, hogy az őszi hulladékgyűjtés még eredményesebb lesz.
 +
 +Az április hónap a Polgárvédelmi vetélkedővel vette kezdetét, melyet az idén Monoron rendeztek meg. Néhány diákunk részt vett a versenyen, ezzel képviselve iskolánkat a vetélkedőn.
 +
 +Április 8-án a Kolibri Színház előadásában gyerekeink az Emil és a detektívek című remek darabot élvezhették. Mindenkinek nagyon tetszett az interaktív színjáték,​ és már alig várják a következő előadást, mely bizonyára hasonlóan szórakoztató lesz számukra.
 +
 +Két nappal később az 1. b, illetve a 2. b osztály lehetett abban a szerencsés helyzetben, hogy színházba látogathatott. Ők a Vuk című darab nézői voltak, és szintén lenyűgözte őket a kedves kis előadás.
 +
 +Ha április, akkor szavalóverseny. Minden évben, a Költészet Napja alkalmából sor kerül a szavalóversenyre iskolánkban. A versennyel kapcsolatban Riegel Ági néni fog bővebben beszámolni.
 +Az alsó tagozatos osztályoknál 16-án kerül megrendezésre a verseny. Ennek eredményéről a következő alkalommal számolunk be.
 +
 +Április 22-én a Föld Napja alkalmából Ócsán, az általános iskolában vetélkedőt rendeznek, melyre iskolánk is hivatalos. A verseny részletei a májusi számban fognak megjelenni.
 +
 +Hamarosan elérkezik a tanév vége, ezért kérünk minden kisdiákot, hogy próbáljon meg ’belehúzni ’ a tanulásba, mert van még egy kis idő javítani az osztályzatokon. Sok sikert kívánunk ennek eléréséhez!
 +
 +További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára:​
 +iskola.felsopakony.hu  
 +
 +//Máténé Virág Rita//
  
 ---- ----
Sor 182: Sor 240:
 Egy **sokoldalúságot kívánó hivatásban** csak kevés ember tud minden részletnek megfelelni úgy, hogy mindegyikben kiváló legyen. Például a középiskolában csak kevés tanárunkról tudtuk elképzelni,​ hogy bármelyik tantárgyat taníthatná,​ biztosan azt is jól csinálná. Őszintén bevallva így vagyok én is a magam plébánosi feladatával. Ebben a munkakörben valóban //sok minden kihívás éri az embert//. Szükséges,​ hogy jó szervező legyen, aki a közösség irányításához mindig megtalálja a megfelelő hangot. Jó, ha ért a műszaki dolgokhoz, hiszen értékes épületek, s annak berendezései vannak a gondjára bízva. Jó, ha jó szónok, hiszen sok-sok alkalommal kell tömegek előtt beszélni, akár egy esküvőre gondolok, akár egy temetésre, vagy a minden vasárnapi szentmisére. Sorolhatnám tovább is, de nem teszem, mert talán máris nagyképűen hangzik mindez. Egy **sokoldalúságot kívánó hivatásban** csak kevés ember tud minden részletnek megfelelni úgy, hogy mindegyikben kiváló legyen. Például a középiskolában csak kevés tanárunkról tudtuk elképzelni,​ hogy bármelyik tantárgyat taníthatná,​ biztosan azt is jól csinálná. Őszintén bevallva így vagyok én is a magam plébánosi feladatával. Ebben a munkakörben valóban //sok minden kihívás éri az embert//. Szükséges,​ hogy jó szervező legyen, aki a közösség irányításához mindig megtalálja a megfelelő hangot. Jó, ha ért a műszaki dolgokhoz, hiszen értékes épületek, s annak berendezései vannak a gondjára bízva. Jó, ha jó szónok, hiszen sok-sok alkalommal kell tömegek előtt beszélni, akár egy esküvőre gondolok, akár egy temetésre, vagy a minden vasárnapi szentmisére. Sorolhatnám tovább is, de nem teszem, mert talán máris nagyképűen hangzik mindez.
  
-**Én a magam részéről a hitoktatást kedveltem** volna leginkább a hivatásom tennivalói közül. Azt is tudom és meg is mondhatom, hogy miért. Én elvált szülők utcán csatangoló,​ rossz társaság befolyása alá került kisgyermeke voltam, amikor egy nagy fordulópont következett az életemben. Jött a **falunkba** egy fiatal pap, **Vass Tamás káplán**, mint most nálunk ​Roland atya. Ő is éppoly ​buzgó ​volta ministránsokkal való törődésben,​ mint a mi káplánunk. Beszervezett ​ engem is a ministránsok közé, attól kezdve hittanra is szerettem járni. Addig ez sem volt egyértelmű. //Szóval az életem fordulópontját a lelkiatya gyermekekkel való foglalkozása hozta el.// A gyermekekkel nagyon áldásos tehát foglalkozni. Gyermekkorban még sokfelé alakulhat az ember élete, és a hozzáértő ember nagyon nagy jót tehet egy ember számára. ​ Ezt a következtetést vontam le, és ezét szeretem a hitoktatási teendőket annyira. ​+**Én a magam részéről a hitoktatást kedveltem** volna leginkább a hivatásom tennivalói közül. Azt is tudom és meg is mondhatom, hogy miért. Én elvált szülők utcán csatangoló,​ rossz társaság befolyása alá került kisgyermeke voltam, amikor egy nagy fordulópont következett az életemben. Jött a **falunkba** egy fiatal pap, **Vass Tamás káplán**, mint most nálunk Roland atya. Ő is épp oly buzgó ​volt a ministránsokkal való törődésben,​ mint a mi káplánunk. Beszervezett ​ engem is a ministránsok közé, attól kezdve hittanra is szerettem járni. Addig ez sem volt egyértelmű. //Szóval az életem fordulópontját a lelkiatya gyermekekkel való foglalkozása hozta el.// A gyermekekkel nagyon áldásos tehát foglalkozni. Gyermekkorban még sokfelé alakulhat az ember élete, és a hozzáértő ember nagyon nagy jót tehet egy ember számára. ​ Ezt a következtetést vontam le, és ezért ​szeretem a hitoktatási teendőket annyira. ​
  
