Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_03_marc

Ez a dokumentum egy előző változata!


Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVII. évf. . szám, 2017.

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Beszámoló a 2018. február 28-i testületi ülésről

Első napirendi pontként döntés született a Mesevár Napköziotthonos Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjáról, melyek a következők: 2018. április 23. (hétfő) 8 - 18 óráig, 2018. április 24-25. (kedd, szerda) 8 - 16 óráig.
A testület jóváhagyta a Mesevár Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartásának időpontjait, az alkalmazottak szabadságolása, az intézmény nyári karbantartási, takarítási munkák szervezése miatt, mely a következőképp alakul: 2018. július 9 - július 13. között csökkentett létszámmal működik (egy csoport működtetése), 2018. július 16 – augusztus 3-ig az óvoda zárva tart, nyitás: 2018. augusztus 6. (hétfő).
A továbbiakban a Képviselő-testület elfogadta Fodor Pálné belső ellenőrzési vezető 2017. évi ellenőrző jelentését.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek megfelelően elfogadásra került Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve, mely tartalmazza a megnyert pályázatok és a beadott pályázatok közbeszerzési értékét.
Megtárgyalásra került Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve valamint a Nagy János polgármester 2018. évi szabadság ütemezési terve.
Majd tulajdonosi hozzájárulások megadásáról, valamint telekingatlan értékesítéséről határoztak.
Az Önkormányzatnak lehetősége lesz várhatóan április elején megjelenő kerékpárút pályázaton való elindulásra, ezért Felsőpakony közigazgatási határa és a Kőrösi út közötti bekötőútszakasz melletti kerékpárút tervezésre beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó tervező kijelölésre került.
Továbbá az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ területileg illetékes megyei igazgatóságára, az MLSZ által kiírt defibrillátor eszközbeszerzés támogatása című felhívásra, melyhez a szükséges 50.000 Ft önerőt a 2018. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja.

Langné Malecz Andrea
aljegyző

FOGADÓÓRÁK

Hulladékszállítási fogadóóra Fogadóóra változás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy március 01-től kezdve a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban minden hónap első csütörtöki napján 15.00-tól 18.00-ig van hulladékszállítási fogadóóra, melyet Páncél Zoltán Attiláné tart.

Körzeti megbízott fogadóóra
Minden hónap első hétfő 14-16 óra.
Felsőpakony, Rákóczi u 28 . KMB iroda
Tel.: 06 70 377 7131
Email: kmb@pakony.hu
Bodzán Lajos c.r.tzls

ADÓ 1%

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek
adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakonyi Községi Sportegyesület
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430

Jamland Hip Hop Tánc Egyesület
Adószám: 18264818-1-43
Számlaszám: 11705998-21301777

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 65500116-30036955-53000007

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 65500116-30039294-53000015

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

Eboltás

Felhívjuk a tisztelt kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a kutyák kötelező veszettség elleni oltása rendelőnkben a következő időpontokban kedvezményes áron vehető igénybe:

2018. április 07. (szombat): 10.30-tól 12.30-ig
2018. április 14. (szombat): 10.30-tól 12.30-ig

Oltás helyszíne:
Felsőpakonyi Állatorvosi Rendelő
2363 Felsőpakony, Kölcsey u. 8.

Veszettségoltás: 4800 Ft helyett 4200 Ft
Féreghajtás: 300 Ft helyett 200 Ft / 10 testtömeg kg.

Amennyiben a kutya nem rendelkezik mikrochippel, annak teljes költsége 4500 Ft az oltás árán felül.
A hatályos jogszabályok szerint Magyarországon csak olyan kutya oltható veszettség ellen, amelyik mikrochippel egyedileg meg van jelölve!

Amennyiben a kutya nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvvel, annak költsége 500 Ft.

A kötelező veszettségoltást, illetve chippelést rendelési időben vagy igény szerint háznál normál díjon bármikor elvégezzük.

Dr. Branyiczki Róbert Dr. Szieberth Ágnes
Tel.: 06 70 365 82 60 Tel.: 06 30 205 13 52

Óvoda

Hirdetmény a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Akinek gyermeke 2018. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti. Köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.
Ha a kisgyermek 2018. augusztus 31. után született, akkor csak 2019. szeptember 1-jétől kell óvodába járnia.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg az óvodát a gyermek, abban az esetben, ha 2018.09.01. és 2019.02.28. között tölti be a 3. életévét, s csakis akkor, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel.
A 3 éves kortól kötelező óvodába járás alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni. A felmentést a szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodás helye szerint illetékes jegyzőnél. A jegyző, a fenntartó pedig csak az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, kizárólag az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A szülőnek a felmentés iránti kérelmét meg kell indokolnia.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Jelentkezés és felvétel
Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lapot a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában a jelentkezés, beiratkozás napján tölthetik ki a szülők vagy letölthetik azt az óvoda honlapjáról.

