Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2022_06_junjul

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. . szám, 2022.

Lapzárta: 2022. június 24.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: 2022. augusztus 11.

KIVETTEM AZ ANYAGOT DOLGOZNI, MÓDOSÍTÁS ESETÉN KÉREM NEKEM JELEZNI. KÖSZÖNÖM!

Fedlap

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
„VÁLLALKOZÓI PARK KIALAKÍTÁSA FELSŐPAKONYBAN” CÍMŰ PROJEKTJE

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2018.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megyében” című, PM_VALLAPARK_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
A 249,98 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Felsőpakony, Telephely 053. Hrsz szám alatt található ingatlan egy részének fejlesztése valósul meg.

A Támogatási Szerződés száma: PM_VALLPARK_2017/9

A pozitív támogatói döntést 2018. július 13-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. november 09-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A Pályázati Kiírás elsődleges célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Elsődlegesen az önkormányzatok tulajdonát képző ipari-, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése, annak érdekében, hogy az újonnan odatelepülő vállalkozások tevékenységének köszönhetően a településeken új munkahelyek jöjjenek létre, illetve a település lakóövezeteiből az ott már infrastrukturális okokból tovább fejlődni nem tudó, vagy a környezetüket zavaró tevékenységet végző vállalkozások ki tudjanak települni.
A projekt keretében a 2363 Felsőpakony, Telephely 053 helyrajzi szám alatt található 36 hektáros területből egy 10 hektáros rész fejlesztése valósult meg.
A fejlesztés eredményeként a területen kialakításra került 10 db, önálló helyrajziszámmal rendelkező, gazdasági tevékenység végzésére alkalmas telek, valamint megvalósult egy, a fejlesztéssel érintett ingatlanon található, rossz állapotban lévő épület rehabilitációja, amely a korszerűsítését követően szolgáltatóházként funkcionál a jövőben.
A projekt részeként az ipari park területére tervezett belső- és külső úthálózat fejlesztés is megtörtént.
A munkálatokat végző kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében valósult meg. A céggel megkötött Vállalkozói Szerződés aláírásával a beruházás 2019.03.11-én megkezdődött.
A projekt megvalósításának időszaka részben egybeesett a globális problémákat okozó pandémia időszakával, emiatt a kapcsolódó ügyintézés folyamatos nehézségekbe ütközött.
A fejlesztésben érintett közüzemi szolgáltatókkal folytatott ügyintézés elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezése – csökkentett műszaki tartalom megvalósítása mellett - a 2020 szeptember 30-ra terveztett dátum helyett a 2022 július 8-ra módosult.
Az eredetileg tervezett közműfejlesztések közül a szolgáltatói kiépítésben magvalósuló elektromos hálózat kiépítése a későbbiekben, míg a gázvezeték kiépítése egyáltalán nem valósul meg.
A műszaki tartalom csökkentése a Vállalkozói Park megfelelő működését nem gátolja.
A projekt ünnepélyes zárórendezvényére 2022.06.28-án került sor.

További információ kérhető:
Varga Erika - sajtóreferens
varga.erika@mailpartner.hu

+3logo és fényképek

Fedbelső

IGAZGATÁSI SZÜNET

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi igazgatási szünetről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének 2. § a) pontjában foglaltak alapján igazgatási szünet elrendeléséről döntött, amely alapján

a Polgármesteri Hivatal 2022. július 25-29. között zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2022. augusztus 1. (hétfő) 13.00 – 16.00 óráig
Az igazgatási szünet alatt sürgős anyakönyvi ügyekben (kizárólag halálesettel kapcsolatban) Kronvalter Emília elérhető a 06-20/947-1509 telefonszámon.

Megértésüket köszönöm!

Farkas Renáta
jegyző

Belterületi közutak fejlesztése pályázat

Az utak fejlesztése össztársadalmi érdek, ezért a közútfejlesztés minden kornak szükségszerű feladata. Önkormányzatunk május végén pályázatot nyújtott be belterületi utak fejlesztésére vonatkozóan a TOP_Plusz-1.2.3-21 - Belterületi közutak fejlesztése pályázat keretein belül.
A beruházással érintett stabilizált földutak minősége rossz, kátyúk tarkítják az útfelületet. Folyamatos töltéseknek, kátyúzásoknak a jelenlegi műszaki állapotok miatt már nincs értelme, teljes szélességében aszfaltozni szükséges. A közeli lakóutcák is jobban megközelíthetővé válnak a fejlesztést követően.
A pályázat keretén belül a Márai Sándor utca, a Balassi Bálint utca és a Madách Imre tér került tervezésre.
Sajnos,jelenleg több utca nem fért bele a pályázati keretbe, a kiválasztásnál figyelembe vettük, hogy a Wass Albert utcában még folyamatosak az építkezések, sok helyen még meg sem kezdődtek a munkafolyamatok. A Márai Sándor utca teljes hosszban beépült, így a település egyetlen bevezető útját a lakóövezettel összekötő Zrínyi utca folytatásában a Balassi Bálint utcával párosítottuk össze, melyhez kapcsolódik a Madách Imre tér, amely egy játszótér és pihenő park kiépítésével a későbbiekben dísze lesz a lakóövezetnek.

A beruházás során számos szakterület összefogása szükséges, így fontos többek között a vízrendezés, a forgalomtechnika, a közúti biztonság és a környezetvédelem is, hogy a tervezett utak ne csak a műszaki szempontoknak vagy a jogszabályi előírásoknak feleljenek meg, hanem a fenntarthatóság követelményeinek is. A környezetvédelem és a klímasemlegesség elősegítése a társadalom nagy részének fontos szempont, így erre a lakossági igény is jelentős, éppen ezért a beruházás során a fejlesztendő utak mentén facsemetéket tervezünk telepíteni.

A Balassi és a Márai utcáknál az út mindkét oldalán, a Madách térnél a jobb oldalon földmedrű szikkasztó árok épül, mert jelenleg a csapadékvíz is komoly problémát okoz megfelelő elvezetés hiányában. Járda egyik utcában sincs még és jelenleg nem is képezi a pályázat részét. A Márai Sándor utca esetén a későbbiekben akár járda is kialakítható, ez a jelenlegi tervezési feladatnál figyelembe lett véve. A Márai Sándor utcában, a Balassi Bálint utcában és a Madách Imre téren a kivitelezés előtt, a megjelölt helyeken 5-5 darab, összesen 15 darab szárazságtűrő fa ültetésére kerül majd sor.

A projekt megvalósulása esetén az alábbi közlekedésbiztonsági célú fejlesztéseket tervezzük.

 • A fenntartható közlekedési módok közül legjelentősebb a kerékpáros közlekedés, ami az egész településre is jellemző. Megfelelő kerékpártámaszok telepítésével próbáljuk elősegíteni a fenntartható közlekedési módok használatát.
 • Az önkormányzat, mint közútkezelő, a megépült utcákat 30 km/h-s sebességkorlátozású övezetbe kívánja vonni.
 • A tervezési területen belül a sebességkorlát betartatására 4 db sebességcsökkentő térkő küszöb kiépítését irányoztuk elő.
 • A Madách Imre tér tervezett szakaszát a szélessége miatt egyirányúsítani kell.

Ezekkel a beavatkozásokkal, reméljük, elkerülhetőek lesznek majd a közlekedési balesetek.
A projekt beruházási költségei bruttó 145.553.002 Ft-ot tesznek ki.
A fejlesztéssel érintett útszakaszokat piros csíkozással jelöltük a térképen.

