Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_06_junijuli

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 06. szám, 2012.

Lapzárta: június 20

Szerkesztőbizottsági: ???? 25-28 Feri

Következő lapzárta (aug-i száma): júli 24!!!

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

FELHÍVÁS!

Felsőpakony Község utcáin a rendszeresen végzett kutyabefogások ellenére is, folyamatosan jelennek meg a lakosokat zavaró, veszélyeztető, felügyelet nélkül kóborló kutyák! Megkérem a Tisztelt Lakosokat, hogy amennyiben településünk területén kóbor ebet észlelnek, úgy tegyenek bejelentést a Polgármesteri Hivatal felé. Ezt a 06 29 317-131-es telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton tehetik meg. Kérem, hogy bejelentés esetén mindig pontosan adják meg a kóbor állat fellelhetőségét (utca, házszám). Tovább segíthetik a gyepmester munkáját, ha a kutya fajtáját, színét, termetét is bediktálják. Felhívom továbbá a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy házi kedvencüket a saját érdekükben szíveskedjenek megkötni, illetőleg kerítésen belül tartani. Így elkerülhető, hogy a gyepmester gazdával rendelkező, otthonról elszökött állatot fogjon be.

Köszönettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


TÁJÉKOZTATÁS ÜGYÉSZSÉGI FELJELENTÉS MEGTÉTELÉRŐL!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy Felsőpakony Község Önkormányzata, mint a KÖVÜZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa 2012. május 30-án feljelentést tett az ügyészségen a gazdasági társaságnál 2012. május 22-ig alkalmazásban álló munkavállalója ellen,

jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettének gyanúja miatt.

A gyanú szerint a KÖVÜZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló munkavállaló a díjbeszedések alkalmával a fogyasztóktól átvette a szolgáltatási díjakat, azonban ezen összegek egy részével sajátjaként rendelkezett, nem fizette be a szolgáltató gazdasági társaság számlájára.

Felsőpakony Község Önkormányzata


TÁJÉKOZTATÓ!
PÁLYÁZATI PÉNZ VISSZAFIZETÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy Felsőpakony Község Önkormányzatának egy, az előző ciklusban elnyert és lebonyolított pályázatához kapcsolódóan pénzvisszafizetési kötelezettsége keletkezett a Vidékfejlesztési Minisztérium felé.

Felsőpakony Község Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be az illetékes minisztérium felé, „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” címmel meghirdetett pályázati felhívás keretein belül. Az eljárás során a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a pályázatban meghatározott feladatok elvégzésére 3.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot.

A Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Gazdálkodási Főosztálya utólagosan elvégezte a szóban forgó pályázat ellenőrzését, amely során több ponton is kivetni valót talált a 2010 júliusában benyújtott beszámolóban.

Mivel a pályázat lebonyolítása és elszámolása még az előző ciklusban történt, így az Önkormányzat jelenlegi vezetése csak a rendelkezésre álló iratok alapján tájékozódhatott a történtekről. A hiánypótlás maradéktalan megküldése és az ügy megnyugtató rendezése végett felkerestük az előző ciklusban tevékenykedő polgármestert is, nyilatkozzon a pályázat lebonyolításáról, elszámolásáról. Sajnos az egyeztetések befejeztével is számos olyan lényegi és hiányzó pont maradt, amelyekről polgármester asszony sem tudott számot adni, így a hiányzó dokumentumokat nem tudtuk az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani.

A pályázati elszámolásból többek között az alábbi tételek hiányoznak:

 • „A benyújtott beszámoló nem ad egyértelmű és meggyőző tájékoztatást a program keretében felszedett hulladék fajtájáról és fajtánkénti mennyiségéről (a megküldött mérlegjegyeken ipari szilárd hulladék szerepel, bár a hozzárendelt EWC kód mást takar, pontos kimutatás nem érkezett).
 • Egyáltalán nem érkeztek fotók az előtte- utána állapot bemutatásával kapcsolatosan, holott ez a szerződésben is előírt feltétel volt.
 • Vitatható, hogy az .A.S.A. által kiadott számlák valóban a program keretében felszámolt hulladékra vonatkoznak, illetve nem került csatolásra a programhoz kapcsolódóan az .A.S.A.-val kötött megállapodás, megrendelés.
 • Nem került csatolásra a beszállítást végző felsőpakonyi cég által elvégzett munka teljesítésigazolása.
 • A beszállítást végző cégek sem a megvalósítás idején, sem később nem rendelkeztek a rendelkezésre álló adatok alapján hulladékkezelési engedéllyel, így ők jogszerűen nem is szállíthatták volna a hulladékot.
 • Hiányzik a KÖVÜZ Nonprofit Kft. által felajánlott természetbeni hozzájárulás gépüzemnaplók formájában történő dokumentálása.
 • Vitatható a civil szervezetek részéről felajánlott önkéntes munkákat igazoló jelenléti ívek hitelessége.”

A fentiek alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes főosztálya a napokban kiküldött levelében megállapította, hogy a teljes igényelt összeggel támogatott program megvalósítása nem a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően valósult meg, így Felsőpakony Község Önkormányzatát 1.200.000.- forintnyi pénzeszköz visszafizetésére kötelezte.
Az Önkormányzat jelenlegi vezetése 12 havi részletfizetési kedvezményt kért a visszafizetendő tételre, tekintettel arra, hogy az összeget csak az egyébként is szűkös költségvetésünk terhére tudjuk visszafizetni.

Tisztelettel: Horváth Gergely alpolgármester


Kivonat a 2012. május 09-én, 17:00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésről:

 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a Herman Ottó Általános Iskola igazgató (2363 Felsőpakony, Iskola u. 20.) vezetői állására, (magasabb vezető) határozott időtartamra (5 évre). A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatot a Önkormányzat hivatalos weblapján, a helyi újságban, és az Oktatási és Kulturális Közlönyben illetve az NKI honlapján tegye közzé.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítja a 47/2012. (IV.25.) számú határozatát. A testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló módosított pénzügyi kitekintő táblázatát, annak áttanulmányozása után elfogadja. A táblázat elkészítésére az előző ciklusban felvett kétszer ötvenmillió forintos hitel meghosszabbítása végett volt szükség.

Kivonat a 2012. május 29-én, 17:00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésről:

