Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2017_02_feb

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

2017_02_feb [2017/02/15 08:36]
bavegh [Beszámoló a 2016. év végi testületi ülésekről]
2017_02_feb [2018/05/03 12:00]
Sor 1: Sor 1:
-====== Felsőpakonyi Agora ====== 
- 
-A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. 2. szám, 2017.február 
- 
-Lapzárta: 
- 
-Szerkesztőbizottsági:​ 
- 
-következő lapzárta: 
- 
-====== Fedlap ====== 
- 
-====== Fedbelső ====== 
- 
-====== Önkormányzat ====== 
- 
-===== TÁJÉKOZTATÁS ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSÉRŐL ===== 
- 
-Az önkormányzat korábban a lakóingatlanokon keletkező zöldhulladék lerakását biztosította a lakosság részére az önkormányzat tulajdonát képező 053 helyrajzi számú ingatlanon (volt honvédségi bázis). \\ 
-Mivel a fent említett ingatlanon a hulladéklerakás nem a megfelelő módon, időben és nem csak zöldhulladék került lerakásra ezért a **honvédségi bázison történő zöldhulladék elhelyezésére 2017. március 15-től nincs lehetőség**. \\ 
-A Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint biztosított a zöldhulladék zsákos gyűjtése a településen áprilistól novemberig terjedő időszakban heti rendszerességgel. 
- 
-Megértését és együttműködését köszönjük!\\ 
-**Nagy János** polgármester 
- 
-===== Beszámoló a 2016. év végi testületi ülésekről ===== 
- 
-A Képviselő-testület a novemberi testületi ülésen döntött tulajdonosi hozzájárulások megadásáról az ELMŰ Hálózati Kft. részére, ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog törléséről volt önkormányzati ingatlan tekintetében. ​ A Junior Vendéglátó Zrt. mint közétkeztető tájékoztatott az árváltozásokról,​ ezért a 2016. évi árakhoz képest a testület jóváhagyta a 2,2 %-os áremelést a következő szolgáltatási időszakban a gyermek- és felnőttétkeztetés vonatkozásában. \\ 
-A Felsőpakonyi AGORA című helyi lap Szerkesztő Bizottsági tagja, Szalóki Barbara az év végén benyújtotta lemondását,​ ezért új tagként 2016. december 1-től Viziné Surányi Erika került megválasztásra. \\ 
-Megtárgyalásra és elfogadásra került a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalap mértékéről szóló rendelet, mely szerint az illetményalap 2017. január 1-től több mint 25 %-kal emelkedik. (A köztisztviselői illetményalap 2008 óta változatlan,​ a törvény hosszú évek után most adott lehetőséget a módosításra). Ugyanitt felvetődött azon probléma is, miszerint az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak munkabérei ugyan az elmúlt időszakban rendezésre kerültek központilag,​ ám ebből sokan kimaradtak. Részükre a Képviselő-testület saját forrásai terhére átlagosan +10 %-os emelésről tárgyalt, mely a későbbiekben jóváhagyásra is került. ​ \\ 
-Ezt követően az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Képviselő-testület is elfogadta Nagy János polgármester 2016. évi jutalmáról szóló határozatot,​ mely szerint a polgármester két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesült az eltelt 3 év figyelembevételével. ​ \\ 
-Az év utolsó zárt ülésén a Kövüz Nonprofit Kft, (Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító) esetében került sor az ügyvezető lemondásának elfogadására (Czinege István), az új ügyvezető megbízására (Kalmár Róbert Krisztián) valamint a Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztására. A társaság tevékenységi köreiben, székhely és telephely esetében is szükséges volt a módosítás annak érdekében,​ hogy a társaság jelenlegi tevékenységének és a pályázati felhívásoknak megfeleljen. 
- 
-===== Beszámoló a 2017. év eleji testületi ülésekről ===== 
- 
-Az idei év három rendkívüli testületi üléssel kezdődött. \\ 
-Az első rendkívüli ülés napirendjén a 2016. december 23-án megjelent //​„önkormányzati tulajdonú utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,​ felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”//​ című felhívás szerepelt. Az önkormányzat kinyilvánította,​ hogy pályázatot kíván benyújtani a Gárdonyi Géza és a Márai Sándor utca szilárd burkolattal történő kiépítésének támogatására,​ valamint felkérte a legkedvezőbb ajánlatot adó BR-Bau Bt-t (2367 Újhartyán,​ Pipacs u. 24.), hogy az útterveket készítse el. A projekt tervezett összköltsége bruttó 55.440.580 Ft, igényelt támogatás összege (95%) bruttó 52.668.551 Ft, vállalt önrész mértéke (5 %) bruttó 2.772.029 Ft. Az úttervek a vasút utcai lakóterület egészére elkészültek,​ első ütemben azonban csak a fenti két utca aszfaltozására van lehetőség. A pályázat határidőre benyújtásra került.\\ 
-A következő rendkívüli ülés napirendjén a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület a TESCO-GLOBAL Zrt. által kiírt //„Ön választ, mi segítünk”//​ című pályázat benyújtásához szükséges megerősítés szerepelt. A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a projekt megvalósítása során az FJE Felsőpakony közigazgatási területén belül Pakony Történeti Tanösvényt alakítson ki.\\ 
-\\ 
-Az év első munkaterv szerinti rendes ülésén 2017. január 31-én megtárgyalásra és elfogadásra került a Képviselő-testület 2017. évi munkaterve, a 2017-es évre szóló közbeszerzési terve, Nagy János polgármester 2017. évi szabadság ütemterve, valamint a polgármester illetménye is. Annak ellenére, hogy törvény szabályozza az illetmény változást,​ attól eltérni nem lehet, mégis határoznia kell a Képviselő-testületnek. \\ 
-Ezután igazgatási szünetről szóló rendelet került elfogadásra,​ mely szerint a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz 2017. július 24-től 28-ig (5 nap), valamint 2017. december 27-től 29-ig (3 nap). A jegyző a szünet alatt ügyeleti rendszerben gondoskodik a haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.\\ 
-Megválasztásra került a Településfejlesztési,​ Kulturális,​ Oktatási és Sportbizottság új külsős tagja, Végh Béla Antal, Kalmár Róbert Krisztián összeférhetetlensége miatt. \\ 
