Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_02_feb

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2014_02_feb [2014/02/06 16:38]
bavegh [Iskola]
2014_02_feb [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 21: Sor 21:
 Finta Máté 2014.01.29. Finta Máté 2014.01.29.
  
-Helyesbítés a védőnői ​fogadással kapcsolatban…+Védőnői ​tanácsadás (csecsemő és várandós) 
 + 
 +Védőnő: Gálné Czető Éva 
 + 
 +ÚJ HELYEN: 2363 Felsőpakony,​ ISKOLA u. 20.//\\ 
 +Újonnan gondozásba kerülőkkel időpont egyeztetés szükséges! // \\ 
 +//// Kedd 14 - 16 (csecsemő);​ Csütörtök 14 - 17 
 + 
 +Gyermekorvosi csecsemő tanácsadás 
 + 
 +(időpont egyeztetéssel):​ Csütörtök 08 – 11 
 + 
 +Elérhetőség:​ 
 + 
 +Mobil (munkaidő alatt): 06 20 802 7279 
 + 
 +E-mail: vedono.felsopakony@gmail.com 
 + 
 +//\\ 
 +//
  
 ---- ----
Sor 64: Sor 83:
  
 ====== Önkormányzat ====== ====== Önkormányzat ======
 +
 +----
 +
 +**KIVONAT A 2013. DECEMBER 11. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL**
 +
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Junior Vendéglátó Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződését módosítja,​ a Junior Vendéglátó Zrt. által javasolt szolgáltatási szerződés 2013. évi árainak 4,1 %-kal történő emelését elfogadja.
 +
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy a közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésére,​ elszállítására,​ és ártalommentes elhelyezésére kiírt közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek minősíti. Nyertes ajánla ttevőnek a Vertikál Konzorciumot (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) hirdeti ki. Elfogadja a pályázó közszolgáltatási díjkalkulációjában az egy éves szolgáltatási díj nettó összegét 19.636.837 Ft összegben. A szolgáltatást igénybe vevőktől (lakosság) havonta befolyó díjon felül az Önkormányzat nettó 392 ezer Ft önkormányzati kompenzáció megfizetését vállalja a szolgáltató részére. A testület felhatalmazza a polgármestert,​ hogy az új közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést aláírja egy éves időtartamra,​ amely 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tart.
 +
 +**KIVONAT A 2014. FEBRUÁR 4.NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL**
 +
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2014. évi költségvetés rendelettervezetére vonatkozó előírásai alapján elkészítette Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetését,​ annak tervezetét. A képviselő-testület a költségvetés vitáját követően úgy döntött, hogy 356.800 ezer Ft költségvetési kiadással, 356.800 ezer Ft költségvetési bevétellel,​ 0 Ft költségvetési hiánnyal hagyja jóvá Felsőpakony 2014-es költségvetését.
 +
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy az FJE Egyesület emlékoszlop állítási kérelmének helyt ad. Az Önkormányzat hozzájárul az emlékoszlop felállításához az Önkormányzat tulajdonát képező Felsőpakony 053. hrsz-ú ipari terület bejárata mellett lévő háromszög alakú területen. Amennyiben idő közben változás áll be a tárgyi 053. hrsz-ú ingatlan hasznosításában,​ területosztásában,​ úgy az Önkormányzat az egyesülettel egyeztetve új területet jelöl ki az emlékoszlop felállításának színhelyéül.
 +
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mesevár Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartását,​ a közalkalmazottainak szabadságolása,​ az intézmény nyári karbantartási,​ takarítási munkái miatt az következő módon határozza meg: 2014. július 1 - július 11. között csökkentett létszámmal (egy csoport működtetésére),​ 2014. július 14 – augusztus 1. között pedig az óvoda zárva tart (3 hét). Nyitás: 2014. augusztus 04., hétfő.
 +
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 nevelési évre vonatkozó beiratkozás idejét 2014. április 28., hétfőtől 2014. április 30., szerdáig, 2014. április 28., hétfőn reggel 8 órától 18 óráig, 2014. április 29., kedden és április 30., szerdán 8-16 óráig határozza meg. Az óvodai felvételről első fokon a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője dönt, döntése ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a fenntartóhoz (Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata,​ 2363 Felsőpakony,​ Petőfi S. u. 9.). A beiratkozás idejét, az erről történő döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel,​ és [[http://​www.felsopakony.hu|www.felsopakony.hu]] honlapon), továbbá az intézmény hirdetőtábláján és a [[http://​www.ovoda.felsopakony.hu|www.ovoda.felsopakony.hu]] honlapján hirdetményben teszi közzé.
 +
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be. A pályázat célja: óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése. Az **intézményfejlesztési támogatás az óvodai nevelés célját szolgáló épület fűtéskorszerűsítése,​ nyílászáró cseréje, hőszigetelése,​ intézmény fejlesztés céljából nyújtandó be.**    A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás,​ az igényelt összeg 30 millió Ft, azaz harmincmillió forint bruttó összeg. A képviselő-testület a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda épületét kívánja korszerűsíteni a fenti pályázat segítségével.
 +
 +//​**Tisztelettel:​** ​  //
 +
 +//​**Horváth Gergely alpolgármester** ​ //
  
