Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2017_03_marc

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

2017_03_marc [2017/03/13 21:08]
vizisuri [Megemlékezés Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából]
2017_03_marc [2018/05/03 12:00]
Sor 1: Sor 1:
-====== Felsőpakonyi Agora ====== 
- 
-A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. . szám, 2017. 
- 
-Lapzárta: március 06. 
- 
-Szerkesztőbizottsági:​ 
- 
-következő lapzárta:​április 06. 
- 
-====== Fedlap ====== 
- 
-====== Fedbelső ====== 
- 
-====== Önkormányzat ====== 
- 
-===== Eboltás ===== 
- 
-Felhívjuk a Tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a kutyák kötelező veszettség elleni oltása rendelőnkben a következő időpontokban kedvezményes áron vehető igénybe:\\ 
-\\ 
-**2017. április 08. (szombat): 10.30-tól 12.30 -ig  \\ 
-2017. április 15. (szombat): 10.30-tól 12.30 -ig\\ 
-\\ 
-__Oltás helyszíne:​__ \\ 
-Felsőpakonyi Állatorvosi Rendelő - 2363 Felsőpakony Kölcsey u. 8.\\ 
-[[http://​www.pakonyvet.hu|www.pakonyvet.hu]]\\ 
-\\ 
-** Veszettségoltás: ​ 4800 Ft helyett **4200 Ft** \\ 
-Féreghajtás: ​  300 Ft helyett **200 Ft** / 10 testtömeg kg.\\ 
-\\ 
-Amennyiben a kutya nem rendelkezik mikrochippel,​ annak teljes költsége 3500 Ft az oltás árán felül.\\ 
-**A hatályos jogszabályok szerint Magyarországon csak olyan kutya oltható veszettség ellen, amelyik mikrochippel egyedileg meg van jelölve!** \\ 
-Amennyiben a kutya nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvvel, annak költsége 500 Ft.\\ 
-A kötelező veszettségoltást,​illetve chippelést rendelési időben vagy igény szerint háznál normál díjon bármikor elvégezzük.\\ 
-\\ 
-Dr. Branyiczki Róbert ​ Dr. Szieberth Ágnes\\ 
-Tel.: 06 70 365 82 60  Tel.: 06 30 205 13 52 
- 
-====== Óvoda ====== 
- 
-===== TÁJÉKOZTATÓ ===== 
- 
-a 2017. évi óvodai felvételekről 
- 
-**Tisztelt Szülők!** \\ 
-\\ 
-Az Önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, óvodai felvételi kérelmet benyújtó család gyermeke számára biztosítani tudja az óvodai elhelyezést.\\ 
-Ezért az **óvodai felvételi** eljárással kapcsolatos tájékoztatást szeretnék nyújtani.\\ 
-\\ 
-**__A három éves kortól kötelező óvodai nevelés __ ** \\ 
-\\ 
-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek **abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti****,​** a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. \\ 
-\\ 
-Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, **akik 2014. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.** \\ 
-\\ 
-Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, hogy a **gyermek – külön eljárásban – felmenthető**. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető,​ valamint a védőnő egyetértésével,​ a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, **annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti**, ​ felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a  gyermek családi körülményei,​ képességeinek kibontakoztatása,​ sajátos ​ helyzete indokolja.\\ 
-Az óvodai felvételről,​ átvételről az óvoda ​ vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető ​ gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely  javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek **csoportba való beosztásáróla** szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az  egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.  évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – **az óvodavezető dönt**.\\ 
-\\ 
-A  köznevelési törvény alapján lehetőség van a **két és fél éves** gyermek ​ felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ​ ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál ​ idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.\\ 
-\\ 
-Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét **külföldön** teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének ​ utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb **2017. május 9-ig **írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. \\ 
-\\ 
-Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét a jövőben **külföldön teljesíti**. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek ​ lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.\\ 
-\\ 
-A bejelentést a [[http://​www.felsopakony.hu/​|www.felsopakony.hu ]] oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek ​ óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című ​ formanyomtatványon lehet megtenni.\\ 
-\\ 
-Az  a szülő vagy törvényes képviselő,​ aki a szülői felügyelete vagy  gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be, a  szabálysértésekről,​ a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési ​ nyilvántartásról szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében ​ szabálysértést követ el.\\ 
-__**\\ 
-Az óvodába történő jelentkezés,​ a felvételről szóló döntés, beiratkozás **__\\ 
-\\ 
-A  köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés ​ alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése ​ után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét,​ átvételét bármikor ​ kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.\\ 
-\\ 
-Az óvodai ​ jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges,​ melyet a  Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában rendelkezésre bocsájtanak ​ beiratkozási napokon, vagy letölthető a [[http://​www.felsopakony.hu/​|www.felsopakony.hu ]] oldalról.\\ 
-\\ 
-__**Felsőpakonyon az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:​ ** __ 
- 
-    * pontos adatokkal kitöltött óvodai jelentkezési lap, 
-    * a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,​ 
-    * a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája 
-    * nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat, 
-    * a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét,​ sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum 
-    * (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.). 
