Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2020_02_feb

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2020_02_feb [2020/02/10 12:34]
bavegh [A Magyar Kultúra Napja]
2020_02_feb [2020/02/14 08:06] (aktuális)
bavegh [Iskola]
Sor 15: Sor 15:
  
 ====== Önkormányzat ====== ====== Önkormányzat ======
 +
 +===== Felsőpakonyi Szociális,​- Család és Gyermekjóléti Szolgálat =====
 +
 +Többen kérdezték már, hogyan és ilyen feltételekkel kaphatnak gondozást, szociális étkezést, jelzőrendszeres készüléket. Most megpróbálom összefoglalni és a bikkfanyelvű törvényt, valamelyest közérthetővé tenni (nem egyszerű), hogy eligazodhasson benne, akinek esetleg szüksége van, vagy lesz, valamelyik szolgáltatás igénybevételére. Azt azonban tudni kell, hogy minden élethelyzet egyedi, apró részletekben eltérhet. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata jelentős összeget fordít arra, hogy a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek és megfizethetőek legyenek.\\
 +Az ellátásokat szabályozó helyi rendelet elérhető Felsőpakony Nagyközség hivatalos honlapján, de érdemes a szolgálattól egyénre, esetre szabott tájékoztatást kérni a szolgálat szakembereitől. (2363 Felsőpakony,​ Zrínyi u. 36/a.)
 +
 +**Szociális ellátások és az igénybevétel feltételei**
 +
 +//​Szociális étkeztetés//​
 +
 +Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk,​ akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,​ különösen\\
 +- koruk,\\
 +- egészségi állapotuk,​\\
 +- fogyatékosságuk,​ pszichiátriai betegségük,​\\
 +- szenvedélybetegségük,​ vagy\\
 +- hajléktalanságuk miatt.\\
 +**Térítési díj jelenleg, napi 440,- Ft/adag, 2020. április 1. napjától 455,- Ft/adag.\\
 +Házhoz szállítás (indokolt esetben) 100,​-/​nap.\\
 +A jövedelmi helyzet nem határoz meg jogosultsági feltételt, azonban a térítési díj mérséklése,​ vagy elengedése – rászorultság esetén – kérelmezhető.** \\
 +Kedvező, hogy az egy lakcímen élőknél a szállítási díjat, csak egyszer kell megfizetni.
 +
 +//Házi segítségnyújtás//​
 +
 +Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.\\
 +A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.\\
 +**A házi segítségnyújtás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően vizsgáljuk-e az igénylő gondozási szükségletét?​**
 +
 +Igen, a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgáljuk az igénylő személy a gondozási szükségletét.\\
 +A gondozási szükséglet vizsgálata keretében állapítjuk meg, hogy az ellátást igénylő esetében **szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt-e**. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.
 +
 +**A szociális segítés keretében milyen segítséget nyújtunk?​** \\
 +- a lakókörnyezeti napi higiéniai feladatok való közreműködést,​\\
 +- a napi háztartási tevékenységben való közreműködést,​\\
 +- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,​\\
 +- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.\\
 +- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,​\\
 +- a háztartási segítségnyújtást\\
 +- és a szociális segítést.\\
 +**A személyi gondozás keretében milyen segítséget nyújtunk?​** \\
 +- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,​\\
 +- a gondozási és ápolási (szakápolói feladatok nem, e szükség esetén igényelhető ez az ellátás is) feladatok elvégzését ezen belül recept, beutaló felíratása,​ kiváltása,​ személyes megjelenést nem igénylő felnőttorvosi kapcsolat ellátása\\