Az óvodai beíratás időpontja:
2018.04.23. 8:00-18:00 óráig
2018.04.24. 8:00-16:00 óráig
2018.04.25. 8:00-16:00 óráig

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén: szakértői vélemény
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
  • Óvodai jelentkezési lap, melyet a helyszínen töltenek ki
  • A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)


Az a szülő, aki gyermekét időben nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012.évi II. tv.247.§ a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2018. június 15-ig.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető

2018. július 16. – augusztus 03. (3 hét) az óvoda ZÁRVA tart.
Nyitás: 2018. augusztus 06. (hétfő)
Köszönettel:
Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető

„Cicasimogató” nyílt nap az óvodában

Óvodavezetőnk szervezésében nagyon kedves alkalomra készülhettünk február 27-én délután. Telve kíváncsisággal én is nagy izgalommal mentem gyermekemmel az óvodába ezen a délután. Hiszen, mi szülők és leendő óvodás gyerekeink, meghívást kaptunk az óvodába, hogy töltsük el együtt ezt a délutánt. Ezen a családias hangulatú programon Zsuzsi néni cicabábjával kedvesen bemutatkozásra ösztönözte a gyerekeket. Legtöbben pedig bátran válaszolva megmondták a nevüket. Csiklandozós ölbeli játék után cicás énekes játék következett. Sok kisgyerek bátran jelentkezett a főszerepre, hogy ő lehessen a cica a kör közepén. Sólisztgyurmából a gyerekek apró süteményeket készíthettek a cicának, és játszhattak az óvodai játékokkal is. Körbe ülve Zsuzsi nénit pedig egy szép mesét hallhattak, amit nagy csendben figyeltek végig. Szerintem minden anyuka és apuka boldog lehetett, mert gyermekeink tágra nyílt szemekkel lesték Zsuzsi néni minden szavát, aktívak és együttműködőek voltak. A nap végén meglepetés ajándékokat választhattak.
Köszönjük, hogy ízelítőt kaphattunk mi, szülők is az óvodai életből, és sok szép új élménnyel gazdagodhattak gyermekeink is.

Egy anyuka

Újszülöttek:

Csendes Kitty Estela - 02.06.
Bense Kolos - 02.22.

Iskola

Rendhagyó irodalom óra Kóka Rozáliával

A Mátyás-év apropójából és a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület jóvoltából volt vendégünk Kóka Rozália Magyar Örökség díjas mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő, népdalénekes, néprajzkutató, újságíró, író, a Népművészet Mestere. Február 23-án délelőtt 10 órától alsó tagozatos tanulóink és a meghívott óvodás gyerekek, 11 órától pedig a felső tagozat 2 évfolyama részesült Rozália néni élményszerű mesemondásában, éneklésében s közös éneklésben is.

Ezúton is köszönetet mondunk a Felsőpakony Jövőjéért Egyesületnek, amiért a művésznő szállításán és fellépési díjának fedezésén kívül gondoskodott a helyszíni díszlet felállításáról, a tanulók kóstoltatásáról, a művésznő néhány kötetének adományozásáról.

Az esemény méltó kezdete volt Hunyadi Mátyás királlyá koronázásának 560. évfordulója alkalmából megnevezett Mátyás király - emlékévnek.
Az eseményről készült fotók megtekinthetők az iskola Instagram oldalán (https://www.instagram.com/hermanottoaltalanosiskola)

Matisz Zsolt

Kiszebáb és múzeumlátogatás

Február 13-án az alsó tagozatosokkal elbúcsúztattuk a telet. Most is, mint már több éve, kiszebábot készítettek az osztályok. Esett az eső, ezért sietősen, nehogy elázzanak, vonultunk nagy csörgés és kopácsolás közepette a tűzhöz. A bábok hamar lángrakaptak, mi pedig csak bizakodhattunk, hogy vége lesz a télnek. Utóbb kiderült, hogy a java csak ezután következett.
Február 22-én az 1. osztályosokkal a Természettudományi Múzeumot látogattuk meg. A gyerekek a rengeteg látnivalón kívül megbizonyosodhattak többek között arról is, hogy a dínók nem kelnek életre, s hogy Noé bárkájába mennyi állat befér. Jártak a tenger felett, bebújtak az ősember barlagjába, a rókalyukba, s kipróbálhattak sok-sok interaktív játékot. Hamar elszaladt a délután, s élményekkel gazdagodva buszoztunk haza.