- 
-A köznevelési törvény 49. § (2)  bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell  felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője ​ dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében ​ is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében. ​    ​\\ ​ \\ **Az óvodai beiratkozás időpontja: ** 
- 
-** 2017. április 24. 8-18 óráig ​    \\ 2017. április 25. 8-16 óráig ​    \\ 2017. április 26. 8-16 óráig ** 
- 
-** Dobosné Kerepeczki Mária ** 
- 
-===== Újszülöttek:​ ===== 
- 
-Borostyán Fanni Aisah - 02.13.\\ 
-Zabán Rebeka - 02.20. 
- 
-====== Iskola ====== 
- 
-===== Kompetenciamérési eredmények ===== 
- 
-Mint minden évben, idén is február 28-án váltak elérhetővé az előző tanév májusában a 6. és 8. évfolyamon írt kompetenciamérések eredményei. Tanulóink és velük együtt pedagógusaink eredményei a legfrissebb pontszámok alapján is tiszteletre méltóak, hiszen 3 területen az országos átlag (melyben megtalálhatóak 8 osztályos gimnáziumok is) fölött teljesítettek,​ s a negyedik terület is csak kevés elmaradást mutat. Minden területen (matematika és szövegértés) a községi és a városi iskolák fölé nőttek tanulóink, amely örömmel és önbizalommal tölthet el, hiszen eredményeink az utóbbi években is hasonlóak voltak. A mérésben részt vett tanulók egyenként is megtekinthetik eredményeiket mérési azonosítójuk felhasználásával a [[https://​www.kir.hu/​okmfit/​|https://​www.kir.hu/​okmfit/​]] weboldalon. Iskolánk összegyűjtött éves jelentései (2006 óta) az iskola honlapján, a [[http://​iskola.felsopakony.hu/​kompetencia.html|http://​iskola.felsopakony.hu/​kompetencia.html]] oldalon tekinthetők meg. 
- 
-|     ​| ​  ​\\ ​ **2015/​2016. tanév kompetencia mérési eredményei ** ||||  | 
-|::: |    \\  //Herman Ottó Ált. Isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Községi ált. isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Városi ált. isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Országos átlag// ​  ​| ​ | 
-|   \\ Matematika 6 |   \\ 1476  |   \\ 1432  |   \\ 1466  |   \\ 1486  |  | 
-|   \\ Matematika 8.  |   \\ 1611  |   \\ 1537  |   \\ 1569  |   \\ 1597  |  | 
-|   \\ Szövegértés 6.  |   \\ 1499  |   \\ 1425  |   \\ 1475  |   \\ 1494  |  | 
-|   \\ Szövegértés 8. |   \\ 1643  |   \\ 1499  |   \\ 1538  |   \\ 1568  |  | 
- 
-+ még egy táblázat, de az kép formátumban van.Ezt is majd formázni kell. 
- 
-**Matisz Zsolt** \\ 
-igazgató 
- 
-\\ 
- 
-===== Az ajtóban kopogtat a tavasz ===== 
- 
-Nem hiába, hiszen sokan várjuk, többek között iskolánk tanulói is, akik a február 17-én délután megrendezésre került farsangi mulatságukon igencsak kitáncolták a telet. Az osztályok különböző táncprodukciókkal készültek. Az alsó tagozatosok a világ távoli tájaira repítették az egybegyűlt közönséget ezen a délutánon. Voltak csoki bőrű fűszoknyások,​ teakwondosok,​ déli sarkról érkező pingvinek és Pán Péter barátai is eljöttek, valamint sok-sok fekete macska a jól ismert musicalből. A hangulatot kellően megalapozták a kánkánozó negyedikesek,​ melyet a harmadikosok által előadott, mindenki által jól ismert orosz tánca csak tovább pörgetett. Természetesen nem maradhatott el a játék és a közös tánc sem. 
- 
-A felsős osztályok is készültek rövid jelenettel, tánccal. A masírozó katonai rendgyakorlatot egy, az Üvegtigrisből vett jelenet követte. A krumplis zsákoknak öltöző ötödikeseknek sikerült még idejében meglépniük,​ s így a bográcsot körülálló táncosok csupán az üres kondért kavargathatták. Korgó gyomrukat viszont Turbucz Csenge éneklése feledtette. 