-Utolsó napirendként a Junior Vendéglátó Zrt. 2017. januári ismételt megkeresését tárgyalták a képviselők. Ahhoz hogy a szolgáltatás minősége ne változzon, a szerződésben vállaltak a megszokott színvonalon és rugalmassággal történjenek,​ szükséges volt, hogy a 2017. januári 2,2 %-os árváltozás után 2017. február 1-től újabb 10 %-os áremelést fogadjon el a testület a következő szolgáltatási időszakban a gyermek- és felnőttétkeztetés vonatkozásában. A gazdasági társaság az áremelést a minimálbérek és a garantált bérminimum emelkedésével járó plusz költségekkel indokolta. \\ 
-\\ 
-2017. február 9-én rendkívüli nyílt ülés keretében elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján megterveztük a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat,​ a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. \\ 
-A költségvetés összeállításakor az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes tárgyalásokat folytatott az intézményvezetőkkel és az önkormányzat vezetőivel,​ mely nagymértékben hozzájárult a megalapozott döntések meghozatalához.\\ 
-\\ 
-A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 517.850 ezer Ft. \\ 
-2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson belüli bevétellel 168.291 ezer Ft összegben számoltunk,​ ami településüzemeltetés,​ köznevelési intézmény,​ szociális intézmény,​ kulturális intézmény,​ segélyezés,​ ingyenes gyermekétkeztetés támogatási formából tevődik össze. \\ 
-Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés összeállítása során 164.100 ezer Ft közhatalmi bevétellel számolt, mely a helyi adó bevételeket foglalja magába.\\ 
-A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – 0 ezer Ft hitel felvétellel számoltunk.\\ 
-\\ 
-A bevételek terhére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. \\ 
-A költségvetési rendeletben szereplő __főbb bevételi jogcímek__ részletezése:​\\ 
-Önkormányzat működési támogatása: ​  ​168.291 ezer Ft\\ 
-Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ​  8.400 ezer Ft\\ 
-Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ​  0 Ft\\ 
-Közhatalmi bevételek: ​  ​164.100 ezer Ft\\ 
-Működési bevételek: ​  ​38.140 ezer Ft\\ 
-Felhalmozási bevételek: ​  ​15.000 ezer Ft\\ 
-Működési célú átvett pénzeszközök: ​  2.000 ezer Ft\\ 
-Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ​  0 Ft\\ 
-Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: ​  0 Ft\\ 
-Belföldi értékpapírok bevételei: ​  0 Ft\\ 
-Költségvetési,​ vállalkozási maradvány igénybevétele: ​  ​121.917 ezer Ft\\ 
-\\ 
-A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 517.850 ezer Ft, mely 13%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.\\ 
-A költségvetési rendeletben szereplő __kiadási jogcímek__ részletezése:​\\ 
-Személyi juttatások: ​  ​26.833 ezer Ft\\ 
-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  6.732 ezer Ft\\ 
-Dologi kiadások: ​  ​119.930 ezer Ft\\ 
-Ellátottak pénzbeli juttatásai: ​  9.657 ezer Ft\\ 
-Egyéb működési célú kiadások: ​  0 Ft\\ 
-Beruházások: ​  ​81.650 ezer Ft\\ 
-Felújítások: ​ 0 Ft\\ 
-Egyéb felhalmozási kiadások: ​  0 Ft\\ 
-Intézmény finanszírozási kiadások: ​  ​242.645 ezer Ft\\ 
-\\ 
-A 2017. évi rendelet tartalmaz 20.000 ezer Ft tartalékalapot is az esetleges év közbeni pályázatok szükséges önerejéhez. \\ 
-Beruházási kiadások soron tervezésre került a Vasút utcai lakópark ingatlanjainak közművesítése (a hiányzó víz-és csatornahálózat kiépítése),​ ennek 2017. évre eső költsége 42.693 ezer Ft, az iskola tornatermének felújítása,​ melynek teljes bekerülési költsége 26.579 ezer Ft, ebből önerő 6.645 ezer Ft. Továbbá tervezésre került a település játszóterére új játék vásárlása,​ a játszótér felújítása,​ kamera rendszer telepítése,​ valamint az orvosi rendelő, szociális szolgálat és az óvoda kerítésének felújítása. \\ 
-\\ 
-Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez alábbi szükséges pénzeszköz átadások szerepelnek:​\\ 
-Mesevár Napközi otthonos Óvoda: ​  ​113.520 ezer Ft (ebből állami pénzeszköz 78.998 ezer Ft)\\ 
-Polgármesteri Hivatal: ​  ​85.425 ezer Ft (ebből állami pénzeszköz 45.297 ezer Ft)\\ 
-Szabó Magda Könyvtár: ​  ​23.560 ezer Ft (ebből állami pénzeszköz 4.001 ezer Ft)\\ 
-Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: ​  ​20.140 ezer Ft (ebből állami pénzeszköz 4.568 ezer Ft) 
- 
-**Langné Malecz Andrea** \\ 
-aljegyző 
- 
-===== Változások a fogyasztóvédelem rendszerében ===== 
- 
-**2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,​ a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is.** 
- 
-Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete,​ illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot,​ továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot. 
- 
-**Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el.** Megkülönböztetünk **megyeszékhely szerinti járási hivatalt** (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint **járási hivatalt** (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki). 
- 
-**A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait** Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal **Érdi Járási Hivatala** látja el. 
- 
-**Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják,​ fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben.** (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe,​ úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre.) 
- 
-Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel. 
- 
-Az ügyfelek rendelkezésére tehát fogyasztóvédelmi ügyekben az alábbiakban leírt feladatmegosztásban az Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (megyei illetékességgel),​ valamint a többi járási hivatalunk hatósági osztályai állnak. 
- 
-Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kirendeltségeken,​ a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél a honlapunkon megjelölt ügyfélfogadási időkben és elérhetőségeken tudnak tájékozódni és beadványokat leadni. 
