Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2017_03_marc

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2017_03_marc [2017/03/13 21:19]
vizisuri [Megemlékezés Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából]
2017_03_marc [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 12: Sor 12:
  
 ====== Fedbelső ====== ====== Fedbelső ======
 +
 +===== Március 15. - Tisztelet a bátraknak! =====
 +
 +“Arra a napra emlékezünk ma, amely elindította a magyar nemzet szabadságharcát. Hajtsunk hát fejet a hősök emléke előtt!” -mondta az egyik narrátor az ünnepi műsor végéhez közeledve. Valóban. Idén is igazán ünnepi díszbe öltöztethettük nem csupán magunkat, hanem elménket, lelkünket is. Az iskolásaink már hetekkel az ünnep előtt szebbnél-szebb rajzokat, műveket, dekorációkat alkottak a megemlékezésre. Az ötödik osztályosok pedig lelkesen, szorgalmasan ​ készültek azzal az ünnepi műsorral, amit első ízben iskolai keretek között az alsó, majd a felső tagozatnak mutattak be.\\
 +Felsőpakony 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójának megemlékezésén tiszteletét tette és beszédet mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Nagy János polgármester. A multat felidéző és lelkesítő szavaik egyaránt sokat jelentettek a hallgatóság számára. ​ Farkas Évi színművész csodálatos előadásában élvezhettük Juhász Gyula márciusi ifjakról szóló versét. Izgalommal álltak elő az ötödik osztályosok a község elé műsorukkal,​ melyben énekekkel, a legfontosabb események megjelenítésével,​ verssel és táncokkal tisztelegtek az ünnep előtt. Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon hozzájárult az idei március 15-i ünnep méltó megemlékezéséhez.\\
 +Az ünnepség befejezéseként a Petőfi téren koszorúzással tettük tiszteletünket nagy neveink emléke előtt. Örömmel zárhatjuk szívünkbe Petőfi naplójából -az egyik narrátor által- idézett sorokat: “Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvezellek,​ ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvezellek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!”
 +
 +**Tóthné Nagy Rita**
  
 ====== Önkormányzat ====== ====== Önkormányzat ======
  
 +===== Beszámoló a 2017. február 28-i testületi ülésről =====
 +
 +Első napirendi pontként döntött a Képviselő-testület a Felsőpakony Nagyközség településfejlesztési koncepciójáról és településrendezési eszközeit megalapozó vizsgálatok dokumentációjáról,​ a nagyközség fejlődési irányát meghatározó Jövőkép és célrendszert tartalmazó dokumentációról és a jogszabályoknak megfelelően elkészített Hosszú távú Településfejlesztési Koncepciója című dokumentációról. A dokumentumok a határozat értelmében véleményezésre megküldhetőek az államigazgatási szerveknek, valamint az érintett egyéb résztvevőknek. Elfogadásra került a partnerségi egyezetés szabályairól szóló rendelet-tervezet. A képviselő-testület támogatta a településképi arculati kézikönyv elkészítését,​ valamint a településképi rendelet megalkotását. A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A településképi rendelet megállapítja a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet,​ településkarakter,​ tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,​ a településképi követelményeket.\\
 +A továbbiakban a hulladékgazdálkodási rendszerhez való csatlakozásról tárgyaltak. Az NHKV Zrt. tájékoztatója szerint a jelenlegi hulladékgazdálkodási területi tagoltságot meg kívánja szüntetni. Az NHKV Zrt., az egyeztetések során a közszolgáltatók integrációja mellett, együttműködésre kérte az önkormányzatokat a térségek kialakításában,​ hiszen az önkormányzatok joga eldönteni, hogy milyen társuláshoz kívánnak csatlakozni. Így a jelenlegi közszolgáltatóval történt tárgyalások után elfogadásra került az a javaslat, hogy a képviselő-testület támogatja a hulladékgazdálkodás regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot abban a formában, hogy az átszervezendő Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kíván csatlakozni és elviekben támogatja a Társulás alapítását. \\
 +Döntés született a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 2017/​2018-as nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjáról,​ melyek a következők:​ 2017. április 24. (hétfő) 8 - 18 óráig, 2017. április 25-26. (kedd, szerda) 8 - 16 óráig.\\
 +A testület jóváhagyta a Mesevár Napközi otthonos Óvoda nyári zárva tartásának időpontjait,​ az alkalmazottak szabadságolása,​ az intézmény nyári karbantartási,​ takarítási munkák szervezése miatt, mely a következőképp alakul: 2017. július 03 - július 07. között csökkentett létszámmal működik (egy csoport működtetése),​ 2017. július 10 – július 28-ig az óvoda zárva tart, nyitás: 2017. július 31. (hétfő).\\
 +Ezt követően a testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a megalakuló Örökvidám Tyúkok Egyesület székhelye a Felsőpakony,​ Rákóczi F. u. 41. (Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház) szám legyen.\\
 +Majd tulajdonosi hozzájárulások megadásáról,​ valamint telekingatlan értékesítéséről határoztak.\\
 +Felhatalmazták a Polgármestert,​ hogy az Önkormányzat és a Kövüz Nonprofit Kft. közötti keretmegállapodást aláírja, mely értelmében a Kft. 2017. március 1-től ellátja a Felsőpakony 053 hrsz-ú ingatlan (honvédségi bázis) üzemeltetését. \\
 +A testület döntött a bérleti díjak minimális emeléséről is, a Kövüz Kft. már ezeket a díjakat alapul véve – illetve a felmért és pontosított bérelt terület alapján – módosította a szerződéseket. Továbbá megtárgyalásra és elfogadásra került a Pozitív Pakony Projekt Egyesület bérleti szerződése is a honvédségi bázison általuk használt, úgynevezett Rally-pálya területe kapcsán, melyen az egyesület az autósport kedvelőinek szervez majd rendezvényeket.
 +
 +**Langné Malecz Andrea** aljegyző
 ===== Eboltás ===== ===== Eboltás =====
  
Sor 67: Sor 87:
 Az  a szülő vagy törvényes képviselő,​ aki a szülői felügyelete vagy  gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be, a  szabálysértésekről,​ a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési ​ nyilvántartásról szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében ​ szabálysértést követ el.\\ Az  a szülő vagy törvényes képviselő,​ aki a szülői felügyelete vagy  gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be, a  szabálysértésekről,​ a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési ​ nyilvántartásról szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében ​ szabálysértést követ el.\\
 __**\\ __**\\
-Az óvodába történő jelentkezés,​ a felvételről szóló döntés, beiratkozás **__\\+Az óvodába történő jelentkezés,​ a felvételről szóló döntés, beiratkozás ** __ \\
 \\ \\
 A  köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés ​ alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése ​ után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét,​ átvételét bármikor ​ kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.\\ A  köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés ​ alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése ​ után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét,​ átvételét bármikor ​ kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.\\
Sor 82: Sor 102:
     * (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).     * (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
  
-A köznevelési törvény 49. § (2)  bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell  felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője ​ dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében ​ is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében. ​    ​\\  \\ **Az óvodai beiratkozás időpontja: **+A köznevelési törvény 49. § (2)  bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell  felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője ​ dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében ​ is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében. ​     \\  \\ **Az óvodai beiratkozás időpontja: **
  
-** 2017. április 24. 8-18 óráig ​    ​\\ 2017. április 25. 8-16 óráig ​    ​\\ 2017. április 26. 8-16 óráig **+** 2017. április 24. 8-18 óráig ​     \\ 2017. április 25. 8-16 óráig ​     \\ 2017. április 26. 8-16 óráig **
  
 ** Dobosné Kerepeczki Mária ** ** Dobosné Kerepeczki Mária **
Sor 90: Sor 110:
 ===== Újszülöttek:​ ===== ===== Újszülöttek:​ =====
  
-Borostyán Fanni Aisah - 02.13.\\ +Borostyán Fanni Aisah - 02.13. \\ Zabán Rebeka - 02.20.
-Zabán Rebeka - 02.20.+
  
 ====== Iskola ====== ====== Iskola ======
 +
 +===== FONTOS IDŐPONTOK =====
 +
 +**Tavaszi szünet rendje** \\
 +Időpontja: Április 13-18.\\
 +A szünet előtti utolsó tanítási nap: Április 12.\\
 +A szünet utáni első tanítási nap: Április 19.
 +
 +**Hulladékgyűjtés az iskolában** \\
 +A húsvéti szünet után már megkezdjük az elektronikai hulladék ​ összegyűjtését,​ amit az iskola melletti fehér kis házhoz lehet letenni. ​ Az elektronikai hulladékot április 25-ig várjuk, a következő nap  reggelén már elszállítják. Április 27-én és 28-án 14 órától 17 óráig ​ papír hulladékgyűjtés lesz. Kérjük, hogy a papír hulladékokat összekötve ​ hozzák.
 +
 +===== A 2017/2018. tanév első évfolyamára történő beiratkozás ideje: =====
 +
 +**2017. április 20. 8.00-19.00 \\ 2017. április 21. 8.00-18.00**
 +
 +**Helye:​** ​ az iskola titkársága \\ A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: ​ \\ - A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (pl.: születési anyakönyvi kivonat); \\ - A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány; ​ \\ - Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: \\ - óvodai szakvélemény \\ - járási szakértői bizottság szakértői véleménye (előzetes vizsgálat esetén) \\ - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye \\ - Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (letölthető előzetesen az iskola honlapjáról vagy helyben kitöltendő);​ \\ - Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására – indokoltság esetén (letölthető előzetesen az iskola honlapjáról vagy beszerezhető az iskola titkárságán). \\ Nyilatkozatok,​ szükséges dokumentumok,​ információk megtalálhatók az iskola honlapján, az iskola.felsopakony.hu weboldalon.
  