- 
-Természetesen nem maradhatott el a jutalmazás sem: a műsorban részt vett tanulók, illetve osztályok munkáját finom tortával becsülte meg iskolánk. 
- 
-A produkciók bemutatása után előkerültek a legkülönfélébb zajt keltő eszközök és a tél elkergetése céljából útnak indult a télbúcsúztató felvonulás. 
- 
-Reméljük, a tavasz napokon belül itt marad velünk !\\ 
-**\\ 
-Sebestyénné Fehérvári Márta ** \\ 
-DÖK segítő tanár, tanító 
- 
-===== Kulturális program alsó tagozatosoknak ===== 
- 
-//​Színházlátogatás//​ \\ 
-\\ 
-A tanévben negyedik alkalommal vettünk részt az alsó tagozatos gyermekekkel színházi előadáson a Ferencvárosi Művelődési Központban. 
- 
-Mindig jó hangulatú, színvonalas gyermekműsorokat láttunk. Tanulságos,​ ma is aktuális tartalommal bíró mesék feldolgozásának színpadra állításával kötötték le tanulóink figyelmét az előadók. Köszönjük. 
- 
-A február hónapban megtekintett mese a Pinokkió volt, mely a mai kor gyermekének szájíze szerint került színpadra. 
- 
-**B. Szilvi** 
- 
-====== Katolikus ====== 
- 
-===== Húsvéti ünnepi miserend ===== 
- 
-=====   ===== 
- 
-Április 09. **Virágvasárnap**:​\\ 
-Reggel **8** órakor: Szentmise /Passió előadása / 
- 
-Április 13. **Nagycsütörtök**:​ Csak  G Y Á L O N  lesz szentmise! \\ 
-Időpont: Este **6** óra 
- 
-Április 14. Nagypéntek:​\\ 
-Délután **3** órakor „csonka mise” 
- 
-Április 15. Nagyszombat:​\\ 
-Este **6** órakor Húsvét vigíliája 
- 
-Április 16. **Húsvétvasárnap**:​\\ 
-Délelőtt **fél 12** órakor: Ünnepi szentmise 
- 
-Április 17. **Húsvéthétfő**:​\\ 
-Délelőtt **fél 12** órakor: Szentmise\\ 
-//\\ 
-Mindenkit szeretettel várunk és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk! // 
- 
-**Dr. Káposztássy Béla** plébános atya \\ 
-és Munkatársai 
- 
-===== Ha itt lettél volna ===== 
- 
-Február 18-án tartottuk a hagyományos farsangi mulatságunkat. A sok ötletes jelmez, az óvodások műsora, a díjak átvétele, a tombola sorsolása és a jó zene felejthetetlen emlék marad kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek egyaránt. \\ 
-Köszönet Bánki Erzsike, Farkas Anita óvó néniknek és Nagyné Rácz Mónikának a színvonalas műsor bemutatásáért,​ fáradságukért.\\ 
-Jó volt, szép volt, jövőre is megtartjuk a farsangolást! 
- 
-Véget ért a mulatságok ideje. Március 1-je hamvazószerda,​ a nagyböjti idő kezdete. Szigorú böjti nap minden keresztény ember számára. A római katolikus templomban március 5-én volt a hamvazkodás. Hamvazkodáskor a pap a hívek homlokára hamuval keresztet rajzol és közben a következőt mondja: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel.” \\ 
-A nagyböjti idő szent időszak. Lemondások,​ fogadalmak, böjt, jó cselekedetek,​ elcsendesedés. Vegyük észre segítségre szoruló embertársainkat és lehetőségünk szerint nyújtsunk segítséget.\\ 
-A böjt értelme az Istennel való kapcsolatunk megújítása. Így készülünk fel a legnagyobb ünnepre, Krisztus urunk feltámadására,​ a Húsvéti Ünnepekre (Április 16-17.).\\ 
-\\ 
-Kívánok minden kedves olvasónak igaz szívből jövő felkészülést és szép tavaszi napokat. 