XXX TERKEP.JPG XXX

Bízunk benne, hogy pályázatunk sikeres lesz.
A Dűlő út szilárd burkolattal történő ellátása - melyre már nyertes pályázattal rendelkezünk - előreláthatóan augusztus elején megkezdődik.
A későbbiekben a lakott területet érintő utcákból a Wass Albert utca, a Gárdonyi Géza és Katona József utca aszfaltozása marad hátra, amit addig is igyekszünk folyamatos karbantartással közlekedésre alkalmas állapotban tartani.

Szabóné Szabó Nikoletta
pályázatkezelési előadó

Önkormányzat

Tájékoztató avar égetéssel kapcsolatban

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 225. § (1) bekezdése értelmében „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” Ez a jogszabály többek között az adott Önkormányzat helyi rendelete. A 2021. évi I. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 2022.06.01-től hatályát vesztette.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja újra lehetőséget ad a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. A fenti jogszabályi pontok értelmében, 2022.06.01-től abban az esetben, ha az önkormányzat rendelkezik a kerti hulladék égetésére vonatkozó hatályos helyi rendelettel - függetlenül attól, hogy a rendeletben milyen feltételekkel, mely napokon és időintervallummal szabályozza azt - az Önkormányzat az illetékes hatóság, amennyiben olyan égetést tapasztalnak, amely nem a helyi rendeletben meghatározottak szerint valósult meg. Aki helyi rendeletben meghatározott szabályszegést követ el, azzal szemben közigazgatási szankció alkalmazható. Az OTSZ fent hivatkozott pontja alapján a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége csak abban az esetben rendelkezik hatáskörrel, ha az Önkormányzat nem szabályozta a kerti hulladékégetést helyi rendeletben, vagy azt a rendeletét hatályon kívül helyezte, illetve abban az esetben, ha az égetés külterületen - zárt kerti ingatlan kivételével - történt.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ide vonatkozó rendelete: 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet az avar és kerti, háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról,
melyet megtalálhatnak a felsopakony.hu honlapon.


Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott jogosultságára figyelemmel, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;
b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéren folytatnak;
c)ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, május 1., pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
A rendelet célja
2. §
A rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének a védelmét.
A rendelet hatálya
3. §
(1)A rendelet hatálya kiterjed Felsőpakony Nagyközség belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén működnek, tevékenykednek.
(2)A rendelet hatálya nem terjed ki az erdő és annak közvetlen környékén, a mezőgazdasági földterületeken végzendő égetésre, valamint az ipari és veszélyes hulladékokra.
Az égetés szabályai
4. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(3)A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 1-től a következő év április 30-ig hétfői és csütörtöki napokon 8-20 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. Az égetés maximum 60 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
(4) Ünnepnapokon az égetés tilos.
(5) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
(7) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(8) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
(9) Közterületen avar- és kerti hulladékégetést csak az végezhet, aki a közterület gondozására köteles.
(10)A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
(11) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.
Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
5 §
(1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelőberendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Szabóné Szabó Nikoletta
közbiztonsági referens

megjegyzés: a dőlt betűs rész csak ha van hely…

Az egészségügyi szolgáltatás és a közgyógyellátásra való jogosultságok

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. június 1-jétől hatályos veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdésének c) pontja és a (4) bekezdésének változásaira tekintettel határozott idejűvé vált az egészségügyi szolgáltatás és a közgyógyellátásra való jogosultságok meghosszabbodása.

Ennek megfelelően:
A 2020. november 4-e és 2022. június 30. napja között lejáró egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 2022. augusztus 31-éig érvényes.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a meghosszabbodott egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejárta utáni újbóli kérelmet 2022 augusztusától nyújtsák be.

A 2020. november 4-e és 2022. június 30. napja között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 2022. szeptember 30-áig érvényes.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a meghosszabbodott közgyógyellátásra való jogosultság lejárta utáni újbóli kérelmet 2022 júliusától nyújtsák be.


Érdeklődni a Gyáli Járási Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) Hatósági Osztályán van lehetőség.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 12.30-15.30 óráig, szerda: 10.30-15.30 óráig, csütörtök: 8.00-12.00 óráig.
Telefonszám: 06-29-540-964

Megértésüket köszönjük!

Gyáli Járási Hivatal

+logo

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Thermofoam Kft. termelési kapacitásainak bővítését és technológiai
korszerűsítését támogató fejlesztések Felsőpakonyban
2022 / 05 / 19

xxxkeretbexxx

A THERMOFOAM Csomagolástechnikai Kft. a Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében 82,44 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztéseire. A Felsőpakonyban megvalósuló projekt céljai: technológiafejlesztés, valamint termelőkapacitás és hatékonyság növelés korszerű termelőeszközökkel oly módon, hogy a kapacitások növekedése és a szolgáltatások minőségének javítása optimális ráfordítással valósuljon meg.

xxxkeret végexxx

A Thermofoam Kft. 100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonában álló, 20 éve folyamatosan fejlődő, csomagolástechnikával foglalkozó és hővisszaverő anyagokat gyártó családi vállalkozás. A gyártócég polietilén és poliuretán habok, többrétegű fóliák és hullámpapír termékek feldolgozásával, applikálásával, ezekből készült csomagolóanyagok előállításával, értékesítésével foglalkozik. Az egyre bővülő termékválaszték a tulajdonos és egyben ügyvezető saját műszaki fejlesztéseinek eredménye, amellyel a vállalat világszínvonalat képvisel. A cég legfontosabb termékei között szerepelnek a SOLFLEX fóliák, melyek különböző gyártmányai az oxidmentes alumínium hővisszaverő tulajdonságait használják ki. A Thermofoam Kft. sikerének alapja és fejlődésének motorja a cégnél folyamatosan zajló K+F fejlesztés, a hazai és nemzetközi piac környezet figyelemmel kísérése, az állandó termék- és gyártástechnológiai fejlesztés, hogy minél magasabb hozzáadott értékű termékeket tudjon gyártani.

A Pest-megyében található Felsőpakonyban megvalósuló GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-04006 projekt célja az alább felsorolt új termelőeszközök beszerzése és infrastruktúrafejlesztés, melyek a jelenlegi gyártástechnológiai folyamatokba illesztésével tovább javul a vállalkozás termelékenysége:

 • csomagológép (1 db);
 • elektromos homlokvillás targonca (1 db)
 • elektromos gyalogkíséretű targonca (1 db)
 • automata címkéző és nyomtatógép (1 db)
 • félautomata tűzőgép (1 db)
 • félautomata ragasztó gép (1 db)
 • laptop (4 db)
 • körollógép (1 db)
 • kirakó rakatológép (2 db)
 • nagy teljesítményű darálógép (1 db)
 • cséve nélküli kiszerelőgép (1 db).

A fejlesztés része egy ingatlanberuházás, amely a működő II. és III. üzemcsarnokok közötti szabad terület zárt lefedését és egy őrző-védő elektronikai rendszer kiépítését tartalmazza. A projektben telepítésre kerül egy 50kWp teljesítményű napelemes rendszer, amely javítja az energiahatékonyságot. A projekt eredményeként lehetőség lesz további, jelentős méretű csomagolástechnikai megrendelések elnyerésére, így a vállalat továbbra is növekvő pályán marad és bővítheti munkavállalói létszámát.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, 82,44 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A THERMOFOAM Csomagolástechnikai Kft. tevékenységéről és a projektről bővebb információt a thermofoam.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Pirityi László János
ügyvezető, sajtóreferens
Tel.: +36 30 932 1729
E-mail: info@thermofoam.hu

+Szechenyi terves logok

Bölcsőde

Újszülöttek

Bán Olivér - 05.05.
Vadász Csenge Róza - 05.17.
Bednárik Levente - 06.14.

