Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_03_marc

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 3. szám, 2012. március

Lapzárta: március 5

Szerkesztőbizottsági: március 9. 16.00

ÁPRILISI LAPZÁRTA?!? Mikor legyen?


Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT FELSŐPAKONYI LAKOSOK!
A település külterületére tervezett hamvasztóhoz kapcsolódóan a következő tájékoztatást adjuk. Önkormányzatunkat a közelmúltban egy beruházási szándékkal keresték fel, amely szándék egy hamvasztó megépítésére irányul. A kezdeményezés az előkészítő, tervező szakaszban van, a beruházó a helyi viszonyok feltérképezése végett kereste fel hivatalunkat.

A beruházást a település határától mintegy 1 km-re, a 036/12 hrsz. ingatlanon, a 014 hrsz. bekötő út és a 024/2 hrsz. mellékút találkozásánál kívánják megvalósítani. A szóban forgó terület nem képezi önkormányzatunk tulajdonát, azt magánszemély birtokolja. Az érintett beruházási terület Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott 3/2009 (III.25.) számú, Felsőpakony Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló rendelet értelmében Gksz-1 besorolás alatt áll. A gyakorlatban ez a besorolás a GAZDASÁGI TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETÉT jelenti. A szóban forgó terület és annak környezetében lévő további ingatlanok tehát a művelési ág alól történő kivonást követően elsődlegesen ipari, gazdasági tevékenység folytatására hasznosítható.

Az építési és használatba vételi engedélyeket Gyál Város Önkormányzata jogosult kiadni. Amennyiben a beruházó az építkezés megkezdéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedélyt beszerzi, illetve a fent említett, Felsőpakony Község Önkormányzat által 2009-ben alkotott Helyi Építési Szabályzatban foglaltakat teljesíti, úgy a beruházás megvalósulását önkormányzatunknak nem áll módjában megakadályozni.

Amit érdemes megemlíteni, hogy a hamvasztó esetleges megépülése és működése kapcsán felhozott észrevételek alaptalanok. Az épület környezeti terhelése a szigorú technológiai előírások és a még szigorúbb szakhatósági követelmények végett semmivel sem nagyobb, mint egy más tevékenységet végző üzemé, sőt. Ebből kiindulva az ott lévő egyéb földterületek hasznosítását nem korlátozza, nem befolyásolja az esetlegesen elkészülő hamvasztó.

A helyi népszavazáshoz kapcsolódó lakossági megkeresésekre az alábbi tájékoztatást tudjuk adni. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény IV. fejezet (helyi népszavazás, népi kezdeményezés) 49. § (1) értelmében „Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”

Tekintettel arra, hogy a beruházás engedélyeztetése nem tartozik Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe, ebben a tárgyban helyi népszavazás nem kezdeményezhető.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


Mivel várjuk kicsiny falunkba érkező vendégeinket?

Talán már értesültek róla kedves felsőpakonyi lakótársaim, hogy községünk egyetlen, a Kőrösiről bevezető főútja, a Petőfi Sándor út mentén - a kivágott erdő előtt, a Wirtgen cég ipari üzemével szemben - egy vállalkozó krematóriumot kíván megépíteni és üzemeltetni.

Jómagam - a hírt hallva - levélben kerestem meg februárban tisztánlátás céljából Sztancs János polgármester urat, majd később képviselő-testületi tagjainkat. Azóta testületi ülésen már tárgyaltak is erről. Szóban és levélben is választ kaptam. A HÍR ÉS A SZÁNDÉK IGAZ.

Szóbeli kérdésemre polgármester úr, majd hivatalosan, levélben Horváth Gergő alpolgármester úr is tájékoztatott: az önkormányzatnak nincs hatásköre megakadályozni a vállalkozást. Indoklásuk szerint: az illető vállalkozó magánszemélytől vásárolta meg a telket az út mentén, s ezt a területet még 2009-ben ipari övezetté nyilvánították. (Dacára, hogy mellette , a vele párhuzamos telken - korábban - gyümölcsöst telepített az őslakosnak számító felsőpakonyi tulajdonos, Pekker György!) Ráadásul: a falunak szüksége van bevételre, amelyet csak vállalkozások adójából nyerhet, nem beszélve a lehetséges munkahelyekről, amelyek létrejöhetnek ily módon. Amennyiben a gyáli szakhatóság az engedélyt megadja a benyújtott tervekre, felépül a falu kapuja előtt a létesítmény, amely arra hivatott, hogy alternatívát nyújtson a temetkezés megválasztására. (Tekintve, hogy a terveket már hetekkel korábban benyújtották, lehet, hogy azokat engedélyezték is a tudtunk nélkül!) Mint alpolgármester úr kifejtette: korszerű és biztonságos alternatívát, amely megfelel minden elvárásnak. Mint biztosított engem levelében: önkormányzatunk, az itt élő lakosok érdekét mindenkor szem előtt tartva, elkötelezett az ide települni kívánó vállalkozások támogatásában.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az intézmény ellen van kifogásom. A hamvasztás nem új keletű, egyes kultúrákban évezredes múltja van, sokkal rusztikusabb megoldásban is. Ráadásul, tudomásom szerint, kevésbé költséges, mint a nálunk szokásos, hagyományos temetkezési mód. Egyre nagyobb a keletje, biztos, hogy jó üzlet annak, aki belevág. Ez indíthatta el a „mi vállalkozónkat” is: nagy keresletre számíthat, hisz itt a nullás, az 5-ös és a 4-es út a közvetlen közelben. Az egész régió ide áradna + Budapest hamvasztási igényei ide csoportosulnának Cegléd helyett.

Nekem az ellen van kifogásom, ahová telepíteni kívánják! Akárki akármit mond: a Petőfi út a falu bejárata. Ha úgy tetszik: ajtónk a külvilágra. Ide érkezünk haza járművünkkel, itt vethetik első pillantásukat falunkra az érkező idegenek vagy ismerősök. Sajnos, legutóbb az erdőt úgy vágta ki az Erdőgazdaság, hogy csupasznak, védtelennek érezhetjük magunkat! ( Az Útfelügyelet nem tud arról, hogy engedélyt kértek volna rá, ráadásul szabályt sértettek! Volt, aki figyelmeztesse őket?) A megszokott és megszeretett látvány, az út fölé hajló erdő védelmet adó burka, semmivé lett! Ki akar szembesülni naponta kétszer egy hamvasztó látványával, az elkerülhetetlen elmúlás tényével? Reggel abba botlani, este oda visszatérni? Miféle emberi tapintatlanság, netán öntudatlan önzés enged valakit ilyen kezdeményezésre? S miféle nemtörődömség, érzéketlenség az, amely ezt elfogadja?

(Bármennyire is próbálják belénk sulykolni az ellenkezőjét: egészen más az üzenete egy krematóriumnak, mint egy hagyományos temetőnek! Egy temetőkertbe visszajárunk szeretteinkhöz: emléküket őrizni, az utolsó kapcsot ápolva csöndes megnyugvást találni.)

Ide, a falunkba hazatérni, megnyugodni jönnek az itt lakók. Csöndre, tisztaságra, friss levegőre, biztonságra vágynak azok a családok, akik itt élnek kezdetektől, vagy választják korábbi életterük helyett! Erre illene tekintettel lenni minden jobb érzésű embernek!

Nem elég nekünk az A.S.A. ittléte, ami ellen már tenni sem tudunk? Aminek - évekkel ezelőtt - nem szabadott volna két ilyen közelségben lévő település közé ékelődni! Mert igenis egészségtelen, mert igenis: bűzölög, mert rontja közérzetünket és ki tudja még, mi mindent rejteget a jövő nemzedéke: gyerekeink, unokáink számára? Hisz gyakran, évekkel később derülnek ki a káros hatások: emberre, állatra, természetre! Lehet, a fiatalabbak föl sem mérik, milyen veszélynek vannak kitéve. Mi, idősebbek viszont tudjuk, és szót kell emelnünk, akár helyettük is! Pontosan az érdekükben!

Igen: kell a pénz, ami az adóból származik, de nem minden áron, s ne az döntse el, mi helyes vagy helytelen! Kell a munkahely, de kedves polgármester urak: egy korszerű hamvasztó 4-5 embernél többet aligha foglalkoztat!

Ha Felsőpakony a kiszemelt megfelelő hely, vigyék a hamvasztót a temető mellé: ott nyújtson alternatívát! Lenne rá ésszerű megoldás! Kis jóindulatú akarattal menne is!

Kérem Önöket: ne döntsenek felettünk, helyettünk, nélkülünk! Mi pedig, próbáljunk már végre kiállni magunkért és családunkért! Együtt, közösen! Lakossági fórumon és bárhol, ahol módunk van rá!

Tisztelt hatóságok, hivatalok, választott szószólóink! Ha tudni szeretnék, mi a véleményünk, megosztjuk Önökkel! Segítünk abban, hogy képviselni tudjanak bennünket! Máris elkezdjük közvélemény-kutatásunkat, hogy tisztán lássanak! Ennyivel tartozunk egymásnak.

Tisztelettel: Durkó Éva/ Felsőpakony Jövőjéért Egyesület


„Mivel várjuk kicsiny falunkba…?”

Sajnos a település lejáratásával várjuk az ide érkező és ide látogató vendégeket. Hiszen az előző cikk írója a hozzá kapcsolható, korábban megjelent Mandátum újsággal és az abban foglaltakkal minden lakossági felhatalmazás nélkül támogatóival már régebben megkezdte a település lejáratását, valótlan állítások közlésével.

„Hamvasztó…”
A hamvasztóhoz kapcsolódóan közölt azon állítás, amely szerint a képviselő-testület tárgyalta a szóban forgó létesítményt, ilyen formában nem igaz, napirendi pontként ugyanis nem szerepelt egy ülésen sem. Határozat vagy egyéb döntés nem született ennek tárgyában, hiszen nem is születhetett.