 ===== Kompetenciamérési eredmények ===== ===== Kompetenciamérési eredmények =====
Sor 99: Sor 134:
 Mint minden évben, idén is február 28-án váltak elérhetővé az előző tanév májusában a 6. és 8. évfolyamon írt kompetenciamérések eredményei. Tanulóink és velük együtt pedagógusaink eredményei a legfrissebb pontszámok alapján is tiszteletre méltóak, hiszen 3 területen az országos átlag (melyben megtalálhatóak 8 osztályos gimnáziumok is) fölött teljesítettek,​ s a negyedik terület is csak kevés elmaradást mutat. Minden területen (matematika és szövegértés) a községi és a városi iskolák fölé nőttek tanulóink, amely örömmel és önbizalommal tölthet el, hiszen eredményeink az utóbbi években is hasonlóak voltak. A mérésben részt vett tanulók egyenként is megtekinthetik eredményeiket mérési azonosítójuk felhasználásával a [[https://​www.kir.hu/​okmfit/​|https://​www.kir.hu/​okmfit/​]] weboldalon. Iskolánk összegyűjtött éves jelentései (2006 óta) az iskola honlapján, a [[http://​iskola.felsopakony.hu/​kompetencia.html|http://​iskola.felsopakony.hu/​kompetencia.html]] oldalon tekinthetők meg. Mint minden évben, idén is február 28-án váltak elérhetővé az előző tanév májusában a 6. és 8. évfolyamon írt kompetenciamérések eredményei. Tanulóink és velük együtt pedagógusaink eredményei a legfrissebb pontszámok alapján is tiszteletre méltóak, hiszen 3 területen az országos átlag (melyben megtalálhatóak 8 osztályos gimnáziumok is) fölött teljesítettek,​ s a negyedik terület is csak kevés elmaradást mutat. Minden területen (matematika és szövegértés) a községi és a városi iskolák fölé nőttek tanulóink, amely örömmel és önbizalommal tölthet el, hiszen eredményeink az utóbbi években is hasonlóak voltak. A mérésben részt vett tanulók egyenként is megtekinthetik eredményeiket mérési azonosítójuk felhasználásával a [[https://​www.kir.hu/​okmfit/​|https://​www.kir.hu/​okmfit/​]] weboldalon. Iskolánk összegyűjtött éves jelentései (2006 óta) az iskola honlapján, a [[http://​iskola.felsopakony.hu/​kompetencia.html|http://​iskola.felsopakony.hu/​kompetencia.html]] oldalon tekinthetők meg.
  
-    ​|   ​\\ ​ **2015/​2016. tanév kompetencia mérési eredményei ** ||||  |+ |   ​\\ ​ **2015/​2016. tanév kompetencia mérési eredményei ** ||||  |
 |::: |    \\  //Herman Ottó Ált. Isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Községi ált. isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Városi ált. isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Országos átlag// ​  ​| ​ | |::: |    \\  //Herman Ottó Ált. Isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Községi ált. isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Városi ált. isk.// ​  ​| ​  ​\\ ​ //Országos átlag// ​  ​| ​ |
 |   \\ Matematika 6 |   \\ 1476  |   \\ 1432  |   \\ 1466  |   \\ 1486  |  | |   \\ Matematika 6 |   \\ 1476  |   \\ 1432  |   \\ 1466  |   \\ 1486  |  |
Sor 108: Sor 143:
 + még egy táblázat, de az kép formátumban van.Ezt is majd formázni kell. + még egy táblázat, de az kép formátumban van.Ezt is majd formázni kell.
  
-**Matisz Zsolt** \\ +**Matisz Zsolt** ​  ​\\ igazgató
-igazgató +
- +
-\\+
  
 ===== Az ajtóban kopogtat a tavasz ===== ===== Az ajtóban kopogtat a tavasz =====
Sor 123: Sor 155:
 A produkciók bemutatása után előkerültek a legkülönfélébb zajt keltő eszközök és a tél elkergetése céljából útnak indult a télbúcsúztató felvonulás. A produkciók bemutatása után előkerültek a legkülönfélébb zajt keltő eszközök és a tél elkergetése céljából útnak indult a télbúcsúztató felvonulás.
  
-Reméljük, a tavasz napokon belül itt marad velünk !\\ +Reméljük, a tavasz napokon belül itt marad velünk ! \\ ** \\ Sebestyénné Fehérvári Márta **  \\ DÖK segítő tanár, tanító
-**\\ +
-Sebestyénné Fehérvári Márta ** \\ +
-DÖK segítő tanár, tanító+
  
 ===== Kulturális program alsó tagozatosoknak ===== ===== Kulturális program alsó tagozatosoknak =====
  
-//​Színházlátogatás//​ \\ +//​Színházlátogatás// ​  ​\\  \\ A tanévben negyedik alkalommal vettünk részt az alsó tagozatos gyermekekkel színházi előadáson a Ferencvárosi Művelődési Központban.
-\\ +
-A tanévben negyedik alkalommal vettünk részt az alsó tagozatos gyermekekkel színházi előadáson a Ferencvárosi Művelődési Központban.+
  
 Mindig jó hangulatú, színvonalas gyermekműsorokat láttunk. Tanulságos,​ ma is aktuális tartalommal bíró mesék feldolgozásának színpadra állításával kötötték le tanulóink figyelmét az előadók. Köszönjük. Mindig jó hangulatú, színvonalas gyermekműsorokat láttunk. Tanulságos,​ ma is aktuális tartalommal bíró mesék feldolgozásának színpadra állításával kötötték le tanulóink figyelmét az előadók. Köszönjük.
Sor 146: Sor 173:
 =====   ===== =====   =====
  
-Április 09. **Virágvasárnap**:​\\ +Április 09. **Virágvasárnap**:​ \\ Reggel **8**  órakor: Szentmise /Passió előadása /
-Reggel **8** órakor: Szentmise /Passió előadása /+
  
-Április 13. **Nagycsütörtök**:​ Csak  G Y Á L O N  lesz szentmise! \\ +Április 13. **Nagycsütörtök**:​ Csak  G Y Á L O N  lesz szentmise! ​ \\ Időpont: Este **6**  óra
-Időpont: Este **6** óra+
  
-Április 14. Nagypéntek:​\\ +Április 14. Nagypéntek:​ \\ Délután **3**  órakor „csonka mise”
-Délután **3** órakor „csonka mise”+
  
-Április 15. Nagyszombat:​\\ +Április 15. Nagyszombat:​ \\ Este **6**  órakor Húsvét vigíliája
-Este **6** órakor Húsvét vigíliája+
  
-Április 16. **Húsvétvasárnap**:​\\ +Április 16. **Húsvétvasárnap**:​ \\ Délelőtt **fél 12**  órakor: Ünnepi szentmise
-Délelőtt **fél 12** órakor: Ünnepi szentmise+
  
-Április 17. **Húsvéthétfő**:​\\ +Április 17. **Húsvéthétfő**:​ \\ Délelőtt **fél 12**  órakor: Szentmise \\ // \\ Mindenkit szeretettel várunk és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk! //
-Délelőtt **fél 12** órakor: Szentmise\\ +
-//\\ +
-Mindenkit szeretettel várunk és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk! //+
  
-**Dr. Káposztássy Béla** plébános atya \\ +**Dr. Káposztássy Béla** ​ plébános atya  \\ és Munkatársai
-és Munkatársai+
  