- 
-**A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljeskörű),​ amelyben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz fordulhatnak az ügyfelek:​** 
- 
-    * a szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére illetve szervezésére vonatkozó rendelkezések 
-    * a fogyasztói csoportok szervezése 
-    * békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő együttműködési kötelezettség 
-    * gazdasági reklámok és az üzletfeliratok,​ egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétele 
-    * árubemutatóval kapcsolatos ügyek 
-    * az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások 
-    * elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előfizetői számlapanaszok intézésével,​ kezelésével kapcsolatos panaszok, vagy a számla tartalma 
-    * A villamos energia, a földgázellátás,​ valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok, úgy mint az elszámolás,​ számlázás,​ díjfizetés,​ mérés, szolgáltatás felfüggesztése,​ kikapcsolás,​ ellátásba történő ismételt bekapcsolás,​ vagy az üzletszabályzatában foglalt rendelkezések megsértése esetén 
-    * a hulladék elszállítással kapcsolatos elszámolással,​ számlázással,​ díjfizetéssel kapcsolatban,​ a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre,​ valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési,​ tájékoztatási,​ szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatban 
-    * rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok 
-    * tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén 
-    * textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos panaszok esetén 
-    * az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos problémák esetén. 
- 
-**A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az** 
- 
-    * egységár, eladási ár feltüntetésével,​ 
-    * a termékek minőségi kifogásának kezelésével,​ 
-    * szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása,​ jogszerűtlenségének gyanúja miatt, 
-    * az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban 
-    * fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel,​ valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán. 
- 
-**Másodfokú ügyekben** ​  ​országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el.  \\ A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának,​ az Érdi Járási Hivatal Közlekedési Főosztályának,​ valamint a járási hivatalok kormányablakainak,​ ügysegédeinek és hatósági osztályainak aktuális elérhetőségei megtalálhatók a kormanyhivatal.hu/​hu/​pest honlapon. 
- 
-===== ADÓ 1% ===== 
- 
-Településünkön lévő szervezetek,​ amelyeknek adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget! 
- 
-**Pakonyi Palánták Közalapítvány** \\ 
-Adószám: 18694150-1-13\\ 
-Számlaszám:​ 65500116-30032137-53000003\\ 
-(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)\\ 
-**\\ 
-Egyenlő Esélyt Közalapítvány** \\ 
-Adószám: 18676556-1-13\\ 
-Számlaszám:​ 65500116-11003595-00000000\\ 
-(Herman Ottó Általános Iskola)\\ 
-**\\ 
-Felsőpakony KSE** \\ 
-Adószám: 18675634-1-13\\ 
-Számlaszám:​ Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430\\ 
-\\ 
-**Felsőpakony Jövőjéért Egyesület** \\ 
-Adószám: 18699337-1-13\\ 
-Számlaszám:​ 65500116-30036955-53000007\\ 
-\\ 
-**Felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület** \\ 
-Adószám: 18701610-1-13\\ 
-Számlaszám:​ 65500116-30039294-53000015\\ 
-**\\ 
-Felsőpakony Polgárőr Egyesület Szomszédok Egymásért Mozgalom** \\ 
-Adószám: 18028111-1-13\\ 
-Számlaszám:​ 65500116-31003085-53000004\\ 
-\\ 
-//Magyar Katolikus Egyház\\ 
-Technikai szám: 0011\\ 
-\\ 
-Magyarországi Református Egyház\\ 
-Technikai szám: 0066// 
- 
-===== Kéményseprési ütemterv Pest megyében ===== 
- 
-A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket,​ a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik.\\ 
-A BM OKF GEK kéményseprőipari szerv 2016. december 23-án kelt tájékoztatása szerint a kéményseprőipari szolgáltatást sormunka keretében az alábbi ütemezésben fogja elvégezni:​\\ 
-**FELSŐPAKONY:​ 06.01.-06.30.** 
- 
-A kéményseprőipari szolgáltatással kapcsolatban minden további részlet a katasztrófavédelem lakossági honlapján [[http://​kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/​|http://​kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/​]] – elérhető.\\ 
-A sormunkaterv .pdf formátumban letölthető a [[http://​kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/​application/​cache/​dokumentumok/​sormunkaterv/​Pest_utemterv.pdf|http://​kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/​application/​cache/​dokumentumok/​sormunkaterv/​Pest_utemterv.pdf]] linken. 
- 
-====== Óvoda ====== 
- 
-===== "​Maskarások bolondok, rázzátok a kolompot!"​ ===== 
- 
-A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám időszak. Az óvodánkban igen izgalmas, mozgalmas hetek, napok ezek. \\ 
-Fontos nevelő feladatunk felhívni a gyerekek figyelmét hazánk hagyományainak értékeire,​ kultúrájának gazdagságára,​ kialakítani bennük a tudatos hagyományápolásra való hajlamot. A csoportszoba díszítésében is szinte mindenki részt vett. Természetesen a gyerekek folyamatosan megsúgják egymásnak, hogy ki milyen maskarát ölt, amit egymás előtt titkolnak egy darabig, de farsang napjára már mindenki tudja, hogy minek öltözik a másik. Csak a mi jelmezünk marad titokban, mert mi, óvónők és dadusnénik is maskarába bújunk ezen a napon. Ez a beöltözős nap a gyerekek vágyainak a megvalósulása,​ amikor átváltoznak hősökké, és a környezetükben megtalálható élőkké és élettelenekké. Ezen a héten télűző mondókákat kántálunk,​ álarcokat, teremdekorációt,​ kiszebábot készítünk. 
- 
-A gyerekek izgatottan érkezetek az óvodába a farsang napján. Tízórai után kezdetét vette  a "​karneváli hangulat",​ amikor mindenki belebújt a jelmezébe, bemutatkoztak a gyerekek, hogy ki minek öltözött be. Majd kezdetét vette a táncmulatság.\\ 
-A gyerekek egyénileg és barátaikkal is kipróbálhatták magukat vicces ügyességi játékokban.\\ 
-A szülők mindig vállalják,​ hogy gondoskodnak ételről-italról és ezzel is segítik a farsangi mulatságot. Mi "​cserébe"​ fotókkal lepjük meg őket, így bepillantást nyerhetnek ​ az ünneplés hangulatába. Természetesen elmaradhatatlan ezen a napon a farsangi fánk, amelyet szintén a lelkes szülők készítettek. \\ 
-Az ünneplést a kiszebáb égetéssel zártuk.\\ 
-Nagyon jól sikerült az idei "​télűzésünk",​ reméljük, ezek után hamarosan megérkezik a tavasz. 