Családi Nap a Babóca Bölcsődében

2022. május 26-án, egy vidám és felejthetetlen délutánt töltöttünk együtt, - a gyermekek, szülők, nagyszülők és a bölcsőde dolgozói. Már nagyon vártuk, hogy végre együtt lehessünk, és kötetlenül élvezzük egymás társaságát.
A rendezvényen állatsimogatásra volt lehetőség az Állati Tanya jóvoltából.
Készültek csillámtetoválások a gyermekek kezére.
Mindenki kipróbálhatta tehetségét a horgászat és a célba dobó eszközein, valamint közelebbről megnézhették és kipróbálhatták a gyermekek a rendőrautót, melyet a gyáli rendőrőrs biztosított számunkra.
A bölcsőde két csoportjába járó gyermekek szüleikkel összemérték tudásukat a sorversenyek alatt, és a Csiga csoport gyermek-szülő párosai nyerték meg az ajándékcsomagot a csoport részére.
Finomságok is voltak ezen a délutánon, zsíros kenyér és fagyi került az asztalra, melyet köszönünk támogatóinknak, Matusek Krisztiánnak és Dani Erikának.
A hangulatot emelte az egész délután szóló gyermekdalok vidámsága, melynek hangosítását Végh Béla Antal végezte a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház jóvoltából.
Elfáradva, de annál több élménnyel zártuk a délutánt.

Hajasné T. Anikó
Intézményvezető

+képek

Óvoda

Iskola

Határtalanul! program

Június 1-3. között iskolánk hetedikes és nyolcadikos diákjai erdélyi kiránduláson vettek részt. A Határtalanul! program keretében 67 tanuló, 7 kísérő szülő és 6 pedagógus járhatta be Románia magyarok lakta területeit. Az első nap során Nagybánya nevezetességeit látogattuk meg, többek között a valamikori Mülleráj épületét, ahol most Ady Endre múzeum van berendezve, valamint az Emke kávéházat, ahol Ady megismerkedett Lédával. Másnap a Király-hágóról tekintettük meg az onnan nyíló csodálatos panorámát, majd Kolozsvár látnivalóit kerestük fel a hangulatos főtéren és a kis utcácskákban. A tordai sóbánya minden gyermek kedvencévé vált, hiszen a sokféle sportlehetőséget és az óriáskereket is sokan kipróbálták. A harmadik napon Kalotaszentkirályon néztük meg a tájház gyönyörű gyűjteményét, majd Bánffyhunyadon a 16. századból való, csodálatos, festett fakazettás mennyezetű református templomot. Sebesvár romjaira sok tanulónk egészen a legmagasabb bástyára is felmászott, és onnan fényképezték a gyönyörű panorámát. Csucsán a Boncza-kastély udvarán Ady Endre Csinszka-verseiből szavaltunk és a költő életrajzáról is hallgattunk előadást.

A három nap folyamán többször is megtapasztalhattuk a külhoni magyarok vendégszeretetét, és ezáltal is erősödhetett diákjainkban a magyarság együvé tartozásának szívet melengető érzése. Köszönjük szépen a szülők segítségét és a pedagógusok szervező munkáját! Sok-sok új ismerettel és élménnyel gazdagodhattunk e kirándulás során!

A kísérő tanárok voltak: Wareczki Sándorné, Tóthné Nagy Rita, Kocsisné Matusek Diána, Sárossy Szilvia, Kerecsányin Tibor és Haramachné Matheisz Tünde

Haramachné Matheisz Tünde
tanár

Képek: Kolozsváron
Bánffyhunyadon

Természettudományos vetélkedő

Május 18-án kerültek kiosztásra a Természettudományos Vetélkedő díjai. A vetélkedőre nyolc csapat nevezett be. A háromfős csapatok környezetvédelem, újrahasznosítás és a Föld Napjához kapcsolódó témákban készítettek PPT bemutatókat, plakátokat, válaszoltak kvíz kérdésekre, fogalmazták meg a környezetünk legfontosabb problémáit, és megpróbáltak megoldásokat találni. Kreativitásban egymást felülmúlva újrahasznosított tárgyakat készítettek.
Díjazottak:
I. helyezettek: Kocsis Tímea, Kövesdy-Csillag Mária, Mátyás Linda 8.b osztályos tanulók
II. helyezettek: Galló Nóra, Joó Lilien, Trizna Laura 8.b osztályos tanulók
III. helyezettek: Palotai Döníz, Puskás Réka, Nyikos Maja 8.a osztályos tanulók, Ferenc Alexandra, Szabó Zsuzsanna, Szente Hanna 8.b osztályos tanulók
különdíj: Kocsmáros Ákos
Minden résztvevőnek további sok sikert kívánunk a természet- és környezetvédő munkájához.

Természettudományokat tanító tanárok

Rendhagyó ballagás iskolánkban

Már hetekkel ezelőtt nagy volt a készülődés, hiszen 8. osztályos tanulóink tánctanulásba kezdtek, hogy a ballagásukon szüleiket, a meghívott vendégeiket és nem utolsósorban az iskola tanárait elkápráztassák a táncukkal. (A táncokat betanítók N. Fodorné Láncz Éva és Verbovszkyné Illés Andrea pedagógusok voltak.)

Keringőjükkel igazán ünnepélyes hangulatúvá varázsolták nagy napjukat, a ballagást. A szép színes, csipkés, igazi báli ruhákba öltözött lányok és a hirtelen komollyá változott fiúk az első bálozók emlékét idézték fel mindannyiunkban.

A felemelő percek után megkezdődött a hagyományos ballagás és az ünnepi beszédek, búcsúbeszédek sora. Örömmel hallgattuk az ezekben felidézett kedves emlékeket, azt, ahogy búcsúzó tanulóink méltatták iskolánkat, mint a tudás várát, a tanárok segítőkész kedvességét. Mindezt komoly és néhol vicces megfogalmazásban is. Az ünneplés részéhez tartozott a tanulmányi és közösségi munkák elismerése a diákok és a szülők részére egyaránt. Iskolánk igazgatója adta át ballagó diákjainknak a tudásukért, közösségi munkájukért, kimagasló eredményeikért és példamutató magatartásukért járó okleveleket, jutalomkönyveket.

A búcsúzás percei pont olyan gyorsan peregtek, mint amilyen gyorsan szálltak az égbe a színes léggömbök az ünnepségünk végén. Nyolcadikosaink útra készen álltak, a tarisznyájukban volt pogácsa, víz és pénz is. Így kísérte iskolánk igazgatója őket a kapuhoz sok sikert kívánva nekik:

Ne feledjétek: Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító


Búcsúznak nyolcadikosaink

„2022. június 18-án egy korszak lezárult. Szeptember 1-jétől más iskolákban folytatjuk tanulmányainkat. Az elmúlt 8 év alatt nagyon sokat köszönhetünk iskolánknak. Voltak jó és még jobb pillanatok. Rendkívül sokat tanultunk ezalatt tanárainktól, akik kedvesen, segítőkészen igyekeztek terelgetni minket a jó útra. Alsós osztályfőnökünkkel, Márta nénivel rengeteg helyen felléptünk, számos táncot, színdarabot tanított be nekünk. Négy éven át kísért minket, aztán Nagy Tünde néni fogta meg a kezünket, de ő sajnos nem lehetett velünk sokat. Az alatt a pár hónap alatt, amíg velünk volt, nagyon megszerettük, és nehéz volt elengedni őt az angyalok közé. Az élet ment tovább, és most osztályfőnökünk, Vizi Erika néni is elengedi a kezünket. Mostantól más lesz minden. Nagyon fog hiányozni mindenki: Az összes tanárunk, akiknek köszönettel tartozunk, diáktársaink és osztálytársaink, akikkel már nem találkozunk nap mint nap az iskola folyosóján.
Máskor vártuk a nyarat. Mindig azt mondták a tanárok év végén búcsúzóul, hogy szép nyarat, szeptemberben találkozunk. Ma valahogy mégis másképp hangzott ez a búcsúszó, úgy amikor érzed, hogy elengedik a kezed: Sok sikert az életben!”