 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak mellékleteit, azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvvizsgáló az éves egyszerűsített beszámolót korlátozó záradékkal fogadta el. Az egyszerűsített éves beszámoló korlátozó záradékkal történő ellátására a gazdasági társaságnál a közelmúltban felderített számviteli, gazdasági visszásságok miatt volt szükség.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság Felsőpakonyon végzett 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját annak áttanulmányozása és megtárgyalása után elfogadja.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2011. évi pénzügyi mérlegéről szóló beszámolóját annak áttanulmányozása és megtárgyalása után.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mesevár Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-es nevelési évében indítandó csoportjainak számát 5 csoportban határozza meg, továbbá engedélyezi a csoportokban az előírt maximális létszám 20%-kal történő megemelését.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Herman Ottó Általános Iskola 2012/2013-as nevelési évében indítandó osztályainak számát 13 csoportban határozza meg, melyből 1 iskolaotthonos csoport, továbbá engedélyezi az 5. osztályban az előírt maximális létszám 20%-kal történő megemelését.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Egyenlő Esélyt Közalapítvány 2011. évi munkájáról szóló beszámolót annak áttanulmányozása és megtárgyalását követően. Az alapítványi beszámolót Matisz Zsolt iskolaigazgató úr készítette: „A 2011. naptári évet az előző év sikeres munkájának köszönhetően nagyon magas, több mint 1 millió forintos egyenleggel kezdtük. Ebben az évben is céljaink között szerepelt a bevételi források keresése, s az alapítvány népszerűsítése által támogatók keresése. Az 1 %-os felajánlások által ebben az évben is a korábbi évekhez hasonló összegű támogatás érkezett alapítványunk számlájára. Ebben az évben első alkalommal szerveztünk elektronikai hulladékgyűjtést, mely során 20 ezer forinttal, míg a Dinasztia Tankönyvkiadóval kötött megállapodás nyomán 41 ezer forinttal nőtt bevételünk.
  Ez év másik jelentős célja a felhalmozott összeg ésszerű elköltése volt oly módon, hogy a lehető legtöbb tanuló is előnyt élvezhessen belőle, s jusson jutalmazásra (ezzel együtt további ösztönzésre) és szakkörök támogatására is! Kiadásainkat az Alapító Okiratban megfogalmazott célok és hagyományaink határozzák meg. Összesen 36 240 Ft-tal támogattuk szakköreinket. 20 670 Ft-tal a pályaorientáció, 15 570 Ft-tal pedig az angol nyelvi előkészítő szakkört. E szakköri támogatások keretében nyersanyag, eszköz és tankönyv beszerzések szerepelnek. Korszerűsítés céljából 2011 májusában 308 675 Ft értékben interaktív csomagot vásároltunk az angol nyelvi labor számára, mely tartalmaz 1 db interaktív táblát, 1 db projektort a vetítéshez és 1 db konzolt a megfelelő rögzítéshez, s álltuk a szerelési és üzembe helyezési költségeket is. Júliusban újabb interaktív csomag vásárlására került sor, ezúttal az alsó tagozat részére. A csomagban ugyanúgy szerepelt 1 db digitális tábla, 1 db projektor, kiegészítő eszközök, valamint beszerelési költségek. Ezzel elértük azt a célt, hogy mindkét tagozat, azaz iskolánk valamennyi tanulója korszerű oktatási eszközök használatával bővítheti tudását. (Az év során a digitális táblák használatával és kezelésével kapcsolatos továbbképzést tartottam pedagógusaink részére.) A tanévzáró ünnepélyen 30 ezer forintot fordítottunk 2 tanulónk jutalmazására. 20 ezer forintos vásárlási utalványt kapott az „Év tanulója” – díj nyertese, 10 ezer forintos vásárlási utalványt pedig a „Herman –díjas” tanulónk. A 2011. évet 554 466 Ft-os egyenleggel zártuk.”
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Pakonyi Palánták Közalapítvány 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozása és megtárgyalása után. A beszámolót Szalóki Éva Tünde óvodapedagógus készítette: „2011. évben a magánszemélyek személyi-jövedelemadója 1 %-nak felajánlásából befolyt összeg: 333 896 Ft. 2011. december 31 – én az alapítvány 199 158 Ft összeggel zárta az évet.
  A 2011-es év történései: óvodánk ebben az évben újból pályázott és elnyerte a „ZÖLD ÓVODA” címet, így a következő három évben is büszkén viselhetjük ezen elnevezést. Célunk olyan természetszerető, természetvédő gyerekeket nevelni akik a későbbi években is szívesen tevékenykednek majd ezen cél érdekében. Külön munkatervvel dolgozunk, melyben a jeles zöld napok kiemelt szerepet kapnak (Víz napja, Föld napja, stb. ), de mindennapi életünkben is megjelennek a fenntartható életmód, a természet alapos megismerése, a természet szeretetére és megóvására nevelés.
  Óvodánk örömmel működteti az ovis-ügyes kezek kézműves szakkört, ahová tehetséges (tehetséggondozás) óvodásaink örömmel járnak. A szakkört anyagokkal, eszközökkel láttuk el, melyet felhasználtak foglalkozásaik alkalmával.
  A sportjellegű foglalkozásainkhoz vásároltunk tornaeszközöket, mely minden kisgyermek ügyesedését szolgálja. Udvari játékkészletünk három fajátékkal is bővült, mely szabad játékukhoz ad teret és mozgásuk fejlesztését szolgálja.
  Az ugri-bugri tornánkat is örömmel látogatják, a környék legjobban felszerelt tornatermében. Egyik csoportszobánk galériát kapott így bővítve a teret, mely mindennapi életük komfortosabbá tételét szolgálja, egy olyan „kuckót”, ahová szívesen vonulnak vissza a mesék birodalmába.
  Az olvasóvá nevelésünk szerves része, hogy gyermekeinket a „mese birodalmában” tartsuk. A nap bizonyos szakaszaiban mesélünk nekik, és képes könyvet, újságokat nézegetünk. Ezért különböző szakirodalmak vásárlását - mely az óvónői felkészülést nagyban segíti – tartottuk szükségesnek, valamint gyermekkönyveink tárházát bővítettük.
  Az ősz szezonnyitó rendezvénye a mára már hagyománnyá vált, és igen kedvelt Óvodai Tökfesztivál volt, ahol a falu lakossága is szép számban képviseltette magát. Ez a rendezvény igen kedvelt a családok körében, egész napos elfoglaltságot jelent gyermek és felnőtt számára egyaránt. Ennek az óvodai rendezvénynek az élére a szülők álltak, és mindenféle segítséget megadtak ahhoz, hogy gyermekeinknek maradandó élményben legyen részük.
  A Tökfesztivál bevételét egy sószoba kialakítására fordítottuk, mely nagyban szolgálja a légúti megbetegedések megelőzést.
  Itt foglalkozásokat tartunk, játszunk és étkezünk is. A nap minden szakaszában kihasználjuk a terem adta lehetőségeket. Ezen sószoba kialakításában (festés- illetve világításkorszerűsítés) egy vállalkozó apuka, Szaicz Csaba volt segítségünkre, aki 250 000 Ft feletti összegben segítette dologi adományával óvodánkat. Nem először, és reméljük nem is utoljára. Köszönjük!
  Karácsonyi, adventi vásárunkat is szép számmal látogatták a családok, óvodai illetve községi szinten is, melynek bevételét a gyermekek karácsonyi játékvásárlására fordítottuk.
  2011-ben vásárolt eszközök: játszótéri, mozgásfejlesztő játék vásárlása az udvarra, a tornaterembe, tökfesztivált segítő eszközök vásárlása (felvetőfonal, nemez, gyöngy, falap, stb.), karácsonyi játékvásárlás, könyvvásárlás (szakirodalom, mesekönyv, foglalkoztató füzetek). Szakkörnek anyagvásárlás, fejlesztő játékok vásárlása, sószoba kialakítása, galéria megépítése.
  Az elkövetkezendő év céljai: A 2008 év elején beindított kézműves szakkör folytatása, kibővítése, új anyagok és technikákkal való ismerkedési lehetőségek (waksz technika, selyemfestés, stb.). A VIII. óvodai Tökfesztivál megrendezése, adventi – karácsonyi vásár megszervezése községi szinten is, a jeles Zöld napok megünneplése. A sószoba bérbeadásának lehetősége. Törekedni fogunk a pályázati lehetőségek, rajzpályázatok maradéktalan kihasználására is. Továbbra is keressük és kutatjuk azokat a vállalkozókat, akik dologi vagy pénzbeli adományaikkal segíteni tudják alapítványunk működését, valamint szeretnénk támogatóink körébe bevonni az újonnan érkező gyermekek szüleit is.”
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az előterjesztésben megismert 2011. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. A beszámolót Kronvalter Emília készítette: „Felsőpakony község lakossága a 2011. évben megközelítette 3410 főt. Ebből a 18 éven aluli korosztály létszáma - az elmúlt években tapasztaltaknak megfelelően-, emelkedő tendenciát mutat. A korosztályon belül a 0-6 éves korúak száma 287 fő, a 7-13 éves korúak száma 269, és a 14-18 éves korúak száma 226 fő. Településünk a gyermekvédelmi és gyámhatósági problémák tekintetében a lélekszámhoz és a környező településekhez viszonyítva kedvező helyzetét az elmúlt évben is megtartotta, bár a gyámhatósági ügyek száma növekedett az elmúlt évben, ez részben a jogszabályok változásának is köszönhető. A családok anyagi helyzetében bekövetkezett kedvezőtlen változás és a munkanélküliség hatását elsősorban a segélykérelmek számában tudjuk mérni.
  Az anyagilag veszélyeztetett gyermekek száma az előzőekhez képest nagymértékben emelkedett. Az elmúlt évben 228 gyermek vált jogosulttá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A közmű szolgáltatatók felé 52 esetben adtunk igazolást a védendő fogyasztói státusz érdekében. Az előző évhez képest ez kevesebb, oka az, hogy a gázfűtésről több család tért vissza a hagyományos fűtésre. Az Önkormányzat az elmúlt évben 2.131.000 Ft-ot fizetett ki gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási támogatás, gyermekvédelmi segély jogcímén a 2010.évben fizetett 1.976. 320 Ft összeggel szemben. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 4 gyermek volt jogosult. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 128 gyermek jogosult, a részükre kifizetett összeg: 1.554.400 Ft volt. A tanév kezdetén 3 gyermek részesült beiskolázási segélyben, 17.000 Ft összegben. A tanév végi osztálykirándulásokhoz 12 gyermek kapott támogatást 60.000 Ft összegben. Az előző évekhez hasonlóan, idén is többnyire a gyermeküket egyedül nevelő szülők kértek támogatást, de jelentősen emelkedett a rászoruló, a többgyermekes családok száma, valamint az olyan családoké, ahol a hitelek megemelkedett törlesztőrészlete mellett valamelyik szülő munkanélküli vagy alkalmi munkás.
  Egyetlen segélykérelem sem került elutasításra. A fenti ügyek elbírálása a Szociális és Rehabilitációs bizottság hatáskörébe tartozik. Az előző évnél jelentősebb számú - Képviselő-testületi hatáskörben lévő - segélykérelmeket a Bizottság az év folyamán rendszeresen háromhetente megtartott ülésén bírálta el. A gyermekvédelmi törvény előírásának megfelelően, a gyermekek napközbeni ellátásáról gyermekintézményeink, a Mesevár Napköziotthonos Óvoda és a Herman Ottó Általános Iskola napközije gondoskodik. Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően a három vagy több gyermekes családból származó iskolás gyermekek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő iskolások 50%-os étkezési díjkedvezményben, az óvodások és az alsó tagozatos általános iskolások térítésmentesen étkeznek az óvodában, iskolában. Így óvodában 12 kisgyermek étkezik 50%-os, 17 kisgyermek ingyenesen, míg az iskolában 15 tanuló részesül 50%-os kedvezményben, 35 pedig ingyenesen étkezik. Sajnos így is előfordul, hogy a kedvezményesen étkező gyermekek étkezési díját sem tudják fizetni a szülők. A gyámügyi igazgatás területén romlott a helyzet az előző évekhez viszonyítva. Hivatalunkban 16 db főszámos és 164 alszámos iktatott gyámügyi ügyirat keletkezett a 2011. évben. A főszámos ügyek többsége családi jogállás rendezés, apai elismerés, gondozási díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos környezettanulmányok, és társhatósági megkeresések. Az ügyiratok számát nagymértékben növelte a tanulók igazolatlan iskolai hiányzása miatt indult eljárások száma. Sajnos emiatt két gyermeket kellett védelembe venni, és az iskoláztatási támogatásukat felfüggeszteni. Három fő kiskorú védelembe vételének felülvizsgálatára került sor, egyik esetben a védelembe vétel továbbra is fennáll igazolatlan hiányzások miatt, a másik két esetben – bár a tanulók igazolatlan hiányzásai nem szűntek meg – nagykorúvá válás miatt a védelembe vétel megszüntetésre került.
  A 2011. évben két kiskorú gyermek családból való kiemelésére került sor. Mindkét esetben az elhanyagolás volt a legfőbb indoka az intézkedésnek. A Gyámhivatali felülvizsgálat eredményeként a két gyermek átmeneti nevelésbe került. Önkormányzatunk – a megváltozott feltételek, és anyagi helyzete miatt - az elmúlt évben nem tudott pályázni a nyári gyermekétkeztetésre. Önkormányzatunk a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatait a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális és Családvédelmi Központja látja el, egy fő családsegítő és egy fő családgondozó alkalmazásával. Az intézmény a jogszabályi kötelezettségének eleget téve rendszeresen értekezleteket szervez a jelzőrendszer tagjai részére. A szolgáltatás keretében: a gyermekjóléti szolgálat alapellátásban gondozott 11 fő veszélyeztetett kiskorút. A gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai: a szülők életvitele, anyagi helyzetük, és az alkoholproblémák. A családokból kikerült gyermekek szüleinek gondozása folyamatos, de az elmúlt évben sem sikerült egyetlen családnál sem a visszagondozás. Ezt, véleményem szerint, a megalapozott gyámhatósági döntést igazolja, mely a gyermek családból való kiemelését eredményezte. A körzeti megbízott, aki jó kapcsolatot alakított ki a gyermekintézményekkel is, az iskolában több előadást tartott például az áldozattá válásról, a bűnmegelőzésről és a biztonságos közlekedés szabályairól. Drogmegelőzéssel kapcsolatban az idei évben is megtartotta felvilágosító előadását iskolánkban Zacher Gábor toxikológus főorvos. Az előadást korcsoportonként hallgathatták meg a felső tagozatos gyermekek.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ad Hoc Bizottságot hoz létre az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában kiírt pályázatok véleményezésére. A Bizottság tagjainak Horváth Gergely, Erdei Sándor és Czeczidlovszky Hervatin Gábor képviselőket választja meg. A testület felkéri a Bizottságot a pályázati dokumentációk véleményezésére, valamint javaslattételre a Képviselő-testület felé.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KÖVÜZ Nonprofit Kft. és az Örkényi Takarékszövetkezet között fennálló hitelszerződés szerint a Kft. tartozását összegszerűségében 9.557.363 Ft tőke és kamatköltségei erejéig átvállalja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Takarékszövetkezet felé a szerződés aláírására, továbbá a KÖVÜZ Nonprofit Kft. -vel történő megállapodás elkészítésére és aláírására. A KÖVÜZ Nonprofit Kft. által kimutatott lakossági és közületi tartozás behajtásra átkerül az Önkormányzathoz, a behajtáskor realizálódott teljes összeg az Önkormányzatot illeti meg. A KÖVÜZ Nonprofit Kft-nél nyilvántartott kintlévőségeket a Kft. nem tudta behajtani. Felsőpakony Község Önkormányzata, mint a KÖVÜZ Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft-nél nyilvántartott kintlévőségek átadásának fejében, - melyet az Önkormányzat adók módjára kíván behajtani, - átvállalja a KÖVÜZ Kft. és az Örkényi Takarékszövetkezet között létrejött hitelszerződés szerinti összeget, annak kamatait. Az átvállalást az Önkormányzatnak azért is meg kell tennie, mert a Kft. 2012. 07. 01-vel a DAKÖV Kft-be integrálódik, és az integrálódás során a tartozását nem viheti magával. A KÖVÜZ Nonprofit Kft-nél nyilvántartott tartozások akkor is fedezetet nyújtanak a hitel átvállalásra, ha a kintlévőségeket nem teljes egészében tudja Önkormányzatunk behajtani.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KÖVÜZ Nonprofit Kft. felé 2012.01.01-ig fennálló lakossági és közületi fogyasztói tartozások behajtására megállapodást köt. A KÖVÜZ Nonprofit Kft. az általa nyilvántartott adósok listáját átadja Felsőpakony Község Önkormányzatának. A behajtással kapcsolatos kiadásokat teljes egészében az Önkormányzat viseli. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és a tartozások behajtására, illetve az ehhez szükséges intézkedések megtételére.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2011. évi pénzügyi mérlegéről szóló beszámolóját annak áttanulmányozása és megtárgyalása után elfogadja.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Felsőpakonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot hirdet,
német „C” típusú nyelvvizsga megszerzésének
50%-os támogatására
a 2012-es évben.
Határidő: 2012. december 31.