 ---- ----
Sor 72: Sor 115:
  
 //​Polgármesteri Hivatal// //​Polgármesteri Hivatal//
 +
 +----
 +
 +**TÁJÉKOZTATÓ a házi ivóvíz és szennyvíz hálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának felhasználói szabályairól.**
 +
 +    * A víziközmű-szolgáltatást kizárólag a közüzemi szerződésben meghatározott célra igénybe venni.
 +
 +    * Az előírt víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a felhasználót a tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól.
 +
 +    * Az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen (legalább havonta) ellenőrizni,​ a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni,​ továbbá az észlelt rendellenességeket a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Ezen berendezések meghibásodásából eredő károkat (pl. a házi ivóvízhálózaton történő vízelfolyás) a felhasználó viseli.
 +
 +    * A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat víziközmű-szolgáltató általi ellenőrzését biztosítani,​ és az ellenőrzés során a házi ivóvíz- és szennyvízhálózaton,​ valamint a házi csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról,​ illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről gondoskodni.
 +
 +    * A vízmérő akna, illetve vízmérőhely tisztán tartásáról,​ és a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni. A vízmérő elfagyásból,​ mechanikai sérüléséből eredő meghibásodása esetén az új vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi költség és esetlegesen felmerülő károk a vízmérő beépítési helye szerinti felhasználót terhelik, függetlenül a vizsgálat eredményétől.
 +
 +    * A vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen állapotának megőrzését és védelmét biztosítani.
 +
 +    * A vízmérő akna, illetve vízmérőhely víziközmű-szolgáltató (vízóra leolvasó) ​  ​ általi hozzáférhetőségének és leolvasásának biztosításáról gondoskodni. A vízmérő rendellenes működéséről a víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
 +
 +    * Tartózkodni az ivóvíz-törzshálózatba bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) való összekötésétől.
 +
 +    * Tartózkodni a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és berendezés,​ villámhárítók földelési céljára történő használatától,​ az automata locsoló berendezés elektromos eszközeinek vízmérőaknában történő elhelyezésétől.
 +
 +    * Tartózkodni a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől.
 +
 +    * Tartózkodni a veszélyes anyagok szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől.
 +
 +    * A fent meghatározott kötelezettségek megszegése a felhasználó részéről szerződésszegésnek minősülnek,​ és köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl az ebből eredő valamennyi kárt és igazolt költséget a víziközmű-szolgáltató részére megtéríteni.
 +
 +//DAKÖV KFT.//
  
 ---- ----
Sor 168: Sor 241:
  
 Január 18-án, szombaton a végzős diákok megírták a központi írásbeli felvételi vizsgát, és bízunk benne, hogy mindenkinek elegendő pontja lesz ahhoz az iskolához, amit megjelölt továbbtanulási lapján. Január 18-án, szombaton a végzős diákok megírták a központi írásbeli felvételi vizsgát, és bízunk benne, hogy mindenkinek elegendő pontja lesz ahhoz az iskolához, amit megjelölt továbbtanulási lapján.
- 
-P { margin-bottom:​ 0.21cm; } 
  