A szóban forgó területet nem 2009-ben nyilvánították ipari területté, hanem jóval korábban, még a ’90-es években. A Pekker György által telepített gyümölcsös igaz, hogy szántó művelési ágú területen, de ipari területként nyilvántartott, ennek megfelelően besorolt övezeten került kialakításra. A földhivatali bejegyzés szerint 2010. 07. 27-én került bejegyzésre a gyümölcsösre történő változás. Tehát megjegyezném, hogy az ipari terület került előbb kialakításra és erre a területre telepítették a gyümölcsöst.

„A tervek benyújtása…”
A tervek benyújtása és engedélyeztetése a Gyáli Építésügyi Hatóságnál történik, hogy benyújtásra kerültek, vagy sem, nincs róla tudomásunk. Az egyéb szakhatósági engedélyeztetésről sem kaptunk még értesítést, megkeresést.

„…nagy keresletre számíthat.”
A cikk írója hatásvadászatként leírja, hogy mely régiókból, hogyan csoportosulnának ide a hamvasztás igényei. Véleményünk szerint erre vonatkozólag felmérés nem készült, a cikk írója részéről ez csupán feltételezés.

„Petőfi út…”
A 014 hrsz-ú bekötő út mellett elvégzett erdészeti munka, - amely keretében a település közvetlen határában az Erdőgazdaság kivágta a tulajdonát képező erdőt, - az erdőgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokon alapul. A bekötő út mellett lévő hatalmas nagy nyárfák kivágása az erdő kivágása nélkül is időszerű volt, hiszen életkorukból adódóan egy nagyobb erejű szél esetében (erre már példa is volt) az útra döntötte a fát, szerencsére baleset nem keletkezett belőle. A kivágott erdő helyére új erdő lesz telepítve, amely rövidesen pótolja a régi erdő látványát. Arról, hogy ki, kitől kért engedélyt a kivágáshoz, Önkormányzatunknak nincs tudomása, hiszen ez ügyben nem működhet szakhatóságként közre, csak tájékoztatást kaptunk a munkálatokról.

Hamvasztó nem pedig „halálgyár”…
Az Önkormányzat részére történő tájékoztatás szerint az építendő krematórium egy impozáns épület, megfelelő zöldövezettel körülvéve, „ha nem írják ki rá, hogy krematórium”, a mellette elhaladó csak találgatna, hogy mi lehet ez. Figyelembe kell venni, hogy az engedélyezés során mind környezetvédelmi, mind népegészségügyi, mind egyéb szakhatósági szempontoknak meg kell felelnie.

Kegyeleti okokból sokak számára már sértően hangozhat a „halálgyár” és „hullagyár” megnevezés, amellyel a létesítményt illették. Nem hiszem, hogy ilyen jelzőkkel kellene illetnünk azt a helyet, ahol hozzátartozóink végtisztességet lelhetnek. Amennyiben az érintett hatósági engedélyek beszerzésre kerülnek, Önkormányzatunknak nem áll módjában megakadályozni a beruházást.

„Egészen más az üzenete…”
Nagyon sok településen a falu vagy a város közepén, lakóházakkal körülvéve található a település temetője, ravatalozója és az elhunytak tárolására szolgáló épület. A szóban forgó hamvasztó nem a Petőfi úton, hanem a bekötő út mellett, a falutól távol eső részen, mintegy 1 km-re kerülne kialakításra.

„Vigyék a temető mellé…”
Az Önkormányzat nem tudja a temető mellé vinni a beruházást, mivel nem az Önkormányzat a beruházó, továbbá a temető környezetében a Helyi Építési Szabályzat kötelező jelleggel védőtávolságot ír elő, amin belül a beruházás nem megvalósítható. A védőtávolságon kívül eső területek pedig mezőgazdasági területként szerepelnek, ezekre a területekre ipari létesítmény nem építhető.

„.A.S.A…”
A cikk írója a hamvasztó esetleges megépítését Gyál Város területén található hulladéklerakóval színesíti. Véleménye szerint bűzölög, rongálja a környezetünket. Valóban, a lerakóban keletkező gázok hasznosítása előtt eléggé érezhető volt a metán gáz hatása, azonban a szakhatóságok előírásai alapján a gázhasznosítók kiépítése után a szaghatás jelentősen csökkent. Ettől függetlenül a problémát érintően levélben tolmácsoljuk a Tisztelt Lakosság észrevételeit az .A.S.A. Magyarország Kft. felé. Megjegyezzük, hogy a krematóriumból semminemű egészségtelen, bűzös, környezetünket rongáló hatás nem származhat.

„…4-5 embernél többet aligha foglalkoztat.”
A vállalkozás beindításából származó adóbevételek és az a néhány embert foglalkoztató munkahely, ha csak némi segítséget is, de segítséget jelent. Négy-öt ember munkahelye akár négy-öt család boldogulását is jelentheti.

„Aláírásgyűjtés…”
Az aláírás gyűjtését kezdeményező és ebben részt vevő lakosokkal (Durkó Éva és Ecsődi János) történő beszélgetés során tudomásunkra jutott, hogy a szóban forgó létesítmény épületének formájáról, elhelyezkedéséről, az azt körülvevő zöldövezeti terület kialakításáról és a tényleges működéséről nincs tudomásuk. Így azokat, akik a tiltakozó ívet aláírják, nincs is módjukban tájékoztatni arról, hogy tulajdonképpen mi ellen tiltakoznak. Az aláírásgyűjtés kezdeményezői azt közölték Önkormányzatunkkal, hogy számukra magában a „krematórium” szó, már épp elegendő.

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy mérlegeljék a cikkek tartalmát és csak ennek függvényében alakítsák ki véleményüket, annak tudatában, hogy nem az Önkormányzat jelölte ki a krematórium helyét, nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozik az építkezés engedélyeztetése, és az esetlegesen kiadásra kerülő szakhatósági engedélyek kiállításában sem Felsőpakony Község Önkormányzata az illetékes.

Tisztelettel: Sztancs János polgármester


Kivonat a 2012. február 15-én, 17:00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ámr.) 2012. évi költségvetés rendelettervezetére vonatkozó előírásai alapján elkészített, Felsőpakony Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezetét testületünk megtárgyalta. 2011.12.31-ig a hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala és a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is. Az új szabályozás értelmében elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. Ez a módosítás a költségvetés összeállításakor plusz terhet rótt ránk. Lényegi változás tehát, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére is. Az önálló elemi költségvetésből adódóan 2012-től a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. A vonatkozó jogszabályok szerint az önkormányzat és a hivatal gazdálkodása elkülönül egymástól, mely a pénzforgalomra is vonatkozik (önálló számlaszám, adószám), ez érvényes az önkormányzati költségvetési szervekre is.

Felsőpakony Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy megalkotja a 2/2012. (II.15.) számú rendeletét Felsőpakony Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről. A képviselő-testület a költségvetést 547.935 ezer Ft költségvetési bevétellel és 547.935 ezer Ft költségvetési kiadással fogadta el. Az állami normatíva idén még kevesebb (157.204 ezer Ft), mint tavaly volt. Figyelembe véve a kötelező alapfeladatokat és azok költségvonzatát elmondható, hogy az állam által biztosított források idén is csak a tényleges költségek egy részét fedezik. A településnek saját bevételeiből kell a fennmaradó részt pótolnia. A Herman Ottó Általános Iskola összes kiadása 160.133 ezer Ft, ebből az Állam által nyújtott támogatás 75.406 ezer Ft (az állami támogatás mértéke: 47%). A fennmaradó, működéshez szükséges 84.727 ezer Forintot az önkormányzat által biztosított 74.567 ezer Ft, illetve az intézmény ellátási díjakból származó 10.160 ezer Ft összege adja.

A Mesevár Napköziotthonos Óvoda összes kiadása 71.464 ezer Ft, ebből az Állam által nyújtott támogatás 28.135 ezer Ft (az állami támogatás mértéke: 39%). A fennmaradó, működéshez szükséges 43.330 ezer Forintot az önkormányzat által biztosított 34.440 ezer Ft, illetve az intézményi ellátási díjakból származó 8.890 ezer Ft összege adja.

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház összes kiadása 14.765 ezer Ft, ezen kiadási összeg jelentős részét önkormányzatunk finanszírozza.

Önkormányzatunk helyi adóból származó bevétele várhatóan 99.025 ezer Ft. Az önkormányzat teljes kiadásának 70%-át a működési kiadások teszik ki. A működési kiadások magukba foglalják az önkormányzat intézményeink működéséhez szükséges költségeket: közüzemi szolgáltatások díjait (víz és csatorna, villany, gáz), a kisebb készletbeszerzéseket, amelyek a működést biztosítják. Továbbá itt kerül elszámolásra az intézményeknél foglalkoztatottak bére és annak járulékai is.

A felhalmozási kiadások a teljes kiadás 9,7%-át jelentik, ez többek között az általános iskola komplex energetikai korszerűsítésének kiadását és az iskolánál lévő szolgálati lakás átalakítását, illetve a további, kisebb beruházásokat takarja. A szolgálati lakásba tervezzük a Csecsemővédelmi Tanácsadó áthelyezését, kialakítását. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 20%-ot tesznek ki a teljes kiadások közül (110.000 ezer Ft), ezen tétel alatt 100.000 ezer Ft rövid lejárató hitel törlesztése, illetve 10.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitel törlesztése lett betervezve. Ezek az összegek a hitelező pénzintézet felé betervezett hitel visszafizetéseket tartalmazza.