Molnár Roland 8.a osztályos ballagó diák

„Még mindig annyira hihetetlen számomra, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a nyolc év. 22 kisdiákkal együtt indultam szerencsét próbálni és megszerezni a láthatatlan kincset: a tudást. Először Éva néni segített eligazodni az első négy év útvesztőin, majd Ica néni és Wareczki Erika néni is azon mesterkedett, hogy az évek során rengeteg dolgot megtapasztaljunk és megtanuljunk. Voltak nehezebb, fárasztóbb napok és olyanok is, amelyek vidáman teltek. Most, a ballagás napján mindannyian útrakészen állunk, hogy a hosszú vándorút során újabb próbákat álljunk ki. Szerettem ebbe a suliba járni. Köszönet a tanároknak, akik mindig mindenben próbáltak segíteni és meghallgattak bennünket. Köszönöm ezt a 8 évet!”
Kocsis Timea 8.b osztályos ballagó diák

Ballagási képek
ballagó8a
ballagó8b
keringő
Vizi Erika küldött egy keringő ruhás csoportképet
Hátra: tablóképek

Katolikus

Református

Nyár

A palota nagyot zökkenve állt meg. Nem forgott tovább a kacsalábon. A királylány ámulva szaladt le a toronyból egészen a kitárult kapukig. Az udvaron nagy meglepődésére nem a megszokott szolgahad fogadta, hanem csak egy különös felirat: „vakáció”. Bizonytalan léptekkel indult felderíteni az ismeretlen környéket…
Akár így is kezdődhetne korunk tündérmeséje a pihenésről. A nyomasztó teljesítménykényszer civilizációjában élünk. Akár iskolás gyermekként, akár alkalmazottként, vállalkozóként, de még nyugdíjasként is a legtöbben állandóan be vagyunk táblázva, loholunk a sokféle tennivalónk után, és alig bírjuk az iramot. És amikor eljön az esztendőben az a néhány nap vagy hét, amit szabadságnak nevezünk, gyakran ugyanebben a stílusban hajszoljuk tovább magunkat: csak most a szórakozásba és az élmények gyűjtésébe, hogy majd ősszel a munka szüneteiben ismét kimerülten, de egy kis elégtétellel nézhessük vissza a nyári fotókat, milyen helyekre jutottunk el, és mennyi mindent tudtunk bezsúfolni a nyaralásunkba.
A Teremtőnk minderről egész másképpen gondolkodik. Ő éltető ritmust szabott az emberi életnek. Például minden hetedik napon valódi testi-lelki felüdülést akar adni az embernek. A Biblia még arról is rendelkezik, hogy a termőföld pihenhessen minden hetedik évben. Dávid király úgy énekel Istenről, mint aki „füves legelőkön nyugtat engem”, és „lelkemet felüdíti”. Jézus pedig egy különösen sűrű időszak után egy lakatlan helyre vitte tanítványait: „pihenjetek meg egy kissé”.
Azért pihenhetünk meg, mert Isten is megpihent a teremtés után. Képességet kaptunk gyönyörködni és játszani, „csak lenni” úgynevezett hasznos tevékenységek nélkül, hogy rendszeresen átéljük: megajándékozottak és vendégek vagyunk a világon. Ugyanakkor nem kell „szétszórnunk” magunkat szórakozásokban, nem kell sem kémiai szerekkel sem élmények hajszolásával „lazítva” erővel elkábítanunk magunkat, hogy elfelejtsük a szürke hétköznapok robotját, hogyha azokban is a Teremtőnktől kapott helyet töltöttük be.
Tehát a munkánk nem a szükséges rossz, és a pihenés sem ritka luxus, hanem mindkettő ajándék, és az istenképűségünk része, melyekben igazi emberségünk bontakozhat ki. Mennyire felszabadít ez korunk népbetegsége alól, hogy önmagunk elégedetlen hajcsárai legyünk minden pillanatban!
Magamnak fogalmaztam meg az alábbi néhány célkitűzést a szabadságom idejére. Ha valaki szívesen teszi, tartson velem ezekben:
Keress csendet, és:
- aludd ki magad!
- tapintsd végig az életedet, időbeosztásodat, szokásaidat: hol vannak azok a görcsök, amelyeknek ki kellene oldódniuk?
- nézz körül: kik azok, akiknek régóta csak a maradék jut belőled, pedig a te szeretetedben kellene kivirulniuk? Öleld magadhoz őket és legyél velük!
- olvass vagy hallgass végig valamit, amitől több leszel!
Keress csendet! A Teremtőd a csendben várakozik rád. Próbáld ki, indulj el felé!

Csere Mátyás
református lelkipásztor
+36 30 409 3323

Könyvtár

Nyár a Klubkönyvtárban

Május 22-én Gyereknapot tartottunk a könyvtárban. Délelőtt 10 órától az Alma együttes basszusgitárosa Berkesi Alex meséjén, Pupafalva avagy Bunyesz király karosszéke című interaktív előadáson vehettek részt a gyerekek. Erre a napra készültünk a gyerekeknek egy felsőpakonyi színezővel, melyben néhány pakonyi helyszín és a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házhoz köthető programról készült rajzot színezhetik ki. Ezzel a vidám kiadvánnyal jelképesen bejárhatják a települést és felidézhetik a rendezvényeken átélt élményeiket. Reményeink szerint a jövő évben újabb kifestő láthat napvilágot, mely a mostaniból kimaradt intézményeket, további emlékhelyeket, nevezetességeket fogja tartalmazni.

xxx pupa kepek, kifesto kep xxx

Településünk két kiemelkedő képzőművészét köszöntöttük születésnapjuk alkalmából június 24-én egy jubileumi kiállítással. Ezúton is jó egészséget és sok-sok képeket eredményező ihletet kívánunk Gergely Mihályné Margó néninek és Kalas Béláné Eszter néninek. A műsor kezdetén Felsőpakony polgármestere, Nagy János köszöntötte az alkotókat. Fegyó Béla és Szigeti Márta - a korábban működő Képzőművészeti Kör vezetői - méltatták az ünnepeltek szakmai életútját a képeik tükrében. A közösségi ház több meglepetéssel készült e jubileumi kiállításra: a Gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola felsőpakonyi növendéke, Linzenbold Gréta egy menüettet adott elő zongorán. Konkoly Miklósné Manyi nénit kértük fel, mint régi pedagógus kolléganőt Gergely Mihályné köszöntésére. Sajnos személyesen nem tudtak velünk ünnepelni Kalas Béláné lányai, de az Egyesült Királyságban élő Kalas Mártát sikerült elérnünk, aki vállalta, hogy élőben bejelentkezve meglepi édesanyját. Az intézményünk nevében Barta Ildikó kívánt boldog születésnapot egy verssel. Születésnaphoz híven a virág és a jelképes torta sem maradhatott el, Farkas Éva színművésznő is elmondta köszöntőjét. A meglepetések sora között a kiállítás anyagáról is muszáj írnom, hiszen gyönyörű képeket láthattunk. A művészek közel azonos időben kezdtek el a festészettel foglalkozni, a majd 20 éve tartó alkotói időszak alatt született képből 15-15 kép került kiállításra. Minden festmény magán viseli alkotójuk egyéniségét. Ez a jubileumi kiállítás tartalmazta a kezdeti alkotásokat egészen a mai napig, a kiforrott művekig, még nekünk, nem hozzáértő szemlélőknek is látható és megcsodálható volt ezen változás. Még egyszer jó egészséget és végtelen sok alkotói évet kívánunk a két kiemelten tehetséges felsőpakonyi képzőművésznek!