 +- a háztartási segítségnyújtást\\
 +- és a szociális segítést.
 +
 +**A szociális segítés és a személyi gondozás esetében 70. 000,- Ft/fő jövedelemig 300,- Ft/óra, a felett 500,- Ft/óra.**
 +
 +//​Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás//​
 +
 +A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,​ a **segélyhívó készülék** megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.\\
 +A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.\\
 +A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják:​\\
 +- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,​\\
 +- az igénybevevő felügyeletét,​\\
 +- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,​\\
 +- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.\\
 +A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult\\
 +- az egyedül élő 65 év feletti személy,\\
 +- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy\\
 +- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.\\
 +A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.\\
 +**A személyi térítési díj összege a rendszeres havi jövedelem 2 %-a.**
 +
 +//​Családsegítés//​
 +
 +A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák,​ illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,​ a krízishelyzet megszüntetése,​ valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.
 +
 +**A családsegítés keretében milyen szolgáltatást biztosítunk?​** \\
 +- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,​\\
 +- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,​ továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,​\\
 +- a szociális segítőmunkát,​ így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítését,​ (helyben pszichológus)\\
 +- a közösségfejlesztő programok szervezését (Ifjúsági Klub), valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,​\\
 +- a tartós munkanélküliek,​ a fiatal munkanélküliek,​ az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,​ a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,​\\
 +- a kríziskezelést,​ valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat
 +
 +**A szolgáltatás térítésmentes.**
 +
 +A tájékoztató alapja: 1993. évi III. törvény. Felsőpakony Önkormányzata Helyi rendelete
 +
 +**Ifjúsági Klub 2020 - Farsang**
 +
 +A „DEJO-GYEJO” Ifjúsági Klub farsangi foglalkozásán szorgos kezek bohócot és bábokat készítettek. Nem maradhatott el a közös játék sem. A farsangi fánk eltüntetése sem okozott gondot.\\
 +Megterveztük a tavaszi kirándulást,​ az időpont 2020. május 15-16., a Szolnok-megyei Nagykörűre esett a választás. A terület jelentős természeti értékekkel büszkélkedhet:​ madárrezervátuma,​ és az egész Tisza-holtág flórája és faunája páratlan élményt jelent majd fiataljainknak. Tervezünk még lovaglást, nádkunyhó-építést,​ íjászatot,​ hajnali madár lest, tábor tűzet és bográcsban főtt vacsorát is. Ha szerencsénk van, megkóstolhatjuk a korai cseresznyét is, mely a környék egyik híressége.\\
 +Következő találkozó:​ március 13. péntek, 15 óra. Ekkor lehet majd jelentkezni a májusi kirándulásra is.\\
 +Mindenkit szeretettel várunk!
 +
 +//​Felsőpakony,​ 2020. február 10.//
 +
 +**Tamás Katalin** \\
 +intézményvezető
 +
 ++ fotók az ifjusági farsanghoz
 +
  