 ===== Ha itt lettél volna ===== ===== Ha itt lettél volna =====
  
-Február 18-án tartottuk a hagyományos farsangi mulatságunkat. A sok ötletes jelmez, az óvodások műsora, a díjak átvétele, a tombola sorsolása és a jó zene felejthetetlen emlék marad kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek egyaránt. \\ +Február 18-án tartottuk a hagyományos farsangi mulatságunkat. A sok ötletes jelmez, az óvodások műsora, a díjak átvétele, a tombola sorsolása és a jó zene felejthetetlen emlék marad kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek egyaránt. ​ \\ Köszönet Bánki Erzsike, Farkas Anita óvó néniknek és Nagyné Rácz Mónikának a színvonalas műsor bemutatásáért,​ fáradságukért. \\ Jó volt, szép volt, jövőre is megtartjuk a farsangolást!
-Köszönet Bánki Erzsike, Farkas Anita óvó néniknek és Nagyné Rácz Mónikának a színvonalas műsor bemutatásáért,​ fáradságukért.\\ +
-Jó volt, szép volt, jövőre is megtartjuk a farsangolást!+
  
-Véget ért a mulatságok ideje. Március 1-je hamvazószerda,​ a nagyböjti idő kezdete. Szigorú böjti nap minden keresztény ember számára. A római katolikus templomban március 5-én volt a hamvazkodás. Hamvazkodáskor a pap a hívek homlokára hamuval keresztet rajzol és közben a következőt mondja: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel.” \\ +Véget ért a mulatságok ideje. Március 1-je hamvazószerda,​ a nagyböjti idő kezdete. Szigorú böjti nap minden keresztény ember számára. A római katolikus templomban március 5-én volt a hamvazkodás. Hamvazkodáskor a pap a hívek homlokára hamuval keresztet rajzol és közben a következőt mondja: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel.” ​ \\ A nagyböjti idő szent időszak. Lemondások,​ fogadalmak, böjt, jó cselekedetek,​ elcsendesedés. Vegyük észre segítségre szoruló embertársainkat és lehetőségünk szerint nyújtsunk segítséget. \\ A böjt értelme az Istennel való kapcsolatunk megújítása. Így készülünk fel a legnagyobb ünnepre, Krisztus urunk feltámadására,​ a Húsvéti Ünnepekre (Április 16-17.). \\  \\ Kívánok minden kedves olvasónak igaz szívből jövő felkészülést és szép tavaszi napokat.
-A nagyböjti idő szent időszak. Lemondások,​ fogadalmak, böjt, jó cselekedetek,​ elcsendesedés. Vegyük észre segítségre szoruló embertársainkat és lehetőségünk szerint nyújtsunk segítséget.\\ +
-A böjt értelme az Istennel való kapcsolatunk megújítása. Így készülünk fel a legnagyobb ünnepre, Krisztus urunk feltámadására,​ a Húsvéti Ünnepekre (Április 16-17.).\\ +
-\\ +
-Kívánok minden kedves olvasónak igaz szívből jövő felkészülést és szép tavaszi napokat.+
  
-**Berencsi Gézáné** \\ +**Berencsi Gézáné** ​  ​\\ egyháztanács világi elnök
-egyháztanács világi elnök+
  
 ====== Református ====== ====== Református ======
Sor 188: Sor 199:
 ===== Gyülekezetünk életéből… ===== ===== Gyülekezetünk életéből… =====
  
-**Aliansz imahét a református gyülekezetben** \\ +**Aliansz imahét a református gyülekezetben** ​  ​\\  \\ Sokan értesülhettek már a tévéből, a rádióból vagy éppen az internetről is arról, hogy a protestáns egyházak ebben az évben ünneplik a reformáció 500. évfordulóját. E ritka jeles évfordulóra való tekintettel állították össze az aliansz imahét programját. Luther Márton 95 tétele, Kálvin János hitvalló dokumentumai hűen tükrözik a reformáció talán legtömörebben összefoglalt alapigazságait: ​ \\ az öt sola-t. ​ Sola jelentése: egyedül. ​ \\ Sola scriptura – egyedül a Szentírás \\ Sola fide – egyedül hit által \\ Sola gratia – egyedül kegyelemből \\ Solus Christus – egyedül Krisztus által \\ Soli Deo gloria – egyedül Istené a dicsőség \\  \\ A 2017. február 20-24. tartott imahét témái ezekre a reformátori alapigazságokra épültek, s e témákhoz kiválasztott Bibliai Igék alapján szólt az igehirdetés alkalomról alkalomra. Egyedül Isten kegyelméből,​ a Tőle kapott hit által, Isten kijelentett Igéjére, szavára alapozva, egyedül Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által van és lehet üdvösségünk és örök életünk! A két vasárnap adta a keretet a hétnek, s hétköznapokon **Monty Taylor** ​ (Bp. Szabadkeresztyén gyülekezet lelkésze), **Martoni Molnár Sándor** ​ (Bp. Külső-Kelenföldi ref. lelkipásztor),​ **Horváth Ádám** ​ (Kunszentmiklósi ref. exm. lelkész), **Nagy József** ​ (Tápiószelei ref. lelkipásztor) és **Vizi János** ​ (helybeli ref. lelkipásztor) hirdette és magyarázta Isten Igéjét. A prédikációk után imaközösség volt, bárki imádkozhatott hangosan is. A hét közepén az énekkar a //„Te csak az Istennek országát keresd…”// ​ kezdetű kánont énekelte, és pénteken az alkalom végén szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben. Vasárnap az istentisztelet részeként úrvacsorával fejeződött be imahetünk. ​ \\ Hiszem, hogy akik részt vettek ezeken az estéken, lelkileg megerősödtek és közelebb kerültek Isten országához. Az imahétről videófelvétel készült, amely megtekinthető a gyülekezet honlapján: [[http://​www.refpakony.hu|www.refpakony.hu]] ​ \\ 
-\\ + \\ 
-Sokan értesülhettek már a tévéből, a rádióból vagy éppen az internetről is arról, hogy a protestáns egyházak ebben az évben ünneplik a reformáció 500. évfordulóját. E ritka jeles évfordulóra való tekintettel állították össze az aliansz imahét programját. Luther Márton 95 tétele, Kálvin János hitvalló dokumentumai hűen tükrözik a reformáció talán legtömörebben összefoglalt alapigazságait:​ \\ +//Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből,​ hogy senki ne kérkedjék. ​ Efézus 2,4//   ​\\  \\ **Vizi János** ​ református lelkipásztor
-az öt sola-t. ​ Sola jelentése: egyedül. \\ +
-Sola scriptura – egyedül a Szentírás\\ +
-Sola fide – egyedül hit által\\ +
-Sola gratia – egyedül kegyelemből\\ +
-Solus Christus – egyedül Krisztus által\\ +
-Soli Deo gloria – egyedül Istené a dicsőség\\ +
-\\ +
-A 2017. február 20-24. tartott imahét témái ezekre a reformátori alapigazságokra épültek, s e témákhoz kiválasztott Bibliai Igék alapján szólt az igehirdetés alkalomról alkalomra. Egyedül Isten kegyelméből,​ a Tőle kapott hit által, Isten kijelentett Igéjére, szavára alapozva, egyedül Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által van és lehet üdvösségünk és örök életünk! A két vasárnap adta a keretet a hétnek, s hétköznapokon **Monty Taylor** (Bp. Szabadkeresztyén gyülekezet lelkésze), **Martoni Molnár Sándor** (Bp. Külső-Kelenföldi ref. lelkipásztor),​ **Horváth Ádám** (Kunszentmiklósi ref. exm. lelkész), **Nagy József** (Tápiószelei ref. lelkipásztor) és **Vizi János** (helybeli ref. lelkipásztor) hirdette és magyarázta Isten Igéjét. A prédikációk után imaközösség volt, bárki imádkozhatott hangosan is. A hét közepén az énekkar a //„Te csak az Istennek országát keresd…”//​ kezdetű kánont énekelte, és pénteken az alkalom végén szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben. Vasárnap az istentisztelet részeként úrvacsorával fejeződött be imahetünk. \\ +
-Hiszem, hogy akik részt vettek ezeken az estéken, lelkileg megerősödtek és közelebb kerültek Isten országához. Az imahétről videófelvétel készült, amely megtekinthető a gyülekezet honlapján: [[http://​www.refpakony.hu|www.refpakony.hu]] \\ +
-\\ +
-//Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből,​ hogy senki ne kérkedjék. ​ Efézus 2,4// \\ +
-\\ +
-**Vizi János** református lelkipásztor+
  