- 
-**Gelsiné Zsurka Zsuzsa ** Hétszínvirág csoport 
- 
-+fotók 
- 
-====== Iskola ====== 
- 
-===== Valentin-nap az iskolában ===== 
- 
-Ez a nap a szerelmesek ünnepénél jóval több: a szeretet, a barátság, az egymásra figyelés fontosságának kifejezése is.\\ 
-Jelképe a szív, mely örök jelkép is. S nemcsak a szerelmeseknek jár ki, hanem a jó barátoknak is. Mindenkinek,​ aki felé szeretettel fordulunk.\\ 
-Iskolánkban is ennek jegyében lehetett egymásnak „Kedvellek – kártyán” üzenet formájában kifejezni ennek az érzésnek a fontosságát. 
- 
-**Sebestyénné Fehérvári Márta** 
- 
-===== Télűző, tavaszváró népszokás az iskolában ===== 
- 
-//„Kisze, kisze, kiszőce…\\ 
-Harmadik határba,\\ 
-Kivisszük a betegséget,​\\ 
-Behozzuk az egészséget…\\ 
-Ijujujujuj….!!!!”//​ \\ 
-\\ 
-Az idén is megtartottuk immár hagyományossá vált télűző szokásunkat,​ a „kiszézést”. Minden osztály nagy izgalommal készítette el a kiszebábot,​ melybe egy-egy cédulára írva belerejtettünk minden rosszat, amitől szeretnénk megszabadulni. Nagy csörömpöléssel,​ dudálással,​ kurjongatásokkal vittük végig a kiszebábokat az utcán, hogy elriasszuk a hideg időt. Az iskola udvarára visszaérve elégettük a kiszebábot,​ ezzel szimbolikusan elűztük a telet. 
- 
-**K.É.** 
- 
-+fotó 
- 
-===== Kibújás vagy bebújás? ===== 
- 
-Ez a kérdés nem okozott gondot az iskolában összegyűlt plüssmaciknak,​ hiszen szép számmal gyűltek össze, hogy egy nagy macilakodalmban vegyenek részt. ​ Február 6-án délelőtt Matisz Zsolt igazgató úr közös éneklésre buzdította az összegyűlt alsótagozatos tanulókat. S ha mackóról szóló dalt kell énekelni, akkor mi más is juthatna eszünkbe elsőre, mint Micimackó kedves és mindenki által jól ismert klasszikus dala: Hull a hó és hózik..zik..zik..,​ Micimackó fázik.\\ 
-S hogy fog-e még havazni, azt nem tudhatjuk, de egy biztos, a maci-héten egy mackó sem fázott. A gyerekek minden nap valamilyen macival kapcsolatos foglalkozáson vehettek részt. Volt macikról szóló mesebarlang,​ macimancsok ügyeskedhettek délutánonként,​ valamint kicsik és nagyog agyagmacikat is formázhattak. S ha valaki nem talált volna kedvére való elfoglaltságot,​ akkor egyszerűen csak a maci lagzi szemlélője lehetett. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a segítségnyújtásért az iskola vezetőségének,​ a karbantartóknak,​ Czirjákné Vera néninek, a nyugdíjasoknak,​ Tóthné Nagy Ritának a tortáért, és a Pillangó Alapítványnak. 
- 
-**Sebestyénné Fehérvári Márta** 
- 
-===== A Csodák Palotája ===== 
- 
-Január 25-én három osztály látogatott el a Csodák Palotájába. A Monori Tankerület segítségével és támogatásával 100 belépő lett megváltva bérletes foglalással. ​ Ezen a napon 60 alsós tanuló ismerkedhetett a csodákkal, amelyek fizikai és egyéb kísérletek bemutatásával tárultak fel előttük. A múzeumpedagógusok végtelen türelemmel,​ odaadással foglalkoztak a gyerekekkel.\\ 
-A csodákkal nehéz volt betelni. Előbb az izgalom hajtotta a lurkókat, mindent látni, de gyorsan. Fél óra után engedtek a kíváncsiságnak,​ majd két óra után az igazi mély érdeklődés is megjelent. A három óra alatt, melyet ott töltöttünk,​ teljesen kifárasztották magukat. Csak ajánlani tudom a programot kereső családoknak,​ mert tartalmas időtöltés apának, anyának is, együtt felfedezni a csodát, mely bár mindennapjaink része, még sincs időnk elgondolkozni rajta. Ugyan a Camponáig kell utazni, mert most ott található,​ de kárpótol bennünket a nagy térben berendezett,​ elég mozgásteret biztosító kiállítás. Senkinek sem tilos, sőt kötelező hozzányúlni,​ kipróbálni. 
- 
-**Pálné Mórucz Erika** 
- 
-//+fotók// 
- 
-===== Jégpálya az iskola udvarán ===== 
- 
-Ritkán drukkol az ember a mínuszoknak. Mégis, volt januárban majd’ két hét, amikor sokan így voltunk vele. Az iskola udvarán megnyílt a jégpálya, így diákjainkkal korcsolyázhattunk testnevelésórákon és a napköziben. Eleinte inkább az esések elkerülése volt a cél, de az utolsó napokban már bátran fogóztunk is a jégen a gyerekekkel,​ szülőkkel. Az ötödikesek "​jégdiszkót"​ rendeztek a reflektorokkal kivilágított udvaron, esténként és hétvégeken pedig jöttek korcsolyázni az „iskolán kívüli” látogatók is. Korcsolyák kiadásával is segítettük e téli sport kedvelőit. Már tényleg csak a forró tea és a forralt bor hiányzott - egyesek véleménye szerint. Ki tudja, talán jövőre az is megvalósul. Mindenesetre köszönjük ezt a fantasztikus lehetőséget! 
- 
-**Wacha Borbála** 
- 
-//+fotók// 
- 
-====== Katolikus ====== 
- 
-===== Ha itt lettél volna! ===== 
- 
-Elmúlt a január. Elmúlt Vízkereszt ünnepe is - melyhez kapcsolódik a házak megáldása. Közösségünkben 17 család kérte az áldást otthonára. Volt szép keresztelő is az év első hónapjában és sajnos fájdalmas temetés is. 