Nagy Tünde Krisztina

Bábelőadás

Március 6-án délután az Ákom-Bákom Bábcsoport előadásában a Csizmás kandúr című mesét nézhették meg az alsósok az iskola tornatermében. Fehér Richárd (bábcsoport vezető) és Széplaki Szilvia végig lekötötte a gyermekek figyelmét a színvonalasan bemutatott darabbal. Egészen különleges módon jelenítették meg a történetet előttünk: egyszerre láthattuk a bábok mozgását és az előadók arcát a bábjáték közben. A két látvány tökéletesen kiegészítette egymást – a bábok, mintha életre keltek volna. A gyerekek számára vidám, szórakoztató időtöltés volt ez az alkalom.

Viziné Surányi Erika

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Február 18-án megtartottuk a 2018. évi első Egyháztanács ülést. Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó, 11 fő egyháztanács tag részvételével.

2 fő tiszteletbeli tag, 7 fő meghívott munkatárs. Hiányzó 4 fő igazoltan maradt távol.

2 fő új egyháztagot választottunk: Szécsi Péterné, Papp Norbert.

2 fő új munkatárs: Kerekné Kocsis Mária, Janocha Gábor.

18 óvodás, 71 iskolás gyermek jár hittanra.

Egyházi hozzájárulási befizetésre megbízottak:
Berencsi Gézáné, Szarvas Ferenc és Vargáné Kecskés Katalin. A felajánlásokkal szívesen adnak felvilágosítást, a befizetésnél nyugtát adnak.

A gazdasági beszámolón Nagy Sándor ismertette. A 2017. évi záró és a 2018-as terveket felolvasás után a közösség egyhangúan elfogadta.

Március 3-án 12 órakor a zsúfolásig megtelt templomban búcsúztunk el GERGELY MIHÁLY tanár úrtól. NYUGODJON BÉKÉBEN! A családnak lelki megnyugvást kívánunk szeretettel.

Március 3-án az első zarándoklat Budapest környéki TEMPLOMOK.
Első: A Fatimai Szűzanya Tiszteletére Emelt Szent István Király Plébánia templom - Pesterzsébet - Soroksár. Megtekinthettük a Fatimából érkező Szűzanya szobrát, a pásztor-gyermekekét, a csodálatos barlangot.
Következő állomás: Két csepeli templom megtekintése volt, mindkettő gyönyörű. Majd Pesterzsébetre kanyarodva a görögkatolikus templomban várt bennünket dr. Papp Miklós lelkész. Nagy kedvességgel mutatta be a templomot és a bizánci egyház liturgiáiról beszélt. Tovább haladva a Lágymányosi templomot tekintettük meg. A nap végén értünk a Gazdagréti Szentangyalok Templomához. Itt dr. Szederkényi Károly Miklós C. prépost, esperes, plébános fogadott.
Leírhatatlan szépség uralkodik a templomban. Az arany és a színek pompájával kirakott mozaikok díszítik a falakat és az oltárt.
A templomban olvasható idézet: „Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát!”
Nagyon sok gazdag élménnyel tértünk haza.

Most készülünk a legnagyobb ünnepre, a FELTÁMADÁS ünnepére!
Áldott és kegyelmekben gazdag böjti készülődést és HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK minden kedves olvasónak:

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Református

Húsvéti ünneprend, a nagyhét alkalmai a református gyülekezetben:

Március 25. vasárnap 10.00 Virágvasárnapi istentisztelet

Március 29. csütörtök 18.00 Nagycsütörtöki istentisztelet

Március 30. péntek 10.00 Nagypénteki istentisztelet - úrvacsoraosztással

Április 1. vasárnap 10.00 Húsvét ünnepi istentisztelet - úrvacsoraosztással Gyermek-istentisztelet NEM lesz!!!

Április 2. hétfő 10.00 Ünnepzáró istentisztelet

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Áldott húsvéti ünnepeket!

Vizi János lelkipásztor és a Presbitérium

EGYETEMES IMAHÉT

Február 19-től 23-ig tartott a református gyülekezetben az egyetemes imahét, melynek témája: Miért imádkozzon Krisztus népe?

Minden este más-más imatéma szerepelt, és más-más igehirdető világította meg Isten Igéje által, miért és hogyan imádkozzunk. Lehetőség nyílt arra, hogy mi, az Ige hallgatói is imádsággal válaszoljunk az elhangzottakra, s ezáltal még jobban közösséggé kovácsolódjon gyülekezetünk.

Új éneket tanultunk (Szent bizonyosság: Jézus enyém!), és minden megjelentet Igés lappal ajándékozott meg lelkipásztorunk.