Bővebb felvilágosítást a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől: Szabó Józseftől, a 06-29-317-119-es telefonszámon, vagy a szabo.jozsef.barot@gmail.com e-mail címen kérhetnek.

Várjuk jelentkezésüket!


.A.S.A. Családi Nap - az .A.S.A. munkatársak napja

Az idén június 3-án, immár 6. alkalommal került megrendezésre az .A.S.A. Családi Nap, amelyre a cégcsoport munkatársait és családjukat hívtuk, vártuk szeretettel. Az idén soha nem látott létszámban, mintegy 300-an vettünk részt a vidám programokon, és a visszajelzések alapján és a fotókon megörökített önfeledt arcokat látva ezt egyikünk sem bánta meg.

Volt itt focikupa, röplabda kupa, futóverseny, pingpong, sok-sok vidám játék, kézművesség, egészségügyi szűrés, bűvész, freestyle focibemutató és még sok érdekes, mókás program.

Ötödik alkalommal lett Business Superbrand az .A.S.A.

2008 óta ötödik alkalommal nyerte el az .A.S.A. a Business Superbrands elismerést. A Business Superbrands az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait mutatja be, amelyek nem elsősorban a fogyasztókat, hanem vállalkozásokat, szervezeteket szolgálnak ki. Ennek a díjnak az elnyeréséhez nem pusztán a márka ismertségére, hanem elismertségre is szükség van. Arra, hogy a márkanévhez az üzleti ügyfeleink tartós megelégedettsége, a minőségi szolgáltatás érzése kapcsolódjon. Így aztán méltán lehetünk büszkék az Business Superbrands díjunkra.

Külső mérlegkijelző a gyáli hídmérlegen

Azoknak, akik még nem jártak a gyáli hulladékkezelő központban, talán új információ, hogy a hulladékot vagy haszonanyagot szállító járműveket hídmérleg segítségével befelé és kifelé is lemérjük, és a két tömeg közötti különbözet adja a telephelyen átvett anyagmennyiséget.

A mérlegház fényvédelmét szolgáló sötétített üvegen keresztül ügyfeleinknek nehézséget okozott a mérleg kijelzőjének leolvasása. Cégünk elkötelezett híve a korrekt elszámolásnak, és minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal, ezért miután ügyfelünk jelezte a problémát, gyorsan megoldást kerestünk: mostantól a mérlegházon kívül nagy kijelzőn is látható a mérlegelt tömeg, így azt a sofőr a teherautóban ülve is leolvashatja.

Reméljük, ez a fejlesztés is partnereink elégedettségét, és a köztünk lévő bizalom erősödését szolgálja.


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy Durkó Éva és Pekker György felsőpakonyi lakosok helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges aláírásgyűjtő ív hitelesítése tárgyában 2012. április 20-án kérelmet nyújtottak be Hivatalomhoz. Az aláírásgyűjtő íven szerepeltetni kívánt kérdést a következőben határozták meg: „Akarja-e Ön, hogy Felsőpakony Község Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatot akként módosítsa, hogy Felsőpakony Község teljes közigazgatási területén megtiltsa a krematórium és szemétégető létesítését?” A 2012. május 02-án kelt határozatomban az aláírásgyűjtő ívek hitelesítéséről döntöttem, és azt a jogerőre emelkedése napján hitelesítési záradékkal láttam el. Fent nevezettek 2012. június 17-én 87 db. aláírásgyűjtő ívet adtak le.
A leadott aláírásokat a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi, és állapítja meg az érvényes aláírások számát, erről a HVB elnöke tájékoztatja a polgármestert, aki a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet a kezdeményezésről. A Képviselő-testület a tájékoztatást követő 30 napon belül dönt a helyi népszavazás kiírásáról és annak időpontjáról, aminek a döntést követő 4 hónapon belüli napnak kell lennie.
Ezek részleteiről a továbbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat.

dr. Kökény Katalin
jegyző


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyáli Városközpont átépítése miatt az okmányiroda 2012. június elsejétől augusztus 3-ig egy ideiglenes, nem akadálymentesített bejáraton keresztül közelíthető meg.

Az épület átépítése miatt az Okmányiroda 2012. augusztus 6-tól augusztus 20-ig zárva tart.

Ezen időpontban ócsai Okmányirodában intézhetik ügyeiket, ahol a szűk kapacitás miatt a 29/378-504 telefonszámon előre egyeztetett időpontban fogadnak ügyfeleket.
(Az ócsai Okmányiroda 2012. július 30-tól augusztus 6-ig tart zárva.)

A gyáli Okmányiroda 2012. augusztus 21-től 2012. októberéig a jelenlegi épülettel szemben a Somogyi Béla u.1.sz. alatt ügyeleti rendben, csökkentett kapacitásban fogad ügyfeleket (kész okmányok átvétele, bevont, és visszaadható okmányok, rendszámok átvétele, hatósági bizonyítványok kiállítása stb.)
A gépjármű eladások bejelentését postai úton szíveskedjenek megtenni.

Tájékoztatjuk önöket továbbá, hogy új okmányok kiállítása, gépkocsival kapcsolatos ügyintézés céljából bármely okmányiroda felkereshető.

Az építkezéssel kapcsolatos kellemetlenségekért megértésüket köszönjük.