- 
-Megérkezett február. Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Arra emlékezünk,​ amikor Szűz Mária, negyven nappal Jézus születését követően, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.\\ 
-A gyertya a fényt, fényességet jelenti, amit a kisgyermek Jézus hozott el nekünk. A gyertyának el kell égni, hogy fény legyen! Tehát fényességet és elmúlást jelképez. A megszentelt gyertyát otthonainkba visszük és örömben, bánatban fényénél imádkozhatunk.\\ 
-Február 3-a Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Szent Balázs több gyógyítást vitt véghez. Egyszer 2 égő gyertyát kereszt alakban egy gyerek álla alá tartva mentett meg, aki a torkában akadt halszálka miatt fuldoklott. A szent püspökhöz fűződik a balázsáldás. Az áldást végző pap két égő gyertya között kéri Szent Balázs püspök közbenjárását,​ hogy a torokfájástól és minden bajtól védje meg híveit. Ezen szertartást február 5-én tartottuk. 
- 
-Február 11. – ekkor jelent meg a Szűzanya Lourdes-ban Bernadettnek – a Betegek Világnapja. Több templomban, így a felsőpakonyiban is ehhez a naphoz kapcsolódóan csoportosan kiszolgáltatták a betegek szentségét. Ezt a szentséget kérheti minden megkeresztelt beteg vagy idős ember, aki bűnbánati gyónással felkészül. 
- 
-A Katolikus „Batyus Bálról”,​ mely lapzárta után, február 18-án lesz, a következő számban számolok be. 
- 
-Az első egyháztanács ülést február 25-én tarjuk a 2016. év beszámolójával és 2017. év terveiről. 
- 
-Szeretném jelezni, hogy március 1-je hamvazó szerda. Ezen a napon kötelező a böjt minden katolikus hívő számára. Véget ér a farsang, a mulatságok ideje, kezdődik a nagyböjti idő 40 napig.\\ 
-\\ 
-Kívánok minden kedves olvasónak kezdődő szép tavaszt a fagyos tél után.\\ 
-\\ 
-**Berencsi Gézáné** \\ 
-egyháztanács világi elnök 
- 
-====== Református ====== 
- 
-===== Tavaszváró orgonakoncert ===== 
- 
-Örömmel értesítjük az Agora olvasóit, hogy **2017. április 30-án**, **vasárnap** este **18 óra**i kezdettel **a felsőpakonyi református templomban** Tavaszváró címmel **orgonakoncertet ad FEKETE NÁNDOR orgonaművész.** \\ 
-A további részletekről (műsor, plakát, belépőjegyek vétele…) a következő számban tájékoztatjuk az olvasókat. 
- 
-a Presbitérium nevében: **Vizi János** lelkipásztor 
- 
-+fotó 
- 
-===== Meghívó! ===== 
- 
-**Egyetemes aliansz IMAHÉT lesz** a református templomban **2017. február 20-24. esténként 6 órakor - vendég igehirdetők szolgálatával. Péntek este az alkalom végén szeretetvendégség is lesz.** \\ 
-**Szívesen fogadunk el egy tálca szendvicset vagy süteményt.** \\ 
-Felekezetre való tekintet nélkül minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
- 
-**SZERINTEM FEBRUÁR 20-RA MÉG NEM LESZ UJSÁG…** 
- 
-===== Amerikai testvéreink vendégségben jártak nálunk ===== 
- 
-Gyülekezetünkbe vendégek érkeztek január 22-én. Már nem először fogadhattuk a pennsylvaniai magyar anyanyelvű gyülekezet lelkészét,​ Dávid Orsolyát és fiát, Istvánt. Nagyon örültünk,​ hogy fél év elteltével újra itthon voltak Magyarországon és egy vasárnapot körünkben tudtak tölteni.\\ 
-\\ 
-Több éve határoztuk el, hogy a két gyülekezet testvérgyülekezetként gondol egymásra, hordozzuk egymás terheit imádságban,​ megosztjuk egymással gondjainkat és örömeinket. A 2015-ös orgonakoncertet,​ amelyet Fekete Nándor orgonaművész adott, élőben közvetítettük külföldi testvéreinknek. Énekkarunk több énekét pedig elküldtük MP3 formátumban az amerikai gyülekezet számára. A felvételeket ​ a magyar nyelvű rádióadásokban közvetítették.\\ 
-\\ 
-A mostani látogatás alkalmával Dávid Orsolya lelkésznő Igét is hirdetett a szószékről. János evangéliumának 17. részéből,​ Jézus imádságából hallhattunk egy részletet, amikor mennyei Atyjával beszélgetett:​ //„Az örök élet azt jelenti, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és azt, akit elküldtél,​ a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem.”//​ (3. 4. vers) A lelkésznő kiemelte, hogy minden eseményt, ami velünk történik, két nézőpontból értelmezhetünk:​ horizontálisan,​ földi síkon, amikor csak emberi módon gondolkozunk;​ és vertikálisan,​ mennyei síkon, amikor az Isten akaratát is kutatjuk, keressük az események mögött. Ezzel kaphatunk teljes képet, így lehet teljes békességünk még a nehézségek közepette is. A lelkésznő bizonyságot tett Jézus személyéről,​ aki mindig az Atya akaratát kereste, örökkévaló célokat látott maga előtt és valósított meg. Jézusról nem mondanánk világi értelemben,​ hogy sikeres ember lett volna (nem volt vagyona, nagy háza, jó állása, még az időskort sem érte meg), mégis a „legsikeresebb módon” betöltötte hivatását:​ elvégezte, amit az Atya rábízott, megmentett bennünket a kárhozattól kereszthalála által. A nevét mindenki ismeri, sokan segítségül is hívják, és akik ezt teszik, azoknak Ő kész ma is válaszokat,​ megoldásokat adni ahhoz, hogy Istentől rendelt hivatásukat ők is betölthessék.\\ 
-\\ 
-Néhány gondolatot a lelkésznő is írt számunkra:​\\ 
-//„Az egyetlen, akiről érdemes írni, aki és ami egyedül fontos, az az Isten, és az Ő Egyszülött Fia, az Úr Jézus Krisztus és az Ő csodálatos munkája, amit az Igén keresztül el tud végezni az emberek szívében. \\ 
-Rólunk röviden: Több, mint ötven éve működünk Pennsylvaniában mint Református/​Evangélikus Egyház. Hosszú évtizedeken keresztül vasárnaponként szeretett lelkipásztorunk,​ Nagytiszteletű Dávid János hirdette magyar nyelven az Igét. A második generáció felcseperedése után a Bibliaórákon már két nyelven folyt a tanítás. \\ 
-Jelenleg fizikailag csak maroknyian vagyunk, de a szórványban élők számára hetente a rádió hullámain és az interneten keresztül is magyar nyelven olvassuk a Bibliát, hirdetjük Isten Igéjét. \\ 
-Személy szerint, kimondhatatlanul hálás vagyok azokért az alkalmakért,​ amikor a Magyarországon élő testvérekkel személyesen megoszthatjuk egymással örömeinket,​ bánatainkat,​ hitéletünk lesújtó és felemelő élményeit és - amint Pál apostol írja a Rómabeliekhez írott levél 1,12-ben - felbuzdulhatunk egymás hite által.”//​ \\ 
-\\ 
-Jó érzés, amikor arról hallunk, hogy évtizedek óta kint élő honfitársainknak még mindig fontos, hogy hallják, beszéljék,​ továbbadják gyönyörű anyanyelvünket. Az Úr tartsa meg és áldja meg ezeket a közösségeket!\\ 
-**Viziné Surányi Erika** 
- 
-+ fotó 
- 
-====== Könyvtár ====== 
- 
-Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja településünk lakóit \\ 
-2017. március 14-én 17 órára a Herman Ottó Általános Iskolába az \\ 
-1848-49-es FORRADALOM és SZABADSÁGHARC \\ 
-tiszteletére rendezett ünnepségre.\\ 
-Műsor: ...\\ 
-Az ünnepi beszédet Nagy János polgármester mondja. \\ 
-A megemlékezés után koszorúzás a Petőfi téren. 