A fent leírtakból látható, hogy a 2012. év is igen nehéznek ígérkezik. Felsőpakony Község Önkormányzatának képviselő-testülete okos és takarékos gazdálkodással kívánja a település működését biztosítani. Nagy odafigyeléssel és felelősségteljesen kell gazdálkodunk településünk forrásaival. A finanszírozás nehézségeinek ellenére az önkormányzat vezetése mindent megtesz az esetleges intézményi, infrastrukturális hiányosságok kezelése, javítása érdekében. Kérjük a Tisztelt Lakosok segítségét, megértését.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, elfogadja Matisz Zsolt iskolaigazgató úr javaslatát és a Herman Ottó Általános Iskola 2012/2013-as tanítási évére vonatkozó beiratkozás idejét: 2012. április 03-án (kedd) reggel 8:00 órától 18:00 óráig és 2012. április 04-én 8:00 órától 16:00 óráig.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


Kivonat a 2012. március 1-én, 17:00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről:

Hevesi István, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetője elkészítette az intézmény 2011. évre vonatkozó beszámolóját. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az intézményvezető úr által elkészített beszámolót annak áttanulmányozása és megvitatása után elfogadja. A beszámoló főbb pontjai: „az intézmény dolgozói létszáma 4 fő: 1 fő intézményvezető, 1 fő könyvtáros, 1 fő művelődésszervező-informatikus és 1 fő technikai munkatárs. A 2011. évben végzett tevékenységek: vásárok, bemutatók, esküvők, szakkörök, klubok, rendezvények, egyéb szolgáltatások, könyvtári rendezvények, közművelődési és egyéb rendezvények, központi, önkormányzati rendezvények, számítógép-használat, internet-hozzáférés, egyéb, irodai jellegű szolgáltatások.”

Dr. Borbély István háziorvos elkészítette beszámolóját a község lakosságának 2011. évi háziorvosi ellátásáról. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Borbély István háziorvos által elkészített beszámolót annak áttanulmányozása és megvitatása után elfogadja. A beszámoló főbb pontjai: „körzetünkben a szív és érrendszeri betegségek fordulnak elő nagy számban. A praxisban zajlik a tüneteket nem mutató, korai stádiumban lévő betegségek felkutatása, a lakosság folyamatos szűrése. Az ún. fehérköpeny magas vérnyomás szűrésére az év elején beszerzése került egy speciális vérnyomásmérő készülék. A folyamatos szűrés mellett, a 2012. év nyarára is más szakorvosok segítségével további kampányszűréseket tervezek.”

Vajvoda Róbertné a Dentpraxis Fogorvosi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elkészítette beszámolóját a község lakosságának 2011. évi fogászati ellátásáról. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vajvoda Róbertné által elkészített beszámolót annak áttanulmányozása és megvitatása után elfogadja. A beszámoló főbb pontjai: „tavalyi évben összesen 2.236 felnőtt és 1.053 gyermek kereste meg a rendelőnket. 2.643 beavatkozást végeztünk. 950 röntgenfelvétel készült, 239 fogeltávolítást végeztünk felnőtteknek, 58 fogat húztunk ki gyermekeknél. Óvodásoknak, iskolásoknak ismét elvégeztük a fogászati szűrővizsgálatát. Örömünkre szolgált, hogy a tanév végén az iskolaigazgató kérésére az alsó tagozatos osztályoknak előadást tartottunk a helyes fogápolásról és megismertettük velük a helyes fogmosás, illetve a fogselyem használatát.”

Nagy János és Szilágyi Dezső mezőőrök elkészítették beszámolójukat a 2011. évben végzett tevékenységükről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mezőőrök által készített beszámolót annak áttanulmányozása és megvitatása után elfogadja. A beszámoló főbb pontjai: „a mezőőri tevékenységet továbbra is ketten látjuk el. Felsőpakony Község és Gyál Város között létrejött megállapodás alapján a két település külterületét ellenőrizzük. Tevékenységünk sokrétű. A végzett munka alapján készített statisztika néhány adata: erdőtisztítás (22 alkalom), falopás tettenérés (9), tilos fürdőzés felszólítás (29), orvvadászat (13), vadgázolás, (8), terménylopás (10), parlagfű ügyintézés (72).”

Dr. Kökény Katalin jegyző asszony elkészítette jegyzői beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyző asszony által elkészített beszámolót annak áttanulmányozása és megvitatása után elfogadja. A beszámoló főbb pontjai: „a szervezeti felépítést illetően a hivatalban két csoport – Igazgatási és Pénzügyi csoport – működik. 2011. január 1-jén a Hivatal dolgozóinak a száma 12 fő, ebből 4 fő felsőfokú 8 fő középfokú végzettségű volt. A Polgármesteri Hivatal munkáját számokban leginkább azzal mérhetjük, hogy az év folyamán iktatásra 4837 irat került főszámra, és több mint 7090 irat pedig alszámra. A két csoport koordinálása, a feladatok optimális elosztása valamint a csoport összehangolása nagy figyelmet igényelt, melyet meglátásom szerint mind a két csoportvezető jól megoldott az elmúlt évben. A számlák, a szállítói tartozások, az egyes kötelezettségvállalások figyelése, nyomon követése folyamatos figyelmet igényel. A napi munkafolyamatokban a Pénzügyi csoportvezetőre támaszkodom legfőképpen, akivel közösen a szakmaiságot képviselve készítjük elő döntésre az önkormányzat pénzügyeit.”

Gálné Czető Éva védőnő elkészítette beszámolóját 2011. évi munkájáról, tevékenységéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a védőnő által elkészített beszámolót annak áttanulmányozása és megvitatása után elfogadja. A beszámoló főbb pontjai: „A védőnői munka elsősorban a korszerű egészség-megőrzési ismeretek átadására épül, célja a családok egészségkultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra való igényük kialakítása. Az éves családlátogatások száma: 1123, az önálló védőnői tanácsadáson eltöltött idő:256 óra, gyermekorvossal tanácsadáson eltöltött idő:212 óra.”

Dr. Somló Pál Péter gyermekorvos elkészítette beszámolóját 2011. évi munkájáról. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a doktor úr által elkészített beszámolót annak áttanulmányozása és megvitatása után elfogadja. A beszámoló főbb pontjai: „Az elmúlt évben a házi gyermekorvosi praxis létszámában további lassú emelkedés mutatkozott. Jelentősen emelkedett a csecsemőkorúak létszáma, megközelíti a kétszázat, ez jelenti a munka dandárját. A nagyobb kisdedek folyamatosan vissza vannak rendelve az egészséges fejlődésüket ellenőrző vizsgálatokra. A védőnővel együttműködésünk mintaszerű. Folyamatosan ellenőrizzük a csecsemők fejlődését, akik létszáma úgy tűnik, hogy meghaladja az országos átlagot. Ez a falu fejlődésének szempontjából is egy örömteli hír.”

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


Tájékoztató a talajterhelési díjfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések változásáról

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §. értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt, aki az ingatlana előtt kiépített, műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna hálózatra nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló a 2011. évi CCI. törvény módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt.

Ennek értelmében 2012. február 1-jétől a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re (tízszeres mértékben) emelkedik.

Felsőpakony településen az érintettek vonatkozásában ez azt jelenti, hogy 2012-ben elfogyasztott vízmennyiség után m3-ként 120 Ft helyett 1200 Ft talajterhelési díjat kell fizetni a tárgyévet követő év március 31-ig, azaz legkorábban 2013. 03.31-ig. Ezúton tájékoztatom, hogy a idei bevallási és befizetési kötelezettségének alapja a 120 Ft/ m3.

Javaslom, hogy azon ingatlan tulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra még nem kötöttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt.
A szennyvíz rákötéssel kapcsolatban részletes információért forduljon Czinege Istvánhoz! (KÖVÜZ Kft) Tel: 06-29-317-182

Felsőpakony, 2012. március 05. dr. Kökény Katalin jegyző


.A.S.A. rövidfilmek a YouTube-on

Haladnunk kell a korral, ezért hát készítettünk néhány rövidfilmet, amelyek segítségével szeretnénk megmutatni Önöknek, ügyfeleinknek, potenciális ügyfeleinknek, az érdeklődőknek cégcsoportunk, az .A.S.A. sokszínű szolgáltatásait.

A nemzetközi .A.S.A. csoport YouTube csatornáján találhatnak videókat a hulladéklerakásról, a termikus hulladékkezelésről, településeknek nyújtott, valamint hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatásunkról, az outsourcing tevékenységünkről, a hulladékválogatás és bálázás folyamatáról.

Az .A.S.A. csatorna elérhető közvetlenül a weboldalunkról a YouTube ikonra kattintva, vagy az alábbi linken:
http://www.youtube.com/user/ASAService1

Tegyen Ön is egy próbát!


EBOLTÁS

Felhívjuk a Tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a kutyák kötelező veszettség elleni oltása rendelőnkben a következő időpontokban kedvezményes áron vehető igénybe.

2012. április 07. (szombat): 10.00 órától 12.00 óráig 2012. április 21. (szombat): 10.00 órától 12.00 óráig

Oltás helyszíne:

Felsőpakonyi Állatorvosi Rendelő 2363 Felsőpakony Kölcsey u. 8.
www.pakonyvet.hu

Veszettségoltás: 4200 Ft helyett 3600 Ft
Féreghajtás: 300 Ft helyett 200 Ft / 10 testtömeg kg.

Amennyiben a kutya nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvel, annak költsége 500 Ft

A kötelező veszettségoltást rendelési időben illetve igény szerint háznál normál díjon bármikor elvégezzük.

Dr. Branyiczki Róbert
Tel.: 06 70 365 82 60


FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
minden hónap első szerda: 13-17 óráig

Időpont egyeztetés:
06 29 317-131-es telefonszámon

SZTANCS JÁNOS Polgármester
E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu

HORVÁTH GERGELY Alpolgármester
E-mail: horvath.gergely@felsopakony.hu

dr. KÖKÉNY KATALIN Jegyző
E-mail: jegyzo@felsopakony.hu


Óvoda

Újszülött: Kazinczi Adrienn 02.02.


BEIRATKOZÁS

A MESEVÁR NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBAN

A beiratkozás időpontja:

2012. április 10., kedd 8.00 – 18.00 óráig.
2012. április 11., szerdától – április 13., péntekig:
8.00 – 16.00 óráig.