 ===== ADÓ tájékoztató ===== ===== ADÓ tájékoztató =====
Sor 43: Sor 135:
  
 ====== Óvoda ====== ====== Óvoda ======
 +
 +===== Magyar Kultúra Napja =====
 +
 +2020. január 22-én az iskolában ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.\\
 +Az óvodát a Napraforgó csoporttal képviseltük. Kicsik és nagyok lelkesen készülődtek mesével, versekkel. Köszönjük ezúton is a szülők hozzáállását és segítségét.\\
 +A nagyobbak Csukás István: Sün Balázs c. verses meséjét adták elő, a kisebbek pedig rövid versekkel készültek.\\
 +Nagy sikerünk volt!\\
 +Jó érzés volt a színvonalas,​ érdekes előadásokkal teli programon részt venni.
 +
 +**Edit** óvó néni
 +
 ++ kép
 +
 +===== Az alkalmazotti értekezletről =====
 +
 +2020. január 24 – én alkalmazotti értkezeltet tartott Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető.\\
 +Féléves beszámolójában kitért az intézménybe járó gyermekek létszámára,​ a gyermekeket érintő fejlődési problémákra,​ nevelési szokásokra,​ a szülőkkel letöltött minőségi idő – játék – fontosságára,​ a Házirend betartására,​ betartatására.
 +
 +Óvodánkban az óvodapedagógusokon kívül a következő szakemberek foglalkoznak még a gyermekkel:​\\
 +Kertesi Gáborné – gyógypedagógus\\
 +Novacsek-Diószegi Réka – logopédus\\
 +Szabó Janka – pszichológus\\
 +Hubert Lászlóné – fejlesztő pedagógus
 +
 +Szó volt a beiskolázásról,​ a törvényi változásokról,​ és az első féléves programjainkról is.
 +
 +Óvodánk második alkalommal is elnyert a „Zöld Óvoda” címet, pályázatunk sikeres elbírálásra került.
 +
 +Idén készülünk,​ hogy megünnepeljük a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda fennállásának 50. évfordulóját. Ezzel kapcsolatos programjainkról a későbbiekben tudósítunk majd.
 +
 +Értekezletünk második részében Zsuzsi óvó néni drámajátékot vezetett nekünk, ez mindenkinek nagyon tetszett, kicsit a gyerekek helyébe képzelhettük magunkat. Ezután Farkas Anita vezető helyettes óvó néni nemezelő foglalkozásán vettünk részt, gyönyörű babákat készítettünk,​ megmutattuk a kreativitásunkat. Összességében egy nagyon jó hangulatú, hasznos, tanulságos napot töltöttünk a gyermekek nélküli munkanapunkon.
 +
 +**Potyondi Edit** óvó néni
 +
 ++ 1kép, és zöldovi oklevél
 +
 +
 +===== Újszülöttek =====
 +
 +Finta Zsófia - 2020.01.17.\\
 +Magyar Kende Nolen - 2020.01.26.\\
 +Dóka Zalán - 2020.01.31.\\
 +Beke Zoé - 2020.02.04.
 +
  
 ====== Iskola ====== ====== Iskola ======
 +
 +===== Magyar kultúra napja az iskolában =====
 +
 +1823. január 22. a Himnusz születésének évfordulója,​ egyben a Magyar kultúra napja, amelyre országszerte megemlékezünk. Szatmárcsekén a költő síremlékénél minden évben nagyobb szabású visszaemlékezés zajlik. Iskolánkban egy kiállítással tisztelegtünk a jeles nap előtt, felidézve a Himnusz megzenésítőjének,​ Erkel Ferencnek az emlékét is. Aznap a felső tagozatos diákok, a 4. órában, egy erre az alkalomra összeállított feladatlapot töltöttek ki. Kölcseyre és a Himnusz keletkezési körülményeire vonatkozó kérdések mellett, a korszak neves személyiségei is helyet kaptak a kvízben. Anagramma és szókereső játék is színesítette a feladatlapot. A diákok általános tudását igyekeztünk mélyíteni azzal, hogy híres magyarok, tudósok, Nobel-díjasok,​ feltalálók,​ sportolók és tevékenységük is szerepeltek a kérdéssorban. A csapatok jó hangulatban és lelkesen versenyeztek,​ hiszen a legjobbak ajándékban részesültek.
 +
 +**Kiss Zsuzsanna**
 +
 +
 +===== Üzeneted érkezett… február 14-én! =====
 +
 +Nem is akármilyen üzenet! Kedves, szép szavak, örök barátságról szóló mondatok, virágok, piros szívecskék,​ rajzok. Így üzentek egymásnak kicsik és nagyok barátaiknak,​ szerelmüknek a „Kedvellek-kártyán”,​ amelyet aztán bedobhattak az iskola aulájában elhelyezett Valentin-napi ládába.\\
 +Az üzenetek küldése mellett a már feledés homályába került régi magyar szokást, a mézeskalács-szív ajándékozását is próbálta a diákönkormányzat visszacsempészni a 21. század Valentin-napjára az általuk készített „mézes-szívecskék” -kel.
 +
 +**Sebestyénné Fehérvári Márta** \\
 +DÖK segítő tanár
 +
 ++ kép
 +
  