 Sajnos az én papi életem első fele eltelt úgy, hogy** csak egy-két év volt belőle „igazi”** a hitoktatás szempontjából. **Kókán** iskolába taníthattam,​ heti 20 óra körül, kb. //200 gyermeket//,​ egészen pontosan már nem emlékszem. Még **Bugyi** községben is volt //90 beíratott hittanos//. Ezek egy-egy éves állomáshelyek voltak. **Monoron** már csak //1-1 gyerek volt beíratva// két iskolában. **Kispesten és Vácott** //​egyáltalán nem volt iskolai hittan//. Voltak kis létszámú templom összevont csoportok, többnyire nem a hitoktatásnak kialakított helyen. Pl. nem volt benne asztal, csak szék. Így nem lehetett nagyon íratni, rajzoltatni csak a gyerekek ölében tett füzetbe. ​ Sajnos az én papi életem első fele eltelt úgy, hogy** csak egy-két év volt belőle „igazi”** a hitoktatás szempontjából. **Kókán** iskolába taníthattam,​ heti 20 óra körül, kb. //200 gyermeket//,​ egészen pontosan már nem emlékszem. Még **Bugyi** községben is volt //90 beíratott hittanos//. Ezek egy-egy éves állomáshelyek voltak. **Monoron** már csak //1-1 gyerek volt beíratva// két iskolában. **Kispesten és Vácott** //​egyáltalán nem volt iskolai hittan//. Voltak kis létszámú templom összevont csoportok, többnyire nem a hitoktatásnak kialakított helyen. Pl. nem volt benne asztal, csak szék. Így nem lehetett nagyon íratni, rajzoltatni csak a gyerekek ölében tett füzetbe. ​
  
-**Magyarnándorban**,​ az első plébánosi helyemen, a később templomba járó igazgató nő azzal fogadott, hogy legjobb lenne, ha az egyház a templomba végezné a teendőit. Én erre azt mondtam, hogy ezt nem én vagyok ​hivatva ​eldönteni, úgyhogy beszéljük arról, hogy milyen beosztást csinálunk az iskolai hittan részére. Nem volt különösebb gond. Megvédett ​egykét ​tanár gúnyolódó magatartásával szemben. //Mondhatom korrekt volt. A hattyúdalom ebben a faluban// egy 23 falut megmozgató ifjúsági találkozó volt. Hagyomány őrző találkozásnak szerveztem, segítve, hogy a sajátos palóc értékek terítékre kerüljenek. A fiatalok népviseletbe jöttek, kint voltak a balassagyarmati múzeum szakemberei,​ értékelték a ruházatokat. Ebbe jól beleillet a helybeli, és az iskola igazgatónője által vezetett Pávakör éneklése. Ő betanította csoportot megfelelő énekekre, de aznap fontos családi ügyben elutazott. ​+**Magyarnándorban**,​ az első plébánosi helyemen, a később templomba járó igazgató nő azzal fogadott, hogy legjobb lenne, ha az egyház a templomba végezné a teendőit. Én erre azt mondtam, hogy ezt nem én vagyok ​hivatott ​eldönteni, úgyhogy beszéljük arról, hogy milyen beosztást csinálunk az iskolai hittan részére. Nem volt különösebb gond. Megvédett ​egy-két ​tanár gúnyolódó magatartásával szemben. //Mondhatom korrekt volt. A hattyúdalom ebben a faluban// egy 23 falut megmozgató ifjúsági találkozó volt. Hagyomány őrző találkozásnak szerveztem, segítve, hogy a sajátos palóc értékek terítékre kerüljenek. A fiatalok népviseletbe jöttek, kint voltak a balassagyarmati múzeum szakemberei,​ értékelték a ruházatokat. Ebbe jól beleillet a helybeli, és az iskola igazgatónője által vezetett Pávakör éneklése. Ő betanította ​csoportot ​megfelelő énekekre, de aznap fontos családi ügyben elutazott. ​
  
-A fordulat évét **Vecsésen** éltem meg, és jött Gyál, most már 23 éve. Vecsésen kezdtek jól alakulni a dolgok. Az akkori ballagók //a ballagáson megkerülték a templomot is//, én pedig lerajzoltam mindegyik diák arcképét és a templom falán ​elhelyeztem. Szenzációs volt. A mai napig tartom a templomkerülés ötletgazdájával a kapcsolatot.+A fordulat évét **Vecsésen** éltem meg, és jött Gyál, most már 23 éve. Vecsésen kezdtek jól alakulni a dolgok. Az akkori ballagók //a ballagáson megkerülték a templomot is//, én pedig lerajzoltam mindegyik diák arcképétés elhelyeztem ​a templom falán. Szenzációs volt. A mai napig tartom a templomkerülés ötletgazdájával a kapcsolatot.
  