Jelentkezés módja:

 1. Minden gyermeknek a körzetes óvodába kell jelentkeznie.
 2. Valamennyi szülőnek ki kell töltenie egy „felvételi kérelmet”.

Szükséges okmányok:

 • Gyermek anyakönyvi kivonata
 • Gyermek lakcím igazoló kártyája
 • Gyermek TAJ kártyája
 • Szülő személyigazolványa
 • Szülő lakcím igazoló kártyája

MINDEN LEENDŐ ÓVODÁSUNKAT SZERETETTEL VÁRUNK!


Mert a farsang februárban
nagy örömöt ünnepel:
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell.

Ovis farsang

A farsang minden évben egy várva várt esemény ovisaink életében. Már hetekkel a maskarák felöltése előtt megy a találgatás, vajon ki hogyan fog kinézni, mivel kápráztatja el a nagyérdeműt.
A hagyományokat követve, idén is a napirendnek megfelelően zajlottal a dolgok, így a tízórai elfogyasztása után behozták a csoportba saját csomagjukat, mely jelmezüket rejtette. Kis segítséggel mindenki átöltözött és kezdődhetett a parádé.
Számtalan gyönyörű és ötletes ruhakölteményt csodálhattunk meg. Leírhatatlan élmény volt ez kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hiszen nap mint nap együtt vagyunk, de valahogy az ünnep mégis csak más hangulatban telik.
A kedves szülőknek köszönhetően, rengeteg finomságot kóstolhattunk, sokat táncoltunk, énekeltünk, s persze a játékos vetélkedők sem maradhattak el.
Mikor már kellőképpen elfáradtunk és visszaalakultunk hétköznapi ovisokká, elindultunk az udvarra, hogy a kiszebáb elégetésével, s az alkalomhoz illő versikék kántálásával, végleg elűzzük a zord telet.

Ismét egy élményekben gazdag, bensőséges ünnepet tudhatunk magunk mögött, melyre reméljük gyermekeink is olyan nagy szeretettel gondolnak majd vissza, mint mi magunk.

Ancsa óvó néni


Március 22. - A Víz Világnapja

„1992-ben az ENSZ 47. közgyűlésén március 22-ét a Víz Világnapjának nyilvánították és 1994. óta világszerte próbálják felhívni a figyelmet vízkészletünk fontosságára. A megemlékezéshez minden évben más jelmondat tartozik. Az idei év jelmondata: „A világ szomjas, mert mi éhesek vagyunk” .

Zöld óvoda révén, egész évben ügyelünk arra, hogy gyermekeink minél többet megtudjanak környezetünk védelméről. Ilyenkor persze nagyobb hangsúlyt fektetünk a víz témakörre. Ebben az egy hétben, minden tevékenység e köré épül.
Sokat beszélgetünk, játszunk, kísérletezünk, hogy a kicsik minél több hasznos ismeretet sajátíthassanak el. A legnagyobb élmény azonban kétségtelenül a kirándulás, melyet a víztoronyhoz teszünk. Az „öreg” ovisok már kívülről fújják a programot, mégis mindenki lázasan készül, hiszen a Kövüz Nonprofit kft dolgozói mindig szeretettel fogadnak bennünket, érdeklődőket.
Minden csoport kap egy facsemetét, melyet közösen ültetünk el, körbevezetnek bennünket szinte minden helységben, mesélnek arról, hogyan is jut el a víz az otthonainkba, s készségesen válaszolnak kérdéseinkre.
Később még játszunk, szaladgálunk egy keveset, majd fájó szívvel búcsút veszünk és elindulunk vissza az óvodába.

Egy felnőtt számára sem könnyű megérteni, hogy környezetünk védelme közös feladatunk, de ha gyermekeinkbe csepegtetünk ezen eszméből egy keveset, talán a jövőre nézve máris tettünk valamit ennek érdekében.

Ancsa óvó néni


Iskola

Március 31-én 9 órától Tavaszi asztalitenisz bajnokságot rendezünk a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében!
Nevezési díj: 2000 Ft.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Szervezők


A farsang hava az iskolában

Az év második hónapja a témanappal indult a Herman Ottó Általános Iskolában, erről bővebben az alábbi cikkben olvashatnak:

Mi az a témanap?

Iskolánkban minden évben több alkalommal is rendezünk ún. témanapot, amikor tanulóinkkal –félretéve a mindennapi rutint-egy adott témát járunk körbe, mélyedünk el benne játékos, kreatív módon. Ezeket a napokat mi tanárok különösen élvezzük, és reményeink szerint diákjaink is megtapasztalnak egy újfajta tanulási módszert. Mert ezeken a napokon is tanulunk ám! Csak másként…

Reformkori témanapunkat mindig a 7. évfolyamnak szánjuk, hiszen az irodalom és történelem tananyagban ők tanulják ezt a korszakot. Idén február 2-án tartottuk a foglalkozást, melyen tanulóink remekeltek az elméleti, írásos feladatok megoldásában. Azonban vitakészségüket is megmutathatták egy képzeletbeli kaszinóban, ahol pl. arról érvelhettek, hogy szükséges-e a vasút megépítése, avagy sem. Hidat tervezhettek, és el is készíthették otthon, a remekműveket pedig közösen értékeltük.

Egy-egy ilyen délelőtt komoly felkészülést és előkészületeket igényel a pedagógusok részéről. A reformkori délelőtt szervezői, „házigazdái” Princzné Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes tanárnők voltak.

Riegel Ágnes

Minden év február hónapjában kerül sor nyolcadikosaink helyi szóbeli vizsgájára, ami a későbbi középiskolai felvételit készíti elő. Minden tanulónak tételt kell húznia, és az adott témakörből egy rövid felkészülés után szóban felelni. Elmondhatjuk, hogy az idén a tanulók többsége nagyon szépen felkészült, és igazán nagyszerű feleleteknek voltak tanúi a vizsgáztató pedagógusok.

Erika néni 3 D-s mozija sem maradhatott el ebben a hónapban. Ismét számos diák jelentkezett az Őshüllők - Tengerek dinoszauruszai című filmre, mely felejthetetlen élményt nyújtott számukra az Aréna Plázában.

A harmadik, negyedik és ötödik osztályosok a Szemlő-hegyi barlangba látogattak, mely az idei tanévben elnyert pályázatunk következő állomása volt. A kirándulás három részből tevődött össze:a tanösvény, a barlang és egy kiállítás bemutatásából. A tanösvényen a barlangban található kövekről kaptak rövid ismertetést, a kiállításon pedig egy filmen keresztül követhették végig, hogyan keletkezett maga a barlang. A kirándulásuk következő állomása a Sas-hegy lesz március végén,melyet izgatottan várnak.

A harmadik osztályosoknak nem ez volt az egyetlen programja. Történelmi olvasmányaikhoz kapcsolódóan ellátogattak a Budai Várba, a Halászbástyába, és a Mátyás-templomba. Ezek az egyedülálló épületek már nemcsak a tankönyveiken keresztül voltak elérhetőek, hanem a valóságban is megcsodálhatták a gyerekek. Ezen kívül még a Magyar Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria érdekességeinek is szemtanúi lehettek. A hetedik osztályosok Dia nénivel a közkedvelt Bowling Clubban múlatták az időt a hónap utolsó előtti napján. Volt, aki a billiárdot választotta, és volt, aki a bowling pályán mutatta meg tudását. Mindenesetre remek kikapcsolódás volt a gyerekek számára ez a délután.

Matisz Zsuzsi néni február 22-én egész napos nyílt napot tartott a szülők számára, akik betekintést nyerhettek gyermekeik órai munkájába. Sok anyuka, apuka, nagyszülő volt kíváncsi, hogyan is dolgoznak azok a kicsik, akik nemrég még az óvodában töltötték játékos napjaikat. Balázsné Marika néni is ezt a hónapot választotta nyílt napjának megtartására. Itt már a nagyobbacska diákok mutathatták meg tudásukat az érdeklődő szülőknek. A nyílt napok folytatódnak az alsó és felső tagozaton egyaránt, és várunk minden kedves anyukát, apukát, nagymamát vagy akár nagypapát, aki szívesen megnézné, mit produkál gyermeke vagy kis unokája a tanórákon.

A hónap legnagyobb és leginkább várt eseménye természetesen a Farsangi Bál volt. Délután 3 órától vonultak fel a jelmezesek, akik az ötletesebbnél ötletesebb ruháikkal kápráztatták el mind a zsűrit, mind a közönséget. A zsűri tagjainak - név szerint Konkoly Miklósné Manyi néni, Szalóki Éva néni, Mósa Zsuzsa néni, Borbély Anna 7. o. tanuló, és jómagam, Máténé Virág Rita - nem volt könnyű dolga a döntéshozatalnál. Azonban ezt a feladatot fel kellett vállalniuk, és a következő eredmények születtek: Alsó tagozat, egyéni : 1. Virágcserép, 2. Indián lány, 2. Juhász a kutyájával, 3. Bádogember, 3. Kaktusz, 3. Falra hányt borsó

Csoportos: 1. Kalózok 4. osztály, 2. Ének az esőben 2.osztály

Felső tagozat, csoportos: 1. A Dél-Pesti Kórház mindennapjainak szereplői 5.o., 2. Időjárás-jelentés 6.a, 3. A borjú és az új kapu

Zenés előadás: 1. Marionett-bábok lázadása 6.b, 2. Francia cirkusz 8.b

Köszönjük a zsűri lelkes munkáját! Szintén sok-sok köszönet Kalmár Szimonetta és Németh Szabolcs anyukájának a büfében nyújtott segítségéért!

További információkért és képekért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


H I R D E T M É N Y !

A Herman Ottó Általános Iskolában
a 2012/2013-as tanévre
szóló első évfolyamos tanulók
beiratkozására
2012. április 03-án
08.00 – 18.00 óráig

és
2012. április 04-én
08.00 – 16.00 óráig

kerül sor

Helye:

Herman Ottó Általános Iskola titkársága

A beíratáshoz szükséges:

 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Óvodai vélemény
 • TAJ - kártya
 • Lakcímkártya
 • 1.400 Ft (Diákigazolvány díja)

Katolikus

FELTÁMADTAM!