Takaró János (Bp. Kelenföldi b. lelkész) hétfőn arról beszélt, hogyan és miért imádkozzunk a szolgálatban állókért. A ma embere általában időhiányban szenved. Ezért sokan nem vállalnak szolgálatot a gyülekezetben, ha azonban az időt Isten kezéből elkérjük, a szolgálat nem megy semminek a rovására. Isten tud alkalmassá tenni a szolgálatra. Meg kell becsülnünk azokat, akik fáradoznak közöttünk, kérni kell Istent, hogy adjon nekik bölcsességet, erőt, kitartást szolgálatukhoz. Nem mindegy, hogy az Ige, amit Isten küld, hogyan jut az emberekhez. Az igehallgatók feladata: imádkozni az igehirdetőkért, hogy tisztán tudják közvetíteni Isten üzenetét.

Kedden arról szólt a prédikáció, hogy miért imádkozzunk a közösség gyógyulásáért. Még a legbékésebb, legegyetértőbb gyülekezetben is előfordulnak félreértések, túlkapások, sértődések, melyek bomlasztják a közösséget, hisz mindnyájan bűnösök vagyunk. Az egyéni sérelmek pártoskodáshoz vezethetnek, és ez már bénítja a gyümölcsöző együttműködést. Az ilyen helyzeteket csak úgy lehet eredményesen kezelni, ha imádkozunk egymásért. Kérjük Istent, hogy áldjon meg bennünket kellő alázattal, adjon erőt visszavonulni, megérteni a másik állásfoglalását, és közös megoldásra jutni. Csak az tud így imádkozni, aki már befogadta Jézust a szívébe.

Földvári Tibor lp. (Bp. Pasarét) szerdán az ellenségeinkért való imádkozás témakört fejtegette. „Én pedig azt mondom néktek: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket” — idézte a Máté evangéliuma 5:44-ből az igehirdető. Ki az ellenség? Nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. Ananiás, a tanítvány nem értette, miért küldi őt az Úr Jézus éppen Saulhoz, aki a legbőszebb ellensége. Ő még nem, de Jézus már tudta, hogy Saulból lesz Pál apostol, aki majd hirdeti az evangéliumot országról országra. Mi nem ítélhetjük meg, ki miért tesz valamit, ki az ellenség. Ha nincs az Úr kegyelme rajtunk, mi is ellenségesek vagyunk. Azért imádkozzunk hát, hogy ez a kegyelem jusson el az ellenségünkhöz is, és akkor már nem is lesz ellenség. Nem az a lényeg, akiért imádkozunk, hanem az, AKIHEZ. Ha megbánt valaki, nagyon nehéz érte imádkozni, ne várjuk, hogy ő közelítsen felénk, tegyük meg mi az első lépést!

Csütörtökön az Ige terjedéséért való imádkozás szükségességéről és módjáról hallottunk. Istennek az a célja, hogy minden emberhez eljusson az üzenet: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16). Csak akkor tudjuk továbbadni Isten üzenetét, ha szívünkbe zártuk, s azt akarjuk, hogy mások se vesszenek el, hanem odajussanak a Mennyországba. Ehhez az szükséges, hogy átjárjon bennünket az Isten Igéje, az Isten szeretete. Elsősorban ezért kell hát imádkoznunk.

Pénteken, a szokásokhoz híven, már nem vendég igehirdető szolgált, hanem saját lelkipásztorunk. Az alkalmatlanoktól való megszabadulás kérdését járta körül prédikációjában. Kifejtette: nem mindenki akarja, hogy az Isten Igéje terjedjen, sőt nem mindenki akarja, hogy Jézus megváltsa. Ezt csak az teheti, aki alá tudja vetni saját akaratát az Úr akaratának, igyekszik aszerint élni és cselekedni, aki elfogadja Isten kegyelmét, nem utasítja vissza Jézus Krisztus személyét, váltságmunkáját. Imádkozunk azért, hogy az emberek megtalálják a keskeny utat, de akik tudatosan ellenállnak, alkalmatlanok. Imádkozni kell azért is, hogy az Úr óvja az övéit az ilyen emberektől.

Péntek este szeretetvendégség, vasárnap délelőtt úrvacsorai közösség zárta az imahetet.

Jó volt estéről estére együtt lenni, lelkünket táplálni, hitünket erősíteni és imádkozni az Úr Jézus közelében, hisz Ő megígérte, hogy „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Máté18:20). Imádkozunk, hogy jövőre még többen legyünk, és addig is használjuk ki lehetőségeinket a lelki töltődésre.