 Sárossy Szilvi néni szervezésében megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról is. Ez a nap jelképezi azt a fontos dátumot,​mely napon Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz című verset. Január 22-én ehhez kapcsolódóan egy kvízjátékon keresztül oldott meg minden osztály egy-egy feladatot. A játékos feladatokon keresztül ​ a gyerekek is jobban megértették,​ mennyire fontos a haza, és amit ez a szó és érzés tükröz. Sárossy Szilvi néni szervezésében megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról is. Ez a nap jelképezi azt a fontos dátumot,​mely napon Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz című verset. Január 22-én ehhez kapcsolódóan egy kvízjátékon keresztül oldott meg minden osztály egy-egy feladatot. A játékos feladatokon keresztül ​ a gyerekek is jobban megértették,​ mennyire fontos a haza, és amit ez a szó és érzés tükröz.
Sor 225: Sor 296:
 Nézzük először a büfét: Az itt megvásárolható innivalók kb. 5%-a ami szénsavas, természetesen legjobban a teákat szeretik a gyerekek, a citromost, és a barackost, ebből kb. 30 is elfogy egy héten. Kububól 2-3 db, és még vízből is 1-2 db. Mit esznek még gyermekeink a zsebpénzükből? ​ Meleg szendvics 3-4, párizsis szendvics kb. 4, pék süti kb. 25! hot dog-ból kb: 2 db fogy egy nap. Sült krumpliból egy nap kb. 10 adag fogy (ezt naponta nem ugyanaz a 10 gyermek veszi!). Csoki is fogy, heti 25-30 db. Általában a gyerekek a minőségi csokikat választják,​ ami azért említést érdemel, és örülni kell neki.  A problémát biztos nem az itt elfogyasztott néhány adag krumpli okozza, nem beszélve arról, hogy Pálma étolajban van kisütve. A 25 db péksütemény elsőre egy kicsit soknak tűnik, de ha elgondolom, hogy több, mint 200 gyermek jár ide, inkább kevés. Szerencsére a többséget itt is pl. a kakaós tekercs teszi ki. Mostanában a puding „nem nyerő”, hiszen nagyon sokszor azt kaptak a gyerekek iskolatej helyett. **Sajnos sok gyereknek kiskanala még mindig nincs, így némelyikük „borzalmas állapotba” kerül, mire elfogy. (Egy kanál elfér a táskában, akár műanyagból is!) ** Nézzük először a büfét: Az itt megvásárolható innivalók kb. 5%-a ami szénsavas, természetesen legjobban a teákat szeretik a gyerekek, a citromost, és a barackost, ebből kb. 30 is elfogy egy héten. Kububól 2-3 db, és még vízből is 1-2 db. Mit esznek még gyermekeink a zsebpénzükből? ​ Meleg szendvics 3-4, párizsis szendvics kb. 4, pék süti kb. 25! hot dog-ból kb: 2 db fogy egy nap. Sült krumpliból egy nap kb. 10 adag fogy (ezt naponta nem ugyanaz a 10 gyermek veszi!). Csoki is fogy, heti 25-30 db. Általában a gyerekek a minőségi csokikat választják,​ ami azért említést érdemel, és örülni kell neki.  A problémát biztos nem az itt elfogyasztott néhány adag krumpli okozza, nem beszélve arról, hogy Pálma étolajban van kisütve. A 25 db péksütemény elsőre egy kicsit soknak tűnik, de ha elgondolom, hogy több, mint 200 gyermek jár ide, inkább kevés. Szerencsére a többséget itt is pl. a kakaós tekercs teszi ki. Mostanában a puding „nem nyerő”, hiszen nagyon sokszor azt kaptak a gyerekek iskolatej helyett. **Sajnos sok gyereknek kiskanala még mindig nincs, így némelyikük „borzalmas állapotba” kerül, mire elfogy. (Egy kanál elfér a táskában, akár műanyagból is!) **
  