Vida Nikoletta
intézményvezető

Fotónaptár felhívás

Civil

KRESZ-nap az ÖTYE szervezésében

Az ÖTYE, mint tudják, egy jótékonysági szervezet a felsőpakonyi gyerekekért.
A Magyar Faluprogram keretében elnyert pályázatból sikerült megvalósítanunk 2022.06.04-én a KRESZ-napot. A biztonságos közlekedés érdekében fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek megismerjék a KRESZ szabályait, hisz itt van a nyár, a jó idő, előkerültek a járgányok: biciklik, rollerek stb.
Rendezvényünkön segítségünkre volt a polgárőrség, a rendőrség, a tűzoltóság és KRESZ oktatók.
Az érkező gyerekek hét állomáson vehettek részt, amelyen KRESZ-szel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk nyomdáért cserében. Az első állomásnál regisztráltak és színeztek. A második állomásnál KRESZ-totót tölthettek ki a KRESZ oktatók segítségével. A következő helyszínen szlalom pályán kellett végigmenni. A negyedik állomáson, a tűzoltósátornál, játékos tűzoltáson vehettek részt, ezután egy kis labirintuson lehetett utat keresni. A tűzoltóautót és a rendőrautót belül is megnézhették a gyerekek. A rendőrségi állomásnál lehetőség nyílt ujjlenyomat készítésére, illetve bódult és ittas állapotot szimuláló szemüvegeket tudtak kipróbálni. A polgárőrség sátránál a feladatlapok megoldásán kívül az előre regisztrált gyerekek a polgárőr autóba ülhettek, és a polgárőrök vitték egy kört a faluban. Az utolsó állomás volt a legnépszerűbb, a KRESZ-pálya, amelyen táblák és működő jelzőlámpák tették lehetővé a biztonságos közlekedést. A rendezvény ideje alatt büfét biztosítottunk, zsíros kenyér és víz állt rendelkezésre a résztvevők számára. A gyerekek, miután teljesítették a feladatokat, ajándékban részesültek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok segítséget:
- a Herman Ottó Általános Iskolának, aki biztosította a helyszínt és a KRESZ-pályát.
- a Felsőpakonyi Polgárőrségnek
- a Dabasi Rendőrkapitányságnak
- a KRESZ oktatóknak: Szénási Attilának és feleségének
- a Gyáli Önkéntes Tűzoltóságnak.

Örömünkre szolgál, hogy ilyen sokan részt vettek rendezvényünkön.
Mindenkinek balesetmentes és biztonságos nyarat kívánunk: ÖTYE.

+képek

EGYESÜLETÜNK MÁJUSBAN ÉS JÚNIUSBAN

Csöndes májusunk volt, nem sok minden történt. Parkrendezések, kaszálás, gyomlálás, locsolás, no és az adminisztráció! Rá kellett jönnöm: könnyebb egy pályázat vállalásait teljesíteni, mint elszámolni a kapott pénzzel. A számlarengetegben eligazodni, a besorolásokat felfogni, a rubrikák közé besorolódni, - amelyek véletlenül sem olyan logika mentén gondolkodnak, mint én - meghaladják a képességeimet. Nagy szerencsém, hogy Szabó Nikoletta ismét magára vállalta a munka oroszlánrészét és a pótlásokat is elkészítette nekünk.

Niki - Önkormányzatunk nagy felkészültséggel rendelkező pályázatírója - számos, községünknek komoly előrelépést jelentő pályázatának elkészítéséhez járult már hozzá. Ha megfigyelték, az utóbbi években rekordot döntött községünk a beadott pályázatokkal,és ennek meg is van a látszata: gyarapodik, szépül Felsőpakony - köszönhetően Nikinek is!

Visszagondolva, hogy honnan indult ez a falu, hogy mennyit jelentett ez a 32 év a gyarapodás szempontjából: óriási lépésnek tűnik! Az eldugott, elmaradott, rossz ellátottságú és megközelíthetőségű településből igazi nagyközség lett. A saját önkormányzat gondos gazda módjára tervezi és felügyeli fejlesztését. Eddig polgármestereink mindegyike szívügyének tekintette a gyarapítását, és évről évre többet és többet tettek le az asztalra. Most is jó érzés látni, hogy mind a képviselő testület, mind a polgármester ezt a hagyományt követi. Nagy János is olyan ember, aki nem ismer lehetetlent. Számára nincs olyan, mint munkaidő. Jóllehet, nem könnyű osztódni a feladatok megoldására, mégis rendelkezésre áll, naprakész, jóindulatú a hozzáfordulók iránt. A megnövekedett lakosság komoly próba elé állítja a vezetést, nincs megállás. Mire egy terhet letettek, máris ott a másik feladat. Jó lenne, ha ezt időnként mi is figyelembe vennénk és belátnánk! Mint ahogy azt is: aki ide költözött, az faluba jött. Falusi körülmények közé.

A városi létformával szemben itt az élet lassabb, nyugodtabb, talán kiegyensúlyozottabb is. Előnye, hogy tágabb a látóhatár, több a lehetőség az emberek közelségének megteremtésére. Ha akarják. Itt nem jön 10 percenként a busz, ma is csak vonat van és a távlati tervek szerint az is lesz. Többnyire bejárók vagyunk, ennek az összes hátulütőjével együtt. Távol vannak a bevásárló központok, a „mekik”, a nagy és zajos bulik, sőt a színházak is. A szórakozási lehetőség inkább öntevékeny: kerti grillezés, születésnapok, iskolai rendezvények és baráti összejövetelek. Igaz, vannak közösségi események, kulturális programok, kiállítások, még remek gyermek és felnőtt foglalkozások is a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, csak részt kellene venni rajtuk, de sajnos, erre kevés a figyelem. Bizonyára sokak kifogásolják majd a véleményem, de megkockáztatom: örüljünk annak, hogy vidékiek vagyunk! Örüljünk annak, hogy körülöttünk erdők és ligetek, rétek és tágas terek vannak! Örüljünk annak, hogy a döcögő vonatról lelépve akácok és hársfák illata köszönt bennünket! Hogy éjszaka csillagok terítik be az eget, jóllehet már itt is nagy a fényszennyezettség. Zöld növényvilág vesz bennünket körül, nem beton. Átköszönhetünk a szomszédnak, szóba állhatunk egymással vásárlás közben, olvashatunk a vonaton vagy a kütyüinket nyomkodhatjuk, emberi kapcsolatokat teremthetünk. Ne felejtsük: ezek értékek! Akkor is, ha nem mindig ismerjük fel.