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Gyermekrajz kiállítás a Mátyás király emlékév jegyében

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház a Mátyás király-emlékév alkalmából rajzpályázatot hírdetett, melynek megnyitóját, egy kézműves foglalkozással is egybekötötte. A pályázatra a település óvodájából és iskolájából valamint egyéni indulóktóül is érkeztek alkotások. Február 23-án a kiállított, óvodások és kisiskolások által készített rajzokkal körülvéve sok lelkes, ügyességét próbára tevő gyermek zsivajától zengett az intézmény nagyterme. A kis „mesterek” megismerkedtek a Szent Korona történetével, hallhattak meséket Mátyás királyról majd a foglalkozás végén boldogan vitték haza koronáikat.
A koronán kívül a rejzverseny díjazottjai könyvjutalomban is részesültek.
Varró-Vida Nikoletta intézményvezető elmondta, hogy nagy örömmel tapasztalja, egyre több óvodás és kisikolás látogatja meg a Szabó Magda Könyvtár és Közösséhi Házat, nemcsak látogatóként, hanem egy-egy programon résztvevőként is. Lenyűgöző volt tapsztalni, hogy ennyi fantáziadús és nagyszerű kézügyességgel készített alkotást nézhettünk meg. Kösszönettel tartozunk érte a tanároknak, szülőknek, nagyszülőknek, hogy támogatták a gyermekeket a rajzok, festmények elkészítésében, és bízik benne egy ilyen rendezvény segíti a fiatal korosztályban az összetartozás érzésének kialakulását.

VBA

Civil

Mikkamakka tábor tervezett programja

2018. július 09-13
HÉTFŐ: Biciklizés - találkozó 9 órakor a Szabó Magda Könyvtáőr és Közösségi Ház előtt - érkezés 13 óra körül
KEDD: Városliget
SZERDA: Tropikárium
CSÜTÖRTÖK: Vasúttörténeti Park
PÉNTEK: Hajógyári sziget
2018. július 16-20
HÉTFŐ: Biciklizés - találkozó 9 órakor a Szabó Magda Könyvtáőr és Közösségi Ház előtt - érkezés 13 óra körül
KEDD: Gellért-hegyi játszóterezés
SZERDA: Minipolisz
CSÜTÖRTÖK: Állatkert
PÉNTEK: Kac-kac
Indulás: 08:45 felsőpakonyi vasútállomásról
Érkezés: 16:07 felsőpakonyi vasútállomásra

Nagycsaládos hírek

Egyesületünk tagjainak válhat valóra hamarosan egy álma. Szavazás alapján a Nyíregyházi Állatkertbe szeretnénk eljutni, de anyagi helyzetünk ezt eddig nem tette lehetővé. Idén januárban azonban Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr, Nagy János polgármester úr és dr. Sándor Tamás (aki szívén viseli a civil szervezetek sorsát, egyesületünket kiváltképp segíti) jóvoltából pályázhattunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra. Sikerült nyerni, így valóra válthatjuk az álmunkat. Ezúton is szeretném a segítségüket megköszönni a Felsőpakonyi Nagycsaládosok nevében.

Oláh Istvánné elnök

MÁTYÁS KIRÁLYRÓL KÓKA ROZIKÁVAL

Február 3-án rendhagyó mese-délelőttel kezdtük el megünnepelni a Herman Ottó Általános Iskolában az országosan meghirdetett Mátyás Király Évet.

575 évvel ezelőtt február 24-én látta meg Kolozsvárott a napvilágot utolsó nemzeti királyunk, Hunyadi Mátyás. Már apja, a nagy törökverő Hunyadi János is mesébe illő pályát futott be, de kisebbik fiának életútja minden addigi szokást és hagyományt felülírt. Éles esze, rendkívüli adottságai kisgyermek korától megnyilvánultak, s a helyzet adta felemelkedésében (1458-ban királlyá választották!) hamar ráérzett a hatalom tudományára, és ez nagyban segítette annak gyakorlásában is! Műveltsége, nyelvekben való jártassága, erős, nemzettudatos egyénisége korának uralkodói fölé emelték. Már életében mesék, legendák sora fűződött személyéhez.

Mi volt a titka? Miért rajongott érte a nép, holott szigorú, kemény, sok fölösleges, sőt vesztes csatát vívó uralkodó volt?! Több oka is van. Szorgalmazásában általánossá vált a magyar nyelv használata! Mindenki értette egymást paraszttól a főurakig! Rendkívüli tudatossággal volt egy magyar állam magyar királya! Honvédelme és országot építő tevékenysége mellett tudósaival, történetíróival serkentette az Attila kultuszt, a magyar történelemi tudat kialakulását, minduntalan hangsúlyozta a nemzetállam, a nemzeti király feltétlen függetlenségét! „Mindent inkább elszenvedünk, semhogy a magunk és országunk szabadságát elveszítsük.”- írta a pápának. Uralkodása alatt biztonságban, rendezett jogi körülmények között élhetett paraszt, közember, visszafogta a hatalmaskodókat, s környezetében megkövetelte a tanultságot, a rátermettséget, de a feltétlen hűséget is! Halálával: „Meghalt Mátyás, oda az igazság!”