-Bementem néhányszor ebéd idején egy-egy csoporthoz, sőt, kétszer-háromszor meg is kóstoltam, hogy véleményt mondhassak. ​ A menza környéke kinagyítva már nem mutat ilyen rózsás képet. Amit tanulóink többsége táplálkozás helyett végez, az szinte siralmas. A tanító nénik nagy türelmének köszönhetően **megkóstolják már a gyerekek az ennivalót, de nem adnak időt maguknak az új ízek megszokására.** ​   Sok napközis szinte semmit sem eszik, várja az uzsonnát, vagy a táskában lévő otthoni „nasit” eszi. Az ebédek túlnyomó többsége jó, sőt még kicsit válogathatnak is a gyerekek, mert ha nem szeretik a húst, vagy a főzeléket,​ Ildikó néni nem teszi nekik tányérra csak azt, amit kérnek. A „minta menza” programmal voltak gondok, a teljesen cukor nélküli sóska pl. senkinek nem kellett. Még decemberben a polgármester úr az ellátó céggel megbeszélte ennek a programnak a szüneteltetését,​ megoldást keresnek.+Bementem néhányszor ebéd idején egy-egy csoporthoz, sőt, kétszer-háromszor meg is kóstoltam, hogy véleményt mondhassak. ​ A menza környéke kinagyítva már nem mutat ilyen rózsás képet. Amit tanulóink többsége táplálkozás helyett végez, az szinte siralmas. A tanító nénik nagy türelmének köszönhetően **megkóstolják már a gyerekek az ennivalót, de nem adnak időt maguknak az új ízek megszokására.** ​    ​Sok napközis szinte semmit sem eszik, várja az uzsonnát, vagy a táskában lévő otthoni „nasit” eszi. Az ebédek túlnyomó többsége jó, sőt még kicsit válogathatnak is a gyerekek, mert ha nem szeretik a húst, vagy a főzeléket,​ Ildikó néni nem teszi nekik tányérra csak azt, amit kérnek. A „minta menza” programmal voltak gondok, a teljesen cukor nélküli sóska pl. senkinek nem kellett. Még decemberben a polgármester úr az ellátó céggel megbeszélte ennek a programnak a szüneteltetését,​ megoldást keresnek.
  
 Az alábbi kérdőív adatai magukért beszélnek, mindenki „böngéssze”,​ és vonja le a következtetéseket gyermeke, gyermekei számára. Az alábbi kérdőív adatai magukért beszélnek, mindenki „böngéssze”,​ és vonja le a következtetéseket gyermeke, gyermekei számára.
Sor 234: Sor 305:
 |   \\ Tejet, kakaót vagy teát ittál-e ma reggel **otthon** ? |   \\ 96  |   \\ 69 gyermek semmit! ​ |   \\ 38 víz, fanta, szörp, tejes kávé, gyümölcslé ​ |  | |   \\ Tejet, kakaót vagy teát ittál-e ma reggel **otthon** ? |   \\ 96  |   \\ 69 gyermek semmit! ​ |   \\ 38 víz, fanta, szörp, tejes kávé, gyümölcslé ​ |  |
 |   \\ Kenyeret, zsemlét, vagy szendvicset ettél-e otthon? ​ |   \\ 53  |   \\ 113  |   \\ 37 müzli, csoki, gabonapehely,​ túró-rúdi,​ keksz ​ |  | |   \\ Kenyeret, zsemlét, vagy szendvicset ettél-e otthon? ​ |   \\ 53  |   \\ 113  |   \\ 37 müzli, csoki, gabonapehely,​ túró-rúdi,​ keksz ​ |  |
-|   \\ Reggeliztél otthon? ​     \\   \\ Ülve: kenyeret, teát, stb.? (Tehát „komplett reggelit”) ​ |   \\ 60  |   \\ 143  |  |  |+|   \\ Reggeliztél otthon? ​      ​\\   \\ Ülve: kenyeret, teát, stb.? (Tehát „komplett reggelit”) ​ |   \\ 60  |   \\ 143  |  |  |
 |   \\ Van-e nálad uzsonna, amit otthonról hoztál? ​ |   \\ 106  |   \\ 95  |   \\ 2  |  | |   \\ Van-e nálad uzsonna, amit otthonról hoztál? ​ |   \\ 106  |   \\ 95  |   \\ 2  |  |
 |   \\ Ebédlős, vagy napközis vagy?  |   \\ 129  |   \\ 74  |  |  | |   \\ Ebédlős, vagy napközis vagy?  |   \\ 129  |   \\ 74  |  |  |
Sor 249: Sor 320:
 Mégis, akkor mi is lehet a baj? Sajnos már mindenki látja. Mégis, akkor mi is lehet a baj? Sajnos már mindenki látja.
  