- 
-===== Nyílik! ===== 
- 
-Évszakok\\ 
-KIÁLLÍTÁS\\ 
-Durkó Éva festményeiből\\ 
-2017. márc. 2-án 17 órakor\\ 
-a Szabó Magda Közösségi Házban!\\ 
-Megnyitja: Fegyó Béla festőművész\\ 
-A megnyitó műsorában verset mond:\\ 
-Vizi Erika, Papp Norbert, Durkó Éva, Friedmann Dorka\\ 
-Muzsikál: Polgár Aranka, Metzker Pál, Wacha Borbála 
- 
-A műsorban Arany János versek, Vivaldi és Haydn zenéje köszönti kedves vendégeinket!\\ 
-Mindenkit szeretettel várunk! 
- 
-===== Magyar Kultúra Napja ===== 
- 
-Január 20-án a kora esti órákban 2017-es irodalmi-zenei évfordulók jegyében ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Ebben az évben „kerek” évfordulós többek között Mikszáth Kálmán, Arany János, Hegedűs Géza, József Attila, Szabó Magda… Kodály Zoltán.\\ 
-A műsor összeállításánál nagyobb hangsúlyt kaptak a kiemelt szerzők. Farkas Évi színművész és Metzker Pál nagy gondossággal válogatták össze a bemutatott irodalmi és zenei alkotásokat. Törekedtek arra, hogy komoly és vidámabb művek is bemutatásra kerüljenek. Természetesen a Himnusz hangjaival és szavaival kezdődött a műsoros est, majd Papp Norbert önkormányzati képviselő,​ a TKOS Bizottság elnökének ünnepi gondolatai következtek. A magyar kultúra sokszínűségére rávilágító szavak után felváltva következtek részletek az irodalmi és zenei alkotásokból. Köszönet a szép estéért Farkas Évi színművésznek – aki a verseket és regényrészleteket tolmácsolta,​ valamint Kádár Ferenc Gézának, Kerekes Máriának, Metzker Pálnak, Papp Norbertnek, Polgár Arankának és Wacha Borbálának,​ akik a zenei műveket közvetítették a hallgatóság felé. 
- 
-**Filák Lászlóné** intézményvezető 
- 
-+fotók 
- 
-===== Kultúrházak éjjel-nappal ===== 
- 
-Ebben az évben is bekapcsolódtunk az országos rendezvénysorozatba. Február 10-én, pénteken farsangra hangoló délutánt szerveztünk,​ ahol a farsangi népszokásokról,​ rendezvényekről beszélgettünk,​ majd különböző álarcokat készíthettek az érdeklődő gyerekek. 11-én, szombaton délután a Kaleidoszkóp Színpad tréfás hangulatú Vásári komédia című előadását láthatták,​ akik eljöttek a közösségi házba. Remélem, a borongós napok után nem csak az időjárás változás miatt távoztak vidáman a nézők. 
- 
-**Filák Lászlóné** intézményvezető 
- 
-+fotók 
- 
-====== Civil ====== 
- 
-===== Nőnapra! ===== 
- 
-Itt van a Nők Napja, eljött most hát végre\\ 
-Bánatot és bút s bajt most hát félre téve\\ 
-Lehajtott fejjel a Tiszteletet adjuk\\ 
-Mert a Női nemtől a Világot meg kapjuk 
- 
-//Boldog Nőnapot kívánunk minden Hölgy olvasónknak!//​ 
- 
-===== Vöröskeresztes Bál ===== 
- 
-A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete BÁLT szervez, melyre szeretettel meghívja Önt! \\ 
-Helye: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme \\ 
-**Ideje: 2017. március 18. 19 órától ** \\ 
-Belépőjegy ára: 2500 Ft (mely magában foglalja a vacsora árát is) \\ 
-A jó hangulatról Kerepeszki Norbert gondoskodik. Énekes-táncos műsor és Tombola! \\ 
-Kérjük, részvételével támogassa a Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT! \\ 
-Jegyek elővételben Czirják Józsefnénál,​ Oláh Istvánnénál és Füzi Annamáriánál kaphatók. \\ 
-\\ 
-**Vezetőség ** 
- 
-+grafika 
- 
-===== Köszönetnyilvánítás ===== 
- 
-Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,​ akik 2017. február 3-án este fél 10-kor a Határ u. 1. szám alatt segítséget nyújtottak nekem. Elfagyott a kutam, és Pálinkás Szandika észrevette,​ hogy ömlik a víz. Nem volt rest, telefonált a Gyáli Rendőrőrsnek és a FEGY Polgárőrségnek,​ akik hamar kijöttek, így nem maradt el a segítségnyújtás. Köszönet Imre Daninak, és szüleinek, aki átjött, és elzárta a vizet. Szeretnék még köszönetet mondani az őrsparancsnok úrnak, aki biztosította az embereinek, hogy ki tudjanak jönni a helyszínre. Köszönet a közreműködésért Kovács Mihály szomszédomnak,​ és Siska Ferencnek. Megnyugvással tölt el, hogy 72 éves koromra megélhettem azt, hogy vannak még olyan emberek, akik segítséget nyújtanak a bajba jutottaknak. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani Nagy János polgármester úrnak, hogy nem zárták el a közkutat, ezzel biztosítják a vízhez jutást azok számára, akiknek szükségük van rá. 
