Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_04_apr

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 4. szám, 2012. április

Lapzárta: február 3. kedd

Szerkesztőbizottsági: az már letudva

De mikori legyen a májusi lapzárta?!?

Fedlap

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT:

ANYÁM

Ajándékul adott téged az Isten,
Ahogy földnek adta a napot;
Aranynál is drágább vagy nékem,
Az Úrnak érted hálát adok.

Nyári tűzben vagy a fagyos télben,
Nyomodban mindig virág fakad:
Nyugalmat találok közeledben,
Nyereség nekem minden szavad.

Áldom Istent érted éjjel-nappal,
Áldozatot nem felejtem el;
Átadom most e pár virágszállal,
Átadom, mit szó sem mondhat el.

Messze sodorhat tőled az élet,
Mégis mindig gondolok reád;
Magammal hordom szent örökséged,
Megőrizem arcod mosolyát.

Gerzsenyi László


Fedbelső

Önkormányzat

Pályázati felhívás

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(2363 Felsőpakony, Petőfi S. u.9.)

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mesevár Napköziotthonos Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, azaz 2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig szól

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat. A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény nevelési- és minőségirányítási programjának működésért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga,
- közoktatási intézményvezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
- legalább 3-5 év,
- vezetői tapasztalat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- Közoktatás vezetői szakvizsga,
- Szakirányú, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Elvárt kompetenciák:
- határozott,
- a szakmai munka terén igényes,
- precíz,
- pontos,
- kiváló problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- pályázó szakmai önéletrajza,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelései,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, szakvizsgát, vezetői tapasztalatot igazoló és okiratok másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
Az NKI honlapon való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton, a pályázatnak Felsőpakony Község Önkormányzata címére (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9. ) történő benyújtásával illetve megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Óvodavezetői pályázat”
Érdeklődni Sztancs János polgármesternél 29/317-131-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatokat a fenntartó képviselő-testületi tagjai közül megválasztott bizottság – közoktatási szakértő bevonásával - véleményezi. Véleményt nyilvánítanak a pályázatról az intézményen belüli, törvényben meghatározott fórumok. A vélemények birtokában - a testületi ülésen való személyes meghallgatás után – dönt a Képviselő-testület. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.felsopakony.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- Felsőpakonyi AGORA
- NKI internetes oldal

Felsőpakony, 2012. március 28.

Sztancs János
Polgármester


Kivonat a 2012. április 3-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről:

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a Mesevár Napköziotthonos Óvoda (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36.) vezetői állására (magasabb vezető). A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatot az Önkormányzat hivatalos weblapján, a helyi újságban, és az Oktatási és Kulturális Közlönyben illetve KSZK honlapján tegye közzé.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint (továbbiakban Lakás tv.) ad felhatalmazást az önkormányzatok részére, hogy az önkormányzat –a törvény keretei között – rendeletben határozza meg az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, lakbér mértékére vonatkozó rendelkezéseket. A Lakás tv. 79. § (2) bekezdése értelmében a községi önkormányzatnak nem kell rendeletben megállapítani az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokat, ha a tulajdonában lévő lakások száma, illetőleg helyiségek esetében a bérbeadás útján hasznosított helyiségek száma nem haladja meg a húszat. A fentiek alapján, mivel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek száma nem haladja meg a húszat, erre vonatkozóan az önkormányzat rendeletet nem alkotott, azonban az önkormányzati lakások lakbérének a mértékét rendeletben állapította meg.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő építési telkek árát továbbra is 9000 Ft/m2 áron határozza meg. A Képviselő-testület a határozatban szereplő egységáron értékesíti egy építési telkét a Vasút utcai lakóparknál.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településen felszerelt közvilágítási lámpatestek darabszámát a megfelelő éjszakai látás és láthatóság biztosítása mellett költségtakarékossági szempontok alapján felülvizsgálja.

Felsőpakony Község Önkormányzata jelenleg is rendelkezik az előző ciklusban felvett folyószámla -és beruházási hitellel, melynek rendelkezésre tartási ideje 2012. június 30-án lejár. A mai napon a folyószámlahitel jelenlegi összege közel -48 millió Ft, és nem áll továbbra sem rendelkezésre olyan külső forrás, melyből ez visszafizethető lenne. Ezért továbbra is indokolt ennek fenntartása. A hitelező pénzintézettel történő tárgyalások megkezdéséhez szükséges a Képviselő-testület jóváhagyó határozata a meglévő 50 millió Ft-os folyószámlahitelünk valamint az 50 millió Ft-os beruházási hitelünk meghosszabbítása érdekében, amely további 1 évre lehetséges.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tehát úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a hitelező pénzintézetnél a 2012. június 30. napján lejáró 50.000.000,- Ft, azaz ötven-millió forint összegű folyószámlahitele, illetve 50.000.000,-Ft, azaz ötven-millió forint beruházási hitele futamidejének 1 évvel történő meghosszabbítását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Tisztelettel: Horváth Gergely alpolgármester


Óvoda

ÚJSZÜLÖTTEK

Kelemen Áron 03.11.
Matusek Áron 03.13.
Racher Zoé Kira 03.20.