Ez a felirat van arany betűkkel bevésve a felsőpakonyi katolikus templom teleksarkánál elhelyezett, a falakon kívüli ún. ökumenikus kereszten, illetve a keresztre dobott, márványból készített halotti leplen. Az üzenet teljes szimbolikája egy, a kereszt mögött megjelenő, húsvét hajnali napkoronggal és a templom kerten belül elhelyezett feltámadt Krisztus szoborral lesz teljes. Ez egy együttest képez a templom kerítésén belül elhelyezett Feltámadott útja 14 stációjával.

Sőt a teljességhez hozzátartozik a már megszokott, s a templomon belül meglehetősen erőteljes megjelenési formában elhelyezett keresztút. A keresztút nemcsak kis táblákon van elhelyezve, hanem embermagasságnál nagyobb léptékben jelenik meg sajátos „kopjafákon”. A templom a Fájdalmas Anya titulust viseli. Így az oltárkép a 13. stációt még egyszer megjeleníti, nagyobb erővel.

A templomon belül a magyar szentek favésetei díszítik a falat körben-körben. Van még a templomban egy több portrét fából készült féldomborművön ábrázoló tabló, mely a magyar hitvallók vértanúk tablója. A Puskás László által megrajzolt magyar szentek teljes sorozata is látható a templom előcsarnokában, pasztell krétával kiszínezett formában, 10 tablón. Ugyancsak tablóra sűrítve lehet látni Olasz Ferenc fényképei alapján kedves idős falusi férfiakat, nőket, dolgos kezüket, a keresztre feszített Jézus faszobrainak grafikus másolatait. S még mindig hozzátehetek egy különlegességet. Szintén az előcsarnokban vannak elhelyezve a templom létezése óta élt pápák, valamint váci egyházmegyei püspökök festményei, Ignácz Oszkártól. Többen látványos kereszthordozó emberek voltak, mégis, mint II. János Pál, a Feltámadott erőteljes hírnökei is. Pápaságának kezdőszava is szállóigévé vált: NE FÉLJETEK KRISZTUSTÓL!

Sok ember a vallásban csak a tilalmakat látja. Nem veszi észre a próféciákat és az ígéreteket. A legnagyobb prófécia és ígéret a feltámadás. Minden erre irányul. Senki sem szeret szenvedni önmagáért, de valamilyen nagy, nemes célélt már könnyebb szívvel. Szenvedni, meghalni, feltámadni Krisztussal! Ezeket foglalja össze templomunk összehangolt díszítése.

A templomot Török Ferenc Kossuth-díjas építész tervezte. Az épület a falusi tájba illő zömök épület, ehhez illő toronnyal, kerek kiképzésű templomhajóval. A kerek formával ókeresztény utalásokat hordoz, valamint közösségteremtő helyet képez. Közösségteremtő a kórus épp csak egy emelvénnyi magasságban való elhelyezése. A templomon belül van egy igen fontos statikai szerepet betöltő oszlop, mely Krisztusra, minden igazság oszlopára emlékeztet. A templom belsejét megvilágító nyílászárók elhelyezése is sajátos. Teraszra nyíló ajtók is adják a fényt a szokásos magasságban elhelyezett ablakok mellett. A terasz üvegajtóin láthatjuk a szép pázsitos, feltámadott útjával, a lourdes-i barlanggal díszített templomudvart. Az alsó teraszon kívül van egy felső terasz is.

A Feltámadott útjának járását úgy képzelem, hogy a templomunk Gitáros énekkara a felső teraszon foglal helyet stabilan. A stációknál a pap jár körbe két ministránssal. A templomból kitóduló nép a zöld pázsiton foglal helyet állva, egy-két idősnek azért padot is biztosítva az alsó terasz előtt. Az énekkar fönt a szokásos díszruhájában. Gyermekek és ifjúsági hittanosok fehér ruhában az alsó teraszon foglalnak helyet, a magyar szentek zászlóival. Ezek rúdjával dobbantanak fontos pillanatokban a karmester intésére. Mindezt a szentmise elbocsátása előtt, hogy meg legyen a logikus sorrend a misében: az igeliturgában a tanítás, az áldozati liturgiában, a szenvedés és halál hirdetése, majd a küldetés előtt a feltámadott életeseményeinek végigjárása, és ott a szabadban az áldás és elbocsátás.

Mindezt ajánlom elsősorban a felsőpakonyiaknak. Ha a híresztelés igaz, nemsokára megkezdődik az ócsai önkormányzat által cím jegyzett alsópakonyi település felépítése. Közigazgatásilag biztosan így van. A valóságban Felsőpakony a legközelebbi település. A bajba került, szenvedő és feltámadni, tovább élni, újra élni kívánó családok legfőbb menedéke a felsőpakonyi Fájdalmas Anya temploma lesz. /Elérhetőség: Lajosmizsei vasút, Felsőpakony megálló!/

Ehhez kínálunk egy meghívót 2012 április 29-én este, 18 órára!

Hefler Gábor plébános és munkatársai


Ha itt lettél volna!

2012. február 11-én elbúcsúztattuk a hideg téli napokat, vidám mulatsággal. Köszönet minden kedves vendégnek, aki elfogadta meghívásunkat és részt vett a BATYUS-báli rendezvényen. Köszönet minden segítő kéznek a szervezésben! Megköszönöm Horváth Gergely alpolgármester úrnak, hogy még a zsűrizési feladatot is elfogadta, amit szeretnék még sokáig rá bízni. Sok ötletes jelmezzel leptek meg a gyermekek és felnőttek. Finomságokra, sok különféle süteményre és jó hangulatra emlékezhetünk. Elfáradt a lábunk is, mert volt ám TÁNC és NÓTA! Jövőre is megismételjük!

A sok fehér és hideg hó igazán tisztára mosta a levegőt. Most mi is így készülhetünk 40 napig a nagyböjti időben, bűnbánattal, lelkiismeretvizsgálattal és elcsendesedéssel a húsvét - Jézus feltámadásának - szép ünnepére.

2012. február 19-én rendkívüli egyháztanács-ülést tartottunk. Előzőleg tájékoztatást tettem közzé, hogy szeretnénk a római katolikus templom fűtését megvalósítani. Akkor még csak megközelítő költségvetés állt rendelkezésünkre. Mostanra már elkészült a teljes kivitelezési terv is. A várható költség pontosan 2.767.228 Ft. Jelenleg rendelkezésünkre álló összeg 1.300.000 Ft. Ezen tényállás miatt az Egyháztanács vezetői a következőket szavazták meg:

A beruházás 2 részben kerüljön megvalósításra:

1.lépés: A készülék megvásárlása, ami kb. 1.300.000 Ft.

2.lépés: Beltéri szerelések, munkák, ami megközelítőleg 1.700.000Ft. A fűtésrendszer végső átadásának határideje: 2012.december 29.

A felsorolt tájékoztatást azért bátorkodtam leírni, mert a felsőpakonyi Római Katolikus Egyházközösség vezetői kérik mindazok segítségét, akik bármilyen összeggel hozzá tudnak járulni a fűtés megvalósításához, hogy a régen dédelgetett elképzelés valóra válhasson.

Kegyelemteljes készülődést kívánok a húsvéti ünnepekre!

Berencsi Gézáné -az egyháztanács elnöke
2012.03.05.


Római Katolikus Egyház húsvéti ünnepi miserendje:

Április 1. Virágvasárnap:
Este 6 órakor: Szentmise / Passió előadása /

Április 5. Nagycsütörtök: Csak GYÁLON lesz szentmise!
Időpont: Este 6 óra Április 6. Nagypéntek:
Délután fél 5 órakor: Szentmise / „Csonka mise” /

Április 7. Nagyszombat:
Este 6 órakor: „Feltámadás” - Ünnepi szentmise

Április 8. Húsvétvasárnap:
Délelőtt fél 12 órakor: Ünnepi szentmise

Április 9. Húsvéthétfő:
Délelőtt fél 12 órakor: Szentmise

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a vasárnapi szentmisék a nyári időszámítás alatti időszakban este 6 órakor kezdődnek!
A miserend az Interneten is megtalálható! /www.felsopakony.hu Egyházak aloldal/

Mindenkit szeretettel várunk és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk!
Hefler Gábor
plébános atya és
Munkatársai

2012-03-05

Református

Békesség néktek!