 ===== Húsvéti ünneprend, a nagyhét alkalmai a református gyülekezetben:​ ===== ===== Húsvéti ünneprend, a nagyhét alkalmai a református gyülekezetben:​ =====
  
-**Április ​ 9.** vasárnap ​   10.00    Virágvasárnapi istentisztelet\\ +**Április ​ 9.**  vasárnap ​   10.00    Virágvasárnapi istentisztelet \\ **Április 13.**  csütörtök ​  ​18.00 ​ Nagycsütörtöki istentisztelet \\ **Április 14. **  péntek ​  ​**18.00 ​ Nagypénteki istentisztelet** ​ -  úrvacsoraosztással \\ **Április 16.**  vasárnap ​ **10.00 ​ Húsvét ünnepi istentisztelet** ​ - úrvacsoraosztással \\ Gyermekistentisztelet nem lesz. \\ **Április 17.**  hétfő ​  ​**10.00** ​ Ünnepzáró istentisztelet \\ // \\ **Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!** ​ //  ** \\ Áldott húsvéti ünnepeket!**
-**Április 13.** csütörtök ​  ​18.00 ​ Nagycsütörtöki istentisztelet\\ +
-**Április 14. ** péntek ​  ​**18.00 ​ Nagypénteki istentisztelet** -  úrvacsoraosztással\\ +
-**Április 16.** vasárnap ​ **10.00 ​ Húsvét ünnepi istentisztelet** - úrvacsoraosztással\\ +
-Gyermekistentisztelet nem lesz.\\ +
-**Április 17.** hétfő ​  ​**10.00** Ünnepzáró istentisztelet\\ +
-//\\ +
-**Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!** // **\\ +
-Áldott húsvéti ünnepeket!**+
  
 ====== Könyvtár ====== ====== Könyvtár ======
Sor 221: Sor 211:
 ===== Áprilisi előzetes ===== ===== Áprilisi előzetes =====
  
-**Április 11-én ​18 órakor ** a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében **a magyar költészet napján** a közelmúltban elhunyt **Varga __Imre__ Lajosra** **emlékezünk**. Az Irodalom és zene című sorozatunk következő rendezvényén az Ő alkotásainak remekeit hallhatják tisztelői. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.\\ +**Április 11-én ​17.30 órakor **  a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében **a magyar költészet napján** ​ a közelmúltban elhunyt **Varga __Imre__ ​ Lajosra** ​ **emlékezünk**. Az Irodalom és zene című sorozatunk következő rendezvényén az Ő alkotásainak remekeit hallhatják tisztelői. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. \\ **Április 28-án 17 órakor** ​ a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében a **Tánc Világnapja** ​ alkalmából bemutatkoznak a helyi tánccsoportok. Várjuk a tánckedvelő közönséget!
-**Április 28-án 17 órakor** a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében a **Tánc Világnapja** alkalmából bemutatkoznak a helyi tánccsoportok. Várjuk a tánckedvelő közönséget!+
  
 **Filák Lászlóné** **Filák Lászlóné**
Sor 228: Sor 217:
 ===== ÉVSZAKOK ===== ===== ÉVSZAKOK =====
  
-//​Kiállítás Durkó Éva festményeiből – 2017. március 3.// \\ +//​Kiállítás Durkó Éva festményeiből – 2017. március 3.//   ​\\  \\ Mire megérkeztem,​ szinte megtelt a terem. Kellemes meglepetés volt látni az ismert és új látogatókat a kiállításon,​ a szép fiatal arcokat és koroszályom képviselőit. \\ Azt tudtuk, hogy Éva tehetsége, érdeklődési köre sokoldalú, mégis meglepett minket a kiállítás gazdagsága:​ 32 olajfestmény! Csendéletek,​ tájképek, a régi Pakony és az új nemzedék, az unokák… \\ Minden széken ott várt minket a program: Arany János versei és Vivaldi, Haydn, Kodály művek: színek, verssorok, dallamok harmóniája! \\ A műsor kezdetéig volt egy kis idő, hogy végignézzük a képeket. Virágok minden mennyiségben:​ dáliák, pipacsos mező, hajnali íriszek, virágözön május végén, anyák napi felejthetetlen csokor… közben egy-egy megfestett élmény: Szeptemberi nyugalom (az otthonuk), A három jó barát (Dorka, kutyus, cica), Múltidéző (édesanyjával baktat a mezőn), Anyák napján és a Cseresznyés Dorka, Feltűnik a régi Pakony: Múltidéző 1950-54. Az a fasor számomra is felejthetetlen! A Petőfi park hatalmas juhar-bokra két képéről is szinte hívja a nézőt. Gyermekeim „Tarzan” fának hívták. Milyen hatalmas volt már 40 évvel ezelőtt is! „Mikor még a majorban volt a búcsú” - általa és általunk megélt élmény ez is. A körhinta előtt vidám, fiatal arcok, mögöttük a kastély az 50-es évek második felében. Ezekben a színekben ott van a mi fiatalságunk is, ahogy elpöfög az a gőzös a fasor végén. \\ Arany János születésének 200-ik évfordulóját Éva is megünnepli a maga módján. A Családi kör és a Tengeri hántás megdöbbentően szép képek. Míg néztem, a hátam mögött suttogta valaki: ezeket oda fogja adományozni a könyvtárnak! Igazán, Éva? Köszönjük! ​ \\ Margitka megnyitotta a kiállítást és a „Csitári hegyek” dallamára szinte berobbant közénk egy vidám társulat: Viziné Surányi Erika, Friedmann Dorka, Durkó Éva, Papp Norbert, Wacha Borbála, Polgár Aranka, Metzker Pál és Kádár Feri. Váratlanul ért minket ez a kedves jelenet. Ez is Éva ötlete volt – gondltam, legalább 50 évet visszazökkenve gyermekkorunkba,​ amikor úgy irigyeltük remek hallását, kristálytiszta hangját. \\ A műsor összeállítása is rá vallott, a 150-160 éves verssorok és Vivaldi, Haydn dallamai a minket körülvevő képek színeit is érzékletesebbé tették. \\ A XIX. század sajátos levegője érződött a teremben a Négy Évszak, a Divertimento és a versek hatására. \\ Éva elmondta a Tengerihántás-t,​ és a múltunk újra visszakísértett:​ milyen szépen szavalt a régi iskolai rendezvényeken! Kodály Esti dallama a lehető legjobb választás volt, a Csitári hegyekkel mintegy keretbe foglalva műsorukat. \\ Fegyó Béla festőművész-tanár úr következett. Tudtam, hogy élmény lesz, az előző kiállítások értékeléseire visszaemlékezve. Nekünk a képek egyszerűen csak tetszettek, de ő elmagyarázta azt is, hogy miért! Szavai hatására betekinthettünk a színek világába, átérezve ezt az Isten-adta szépséget. A festményeket ügyesen csoportosítva témájuk szerint olyan szép szavakkal méltatta előttünk, hogy mi is megértettük ám! Köszönjük,​ Tanár Úr! Szakértelmére és az irántunk érzett szeretetére nagyon számítunk a jövőben is, mert általuk lesz teljesebb az élmény, amit tehetséges kortársainktól kapunk! \\ Mert élmény volt ez a kiállítás is! Olyan szép, családias, ahol a színek fel-felragyogtak a költészet és a zene hatására. A hétköznapok lélekszorító egyhangúságát igyekeznek feloldani ezek a rendezvények. Általuk is gazdagabbak leszünk, ezeket a lehetőségeket ki kell használnunk ​ a jövőben is. Ezt a jövőt már ott képviselte a kis Dorka unoka, az ő emlékeiben már megmarad ez az este! \\ A mi életünket is szebbé teszi egy-egy virágszirom,​ kedves gyermek-arcocska és állataink megható ábrázolása. A Hidegben dideregve kép mellett felragyog a Nyári kert manókkal, az Éhség szívszorító hangulatát pedig remekül ellensúlyozza Balázs csokra anyák napjára. A Világnézőben kitekintünk Velencére, de a Veszélyes madáretető óvatosságra int. \\ Így kerek a világ, Éva! Köszönjük,​ hogy felidézted előttünk az elmúlt 60 év élményeit,​ tartalmasabbá téve a mi életünket is. Köszönjük a költészet és a zene szép összhangját kedves segítő társaidnak! \\ Emlékeinkben,​ mint egy szép festmény, úgy maradjon meg ez az este! \\ ** \\ Cseh Rózsa**
-\\ +
-Mire megérkeztem,​ szinte megtelt a terem. Kellemes meglepetés volt látni az ismert és új látogatókat a kiállításon,​ a szép fiatal arcokat és koroszályom képviselőit.\\ +
-Azt tudtuk, hogy Éva tehetsége, érdeklődési köre sokoldalú, mégis meglepett minket a kiállítás gazdagsága:​ 32 olajfestmény! Csendéletek,​ tájképek, a régi Pakony és az új nemzedék, az unokák…\\ +
-Minden széken ott várt minket a program: Arany János versei és Vivaldi, Haydn, Kodály művek: színek, verssorok, dallamok harmóniája!\\ +
-A műsor kezdetéig volt egy kis idő, hogy végignézzük a képeket. Virágok minden mennyiségben:​ dáliák, pipacsos mező, hajnali íriszek, virágözön május végén, anyák napi felejthetetlen csokor… közben egy-egy megfestett élmény: Szeptemberi nyugalom (az otthonuk), A három jó barát (Dorka, kutyus, cica), Múltidéző (édesanyjával baktat a mezőn), Anyák napján és a Cseresznyés Dorka, Feltűnik a régi Pakony: Múltidéző 1950-54. Az a fasor számomra is felejthetetlen! A Petőfi park hatalmas juhar-bokra két képéről is szinte hívja a nézőt. Gyermekeim „Tarzan” fának hívták. Milyen hatalmas volt már 40 évvel ezelőtt is! „Mikor még a majorban volt a búcsú” - általa és általunk megélt élmény ez is. A körhinta előtt vidám, fiatal arcok, mögöttük a kastély az 50-es évek második felében. Ezekben a színekben ott van a mi fiatalságunk is, ahogy elpöfög az a gőzös a fasor végén.\\ +
-Arany János születésének 200-ik évfordulóját Éva is megünnepli a maga módján. A Családi kör és a Tengeri hántás megdöbbentően szép képek. Míg néztem, a hátam mögött suttogta valaki: ezeket oda fogja adományozni a könyvtárnak! Igazán, Éva? Köszönjük! \\ +
-Margitka megnyitotta a kiállítást és a „Csitári hegyek” dallamára szinte berobbant közénk egy vidám társulat: Viziné Surányi Erika, Friedmann Dorka, Durkó Éva, Papp Norbert, Wacha Borbála, Polgár Aranka, Metzker Pál és Kádár Feri. Váratlanul ért minket ez a kedves jelenet. Ez is Éva ötlete volt – gondltam, legalább 50 évet visszazökkenve gyermekkorunkba,​ amikor úgy irigyeltük remek hallását, kristálytiszta hangját.\\ +
-A műsor összeállítása is rá vallott, a 150-160 éves verssorok és Vivaldi, Haydn dallamai a minket körülvevő képek színeit is érzékletesebbé tették.\\ +
-A XIX. század sajátos levegője érződött a teremben a Négy Évszak, a Divertimento és a versek hatására.\\ +
-Éva elmondta a Tengerihántás-t,​ és a múltunk újra visszakísértett:​ milyen szépen szavalt a régi iskolai rendezvényeken! Kodály Esti dallama a lehető legjobb választás volt, a Csitári hegyekkel mintegy keretbe foglalva műsorukat.\\ +
-Fegyó Béla festőművész-tanár úr következett. Tudtam, hogy élmény lesz, az előző kiállítások értékeléseire visszaemlékezve. Nekünk a képek egyszerűen csak tetszettek, de ő elmagyarázta azt is, hogy miért! Szavai hatására betekinthettünk a színek világába, átérezve ezt az Isten-adta szépséget. A festményeket ügyesen csoportosítva témájuk szerint olyan szép szavakkal méltatta előttünk, hogy mi is megértettük ám! Köszönjük,​ Tanár Úr! Szakértelmére és az irántunk érzett szeretetére nagyon számítunk a jövőben is, mert általuk lesz teljesebb az élmény, amit tehetséges kortársainktól kapunk!\\ +
-Mert élmény volt ez a kiállítás is! Olyan szép, családias, ahol a színek fel-felragyogtak a költészet és a zene hatására. A hétköznapok lélekszorító egyhangúságát igyekeznek feloldani ezek a rendezvények. Általuk is gazdagabbak leszünk, ezeket a lehetőségeket ki kell használnunk ​ a jövőben is. Ezt a jövőt már ott képviselte a kis Dorka unoka, az ő emlékeiben már megmarad ez az este!\\ +
-A mi életünket is szebbé teszi egy-egy virágszirom,​ kedves gyermek-arcocska és állataink megható ábrázolása. A Hidegben dideregve kép mellett felragyog a Nyári kert manókkal, az Éhség szívszorító hangulatát pedig remekül ellensúlyozza Balázs csokra anyák napjára. A Világnézőben kitekintünk Velencére, de a Veszélyes madáretető óvatosságra int.\\ +
-Így kerek a világ, Éva! Köszönjük,​ hogy felidézted előttünk az elmúlt 60 év élményeit,​ tartalmasabbá téve a mi életünket is. Köszönjük a költészet és a zene szép összhangját kedves segítő társaidnak!\\ +
-Emlékeinkben,​ mint egy szép festmény, úgy maradjon meg ez az este!\\ +
-**\\ +
-Cseh Rózsa**+
  