Erre szaladt ím az előbb
Nyuszi anyó titokban.
Elmesélte, hogy e házban
Piros tojás mi sok van.
Azt is mondta, hogy a virág
Akkor szép, ha locsolják,
Eljöttem hát meglocsolni e
Ház apraját-nagyját.
Lakozzék e házban
Békesség, szeretet!
Adjon Isten mindenkinek
szép húsvéti ünnepeket!

Húsvét az oviban

Idén, április 4-én tartottuk meg óvodánkban, a mára már hagyománnyá vált tojáskeresést. Napok óta tartó lázas munkával, különböző technikákkal készültek a hímes tojások, nyuszik és báránykák.
Most is minden ment a maga útján, rutinszerű feladatok közepette találgatták a gyerekek, vajon mikor jön a nyuszi és mit is fog hozni.
Amíg a tízóraihoz készülődtek, a csokitojások és nyuszik a „helyükre” kerültek az udvar különböző pontjain. Mivel az idő is nekünk kedvezett, a nagy keresgélés után, mikor már mindenki kellőképp maszatos volt , az udvari játék tovább folytathatódott.
Itt azonban még nem volt vége a meglepetéseknek, hiszen várt még ránk egy előadás is, egy igazi afrikai kaland.
Ahogy helyet foglaltunk a tornateremben, a Vidám Vándorok Társulat tagjai szinte azonnal elvarázsoltak bennünket. Gyönyörű, különleges fényekkel, zenével megtűzdelve kísérhettük végig a két csintalan kismajom, Zuzu és Momó kalandos történetét. A kicsik boldogan követték a varázsló (mesélő) utasításait, csendben várták, mi is fog történni.
Énekeltünk, táncoltunk, közben sok ismeretet szereztünk, s megtanulhattuk miért kell szót fogadni ,és azt is, hogy milyen is az igazi barátság.
Egy közös énekkel ért véget kalandozásunk, élményekkel gazdagodva tértünk vissza a csoportokba, hogy az ebéd elfogyasztása után, kipihenjük a nap fáradalmait.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik bármilyen formában is, de hozzájárultak a gyerekek öröméhez.

Ancsa óvó néni


Iskola

Megérkezett a tavasz a Herman Ottó Általános Iskolába is

A tavasz beköszöntével az iskolai eseményeket szabadtéri programok sokasága tette még színesebbé a hermanos diákok számára.

A hónap elején Pénzügyi Kisokos címmel iskolai előadást tartottak a 7. osztályosok, majd a hónap második felében a 8. osztályosok számára. A tanulók képet kaptak a bankkártya sokrétű használatáról és arról is, hogyan tudják helyesen beosztani zsebpénzüket. A mai anyagias élet rendkívül fontossá teszi gyermekeink számára azt, hogy megtanuljanak kiigazodni a pénzvilág útvesztőjében.

Természetesen, ha március, akkor elengedhetetlen része iskolai életünknek a nemzeti ünnepünkről való megemlékezés. Március 14-én a diákok egy színvonalas műsorral ajándékozták meg iskolánkat és a település lakosait is. Köszönjük nekik, és felkészítő tanáruknak, Gavallér Ági néninek a gyönyörű megemlékezést.

A Víz Világnapja alkalmából ismét köszönetet mondunk Tóth Zoltán helyi szikvízkészítőnek, amiért e napon ellátta iskolánkat szódavízzel. A remek időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek gyors ütemben elfogyasztották az ajándék itókát.

Az alsó tagozatos pedagógusok olvasóversenyt rendeztek a 3. és 4. osztályosok számára, ahol a gyerekeknek egy szabadon választott, illetve egy ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk. A versenyen a következő eredmények születtek:

3.o.
1. Takács Imre
2. Fazekas Kitti, Papp Csongor
3. Kiss Vivien

4.o.
1. Vízi Gréta
2. Jócsák Lilla
3. Varga Zsófia, Somogyi Bianka

Gratulálunk nekik!

Márciusban kerül sor a nyílt napok megtartására is az osztályok többségénél. A szülők betekintést nyerhettek a felső tagozatosok órai munkájába és Bácsiné Kriszta néni, illetve Ivett néni és Mórucz Erika néni osztálya is ekkor mutatta be, hogyan tudnak dolgozni a különböző órákon. Köszönjük a szülőknek az érdeklődést, jövőre is várjuk őket sok szeretettel!

Március 24-én, szombaton az alsó tagozatosok futóversenyt szerveztek, míg a felső tagozatosok a repülőtérre tettek látogatást. Köszönet érte Tóth Jankó apukának, aki szervezte a kirándulást, és Tamás Péter vállalkozónak, aki a busz költségét finanszírozta iskolánk számára. A gyerekeknek nagy élmény volt igazi repülőgépeket közvetlen közelről megszemlélni és érdekes információkat hallani a repüléssel kapcsolatban. Rendkívüli napnak lehettünk részesei e kirándulás alkalmával.