-**Gyálon** 1991-ben kezdtem. Akkor a Bartók iskolában volt a legnépesebb a hittanra járás, 60 fővel. Ennek is oka volt. Ott tevékenykedett __Ledniczki Istvánné, Marika__ néni, és __Surányiné Ágnes__. A többi iskola is jó volt. //Korrekt volt a kapcsolat az igazgatókkal. Jó volt az ökumenikus kapcsolat// a református egyház vezetőjével,​ **Takaró Károly** lelkész úrral, aki azóta tábori püspök is volt. Sokszor szólt, hogy menjünk együtt Felsőpakonyra. Mindig együtt álltunk az iskola kapuban, hogy összeszedjük tanítványainkat. Jókat beszélgettünk,​ bátorítottuk egymást. Kezdetben minden hittanórát mi lelkészek tartottuk. Később jöttek a munkatársak. Az első év utáni nyáron ​ rendkívüli dolgot vittem végbe. ​kereszteltek anyakönyvéből kigyűjtöttem a címeket és 3 hónap nyári szünet alatt mindennap ezt végezve kb. 1000 családot kerestem fel, 500 gyereket írattak be, de csak fellángolás volt, nem lett tartós eredménye ​1992-ben! Azóta is szívesen látogatok családokat.+**Gyálon** 1991-ben kezdtem. Akkor a Bartók iskolában volt a legnépesebb a hittanra járás, 60 fővel. Ennek is oka volt. Ott tevékenykedett __Ledniczki Istvánné, Marika__ néni, és __Surányiné Ágnes__. A többi iskola is jó volt. //Korrekt volt a kapcsolat az igazgatókkal. Jó volt az ökumenikus kapcsolat// a református egyház vezetőjével,​ **Takaró Károly** lelkész úrral, aki azóta tábori püspök is volt. Sokszor szólt, hogy menjünk együtt Felsőpakonyra. Mindig együtt álltunk az iskola kapuban, hogy összeszedjük tanítványainkat. Jókat beszélgettünk,​ bátorítottuk egymást. Kezdetben minden hittanórát mi lelkészek tartottuk. Később jöttek a munkatársak. Az első év utáni nyáron ​ rendkívüli dolgot vittem végbe. ​1992-ben a  ​kereszteltek anyakönyvéből kigyűjtöttem a címeketés 3 hónap nyári szünet alatt mindennap ezt végezvekb. 1000 családot kerestem fel, 500 gyereket írattak be, de csak fellángolás volt, nem lett tartós eredménye! Azóta is szívesen látogatok családokat.
  
-//A munkatársak tekintetében//​ a kezdeti nehézségek ellenére sikeresnek mondhatjuk magunkat. Kezdetben volt két személy, aki sajátos emberi adottságai,​ betegsége miatt nem volt igazán alkalmas a hitoktatásra. Ők is odaadóak voltak, de meg kellett válnunk tőlük. Az óvodákban __Szilvási Andrásné Marika__ volt a kezdeményező,​ őt sajnos elszólította közülünk a Mindenható,​ de azóta minden óvodában jelen vagyunk, tanítunk. Ekkoriban templomi oktatásban __Filákné Margitka__ is segített jó néhány évig, sőt __Galgand Péter és Ignácz Árpád__ is. Az iskolákban általában 3 csoportban tanítunk: 1-2, 3-4, 5-8-ig együtt. Most az Adyban ​tudjuk ​alsóban osztályonként,​ sőt az első osztályt 3 párhuzamos osztályban tanítani. Mindenképp kell a segítség, hiszen heti 40 körüli órát ​mostanában meg tudtunk ​szervezni. Sokáig jó segítsünk volt a már említett Marika néni lánya, __Tóthné Ledniczki Teréz__, sok év után először ő biztosta ​számomra a heti egy szabadnapot,​ amire a hétvégén is dolgozó papnak feltétlen szüksége van. Legtöbbször azért, hogy a jövő - menő hivatali dolgait el tudja intézni. Terike legutóbb Felsőpakonyon alkotott eredményeset,​ több éven át ő volt a hitoktató, az elsőáldozókat most is ő tanítja, és hittantábort szervez. Később mégis kerestem teljes foglalkoztatottságú hitoktató munkatársakat. Így lett munkatársam __Mendala Ildikó__, és már lassan 15 éve __Schmidtné Hegedűs Judit__. Teréz és Judit pedagógus végzettségű is, a hitoktató képzőt is főiskolai szinten végezték el, Ildikó pedig hittanár. A legutolsó évben fiatal káplán atya, __Fekete Roland__ érkezett a városunkba,​ természetesen ő is végez hitoktatást. Az utóbbi éveim legjelentősebb tettének tartom, hogy jó munkatársakat szereztem.+//A munkatársak tekintetében//​ a kezdeti nehézségek ellenére sikeresnek mondhatjuk magunkat. Kezdetben volt két személy, aki sajátos emberi adottságai,​ betegsége miatt nem volt igazán alkalmas a hitoktatásra. Ők is odaadóak voltak, de meg kellett válnunk tőlük. Az óvodákban __Szilvási Andrásné Marika__ volt a kezdeményező,​ őt sajnos elszólította közülünk a Mindenható,​ de azóta minden óvodában jelen vagyunk, tanítunk. Ekkoriban templomi oktatásban __Filákné Margitka__ is segített jó néhány évig, sőt __Galgand Péter és Ignácz Árpád__ is. Az iskolákban általában 3 csoportban tanítunk: 1-2, 3-4, 5-8-ig együtt. Most az Adyban ​tudunk ​alsóban osztályonként,​ sőt az első osztályt 3 párhuzamos osztályban tanítani. Mindenképp kell a segítség, hiszen ​mostanában ​heti 40 körüli órát tudtunk ​megszervezni. Sokáig jó segítsünk volt a már említett Marika néni lánya, __Tóthné Ledniczki Teréz__, sok év után először ő biztosítja ​számomra a heti egy szabadnapot,​ amire a hétvégén is dolgozó papnak feltétlen szüksége van. Legtöbbször azért, hogy a jövő - menő hivatali dolgait el tudja intézni. Terike legutóbb Felsőpakonyon alkotott eredményeset,​ több éven át ő volt a hitoktató, az elsőáldozókat most is ő tanítja, és hittantábort ​is szervez. Később mégis kerestem teljes foglalkoztatottságú hitoktató munkatársakat. Így lett munkatársam __Mendala Ildikó__, és már lassan 15 éve __Schmidtné Hegedűs Judit__. Teréz és Judit pedagógus végzettségű is, a hitoktató képzőt is főiskolai szinten végezték el, Ildikó pedig hittanár. A legutolsó évben fiatal káplán atya, __Fekete Roland__ érkezett a városunkba,​ természetesen ő is végez hitoktatást. Az utóbbi éveim legjelentősebb tettének tartom, hogy jó munkatársakat szereztem.
  