Június 4-én megemlékeztünk a Mártírok Parkjában. Trianon 102. évfordulója ugyan a magyarok számára nem az ünnepek közé tartozik, de az, hogy Magyarország feldarabolásának és szándékos halálra ítélésének dacára ez a kis nép ellene mondott az európai szándéknak és juszt is életben maradt, az már ünnep! Ünnepe a magyar nemzet erejének, élni akarásának, határokon innen s túli összetartozásának! Közel 60 éven át sulykolták belénk, hogy senkik vagyunk, kicsik vagyunk, semmik vagyunk. Van mit bepótolnunk! Hála Fodorné Láncz Évának, Vica néni kis tanítványainak, akik vidáman, szépen ropták a táncot nekünk a tér melletti aszfalton, örömmel töltötte el a szívünket, hogy van kikre és van mire büszkének lennünk! Polgár Aranka „lánykórusa” megint kitett magáért, sőt meglepetésként a „fiúk” kórusa is társult mellé a katonadalokkal! Igaz, nem volt olyan „tágas” rendezvény, mint a múlt évi megemlékezés, de méltó volt megint!

Június 18-án az iskola ballagási ünnepségén voltunk, ahol az elballagók kitettek magukért csodás táncbemutatójukkal! Gyönyörű ruhákban a gyönyörű kislányok és az ügyes kislegények: nagyszerű volt! (Isten áldja a dolgos kezeket!) Sor került az FJE KÜLÖNDÍJ átadására is. A tanári testület ajánlására idén MOLNÁR ROLAND 8./A osztályos tanuló volt a kitüntetett. Oklevelünk és Varga Imre novelláinak kíséretében átadtuk a 20 000 Forint jól megérdemelt jutalmat Rolandnak. Szívből örülünk, hogy hozzá került és nagyon sok sikert kívánunk neki a következő évekhez is, remélve, hogy az a tudásszomj és igyekezet, ami motiválja, soha nem lankad! Hisszük, még sokra viszi életében ez a kisfiú, édesanyja és nagyanyja legnagyobb büszkeségére!

Hogy el ne felejtsem! Ugye emlékeznek? Lehet benevezni a VIRÁGOS FELSŐPAKONY VERSENYRE! Jelentkezési lapok nálam és a Szabó Magda Könyvtárban!

Durkó Éva FJE

+képek

Molnár Roland 8. A osztályos tanuló az FJE KÜLÖNDÍJ kedvezményezettje - 20220618_105934
A kórus - 20220604_170727
Üveges tánc - 20220604_171154, 20220604_171128
Emlékezzünk Tranonra! - 20220604_171514
Székely himnusz - 20220604_171514
Járd ki lábam! - 20220604_173025

KRESZ nap az ÖTYE sze

A nyugdíjasok nem is öregek

Május derekán Felsőpakony sportpályáját birtokba vették a település szépkorú lakói.

Itt tenném hozzá gyorsan, hogy idős ember nem vén ember, sőt!

Amikor nyugdíjba megyünk, akkor kezdődik a második kamaszkorunk.

Egyrészt, ugye, újra rengeteg változásnak vagyunk kitéve testileg, lelkileg, amit bizony szoknunk kell.
Másrészt,újfent megélhetjük a végtelen szabadság érzését, hisz nyugdíjasként újra kevesebb a kötöttség, és sokkal több az öröm az életben.

Mi, felsőpakonyi nyugdíjasok, ráadásul különösen szerencsések vagyunk azáltal, hogy egy szorosan összetartó közösség tagjai lehetünk. Rengeteg élménydús közös programon vehetünk részt együtt, ami mindannyiunknak nagy öröm és boldogság.

Ilyen remek program volt például májusban a sportolással egybekötött közös étkezésünk is.

Ezt most különösen nagy örömmel fogadtuk, mivel az utóbbi két évben, sajnos, ez a sportrendezvényünk elmaradt a pandémia miatt.

Máskor sportvetélkedőket is szervezünk ennél a találkozónál, ám ezúttal kissé feszes lett az időbeosztásunk egy másik, utánunk következő program miatt. Így hát a sportolás ezen a napon kimerült egy nagy, frissítő sétában a pálya körül.

A nagy sétára bizony hamar megéheztünk, így örömmel ültük körbe az asztalokat, ahol – külön köszönet Somogyi Tecának - ropogósra sült csirkecomb, finom sült krumplival, isteni savanyúsággal körítve várt bennünket.

A hangulat hamar a tetőfokára hágott, a vidám beszélgetéseket egykettőre ékes nótaszó váltotta fel: örömzenélés a javából.

Az énekszó végén egy finom kávé volt a jutalom – ezúton is köszönjük, Ica!

Ugyancsak remek közös program volt a május 28-án, Cserkeszőlőn megrendezett országos nyugdíjas találkozó, ahová mi, felsőpakonyi nyugdíjasok is meghívót kaptunk.

Sőt mi több, a Felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkara fel is lépett a találkozón: így dupla örömmel vettünk részt ezen a csodás rendezvényen.

Az énekkarunk ugyanazt a gyönyörű ruhát vette fel, amiben Karcagon is voltunk (megnyert pályázati pénzből készíttettük), hogy ott is megmutathassuk ezeket a szép, új fellépőruhákat.

Rengetegen voltak a rendezvényen, országszerte mindenhonnan. Az előadások is egész naposak voltak, egyik remek fellépő jött a másik után. Éppen ezért külön öröm, hogy egy velünk lévő unoka kijelentette – márpedig tudjuk, hogy a gyerekek mindig őszintén elmondják a véleményüket, miszerint - „A Darumadár Énekkar volt a színpadon a legszebb és a legjobb!”

Az étkezés itt, sajnos, nem volt közös, mindenki egyénileg oldotta meg, vendéglőben, vagy lángossal, vagy otthon csomagolt finom hazaival – kinek hogy volt kényelmesebb.

Sokan fürödtünk is, ha már ott voltunk, elvégre a cserkeszőlői víz messziről híres gyógyító erejéről.

Ez a program is, bár egész napos volt, nagyon jól, de sajnos hamar eltelt, hogy egy-kettő a busznál találtuk magunkat a haza felé készülődő gyülekezés közepette.

Itt köszönnénk meg külön Kardos Lajos lovagiasságát: rengeteget segített nyugdíjas társainknak a buszból való fel- és leszállásnál, és a színpadon a Darumadár énekkarának, fellépésünkkor is.

A buszunk 17.00 órakor gördült ki a cserkeszőlői fürdőből, így kora este már mindenki otthon pihenhette ki eme élménydús nap fáradalmait.

Csodás közösségünk nyáron sem fog tétlenkedni, ám hogy mivel készülünk, maradjon egyelőre meglepetés, különben miről írunk majd a következő Agora lapszámban? ;-)

Nagy E.

+kép

ÚJRA EGYÜTT VOLT A NAGY CSAPAT!