Polgármesteri Hivatal


Tüdőszűrés 2012

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy 2012. augusztus 30.-tól szeptember 4.-ig Felsőpakony település területén tüdőszűrést tartunk.
Az idei évben a járványügyi helyzetre való tekintettel az ÁNTSZ vezetője elrendelte a kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését a harminc év feletti lakosság körében.
Saját részemről mindenkit arra kérnék, hogy ne a kötelezőség miatt vegyen részt a vizsgálaton, hanem azért mert a TBC egy fertőző betegség, melyet mindannyiunk érdeke megfékezni. Ezen felül a vizsgálattal más légzőszervi megbetegedések felfedezésének aránya is jelentős (COPD, asthma, emphysema, daganatok), a korai felismeréssel pedig sokszor megakadályozható a súlyosabb betegség kialakulása.

Néhány technikai információ:
A szűrés gyors és fájdalommentes. 18 éves kor alatt csak a XIX. kerületi gondozóban végzik el a szűrést. 18 éves kor felett mindenkit várunk. Felső korhatár nincs. Kérjük a Taj kártyáját, és személyi igazolványát mindenki hozza magával.

A tüdőszűrés ingyenes!
Helye: Felsőpakony Szabó Magda Könyvtár
Ideje: 2012. augusztus 30. (12.00-18.00); 31. (08.00-14.00);
szeptember 03. (12.00-18.00); 04. (08.00-14.00)
Mindenkit szeretettel várunk!
A szűrőállomás nevében: Szalai Gyula


MÁV – Mi kérdeztünk, ők válaszoltak II.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt felsőpakonyi Utazóközönséget, hogy a 2012. március 26-án és 27-én bekövetkezett, 7.24 órakor induló személyvonattal kapcsolatos utaslemaradás tárgyában 2012. április 2-án levelet írtam a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Infrastruktúráért Felelős Államtitkársága részére. Levelemben kértem, hogy lehetőség szerint érdemben vizsgálják ki az esetet és szíveskedjenek intézkedni az elfogadható szintű szolgáltatás biztosítása felől a 142. számú vasútvonal vonatkozásában. Megkeresésemhez csatoltam a vonatról lemaradt utasok által rendelkezésemre bocsátott fényképeket is, melyeken egyértelműen látszik a probléma. Levelemre 2012. május 10-én válasz érkezett, amelyet most Önök is elolvashatnak. A fényképeket ezúton is megköszönöm, és továbbra is megkérem a Tisztelt Utasokat, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetekben lehetőség szerint dokumentálják az eseményt, és küldjék el a fotókat, videókat részemre. E-mail: horvath.gergely@felsopakony.hu

Tisztelettel: Horváth Gergely alpolgármester


Válaszok a Rikkancsra

A polgármester válasza a Rikkancsban megjelent cikkekre

Mint azt ahogyan már az előző önkormányzati lapban leírtam, nem kívánok tovább foglalkozni a krematórium ügyével, hiszen azt a lakosság egy részének akaratát figyelembe véve, a jogszabályok adta lehetőségek szerint rendeztük és rendezzük. Az új szabályozási tervet a lakosság akaratának figyelembe vételével alakítjuk ki.

A Rikkancsban foglalt, nem egészen valósághűen megfogalmazott, elferdített állításokra a Képviselő-testület nevében is szeretnék reagálni.

A hulladékégető megvalósításával kapcsolatosan ismételten kijelentem, hogy hulladékégető létesítését a településünkön nem terveztük és nem is tervezzük. A település tulajdonát képező volt honvédségi bázis hasznosítása ügyében valóban történtek informális jellegű tájékozódások, hiszen egy cég képviselői megkeresték Önkormányzatunkat, hogy abban az esetben, ha lehetőség nyílna egy hulladékkezelő megépítésére Felsőpakony és Ócsa határán, akkor a bázist értékesíteni kívánnánk-e a kiszolgáló létesítmények megépítésére. Az ügy tárgya azért nem került nyilvánosságra, mert a projekt létrehozásával kapcsolatos intézkedések iratanyaga a cég kérésére titkosítva lettek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a lakosság bevonása nélkül el lehetne kezdeni egy ilyen projektet. Amennyiben az ügy megvalósíthatónak látszódott volna, úgy a pontos és részletes információk birtokában, a lakosság véleményének kikérésével folytatjuk a további tárgyalásokat. Az üggyel azért foglalkozott az Önkormányzat vezetősége és képviselő-testülete, mert úgy gondoltuk, hogy a bázisért kapott jelentős pénzeszközzel ki tudjuk váltani a településre nehezedő és kezelhetetlen megörökölt adósságot, amelyet az előző vezetőségnek köszönhetünk.

A 2002-es önkormányzati választáson azért nem indultam a polgármesteri tisztségért, mert úgy gondoltam, hogy a falu életét megnyugtatóan rendeztem. Adósságot egyáltalán nem hagytam magam mögött, csak azonnal felhasználható, több tízmillió forintos pénzállományt. Azt gondoltam, hogy nyugodtan pihenhetek, hiszen a település egyenesben van, és ez így is marad. Mint azt Önök is tapasztalják, 2002-t követően ez nem így folytatódott. A megválasztott vezetők nem tudtak megbirkózni a feladatokkal, és nem tudtak jól élni a rájuk bízott lehetőségekkel. Csak egy kusza önkormányzati és egy ellehetetlenülő pénzügyi rendszert hagytak hátra. Cselekedeteiket sem megfontoltnak sem gazdaságosnak nem nevezhetjük.

Valójában én sem gondoltam, hogy a lakosság kérésére vissza kell ülnöm a polgármesteri székbe, amelyben mai napig is küszködök-küszködünk a mindennapi megélhetésért. Az Önkormányzat számára a csőd mindennapos vendég, nem is biztos, hogy elkerülhetjük. Kinek is köszönhető mindez? …

2002. és 2010. között a rendezvényeken miért nem vettem részt? Meghívó nélkül nem szokásom mindenhol megjelenni.

A Rikkancsban megjelenő cikkekben csak az író számára fontos, és az ő szemszögéből figyelembe vehető állításokat fogalmaz meg, az ügyek lényegi részét nem fedi fel. Csak részinformációkkal szolgál, amelyek arra adhatnak lehetőséget az olvasónak, hogy kételkedjen, vajon kinek lehet igaza.

Mint a település polgármestere kijelentem, hogy azok az intézkedések, amelyeket eddig megtettünk csak és kizárólag a település érdekeit szolgálja, még akkor is, ha ezek az intézkedések egy-egy ember munkaviszonyába kerültek. Ezzel is megakadályozva a település vagyonával való felelőtlen gazdálkodás terén történ szabálytalanságokat.

A község érdekében hozott cselekedetek úgy is igazolják az önkormányzat jelenlegi vezetőinek, képviselő-testületének munkáját. A települést a nyomor szélére taszító volt vezetők cselekedeteit pedig a választópolgárok minősítették 2010. október 3. napján.

Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok! A megválasztott vezetők és képviselő-testületi tagok irányába a bizalmuk töretlen lehet. Az a néhány felsőpakonyi lakos, akik úgy gondolják, hogy feltétlen muszáj az általuk elképzelt elgondolásokat végrehajtani, csak a mocskolódáshoz, a félretájékoztatáshoz, a propagandához értenek. Ez viszont nem a település épüléséhez, szépüléséhez, összetartásához vezet, hanem a település lakosainak megosztásához. Egyetlen egy közösség sem engedheti meg magának, hogy több irányba húzzon szét, pláne nem Felsőpakony. Így nem lehet célokat elérni.

A közeljövőben tervezett közmeghallgatáson, - melynek időpontját közöljük Önökkel -, mindenkinek lehetősége lesz a megválaszolásra váró kérdéseit feltenni. Remélem, hogy válaszadás után mindenkiben megnyugtatóan rendeződnek a felmerült kételyek, és nem lesznek partnerei a Rikkancs újságban megjelenő cikkek íróinak.

Megköszönöm a település Lakóinak, hogy a közölt cikkemet elolvasták. Ezen cikk megírásával kieső időmet behozva, folytatom a település fennmaradásáért és az itt élők nyugalmáért folytatott munkámat.

Köszönettel:
Sztancs János
polgármester


FJE - FELSŐPAKONY JŐVŐJÉT ELÁSTÁK ?

Ha a fenti, címként szolgáló kérdésre rövid és lényegre törő választ akarunk adni, akkor a válasz mindenképpen az, hogy: EL, ÉS NEM IS AKÁRMILYEN MÉLYRE! Természetesen a helyzet nem ennyire egyszerű, hiszen sokan és sokáig munkálkodtak azon, hogy Felsőpakony Község eljusson arra a szintre, aminél már nem nagyon van lejjebb. Mi több, egyesek jelenleg is ezen munkálkodnak. Felsőpakony jövőjét elkaparták a Vasút utcánál sok száz millióért dolgozó régészek, illetve betemették a volt honvédségi bázison szorgosan „borogató” hulladékszállító kamionok.

Felsőpakony Község történetében, túl az ezredfordulón találunk nyolc olyan egymást követő évet, ami alapjaiban határozza meg szeretett településünk jelenét és jövőjét, még vagy legalább 20 évig. (Megjegyzés: Az önkormányzat által 2008-ban kibocsájtott svájci frank alapú kötvény lejárata 2033., a kibocsájtás értéke 340 millió forint, a kibocsájtáskori CHF árfolyam 150 HUF/CHF, a jelenlegi árfolyam 245 HUF/CHF. Előreláthatólag csak az árfolyamváltozás okozta károkból több száz millió forintos hátrány éri az önkormányzatot). Két egymást követő ciklusban is sikerült olyan döntéseket hoznia a legfőbb vezetőknek, amivel elértük a jelenlegi „szintet”. 2010. október 3-án bizonyossá vált, hogy az irány rossz, nagyon rossz. Az elvétett útirány még a választások után másfél évvel is érezteti hatását, ugyanis sorra jelentkeznek annak a bizonyos szekérnek a hibái, amelyet elvileg egy irányba kéne tolnunk. Azok az emberek, akik nem találtattak alkalmasnak arra, hogy a kormányrudat kezeljék, most sértődöttségük okán visszafelé cibálják a szekeret, akadályozva ezzel a többség erőn felüli törekvéseit. Sőt, gödröket ásnak a szekér nyomvonalának útjába, remélve, hogy a szekér egyszer csak szétesik. Akkor majd elmondhatják magukról, hogy „mi megmondtuk”. A történet csimborasszója, hogy azok, akik most visszafelé cibálják a szekeret azoknak a bizonyos éveknek tevékeny részesei voltak, vagy így, vagy úgy. Bár ne lettek volna!