36 év elteltével, a főúri torzsalkodások, hatalmi marakodások, széthúzások, gyenge, alkalmatlan, idegen királyok megválasztásának következményeként 1526-ban a szultán serege a mohácsi síkon súlyos csapást mért Magyarországra. 15 év múlva a középkori magyar állam megszűnt létezni.

Kóka Rozália, Magyar Örökség díjas mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő, népdalénekes, néprajzkutató, újságíró, író, a Népművészet Mestere, tehát a legautentikusabb személy jött hozzánk meséket, történeteket elmondani Mátyásról, a képzeletünkben őrzött mesehősről.
Délelőtt 10 órától a kisebbeknek: a vendégül látott óvodás nagycsoportosoknak és az alsós iskolásoknak mesélt, megénekeltetve, megnevettetve őket, majd 11 órától a felsős osztályok következtek, immár a korosztályuknak inkább megfelelő történetekkel. Megmozgatta őket is találós kérdéseivel, még énekre is rábírta a „nagyokat” és attól se rettentek vissza, hogy vásároljanak bemutatott könyveiből! Kedvessége, tavasziasan színes mesemondása szíveket örvendeztető volt!

Kis hallgatóságunkat szerény vendégséggel is szerettem volna megörvendeztetni, amúgy „reneszánszosan” az FJE jóvoltából. A folyosón elhelyezett asztalkákon volt lehetőségem megkínálni őket édességgel, gyümölcsökkel, kifelé haladtukban, mintegy búcsúzóul.
Remélve, hogy szépen sikerült együttműködésünk az iskolával még sok-sok jóízű találkozásra ad módot, minden kedves résztvevőnek: gyerekeknek és nevelőiknek nagyon szépen megköszönöm, hogy velünk voltak, segítettek és együtt élvezhettük az előadást valamennyien!

Durkó Éva FJE (Nemeskürty István adatainak felhasználásával)

Darumadár Nyugdíjas Klub februári beszámolója

Február 8-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt. A soron következő programok átbeszélése után kedves klubtársunk 80. születésnapja alkalmából szeretettel meghívta és megvendégelte a tagságot. Az ünnepelt Czifra Marika hatalmas mennyiségű finomabbnál-finomabb szendviccsel, tüzes kontyalávaló italokkal, borocskával és többfajta üdítővel tartotta jól az őt ünneplő jelenlévőket. Az elmúlt szép időket elevenítették fel a klubnap végéig. Szép köszöntőverseket Fűziné Esztike és Antalné Marika mondott. A barátoktól Marika sok szép ajándékot kapott.
Február 15-én énekkari próba, majd klubnap volt, ahol vezetőnk, Lőrentei Erzsike elmondta a következő programokat. Felidézte a Kaleidoszkóp Színpad műsorát, amelyet Gyálon 5 fővel néztek meg. A klubnapon elég kevesen voltak, pedig erre a napra is jutott egy ünnepség, illetve kettő. Mivel az előző héten a születésnapot nem akarta megzavarni Aranka (Jankóné) a névnapjával, ezért erre a klubnapra halasztotta el, és összevonta Rozgonyinéval, hiszen ő Júlianna. Tehát ismét volt sok-sok süti (almás és meggyes pite, linzer, sós-sajtos pogi), tüzes víz, borocska és üdítők. Köszöntőverset Lőrentei Erzsike mondott az ünnepelteknek. Vidám csevegés folyt a klubdélután végéig.
Február 20-án a cserkeszőlői fürdőzés elmaradt a zorddá vált időjárás miatt, viszont futótűzként terjedt a rossz hír tagságunk között, hogy kedves, nagy teherbírású, jó szervezőkészségű, oszlopos vezetőségi tagunk, Gergely Mihály meghalt! Szomorúak vagyunk, mert bizakodtunk, hogy felépül, meggyógyul. Sajnos nem így történt.
Február 22-én énekkari próba, klubnap volt. Vezetőnk, Lőrentei Erzsike gyertyagyújtással emlékezett tagságunkkal elhunytainkra.
A fürdés új időpontját és az új programokat beszéltük meg, majd körzeti megbízottunk, Bodzán Lajos és vendége Szántó József jöttek tagságunkhoz bűnmegelőzési előadást tartani, felhívni a figyelmet a rafinált bűnözők új trükkjeikre. Köszönjük nekik, hogy ekkora odaadást és figyelmet szentelnek az idős emberekre, nagyobb biztonságban érezzük magunkat, de azért mi is próbálkozunk és figyelünk egymásra is.
Március 1-jén vezetőségi ülés volt 15 órakor, ahol Lőrentei Erzsike a márciusi programokat ismertette. Sok új esemény lesz márciusban is. Énekkari próba, klubnap, és már a Nőnapra készülő „fiúkáink”a meghívókat is osztogatták a „lányoknak”.
Március 3-án a Katolikus Templomban – mivel itt ravatalozták fel hamvait – fájó szívvel búcsúztunk el Gergely Mihálytól. Tagságunk „Misikéjétől”, klubunk főpénztárosától, a nőnapi és más ünnepségeink szervezőjétől Lőrentei Erzsike vezetőnk megható szavakkal tagságunk nevében búcsúzott s méltatta munkásságát. Nyugodj békében Misi bácsi! (Megszámlálhatatlan sokan voltunk.)
Az ilyen szomorú események is életünk részei, azonban telik-múlik a hideg tél, enged a mínuszos szorításból, s kezdhetjük tervezgetni a kerti munkálatokat.
Kovácsné Németh Ilona