- 
-**Berencsi Gézáné** \\ 
-egyháztanács világi elnök 
- 
-====== Református ====== 
- 
-===== Gyülekezetünk életéből… ===== 
- 
-**Aliansz imahét a református gyülekezetben** \\ 
-\\ 
-Sokan értesülhettek már a tévéből, a rádióból vagy éppen az internetről is arról, hogy a protestáns egyházak ebben az évben ünneplik a reformáció 500. évfordulóját. E ritka jeles évfordulóra való tekintettel állították össze az aliansz imahét programját. Luther Márton 95 tétele, Kálvin János hitvalló dokumentumai hűen tükrözik a reformáció talán legtömörebben összefoglalt alapigazságait:​ \\ 
-az öt sola-t. ​ Sola jelentése: egyedül. \\ 
-Sola scriptura – egyedül a Szentírás\\ 
-Sola fide – egyedül hit által\\ 
-Sola gratia – egyedül kegyelemből\\ 
-Solus Christus – egyedül Krisztus által\\ 
-Soli Deo gloria – egyedül Istené a dicsőség\\ 
-\\ 
-A 2017. február 20-24. tartott imahét témái ezekre a reformátori alapigazságokra épültek, s e témákhoz kiválasztott Bibliai Igék alapján szólt az igehirdetés alkalomról alkalomra. Egyedül Isten kegyelméből,​ a Tőle kapott hit által, Isten kijelentett Igéjére, szavára alapozva, egyedül Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által van és lehet üdvösségünk és örök életünk! A két vasárnap adta a keretet a hétnek, s hétköznapokon **Monty Taylor** (Bp. Szabadkeresztyén gyülekezet lelkésze), **Martoni Molnár Sándor** (Bp. Külső-Kelenföldi ref. lelkipásztor),​ **Horváth Ádám** (Kunszentmiklósi ref. exm. lelkész), **Nagy József** (Tápiószelei ref. lelkipásztor) és **Vizi János** (helybeli ref. lelkipásztor) hirdette és magyarázta Isten Igéjét. A prédikációk után imaközösség volt, bárki imádkozhatott hangosan is. A hét közepén az énekkar a //„Te csak az Istennek országát keresd…”//​ kezdetű kánont énekelte, és pénteken az alkalom végén szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben. Vasárnap az istentisztelet részeként úrvacsorával fejeződött be imahetünk. \\ 
-Hiszem, hogy akik részt vettek ezeken az estéken, lelkileg megerősödtek és közelebb kerültek Isten országához. Az imahétről videófelvétel készült, amely megtekinthető a gyülekezet honlapján: [[http://​www.refpakony.hu|www.refpakony.hu]] \\ 
-\\ 
-//Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből,​ hogy senki ne kérkedjék. ​ Efézus 2,4// \\ 
-\\ 
-**Vizi János** református lelkipásztor 
- 
-===== Húsvéti ünneprend, a nagyhét alkalmai a református gyülekezetben:​ ===== 
- 
-**Április ​ 9.** vasárnap ​   10.00    Virágvasárnapi istentisztelet\\ 
-**Április 13.** csütörtök ​  ​18.00 ​ Nagycsütörtöki istentisztelet\\ 
-**Április 14. ** péntek ​  ​**18.00 ​ Nagypénteki istentisztelet** -  úrvacsoraosztással\\ 
-**Április 16.** vasárnap ​ **10.00 ​ Húsvét ünnepi istentisztelet** - úrvacsoraosztással\\ 
-Gyermekistentisztelet nem lesz.\\ 
-**Április 17.** hétfő ​  ​**10.00** Ünnepzáró istentisztelet\\ 
-//\\ 
-**Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!** // **\\ 
-Áldott húsvéti ünnepeket!** 
- 
-====== Könyvtár ====== 
- 
-===== Áprilisi előzetes ===== 
- 
-**Április 11-én 18 órakor ** a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében **a magyar költészet napján** a közelmúltban elhunyt **Varga __Imre__ Lajosra** **emlékezünk**. Az Irodalom és zene című sorozatunk következő rendezvényén az Ő alkotásainak remekeit hallhatják tisztelői. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.\\ 
-**Április 28-án 17 órakor** a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében a **Tánc Világnapja** alkalmából bemutatkoznak a helyi tánccsoportok. Várjuk a tánckedvelő közönséget! 