Minden évben márciusban tartjuk iskolánkban a tavaszi hulladékgyűjtést. Idén is rengeteg papírt és fémet sikerült összegyűjteni, és a legkiemelkedőbb osztályok a következők voltak:

Alsó tagozaton legtöbbet gyűjtött a 4.osztály
Felső tagozaton pedig a 6.b osztály

Külön köszönet Bencze Zoltánné Anikónak a lelkes munkájáért, mellyel évek óta segíti a hulladékgyűjtés lebonyolítását.

A hónap végén szavalóversenyen vettek részt az alsó tagozatos diákok, ahol a versüket legszebben előadó tanulók a következők lettek:
1. osztály:
I. Rusai Szonja 1.b
II. Simon Gyula 1.b
III. Hagymási Bettina 1.a
Különdíj: Füg Erik 1.a

2. osztály:
I. Németh Ruben 2.a
II. Tamás Márkó 2.a
III. Pechula Krisztina 2.b
Különdíj: Glaz Roland 2.a

3. osztály:
I. Takács Imre 3.a
II. Fazekas Kitti 3.b
III. Balogh Csaba 3.a
III. Kocsis Ágnes 3.b

4. osztály:
I. Janocsek Zsófia
II. Dura Zsófia
III. Vizi Gréta
Különdíj: Cirják Kitti

Az iskolai programok még közel sem értek véget a szavalóversennyel, hiszen Ica néni és Erika néni a Parlamentbe szerveztek látogatást, melyre számos tanuló jelentkezett. Ők elmondhatják, hogy már nemcsak a TV-ből, vagy a Duna-partról, hanem közvetlen közelről és belülről is láthatták hazánk egyik legcsodálatosabb épületét. Természetesen mindenkit lenyűgözött a látvány.

Március utolsó napjaiban került sor a Sas-hegyi kirándulásra, mely pályázati nyereményünk utolsó előtti állomása volt. Három részből tevődött össze a várva várt túra: egy sétából a tanösvényen, egy filmből, mely bemutatta Sas-hegy kialakulását, és egy kisállat simogatóból. Mindegyik rész nagyszerű élmény volt számukra, de ami legjobban elnyerte a gyerekek tetszését, az a kisállatokkal való találkozás volt. Láthattak vadászgörényt, patkányt, egeret, borzot, rókát, melyek cirkuszban is fellépnek. Gazdájuk egyenként bemutatta őket, és a résztvevők szemtanúik lehettek, mi mindenre képesek ezek az okos kis állatkák. Áprilisban kerül sor az utolsó állomásra, melyet izgatottan várnak a harmadik, negyedik, és ötödik osztályos diákok, akik e pályázat nyertesei lettek.
Hamarosan itt az év vége, ezért felhívjuk a diákok figyelmét arra, hogy még van egy kis idő a jegyek javítására, melyek már szigorúan bekerülnek a bizonyítványba.

További információkért és képekért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


Szavalni jó!

Olyan világot élünk, amikor mélyre kell ásni ahhoz, hogy valódi értéket találjunk, amikor a zajban nehezebb meghallani az igaz szót. A mai generáció hamarabb csatlakozik az internetre, mint hogy egy verseskötetet vegyen a kezébe. Mégis szerencsére akadnak tanulók Felsőpakonyon (is), akik egy-egy versben megtalálják a szépséget és vállalkoznak arra is, hogy kívülről megtanulják és közönség előtt előadják a művet. A résztvevőknek dicséret érte! Az idei felsős szavalóversenyen a következő tanulók előadása nyerte el a zsűri tetszését:

1. helyezett:
Hojer Kristóf (8.b) és Nagy József (8.a)

2. helyezett:
Paragovics Krisztofer (6.a)

3. helyezett:
Hajas Kitti (6.b)

A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület különdíját kapta: Halmavánszki Judit (5.) és Sebők Dávid (6.a) tanulók.

Köszönjük a zsűrinek a közreműködést!

Riegel Ágnes


Az alsó tagozat drog, alkohol és dohányzás ellenes témában hirdetett rajzpályázatot. A tanulók az osztályfőnökeikkel beszélgettek ezekről az egészségre káros szerekről. Megismerték romboló hatásaikat, melyek egyaránt veszélyesek lehetnek mind a gyerekekre, mind a családra nézve.
Az elkészült rajzok már tükrözték a szerzett ismereteket.
Nyertesek:
1. helyezett: Janocsek Zsófia 4.o.
2. helyezett: Balogh Enikő 3.a
3. helyezett, Keliger Tamás 3.b
Graturálunk nekik!


XI. Asztalitenisz bajnokság

Március 31-én lezajlott a XI. Asztalitenisz bajnokság tavaszi fordulója a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében. A szép számú jelentkező között régi és új versenyzők mérkőztek meg az érmekért, a további helyezésekért, s nem utolsó sorban a közös sportolás élményéért. A labdák negyed tíztől délután 3 óráig pattogtak, amely után közös ebéden vettünk részt.