-Az, hogy sok gyereknek üres a „pici poci”, **mert evés, ivás nélkül jön iskolába! **   ​Nincs nála uzsonna, nem szereti az iskolatejet,​ nem kell neki az alma, és nincs nála pénz sem. Az ebédlőben nem kér levest, a másodikból csak a feltét kell neki, azzal is sietni kell, például egy kicsi fasírtot kenyér nélkül, szinte menet közben „legyűr”,​ és már megy is. Kezében az uzsonna, ami sajnos még mindig (ha nem szereti) a folyosó vagy az udvari kuka belsejében végzi. Ez utóbbit az emeleti ablakból szoktam látni.+Az, hogy sok gyereknek üres a „pici poci”, **mert evés, ivás nélkül jön iskolába! **    Nincs nála uzsonna, nem szereti az iskolatejet,​ nem kell neki az alma, és nincs nála pénz sem. Az ebédlőben nem kér levest, a másodikból csak a feltét kell neki, azzal is sietni kell, például egy kicsi fasírtot kenyér nélkül, szinte menet közben „legyűr”,​ és már megy is. Kezében az uzsonna, ami sajnos még mindig (ha nem szereti) a folyosó vagy az udvari kuka belsejében végzi. Ez utóbbit az emeleti ablakból szoktam látni.
  
 Sok gyerek nem szeret reggelizni, és üres gyomorral jön, pedig kínálják otthon. Amikor oviba megy a gyermekünk,​ már szokássá kellene válnia a reggelizésnek. Felső tagozatos gyermekeinket már nehéz rászoktatni,​ de próbáljunk legalább egy gyümölcsöt,​ ha lehet banánt „megetetni” vele, abban még B vitamin is van, dupla haszon az agy működésének. Sok gyerek nem szeret reggelizni, és üres gyomorral jön, pedig kínálják otthon. Amikor oviba megy a gyermekünk,​ már szokássá kellene válnia a reggelizésnek. Felső tagozatos gyermekeinket már nehéz rászoktatni,​ de próbáljunk legalább egy gyümölcsöt,​ ha lehet banánt „megetetni” vele, abban még B vitamin is van, dupla haszon az agy működésének.
Sor 374: Sor 445:
 //​Kovácsné Németh Ilona// //​Kovácsné Németh Ilona//
  
-//​**Helyreigazítás:​ **  //   ​\\ Lapunk januári számában a "A Darumadár Nyugdíjas Klub november-december-i beszámolója"​ cikkben Lőrentei Erzsike neve tévesen szerepelt a december 28-án tartott záróünnepségen előadott vidám jelenetet kapcsán. Lovászné Erzsike és Füziné Esztike adták elő a rövid darabot. Elírás történt, elnézést kérünk.+//​**Helyreigazítás:​ ** // \\ 
 +Lapunk januári számában a "A Darumadár Nyugdíjas Klub november-december-i beszámolója"​ cikkben Lőrentei Erzsike neve tévesen szerepelt a december 28-án tartott záróünnepségen előadott vidám jelenetet kapcsán. Lovászné Erzsike és Füziné Esztike adták elő a rövid darabot. Elírás történt, elnézést kérünk.
  