„…amikor az ajtók zárva voltak, eljött Jézus…” (János 20,19)

Talán mindenkinek ismerős, a reformátusok szép köszönése: ÁLDÁS, BÉKESSÉG! Mindnyájunknak szüksége van az Isten áldására és békességére! Nagypéntek és húsvét erről szól: az Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus azért jött erre a földre, azért halt meg a kereszten érted, és azért támadott fel a halálból, hogy Te ne átok alatt élj, ne az Istentől elfordulva, ne bizonytalanul, félelemben és rettegésben, hanem felismerve Isten szeretetét és kegyelmét, s megismerve az Úr Jézus érettünk adott életét, kövessük Őt, és megtapasztaljuk az Ő áldását, szeretetét és békességét.
Mi is történt húsvétkor? A tanítványok, valószínű, hogy azon a helyen jöttek össze, ahol az utolsó vacsorát elfogyasztották Jézussal. Most félve gyülekeztek, pedig a feltámadás már megtörtént. Az első húsvéti gyülekezet kezdetben még félő gyülekezet volt. A húsvét ellenére még nem húsvéti emberek, és nem is lettek volna azok, ha a Feltámadott meg nem győzi őket arról, hogy Ő él!
A feltámadás hitére nem juthatok el a magam erejéből. A feltámadott és élő Jézus Krisztus vezet ki a sötétségből a világosságra, és vezet át a halálból az életre. És akiket átvezet, azoknak békességük van! Van-e ilyen békességed? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból és most is él? Nem olyan az életem húsvét után is, mintha húsvét nem lett volna?
Mind a négy evangélium Jézus feltámadását tényként, történelemként írja le. Az üres sír, a szomorkodó húsvéti asszonyok, a bezárkózó tanítványok, az élő Jézussal történő találkozás mind erről az eseményről, tényről számol be. A Biblia nem ír részletesen a feltámadás körülményeiről, a lényeget tárja elénk: Jézus feltámadott és él! Ma is! A tanítványok bezárkóztak és Jézus a zárt ajtókon keresztül eljön hozzájuk.
Meglátogatja őket. Mert tudniuk kell erről és meg kell hogy győződjenek Róla. Még a hitetlen Tamás is bizonyosságra jut: „Én Uram, és én Istenem!” Hány emberhez jött el azóta is a „zárt ajtókon” keresztül. S megnyitotta a „vak” szemét, az Igére süket ember, már érti az Isten üzenetét, a kemény, ellenálló szív és akarat meglágyul az Isten szeretetére… A feltámadott Úr Jézus le tudja győzni az akadályokat, és el tud jönni hozzád úgy, ahogy nem is gondolnád! Békességet és örök életet hozva, és ajándékozva!
Ezzel az örök húsvéti örömmel és bizonyossággal kívánok minden olvasónak Istentől gazdagon megáldott húsvéti és Feltámadás ünnepet!

Vizi János lelkipásztor


KRISZTUS PANASZA

Míg királynak csúfoltak,
tövissel koronáztak,
leköptek, meggyaláztak,
rád gondoltam csupán.
Jaj, és ki tudja, hogy te
gondolsz-e valaha rám?

Halálra kárhoztattak.
Ártatlan elítéltek.
Hegyre vonszoltam érted
roskasztó keresztfám.
Jaj, és ki tudja, hogy te
gondolsz-e valaha rám?
Keresztfára feszítve,
szögektől általverten
teéretted szenvedtem
a véres Golgotán.
Jaj, és ki tudja, hogy te
gondolsz-e valaha rám?

Ég és föld velem érzett:
elsötétült, megrengett.
Meghaltam teéretted
tengernyi kín után.
Jaj, és ki tudja, hogy te
gondolsz-e valaha rám?

Mint ahogy a halálban,
most is a mennyekben
rád gondolok szüntelen,
éretted esd imám.
Jaj, és ki tudja, hogy te
gondolsz-e valaha rám?

Túrmezei Erzsébet (ismeretlen német szerző nyomán)


MEGHÍVÓ

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet… (János evangéliuma 11, 25)

A Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség presbitériuma meghívja Önt és kedves családját gyülekezetünk nagyheti, és húsvéti alkalmaira, amelyek a következők:

Húsvéti ünneprend:

Április 4-5.: - Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentiszteletek (Gyülekezeti terem)

 • április 4. (szerda) 18.00 - Bűnbánati istentisztelet
 • április 5. (csütörtök) 18.00 - Nagycsütörtöki istentisztelet

Április 6.: (péntek) 18.00 Nagypénteki istentiszteletúrvacsoraosztással (templom)

Április 8.: (vasárnap) 10.00 Húsvét ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással (templom)

Április 9.: (hétfő) 10.00 Ünnepzáró istentisztelet (templom)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!

Vizi János lelkipásztor


Református hittantábor:
Időpontja: 2012. június 25-29.
Helye: Fülöpháza
Költsége: 16.000 Ft/fő
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő
Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Június 3.). Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.

CSALÁDOS HÉTVÉGE: Időpontja: 2012. június 29-30-01 (péntek-szombat-vasárnap)\\. Helye: Fülöpháza


GYÜLEKEZETI MOZI FILMKLUB

Minden második hónap harmadik péntekén vetítünk egy filmet!
Következő alkalom időpontja: 2012. április 20., 17.30 – Gyülekezeti terem.
Utána egy kis sütemény mellett megbeszéljük a film mondanivalóját.
A film címe: HA A FÉRFI IGAZÁN SZERET (amerikai szinkronizált fim)
Andy Garcia és Meg Ryan főszereplésével
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!


Adó 1%: Református Egyház technikai kódszáma: 0066
További 1%-al támogathatunk egyesületeket és alapítványokat. Néhány javaslat:

Egyesület neve: Adószáma:
Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület - Biatorbágy 19176767-1-13
Biblia Szövetség Alapítvány 19171982-1-13
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány 18002320-1-42
Bethesda Kórház Alapítvány 18042539-1-42

Tisztelettel: Vizi János lelkipásztor


Könyvtár

30 éve hunyt el Jékely Zoltán

A márciusi irodalmi teadélutánon Jékely Zoltán életéről és munkásságáról beszélgettünk. A költő Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen Kollégiumban kezdte, majd a kolozsvári Református Kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 1935-ben a budapesti egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 1941 között az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa volt, 1941-től 1944 őszéig a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1946-ban visszatért a Széchényi Könyvtárba. 1942-ben házasságot kötött Jancsó Adrienne-nel. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. Verseiben a „nyugatos”, illetve az erdélyi magyar költészet hagyományait követte, költői nyelvében a zenei hatásoknak van nagy szerepük. Élete végén mind fájdalmasabban vet számot az erdélyi magyarság sorsával.
Kiváló műfordító, Dante, Racine, Shakespeare, valamint francia, olasz, német és román költők műveit tolmácsolja. A gyerekek sok mesefeldolgozásával találkozhatnak.
1982. március 19-én hunyt el Budapesten.

Költészet Napja a könyvtárban

Áprilisban a Költészet Napján – április 11-én, 18 órától - teázunk irodalmi csemegék mellett\\. Az iskolai versmondó verseny nyerteseinek meghallgatása után beszélgetünk Áprily Lajos / 1887. nov. 14. – 1967. aug. 6. / Juhász Gyula / 1883.ápr. 4.- 1937. ápr. 6./ és Tóth Árpád / 1886. ápr. 14. – 1928. nov. 7. / életéről, munkásságáról.
Minden irodalomkedvelőt szeretettel várunk!

Áprilisi programok

2-án 16 órától vásárral egybekötött húsvéti készülődés a foltvarró szakkörön
4-én 10 órától Pöttöm torna
4-én 18 órától a Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozatának Tavaszi koncertje
6-án fél 10-től Ringató
10-én 15 órától gyermek, 17 órától felnőtt rajzszakkör
11-én 10 órától Pöttöm torna
11-én 18 órától Megemlékezés a Magyar Költészet Napján
13-án fél 10-től Ringató
16-án 16 órától foltvarró szakkör – minden amit tűvel, cérnával el lehet készíteni
18-án 10 órától Pöttöm torna
20-án fél 10-től Ringató
24-én 15 órától gyermek, 17 órától felnőtt rajzszakkör
25-én 10 órától Pöttöm torna
27-én fél 10-től Ringató


Civil

Apró figyelmességek

Minden évszaknak megvan a maga varázslatos hangulata. Gyönyörű látvány a hóesést a meleg szobából nézni és tudni azt, ha elcsúszol, van ki felsegít.
A mi utcánkat „özvegyek utcájának” is nevezhetnénk. Legtöbbünknek vannak gyermekei, rokonai, akik reggelente munkába menet és este, mikor hazafelé tartanak a családjukhoz benéznek ránk. Vagy testvérek jönnek, és azok lapátolják el nagyon szívesen a havat.
A média hangos volt a februári zord időjárás idején, Magyarország jól vizsgázott, ennyi és ennyi embertársunkat sikerült megmenteni a biztos haláltól. A mi óvodánkban is közzétettek egy felhívást, vigyázzunk, figyeljünk egymásra. Dicséretesnek tartom, hogy az Önkormányzat megbízásából feltérképezték Felsőpakonyon, él-e olyan 65 éven felüli idős ember, akinek nincs meg az a segítsége, ami ebben a téli kellemetlen hideg időben jól jönne. Zárójelben teszem fel a következő kérdésem: kapott-e segítséget a rászorult?
Az én szomszédaim kitűnőre vizsgáztak az egymásra figyelésben. Korán reggel szükség volt rám egyik fiamnál, nem húztam fel a redőnyöket, nem gyújtottam be a kazánba, sőt a kutyusomat sem csuktam be a helyére, úgy siettem el otthonról. Tíz óra körül értem vissza, drága szomszédasszonyom épp zárta be a kapum. Aggódva mondta, még a WC-ben is megnézett, nem történt-e valami rossz dolog velem. Vannak nagyon mély gödrök az egyedül élő emberek életében, de az ilyen gondoskodás, odafigyelés erőt ad a kimászásra.
A másik esemény újfent megerősített abban a hitemben, hogy igenis vannak nagyon jó emberek a mi szép falunkban. Farsangot ünnepeltük, és én megemlítettem, éjszaka be kell mennem Pestre autóval a fiamért, aki régi munkahelyi találkozóra készült. Szakadt a hó, esett az eső, csúszott az út, aggódtam. Másnap felhívott egy aranyos volt kolléganőm, nem történt-e semmi bajom az úton? A szívem tele lett melegséggel, bár a fiamért nem kellett mennem, ezért az együtt érző figyelmességért hálás voltam a kolléganőmnek. Neki, hála Istennek, élnek a szülei, de átérezte az én aggodalmamat, akinek már minden kicsi és nagy, vagy csak annak tűnő problémát egyedül kell megoldania.
De nem vagyok magam. Ilyen szomszédokat kívánok mindenkinek.
Köszönöm Nektek Piroska és Kati, és köszönöm neked, Zsuzsika.
Özvegyasszony