A verseny résztvevői:

1. Agócs Attila
2. Fitos Róbert
3. Gergely Mihály
4. Hóf Sándor
5. Horváth Gergely
6. Kollár István
7. Laky Lajos
8. Licsár Zsolt
9. Ments László
10. Mladoneczky Mihály
11. Mósa László
12. Papp Norbert
13. Rehó Imre
14. Tancsik László
15. Tőtős György
16. Vizi János
17. Zsíros József

Helyezések:

I. Rehó Imre
II. Licsár Zsolt
III. Ments László
IV. Hóf Sándor
V. Tőtős György
VI. Mladoneczky Mihály
VII. Vizi János
VIII. Tancsik László
IX. Zsíros József

Következő bajnokságunk decemberben a Mikulás Kupa elnevezésű verseny lesz.
Blogunkon további információk és fotók találhatók, melynek címe: http://necc06.blog.hu

Matisz Zsolt

Katolikus

Ha itt lettél volna…

Az első zarándoklaton, 2012. március 10-én, a pest környéki plébániák látogatásán 10 fővel vettünk részt. Gyönyörű napsütéses napunk volt. Szeretettel fogadták a zarándokokat a kedves plébános atyák, és ismertették a templomuk történetét. Megtekintettük az urnatemetőket, kriptákat. A fóti gyönyörű gótikus templom volt utolsó állomásunk. Itt a plébános úrral történt beszélgetésem során elmondta - most egy nagyon szép mondatot idézek-: „Vigyázzanak Hefler Gábor atyára, mert egész Pest megyében kevés az ilyen lelkes és alkotó kedvű ember.”
Tájékoztatólag közlöm, hogy a templomunk fűtési munkáinak első része elkészült. Szeretnék köszönetet mondani minden kedves adományozó testvérünknek, akik már hozzájárultak a következő munkák megkezdéséhez. A segítő szándékokat segítse a jó Isten kegyelme.
Készülünk a Mjálisra. Bográcsolunk és reméljük jól érezzük majd magunkat! Szeretettel fogadunk minden kedves vendéget, aki meglátogatja sátorunkat.

Köszönettel: Berencsi Gézáné
egyháztanács elnöke


HÚSVÉTI PREDIKÁCIÓK: A BIZALOMRÓL

Böjte Csaba testévér prédikációiból és pedagógiai módszeréből a bizalom felépítése tűnik a leghangsúlyosabbnak. Azok az árva gyerekek, akik az ő gondozásába kerülnek nemcsak a szülők, ennivaló, ruházkodás és lakás hiányától szenvednek, hanem legfőképpen az életbe vetett és a beléjük vetett bizalom hiányától. Nem fontosak ők senkinek, nem fontos nekik sem semmi…
Ezt próbálja Csaba testvér leghamarabb orvosolni. Mindjárt a felvételnél puhatolózik, hogy van-e a gyereknek valami erőssége, amire lehetne építeni az ő megbecsülését. Pl. Az egyik gyerek matekból jobb volt, mert azt nem kellett tanulni, csak az órán megfigyelni, és megy valahogy. Egy idő után Csaba testvér megkérdezte, hogy milyenek a jegyei, hogy megy a matek…? Hát, matekból vannak jegyek, amelyek a legjobbak! Én nem hiszem, hogy lehetne neked a legjobb jegyed!!! A gyerek az ellenőrző könyvével bebizonyította saját igazát. Csaba testvér megsemmisült, és sajnálta, hogy nem hitt, nem bízott ebben a gyerekben. Hát ezt jóvá kellett tenni. Jóvátételként a gyerek minden osztálytársát meghívta fagyizni.
Ettől kezdve az osztálytársak is felnéztek a tanulótársukra, mert neki köszönhették a fagyizást…
Íme, egy történet a számtalan közül….

Építsünk fel egy húsvéti prédikáció-sorozatot a bizalom formálásával, erősítésével kapcsolatban! Íme a vázlata.

Nagycsütörtök: Bizalom a férfiakban.
Az utolsó vacsorán csak férfiak voltak jelen…
Olvasmány: A húsvéti bárányvacsora
Szentlecke: Szent Pál: az utolsó vacsora elbeszélése.
Evangélium: Lábmosás.
A parancsok pozitív megfogalmazását is ide lehet csatolni!
VII. Dolgozz becsületesen. VIII. Az igazságot szolgáld. Mennyit fáradoznak a férfiak a munkában és az igazság szolgálatában!
- A vacsora sokak szerint a nők feladata. Nőies dolog főzni. Bár, a főszakácsok általában férfiak…
A közös étkezés az egybetartozásnak, a szeretetnek az ősi gesztusa. Lásd lakodalmak, halotti torok stb.
- A vacsora készítéshez alázat is kell. Alázat jóknak és rosszaknak egyaránt kell. Az alázatban tudja felmérni az ember, hogy hol áll. Ne gondoljon magáról se többet, se kevesebbet.
- A bizalomra rá kell szolgálni előre és utólag is. Rám mernek bízni egy feladatot. El merek vállalni egy feladatot. Ezt csak a helyes alázatban tudom felmérni.
- A bizalmatlanság megmérgezi a légkört. Semmit sem lehet jól csinálni, a jóakarat is visszájára fordul.