De talán térjünk is rá jelen írásom eredeti témájára, „felsőpakony civil hírmondójára”, illetve a Durkó – Ecsődi – Kempf trióra. Mivel a júniusi Rikkancs elnevezésű iromány több cikkében is megemlítették a nevemet, ezért kötelezettségemnek érzem, hogy az abban leírottakra reagáljak, már amelyikre érdemes reagálni.

A krematórium kérdéskörével nem kívánok foglalkozni, többszörösen lerágott csont. Viszont Kempf Károly Ignác Rikkancsban közölt állítása, amely szerint „Szeméttelepet csinálna Sztancs János és Horváth Gergely Felsőpakonyból” több okból kifolyólag is arcpirítóan alakoskodó. Ön, kedves Károly bizonyára emlékszik még a 2006 és 2010 közötti időszakra, amikor is Felsőpakony Község alpolgármesteri tisztségét töltötte be. Ha nem emlékszik rá, hát nem rovom fel Önnek, sokak szerint is felejthető négy év volt.

Ha már a szeméttelepnél járunk, akkor feltétlenül meg kell említenünk a volt honvédségi bázisra behordott több száz tonnányi sitt, háztartási és egyéb hulladékot, amelyet valakik, valamiért beengedtek a bázisra. Bizonyára arra is emlékszik Károly, hogy ez mikor történt, hiszen ekkor Ön még mindig a település második legfőbb döntéshozója. Persze, ezzel kapcsolatban ismerjük az Ön álláspontját: „nem tudtam, nem tudtunk róla”. Durkó Éva írása a „korrektségről” némileg árnyalja ezt a képet, hiszen az újságcikkből kiderül, hogy Ön többször is „felemelte a szavát a bázison zajló visszásságok ellen, de minduntalan lesöpörték az asztalról a javaslatait, illetve Ön más visszásságokra is fényt derített.” Milyen kár, hogy ezeket a visszásságokat Önnek nem sikerült még melegében, a település második legfőbb vezetőjeként tetten érnie, netán érdemben eljárnia ezekkel szemben.

Károly, a fentiek ismeretében maradjunk annyiban, hogy az első (illegálisan) létesített szeméttelepet az Ön hivatali ideje alatt létesítették. A településnek ebből semmi haszna sem származott, kára annál inkább, sokmilliós kára. Magánzsebekbe vándorolt volna a „szemétlerakás díja”? Sajnálatos tény, hogy Felsőpakony Község Önkormányzatának, a településnek, tehát végső soron az itt élő lakóknak több tíz millió forintos kárt okoztak a hulladék beszállításában érdekelt emberek.

Tisztelt Kempf Károly Ignác, megkérem Önt, hogy „hulladéklerakó” kérdéskörében tartson komoly önvizsgálatot. Remélem, sikerül majd felidéznie, hogy a bázis már a 2010-es választásokat megelőzően szemétbányává vált, noha „aranybányának” indult.

Maradjunk továbbra is a hulladéklerakónál: a Durkó Éva felelős kiadó által fémjelzett Rikkancs első oldalán Felsőpakony község polgármesterének levele olvasható, amelyben polgármester úr érdeklődő szándékkal jelzi az illetékes államtitkárság felé, hogy a bázis (és a bázistól Ócsa irányába eső területek is) a földtani adottságok miatt alkalmasak lehetnek egy esetlegesen megépülő regionális hulladéklerakó megépítésére. Ehhez kapcsolódhatna a bázis területe is, amely a kiszolgáló létesítményeknek adhatna helyet.

Mielőtt azonban kiosztanánk az „év tényfeltárói” díjakat a Rikkancs szerzőinek, azért jegyezzünk meg néhány dolgot a teljesség és a pontosság jegyében: megint csúsztatnak az érintettek, de ennél az újságnál ez már hagyomány. A hivatkozott polgármesteri megkeresés egyetlen egy mondata sem tartalmaz hulladékégető létesítésére vonatkozó állítást. Ennyire félreértelmezték volna a Rikkancs szerzői a hulladékkezelő és a hulladékégető közötti különbséget? Vagy mindegy, csak legyen valami fogás az Önkormányzat jelenlegi vezetőin? Szezon vagy fazon?

Tisztázzuk, volt szó hulladékégetőről? Nem! Hazudott ezzel kapcsolatban bárki is? Az önkormányzat részéről senki! Tehát hibáztunk? Ha hibának lehet nevezni azt, hogy polgármester úrral minden követ megmozgatunk azért, hogy Felsőpakony községet kiemeljük az elődök által ásott 1,3 milliárdos hitelgödörből, és ennek érdekében minden eshetőséget, lehetőséget megvizsgálunk, akkor igen, hibáztunk.

Persze értem én, hogy muszáj úgy csavarni a dolgokat, hogy az minél rosszabb színben tűntesse fel a választott vezetőket, de a rossz szándékot még a legnagyobb rosszindulattal sem lehet belemagyarázni polgármester úr levelébe. Nézzük csak meg tüzetesebben ezt a levelet: „… a projekt megvalósításából származó előnyök településünk számára kézzel foghatóak, meggyőződésünk, hogy a Képviselő-testület mellett a lakosság egyetértő támogatását is meg tudjuk szerezni a projekt megvalósításához…” Az a véleményem, hogy ez a mondat egyértelműen fogalmaz. Egy ilyen beruházást nem lehet és nem is szabad a település polgárai tudta nélkül véghezvinni. Erről szó sincs! Polgármester úr levelére ez idáig nem kaptunk választ, még felkeresést sem, tehát nincs mit ezzel kapcsolatban vitára bocsájtani. Aláírom, egy ilyen hulladékkezelő nem éppen egy üde színfolt egyetlen helyszínen sem, de ha ebből a településnek milliárdos (!) bevétele származna, akkor az a véleményem, hogy érdemes utána járni, megfontolni a lehetőségeket. Ez nem kerül semmibe. A tények, feltételek, kompromisszumok ismeretében pedig el lehet dönteni, hogy érdemes bevállalni, avagy sem. Azt gondolom, hogy felelőtlenség úgy dönteni valamiről, hogy nem ismerjük meg az adott ügy részleteit, hatásait. Sajnos eddig nem sikerült eljutnunk, mert az államtitkárság egyelőre nem méltatta válaszra megkeresésünket.

Továbbra sem értem, hogy Ön, kedves Kempf Károly Ignác, miért feltételezi rólam, hogy olyat cselekednék Felsőpakony számára, ami a település hátrányára válna? Én is ezen a településen élek, és elnézését kérem, de ez már akkor is így volt, amikor Ön azt sem tudta, hogy merre keresse Felsőpakonyt a térképen. A nagyszüleim közel fél évszázada ennek a közösségnek a tagjai. Valóban úgy értékeli magában, hogy én rosszat akarok ennek a községnek és az itt élőknek? Netán polgármester úrról vélelmezi ezt? Arról az emberről, aki a maga 12 évnyi polgármestersége alatt, egészen a rendszerváltástól vezette és építette fel a semmiből Felsőpakonyt? Kempf Úr, kérem, hogy ezt gondolja át még egyszer, az elmúlt ciklus eseményei nincsenek összhangban az állításaival, tetteivel. Mi akarnánk rosszat ennek a közösségnek? Nem hiszem…

Térjünk át egy kicsit az Önkormányzat anyagi helyzetére. 2002-ben a települést a semmiből felépítő Sztancs János több tízmillió forintos készpénzállománnyal adta át a település kasszáját az őt követő vezetőnek. Az újonnan megválasztott polgármesternek nyolc év alatt sikerült az Önkormányzatot olyan szintre süllyesztenie, melynek folyományaképpen a 2010. évi választásokat követően az Önkormányzat jelenlegi vezetése több mint egymilliárd forintos adóssággal találta magát szemben. (Megjegyzés: erre írta Kempf Károly Ignác egy tavalyi, Mandátum elnevezésű, a Rikkanccsal megegyező hangvételű újságban, hogy „jó-jó, hogy van egymilliárd forintos adósság, de sok értéket, sok vagyont adtunk át ezzel együtt. Ott a honvédségi bázis, az építési telkek, ez mind értéket képvisel. Tehát összességében több milliárd forintos vagyonnal rendelkezik az önkormányzat a mi jóvoltunkból…”)

Ez a kijelentés nálam a dilettantizmus magas foka, ugyanis azon kívül, hogy ezen ingatlanok mindegyike erősen forgalomképtelen a jelen gazdasági helyzetben, még pluszban mindegyik, kivétel nélkül jelzáloggal terhelt. Magyarul leírva: ha az Önkormányzat értékesíteni is tudna egy telket, az abból származó bevételt azonnal be kellene fizetnie a hitelező pénzintézet számlájára. Hát én ilyen „vagyonállományt” még az ellenségeimnek sem kívánok.

Többször leírtuk, hogy az Önkormányzatot 2010-ben 1,3 milliárd forint adóssággal vettük át. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 3410 lakosból minden egyes felsőpakonyi lakosra egészen a kisgyermektől az idősekig 381.231 Ft adósság jut. Szép kis summa. Egyébként a hitel, mint olyan csak a kisebbik probléma lenne, hiszen sok olyan önkormányzat van ma Magyarországon, amelynek hitelfelvételhez kellett folyamodnia.