 ===== Megemlékezés Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából ===== ===== Megemlékezés Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából =====
  
-Ebben az évben kerek évfordulókat ünneplünk. Tartalmas, szép összeállítással lepett meg minket a Könyvtár és a Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozata március 10-én.\\ +Ebben az évben kerek évfordulókat ünneplünk. Tartalmas, szép összeállítással lepett meg minket a Könyvtár és a Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozata március 10-én. \\ Az énekkar és a zeneiskola tanulói Kodály Zoltán zsenialitását igazolták hangjuk és hangszereik előadásában,​ egy filmvetítés segítségével. \\  \\ Felcsendült egy-egy népdal, közben a filmkockákon a művész életének jelentős állomásait láthattuk. Fiatal résztvevőinknek is élmény lehetett így a műsor, az idősebb korosztály emlékeiben pedig felrémlett a régi énekórák hangulata, amikor Kodály gyűjtéséből énekeltünk kánonokat, vagy kézjelekkel szolmizáltunk. A „Kodály módszer”-ből már mi is kaptunk ízelítőt,​ mely elhalványodott talán az évek múltával, de ma este visszatért Polgár Aranka és Tóth István segítségével. Régi gyermek- és ifjúsági kórusainkat idézték fel napjaink általános iskolásai és ez olyan szívderítő csoda volt, amiért igazán hálásak vagyunk! \\  \\ Közben a filmvetítésen feltűnt Bartók Béla alakja. Az ő szakmai és emberi barátságuk meghatározta az elkövetkező évtizedek népzenei kutatásának jelentőségét. Bartók elment, idegenben halt meg, de ő maradt és az emberpróbáló években is dolgozott, ahogy lehetett. \\ Eszembe jut a róla szóló anekdota: nem írt új magyar himnuszt a hatalom kérésére! „Jó nekünk a régi is!” - Ezzel utasította el a kérést. Embersége, tehetsége előtt nem mert megtorlással élni az a hatalom! \\  \\ Kis unokám a róla elnevezett általánosba járt Budán. Délutánonként,​ ha mentem érte, gyakran láttam vidám, ázsiai arcocskákat,​ ahogy el-elrohantak a lépcsőfordulóban. Japán gyermekek voltak, akiken nálunk próbálták ki a Kodály-módszer hatékonyságát. Ezt a kedves emléket is felidézte a mai este. \\  \\ Köszönjük azok munkáját, akik így összeállították a megemlékezést. Ez az egy órás műsor így volt teljes, így adott maradandó élményt nekünk. \\  \\ Az utolsó filmkockákon a művész által feldolgozott híres „kállai kettős” táncosai perdültek elénk, egy régi kecskeméti fellépés alkalmával,​ már színes felvételről. A „nem vagyok én senkinek sem adósa, adósa…” dallamára úgy éreztem, hogy Kodály Zoltán bölcs, megértő, megbocsátó mosolyával néz ki ránk a táncos forgatagból. ​ \\ „Eb fél, kutya fél” - hunyorít ránk cinikusan, és mi nem is félünk ám semmitől, amíg ennyi szépséget,​ értéket mondhatunk magunknak! \\  \\ **Cseh Rózsa**
-Az énekkar és a zeneiskola tanulói Kodály Zoltán zsenialitását igazolták hangjuk és hangszereik előadásában,​ egy filmvetítés segítségével.\\ +
-\\ +
-Felcsendült egy-egy népdal, közben a filmkockákon a művész életének jelentős állomásait láthattuk. Fiatal résztvevőinknek is élmény lehetett így a műsor, az idősebb korosztály emlékeiben pedig felrémlett a régi énekórák hangulata, amikor Kodály gyűjtéséből énekeltünk kánonokat, vagy kézjelekkel szolmizáltunk. A „Kodály módszer”-ből már mi is kaptunk ízelítőt,​ mely elhalványodott talán az évek múltával, de ma este visszatért Polgár Aranka és Tóth István segítségével. Régi gyermek- és ifjúsági kórusainkat idézték fel napjaink általános iskolásai és ez olyan szívderítő csoda volt, amiért igazán hálásak vagyunk!\\ +
-\\ +
-Közben a filmvetítésen feltűnt Bartók Béla alakja. Az ő szakmai és emberi barátságuk meghatározta az elkövetkező évtizedek népzenei kutatásának jelentőségét. Bartók elment, idegenben halt meg, de ő maradt és az emberpróbáló években is dolgozott, ahogy lehetett.\\ +
-Eszembe jut a róla szóló anekdota: nem írt új magyar himnuszt a hatalom kérésére! „Jó nekünk a régi is!” - Ezzel utasította el a kérést. Embersége, tehetsége előtt nem mert megtorlással élni az a hatalom!\\ +
-\\ +
-Kis unokám a róla elnevezett általánosba járt Budán. Délutánonként,​ ha mentem érte, gyakran láttam vidám, ázsiai arcocskákat,​ ahogy el-elrohantak a lépcsőfordulóban. Japán gyermekek voltak, akiken nálunk próbálták ki a Kodály-módszer hatékonyságát. Ezt a kedves emléket is felidézte a mai este.\\ +
-\\ +
-Köszönjük azok munkáját, akik így összeállították a megemlékezést. Ez az egy órás műsor így volt teljes, így adott maradandó élményt nekünk.\\ +
-\\ +
-Az utolsó filmkockákon a művész által feldolgozott híres „kállai kettős” táncosai perdültek elénk, egy régi kecskeméti fellépés alkalmával,​ már színes felvételről. A „nem vagyok én senkinek sem adósa, adósa…” dallamára úgy éreztem, hogy Kodály Zoltán bölcs, megértő, megbocsátó mosolyával néz ki ránk a táncos forgatagból. \\ +
-„Eb fél, kutya fél” - hunyorít ránk cinikusan, és mi nem is félünk ám semmitől, amíg ennyi szépséget,​ értéket mondhatunk magunknak!\\ +
-\\ +
-**Cseh Rózsa**+
  