Itt a nyár, a kirándulások, fürdőzések ideje. Hála Istennek, most semmi sem akadályoz bennünket az aktív kikapcsolódásban. Nyugdíjas egyesületünkben van is program bőven.
Június 1-től például csodálatos tíz napot töltöttünk együtt Hajdúszoboszlón. Kalandosan kezdődött a kiruccanás, ugyanis délután érkezett a hír, hogy baleset miatt nem közlekedik a vonat. Így lelkes szervezőink, Kardos Lajos és Irénke újabb feladat előtt állt: meg kellett oldaniuk a 29 tagból álló csapat eljuttatását Kőbánya-Kispestre. Megtalálták a segítőkész embereket, az utazás zökkenőmentes volt, sikeresen megérkeztünk a szálláshelyre, ahol kényelmesen elhelyezkedtünk.
Mindenki magának szervezte meg a fürdőzést, kezeléseket, pihenést, de voltak közös programjaink is. Lajos gondoskodott róla, hogy ezek ne essenek egybe az egyéni elfoglaltságokkal. Pünkösd vasárnapján Debrecenbe utaztunk, ahol a nagytemplomban részt vettünk az ünnepi istentiszteleten, majd meglátogattuk a Déri Múzeumot, ahol többek között Munkácsy Mihály Krisztus - trilógiáját csodálhattuk meg. Ezután a csapat egyik fele visszautazott a szállásra, a másik viszont kirándult egyet a Nagyerdőbe. Következő vasárnap a Hortobágy volt a célpont, a kilenclyukú hidat tekinthették meg az érdeklődők. Nem hagyhattuk ki Hajdúszoboszló büszkeségét, a Bocskai István Múzeumot sem. Itt tájékozódtunk Bocskai koronázási jelvényeiről, körbejártuk a korona másolatát. Megcsodáltuk a fából készült különböző használati tárgyak kiállítását, felidéztük a régi magyar konyhát berendezéseivel, sőt még régi ételek receptjeivel is találkoztunk. Elbeszélgettünk a mezőgazdasági eszközök mellett, visszaemlékezve, ki melyiket ismeri, látta vagy akár kezében is tartotta. Szemügyre vehettük a mélyfúró berendezés makettjét, amellyel Pávai Vajna Ferenc vezette a kutatásokat, s kőolaj helyett 73 fokos gyógyvizet talált.
De a szálláshelyen sem unatkoztunk. Egyik délután finom sült szalonna illatára érkeztünk haza. Ropogott a tűz, a nyársakon ott kínálta magát a szalonna és a kolbász, a tálcán a felvágott vöröshagyma és a krumpli, amit Irénke előre megsütött a mikrohullámú sütőben. Csak oda kellet ülni a tűzhöz, sütni a szalonnát, csöpögtetni a zsírt a finom friss kenyérre. Nagyon jól megszervezte Lajos és Irénke! Születésnapot is ünnepeltünk: Jankó Imre volt az ünnepelt. Pezsgővel és szép dalokkal köszöntöttük. És újra főztünk pörköltet „hasgatott haluskával”, így hívják ezt a házilag készült tésztát az én szülőfalumban Kárpátalján, Szőlősgyulán. Már maga a tésztakészítés is egy jó csapatmunka, több mint tízen ügyködtünk rajta jó hangulatban beszélgetve, viccelődve.
Emlékezetesek a hosszúra nyúlt esti beszélgetések, a társasjátékok, a jóízű nevetgélések egymás vicces sztorijain. Utolsó este egy koccintással vettünk búcsút egymástól abban reménykedve, hogy lesz legközelebb, mert együtt lenni jó. Hálás köszönet érte Irénkének és Lajosnak, hálás köszönet mindenkinek, aki ott volt!

Kádár Rozália

Sport

Befejeződött a 2021-22-es évad

Bajnokcsapat a U16-os csapatunk!

Utánpótlásunkról:
U7-U9: Csapatainkban sok kisgyermek kezdett el focizni, a kis labdarúgók hangulatos fesztiválokon vettek részt, a mérkőzéseken szüleiknek sok örömöt okoztak játékukkal is. Rengeteg élménnyel gazdagodtak!
U11: Korosztályunk egész évben képviselte a települést a körzeti tornákon. Sikeresen vették az akadályokat, sok edzés és gyakorlás vár még rájuk.
U13: Csapatunk sokat tanult idén mind védekezésben mind támadásban. Sokat küzdöttek az év során a létszámhiánnyal. Sokat készültek a jövőre, de van még hova erősödni.
U16:A fiataloknak nem úgy kezdődött ez az év, hogy annak aranyérem legyen a vége. Kiegyenlített mezőnyben küzdöttek, de hétről hétre látszódott az előrelépés, az eredmény a végén viszont magáért beszél. Egy sikeres évet zárt Nagy Szabolcs és csapata, hiszen BAJNOKOK lettek, ami már nagyon érett ennek a társaságnak. 2 éve, mikor a pandémia idején a félbe maradt akkori bajnokságot is vezette a csapat, és mivel nem zárult le, így nem ünnepelhettek ilyen módon a fiatalok. Külön kiemelendő, hogy a bajnokság gólkirályát is egyesületünk adta, hiszen Aczberger Alexander tíz meccsen 37 gólt szerzett.

U16-os Déli csoport IV. osztály Bajnoka és U16-os Bajnokok Tornája 3. helyezett

xxx u16.jpg xxx

A bajnokcsapat tagjai: Molnár Péter, Imre György, Szabó Máté, Aczberger Alexander, Németh Martin, Zay Bence, Szabó Norbert, Fazekas Erik, Olajos Lóránt, Olajos Ádám, Ágoston István, Galambos Botond, Dani Zalán
Edző: Nagy Szabolcs

xxx aaa.jpg, bbb.jpg, ccc.jpg, ddd.jpg xxx

Szeretnénk megköszönni a szülőknek az egész éves hozzáállásukat és támogatásukat, nélkülük ez az eredmény nem születhetett volna meg.