A valódi probléma ott kezdődik, hogy a több százmillió forintnyi hitel ellenére sem sikerült semmit sem normálisan befejezni, elkészíteni ezen a településen. Csak a legfontosabbakat tekintsük át: az óvoda félig készült el, menet közben elfogyott az erre szánt pénz. A Vasút utcai lakópark is magáért beszél, a közműhálózatot nem sikerült befejezni, az adás-vételkor a vásárlóknak beígért aszfaltos úthálózatról nem is beszélve. A bázison hegyekben áll az illegálisan behordott hulladék a föld alatt és felett egyaránt. Az utak leaszfaltozása és a vízelvezető árkok kiépítése is több sebből vérzik, hiszen akad olyan útszakasz, ami nem került annak idején leaszfaltozásra, ennek ellenére az ott élő lakóktól is követelték a rájuk eső rész megfizetését, - mondván -, később majd befejezik a munkálatokat. Hát nem lettek befejezve, tehát mondjuk ki, ezek az emberek be lettek csapva.

A kivitelezés mellett a beruházás pénzügyi konstrukciója is féllábú. Hogy miért? A projekt megkezdése előtt megkötött szerződés értelmében a lakosoknak alap esetben 86 hónapon keresztül 1.300 Ft-ot kell fizetnie. Felsőpakony Község Önkormányzatának akkori kötelezettség vállalásában az szerepelt, hogy egy alapítványon keresztül a lakók befizetését minden hónapban 2.390 Ft-tal egészíti ki az Önkormányzat. Ezen két összeg együttesére 30% állami és 3% kamattámogatás jár(na). Azért kell feltételes módot használnom, mert az Önkormányzat és annak akkori vezetői már a kezdet kezdetén sem tudták maradéktalanul teljesíteni az egy egységre jutó 2.390 forint befizetését. Később egyáltalán nem teljesítették, így az Önkormányzatnál az évek alatt felgyülemlett elmaradás jelen pillanatban 111 millió forintra rúg. Sajnos most sem áll módunkban eleget tenni a 2006. évben megígért lakossági befizetések kiegészítésére, hiszen ezen kívül számos más fizetési kötelezettség terheli a költségvetést. Végiggondolt és jól megtervezett konstrukció, nemde? Erről Kempf Károly Ignác valamiért elfelejtkezett tájékoztatást adni a lakosoknak a választás előtti „hajrájában” az általa írott „Pakonyi valóság” című hírlevelében. Pedig ennél „valóságosabb” dolgot keresve sem találunk.

Némi kis kiegészítés tartozik a fenti beruházáshoz: az utak leaszfaltozását, illetve a vízelvezető árkok létesítését a külön erre a célra létrehozott Felsőpakony Községi Beruházó Víziközmű Társulat (elnöke: Kempf Károly Ignác) végezte. A munkálatok befejeződésével a létrehozott műtárgyakat ezen társulatnak át kell adnia az Önkormányzat tulajdonába, ekkor történik meg a beruházás pénzügyi elszámolása is. Az elszámolás szakszerű elvégzése érdekében a társulás tagjai egy szakértő cég bevonását szorgalmazták. Egy olyan cégét, amely kellő szakmai tapasztalattal rendelkezik ennek a tevékenységnek a lebonyolításában, lezárásában. A több száz Magyarországon bejegyzett szakértői cég közül végül az akkor felsőpakonyi székhellyel rendelkező (2363 Felsőpakony, Deák Ferenc utca 3.) Megatrendek Kommunikációs Ügynökség Kft. „került ki győztesen”. A cég el is végezte a tanácsadást, ez a felsőpakonyiaknak 500.000 Ft +ÁFA összegbe került. Ezen cég ügyvezetője ekkor véletlenül pontosan ugyanaz a Kempf Károly Ignác, aki a Beruházó Víziközmű Társulat elnöke is egyben. Hiába, a jó munkát meg kell fizetni. Nem tudom, hogy mit fognak szólni majd a Tisztelt Lakosok akkor, amikor 2013-ban nem jár le fizetési kötelezettségük, és a volt önkormányzati vezetők (Matusekné, Kempf) jóvoltából tovább kell fizetniük a részleteket. Ezzel az üggyel kapcsolatban hamarosan tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot.

A Vasút utcai telkeknél is szintén tetten érhető a vezetők által követett irányvonal, a végeredmény hasonló az előzőekhez, ráfizetés a köbön. Kimondani is szédítő, hogy hány száz millió forint deficitet mutat jelenleg a lakópark mérlege úgy, hogy egy esetleges terjeszkedés esetén további régészeti feltárás válna szükségszerűvé. Ebbe jobb nem belegondolni.

Hogy miért írtam le most mindezt? Mi köze van a jelenlegi témánkhoz? Több mint gondolnánk. A hitelből történő költekezést nem igazán nevezhetjük teljesítménynek, azt is mondhatnánk, hogy nem kell hozzá ész - csupán bátorság - amiből most egyesek nincsenek híján. Az azonban még a legmerészebb képzeletet is felülmúlja, hogy ezt a temérdek hitelt sikerült úgy felhasználni, hogy lényegében semmi sem került normálisan befejezésre, lezárásra.

A hitel alapvetően jó dolog, viszont van egy nagyon fontos ismérve, amelyet már előre tud a hitelfelvevő. A felvett kölcsönöket vissza kell fizetni, kamatokkal együtt! Na, itt jön képbe a jelenlegi vezetés, hiszen a felhalmozott adósságot valakinek vissza kell fizetni, ami - valljuk meg őszintén - már komolyabb teljesítményt igényel, mint a hitelfelvétel, főleg egy üresen kongó kasszából. Van egy nagyon találó és örökérvényű közmondás erre vonatkozólag: „Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!” Ez igaz a családra, a vállalkozásra, az Önkormányzatra egyaránt. Elmondhatjuk tehát, hogy az előző két ciklusban nemhogy a takarón túl nyújtózkodtak a vezetőink, de még az ágyról is lelógtak.

Ilyen bizonyítvánnyal a kezében az előző ciklusban alpolgármesterként tevékenykedő Kempf Károly Ignác most valamitől késztetést érez magában arra, hogy szolgálja a köz érdekét. Kár, hogy amíg lehetősége volt minderre, addig nem igazán volt a helyzet magaslatán. Ha én a felsorolt hibák közül csupán egyhez is asszisztáltam volna alpolgármesterként, kétszer is meggondolnám, hogy mit és hogyan nyilatkozzak. Ebből is látszik, hogy nem vagyunk egyformák.

Kedves Durkó Éva Cecília! Koránál és művészi kvalitásánál fogva bizonyos fokú tisztelettel vagyok Ön iránt. Mint képzőművészt elismerem, és eszembe sem jutna egyik kiállítási tárgyát sem minősíteni, még akkor sem, ha az adott festmény nekem nem is tetszik annyira. Hogyan is tehetném, hiszen nem értek sem a festés sem a rajzolás művészi szinten történő műveléséhez. Mindezek ellenére Ön mégis minősíti az én munkámat, mindezt úgy, hogy tulajdonképpen semmit sem tud rólam. Miért teszi? Mi alapján teszi? Tovább megyek, miért kell Önnek az egykor KÖVÜZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló „Szőke könyvelő” ügyében véleményt nyilvánítania, úgy, hogy nem ismeri az ügy részleteit. Ezzel szeretne engem rossz színben feltüntetni? Mi haszna van Önnek ezekből a rágalmazó írásokból? Ráadásul mindezt úgy teszi, hogy csak az egyik fél erősen részrehajló álláspontjából táplálkozik. Érthetetlen számomra. A terjedelmi okok végett maradjunk annyiban, hogy a KÖVÜZ Nonprofit Kft. -nél történt események összességét a munkaügyi bíróságon kívül már az ügyészség is vizsgálja, így hamarosan fény derülhet az „emberiség trendjének alakulására”. Várom, hogy hogyan értékelik majd a fogyasztók a „Szőke könyvelő” és a pénzügyi részlegen tevékenykedő munkatársak teljesítményét akkor, amikor esetlegesen újra be kell majd fizetniük azokat a díjtételeket, amiket egyszer már lehet, hogy befizettek, de ezek egy része nem került rögzítésre a szolgáltató KÖVÜZ Nonprofit Kft. számláján. Kedves Éva, ígérem, hogy Ön lesz az első, akinek beszámolok a fejleményekről.

Az „etikai érzékkel” kapcsolatos, egyértelműen személyem ellen irányuló megjegyzése vonatkozásában adnék egy jó tanácsot Önnek. Késő este sehol sem szokás az embereket „Aláírásgyűjtés, jöjjön ki!” címszó alatt zaklatni, ugyanis sokan nem kíváncsiak az Önök által gerjesztett felesleges kavalkádra, pláne nem este fél kilenc magasságában. Kérem, hogy ezen alapvető társadalmi normára az elkövetkezendőkben legyenek tekintettel, ugyanis számos időskorú és kisgyermekes család élt panasszal a késő esti kéretlen látogatások miatt.

Az Ön/Önök által szervezett „nemzeti karakterű rendezvényeik” vonatkozásában tett megjegyzéséhez kapcsolódóan is észrevétellel élek. Az Ön által említett „8 év folyamán” is fenntartottam, és most is fenntartom magamnak a jogot arra vonatkozólag, hogy a nemzet ünnepeit méltó módon ünnepeljem meg ott és úgy, ahol és ahogyan én azt jónak látom. Azért is tartjuk önkormányzati és intézményi szinten ezeket az ünnepeket a lehető legközelebbi napon a tényleges ünnepnaphoz, mert sokak szeretnek családjukkal, ismerőseikkel az országosan is megrendezésre kerülő nagy rendezvényekre kilátogatni, viszont a települési ünnepség meghitt hangulatából sem akarnak kimaradni. Ezzel én is így vagyok. Ezáltal mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy szűkebb környezetében, illetve országosan is ünnepelhessen, megemlékezhessen az adott napról.