Darumadár Nyugdíjas Klub februárja

Február 2-án énekkari próba majd klubnap volt, ahol vezetőnk, Lőrentei Erzsike ismételten felhívta mindenki figyelmét, hogy jobban figyeljünk egymásra, szomszédainkra, mivel -20 C volt, és bárkivel történhet baleset az udvarán. Ilyenkor nem kell sok ahhoz, hogy hogy valaki megfagyjon. De a fűtetlen lakásban is megtörténhet ez a dolog, ha valaki például beteg és nem tud befűteni.
Február 9-én ismét énekkari próbát és klubnapot tartottunk.
Február 10-én, Gyálon, Boros Elli énekestjére mentek klubtársaink. Nagyon tetszett nekik a fiatal művésznő műsora. Büszkék vagyunk rá,hogy a mi falunkból való tehetség!
Február 16-án újfent énekkari próba és klubnap volt. A programismertetés után Rozgonyi Jucikánkat, Esztike (Füziné) szép verssel köszöntötte, ő pedig finom borocskával és sütivel kedveskedett mindnyájunknak.
Február 21-én Tiszakécskére mentünk 38-an. Az idő nagyon kedvezett nekünk, plusz 10 C volt, szinte nehezünkre esett abbahagyni a fürdőzést. Sőt, aki az udvari medencében lubickolt, délutánra még meg is pirult a szép napsütésben. Hazafelé a szokásos „bűnözést” követtük el a Fejedelmi Pékségben.
Február 23-án a Turay Ida bérletesek a Haller utcában Esztergályos Cecília műsorát tekinthették meg. Jó hangulatban telt el a délelőtt. Délután énekkart és klubnapot tartottunk.
Február 25-én a Kommunizmus áldozatainak emlékestjén is részt vettünk.
Március 1-jén vezetőségi ülés, énekkari próba és klubnap is volt, ahol a márciusi programot ismertette Lőrentei Erzsikénk. (Március 20-án ismét Tiszakécskére tervezünk fürdést!)
Most már javul az idő, szinte a kedvünk is jobb lesz, ha süt a nap. Azért vigyázzunk, nehogy megfázzunk a csalóka, szeszélyes márciusban!

Kovácsné Németh Ilona


FJE – 2004.
10 éves a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület sorozat /3. rész

A nagysikerű, külső cégek és a falu minden intézménye által támogatott (óvodától a Nyugdíjas Klubig!), sok – sok egyéni jóindulat és tevőleges részvétel eredményezte Karácsonyi Szeretetünnep után újult erővel koncentrált egyesületünk a 2004-es év célkitűzéseire.

Még 2003-ban benyújtottunk az önkormányzathoz egy tervezetet az 1956-os emlékpark létrehozására, melyhez Révész Ferenc készített látványtervet, makett formában. Később a megbeszélések folyamán kiegészült, hogy a haza minden magyar hősének és mártírjának emlékhelye legyen a park, ahol leróhatjuk tiszteletünket nagyjaink áldozatvállalása és példamutatása előtt. Ahol Petőfi látomását beteljesítve: áldó imádság mellett, mondjuk el szent neveiket.

2004. január 14-én Felsőpakony Község Önkormányzata testületi gyűlésén megtárgyalta és jóváhagyta ötletünket és felajánlásunkat a MÁRTÍROK EMLÉKPARKJÁNAK megvalósítására. Ennek értelmében az FJE teljes egészében vállalta a kivitelezés megszervezését, pénzügyi fedezetéhez az alternatív források biztosítását. (Sajnos, a havi 500.- Ft tagdíj befizetésünk erre nem volt elegendő.) Az AGORÁ-ban Holényi László jelentette meg felhívásunkat a közös összefogásra, a Mártírok Emlékparkjának létrehozása érdekében.

Február 25-én Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” című verse mellett emlékeztünk a Kommunizmus Áldozataira a Petőfi téren, gyertyák fényénél.

Március 20-án Tavaszköszöntő Bált rendeztünk, melynek bevétele a Mártírok Emlékparkját szolgálta. Megtisztítottuk az állomás parkját a sziklakertek és a virágsorok rendbetételével.

Április 18-án Balassi Bálint, reneszánsz költőnk születésének 450. évfordulójára BALASSI-EMLÉKMŰSORT rendezett - Holényi László vezetésével - egyesületünk, Vizi János tiszteletes és a presbitérium támogatásával, csodás helyszínen: a református templomban.

A Majálison önálló sátor állításával vettünk részt, s a gyermekeknek biztosítottunk szórakozási lehetőséget. Május 26-án VÁRAK, VÉGEK, VITÉZEK címmel Balassi Bálint előtt tisztelegtünk Holényi László által rendezett kiállításunkkal. (A kiállítás Alsónémedin is vendégszerepelt szép sikerrel!) A megnyitó műsorát Nagyné Pál Tünde és Sárossy Csaba, kedves pedagógusaink szolgáltatták: igazi reneszánsz esttel, Balassi verseiből - leveleiből összeállított, gitárral kísért csokorral ajándékozva meg bennünket.

A júliusi GYERMEKNAPON Révész Rózsa fogadta sátrunkban a gyermekeket játékokkal, aktív szórakozáshoz (festés, rajzolás) adva lehetőséget.

Augusztus 7-én busszal kirándultunk Esztergomba és Párkányba. A Bazilika és kincstára, a Vármúzeum, a Keresztény Múzeum, a Mindszenthy Múzeum, a Várostörténeti Múzeum gazdag látnivalót kínált, s a Mária Valéria hídon átsétálva Párkányban fagylaltozhatott, aki inkább azt választotta.

Augusztus utolsó vasárnapján Ócsán, a református templomban, Gregor József és Barátainak opera koncertjét élvezhettük, egyesületünk operabarát tagjaival.

Szeptember 18-án a katolikus templom új harangjának felszentelésén vehettünk részt. (Holényi László tevőlegesen is!)

Október 6-án Emlékestet rendeztünk az Aradi Vértanúk és a szabadságharc áldozatainak tiszteletére.

Október 23-án, a Petőfi téren iskola és falu közösen ünnepelt. A szemerkélő esőben Durkó Éva a gyermekként megélt 56-os, felsőpakonyi élményeiről mesélt az ünnepségen.

November 29, péntek. A MAGYAROK MÓZESE címmel Bocskai Emlékkiállítást rendezett egyesületünk Holényi László vezetésével a Klubkönyvtárban. Egyetlen győztes szabadságharcot vívó erdélyi fejedelmünk, akiről történelemkönyveinkben méltatlanul keveset olvashatunk, példamutató hazafi és sikeres politikus volt. Megnyitónkat ismét megtisztelték kedves, szokott „előadóművészeink”, akikre mindig számíthatunk, de ez alkalommal különösképp megszínesítette a programot falubéli néptáncos művészünk, Majercsik István fergeteges hajdútánca. Sajnos, ez a kiállítás a rossz emlékű 2004. november 5-i népszavazás előkészítő munkálatai miatt, összesen egy napig állhatott. Vasárnapra le kellett bontani. Ugyanez a kiállítás – vendégségben - Dunaharaszti községben felállítva, sokkal nagyobb szeretetnek és látogatottságnak örvendett, mint itthon!

Mindeközben elkezdtük az önkormányzat által biztosított, állomás melletti területen az Emlékpark munkálatait: bozótirtással, tereprendezéssel, fásítással – rengeteg idő és munka ráfordításával. Hála Istennek, sok jó ember mellénk állt, mert a munka haladt, és egyre biztosabbak lehettünk benne, jó ügyet szolgálunk!

Durkó Éva/FJE

Fotókhoz aláírások:
1. Nagyné Pál Tünde és Sárossy Csaba a Balassi Kiállítás előadóművészei
2. Történelemóra: Fitos Gyöngyi jegyzőasszony, Kerek István, Holényi László, Fitos Dóri
3. Mártírok Parkja: fanyűvéssel kezdődött
4. Földi Attila és Gazdag Gyuri vad tereprendezésben
5. Nehéz az útépítők élete!(Gulyás Robi, Holényi László, Kalas Eszter és a Révész házaspár)
6. Nem lehet ám akárhogyan! (Fásítási konzultáció )


Váróterem

Mindenkinek aki vonattal közlekedik, és talán még azoknak is akik nem, ismerős a vasútállomáson lévő „váróterem”, közismert nevén a „bódé”. Kis település lévén, nem került kiépítésre rendes utasváró, de ez legalább fedett, véd az esőtől és a széltől. Pár évvel ezelőtt rendbe hozták, kifestették, de az az állapot nem tartott sokáig. Telefirkálták, teleragasztgatták, rozsdásodni kezdett, ezért elérkezett az újabb renoválás ideje. Nem telt bele néhány nap, és valaki vandál módon fehér zománcfestéket locsolta le, mit sem törődve a friss festéssel, vagy talán éppen ezért. Egyszerűen nem értem meg, (és nem vagyok ezzel egyedül) hogy mi szükség volt erre! Miért kell rombolni és tönkretenni a meglevő értékeket? Lehet hogy nem kapunk jobbat, ezért inkább óvni, védeni kellene, vigyázni rá! Kérek mindenkit, vigyázzanak a tisztaságára! Rupp Feri


Gyorshajtás

Lassan, de biztosan itt a tavasz. Eltűnik a hó az utakról, megjelennek a biciklisek, a motorosok, felgyorsul a közlekedés, ám falunk határain belül még mindig csak 50 km/h, illetve bizonyos helyeken 30 km/h a megengedett sebesség. Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda, főleg a frekventáltabb helyek környékén, az esetleges balesetek elkerülése végett!

Rupp Feri


Sport

Esemény nem sok volt. Eddig volt 3 edzőmeccs, hétvégén lesz megint. Ha kell, és szólok, kapunk valami gyorsan összeírt anyagot.


Hátbelső

Szomszédolás 2012

-..vajjon alkottak-e halhatatlant halandó kezek?”
(Seneca 40/67.l.)