 Hát ez a szenvedélyes hitoktatói pályafutáson története. Ítéljék meg Önök, és ítéljék meg a mostani fordulat ​ eredményeit is. Hát ez a szenvedélyes hitoktatói pályafutáson története. Ítéljék meg Önök, és ítéljék meg a mostani fordulat ​ eredményeit is.
 | **Gyálon** az Ady iskolában | 25 elsős kérte a hitoktatást | | **Gyálon** az Ady iskolában | 25 elsős kérte a hitoktatást |
 |   ​Bartók iskolában | 15 elsős kérte a hitoktatást | |   ​Bartók iskolában | 15 elsős kérte a hitoktatást |
-|   Zrinyi ​iskolában | 11 elsős kérte a hitoktatást |+|   Zrínyi ​iskolában | 11 elsős kérte a hitoktatást |
 | **Felsőpakony** Hermann Ottó iskolában | 11 elsős kérte a hitoktatást | | **Felsőpakony** Hermann Ottó iskolában | 11 elsős kérte a hitoktatást |
  
-Az adatok nem véglegesek és viszonyítási számokat, ​osztálylétszám, más felekezetek stb. nem tudok.+Az adatok nem véglegesekés viszonyítási számokat, ​osztálylétszámokat, más felekezetek ​csoportlétszámát ​stb. nem tudok.
  
 //​Tisztelettel Hefler Gábor plébános//​ //​Tisztelettel Hefler Gábor plébános//​
  
 ---- ----
 +
 +**Pünkösdi miserend**
 +
 +**Május 19:**  Pünkösd vasárnap. Első áldozás.\\
 +Az ünnepi szentmise időpontja: déli **fél 12**
 +
 +**Május 20:** Pünkösd hétfő\\
 +Reggel **8** órakor szentmise.
 +
  