Nagypéntek: Bizalom az Mennyei Atya szeretetében.
O: Izaiás: Szenvedő szolga
Szl: Szenvedésből engedelmességet tanult Jézus.
E: János passió: Jézus Annás és Pilátus előtt, a temetése…
A parancsokból. I. Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
Jézus egészen rábízza magát a Mennyei Atyára. Odaadja az életét, és bízik Benne, hogy visszakapja. Nem csalódik.

Nagyszombat: Bizalom az Atya teremtett világában
O: Három olvasmány: Teremtés, Ábrahám áldozata, Vörös tengeren való átvonulás.
Szl: Krisztussal meghalunk, vele élünk.
E: Jézus feltámadása.
Parancsokból: II. Isten nevét hiába ne vedd.
Jézus három napig teljesen eseménytelenül a sírban van. Nem fakír mutatvány. Valódi halál a rettenetes halott kémlelés után. (A katona megnyitja az oldalát!)
Tudni kell az eseménytelenséget, a tehetetlenséget is elviselni, és nem mindjárt szitkozódni, átkozódni, káromkodni.
Jézus bízik a jövendölésben: Szentedet rothadásnak nem adod. Bízik, hogy élve fog kikerülni a sírból. Bízik, hogy kegyelemmel karöltve képes erre az Atya alkotta természet, még ha ujjá is kell teremteni.

Húsvét vasárnap: Bizalom az újjáteremtésben.
Bizalom abban, hogy ha vasárnap ünnepelünk, pihenünk, a köznapokon eredményesebben tudnunk dolgozni.
O: Együtt ettünk, ittunk vele.
Szl. Krisztus ül az Isten jobbján.
E: Mária Magdolna, Péter és János az üres sírnál.
Parancsokból: Az Úr napját szenteld meg.
Az Úr napja a hét első napja. Az újjáteremtés napja. Ez a bibliai együttes utalás az utolsó vacsorára. (Együtt ettünk és ittunk vele) A vacsora a bizonyság Jézus feltámadására. Így volt ez az emmausziakkal is. Így van ez velünk is. A szentmise a legfőbb alkalma annak: Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

Húsvét hétfő: Bizalom az asszonyokban
O:Dávid jövendölése
E: Asszonyok a sírnál.
Parancsokból:
IV. Atyádat, anyádat tiszteld.
V. Vigyázz magad és mások testi és lelki épségére.
VI. Légy szemérmes.
Ezen parancsok átadásában az édesanyáknak kell fáradozni. Ahogy az anya, apa bánik a nagyszülőkkel, úgy fognak vele is bánni gyermekei öregségére. A szülőnek kell, legfőképpen az anyának az életet tisztelni, elfogadni stb. Úgy kell tanítani a gyerekeket, hogy magatartásuk ne legyen ingerlő, ne vezessen fel a lejtő tetejére, mert onnan nincs megállás.

Nagy élmény volt Csaba testvér gyáli látogatása, prédikálása. Jó példát adott a bizalom építésére.
Említettem neki, hogy a gyűjtés Gyálon nem biztos, hogy olyan eredményes lesz, mint másutt. Itt sok a munkanélküli, nem jó a talaj, nem lehet gazdálkodni stb. Erre azt felelte: Semmi baj. Missziózni egy ferencesnek adományok nélkül is kell… Ez igazi bizalom. A mennyei Atyára bízza az adományokat… (Végül azt hiszem nem vallottunk szégyent Isten előtt, mert Csaba testvér meg se olvasta, odatette a többihez!:)

Hefler Gábor plébános


Református

A Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség
2012. május hónapban tartandó kiemelt ünnepi alkalmai

  • Május 6. (vasárnap ) 10.00 Anyák napja a gyermekek műsorával és köszöntésével
  • Május 10. (csütörtök) 18.00 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet
  • Május 12. (szombat) 09.00 Konfirmációi vizsga a Presbitérium előtt
  • Május 13. (vasárnap) 10.00 Konfirmáció ünnepi hitvallás és fogadalomtétel + úrvacsora
  • Május 17. (csütörtök) 18.00 Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe – hálaadó istentisztelet

Pünkösd heti ünneprend:

Május 24-25. - úrvacsorai előkészítő istentiszteletek

  • Május 24. (csütörtök) 18.00 - Bűnbánati istentisztelet
  • Május 25. (péntek) 18.00 - Bűnbánati istentisztelet
  • Május 27. (vasárnap) 10.00 - Pünkösd ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással.
  • Május 28. (hétfő) 10.00 - Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra! Vizi János lelkipásztor

Református hittantábor:
Időpontja: 2012. június 25-29.
Helye: Fülöpháza
Költsége: 16.000 Ft/fő. Ha egy családból több gyermek jön: 13.500 Ft/fő.
Jelentkezés végső határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Június 3.);
Kérjük, a jelentkezéssel 8.000 Ft előleget befizetni!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz. Ezután sajnos már nem fogadunk el jelentkezéseket.