 ====== Katolikus ====== ====== Katolikus ======
 +
 +===== A Felsőpakonyi Katolikus Egyház életéből =====
 +
 +A Felsőpakonyi Katolikus Egyháztanács február 1-n tartotta tisztújító ülését dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó vezetésével. Megalakult az új összetételű testület, melynek világi elnöke Szécsi Péter lett. Berencsi Gézáné korábbi elnök munkáját köszönjük,​ az új testületnek eredményes,​ jó munkát kívánunk!
 +
 +**Jeles napjaink, ünnepeink:​** \\
 +Január 6. Urunk megjelenése – Vízkereszt\\
 +Január 12. Urunk megkeresztelkedése\\
 +Január 19. ökumenikus imahét a keresztények egységéért\\
 +Február 2. Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony\\
 +Február 11. betegek világnapja – Felsőpakonyon betegek szentségének kiszolgáltatása ezen a héten\\
 +Február 26. Hamvazószerda – a Húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Ekkor kezdődik el a nagyböjt időszaka, ekkor áldja meg és hinti meg a hívek fejét az Egyház hamuval, a bűnbánat ősi jelképével.
 +
 +Március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe – településünk megemlékezésén mi is részt veszünk, koszorúzunk
 +
 +**Katolikus tudástár** \\
 +Nagyböjt - nagyböjt (lat. Quadragesima):​ szent idő, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének,​ majd kínszenvedésének emlékezete hamvazószerdától húsvétvasárnapig. Napjainak száma (40) Jézus pusztai böjtjéhez igazodik. Utolsó hete a nagyhét. Liturgikus színe a lila. Szent Atanáz 339-ben Rómából írta az alexandriaiaknak,​ hogy tartsák meg a 40 napos böjtöt. Ekkor a nagyböjt már általános volt. Az utolsó böjtelőtti nap a húshagyó kedd. A hatályos egyházjog szerint a nagyböjtben a 15-60 éves korú, egészséges felnőtteknek szigorú böjt van hamvazószerdán és nagypénteken,​ hústilalmi napok a péntekek. //​(Katolikus Lexikon)//
 +
 +**Papp Norbert**
 +
 +**+1 kép: Hamvazkodás +1 plakát: 52. nemzetközi euchar kong**
 +
  
 ====== Református ====== ====== Református ======
Sor 107: Sor 283:
  