Búcsúzunk
Gergely Mihály 1943-2018

Kedves klubtársunktól, falunkbeli, régi jó barátunktól búcsúzunk. Egy éve már tudtuk, hogy elkerülhetetlen a távozása, a szívünk mélyén mégis vártunk a csodára, hogy felgyógyul. Mihály, nagyon hiányzol nekünk!
A Nyugdíjas Klub tagjainak nevében búcsúzom Tőled. Mi, a kortársaid arra a fiatal házaspárra is emlékezünk, akik 46 évvel ezelőtt, két kisgyermekkel költöztek ide, Pakonyba. „Gergely tanárbácsi, Margó néni” fel-feltűntek gyermekeink élménybeszámolóiban, majd az iskolai rendezvényeken, szülői értekezleteken mi is megismertük őket.
Köszönjük Neked a lelkiismeretes munkát, a türelmet és a szeretetet, ahogy tanítottad, nevelgetted gyermekeinket! Testnevelés, biológia, technika: a mozgás öröme, eligazodás életünk bonyolult kérdéseiben, a kézügyesség és fantázia fejlesztése – életre szóló élmény, amit Tőled kaptak! Néha még előkerül egy-egy könyvjelző, kulcstartó, amit a Te irányításoddal készítettek nekünk Anyák napjára, és akkor…Rád gondolunk, megköszönjük Neked, hogy együtt éltünk annyi éven át!
Itt, a klubban is nagyon hiányzol! Lelkiismeretes munkával irányítottál minket, hogy rendben legyen klubéletünk. Minden Nőnapkor Rád fogunk gondolni, ahogy megszervezted ezeket az ünnepeket! Emlékeinkben, gondolatainkban itt vagy velünk, ott ülsz a megszokott helyen és értő, nyugodt mosollyal hallgatod zsibongásunkat. Most viszont csöndben vagyunk, szokatlanul csöndben…, hisz itt vagy velünk, maradj is velünk emlékeiddel, példamutató életeddel!

Cseh Rózsa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gergely Mihály családja fájó szívvel és meghatottan köszöni a méltó búcsúztatást és a szertartás lebonyolítását. Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték kedves halottunkat és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Sport