- 
-**Filák Lászlóné** 
- 
-===== ÉVSZAKOK ===== 
- 
-//​Kiállítás Durkó Éva festményeiből – 2017. március 3.// \\ 
-\\ 
-Mire megérkeztem,​ szinte megtelt a terem. Kellemes meglepetés volt látni az ismert és új látogatókat a kiállításon,​ a szép fiatal arcokat és koroszályom képviselőit.\\ 
-Azt tudtuk, hogy Éva tehetsége, érdeklődési köre sokoldalú, mégis meglepett minket a kiállítás gazdagsága:​ 32 olajfestmény! Csendéletek,​ tájképek, a régi Pakony és az új nemzedék, az unokák…\\ 
-Minden széken ott várt minket a program: Arany János versei és Vivaldi, Haydn, Kodály művek: színek, verssorok, dallamok harmóniája!\\ 
-A műsor kezdetéig volt egy kis idő, hogy végignézzük a képeket. Virágok minden mennyiségben:​ dáliák, pipacsos mező, hajnali íriszek, virágözön május végén, anyák napi felejthetetlen csokor… közben egy-egy megfestett élmény: Szeptemberi nyugalom (az otthonuk), A három jó barát (Dorka, kutyus, cica), Múltidéző (édesanyjával baktat a mezőn), Anyák napján és a Cseresznyés Dorka, Feltűnik a régi Pakony: Múltidéző 1950-54. Az a fasor számomra is felejthetetlen! A Petőfi park hatalmas juhar-bokra két képéről is szinte hívja a nézőt. Gyermekeim „Tarzan” fának hívták. Milyen hatalmas volt már 40 évvel ezelőtt is! „Mikor még a majorban volt a búcsú” - általa és általunk megélt élmény ez is. A körhinta előtt vidám, fiatal arcok, mögöttük a kastély az 50-es évek második felében. Ezekben a színekben ott van a mi fiatalságunk is, ahogy elpöfög az a gőzös a fasor végén.\\ 
-Arany János születésének 200-ik évfordulóját Éva is megünnepli a maga módján. A Családi kör és a Tengeri hántás megdöbbentően szép képek. Míg néztem, a hátam mögött suttogta valaki: ezeket oda fogja adományozni a könyvtárnak! Igazán, Éva? Köszönjük! \\ 
-Margitka megnyitotta a kiállítást és a „Csitári hegyek” dallamára szinte berobbant közénk egy vidám társulat: Viziné Surányi Erika, Friedmann Dorka, Durkó Éva, Papp Norbert, Wacha Borbála, Polgár Aranka, Metzker Pál és Kádár Feri. Váratlanul ért minket ez a kedves jelenet. Ez is Éva ötlete volt – gondltam, legalább 50 évet visszazökkenve gyermekkorunkba,​ amikor úgy irigyeltük remek hallását, kristálytiszta hangját.\\ 
-A műsor összeállítása is rá vallott, a 150-160 éves verssorok és Vivaldi, Haydn dallamai a minket körülvevő képek színeit is érzékletesebbé tették.\\ 
-A XIX. század sajátos levegője érződött a teremben a Négy Évszak, a Divertimento és a versek hatására.\\ 
-Éva elmondta a Tengerihántás-t,​ és a múltunk újra visszakísértett:​ milyen szépen szavalt a régi iskolai rendezvényeken! Kodály Esti dallama a lehető legjobb választás volt, a Csitári hegyekkel mintegy keretbe foglalva műsorukat.\\ 
-Fegyó Béla festőművész-tanár úr következett. Tudtam, hogy élmény lesz, az előző kiállítások értékeléseire visszaemlékezve. Nekünk a képek egyszerűen csak tetszettek, de ő elmagyarázta azt is, hogy miért! Szavai hatására betekinthettünk a színek világába, átérezve ezt az Isten-adta szépséget. A festményeket ügyesen csoportosítva témájuk szerint olyan szép szavakkal méltatta előttünk, hogy mi is megértettük ám! Köszönjük,​ Tanár Úr! Szakértelmére és az irántunk érzett szeretetére nagyon számítunk a jövőben is, mert általuk lesz teljesebb az élmény, amit tehetséges kortársainktól kapunk!\\ 
-Mert élmény volt ez a kiállítás is! Olyan szép, családias, ahol a színek fel-felragyogtak a költészet és a zene hatására. A hétköznapok lélekszorító egyhangúságát igyekeznek feloldani ezek a rendezvények. Általuk is gazdagabbak leszünk, ezeket a lehetőségeket ki kell használnunk ​ a jövőben is. Ezt a jövőt már ott képviselte a kis Dorka unoka, az ő emlékeiben már megmarad ez az este!\\ 
-A mi életünket is szebbé teszi egy-egy virágszirom,​ kedves gyermek-arcocska és állataink megható ábrázolása. A Hidegben dideregve kép mellett felragyog a Nyári kert manókkal, az Éhség szívszorító hangulatát pedig remekül ellensúlyozza Balázs csokra anyák napjára. A Világnézőben kitekintünk Velencére, de a Veszélyes madáretető óvatosságra int.\\ 