Most, február huszonnyolcadikán, nyolcadik alkalommal indult útjára a Görög Béla vecsési festőművész által megálmodott és szervezett képzőművészeti vándorkiállítás, amelynek nem titkolt célja az egymás közvetlen közelében létező öt település Vecsés, Gyál, Üllő, Felsőpakony és Alsónémedi alkotó képzőművészeinek válogatott alkotásaikon keresztül történő bemutatása a nevezett települések művészetszerető és művészetpártoló közönségének. A hagyományoknak megfelelően a vándorkiállítás első állomása a felsőpakonyi Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház volt. A Ház „nagytermében” paravánokon helyezték el a rendezők a kiállított anyagot, amely most is, mint egy évvel ezelőtt nélkülözte, nem tudni mi okból, az Alsónémediben élő és alkotó művészek anyagát, így a számított harminc alkotás helyett, a vándorkiállítás anyaga huszonnégy képre szűkült. Ez a sajnálatos tény azonban egyfajta lehetőséget is teremtett, mert így kiegészülhetett a kiállítás tizenhárom, helyi alkotók által készített alkotással, amelyek csak itt Felsőpakonyon kerültek bemutatásra, miután nem képezték a vándorkiállítás részét.

A tárlatot Hevesi István intézményvezető bevezető szavai után Sztancs János Felsőpakony polgármestere nyitotta meg. Beszédében értékelte azt az elhívatott munkát, amely létrehozhatta ezt a magas színvonalú bemutatót, külön köszönetét fejezte ki a szervezőknek, a helyi alkotóknak és az őket felkészítő Fegyó Béla festőművésznek, valamint a vendégművészeknek. A helyi alkotókat biztosította arról, hogy az Önkormányzat, bár szűkös lehetőségekkel rendelkezik, de ugyanúgy mint az előző években is támogatta, a továbbiakban is támogatni fogja a képzőművészeti kört, bízva benne, hogy továbbra is nívós alkotásokkal öregbítik a település hírnevét.

Sztancs János pogármester megnyitója után, Fegyó Béla festőművész, a kör mentora, művészeti vezetője szakmai, művészi szempontok figyelembevételével elemezte a kiállított képeket.

Gyálról, Vecsésről, hat-hat kép, Üllőről öt alkotás került kiállításra, így láthattuk Üllőről Némethné Sebestyén Katalin három különleges koloritú képét a Téli alkony és Napfogyatkozás ibolyán túl és a Vegyes virágcsokor címűt, valamint Robitsek Ibolya Kettesben címet viselő képét, amely egy puszta téren elhelyezett két finomrajzolatú fát ábrázol, utalva azok egymásrautaltságára. Bognár István fafaragó művész a Pozsonyi csata emlékére című képét annak az Árpád-kori csatának emlékére készítette, amelyben a fejedelem Üllő nevű fia településük névadója, hajdani birtokosa is elesett. A mívesen kidolgozott, ősmagyar hatású síkdomborművekkel ékesített tábla, amelyen rovásírással Üllő neve olvasható, szemet gyönyörködtető, illúziókeltő alkotás.

Vecsésről Fekete Szilvia sci-fi ihletésű Szippantás című alkotása került paravánra. A kép hátterében ábrázolt „fekete lyuk” az apokalipszis megszemélyesítője, szinte magába szippantja a kép előterében ábrázolt embereket, akik torzóként egy képzeletbeli íven helyezkednek el, egy örvény szélén, amelynek középpontja ez a mindent elnyelő fekete lyuk.

Cinke Mária Útkeresése függőleges irányban szokatlanul megnyújtott kép. A festő a barna és sárga színek számtalan árnyalatát használja, ennél a valószínűleg mediterrán városban kanyargó utca ábrázolásánál. A keskeny utca, a magasbatörő házak és derűs színek ellenére szorongást, bizonytalanságot sugall. Blázy Zsuzsanna Andalúzia című alkotása remek grafika. A kör alakú forma zártságot, egységet valósít meg. A karcsú női testet majdnem teljesen körülölelő lombozat, sajátos keretet ad a képnek, és segít rávezetni a tekintetet a kép középpontjára. Hasonlóan színvonalas alkotás Barcsainé P. Györgyi Tanya címet viselő tűzzománc alkotása, és Hübel Mária Fák alatti ódon házak, valamint Pálmai Dorottya Levél a távolból megnevezésű műve.

A gyáli alkotók közül Pósa Mária régi ismerős. A Szomszédolás 2011 kiállításon már feltűnést keltett a Barlanglakások című képe, amely szép példája volt a valóság művészi tükröztetésének. A most kiállított Kanyarban című képe hasonló erényekkel rendelkezik. A súroló délutáni (vagy reggeli) fényben, az útkanyarban levő házak falai szinte felragyognak. A kép idilli, mesebeli hangulatot áraszt. Lőrincz Irén képe, a Makovecz-ház Mártélyon szintén ezt a mesebeli hangulatot sugározza. A ház, amely a közelmúltban elhunyt nagy építész alkotása, szerves részévé válik az őt körülölelő tájnak, beleolvad és eggyé válik vele. Bánkúti Emese Fény a Csendben címet viselő alkotása, csupa költészet. Az erdő fáin átszűrődő fényben felderengő, felragyogó tisztás, mintha egy álombeli táj lenne. Különösképpen hatásos az a leonardói „sfumato”, amelynek alkalmazásával a kép háromdimenzióssá válik, és a némileg ködös háttér mélységet ad a képnek. M. Kaiser Ilona Dunaharaszti horgásztó megnevezésű alkotása, híven adja vissza a természeti táj kis szeletének meghökkentő szépségét. Toffán Attiláné Virágcsendélete dekoratív, valósághűen, kellemes, szép pasztellszínekkel megfestett kép. Boros László Hétvégi ház című festménye, igazi életkép, egy békés, kellemes családi hétvége történéseiből kiragadott pillanat, igényes megörökítése.

A felsőpakonyi alkotók, tizenkilenc kiállított képpel vettek részt a tárlaton, amelyek közül tizenhárom csak itt volt látható. Gergely Mihályné Szarvasok című képe, nagy türelemmel, műgonddal megfestett erdei életkép. Az Alkonyat színvilága megragadó, hangulatkeltő, líraisága mellett valósághű alkotás. Két Szinyei–Merse festmény másolatát is elkészítette a művész, tanulmányként. A Pipacsos mező és a Pacsirta jól sikerült másolat, színvilágában, kompozíciójában nagyfokú azonosságot mutat a mintaként választott festményekkel, igazolva a másolatok alkotójának nem mindennapi tehetségét és művészi alkotókészségét. Barkócziné G. Gyöngyi Parasztház belső című alkotása néprajzi értékekkel bíró, igazi enteriőr. Lovas képe, egy kedves állat, pontos arányú, szép ábrázolása. Az alkotó szívesen fest csendéleteket is. Erről tanúskodik a Csendélet; a Napraforgók és a Krizantémok című képe, amelyeken a megfestett tárgyak, virágok formája, színei megkapóan realisztikusak.

Tancsikné Kökény Csilla, az az alkotó, aki rátalált arra a kifejezési formára, amely hozzá a legközelebb áll. Ezt a kifejezési formát, amely nagyon egyedi, tulajdonképpen applikációs technika, következetesen használja. Gondoljunk csak a Szomszédolás 2011 kiállításon szereplő Napraforgók című képére. Ez a varrott, ragasztott, festett textilkép méltó elismerést szerzett alkotójának. A mostani kiállításon a Búzavirágok című alkotását láthattuk, csodálhattuk meg. Képei töretlen színvonalról tanúskodnak. Kalas Béláné Eszter két képe került bemutatásra. Mindkettőről, csak a legnagyobb elismerés hangján lehet véleményt alkotni. A Kerti lak című alkotása az őszi táj színkavalkádját idézi. A kép hibátlan perspektívájú, finom ecsetkezeléssel kidolgozott alkotás. A másik kép a Nagymama, amely a mély, hiteles emberábrázolás példája lehet. A ház előtt ülő, virágot áruló öregasszony minden vonása olyan élő és igazi, hogy mindegyikünk számára ismerősnek tűnik. Finom kidolgozás, pontos arányok, és ami ennél több, tetten érhető lélek van a képen. Durkó Éva Arany ősz címet viselő képe a falunk főterén álló fa őszi látványának költői fokozása, hibátlan technikai kivitelezésben. A Szemünk fénye kollázs, egy boldog családtörténeti esemény időszalagszerűen megfestett képe. A képrészletek a várva várt unoka születése előtti és utáni állapotot ábrázolják, egyfajta pillanatképként. A megvalósítás nagyon dekoratív, igazi emlékkép. Dobos Krisztina két csodálatosan megrajzolt, magas szintű grafikai alkotással vett részt a kiállításon. Mindkét alkotás a Hajdani szűcsök emlékére főcímet viselte, alcíme az egyiknek a Ködmönös asszonyok, a másiknak a Torockói mandala volt. Mindkét alkotás hibátlan rajzkészségről és magas művészi színvonalról tanúskodott. Hefler Gábor három lavírozott szénrajza, három nagy magyar egyéniséget ábrázolt. Vörösmarty Mihály, Karinthy Frigyes és Táncsics Mihály képe a régi illusztrációk modorában készült. A rajzok a művésztől már megszokott, magas színvonalú munkák, aki ezt a technikát már sok régebbi kiállításon is alkalmazta bemutatott műveinél.

A tárlatot színesítette Agócsné Polgár Aranka és két kis tanítványának zenei produkciója, amely mint mindig, most is nagy sikert aratott. A népes jelenlevők hosszantartó tapssal jutalmazták előadásukat.

A kiállítás, annak, aki látta, maradandó élményt adott. Aki nem lehetett jelen, az talán ezt a cikket elolvasva, képet kaphat az ott történtekről, és ha vizuálisan nem is láthatja a képek nagy részét, a leírtak alapján talán nagy vonalakban elképzelheti. Köszönet illeti meg a szervezőket, a kiállítás létrehozásában közreműködőket és nem utolsósorban az alkotókat, ezért a nem mindennapi élményért.

Varga Imre Lajos


Hátlap

2012_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)