- 
-Tisztelettel és köszönettel:​ **Martonos István** 
- 
-===== FJE HÍRADÓ ===== 
- 
-2017. január 14-én tartotta egyesületünk az évzáró taggyűlését,​ melyen társelnökként beszámolóban összegeztem a 2016-ban elvégzett közösen vállalt feladatokat. Tekintve, hogy hónapról hónapra tájékoztattuk az Agora olvasóit mindezekről,​ csak egy rövid emlékeztetőben sorolom fel a fontosabbakat azokból, amiket sikerült elvégeznünk. 
- 
-Emléktáblát helyeztünk el a Mártírok Emlékparkjában a gulágokba (szovjet kényszermunka táborokba) elhurcolt felsőpakonyi lakosok emlékezetére és tiszteletére ​ február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján. Június 4-én Trianon tragédiáját idéztük fel, részletesen feltárva az antant igazságtalanságát és határaink menti szomszédságunk mohóságát. ​ A nyár folyamán sor került a harangláb felújítására is Papp Norbert és Stiebi Zsolt jóvoltából. 
- 
-Részt vállaltunk az iskola tanulói által megrendezett nemzeti ünnepeink díszletezésében. Különdíjat is átadtunk tanulóknak. A hagyományőrző szüreti mulatsággal összekapcsolt Falunapon továbbra is a szüret lényegét emeltük ki mustkészítésünkkel,​ ahol a gyerekek tevékenyen kivehették részüket a szőlő darálásában,​ préselésében és persze az édes must kortyolásában. 
- 
-Október 6-án az Aradi Vértanúk Napján arra emlékeztünk,​ hogy mit jelent a hazafiság, a hazaszeretet. 
- 
-Májustól novemberig lekötött bennünket a Honvédségi Bázis bejáratánál,​ a volt pakonyi tanyaközpont közelében emelt Történelmi Pakony Emlékmű kivitelezése. A 3 méter magas, zöldes árnyalatú fehér obeliszk modelljét és sablonját Ecsődi János készítette,​ alapozását tervezte, többek segítségével végezte és irányította. Az oszlop elemeinek szakipari kiöntését segítette, állagmegóvását folyamatosan végezte. Tevékenysége eredményeként közel 500 ezer forintot takarítottunk meg, amelyből a történeti szöveges táblák legyártását és a terület parkosítását is megoldhatjuk. 
- 
-Az év utolsó hónapjában Advent idején ismét együtt vártuk Jézus születésének eljövetelét. ​ Az örömteli ünnepvárás hangulatát az egyre gazdagabb vásári kínálat, a látványban gyarapodó Betlehem és Karácsonyfa,​ a Szeretetvendégség bősége az egyik legszebb közösségi ünnepünké varázsolta. 
- 
-**A beszámoló után a 2017. év terveit javasoltuk megfontolásra,​ amelynek elfogadására 2017. február 25-én kerül sor. ** 
- 
-**Terveink első sorában szerepel a Történeti Emlékpark tereprendezése,​ parkosítása.** Tervet készítettünk a betelepítésre. Sultisz Miki közbenjárására ígéretet kaptunk a Monori Erdészettől 10 db jegenye nyárfára. Sövénysorhoz kell gyűjtenünk és vásárolnunk tűztövis, sóskaborbolya,​ hóbogyó csemetéket,​ bokrokat. **Adományokat szívesen elfogadunk a kiskertekből!** Tavasz folyamán helyükre kerülnek. Az ősgyepen nem változtatunk,​ mert megfelelő minőségű a helyszínhez. \\ 
-Összehívjuk márciusban a pakonyiakból azt a bizottságot,​ akikkel a táblákra kerülő szöveget egyeztethetjük,​ és azután **legyártatjuk a történeti szövegek és a névsorok tábláit**,​ amelyek kihelyezésre kerülnek az emlékoszlop elemein. Gyönyörű verset kaptam Varga Imrétől erre a célra, azzal indítjuk majd a szövegsorokat. **Az Önkormányzattal egyeztetve augusztus 19-én kerülhet sor az átadás eseményére.** Kiegészítenénk a Szent István Nap és az Új Kenyér Ünnepének tiszteletét egy olyan ősökre emlékező műsoros délutánnal,​ amelyhez szeretetvendégség keretében az új kenyér mellé egy-egy tányér bográcsgulyás elfogyasztása sem ünneprontó! (Jól emlékszem gyerekkoromból,​ hogy ezen a napon Aratóbált rendeztek a majorsági kastélyban és főműsornak számított az idegen falukból származó legények megkergetése is.) Bérelt busszal a helyszínre közlekedést megoldhatjuk. 