-Így kerek a világ, Éva! Köszönjük,​ hogy felidézted előttünk az elmúlt 60 év élményeit,​ tartalmasabbá téve a mi életünket is. Köszönjük a költészet és a zene szép összhangját kedves segítő társaidnak!\\ 
-Emlékeinkben,​ mint egy szép festmény, úgy maradjon meg ez az este!\\ 
-**\\ 
-Cseh Rózsa** 
- 
-===== Megemlékezés Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából ===== 
- 
-Ebben az évben kerek évfordulókat ünneplünk. Tartalmas, szép összeállítással lepett meg minket a Könyvtár és a Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozata március 10-én.\\ 
-Az énekkar és a zeneiskola tanulói Kodály Zoltán zsenialitását igazolták hangjuk és hangszereik előadásában,​ egy filmvetítés segítségével.\\ 
-\\ 
-Felcsendült egy-egy népdal, közben a filmkockákon a művész életének jelentős állomásait láthattuk. Fiatal résztvevőinknek is élmény lehetett így a műsor, az idősebb korosztály emlékeiben pedig felrémlett a régi énekórák hangulata, amikor Kodály gyűjtéséből énekeltünk kánonokat, vagy kézjelekkel szolmizáltunk. A „Kodály módszer”-ből már mi is kaptunk ízelítőt,​ mely elhalványodott talán az évek múltával, de ma este visszatért Polgár Aranka és Tóth István segítségével. Régi gyermek- és ifjúsági kórusainkat idézték fel napjaink általános iskolásai és ez olyan szívderítő csoda volt, amiért igazán hálásak vagyunk!\\ 
-\\ 
-Közben a filmvetítésen feltűnt Bartók Béla alakja. Az ő szakmai és emberi barátságuk meghatározta az elkövetkező évtizedek népzenei kutatásának jelentőségét. Bartók elment, idegenben halt meg, de ő maradt és az emberpróbáló években is dolgozott, ahogy lehetett.\\ 
-Eszembe jut a róla szóló anekdota: nem írt új magyar himnuszt a hatalom kérésére! „Jó nekünk a régi is!” - Ezzel utasította el a kérést. Embersége, tehetsége előtt nem mert megtorlással élni az a hatalom!\\ 
-\\ 
-Kis unokám a róla elnevezett általánosba járt Budán. Délutánonként,​ ha mentem érte, gyakran láttam vidám, ázsiai arcocskákat,​ ahogy el-elrohantak a lépcsőfordulóban. Japán gyermekek voltak, akiken nálunk próbálták ki a Kodály-módszert. Ezt a kedves emléket is felidézte a mai este.\\ 
-\\ 
-Köszönjük azok munkáját, akik így összeállították a megemlékezést. Ez az egy órás műsor így volt teljes, így adott maradandó élményt nekünk.\\ 
-\\ 
-Az utolsó filmkockákon a művész által feldolgozott híres „kállai kettős” táncosai perdültek elénk, egy régi kecskeméti fellépés alkalmával,​ már színes felvételről. A „nem vagyok én senkinek sem adósa, adósa…” dallamára úgy éreztem, hogy Kodály Zoltán bölcs, megértő, megbocsátó mosolyával néz ki ránk a táncos forgatagból. \\ 
-„Eb fél, kutya fél” - hunyorít ránk cinikusan, és mi nem is félünk ám semmitől, amíg ennyi szépséget,​ értéket mondhatunk magunknak!\\ 
-\\ 
-**Cseh Rózsa** 
- 
-====== Civil ====== 
- 
-===== Utazás előtt ===== 
- 
-//Mi az Európai Egészségbiztosítási Kártya?// \\ 
-\\ 
-Egy olyan ingyenes kártya, amelynek révén ideiglenes tartózkodása során az EU bármelyik 28 tagállamában,​ valamint Izlandon, Lichtensteinben,​ Norvégiában és Svájcban igénybe lehet venni az állami egészségügyi ellátást, amennyiben az orvosi szempontból szükséges,​ ugyanolyan feltételekkel és költségek megfizetésével (bizonyos országokban ingyenesen),​ mint az adott országban biztosítással rendelkező személyek.\\ 
-\\ 
-A kártyákat a nemzeti egészségbiztosítási szolgáltatója bocsátja ki.\\ 
-\\ 
-**Fontos!** – az Európai Egészségbiztosítási Kártya: 
- 
-    * nem helyettesíti az utazásbiztosítást. Nem jogosít magánfinanszírozású egészségügyi ellátás igénybevételére,​ és segítségével nem fedezhetők az olyan költségek,​ mint pl. visszaútra szóló repülőjegy,​ vagy az ellopott/​elveszített vagyontárgyak értéke. 
-    * nem fedezi az költségeit,​ ha kifejezetten olyan céllal utazik, hogy orvosi kezelést vegyen igénybe, 
-    * nem garantál ingyenes szolgáltatásokat. Miután az egyes országok egészségügyi rendszere más és más, ezért előfordulhat,​ hogy azok a szolgáltatások,​ amelyekért hazájában nem számolnak fel pénzt, egy másik országban nem ingyenesek. 