 ====== Református ====== ====== Református ======
 +
 +**HIT és ERKÖLCSTAN vagy ERKÖLCSTAN?​**
 +
 +Kedves Szülők!
 +
 +2013 őszén, a 2013/14. tanévben Magyarországon új fejezet kezdődik a hittanoktatás terén! Több mint 60 éves szünet után az új Köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) ismét lehetővé tette felmenő rendszerben,​ hogy a délelőtti tanrenden belül is választható legyen heti egy óra hit- és erkölcstanoktatás!
 +
 +Aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel,​ az a Szülő az ősztől elsős gyermekét április 8-án és 9-én, (ez az időpont AGORA újság megjelenésekor már aktualitását vesztette) **a jövendő ötödikeseket pedig május 20-ig** írathatja be az iskolában a református hitoktatásra. ​
 +
 +A hittanra be nem íratott gyerekek általános (világi) erkölcsi képzésben fognak részesülni ebben a tanórában. Fontos tudnivaló viszont, hogy a hit- és erkölcstanoktatás is ad etikai ismereteket (pl. a jellemről, a tiszteletadásról,​ a becsületről,​ stb.), de elmondja mindezek okát és célját is (Isten óvó szeretetéről és az ember felelősségéről),​ hogy értsék a gyerekek, miért jó és áldott dolog erkölcsös emberként élni. A Bibliai történetek erről szólnak. A gyermekeknek ébredő hitük által pedig csodálatos erőforrásuk lesz mindahhoz, ami még éri őket az életben! (Zsoltár 50,15; János 3,16) S ne feledjük a legfontosabbat:​ Ha hitre jutnak, Krisztus áldozatáért örök életet nyernek! (János 5,24)\\
 +**Szeretettel biztatunk minden Szülőt**, akinek ősszel elsős vagy ötödikes gyermeke lesz, hogy **írassa be őt a délelőtti református hittancsoportba!** A törvény szerint a szülők teljesen szabadon dönthetnek így akkor is, ha a gyermekük nincs megkeresztelve,​ vagy máshol keresztelték,​ de ebbe a közösségbe szeretnék járatni a gyermeküket. Éljenek ezzel az új, rendkívüli lehetőséggel!  
 +
 +**A többi évfolyam számára** továbbra is lehetőség marad a csütörtök délutáni hitoktatás,​ ez fakultatív (nem kötelező) foglalkozás (kivéve azoknak, akik ezekre az alkalmakra //**a kereszteléssel már beíratták gyermeküket**//​). Akik pedig ennél is többre vágynak: vasárnap délelőtt 10 órakor //​gyermekistentisztelen//​ vehetnek részt, a református templomnál.
 +
 +**„Jézus magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,​ és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”** (Lukács 18,16)
 +
 +A református gyülekezet és presbitériuma nevében: ​
 +//Vizi János lelkipásztor//​
 +
 +----
 +
 +**EGY SZÉP KIRÁNDULÁS EMLÉKÉRE**
 +
 +Március 9-én, szombaton a Bp. felé közlekedő 8.35-ös vonatra egy népes csoport- közöttük én is - várakozott,​ akik egy megelőző szervezés eredményeként mindannyian túrázni indultunk. Képviselve volt itt szinte minden korosztály,​ 5 évestől a 70-évesig.
 + 
 +Hogy is kezdődött tehát? Dr. Kovács Éva, aki maga is gyakorlott túrázó - lelkipásztorunkkal egyeztetve - gyülekezetünkben közhírré tette, hogy - a fentiekben megjelölt napon - a pestszentimrei Péterhalmi erdőbe túrázásra hívja azokat a testvéreket,​ családokat,​ akik szeretik a természetet és nem lesz megerőltető számukra a megtenni kívánt 11-12 km-t egy szép, majdnem szintkülönbség nélküli terepen. Ez alapján indult kis csapatunk //(13 felnőtt, 12 gyermek, összesen 25 fő)//, felszerelkezve az ilyenkor szükséges kellékekkel,​ rossz idő esetére - ami azokban a napokban elég gyakori volt - esőkabát, esernyő, réteges meleg ruházat, elegendő ivóvíz és még egy kis uzsonnacsomag is, stb. Így utaztunk egészen Pestszentimre vasútállomásig.
 +Innen már csak gyalog mentünk, de a kezdeti bevezető városi szakasz után az igazi túra a Határ út végén kezdődött,​ ahonnan már turista jelzéssel ellátott úton haladtunk. Nemsokára egy pihenő helyre értünk, (ahol szabályos tűzrakó hely és uzsonnázásra alkalmas asztalok, padok is voltak) - ki is használtuk a lehetőséget,​ bár az igazi túrát még el sem kezdtük, de egy kis nassolást, (esetleg reggelizést),​ megengedtünk magunknak. ​
 +Rövid pihenő után egy szép erdei tornapályán haladtunk és nézegettünk körbe-körbe és felfelé, vajon milyen időjárást remélhetünk,​ mert eddig - bár nem volt napsütés - eső és hó nem esett. Március volt, ugyan, de a korábbi években tapasztalt szokásos tavaszi színeket még nem igen tudtuk a fákon észlelni, talán csak az aljnövényzet igyekezett szép zöld színeit megmutatni.
 +
 +A fiatalok örömmel és nagy nekibuzdulással próbálták a tornapálya feladványait megcsinálni,​ teljesíteni - nem kis sikerrel. Az idősebbek örültek, hogy szép tempósan lépést tudnak tartani a csapattal. Örültünk,​ ha találkoztunk olyan emberekkel , akik - hozzánk hasonlóan - szintén a túrázást választották kikapcsolódásul ezen a szombati napon. Túra közben, - de talán nevezhetném sétálásnak is, hiszen nem időre mentünk -, adott volt a lehetőség arra, hogy beszélgessünk és még jobban megismerjük egymást.
 +
 +A természetben töltött idő hasznosságán kívül talán még értékesebb része volt ennek a kirándulásnak az, hogy a mindennapok rohanó tempóját itt elhagytuk, és egymásra figyelve tudtunk kérdezni és odafigyelve meg is hallgatni a választ. Az ilyen beszélgetések hoznak közelebb egymáshoz bennünket, tudunk együtt örülni mások sikerének, boldogságának,​ de értesülünk gondjaikról,​ bajaikról is. Csak akkor tudunk egymás baján, gondján segíteni, ha tudunk róla. Lehet, hogy tényleges megoldást nem tudunk nyújtani, de a megértő meghallgatás,​ a kitartásra,​ reménységre buzdító szó is jelenthet olykor segítséget.
 +
 +Így aztán - a tornapályán végighaladva - visszatértünk a kedves kis pihenőhelyre,​ kiinduló pontunkra. Most már igazán mindenkinek jól esett egy kis pihenés.
 +
 +A férfiak - a gyerekek buzgó közreműködésével - tüzet gyújtottak és szalonnasütés következett. Nem kellett senkit sem biztatni a nyársalásra,​ Magam nevében mondhatom, hogy nagyon jólesett a nyárson sült szalonna vöröshagymával és a szalonna zsírral megcsepegtetett kenyérrel, de mások is így nyilatkoztak. Ki kell emelnem, hogy a kicsi gyermekek is -  mindenfajta probléma nélkül - végigjárták a távot, szemmel láthatólag jól érezték magukat.
 +
 +Örömmel nyugtázhattuk,​ hogy igazán szép napot töltöttünk együtt. ​
 +
 +Lelkipásztorunk,​ lelki táplálékként a Mai Ige c. népszerű kiadványból felolvasta az aznapra ​ szóló igemagyarázatot,​ majd a református énekeskönyv 434. dicséretének 1. versszakának (Vezess Jézusunk…) éneklése előtt - mindannyiunk nevében - hálaadó imádsággal fejezte be túránkat. ​
 +
 +//Kalas Béláné gyülekezeti tag//
 +
 +
 +**A gyülekezet további tervezett kirándulásai a 2013. évben:**
 +
 +2. **2013. július 13.** //​Zebegény-Nagymaros túra// (Börzsöny),​ kb. 14 km, szintkülönbség:​ 500 méter, útiköltség,​ Pakonyból vonattal: kb. 2300.- Ft a teljesárú,​
 +
 +3. **2013. szeptember 07.** //​Kiskovácsi - Holdvilág-árok - Lajos-forrás - Szentendre//​ (Pilis), kb. 15 km, 700 méter szintkülönbség,​ útiköltség kb. 2000.- Ft a teljesárú,​
 +
 +4. **2013. december 7.** //​Fenyőgyöngye körtúra// (Budai-hegyek),​ kb. 15 km, szintkülönbség 500 méter, útiköltség:​ kb. 2000.- Ft, vagy gépkocsival a benzin ára.
 +
 +A túrákkal kapcsolatban érdeklődni lehet Dr. Kovács Évánál, a 06-30-630-2287-es számon vagy a vizipipa24@citromail.hu e-mail címen, illetve Vizi János lelkipásztornál,​ a 06-30-637-3190-es telefonszámon. A túrák gyerekeknek és idősebbeknek is ajánlott. ​
 +
 +**Várunk mindenkit szeretettel!**
 +
 +----
 +
 +**Pünkösd ünnepére készülve**
 +
 +//Pünkösd heti ünneprend://​
 +
 +Május 9. (csütörtök) 18.00 - **Jézus menybemenetelének ünnepe** - Hálaadó istentisztelet \\
 +Május 16. (csütörtök) 18.00 - Úrvacsora előkészítő istentisztelet\\
 +**Május 19.: (vasárnap) 10.00 - Pünkösd ünnepi istentisztelet,​ úrvacsoraosztással.**\\
 +Május 20.: (hétfő) 10.00 - Ünnepzáró istentisztelet
 +
 +//Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!//​
 +Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!
 +
 +**Református hittantábor:​**\\
 +//​Időpontja://​ **2013. június 24-28.**\\
 +//Helye:// **Fülöpháza**\\
 +//​Költsége://​ a tavalyi áron! **16.000 Ft/fő**.\\
 +//Ha egy családból több gyermek jön:// 13.000 Ft/fő.\\
 +//​Jelentkezés határideje://​ Hittanévzáró istentisztelet (Június 2.); **Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!** A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.  ​
 +
 +**CSALÁDOS HÉTVÉGE:​**\\
 +//​Időpontja://​ **2013. június 28-30.** (péntek-vasárnap)\\
 +//Helye:// **Fülöpháza**\\
 +//​Költsége://​ Felnőtt: 2.000.-Ft/​fő/​nap;​ Gyermek: 1.500.-Ft/​fő/​nap\\
 +//​Útiköltség://​ a családok maguk állják
  