200 mérkőzés 100 győzelem
Megyesi László mérlege Felsőpakonyi KSE csapatánál
Az I. osztály küzdelmeit a 13. helyen záró Felsőpakony vezetőedzője, Megyesi László (a képeken) 2016 eleje óta irányítja jelenlegi együttesét, anno, hat és fél évvel ezelőtt egy Tárnok elleni bajnoki jelentette a kezdeteket. A kék-sárgák kispadján nem mindennapi jubileum is érte, hiszen a 28. fordulóban a Budakalász ellen idegenben 1–0-ra elveszített bajnokin ülhetett 200. alkalommal a kispadon. Ezeken 100 győzelmet jegyez a ’pakonyiakkal. A „kétszázados” edzővel erről és természetesen a most véget ért szezonról is beszélgettünk.
– Emlékszik még a legelső mérkőzésére a pakonyi kispadon?
– Igen, emlékszem. Még 2016-ban a tavaszi idény első meccse volt. Egy pest megyei legenda, Wrábel József mesterhármasával nyertünk a Tárnok ellen a II. osztály Déli csoportjának 16. fordulójában.
– A 2021/2022-es bajnokságban a Budakalász elleni idegenbeli – 1–0-ra elveszített – találkozón ült 200. alkalommal a Felsőpakony kispadján. Mennyiben volt más megélni ezt a mérkőzést, egyáltalán tudott a jubileummal foglalkozni?
– A mérkőzés előtt tudtam, hogy ez lesz a jubileum, de nem említettem meg egyetlen szóval sem a játékosaimnak. Hazai környezetben persze minden más lett volna, így végül későbbre maradt ennek a megünneplése.
– Volt tehát lehetősége megünnepelni a csapatával, kollégáival, hogy „kétszázados” edző lett Felsőpakonyban?
– Az évzárón leptek meg a vezetők és a játékosaim is egy „200-as” mezzel és egy emlékplakettel. A nagy buli már megvolt a téli évzárónkon, hiszen akkor a 40. szülinapom alkalmával ajándékoztak meg, ami szintén emlékezetesre sikeredett. Nálunk, szerencsére, minden győzelmet értékelnek, így ünneplésre mindig van alkalom. Jólesett, hogy az idei évtől erre is figyelmet fordítanak, ha a klubnál valaki kerek számhoz érkezik.
– Ha már itt tartunk: a 100. tétmérkőzése hol, melyik pályán érte jelenlegi klubjával?
– Bevallom, erre nem tudok választ adni, akkoriban ugyanis még nem követte ezt senki, és én sem figyeltem. Remélem azonban, hogy akkor nyertünk, mert azt viszont tudom, hogy épp 100 győztes mérkőzésnél tartunk a vezetésemmel.
– A szereplésük, a pest megyei I. osztályban elért 13. hely mennyiben mondható reálisnak?
– Az alapvető célkitűzést elértük, de az igazat megvallva, szebb tavaszt reméltem. A szezon végén már nem voltunk élesek, négy ponttal maradtunk el a 9. helytől. A realitás valahol a kettő között van, de ha arra gondolok, hogy a két kiesőnél télen milyen múltú játékosok érkeztek, ezt a megszerzett 32 pontot is meg kell becsülni.
– Nagyon is bővelkedett izgalmakban a mostani szezonjuk, hiszen komoly harcot vívtak a bentmaradásért. Mit tudnak, mit lehet tenni annak érdekében, hogy nyugodtabb legyen a csapata és az ön számára a 2022/2023. évi bajnokság?
– Nehezebb volt ez az év, mint az előző, hiszen öt-hat játékosunk kiesett és ugyanennyi 18-19 éves fiatalt igazoltunk. Öt forduló után pont nélkül álltunk a tabellán, szerintem voltak sokan, akik már akkor nem hittek bennünk, de végül sikerült összerázódnunk. Dolgoznunk kell azon, hogy a kötödéssel rendelkező játékosaink mellé találjunk még olyanokat, akiktől egy kis stabilitást kaphatunk. Nagyon fontos az egység, ezt továbbra is szem előtt fogjuk tartani.
– Melyik mérkőzésekkel kapcsolatban volt leginkább hiányérzete a szezon során?
– Tavasszal, sajnos, több ilyen volt, gondolok itt például a bajnok Gödöllő elleni tavaszi mérkőzésre, amikor kétszer is megszereztük a vezetést, a végén mégis 3–2-re veszítettünk. Ezeket egyértelműen a rutintalanság számlájára írom. Szeretnék inkább pozitívumokat kiemelni: otthon fölényesen, 7–1 re nyertünk a Taksony elleni alsóházi rangadón, majd Nagykátán 5–3-ra győztünk, az élmezőnyhöz tartozó Dunavarsány ellen pedig mindkétszer sikerült három pontot szereznünk. Ezeken a találkozókon sok olyan játékelem valósult meg, amelyeket az edzéseken gyakoroltunk.
Forrás: SportSzelet Online

Csapatunk a 13. helyen végzett a 2021/2021-es pest megyei I.o-ban éppen csak a léc fölött. Megyesi László fentiekben értékelte a csapat egész éves teljesítményét , ahol olvashattuk, rengeteg sérülés hátráltatta a csapatott ebben az évben: 5 játékost műtöttek, 2 pedig egy éves kihagyás után tért vissza. Ezzel együtt is értek el szép sikereket a srácok, hiszen a 7-1-re megnyert hazai Taksony elleni mérkőzés bizonyult a bajnokság legnagyobb győzelmének. A fiúk 30 mérkőzésen 49 gólt értek el, ez meccsenkénti 1-2 gólos átlagot jelent, ha a hazai tabellát nézzük, 8. helyen zárt a csapat, hiszen 15 hazai mérkőzésből 6 győzelmet, 4 döntetlent és 5 vereséget számlálhat a csapat, emellett 30 gólt Lőttek,és csak 25 gólt kaptak. Viszont az idegenbeli szereplés már korántsem volt ennyire fényes, 15. helyen zárt a csapat mindössze, 10 pontot gyűjtöttek, és 19 rúgott, 36 kapott gól mellett 3-szor sikerült győzni, 1-szer döntetlent elérni, 11-szer pedig vereséget szenvedni. Ebben a jövő évben fejlődni kell, és akkor talán biztosabb lehet a bentmaradás.
Csapatunkban Szabó Achim játszotta a legtöbb időt az évben 2600 perccel, a 2. Matyi Mátyás 2250 perccel, a 3. pedig a csapatkapitányunk, Hegyes Péter lett 2070 perccel.

Hazai gólkirályok:1. Oláh Zoltán 28 mérkőzésen 11-szer volt eredményes
2. Bálint Botond és Matyi Mátyás 9 góllal
3. Hegyes Péter 6 góllal

xxx sorrendben.jpg xxx

Csapatunk Július 6.án kezdi meg a 2022-es őszi fordulókra a felkészülést.
Várható nyári edzőmérkőzések, ahova ugyanúgy várjuk lelkes szurkolóinkat:
Júl. 16. Pestszentimre - Hazai 19:00
Júl. 20. Szabadkikötő - Idegen 18:30
Júl.23 Csepel - Hazai 10:00
Júl. 26 Soroksár U19 - Hazai 19:00
Júl. 29 Építők SE - Hazai 19:00
Aug.06. Halásztelek - Idegen 10:00
Aug. 10. SZAC - Hazai 19:00

Első bajnoki mérkőzés augusztus 21. Minden kedves szurkolónknak sok pihenést kívánunk a nyári szünetre, hogy újult erővel térjenek vissza a lelátóra a szezonkezdésre.
Hajrá Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

AUG 20-i meghívó

JOKER ANYAG

JOGSEGÉLY

Tisztelt Szerkesztőség!

Fegyveres Krisztina vagyok az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványtól.

Alapítványunk ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek számára, akiket a pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód. 1994-es megalakulásunk óta sok ezren kerestek fel minket ilyen sérelmekkel, és rengeteg embernek tudtunk hathatós segítséget nyújtani, hogy az őket ért sérelemre kompenzációt nyerjenek, vagy az adott intézetben jobban tiszteletben tartsák a kezeltek emberi jogait.

Szeretnénk a segítségét kérni, hogy jogsegélyszolgálatunk elérhetőségei eljussanak azokhoz, akiknek szüksége van rá. Megkérnénk, segítsen, hogy a lentebb küldött rövid bemutatkozó ismertető cikkünk megjelenhessen a Felsőpakonyi Agórában.

A cikk közzétételével Önök is segítenek a rászoruló embereknek. Az elmúlt években a hozzánk fordulók közül jó néhányan jelezték már, hogy ha hamarabb tudomást szereztek volna az alapítvány létezéséről, gyorsabban pontot tehettek volna ügyük végére.

Amennyiben szükséges, adományigazolást is ki tudunk állítani a megjelenés árának összegéről, és azt költségként el lehet számolni. Kérem, jelezze, hogy szükségük van-e ilyenre.

Segítségét ezúton is köszönöm! Várom visszajelzését!

További szép napot!Üdvözlettel:
Fegyveres Krisztina
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
1461 Budapest Pf.: 182.
06-1-342-63-55
06-70-330-5384
promo@cchr.hu

emberijogok.hu
facebook.com/AllampolgariBizottsagAzEmberiJogokert/

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.


Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.


Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.


Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.


Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu

cchr.emberijogok.hu

2022_06_junjul.txt · Utolsó módosítás: 2022/07/04 17:18 szerkesztette: bavegh