 ====== Civil ====== ====== Civil ======
Sor 270: Sor 227:
 ===== Utazás előtt ===== ===== Utazás előtt =====
  
-//Mi az Európai Egészségbiztosítási Kártya?// \\ +//Mi az Európai Egészségbiztosítási Kártya?// ​  ​\\  \\ Egy olyan ingyenes kártya, amelynek révén ideiglenes tartózkodása során az EU bármelyik 28 tagállamában,​ valamint Izlandon, Lichtensteinben,​ Norvégiában és Svájcban igénybe lehet venni az állami egészségügyi ellátást, amennyiben az orvosi szempontból szükséges,​ ugyanolyan feltételekkel és költségek megfizetésével (bizonyos országokban ingyenesen),​ mint az adott országban biztosítással rendelkező személyek. \\  \\ A kártyákat a nemzeti egészségbiztosítási szolgáltatója bocsátja ki. \\  \\ **Fontos!** ​ – az Európai Egészségbiztosítási Kártya:
-\\ +
-Egy olyan ingyenes kártya, amelynek révén ideiglenes tartózkodása során az EU bármelyik 28 tagállamában,​ valamint Izlandon, Lichtensteinben,​ Norvégiában és Svájcban igénybe lehet venni az állami egészségügyi ellátást, amennyiben az orvosi szempontból szükséges,​ ugyanolyan feltételekkel és költségek megfizetésével (bizonyos országokban ingyenesen),​ mint az adott országban biztosítással rendelkező személyek.\\ +
-\\ +
-A kártyákat a nemzeti egészségbiztosítási szolgáltatója bocsátja ki.\\ +
-\\ +
-**Fontos!** – az Európai Egészségbiztosítási Kártya:+
  
     * nem helyettesíti az utazásbiztosítást. Nem jogosít magánfinanszírozású egészségügyi ellátás igénybevételére,​ és segítségével nem fedezhetők az olyan költségek,​ mint pl. visszaútra szóló repülőjegy,​ vagy az ellopott/​elveszített vagyontárgyak értéke.     * nem helyettesíti az utazásbiztosítást. Nem jogosít magánfinanszírozású egészségügyi ellátás igénybevételére,​ és segítségével nem fedezhetők az olyan költségek,​ mint pl. visszaútra szóló repülőjegy,​ vagy az ellopott/​elveszített vagyontárgyak értéke.
Sor 282: Sor 233:
     * nem garantál ingyenes szolgáltatásokat. Miután az egyes országok egészségügyi rendszere más és más, ezért előfordulhat,​ hogy azok a szolgáltatások,​ amelyekért hazájában nem számolnak fel pénzt, egy másik országban nem ingyenesek.     * nem garantál ingyenes szolgáltatásokat. Miután az egyes országok egészségügyi rendszere más és más, ezért előfordulhat,​ hogy azok a szolgáltatások,​ amelyekért hazájában nem számolnak fel pénzt, egy másik országban nem ingyenesek.
  
- \\ **Figyelem!** ​ Ha szokásos tartózkodási helyét elhagyva más országba költözik, ne az Európai Egészségbiztosítási Kártyával vegye igénybe az orvosi ellátást, hanem jelentkezzen be új lakhelye egészségügyi ellátórendszerébe!+ \\ **Figyelem!** ​  ​Ha szokásos tartózkodási helyét elhagyva más országba költözik, ne az Európai Egészségbiztosítási Kártyával vegye igénybe az orvosi ellátást, hanem jelentkezzen be új lakhelye egészségügyi ellátórendszerébe!
  
 forrás: internet forrás: internet
Sor 288: Sor 239:
 ===== Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója ===== ===== Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója =====
  