 ---- ----
Sor 264: Sor 413:
 A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2013.03.16-án Jótékonysági bált szervezett. A bál, mint mindig, most is jól sikerült, ezért köszönetet szeretnék mondani mindazoknak akik a sikerhez hozzájárultak. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2013.03.16-án Jótékonysági bált szervezett. A bál, mint mindig, most is jól sikerült, ezért köszönetet szeretnék mondani mindazoknak akik a sikerhez hozzájárultak.
  
-A Herman Ottó Általános Iskolának a tornateremért,​ a műszaki dolgozóknak,​ hogy szabadidejükben az asztalok ki-be pakolását elvégezték,​ a takarításért , a Hip-Hop táncosoknak,​ a nyugdíjas klub énekkarának fantasztikus fellépéséért,​ a terem feldíszítéséért,​ a tálalásért,​ az ajándék pogácsáért,​ szódavízért,​ az értékes tombolákért,​ támogatói jegyek vásárlásáért,​ a finom vacsoráért a jó zenéért.+A Herman Ottó Általános Iskolának a tornateremért,​ a műszaki dolgozóknak,​ hogy szabadidejükben az asztalok ki-be pakolását elvégezték,​ a takarításért , a Hip-Hop táncosoknak,​ a nyugdíjas klub énekkarának fantasztikus fellépéséért,​ a terem feldíszítéséért,​ a tálalásért,​ az ajándék pogácsáért,​ szódavízért,​ az értékes tombolákért,​ támogatói jegyek vásárlásáért,​ a finom vacsoráérta jó zenéért.
  
 Szeretném megköszönni még azoknak akik eljöttek, megvették a jegyeket és ezzel támogatták a munkánkat. Szeretném megköszönni még azoknak akik eljöttek, megvették a jegyeket és ezzel támogatták a munkánkat.
Sor 284: Sor 433:
 **Kedves pakonyi mozogni vágyó!** **Kedves pakonyi mozogni vágyó!**
  
-Hogy mi a jóga? Vajon mire jó?Ezer kérdés lengi körbe azt a rövidke négy betűs szót... Innen-onnan hallottál már róla,​valahol valaki már említette hogy pózokat kell felvenni, lassú halk zene szól,és így tovább. Mostanában nagy divat jógázni. Velem is így kezdődött. Hallottam róla, de nem tudtam hogy mi is ez. Aztán belevetettem magam. Meglátogattam számtalan jógaórát. Meglepődve tapasztaltam hogy mindenki másképp csinálja. Nincsenek korlátok szabályok amik beszabályoznának,​ hiszen minden TŐLED indul és HOZZÁD ér vissza. A lényeg hogy egyedi és megismételhetetlen vagy. A jóga nekem a FEJLŐDÉS maga. Az ember -ha igazán leegyszerűsítem- test lélek szellem ​háromságából ​alkotja meg önmagát. A jóga arra hivatott hogy mindhármat fejlessze. Eleinte azt hittem e jóga csak mozgás. Annak se utolsó de igen is hat minden mozdulat a lelkemre is. Oldja a feszültségemet,​ figyelve a légzésemet visszazökkent a nyugalmi állapotomba... Tudok csak magamra figyelni. Azt szerettem volna hogy azt a csodát amit jógázás közben megtapasztalok,​ más is átélhesse,​ fejlődhessen,​ javulhasson az életminősége,​ SEGÍTHESSEK! Megkerestem a számomra legérettebb szellemiségű jógaoktatót,​ mestert. Amint kitanultam a jóga tanítást, felkerestem a Könyvtárat. Itt örömmel fogadtak és helyet biztosítottak számomra a tanultak átadására. Több hónapja működünk már együtt, segítik a jógázni vágyókat, támogatják az ötleteimet,​ együtt gondolkodnak velem ha problémám akad....+Hogy mi a jóga? Vajon mire jó?Ezer kérdés lengi körbe azt a rövidke négy betűs szót... Innen-onnan hallottál már róla,​valahol valaki már említette hogy pózokat kell felvenni, lassú halk zene szól,és így tovább. Mostanában nagy divat jógázni. Velem is így kezdődött. Hallottam róla, de nem tudtam hogy mi is ez. Aztán belevetettem magam. Meglátogattam számtalan jógaórát. Meglepődve tapasztaltam hogy mindenki másképp csinálja. Nincsenek korlátok szabályok amik beszabályoznának,​ hiszen minden TŐLED indul és HOZZÁD ér vissza. A lényeg hogy egyedi és megismételhetetlen vagy. A jóga nekem a FEJLŐDÉS maga. Az ember -ha igazán leegyszerűsítem- test lélek szellem ​hármasságából ​alkotja meg önmagát. A jóga arra hivatott hogy mindhármat fejlessze. Eleinte azt hittem e jóga csak mozgás. Annak se utolsóde igenis ​hat minden mozdulat a lelkemre is. Oldja a feszültségemet,​ figyelve a légzésemet visszazökkent a nyugalmi állapotomba... Tudok csak magamra figyelni. Azt szerettem volna hogy azt a csodát amit jógázás közben megtapasztalok,​ más is átélhesse,​ fejlődhessen,​ javulhasson az életminősége,​ SEGÍTHESSEK! Megkerestem a számomra legérettebb szellemiségű jógaoktatót,​ mestert. Amint kitanultam a jóga tanítást, felkerestem a Könyvtárat. Itt örömmel fogadtak és helyet biztosítottak számomra a tanultak átadására. Több hónapja működünk már együtt, segítik a jógázni vágyókat, támogatják az ötleteimet,​ együtt gondolkodnak velem ha problémám akad....
  