- 
- \\ **Figyelem!** ​ Ha szokásos tartózkodási helyét elhagyva más országba költözik, ne az Európai Egészségbiztosítási Kártyával vegye igénybe az orvosi ellátást, hanem jelentkezzen be új lakhelye egészségügyi ellátórendszerébe! 
- 
-forrás: internet 
- 
-===== Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója ===== 
- 
-Február 9-én a klub elmaradt, az Operett bérletesek a „Csárdáskirálynő” c. darabot nézték meg. Többségük nem először láthatta, azonban most is fergeteges előadás volt és nagyon élvezetes.\\ 
-Február 16-án délelőtt a Turay Ida színház bérletesei „Abigél titkai” c. előadáson vettek részt, amely nagyon kedves színdarab volt. Délután énekkari próba, majd klubnap volt, ahol már Lőrentei Erzsike klubvezetőnk is lábadozva (a műtétje után) eljött közénk és az elkövetkező programokat ismertette. Ezen a napon Aranka és Julianna névnapot is ünnepeltünk. Jankóné Aranka és Rozgonyi Julika finom sütikkel (sós, szezámmagos,​ almáspités,​ zserbós, tüzesvizes,​ borocskás),​ meglepetésekkel készültek a klubtagok megvendégelésére. A klubnap vidám, beszélgetős ünneppé kerekedett. Az énekkarosok az ünnepelteknek elénekelték kedvenc dalaikat.\\ 
-Február 20-tól 23-ig 6 fő klubtársunk pihent és fürdőzött Egerben az „Erzsébet program” jóvoltából.\\ 
-Február 22-én Brúderné Erzsike énekkarosunkat,​ klubtagunkat végső búcsújára,​ utolsó útjára sokan elkísérték klubtársaink közül. Sajnos most nem volt autóbusz biztosítva,​ amivel a távollévő temetőbe könnyebben elmehettek volna azok a barátok, énekkarosok,​ klubtagok, akiknek nincs kocsijuk. \\ 
-Február 23-án 15 órakor vezetőségi ülést, 17 órakor énekkari próbát tartottunk, ahol Nagyné Marika átadta az énekkar vezetését Ujjné Piroskának. Lőrentei Erzsike vezetőnk virágcsokorral köszönte meg Nagyné Marikának hosszú évek áldozatos munkáját. Beteglátogató pozícióját Somogyiné Teca vette át Nagyné Marikától.\\ 
-Januárban beszámoltam egy „fiatalember” belépéséről,​ azonban a nevét nem írtam meg. ELNÉZÉST kérek! Az új klubtagunkat Nyitrai Róbertnek hívják.\\ 
-Március 2-án énekkari próba, klubnap volt. Lőrentei Erzsike a március 3-i Durkó Éva festőművészünk kiállítására invitálta a tagságot, valamint a többi, márciusi programról tájékoztatta a megjelenteket. Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Lovász Erzsike versrészletet olvasott fel a „Családi kör”-ből,​ majd a „Mindenki” című (Oscar-díjat elnyert) rövidfilmről beszélgettünk a megjelen tagsággal. Mi is örülünk a magyar film sikerének!\\ 
-Egyre langyosodik a levegő, kiengedett már a föld fagya is. Fokozatosan kezdjük a metszést, lemosó permetezéseket a kertjeinkben. A szép pázsitokat szellőztető kapirgálással kényeztessük,​ és élvezzük a nap melegítő sugarait, de azért a mellényeket még ne dobjuk le, nehogy most legyünk náthásak!\\ 
-Mindnekinek jó munkát kívánok!\\ 
-\\ 
-**Kovácsné Németh Ilona** 
- 
-===== A Nagycsaládos Egyesület hírei ===== 
- 
-A Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete a tavalyi évben kezdte meg működését. A Falunapon töltött káposztával lepte meg az Egyesület a sátrához látogatókat. Decemberben a Nagycsaládos gyerekeket a Közösségi Házban tartott ünnepség keretein belül látogatta meg a Mikulás. A 2017-es évben tagjaink már teljes mértékben kiélvezhetik a NOE tagság előnyeit. Megérkeztek a tagkártyák,​ az Egyesület beadta első pályázatait és folyamatosan figyeli a további pályázati lehetőségeket. A nyáron pedig remélhetőleg már a felsőpakonyi gyerekek is eltölthetnek egy hetet az Erzsébet Táborban.\\ 
-\\ 
-A Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületéhez folyamatos a tagfelvétel,​ szeretettel várjuk az egy, illetve két gyermekes családok jelentkezését is! 
- 
-Jelentkezési lap igényelhető a Könyvtárban,​ illetve a felsopakonyi.nagycsaladosok@gmail.com e-mail címen. 