Gyülekezeti családi hétvége
Időpontja: 2012. június 29-július 1. (péntek-vasárnap)
Helyszín: Fülöpháza
Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál, családonként 10.000.-Ft előleg befizetéssel. 10 családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg.
Jelentkezés végső időpontja: 2012. Június 3.

GYÜLEKEZETI MOZI FILMKLUB
Minden második hónap harmadik péntekén vetítünk egy filmet!
Következő alkalom időpontja: 2012. április 20. 17.30 – Gyülekezeti terem.
Utána egy kis sütemény mellett megbeszéljük a film mondanivalóját.
A film címe: HA A FÉRFI IGAZÁN SZERET (amerikai szinkronizált fim)
Andy Garcia és Meg Ryan főszereplésével
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Adó 1%: Református Egyház technikai kódszáma: 0066
További 1%-al támogathatunk egyesületeket és alapítványokat. Néhány javaslat:

Egyesület neve: Adószáma:
Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület - Biatorbágy 19176767-1-13
Biblia Szövetség Alapítvány 19171982-1-13
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány 18002320-1-42
Bethesda Kórház Alapítvány 18042539-1-42

Könyvtár

RAJZPÁLYÁZAT
„ÉN ÉS A VASÚT!”

címmel

A felsőpakonyi vasúti jegypénztár rajzpályázatot hirdet „Én és a vasút” címmel. A pályázatra minden, a településen élő, vagy iskolába/óvodába járó gyermek beadhatja az általa készített rajzokat szabadon választott témakörben, de a pályaműveknek kapcsolódnia kell a vasúti közlekedéshez. A rajzokon lehetnek állomások, vonatok, vasúti tájak, utazási élmények stb.

A pályázatokat 2012. május 25-ig lehet leadni a településen található vasúti jegypénztárban, nyitvatartási időben. A pályaműveket kérjük, hogy lezárt A 4-es méretű borítékban helyezzék el és a borítékra az „Én és a vasút rajzpályázat” feliratot írják rá.

A borítékba külön lapon a pályázó gyermek adatait kérjük feltüntetni: név, kor, és iskola vagy óvoda neve, csoport vagy osztály megjelölésével.

Pályázati feltételek:

* felsőpakonyi lakhely vagy
* a pályázó gyermek felsőpakonyi iskolába, óvodába jár
* 5-10 év közötti életkor
* csak saját készítésű rajz adható le
* szülői hozzájárulás a részvételhez és a mű esetleges kiállításához a településen.

Pályaművel kapcsolatos kikötések:

* Más pályázatra korábban beadott művek nem vehetnek részt
* Az elkészítés módja szabadon választott (festés, rajz, filctoll, stb.)
* A művek csak A 4-es méretűek lehetnek

Az érvényes műveket zsűri bírálja el és az 1-3 helyezetteket díjazásban részesíti. Eredményhirdetés május 29-én az Önkormányzat honlapján és az iskola/óvoda faliújságain keresztül.

I. helyezett: családi belépő a Vasúttörténeti Parkba (Budapest)
II. helyezett: ajándékcsomag
III. helyezett: ajándékcsomag

Bővebb információ a felsőpakonyi vasúti jegypénztárban kapható!

Rajzra fel!

Üdvözlettel: Barcza Lajos, a jegypénztár üzemeltetője

Civil

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindenkinek, akik elkísérték férjemet és édesapánkat 2012. 03.09-én utolsó útjára, és lerótták tiszteletüket.
Köszönjük Füzi Annamáriának és az Elohim Kft. dolgozóinak a temetés méltó lebonyolítását.

Horváth család


10 ÉVES A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET

A 2005. év eseményei az egyesület életében

Erre az évre nagyon rányomta bélyegét a 2004. december 5-i, a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett népszavazás lehangoló végeredménye. Sajnos, Felsőpakonyon is csupán 742 jelent meg a 2039 választópolgárból, így a magunk 36 %-os részvételével, nálunk is érvénytelen volt a szavazás.
Az a néhány ember, aki példát mutatott falunkban is, hogyan kell szeretni és megbecsülni határainkon kívülre szakított nemzettestvéreinket, hogy kell őrizni a lángot magyarságuk tudatában, hogy kell őket segíteni lelki támogatásunkkal, összetartozásunk hangsúlyozásával, hiába küzdött. Világraszóló szégyen volt ez a szavazás. Önakaratunkból szentesítettük Trianont.

Január 24-én, a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére ünnepi műsor keretében nyílt meg Losonczi Lilla festőművész kiállítása. Losonczi Miklós műtörténész méltatta.