A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület helyi kultúrában és művészetben tett erőfeszítéseit nagyra értékelem, viszont értetlenül állok a megválasztásom, megválasztásunk óta tett többszöri gáncsoskodásuk előtt. Természetesen örülök, ha a megválasztott képviselőkön túl mások is figyelemmel kísérik a település ügyeit, őrködnek a működés fölött. Csak azt az egyet sajnálom, hogy a 2002 és 2010 közötti időszakban nem álltak ki ilyen karakánul a települést hátrányos helyzetbe kényszerítő döntések ellen. Pedig ha akkor is ilyen határozottan állást foglaltak volna a visszafizethetetlen hitelfelvételek ellen, a bázisra behordott hulladék ügyében, az elhibázott lakópark ügyében, az elhibázott egyéb ügyekben (kiszabott bírságok, pályázati pénzek visszafizetése) illetve a további, jelen levélben nem részletezett ügyekben, akkor talán nem tartanánk ott, ahol most tartunk. Akkor talán Felsőpakony Község jövőjét sem valahol a föld alatt, elásva kéne keresgélnünk. Tény, hogy valamiért a 2010. évi választásokat követően gondolták úgy, hogy most aztán itt az ideje a kontrollnak. Igaz, hogy jobb később, mint soha, de hol voltak 8 évig? A 2002 és 2010 közötti időszak hibáit nem most kéne számon kérni, pláne nem rajtunk.

Kedves Éva! Érdeklődve olvastam nyilatkozatát a Rikkancs középső oldalán, amely így hangzik: „Úgy vélem, egyetlen valamire való újságnak sem az a feladata, hogy személyeskedő adok-kapoknak adjon helyt. Azt szeretném, ha a Rikkancs nem ebben a hangnemben folytatná! Annál is inkább, mert nem ezért született. Ha még emlékeznek rá, az első példány első oldalán ez állt: Kicsi vagyok, és bátor. Szólna a falubéli jóról, de szólna a visszásságokról éppen úgy. Mert a hibákat sem szabad véka alá rejteni! Már tudjuk, mekkora bajt okozhatnak. A magunk részéről a személyeskedő hangvételt lezártuk.”

Számomra meglepetést és beigazolódást is okozott a júniusi Rikkancs, amely véleményem szerint egyben mérföldkőnek is számít. Örülök, mert két Mandátum és ki tudja mennyi Rikkancs megírása után végre eljutottak oda, hogy a megfogalmazott cikkek, vélemények mindegyikét névvel vállalták. Ez már figyelemre méltó teljesítmény, abszolút fejlődésként értékelem, még akkor is, ha erre közel másfél évet kellett várni. A „személyeskedő hangvétel” vonatkozásában pedig egyet kell értenem Önnel, illetve annyival kiegészíteném a dolgot, hogy az eddig, Önök által képviselt stílust elkezdeniük sem lett volna szabad. Erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb később, mint soha.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester

Óvoda

„Búcsúzzunk jókedvvel!
Búcsúzzunk vidáman!
Egyszer találkozunk
Majd az iskolában.” 

Óvodától iskoláig

Ismét egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött.
Májusban lezajlottak az évzárók, ballagások. Hagyományainkhoz híven, idén is minden csoport külön műsorral kedveskedett, a hozzájuk érkező vendégeknek.
Volt itt vásári komédia, néptánc, musical előadás, vagy éppen az egész évet átölelő vers- és dalcsokor bemutató.

Bátran állíthatom, hogy gyermekeink szívvel-lélekkel készültek a nagy alkalomra. Kiemelt szerepet kaptak a ballagó nagycsoportosok, hiszen velük már csak az iskolában találkozhatunk szeptembertől.
Megható és szívfájdító volt együtt nézni a színes lufikat, melyek az itt töltött évek emlékével szálltak a magasba.
Drága leendő elsősök, ezúton szeretnénk nektek sok sikert és kitartást kívánni a tanuláshoz! Az itt maradó gyermekek pedig az oviban élvezhetik a nyár adta lehetőségeket.
Számos udvari játék kerül elő ilyenkor, egész nap szabad a homokozó, és persze ne feledkezzünk meg a pancsolással eltöltött időről sem.
Itt meg kell említenünk, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően elegendő naptejet nyertünk, hogy gyermekeink még nagyobb biztonságban játszhassanak a szabadban.

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az idei év sikereihez! Kellemes nyarat kívánunk, jó pihenést a szünidőre!

Mesevár Napközi Otthonos Óvoda
Ancsa óvó néni


Újszülöttek:

Babai János 05.07.
Boros Kiara Ivett 05.17.
Molnár Zsófi 05.21.
Ádámku Nimród Csanád 05.22.
Lefkovits Andrea 05.27.
Gunics Amira Hanna 05.31.


Iskola

Népdalénekesek az iskolában

Gyönyörű hangzású éneklő kis társaságot találtam az iskola egyik osztályában. Meghívott Aranka tanár néni, legyek a zsűriben, hallgassuk együtt a szép magyar népdalokat.
A „versenyzők” bemelegítés gyanánt énekeltek. Kevesen vannak, mondtam Aranka tanár néninek. Több felsős gyermeknek is ajánlotta a tanárnő, hogy vegyen részt ezen a megmérettetésen, de igen nehéz rávenni a szereplésre az ilyen korú fiúkat, lányokat. Hogy milyen szépen csengett az „Ősszel érik babám” vagy a „Madárka, madárka”? Bizony mindenki megborzongott, mikor a két népdalénekes versenyző énekelt az iskola ballagási ünnepségén. Gyönyörű volt, színt adott az amúgy is meghitt rendezvénynek. Büszkék lehetnek a szülők is, és biztosan büszke rájuk Aranka néni is. Ambrus Daniella, Fürst Luca gratulálunk Nektek! Na, de térjek vissza a népdaléneklésre. Kajdácsi Éva tanító néni igazi szakértőként hallgatta a gyerekeket, én a szívemre hallgattam csak, tetszik-e nekem, amit előadtak. Mindenkié nagyon-nagyon tetszett.

A végső sorrend így alakult:

3. helyezettek Kéri Csenge 5. osztályos tanuló
Fürst Luca 6. osztályos tanuló
Baranyi Rebeka 6. osztályos tanuló lettek.
2. helyezett Hojer Kristóf 8. osztályos tanuló
1. helyezett Ambrus Daniella 6. osztályos tanuló

Gratulálunk minden résztvevőnek! Ez egy jó kezdet volt, bátorságot ad a folytatáshoz. Köszönöm a meghívást, jól éreztem magam!

Konkoly Manyi néni


Év végi programok az iskolában

A májusi hónap elsősorban miről is szólhatna másról, mint az Édesanyákról. Minden évfolyamon minden osztály megemlékezett Róluk, és szebbnél szebb megható műsorral ajándékozták meg őket, egy kis virág és a maguk készítette apró ajándék mellett.
Természetesen a látványokban gazdag 3 D-s mozit sem lehetett kihagyni e szép tavaszi hónapban, melyre mindig számos jelentkező akad. Erika néni ismét megszervezte a filmnézést az Aréna Plázába, melynek címe ezúttal a Hubble volt.
Zacher Gábor újra vendége volt iskolánknak, és mint minden alkalommal, a 6. osztályos tanulóknak tartott előadást a drog problémákkal kapcsolatban.
Magdi néni az apróságaival egy szombati napon Családi Napot szervezett a szülőkkel együtt, ami remek időtöltésnek bizonyult. Az iskola pedagógusai pedig szintén egy májusi szombat alkalmával a Pakonyi Polgárőr Egylet által rendezett Házavató és Családi Napon vettek részt, ahol a Főzőversenyen a 2. díjat zsebelhették be.
A június hónap jól indult a 6.a osztályos tanulók számára, hiszen egy fantasztikus hajókirándulás részesei lehettek, melyet osztályfőnökük, Riegel Ági néni szervezett számukra.
Az elkövetkezendő néhány nap a búcsúzó nyolcadikosainkról szólt, hiszen több napos kiránduláson vehettek részt, majd jött a Bankett, a Szerenád, a Bolondballagás, és végül a felejthetetlen ’igazi elBallagás’ a Herman Ottó Általános Iskolából. Sok sikert kívánunk Nekik a középiskola elvégzéséhez! Reméljük, mindenki derekasan megállja majd a helyét!
A 2011-2012-es tanév utolsó napjaiban a diákok a megérdemelt kirándulásaikon pihenhették ki éves fáradalmaikat.
Az osztályok többsége Sástó, Kecskemét, Csobánka, illetve Lajosmizse szépségeit csodálhatta meg, de voltak, akik Siófok, Eger és Szilvásvárad látványosságaiban gyönyörködhettek. Mindenki felejthetetlen élményekkel lett gazdagabb e néhány nap alatt.
A Tanévzáró előtti utolsó két nap a helyben szervezett programokról és a Futóversenyről szóltak. A versenyen, mely a Somogyi-pályán zajlott, indulhattak a gyerekek hosszútáv futásban, 60 méteres rövidtávon, illetve váltófutásban is. Számos oklevelet osztottunk ki a sok versenyző között. Gratulálunk mindenkinek, aki haza vihetett egyet, vagy akár többet is! Levezetésként a gyönyörű műfüves pályán focizhattak a lelkes labdarúgók, melyek között lányok is akadtak szép számmal. Az alsó tagozatos tanulók közül sokan bicikli- vagy gyalogtúrán, lovas kocsikázáson, pizzázáson, vagy kalandparki szórakozáson vettek részt.