 ====== Civil ====== ====== Civil ======
 +
 +===== ADÓ 1% =====
 +
 +Településünkön lévő szervezetek,​ amelyeknek\\
 +adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!\\
 +\\
 +**Pakonyi Palánták Közalapítvány** \\
 +Adószám: 18694150-1-13\\
 +Számlaszám:​ 65500116-300032137-53000003\\
 +(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)
 +
 +**Egyenlő Esélyt Közalapítvány** \\
 +Adószám: 18676556-1-13\\
 +Számlaszám:​ 65500116-11003595-00000000\\
 +(Herman Ottó Általános Iskola)\\
 +\\
 +**Felsőpakonyi Községi Sportegyesület** \\
 +Adószám: 18675634-1-13\\
 +Számlaszám:​ Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430\\
 +\\
 +**Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete** \\
 +Adószám: 18754821-1-13\\
 +Számlaszám:​ 65500116-31136587-53000004\\
 +\\
 +**Felsőpakony Jövőjéért Egyesület** \\
 +Adószám: 18699337-1-13\\
 +Számlaszám:​ 65500116-30036955-53000007\\
 +**Darumadár Nyugdíjas Egyesület** \\
 +Adószám: 18701610-1-13\\
 +Számlaszám:​ 65500116-30039294-53000015\\
 +\\
 +**Magyar Katolikus Egyház** \\
 +Technikai szám: 0011\\
 +\\
 +**Magyarországi Református Egyház** \\
 +Technikai szám: 0066
 +
 +
 +===== FJE 2020. JANUÁRI BESZÁMOLÓ =====
 +
 +2020. január 26-án megtartottuk évnyitó taggyűlésünket. Bár kevesen voltunk a betegségek és a különböző elfoglaltágok miatt, de sikerült megegyeznünk az éves tennivalóinkat illetően. **Határozatunkat azért tesszük közzé, mert szeretnénk,​ ha a község lakói is megismernék terveinket, amelyek Felsőpakonyért,​ a közösségünk kulturális életének és a természethez vagy történelemhez kapcsolódó értékeinek gyarapításáért próbál tenni, lehetőség szerint maradandó értéket létrehozni. Úgy véljük, ha nem is tudjuk mindenkinek az érdeklődését felkelteni, de biztosak vagyunk benne, hogy sokan akadnak köztünk, akik erkölcsi, esetleg anyagi támogatással is mellénk állnak.** 2017-ben is kaptunk olyan bizalmat a Felsőpakony Történeti Emlékoszlop felállításához,​ hogy még a környezetében lévő terület parkosítására is jutott. Igaz, ennek a területnek a karbantartása is ránk maradt, ami nagy erőfeszítést igényel kis létszámú csapatunktól,​ de próbálunk megbirkózni vele.
 +
 +**Részletes terveink erre az évre:**
 +
 +Február 25-én 17 órakor megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól a Mártírok Parkjában. Felsőpakony „malenkíj robotra” elhurcolt áldozataira név szerint is emlékezünk!
 +
 +Az iskolai Herman Ottó Napok keretében a Szent László Év programjában segédkezünk.
 +
 +Május 16-án a Nagycsaládosok Egyesülete és a Kerti Party közös gyermeknapi rendezvényének a megvalósításához társulunk tevőlegesen.
 +
 +**Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján emlékezünk a Trianoni Diktátum 100. évfordulójára! Tervezünk történelmünk e gyászos eseményéről előadásokat,​ dokumentumfilm vetítést, kiállítást,​ amelyhez szeretnénk meghívni vendég előadókat is, közös szervezésben a Szabó Magda Közösségi Házzal és az iskolával. Ugyanakkor szeretnénk olyan helyi találkozót is megszervezni,​ ahol határainkon túlról beköltözött lakótársaink emlékeivel,​ beszámolóival alátámaszthatjuk,​ megerősíthetjük nem csupán nemzeti, de helyi összetartozásunkat is!**
 +
 +**Június 20-án a Juniális rendezvényére felállítjuk 5. Tanösvényünket a sportpálya történetével.**
 +
 +A nyáron szeretnénk kiegészíteni az eddig felállított Tanösvényeket farönk ülőkékkel,​ növényekkel.
 +