Február 24-én újra feltámasztotta a Magyarok Mózese Kiállítást Holényi László és Révész Ferenc Alsónémedin, a Halászi Károly Művelődési Házban, Geiger Marianna vezető meghívására. Nagy siker volt: az általános iskolások szervezett történelemórát tartottak Bocskai István tiszteletére. Ennek tiszteletdíját a Mártírok Emlékparkjára fordította az Egyesület.

Február 25-én megemlékeztünk a Kommunizmus Áldozatairól.

A március – április parképítéssel telt: tereprendezéssel, fásítással. Csoportokban vagy családonként, ki hogyan tudott rá időt áldozni, alkalmat teremteni. Nem feledkeztünk el az állomás területének karbantartásáról sem. Felújítási munkákat végeztünk, sziklakerteztünk. Fotóink beszámolhatnak a végzett munka komolyságáról.

Május 2-án HAJDANVOLT TÜNDÉRKERTÜNK: ERDÉLY címmel a „Szűkebb hazánk: Felsőpakony” Polgári Kör és egyesületünk Petrás Mária csángó iparművész és előadóművész kerámia szobraiból és Mohai Péter fotóművész erdélyi fotóiból kiállítást rendezett a Klub- Könyvtár nagytermében.
Az ünnepélyes megnyitóra az iskola tornatermében került sor, teltház mellett! Énekelt nekünk Petrás Mária és a katolikus templom énekkara, beszélt a határon túli magyarokról azok kiváló ismerője: Halász Péter néprajzkutató. Erdélyi költők verseit mondta el Donkóné Simon Judit, aki a Nyárád mentén született, és tanárnőként az erdélyi irodalom avatott tolmácsolója Érden. Utazásokat szervezett Erdélyországba, hogy pótolja azt az ismeretanyagot, amit közoktatásunk elmulasztott belénk táplálni. Megjelent körünkben, ajándékként, az a Sellei Zoltán, aki azóta a Jóistent kápráztatja el Dsida Jenő Psalmus Hungaricusával, hasonlóképp, mint velünk tette azon a délutánon. Gyönyörű volt a nap. Talán, letudtunk valamit bűneinkből nemzetünk előtt azért az áldatlan népszavazásért!

Júniusban parkoztunk teljes erőből.

Július 16-tól 20-ig Donkóné Simon Judit Észak - Erdélybe szervezett kirándulásához csatlakoztunk, az egyesületből tízen. Szatmárnémeti, Koltó, Nagybánya, Misztótfalu, Nagymajtény, Nagykároly, Érmindszent, Máramarossziget tájain: csupa történelem, csupa irodalom, csupa emlék. Gutin – hágó, Bódi-tó, Desze: csupa szépség, Szaplonca: csupa vidámság. Felejthetetlen élményekkel töltekeztünk, miközben végig tanultuk ami kimaradt, s újratanultuk ami elfelejtődött.

Augusztus 20-án közösen ünnepelhettünk a faluval a Petőfi téren. Énekelve, verselve, kenyeret áldva.

Szeptember végén ünnepelhettük az Önálló Felsőpakony 15. évfordulóját közösen, együtt volt a falu a szép programokban. Fehér Anna csodás gyöngyeinek kiállítása, Agócsné Polgár Aranka és Metzker Pál hangversenye a katolikus templomban, a vendégek: Sinkovits Vitai András ás Dévai Nagy Kamilla verses-zenés délutánja fémjelezték az emlékezetes napokat, amelyeken részt vehetett a falu apraja és nagyja.

December 17-én pedig előzetes Karácsonyestet rendezett az egyesület mindazok tiszteletére, akik éveken keresztül támogatóink voltak munkáink során, s részvételükkel gazdagították rendezvényeinket, hozzájárultak, hogy igazi közösségi élményekkel gazdagodhasson falunk. Versekkel, muzsikával, énekkel és misztériumjátékkal, halászlés vacsorával tettük emlékezetessé az estet, valamennyiünk örömére.

Szép volt, munkás volt ez az év is.


A Darumadár Nyugdíjas Klub márciusi élete

Március 1-jén 15 órától vezetőségi ülést, majd 16 órától énekkart, 17 órától pedig klubnapot tartottunk.

Március 8-án a „fiaink” meglepetéssel szolgáltak Nőnap alkalmából. Gergely Misikénk vezetésével, Tóth Zolikával bevásároltak és a többi ifjoncot (Sipiczki Feri, Paulick Sanyi, Czirják Józsi, Jankó Imre, Kovács Feri, Jankó Isti, Siska Feri) befogták teríteni, szendvicseket készíteni. Mire 17 órára a hölgyek megérkeztek, szépen terített asztal, gusztusosan elkészített és feltálalt szendvicsek és üdítők fogadták őket. Gergely Misike köszöntővel kezdte, majd Tóth Zoltán sziporkázó versével teremtett vidám hangulatot. Czirják Józsi verse igazán megható volt. A falatozás után mindenki szép virágot kapott ajándékba. Kedves meglepetés volt, nagyon jólesett mindannyiunknak! KÖSZÖNJÜK!
Azért a fiúkról sem feledkeztünk meg, mivel e napon Zoltán névnap is van, és egyetlen Zoltánunk még a születésnapját is ekkor ünnepli, így Fűziné Esztikénk szép verssel köszöntötte Tóth Zolikánkat. A mi Heim mamánk pedig linzert, kókuszgolyót és finom sós pogácsát hozott, mivel Marika lánya is ezen a napon született. Vezetőnk, Lőrentei Erzsike, csillagos 5-ös re értékelte a napot.