Hátbelső

Nekrológ vagy In memoriam

Gergely Mihály István („Misi bácsi”) 1943. április 15-én a Nógrád megyei Borsosberényben egyszerű, szegény, 4 gyermekes család 3. gyermekeként jött e világra. Jó eszű, jó tanuló fiú volt, a 8. osztály elvégzése után mégsem tanult tovább a tervezett erdészeti technikumban Sopronban, hanem családfenntartó feladatot vállalt édesapja súlyos tüdőbetegsége miatt. Bátyja kőműves tanuló, nővére tanítóképzős, öccse még általános iskolás volt, a család kenyérkereső nélkül maradt. Így néhány évig segédmunkásként dolgozott, majd a postán vállalt munkát. Emellett elkezdte levelező tagozaton a balassagyarmati gimnáziumot, és 1961-ben megismerkedett nővére kolléganőjével, Czabai Margit Éva kezdő tanítónővel, akivel 1962. telén össze is házasodtak. Ez a házasság több, mint 55 évig, élete végéig tartott. Előbb Borsosberényben laktak, itt született meg ’64-ben fiuk, Péter. Akkor még nem volt GYES, sem bölcsőde a kis faluban, a gyermekfelügyelet megfizetése pedig nehéz volt, ezért felesége szüleihez közel, a dél békés megyei Dombiratosra költöztek. Mihály itt a TSZ-ben talált munkát, pénztáros és munkavédelmi előadó lett. Közben folytatta a már Berényben is aktív futballista életét tehetséges balszélsőként, majd a csapat edzőjeként, sőt később a Békés Megyei Hírlap sporttudosítója is lett. ’68-ban megszületett Tünde lányuk is.
A gyerekek nőttek, Dombiratos pedig kicsi, nehezen megközelíthető település volt –mára már szinte elnéptelenedett-, ezért gondolkodni kezdtek a gyermekeik jövőjéről, továbbtanulási lehetőségeikről. Új, nagyobb városhoz közeli munkahelyet kerestek, és ezt a Budapest melletti Felsőpakonyon találták meg.
1972. augusztus 20-án költöztek ide, ahol Mihályt képesítés nélküli tanárként alkalmazta Vajda Ferenc igazgató, aki szolgálati lakást is biztosított számukra. A munka mellett folytatta tanulmányait, és biológia-technika szakos tanári diplomát szerzett a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. ’75-ben házat építettek és azóta itt élnek, nagyon megszerették ezt a bájos, csendes, családbarát „zsáktelepülést”. Sok kedves tanítványuk van itt, akikkel számtalan kirándulás, vándortábor, szakkör, focimeccs szép emlékét őrizte.
Fiatalabb korában tanácstagként is részt vett a falu fejlesztésében.
1986-ban fájó szívvel hagyta el feleségével együtt a helyi iskolát, mert az akkori igazgató vezetési stílusával nem értettek egyet. Gyálon a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója, Kánai Gyuláné és a tantestület is szeretettel fogadta őket. A későbbi igazgatónővel, Vadászné Sárközi Mártával is kiválóan tudtak együtt dolgozni. Mihály évekig igazgató helyettes volt, sőt, az igazgatónő szülési szabadsága idején igazgató is lett, de tanárként érezte igazán jól magát.
Szívügye és legkedvesebb elfoglaltsága a sport volt, ezen belül is a labdarúgás. Régi pakonyi tanítványai gyakran becsengettek és focizni hívták este felé. Gyálon sportkört vezetett, ahol néhány igazi futballista tehetséget fedezett fel, és segítette fejlődésüket. Jó kis csapatot hozott létre, éveken át sok kupát hoztak el pl. Tóalmásról. Heti rendszerességgel kézilabda meccseket is játszottak a kollégákkal munkaidő után.
Mindenfélét szeretett játszani, sakkozni, kártyázni, társasjátékozni is. A családi összejövetelek, ünnepek fénypontjai voltak számára az ebéd utáni, estig tartó társasozások, kártyázások a szeretteivel.
Nyugdíjazásáig, sőt azon túl is, egészen 2007-ig a Kossuth Iskola szeretett, megbecsült, lelkiismeretes, megbízható tanára volt.
Ezután gyakrabban jutott ideje a többi kedvenc hobbijára, kertészkedésre, utazásra, olvasásra, és a rejtvényfejtésre is. Még 70 évesen is lelkesen járt pingpongozni a pakonyi iskolába, míg az egészsége megengedte.
Két klubnak, a gyáli Solymári Béla Pedagógus Nyugdíjas Klubnak, és a helyi Darumadár Nyugdíjas Egyesületnek is aktív tagja, utóbbinak pénztárosa, beszerzője, szervezője is volt. Sajnos az idei Nőnapi ünnepséget már egyik klubban sem tudja megszervezni és rendezni… (Legfeljebb fentről nézi.)
Mint ahogy pingpongozni, focizni is hiába hívjuk már… Ám az együtt átélt iskolai évek, a tömegsport és iskolakerti foglalkozások, a Margó nénivel és tanár úrral együtt töltött vándortáborok, vagy a közelmúlt kiállításai, rendezvényei… Emlékezetünkben mind-mind tovább élnek.
Máig nem feledem, amikor egyik nem is olyan régi ünnepség után odajött hozzám, és annyit mondott: Gratulálok a műsorhoz, nagyon tetszett az ünnepi beszéd.
Tudtam, őszintén gondolja, ha nem így vélekedne, azt is elmondaná.
Többek között ezért állok most itt, az őszinteség, az életében részemről és mindannyiunk részéről kiérdemelt tisztelet és szeretet jegyében.
Amikor Margó néni megkeresett, hogy e szomorú eseményen milyen megtisztelő feladatra kérne fel, elszorult a torkom, de tudtam, nem mondhatok nemet. Eszembe jutottak Misi bácsi felém intézett szavai, az együtt megélt emlékek, és őszintén remélem, most is hall minket, s szavaimat méltónak tartja a megemlékezéshez.
Szeretetre méltó, őszinte ember volt, és hiszem, ha gondolatainkba mélyedünk, mindannyian őszintén csak azt mondhatjuk: Misi bácsi! Köszönjük, hogy ismerhettünk, hogy életed részesei lehettünk.
Nem feledünk!

Nagy János polgármester

Hátlap

2018_03_marc.1520944333.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)