- 
-**Pályázatot írtunk januárban, megcélozva a TESCO által meghirdetett „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK!” felhívást. Fazekas Zsuzsi szakértelmét vettük igénybe ismét. Pályamunkánk Falutörténeti Tanösvény létesítésére szól (amit már 2 éve tervbe vettünk és az Agorában is közzétettük!). ​ ** 
- 
-**//10 állomást terveztünk:​ 10 kapuzat mutatja be a község múltját és jelenét. Indul a vasúttól, halad a Petőfi úton a temetőbe vezető földútra és a Kőrösi út érintésével vissza a községbe.//​ ** \\ 
-//1. Vasútállomásnál:​ általános helytörténeti ismertető, Mártírok Park. / 2. Petőfi térnél: iskola, könyvtár, orvosi rendelő, patika, posta, református templom története. / 3. Katolikus templom, Mesevár Óvoda. / 4. Régi telepi iskola: ma Sportpálya,​ a Gula és Kocsis tanyák: benne a Kocsis kápolna története,​ Hétsor. / 5. Kaldenecker - Kocsi - Somogyi - Tóth, stb. tanyák. / 6. Új temető, Nagy- Mag, stb. tanyák, régi tanyaközpont:​ Emlékmű / 7. Kőrösi úton: Sári kocsma: ma Jóbarátok Vendéglő, Molnár, Drexler, stb. tanyák. / 8. Régi temető, Laufert kereszt, stb. / 9. Degenfeld Kúria és Majorság. / 10. Soós, Recsnik, Hegedűs, Máté, stb. tanyák. //**//Az állomások kialakítása egyeztetést,​ pontosítást igényel a továbbiakban! Erről tájékoztató megtalálható a Szabó Magda Könyvtárban is.// ** 
- 
-**Mindenkit kérünk a község lakosságából,​ hogy aki a környékünk TESCO Áruházaiban megfordul vásárlóként (dolgozóként) 2017. március 8. és április 4. között, az segítsen nekünk abban, hogy KERESI A KIFÜGGESZTETT VÁSÁRLÓI SZAVAZÁST ÉS RÁNK SZAVAZ! ​ Nagyon fontos, mert akár 400 ezer forintot is nyerhetünk!** 
- 
-Varga Imre elhunytával feladatunk lesz (családjával egyeztetve) az eddig ki nem adott verseinek, novelláinak összegyűjtése és önálló kötetben való megjelentetése! 
- 
-Feladatunk nemzeti gyásznapjaink megemlékezéseinek életben tartása, a nemzeti ünnepeken való részvétel,​ a Herman Ottó Iskola támogatása,​ közösségi ünnepeinken való aktív részvétel. 
- 
-**Február 25-én a taggyűlésen tisztújításra kerül sor. Az egyesület összetételének,​ feladatkörének újjászervezése is időszerűvé vált. Minden egyesületi tagot (és támogatóinkat is) szeretettel várjuk erre az eseményre!** 
- 
-**Durkó Éva **//FJE// 
- 
-//+kép: // Kapuzat látványterv rajz 
- 
-===== A Darumadár Nyugdíjas Klub januárja ===== 
- 
-Január 12-én a klubnap elmaradt, bérleteseink az operett színházba mentek a Marica grófnő című előadásra,​ amely szép és látványos,​ fiatalos műsor volt.\\ 
-\\ 
-Január 12-én délelőtt a Turay Ida színház program keretében Operett gálát néztek meg klubtagjaink. Színvonalas összeállítás volt, amely mindenkinek tetszett. Délután énekkari próba, majd csevegős klubnap kerekedett.\\ 
-\\ 
-Január 26-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt - ahonnan vezetőnk, Lőrentei Erzsike egészségügyi okból hiányzott -, Mózsikné Ilonka ismertette a februárra tervezett programokat és invitálta a tagságot a február 15-i Kecskeméti fürdésre. \\ 
-Ismét új belépővel bővült tagságunk, az erdélyi születésű Nagy Erzsébettel,​ akit szeretettel fogadtunk.\\ 
-\\ 
-Február 2-án a jeges útviszonyok miatt elég kevesen jöttünk össze. A megjelentek fortélyaikat osztották meg egymás között az ónos eső miatt járhatatlan udvarok, utak leküzdésére. Egyelőre megúsztuk a nagyobb baleseteket. Remélem, így is marad, óvatosan közlekedjünk!\\ 
-\\ 
-//Ismét csalók, az időseket megtévesztő házalókról kaptunk híreket, ezért javasoljuk, mindig zárjuk be a kapukat. Semmilyen indokkal ne engedjünk be idegeneket otthonunkba! Adatainkat se adjuk oda, se telefonon, se interneten senkinek! Legyünk gyanakvóak még a jól öltözött idegenekkel szemben is!!!// \\ 
-\\ 
-A mondóka szerint: „Január-február,​ mindjárt itt a nyár!” - gondolom sokan várják a jó időt, nem sürgetjük,​ csak hozzászoktunk az enyhébb telekhez, mivel állítólag 36 éve nem volt ilyen zord idő.\\ 
-Mindenki pihenje ki magát a tavaszi munkák előtt!\\ 
-\\ 
-**Kovácsné Németh Ilona** 
- 
-===== Köszönetnyilvánítás ===== 
- 
-//​Köszönetet mondunk mindazoknak,​ akik drága szerettünk\\ 
-////**Varga Imre Lajos,** \\ 
-////​férj, ​ édesapa, nagyapa, Felsőpakony község írója és költője búcsúztatásán ​ megjelentek,​ részvétükkel,​ virágaikkal vagy a távolból gondolataikkal ​ fájdalmunkban osztoztak. Hálás köszönet a méltó búcsúztatásért Vizi  János tiszteletes Úrnak és Durkó Évának.// 
- 
-A gyászoló család 
- 
-**Köszönetnyilvánítás** 
- 
-//Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,​ akik \\ 
-//**//Soós Károlyt, // ** //\\ 
-január 23-án utolsó útján elkísérték. Végső búcsút vettek tőle és együtt éreztek velünk mély fájdalmunkban.\\ 
-// 
- 
-A gyászoló család 
- 
-**Köszönetnyilvánítás** 
- 
-Ezúton is köszönöm mindenkinek,​ aki elkísérte utolsó útjára, Édesapámat,​ **Kempf Károly József**et. \\ 
-Köszönöm mindazoknak az együttérzését,​ akik személyesen,​ telefonon, üzenetben nyilvánították részvétüket.\\ 
-A családunk nevében is hálás köszönetet mondok az Elochim Kft-nek és vezetőjének,​ Zoltán Miklósnak minden segítségért! 
- 
-Kempf Károly Ignác 
- 
-====== Sport ====== 
- 
-Nyúlfutás plakát?!? fizetős, nem fizetős? 
- 
-Foci... feb 13-án kapom, hogy minél aktuálisabb legyen. 
- 
-====== Hátbelső ====== 
- 
-====== Hátlap ====== 
  
2017_02_feb.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)