 ---- ----
Sor 382: Sor 454:
 Idén január 19-én vasárnap tartottuk a már hagyományosnak mondható utcanapunkat. 2007-ben, mikor ideköltöztünk,​ akkor határoztuk el, hogy minden évben megünnepeljük utcánk, az Attila utca „névnapját”. Mivel ez egy új lakótelep volt akkor Pakonyon, sok ismeretlen, más településről ​ beköltöző emberrel, szerettük volna megismerni egymást. Jó ötletnek bizonyult az utcánk egyik háza előtt felállított asztal, ahol mindenki szívesen beszélgetett egymással, megosztva a vidéki élet örömét, a házépítéssel járó feladatokat. Tanácsokat,​ tapasztalatokat adtunk át egymásnak, telefonszámok,​ e-mail címek cseréltek gazdát. Ettől kezdve, már nem ismeretlenül mentünk el egymás mellett, hanem kedves ismerősként üdvözöltük egymást. Idén január 19-én vasárnap tartottuk a már hagyományosnak mondható utcanapunkat. 2007-ben, mikor ideköltöztünk,​ akkor határoztuk el, hogy minden évben megünnepeljük utcánk, az Attila utca „névnapját”. Mivel ez egy új lakótelep volt akkor Pakonyon, sok ismeretlen, más településről ​ beköltöző emberrel, szerettük volna megismerni egymást. Jó ötletnek bizonyult az utcánk egyik háza előtt felállított asztal, ahol mindenki szívesen beszélgetett egymással, megosztva a vidéki élet örömét, a házépítéssel járó feladatokat. Tanácsokat,​ tapasztalatokat adtunk át egymásnak, telefonszámok,​ e-mail címek cseréltek gazdát. Ettől kezdve, már nem ismeretlenül mentünk el egymás mellett, hanem kedves ismerősként üdvözöltük egymást.
  
-Immár 8. alkalommal készültünk ugyanolyan nagy izgalommal az összejövetelre,​ mint ahogy azt első alkalommal tettük. Szervezőink meghívót készítettek minden kedves utcalakó és érdeklődő „vendégünk” számára, melyet személyesen dobtak be a postaládákba. __**Meghívót küldtünk a Szabó Magda könyvtár oldalán, az iwiwen, a facebook-on,​ a pakony.hu-n is.**  __+Immár 8. alkalommal készültünk ugyanolyan nagy izgalommal az összejövetelre,​ mint ahogy azt első alkalommal tettük. Szervezőink meghívót készítettek minden kedves utcalakó és érdeklődő „vendégünk” számára, melyet személyesen dobtak be a postaládákba. __**Meghívót küldtünk a Szabó Magda könyvtár oldalán, az iwiwen, a facebook-on,​ a pakony.hu-n is.** __
  
 Szerencsés volt az időzítés,​ az „Égiek”-nek köszönhetően délutánra kitisztult az ég, az eső is elállt. A megterített asztal hamar megtelt a saját készítésű finomságokkal. Művészien elkészített hideg- és meleg-szendvicsek,​ sós és édes sütemények,​ palacsinta! bizonyították,​ hogy a lakók ismét szívükkel,​ lelkükkel készültek az eseményre. Újabb és újabb különlegességeket látva mindenki alig várta, hogy azt is megkóstolja,​ nem beszélve a remekül elkészített forralt borokról ​ és teákról. Szerencsés volt az időzítés,​ az „Égiek”-nek köszönhetően délutánra kitisztult az ég, az eső is elállt. A megterített asztal hamar megtelt a saját készítésű finomságokkal. Művészien elkészített hideg- és meleg-szendvicsek,​ sós és édes sütemények,​ palacsinta! bizonyították,​ hogy a lakók ismét szívükkel,​ lelkükkel készültek az eseményre. Újabb és újabb különlegességeket látva mindenki alig várta, hogy azt is megkóstolja,​ nem beszélve a remekül elkészített forralt borokról ​ és teákról.
Sor 392: Sor 464:
 A személyes találkozásig minden kedves felsőpakonyi lakosnak nagyon boldog, békés és sikeres új esztendőt kívánunk. A személyes találkozásig minden kedves felsőpakonyi lakosnak nagyon boldog, békés és sikeres új esztendőt kívánunk.
  