- 
-**Rapné Kiss Andrea** 
- 
-+ fotók… mikulásosak… ilyenkor?​!?​!?​ :O 
- 
-===== FJE HÍRADÓ FEBRUÁRBAN ===== 
- 
-//Bár általában a február amolyan csöndes hónap, most mégis meglehetősen sűrűre sikeredett.//​ 
- 
-A januári kemény hideg miatt csak 4-én tudtuk lebontani a Betlehemet. Elcsomagoltuk jövőre a „Szereplőket”,​ s az istálló is nyughelyére vonult. 
- 
-**11-én kitűnően szórakoztunk a gyáli Kaleidoszkóp Színház előadásán.** Ez után magam is plakátok gyártásába kezdtem a katolikus farsangot hirdetve, no, meg a saját ÉVSZAKOK kiállításomra készülve. 18-án sokan vettünk részt az immár hagyománnyá vált Batyus Bálon, amelynek alaphangulatát a vidám álarcos gyermeksereg nyüzsgése színesítette emlékezetessé. 
- 
-**25-én délután a Kommunizmus Áldozatainak Napján emlékeztünk a Mártírok Emlékparkjában.** Azokra, akik a múlt században időről időre szenvedték meg annak az ideológiának túlkapásait,​ amelyet csak a legdurvább diktatúrával lehetett fenntartani. Kirakatperek,​ rabló kisajátítások,​ megalázó kitelepítések,​ gyilkosságok,​ Ukrajnában kiéheztetett,​ halálra ítélt milliók, GULÁG munkatáborokban rabszolgává tett ártatlanok,​ gyalázatos visszaélések bújtak meg a „legfőbb érték az ember” hazug szlogenje mögött. Az ellene fellázadtakat,​ az 56-os szabadságharcot pedig könyörtelenül eltiporták. Jóllehet, mindez a kádári puha diktatúra alatt szinte feledésbe merült, mert az ember könnyen felejt (főleg, ha nem közvetlenül rajta csattant az ostor), ám azok a családok, akiket mindez halálosan komolyan érintett, máig viselik a testi - lelki megpróbáltatások gyötrelmét. 
- 
-**Megemlékezés után az Egyesületi Taggyűlésen tisztújítás volt az elsőrendű program.** Megvitattuk az egyesület jelenlegi állapotát,​ azt, hogy tizenöt év szaladt el felettünk, az alapítók többsége megöregedett,​ a fiatalabb generáció végsőkig leterhelt, már régen újításra volna szükség. Beláttuk, a fiatalok nem tolonganak azért, hogy egyesületbe tömörüljenek és olyan célokért áldozzanak az idejükből,​ amelyek feltehetőleg nem is kötik le a figyelmüket. Úgy döntött gyakorlati szempont alapján a taggyűlés,​ hogy marad a meglévő vezetőség Révész Gyöngyi, Durkó Éva és Gazdag György személyében. Tekintve, hogy még mindig jómagam tudok a legtöbb időt szánni az egyesület összetartására,​ a feladataink megszervezésére,​ elvégzésére s az egyre szigorúbb és kiterjedtebb adminisztrációra,​ marad minden a régiben. 
- 
-**28-án értesített bennünket és gratulált a TESCO programszervező csapata, hogy befogadták a FELSŐPAKONY TÖRTÉNETI TANÖSVÉNY érdekében beadott pályázatunkat. Továbbá arról tájékoztattak:​ ha nyerni akarunk, akkor reklámozzuk magunkat a TESCO vásárlói körében, hogy szavazzanak minél többen ránk! Tehát, most jön még csak a neheze, amelynek megoldásához minden felsőpakonyi lakos segítségét kérjük! ** 
- 
-KERETBE TENNÉM 
- 
-**KEDVES LAKÓTÁRSAINK!\\ 
-KÉRJÜK, MÁRCIUS 8-tól - ha a TESCO Áruházlánc valamelyikében vásárolnak -, KERESSÉK A KÖVETKEZŐ SZLOGEN ALATT FUTÓ HIRDETÉSEKET:​ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK!”PROGRAM. ​ A szavazási lehetőség ÁPRILIS 4 –ig tart. \\ 
-Beszéljék rá ismerőseiket,​ barátaikat is, hiszen ha ők is szavaznak, már nyerők lehetünk!\\ 
-Segítsék szavazatukkal a Felsőpakonyi Történeti Tanösvény létrehozását!\\ 
-Köszönjük!** 
- 
-**Durkó Éva** - FJE 
- 
-====== Sport ====== 
- 
-====== Hátbelső ====== 
- 
-====== Hátlap ====== 
  
2017_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)