-Február 9-én a klub elmaradt, az Operett bérletesek a „Csárdáskirálynő” c. darabot nézték meg. Többségük nem először láthatta, azonban most is fergeteges előadás volt és nagyon élvezetes.\\ +Február 9-én a klub elmaradt, az Operett bérletesek a „Csárdáskirálynő” c. darabot nézték meg. Többségük nem először láthatta, azonban most is fergeteges előadás volt és nagyon élvezetes. \\ Február 16-án délelőtt a Turay Ida színház bérletesei „Abigél titkai” c. előadáson vettek részt, amely nagyon kedves színdarab volt. Délután énekkari próba, majd klubnap volt, ahol már Lőrentei Erzsike klubvezetőnk is lábadozva (a műtétje után) eljött közénk és az elkövetkező programokat ismertette. Ezen a napon Aranka és Julianna névnapot is ünnepeltünk. Jankóné Aranka és Rozgonyi Julika finom sütikkel (sós, szezámmagos,​ almáspités,​ zserbós, tüzesvizes,​ borocskás),​ meglepetésekkel készültek a klubtagok megvendégelésére. A klubnap vidám, beszélgetős ünneppé kerekedett. Az énekkarosok az ünnepelteknek elénekelték kedvenc dalaikat. \\ Február 20-tól 23-ig 6 fő klubtársunk pihent és fürdőzött Egerben az „Erzsébet program” jóvoltából. \\ Február 22-én Brúderné Erzsike énekkarosunkat,​ klubtagunkat végső búcsújára,​ utolsó útjára sokan elkísérték klubtársaink közül. Sajnos most nem volt autóbusz biztosítva,​ amivel a távollévő temetőbe könnyebben elmehettek volna azok a barátok, énekkarosok,​ klubtagok, akiknek nincs kocsijuk. ​ \\ Február 23-án 15 órakor vezetőségi ülést, 17 órakor énekkari próbát tartottunk, ahol Nagyné Marika átadta az énekkar vezetését Ujjné Piroskának. Lőrentei Erzsike vezetőnk virágcsokorral köszönte meg Nagyné Marikának hosszú évek áldozatos munkáját. Beteglátogató pozícióját Somogyiné Teca vette át Nagyné Marikától. \\ Januárban beszámoltam egy „fiatalember” belépéséről,​ azonban a nevét nem írtam meg. ELNÉZÉST kérek! Az új klubtagunkat Nyitrai Róbertnek hívják. \\ Március 2-án énekkari próba, klubnap volt. Lőrentei Erzsike a március 3-i Durkó Éva festőművészünk kiállítására invitálta a tagságot, valamint a többi, márciusi programról tájékoztatta a megjelenteket. Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Lovász Erzsike versrészletet olvasott fel a „Családi kör”-ből,​ majd a „Mindenki” című (Oscar-díjat elnyert) rövidfilmről beszélgettünk a megjelen tagsággal. Mi is örülünk a magyar film sikerének! \\ Egyre langyosodik a levegő, kiengedett már a föld fagya is. Fokozatosan kezdjük a metszést, lemosó permetezéseket a kertjeinkben. A szép pázsitokat szellőztető kapirgálással kényeztessük,​ és élvezzük a nap melegítő sugarait, de azért a mellényeket még ne dobjuk le, nehogy most legyünk náthásak! \\ Mindnekinek jó munkát kívánok! \\  \\ **Kovácsné Németh Ilona**
-Február 16-án délelőtt a Turay Ida színház bérletesei „Abigél titkai” c. előadáson vettek részt, amely nagyon kedves színdarab volt. Délután énekkari próba, majd klubnap volt, ahol már Lőrentei Erzsike klubvezetőnk is lábadozva (a műtétje után) eljött közénk és az elkövetkező programokat ismertette. Ezen a napon Aranka és Julianna névnapot is ünnepeltünk. Jankóné Aranka és Rozgonyi Julika finom sütikkel (sós, szezámmagos,​ almáspités,​ zserbós, tüzesvizes,​ borocskás),​ meglepetésekkel készültek a klubtagok megvendégelésére. A klubnap vidám, beszélgetős ünneppé kerekedett. Az énekkarosok az ünnepelteknek elénekelték kedvenc dalaikat.\\ +
-Február 20-tól 23-ig 6 fő klubtársunk pihent és fürdőzött Egerben az „Erzsébet program” jóvoltából.\\ +
-Február 22-én Brúderné Erzsike énekkarosunkat,​ klubtagunkat végső búcsújára,​ utolsó útjára sokan elkísérték klubtársaink közül. Sajnos most nem volt autóbusz biztosítva,​ amivel a távollévő temetőbe könnyebben elmehettek volna azok a barátok, énekkarosok,​ klubtagok, akiknek nincs kocsijuk. \\ +
-Február 23-án 15 órakor vezetőségi ülést, 17 órakor énekkari próbát tartottunk, ahol Nagyné Marika átadta az énekkar vezetését Ujjné Piroskának. Lőrentei Erzsike vezetőnk virágcsokorral köszönte meg Nagyné Marikának hosszú évek áldozatos munkáját. Beteglátogató pozícióját Somogyiné Teca vette át Nagyné Marikától.\\ +
-Januárban beszámoltam egy „fiatalember” belépéséről,​ azonban a nevét nem írtam meg. ELNÉZÉST kérek! Az új klubtagunkat Nyitrai Róbertnek hívják.\\ +
-Március 2-án énekkari próba, klubnap volt. Lőrentei Erzsike a március 3-i Durkó Éva festőművészünk kiállítására invitálta a tagságot, valamint a többi, márciusi programról tájékoztatta a megjelenteket. Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Lovász Erzsike versrészletet olvasott fel a „Családi kör”-ből,​ majd a „Mindenki” című (Oscar-díjat elnyert) rövidfilmről beszélgettünk a megjelen tagsággal. Mi is örülünk a magyar film sikerének!\\ +
-Egyre langyosodik a levegő, kiengedett már a föld fagya is. Fokozatosan kezdjük a metszést, lemosó permetezéseket a kertjeinkben. A szép pázsitokat szellőztető kapirgálással kényeztessük,​ és élvezzük a nap melegítő sugarait, de azért a mellényeket még ne dobjuk le, nehogy most legyünk náthásak!\\ +
-Mindnekinek jó munkát kívánok!\\ +
-\\ +
-**Kovácsné Németh Ilona**+
  
 ===== A Nagycsaládos Egyesület hírei ===== ===== A Nagycsaládos Egyesület hírei =====
  
-A Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete a tavalyi évben kezdte meg működését. A Falunapon töltött káposztával lepte meg az Egyesület a sátrához látogatókat. Decemberben a Nagycsaládos gyerekeket a Közösségi Házban tartott ünnepség keretein belül látogatta meg a Mikulás. A 2017-es évben tagjaink már teljes mértékben kiélvezhetik a NOE tagság előnyeit. Megérkeztek a tagkártyák,​ az Egyesület beadta első pályázatait és folyamatosan figyeli a további pályázati lehetőségeket. A nyáron pedig remélhetőleg már a felsőpakonyi gyerekek is eltölthetnek egy hetet az Erzsébet Táborban.\\ +A Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete a tavalyi évben kezdte meg működését. A Falunapon töltött káposztával lepte meg az Egyesület a sátrához látogatókat. Decemberben a Nagycsaládos gyerekeket a Közösségi Házban tartott ünnepség keretein belül látogatta meg a Mikulás. A 2017-es évben tagjaink már teljes mértékben kiélvezhetik a NOE tagság előnyeit. Megérkeztek a tagkártyák,​ az Egyesület beadta első pályázatait és folyamatosan figyeli a további pályázati lehetőségeket. A nyáron pedig remélhetőleg már a felsőpakonyi gyerekek is eltölthetnek egy hetet az Erzsébet Táborban. \\  \\ A Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületéhez folyamatos a tagfelvétel,​ szeretettel várjuk az egy, illetve két gyermekes családok jelentkezését is!
-\\ +
-A Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületéhez folyamatos a tagfelvétel,​ szeretettel várjuk az egy, illetve két gyermekes családok jelentkezését is!+
  
 Jelentkezési lap igényelhető a Könyvtárban,​ illetve a felsopakonyi.nagycsaladosok@gmail.com e-mail címen. Jelentkezési lap igényelhető a Könyvtárban,​ illetve a felsopakonyi.nagycsaladosok@gmail.com e-mail címen.
Sor 318: Sor 257:
 A januári kemény hideg miatt csak 4-én tudtuk lebontani a Betlehemet. Elcsomagoltuk jövőre a „Szereplőket”,​ s az istálló is nyughelyére vonult. A januári kemény hideg miatt csak 4-én tudtuk lebontani a Betlehemet. Elcsomagoltuk jövőre a „Szereplőket”,​ s az istálló is nyughelyére vonult.
  
-**11-én kitűnően szórakoztunk a gyáli Kaleidoszkóp Színház előadásán.** Ez után magam is plakátok gyártásába kezdtem a katolikus farsangot hirdetve, no, meg a saját ÉVSZAKOK kiállításomra készülve. 18-án sokan vettünk részt az immár hagyománnyá vált Batyus Bálon, amelynek alaphangulatát a vidám álarcos gyermeksereg nyüzsgése színesítette emlékezetessé.+**11-én kitűnően szórakoztunk a gyáli Kaleidoszkóp Színház előadásán.** ​ Ez után magam is plakátok gyártásába kezdtem a katolikus farsangot hirdetve, no, meg a saját ÉVSZAKOK kiállításomra készülve. 18-án sokan vettünk részt az immár hagyománnyá vált Batyus Bálon, amelynek alaphangulatát a vidám álarcos gyermeksereg nyüzsgése színesítette emlékezetessé.
  
-**25-én délután a Kommunizmus Áldozatainak Napján emlékeztünk a Mártírok Emlékparkjában.** Azokra, akik a múlt században időről időre szenvedték meg annak az ideológiának túlkapásait,​ amelyet csak a legdurvább diktatúrával lehetett fenntartani. Kirakatperek,​ rabló kisajátítások,​ megalázó kitelepítések,​ gyilkosságok,​ Ukrajnában kiéheztetett,​ halálra ítélt milliók, GULÁG munkatáborokban rabszolgává tett ártatlanok,​ gyalázatos visszaélések bújtak meg a „legfőbb érték az ember” hazug szlogenje mögött. Az ellene fellázadtakat,​ az 56-os szabadságharcot pedig könyörtelenül eltiporták. Jóllehet, mindez a kádári puha diktatúra alatt szinte feledésbe merült, mert az ember könnyen felejt (főleg, ha nem közvetlenül rajta csattant az ostor), ám azok a családok, akiket mindez halálosan komolyan érintett, máig viselik a testi - lelki megpróbáltatások gyötrelmét.+**25-én délután a Kommunizmus Áldozatainak Napján emlékeztünk a Mártírok Emlékparkjában.** ​ Azokra, akik a múlt században időről időre szenvedték meg annak az ideológiának túlkapásait,​ amelyet csak a legdurvább diktatúrával lehetett fenntartani. Kirakatperek,​ rabló kisajátítások,​ megalázó kitelepítések,​ gyilkosságok,​ Ukrajnában kiéheztetett,​ halálra ítélt milliók, GULÁG munkatáborokban rabszolgává tett ártatlanok,​ gyalázatos visszaélések bújtak meg a „legfőbb érték az ember” hazug szlogenje mögött. Az ellene fellázadtakat,​ az 56-os szabadságharcot pedig könyörtelenül eltiporták. Jóllehet, mindez a kádári puha diktatúra alatt szinte feledésbe merült, mert az ember könnyen felejt (főleg, ha nem közvetlenül rajta csattant az ostor), ám azok a családok, akiket mindez halálosan komolyan érintett, máig viselik a testi - lelki megpróbáltatások gyötrelmét.
  