 Április 27-én EGÉSZSÉG NAPOT szervezünk 9 órától. A program: 10-től kellemes séta. kb 11-től kedvenc asánák mindenkinek,​bemutatóval és kipróbálási lehetőséggel. Gyere el, várunk szeretettel! ​ Április 27-én EGÉSZSÉG NAPOT szervezünk 9 órától. A program: 10-től kellemes séta. kb 11-től kedvenc asánák mindenkinek,​bemutatóval és kipróbálási lehetőséggel. Gyere el, várunk szeretettel! ​
Sor 299: Sor 448:
 //Egri Magdi// //Egri Magdi//
  
-Van testem és vannak IZMAIM! Jó tudni, érezni! A mozgás örömén kívül a célom mellé ​még megkaptam, hogy több kg-tól, cm-től szabadultam meg könnyedén. ​+Van testem és vannak IZMAIM! Jó tudni, érezni! A mozgás örömén kívül a célom mellé megkaptam, hogy több kg-tól, ​több cm-től szabadultam meg könnyedén, úgy hogy nem is ez volt a célom, hanem az, hogy ne szenvedjek többé a derékfájástól.
  
 //Mayer Éva// //Mayer Éva//
Sor 309: Sor 458:
 **A Darumadár Nyugdíjas klub márciusi pillanatai** **A Darumadár Nyugdíjas klub márciusi pillanatai**
  
-Március 9-ére Gergely Mihály, a klub minden nőtagjának kedves meghívót adott át, amely egy ünnepségre hívta. A férfitagságot (Siska Feri, Horváth Károly, Paulich Sándor, Jankó Imre, Sipicki Ferenc, Czirják Józsi, Kovács Feri, Jurászik Sándor) felkérte, jöjjenek szendvicseket készíteni,​ amelyekhez ő megvásárolta az alapanyagot,​ sőt még a fiúk verset is tanultak. A termet szépen berendezték,​ mindent elkészítettek,​ a virágokat, üdítőket,​ szendvicseket felszolgálták az időben érkező hölgyeknek. A verseket szívhez szólóan adták elő, sokunknak könnybe lábadt a szeme, úgy meghatódtunk. Nagyon jó hangulatot csináltak. Siska Feri és neje Eszter elhozták a hi-fi-jüket,​ így aztán zenével is turbózták a bulit, ami fergetegesen jól sikerült. **Köszönet a FIÚKNAK és persze Gergely Misinek!**+Március 9-ére Gergely Mihály, a klub minden nőtagjának kedves meghívót adott át, amely egy ünnepségre hívta. A férfitagságot (Siska Feri, Horváth Károly, Paulich Sándor, Jankó Imre, Sipicki Ferenc, Czirják Józsi, Kovács Feri, Jurászik Sándor) felkérte, jöjjenek szendvicseket készíteni,​ amelyekhez ő megvásárolta az alapanyagot,​ sőt a fiúk még verset is tanultak. A termet szépen berendezték,​ mindent elkészítettek,​ a virágokat, üdítőket,​ szendvicseket felszolgálták az időben érkező hölgyeknek. A verseket szívhez szólóan adták elő, sokunknak könnybe lábadt a szeme, úgy meghatódtunk. Nagyon jó hangulatot csináltak. Siska Feri és neje Eszter elhozták a hi-fi-jüket,​ így aztán zenével is turbózták a bulit, ami fergetegesen jól sikerült. **Köszönet a FIÚKNAK és persze Gergely Misinek!**
  
-Március 5-én és 12-én az énekkarosok próbát tartottak, készültek a 16-ai és 19-fellépésükre.+Március 5-én és 12-én az énekkarosok próbát tartottak, készültek a 16-ai és 19-ei fellépésükre.
  
-Március 14-én az ünnepségen több klubtagunk jelent meg, sajnos a szakadó eső és hó miatt sokan nem mertek nekivágni az útnak.+Március 14-én az ünnepségen több klubtagunk jelent meg, de sajnos a szakadó eső és hó miatt sokan nem mertek nekivágni az útnak.
  
 Március 16-án a Vöröskeresztes bálon az énekkarunk jól szerepelt (remekeltek a vicces összeállításukkal). A bálon sajnos nem túl sok tagunk volt jelen. Március 16-án a Vöröskeresztes bálon az énekkarunk jól szerepelt (remekeltek a vicces összeállításukkal). A bálon sajnos nem túl sok tagunk volt jelen.
  