-//​Üdvözlettel : az Attila utca lakói// ​ __**(nevében Rusz Attila, vagy ki?​)** ​ __+//​Üdvözlettel : az Attila utca lakói// __**(nevében Rusz Attila, vagy ki?)** __
  
 ---- ----
Sor 432: Sor 504:
 A szétosztásban Oláh Istvánné, Oláh István, Füzi Annamária, Kovács Ilona és a Czirják család vett részt. Köszönöm az önzetlen munkájukat,​ jó egészséget kívánok a további munkájukhoz. A szétosztásban Oláh Istvánné, Oláh István, Füzi Annamária, Kovács Ilona és a Czirják család vett részt. Köszönöm az önzetlen munkájukat,​ jó egészséget kívánok a további munkájukhoz.
  
-//Czirják Józsefné<​nowiki>\</nowiki> Vöröskereszt ​helyi titkára//+//Czirják Józsefné// \\ 
 +//​Vöröskereszt helyi titkára//​ 
 + 
 +P { margin-bottom:​ 0.21cm; } 
 + 
 +---- 
 + 
 +A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete\\ 
 +</font</​font>​ **JÓTÉKONYSÁGI BÁL** </​font>​ </​font>​ T szervez,\
 +melyre szeretettel meghívja Önt! </font</​font>​ 
 + 
 +//Helye:// </​font>​ </​font>​ **Herman Ottó Általános Iskola tornaterme** </​font>​ \\ 
 +</​font>​ //Ideje:// </​font>​ </​font>​ **201****4** </​font>​ **. március ** </​font>​ **22** </​font>​ **. 18 órától** </​font>​ \\ 
 +</​font>​ //​Belépőjegy ára:// </​font>​ </​font>​ **2.500 Ft** </​font>​ \\ 
 +</​font>​ //(mely magában foglalja a vacsora árát is)// </​font>​ </​font>​ 
 + 
 +A bál teljes időtartama alatt büfé áll \\ 
 +kedves vendégeink rendelkezésére.\\ 
 +A jó hangulatról \\ 
 +Kerepeszki Norbert gondoskodik.\\ 
 +Éjfélkor tombola. </​font>​ 
 + 
 +Kérjük, részvételével támogassa a \\ 
 +Vöröskereszt ​felsőpakonyi szervezetének\\ 
 +JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT! </​font>​ 
 + 
 +Jegyek elővételben Czirják Józsefnénál,​ \\ 
 +Oláh Istvánnénál és Füzi Annamáriánál kaphatók. </​font>​ 
 + 
 +//​Vezetőség</​font> ​//
  
 ---- ----
Sor 439: Sor 540:
  
 ---- ----
 +
 +**Taroltak a felsőpakonyi karatésok**
 +
 +Tavaly december 8-án megmérettetés várt a felsőpakonyi karatésokra,​ és ahogy megszokhattuk tőlük, nagyon szép eredményeket értek el.
 +
 +A nemzetközi kyokushin karate Mikulás kupát Győrben tartották meg. A felsőpakonyi és MALÉV dojo-kat 9 versenyző képviselte. Ovis és senior kategóriában is indultak olyan versenyzők,​ akik először vettek részt bajnokságon.
 +
 +A három ország indulói közül a következő eredmények születtek:
 +
 +Vargyai Gergő nem sokkal az ötödik születésnapja előtt élete első versenyén ovis kategóriában ezüstérmet szerzett. Pechula Krisztina ​ bronzérmes lett, míg Clarg Gergő sajnos kiesett az első négyből. Marossy Flóra kétszer mérkőzött,​ de sajnos ő is érem nélkül maradt. Fodor Jázmin is a harmadik helyezéssel,​ ezáltal bronzéremmel büszkélkedhetett. A seniorosoknál első alkalommal indult fehér övvel Aczberger Róbert, aki egy győzelemmel és egy vereséggel harmadik lett.  Aranyérmet ketten szereztek, Valázsik László senpai, aki egy wazarival került az első helyre, és Makker Lajos senpai is felállhatott a dobogó legfelső fokára, mint a régi szép időkben, két nyertes meccsel.
 +
 +Gratulálunk a versenyzőknek,​ büszkék vagyunk rátok!
 +
 +//​Gremsperger Emese//
  
 ====== Hátbelső ====== ====== Hátbelső ======
2014_02_feb.1391701127.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:57 (külső szerkesztés)