-**Megemlékezés után az Egyesületi Taggyűlésen tisztújítás volt az elsőrendű program.** Megvitattuk az egyesület jelenlegi állapotát,​ azt, hogy tizenöt év szaladt el felettünk, az alapítók többsége megöregedett,​ a fiatalabb generáció végsőkig leterhelt, már régen újításra volna szükség. Beláttuk, a fiatalok nem tolonganak azért, hogy egyesületbe tömörüljenek és olyan célokért áldozzanak az idejükből,​ amelyek feltehetőleg nem is kötik le a figyelmüket. Úgy döntött gyakorlati szempont alapján a taggyűlés,​ hogy marad a meglévő vezetőség Révész Gyöngyi, Durkó Éva és Gazdag György személyében. Tekintve, hogy még mindig jómagam tudok a legtöbb időt szánni az egyesület összetartására,​ a feladataink megszervezésére,​ elvégzésére s az egyre szigorúbb és kiterjedtebb adminisztrációra,​ marad minden a régiben.+**Megemlékezés után az Egyesületi Taggyűlésen tisztújítás volt az elsőrendű program.** ​ Megvitattuk az egyesület jelenlegi állapotát,​ azt, hogy tizenöt év szaladt el felettünk, az alapítók többsége megöregedett,​ a fiatalabb generáció végsőkig leterhelt, már régen újításra volna szükség. Beláttuk, a fiatalok nem tolonganak azért, hogy egyesületbe tömörüljenek és olyan célokért áldozzanak az idejükből,​ amelyek feltehetőleg nem is kötik le a figyelmüket. Úgy döntött gyakorlati szempont alapján a taggyűlés,​ hogy marad a meglévő vezetőség Révész Gyöngyi, Durkó Éva és Gazdag György személyében. Tekintve, hogy még mindig jómagam tudok a legtöbb időt szánni az egyesület összetartására,​ a feladataink megszervezésére,​ elvégzésére s az egyre szigorúbb és kiterjedtebb adminisztrációra,​ marad minden a régiben.
  
 **28-án értesített bennünket és gratulált a TESCO programszervező csapata, hogy befogadták a FELSŐPAKONY TÖRTÉNETI TANÖSVÉNY érdekében beadott pályázatunkat. Továbbá arról tájékoztattak:​ ha nyerni akarunk, akkor reklámozzuk magunkat a TESCO vásárlói körében, hogy szavazzanak minél többen ránk! Tehát, most jön még csak a neheze, amelynek megoldásához minden felsőpakonyi lakos segítségét kérjük! ** **28-án értesített bennünket és gratulált a TESCO programszervező csapata, hogy befogadták a FELSŐPAKONY TÖRTÉNETI TANÖSVÉNY érdekében beadott pályázatunkat. Továbbá arról tájékoztattak:​ ha nyerni akarunk, akkor reklámozzuk magunkat a TESCO vásárlói körében, hogy szavazzanak minél többen ránk! Tehát, most jön még csak a neheze, amelynek megoldásához minden felsőpakonyi lakos segítségét kérjük! **
Sor 328: Sor 267:
 KERETBE TENNÉM KERETBE TENNÉM
  
-**KEDVES LAKÓTÁRSAINK!\\ +**KEDVES LAKÓTÁRSAINK! \\ KÉRJÜK, MÁRCIUS 8-tól - ha a TESCO Áruházlánc valamelyikében vásárolnak -, KERESSÉK A KÖVETKEZŐ SZLOGEN ALATT FUTÓ HIRDETÉSEKET:​ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK!”PROGRAM. ​ A szavazási lehetőség ÁPRILIS 4 –ig tart.  \\ Beszéljék rá ismerőseiket,​ barátaikat is, hiszen ha ők is szavaznak, már nyerők lehetünk! \\ Segítsék szavazatukkal a Felsőpakonyi Történeti Tanösvény létrehozását! \\ Köszönjük!**
-KÉRJÜK, MÁRCIUS 8-tól - ha a TESCO Áruházlánc valamelyikében vásárolnak -, KERESSÉK A KÖVETKEZŐ SZLOGEN ALATT FUTÓ HIRDETÉSEKET:​ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK!”PROGRAM. ​ A szavazási lehetőség ÁPRILIS 4 –ig tart. \\ +
-Beszéljék rá ismerőseiket,​ barátaikat is, hiszen ha ők is szavaznak, már nyerők lehetünk!\\ +
-Segítsék szavazatukkal a Felsőpakonyi Történeti Tanösvény létrehozását!\\ +
-Köszönjük!**+
  
-**Durkó Éva** - FJE+**Durkó Éva** ​ - FJE
  
 ====== Sport ====== ====== Sport ======
 +
 +===== Csak a bajnokesélyest oda-vissza =====
 +
 +**Dunavarsányban most nem szeretnek minket. Érthető. A bajnokaspiráns csapat tizennyolc mérkőzésen csupán két vereséget szenvedett. Tippelhetnek,​ hogy melyik csapat fricskázta meg őket kétszer is… naná, hogy a Felsőpakony!**
 +
 +A pakonyi focibarátok bánatára – a pálya épségének megóvása érdekében – elmaradt az első forduló, emiatt váratott magára a tavaszi nyitány. Csapatunk a Taksony II. otthonában kezdte meg a szereplést. Wrábel József duplájának köszönhetően meg is szereztük a három pontot.
 +
 +A Dunavarsány elleni mérkőzés már nehezebbnek ígérkezett. Több hiányzó mellett ezúttal Wrábel góljaira sem számíthattunk. Egészségügyi okok miatt nem tudta vállalni a játékot. Aki viszont ott volt és pályára lépett, mindent megtett a siker érdekében. A nem túl közönségszórakoztató,​ ám annál izgalmasabb és küzdelmesebb meccset végül csupán egy gól döntött el. Fülöp Tamás gyönyörű szabadrúgása – ami már önmagában gólt érdemelt volna – kipattant a kapufáról,​ majd a lecsorgó labdát Nagy Szabolcs jutatta a hálóba. Bravúros győzelem volt.
 +
 +Felsőpakony KSE – Törökbálinti TC **elmaradt** ​  \\ Taksony SE II. – **Felsőpakony KSE 1 : 2**  Gólok: Wrábel(2) ​ \\ **Felsőpakony KSE**  – Fémalk-Dunavarsány ​ **1 : 0**  Gól: Nagy Sz.  \\ Tabella: 1 \\  \\ Utánpótlás csapataink is megkezdték a menetelést. Ifi csapatunk rangadót vesztett az első fordulóban,​ ám a következő mérkőzésen tizenegy góllal jelezték, hogy még mindig harcban vannak a bajnoki címért. Serdülő csapatunk is rangadót veszített, ám szomorkodásra itt sincs ok, továbbra is a második helyen állnak a fiúk.
 +
 +__U19-es eredmények:​__ ​  \\ Tököl VSK – **Felsőpakony KSE 1 : 0**   \\ Dömsödi USE – **Felsőpakony KSE 0 : 11**  Gólok: Tar(2), Hubert(2), Scheibli(2),​ Imre, Kiss G., Kiss I., Klár, Mészáros \\ Tabella: 2 \\  \\ __U14-es eredmények:​__ ​  \\ Gyáli BKSE – **Felsőpakony KSE 5 : 1**  Gól: Lőrincz \\ Tabella: 3 \\  \\ //Hajrá Pakony!// ​  \\ **Tóth Roland**
  
 ====== Hátbelső ====== ====== Hátbelső ======
  
 ====== Hátlap ====== ====== Hátlap ======
 +
 +�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 +
 +\\
  
2017_03_marc.1489436352.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:59 (külső szerkesztés)