 +**Múlt évben elfogadta az Önkormányzat Falumúzeum létrehozására tett javaslatunkat. Idén a KOS Bizottsági ülésen megkaptuk a lehetőséget a terv kidolgozására. Megvalósítási tervet készítünk** költségvetéssel,​ a helyszín (az iskola kertjének hátsó frontja) megjelölésével,​ biztonsági és berendezési elképzelések beiktatásával,​ amelyet megvitatásra a bizottság elé terjeszthetünk. Ezen dolgozunk az iskola helyszínt biztosító,​ a gyűjteményt adó Kardos házaspár és az építésben szakember Klemencz házaspár bevonásával.** Szeretnénk,​ ha ehhez a községben élők támogatását is megnyerhetnénk,​ mert a létesítmény hozzájárulna Felsőpakony hagyományőrző tevékenységéhez!**
 +
 +**Szeptember 25-26-án, a Falunap rendezvényei közé szeretnénk beemelni a Majorság elé felállítandó 6. Tanösvény elemünket a régmúlt történetével és a jelen bemutatásával.** Egyik oldalán a Degenfeld birtok és a TSZ központ múltjáról,​ a másik oldalán bemutatnánk a jelenben gazdálkodó ipari létesítmények tevékenységét. **Reméljük,​ megnyerjük az üzemek hozzájárulását is!**
 +
 +**Az FJE hagyományőrző tevékenysége volt Falunapon a szőlőpréselés és must kínálás. Ennek szeretnénk nagyobb nyilvánosságot adni!** Pakony történelmi múltjának része a Degenfeld család által meghonosított szőlőtermesztés. A környék valamennyi községe szürettől volt hangos szeptember végén. Mára a szőlőföldek eltűntek, a foglalkozás szinte kihalt ezen a tájon, csupán az emléke maradt meg. Falunapunk is ennek az emléknek része. De ha már része, legyen ez történéseiben gazdagabb! Erre utalva szeretnénk a Megyei Értéktárba is bejuttatni ünnepünket!
 +
 +Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékezünk,​ mint minden évben ezen a napon.
 +
 +**December 12-én az adventi készülődés jegyében ismét felállítjuk állandó helyszínén,​ a Petőfi téren Betlehemünket.** Reméljük, a közeljövőben sor kerülhet rá, hogy új betlehemi istállót építhetünk a meglévő helyett, ha kapunk rá támogatást is! Ugyan olyan akác gömbfából képzeljük el, mint amilyen a Tanösvény elemek szerkezete, mert az volna időt álló anyag. Szétszedhető falelemek és tetőszerkezet kialakítása a célunk, amely jól raktározható és könnyen összeállítható.
 +
 +**Célunk Varga Imre Lajos posztumusz műveinek megjelentetése. Verses és novellás kötetei mellé ez a 3. kötet nagyon hiányzik! Gyűjtést szeretnénk indítani ennek érdekében,​ mert az ő munkái az egész község büszkeségére válnak! Költészete hozzánk kapcsolódik,​ életműve így lesz teljes!**
 +
 +Mind ezek mellett igyekszünk a Mártírok Parkjára, az Emlékparkra,​ a már meglévő Tanösvény elemekre odafigyelni,​ gondozni, szépíteni,​ mert nem elég teremteni, megtartani is tudni kell! **Egyúttal szeretettel várunk körünkbe mindenkit, aki céljainkkal egyetért, aki segíteni is akar, aki szeret közösségben munkálkodni,​ aki nem sajnál néhány forinttal hozzájárulni Felsőpakony szépítéséhez!**
 +
 +**Múlt évben 110 000.- forint segített bennünket nekünk szánt 1 % adójukból. Nagyon szépen köszönjük,​ mert nekünk minden forint kincs! Kérjük, ne feledkezzenek meg rólunk ebben az évben se!\\
 +Már előre megköszönjük 18699337-1-13 adószámunkra utalt kisebb-nagyobb összegét!**
 +
 +**Durkó Éva** FJE
 +
 ++1 kép
 +
  
 ===== Köszönetnyilvánítás ===== ===== Köszönetnyilvánítás =====
Sor 114: Sor 367:
  
 ====== Sport ====== ====== Sport ======
 +
 +===== Sport eseményeink =====
 +
 +- Húsvéti nyúl-futás ápr. 04. szombat\\
 +- Fitnesz tábor gyerekeknek - ottalvós júli. 06-10.\\
 +- Mikkamakka tábor 1. hét júli. 06-10.\\
 +- Mikkamakka tábor 2. hét júli. 13-17.\\
 +- Bogrács-futás aug. 22. szombat\\
 +- TökJó-futás okt. 31. szombat\\
 +- Mikulás-futás dec. 05.szombat\\
 +A programváltozás jogát fenntartjuk!\\
 +**Szamuráj Lélek SE**
 +=====   ​FOCI ​  =====
 +
 +**02.14-ig kapom**
 +
  
 ====== Hátbelső ====== ====== Hátbelső ======
2020_02_feb.1581334455.txt.gz · Utolsó módosítás: 2020/02/10 12:34 szerkesztette: bavegh