-Március 19-én kistérségi találkozót szerveztek Gyálon, ahol az **énekkarunk kimagaslóan jól szerepelt** – megérte a sok gyakorlás! Hibátlanul,​ kiválóan adták elő a nótacsokrot. Emléklappal és virággal köszönték meg a részvételt. Az egy időben megrendezett kiállításon Nagyné Pál Tünde és Gergely Mihályné Margó munkáit tekinthettük meg – igényes, szép kiállítási darabokat láthattunk. (Énekkarunk és még 10 fő vett részt a rendezvényen.)+Március 19-én kistérségi találkozót szerveztek Gyálon, ahol az **énekkarunk kimagaslóan jól szerepelt** – megérte a sok gyakorlás! Hibátlanul,​ kiválóan adták elő a nótacsokrot. Emléklappal és virággal köszönték meg a részvételt. Az ezzel egy időben megrendezett kiállításon Nagyné Pál Tünde és Gergely Mihályné Margó munkáit tekinthettük meg – igényes, szép kiállítási darabokat láthattunk. (Énekkarunk és még 10 fő vett részt a rendezvényen.)
  
-Március 21-én 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt. A Sándorok (Paulich Sándor és Jurászik Sándor) ​megvendégelte a fincsi sütivel, sós mogyoróval. Csak az itókával tudtuk átmelegíteni magunkat, mivel szerintem a „zsákjuk lukas” ​lehet... hiszen most, a cikk leadásáig sem remekeltek, nem hozták el még a meleg időt. (Ezért kissé „feketepontosak”, persze ​József és Benedek társaikkal együtt....) Jankóné Aranka pedig az évzárón készült fényképekből ajándékozott a tagoknak.+Március 21-én 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt. A Sándorok (Paulich Sándor és Jurászik Sándor) ​megvendégeltek minket ​fincsi sütivel, sós mogyoróval. Csak az itókával tudtuk átmelegíteni magunkat, mivel szerintem a „zsákjuk lukas” ​lehetett... hiszen most, a cikk leadásáig sem remekeltek, nem hozták el még a meleg időt. (Ezért kissé „fekete pontosak”, persze József és Benedek társaikkal együtt....) Jankóné Aranka pedig az évzárón készült fényképekből ajándékozott a tagoknak.
  
-Március 26-ára tiszakécskei fürdőzést terveztünk,​ de le kellett mondani, olyan rossz időjárás volt, így áthelyeztük április 2-ra. (Ezen a napon az eső nem esett, de csak 6-8C volt összesen. Ennek ellenére akik elmentünk - 43 fő -, nagyon jól éreztük magunkat.+Március 26-ára tiszakécskei fürdőzést terveztünk,​ de le kellett mondani, olyan rossz időjárás volt, így áthelyeztük április 2-ára. (Ezen a napon az eső nem esett, de csak 6-8 fok volt összesen. Ennek ellenéreakik elmentünk - 43 fő -, nagyon jól éreztük magunkat.
  
-Március 28-án délelőtt a Turay Ida bérletesek a „Te meg én” ​Détáry ​Enikő és Rékasi ​Károly előadásában ​láthatták. A klubnap elmaradt, hogy mindenki nyugodtan süthesse a húsvéti sütiket, főzze a sonkát-tojást,​ úgy várja a családot, barátokat vendégségbe. Húsvétkor is hideg, esős, rossz idő volt, hétfőn annyit kedvezett - a még hagyományőrző locsolkodóknak -, hogy nem esett az eső, de hideg szél fújt. (Eddig még veteményezni sem lehetett.)+Március 28-án délelőtt a Turay Ida bérletesek a „Te meg én” ​c. előadásban ​ Détár ​Enikőés Rékasi ​Károlyt  ​láthatták. A klubnap elmaradt, hogy mindenki nyugodtan süthesse a húsvéti sütiket, főzze a sonkát-tojást,​ úgy várja a családot, barátokat vendégségbe. Húsvétkor is hideg, esős, rossz idő volt, hétfőn annyit kedvezett - a még hagyományőrző locsolkodóknak -, hogy nem esett az eső, de hideg szél fújt. (Eddig még veteményezni sem lehetett.)
  
 Április 3-án az „Életet az éveknek” hirdetésére,​ Mózsikné Ilonka szervezésével 11 fő Gyulára ment 5 napra pihenni és fürdőzni, 7-én jöttek haza. Április 3-án az „Életet az éveknek” hirdetésére,​ Mózsikné Ilonka szervezésével 11 fő Gyulára ment 5 napra pihenni és fürdőzni, 7-én jöttek haza.
  
-Április 4-én 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap, ahol értékeltük a húsvétot. Czifráné Marika Hévízről,​ Beremendről ​Marikánk ​írt képeslapot,​ amit köszönünk! Lőrentei Erzsike az áprilisi programokról beszélt, a tagság áprilisban is szeretne lemenni fürdeni. A klubnapon Horváth Károly által a nőnapról készített képeket néztük meg, és rendeltek ​a tagok belőle, amit Károly ingyen készít a tagságnak. ​Ezt is **köszönjük**!+Április 4-én 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap, ahol értékeltük a húsvétot. Czifráné Marika Hévízről, ​Marikánk ​Beremendről írt képeslapot,​ amit köszönünk! Lőrentei Erzsike az áprilisi programokról beszélt, a tagság áprilisban is szeretne lemenni fürdeni. A klubnapon Horváth Károly által a nőnapról készített képeket néztük meg, és rendeltek belőle ​a tagok, amit Károly ingyen készít ​el a tagságnak. ​Ezért ​is **köszönet**!
  
-Április 7-én operabérleteseink a Tosca c operát látták, nagyon szép előadás volt. Reméljük mégis jön a jó idő, hogy többet kint lehessünk a „szobafogságból”.+Április 7-én operabérleteseink a Tosca coperát látták, nagyon szép előadás volt. Reméljük mégis jön a jó idő, hogy többet kint lehessünk a „szobafogságból”.
  
 //​Kovácsné Németh Ilona\\ //​Kovácsné Németh Ilona\\
2013_04_apr.1365685973.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:56 (külső szerkesztés)