A március 15-ei klubnap elmaradt, de a 14-ei iskolai ünnepségen és a koszorúzáson, a Petőfi-téren, több klubtársunk is részt vett.

Március 20-án reggel 38-an Tiszakécskére mentünk. Az idő és a víz ismét szuper volt, és a Fejedelmi Pékség szintúgy.

Március 22-én a Turai Ida bérletesek Bencze Ilona és Hűvösvölgyi Ildikó műsorát élvezhették, majd 15.30-tól vezetőségi ülést tartottunk, utána pedig énekkart és klubnapot.

Március 29-én ismét énekkarunk és klubnapunk volt, ahol Mózsikné Ilonka - mivel Lőrentei Erzsikénk szabin volt Tiszakécskén- felhívta a figyelmünket az április 2-án megtartandó Kirakodó-vásárra és a 4-ei Tavaszi koncertre, melyek a Klubkönyvtárban kerülnek megrendezésre.

Tehát, nyugodtan mondhatjuk, mozgalmas volt a márciusunk is.
Már előre tudjuk, hogy április 24-én Tiszakécskét vesszük ismét célba.

Kovácsné Németh Ilona


Polgárőr

Hivatalosan is 2éves lett a Pakonyi Polgrőr Egylet és a Szomszédok Egymásért Mozgalom. Az alapszabályban meghatározottak szerint, most járt le a vezetőség mandátuma, ezért az évértékelő közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is volt. A leköszönő elnök, Dr. Szántó József helyét Dobos Sándor vette át, és az eddigi vezetőség (Oláh Istvánné, Kempf Károly Ignác) 2 új taggal, Fazekas Ferenccel és Apró Attilával bővült.

A közeljövőben ifjúsági tagozat beindítását tervezzük. Szeretnénk, ha még több fiatal csatlakozna szervezetünkhöz, és segítene a helyi közbiztonság növelésében. Bővebb információkat egy személyes találkozás során szerezhetnek, Dobos Sándortól.

Korábban említésre került, hogy május 26-án Polgárőr Bázis avató ünnepséget tartunk. A ház elkészült ugyan, de a „kert” még hagy némi kívánni valót maga után, így kérünk mindenkit, aki munkájával vagy anyagilag hozzá tud járulni a tereprendezéshez, keresse Dobos Sándort. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a napokban megérkezett térkő felajánlójának.

Felhívás!

Tagfelvétel a polgárőrség köreibe. A jelentkezésre 17éves kortól, büntetlen előélettel van lehetőség. Érdeklődni Dobos Sándornál lehet, az alábbi telefonszámon: 06209782429

Rupp Ferenc

Sport

Hátbelső

Tisztelt Olvasó!

2012. március 24-én a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete jótékonysági bált rendezett. Bár nem voltak sokan, a bál jól sikerült, nagyon vidám hangulat kerekedett.

Köszönetet mondunk azoknak, akik eljöttek, s ezzel támogatják a Vöröskereszt tevékenységét.

Köszönjük a munkáját a segítő kezek tulajdonosainak, akik részt vettek a siker megteremtésében:
- a terem díszítőinek, Nagyné Pál Tündének és segítőinek
- a terem berendezőinek, Heim Antalnak és munkatársainak
- a nyugdíjas klub tagjainak a terítésért, tálalásért

Hálás köszönet a műsorban közreműködőknek:
- a Zumba tánccsoportnak és vezetőjüknek, Obornyák Tímeának
- a West Dance Team táncosainak és Csepcsényi Zsoltnak, Ceglédi Krisztinának (irigyeltük az ügyes, fürge lábakat)
- a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkarának és vezetőjüknek, Nagy Sándornénak – rájuk mindig számíthatunk. Most is szép, vidám műsorral kedveskedtek.
Köszönjük Trapp Icának a büfé biztosítását, a Jó Barátok Vendéglőnek a finom vacsorát, Kerepeszki Norbertnek a talpalávaló zenét.
Szeretnénk megköszönni az adományokat, a finom pogácsát, az értékes tombolákat és a támogató jegyek vásárlását is. HÁLÁSAK VAGYUNK MINDENKINEK, AKI BÁRMILYEN MÓDON HOZZÁJÁRULT A BÁL SIKERÉHEZ!

Ezúton köszönjük meg a március 28-án tartott véradás résztvevőinek, hogy vérükkel – önzetlenül – életeket mentettek. A következő alkalommal is várjuk azokat, akik adhatnak vért!

Czirják Józsefné
a Vöröskereszt helyi titkára


Hátlap

2012_04_apr.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)