A Herman Ottó Általános Iskolában egész évben programok sokasága várta a gyerekeket, és reméljük, mindenki szívesen gondol vissza az elmúlt tanévre. Pedagógusaink jövőre is biztosan mindent elkövetnek azért, hogy a tanulás mellett a szórakozás is helyet kapjon az iskolában.
Iskolánk honlapján további információkat és képeket találnak a kedves szülők is, kérjük, látogassanak el a http://iskola.felsopakony.hu oldalra.

Máténé Virág Rita


Katolikus

Ha itt lettél volna!

Május 28-29. pünkösd, húsvét utáni 40 nap, mikor a Szentlélek eljövetelét várja a keresztény ember! A láthatatlan lángnyelvek ma is gyógyítanak. E napon, e szép ünnepen volt az elsőáldozás. Hat gyermek vehette az áldott ostyában rejlő Úr Jézus testét első alkalommal! A szentmise után kis vendégségben részesültek az elsőáldozó gyermekek. Remélem, hogy nem csak a nagy készülődés, az otthoni gazdag vendégség marad meg a szívükben ezen gyönyörű ünnepről.
Június 10-én Úrnapi körmenetben vehetett részt minden kedves hívő ember. Csodálatos virágokkal szépen feldíszített sátrak a négy égtáj felé. Az Oltáriszentség előtt az elterített virágszirmok között hallgathattuk az evangélium üzenetét. Köszönöm minden segítő kéz munkáját és fáradságát, akik gyűjtötték a virágszirmokat, beszerezték a virágokat, díszítették a sátrakat. Feri bácsinak külön megköszönöm a gondos munkáját.
Készülünk az erdélyi zarándoklatra, mely július 10-13-igtart.
Itt a VAKÁCIÓ, a jó idő! Minden kedves olvasónak kívánok nagyon szép nyarat!

Berencsi Gézáné
egyh.tan.elnöke.


Nyári szépségkeresés

A nyári vakáció kezdetén mindig a nyár okos feltöltődési lehetőségeire szeretném felhívni a figyelmet. Ezen a címen szólhatnék a jó sportos túrákról, táborokról, vagyis a testi erőnlét fokozásáról. Szólhatnék a rokon és barát látogatásokról, szólhatnék a kötelező nyári gyakorlatokról, szólhatnék a nyári diákmunkáról, speciális célkitűzésekről és elfoglaltságokról stb. Én most a szellemi feltöltődésről szeretnék szólni. Ez nem iskolás elfoglaltság, hanem az életből vett tapasztalat, élmény. Nyitott szem, érzékeny beállítottság kell hozzá, mert különben elmegy az ember az élmény mellett.

Szellemi feltöltődés lehet egy szép tájjal, tájegységgel, országgal, országrésszel, a képzőművészet remekeivel való találkozás is. Különösképpen az építészet, a képzőművészet alkotásait lehet legjobban a helyszínen, vagy egy bizonyos helyszínre összegyűjtött helyen megtekinteni. Ezt jelentik a szép városok, tájak, de a képtárak, múzeumok. is. Ezekért bizony ki kell mozdulni otthonról, el kell menni a helyszínre. Erre a nyári szabadság alatt van legjobban lehetőség.

Mi néhányan felsőpakonyiak már túl is vagyunk egy képtár látogatáson. Még útközben ért bennünket az első élmény:

1) Fegyó Béla a felsőpakonyi festő szakkör vezetője vitt bennünket a saját autóján. Útközben átadott egy szép képeslapot, mely az ő érdi templomi képeit ábrázolják. Ezt láthatjuk is a cikk mellékletében. A képek a magyar szentek legjelesebbjeit ábrázolják: Istvánt, Gizellát, Imrét és Erzsébetet. Finom, szép, templomi környezetbe illő festmények. Szöveg nélkül is ki lehet találni, hogy a kép kit ábrázol, hiszen mindegyik keze ügyében, vagy a kép alatt ábrázolva, ott van az a jelkép, ami a szentre jellemző. A képeslap arra ösztönöz például engem, hogy a nyáron felkeressem a helyszínt, és eredeti valóságukban és környezetükben megtekintsem a képeket. A kép hátulján szép imádság található, nyilván napjainkban költött ima, és tele van időszerűségekkel: Szent István király imája.

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, a jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád. Amen.

2) Megtekintettük a KOGART művészeti házban Tihanyi Lajos kiállítását. A festőművészről így ír a szórólap: „Az életnek akkora szeretetével és értésével valóban kevés ember dicsekedhetett, mint a festő. Képei valami tömörített életvidámság kifejezői… nem bántóan gunyoros mosolygás az életen. Súlyos testi fogyatkozásával, a süketnémasággal, szinte azt gondolta az ember, kedélybetegeket kellene hozzá küldeni, mint az orvoshoz, hogy meggyógyuljanak egyénisége varázskörében.”
Valóban egy sajátos festői világot, nagyon egyénien megrajzolt képeket, főleg portrékat láthattunk.

3) Megtekintettük még két házzal arrébb Csernus Tibor emlékműtermét. Ő is Párizsban élő alkotó volt, de egész műterme hazakerült, hogy itt hasson inspirálóan az odalátogatókra.

4) Végül a szépművészeti Múzeum állandó kiállítását tekintettük meg. Itt újból, hiszen mindannyian sokadszor láttuk, gyönyörködhettünk a magyarok festészet szeretetében. Egyrészt jelentős magyar festők műveinek, de a külföldi, híres. nagy festőknek is gyűjteményes háza a mi Szépművészeti Múzeumunk.

Az egésznek számomra az volt a szépsége, hogy képzőművész társakkal, s főleg a tanárunk, Fegyó Béla kíséretében tehettük meg ezeket a látogatásokat. Gazdagodhattunk tanárunk s egymás véleményeivel, meglátásaival.

Kívánok másoknak is sok hasonló nyári élményt! Hefler Gábor plébános.


Református

Könyvtár

Évadzáró irodalmi teadélután

Május 15-én estefelé, Dsida Jenőről beszélgetve, utolsó összejövetelünk volt a nyári szünet előtt.
Margitka az előző Agorában röviden írt az íróról, most is ő beszélt nekünk az életéről.
Én mindig csodálkozva hallgatom Cseh Rózsika, Durkó Éva és Varga Imre kiegészítéseit, Éva és Rózsika élményszerű versmondását.
Ajánlanám ezeket az összejöveteleket minden érettségi előtt állónak, olyan érdeke, sőt értékes kiegészítéseket hallhatnak Évától, Rózsikától és Imrétől amelyeket beépíthetnek tudásukba.

Konkoly Miklósné


Civil

Polgárőrség

Május 26.-án megtartottuk a Házavató ünnepségünket, így hivatalosan is használatba vettük az épületet. Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt minket jelenlétével, ezen a hagyományteremtő napon. Reméljük, hogy jövőre is számíthatunk Önökre. Küldök majd néhány képet hozzá, és kérlek, ide is rakd be a tegtoborzós, illetve a telefonszámos részt.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek átvészelni azon nehéz napokat, amiket drága fiam elvesztése okozott, különösen a Darumadár Nyugdíjas Egyesület tagjainak, ….

Füzi Györgyné


FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 2007.
(10 éves a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület-sorozat)

Január 6-án, szokásos újévi összejövetelünkkel indítottuk az évet Durkó Évánál, fehér asztal mellett. Koccintottunk az elmúlt évre és az új esztendő kihívásaira.
Január 21-én Egyesületi Évnyitó a Közösségi Házban. A 2006. év lezárása, pénzügyi beszámoló elfogadása. Új év, új programok kitűzése. Fő program: a Mártírok Emlékparkja, amelynek munkálatait, továbbfejlesztését szorgalmazzuk időnk és az anyagiak függvényében.
Február 24. A Kommunizmus áldozatainak Emléknapján emlékműsor a SZM Közösségi Házban, koszorúzás és mécses gyújtás az Emlékparkban. Rendező: Durkó Éva.
Március 9. A Batthyány Emlékév tiszteletére Batthyány Emléknap rendezése kiállítással és emlékműsorral a SZM Közösségi Házban. Józsáné Szabó Erzsébet történeti anyagának összeállításából készítette a Durkó Dekor Stúdió Bt. Zizi meghívta vendégül Dr. Batthyány Bálintot (Batthyány Strattman László unokáját), aki családtörténeti beszámolójával hitelesítette a bemutatott történelmi anyagot.
Visszaemlékezésének szomorú része volt, hogy mesélt az ötvenes évek „hálás”utókorának tetteiről. A Rákosi-korszak mindenüket elkobozta, kitelepítve családjukat az alföldi nagy semmibe, a Hortobágy tanyavilágába: éljenek, ahogy tudnak. Jellemző, hogy nemzeti nagyjaink leszármazottai, mint a nagy Afrika – vadász és a Nemzeti Múzeum mentora: Széchenyi Zsigmond is, itt találkozhattak egymással, itt lovagoltathatta térdén az akkori kisgyermek Bálintot… Rossz üzenet az utókornak, amikor egy nemzet így tagadja meg a múltját.
Március 15. Közös koszorúzás a központi, iskolai ünnepség után.
Április 1. Egyesületi gyűlésünkön szervezési munkákat beszéltünk meg.
Április 21. Tavaszköszöntő Bál. Főszervezője Révész Gyöngyi volt, aki ennek már komoly szakértőjévé vált. A bevételt a Park építésére fordítottuk. Immár komoly helyszínévé vált nemzeti nagyjaink és történelmi eseményeink tiszteletadó megemlékezéseire a Petőfi tér mellett, ahol március 15-ét, és augusztus 20-át ünnepeljük.
A 2006-ban, a Durkó Dekor Stúdió adományozásából elkészült íves emlékfal elé íves díszburkolat került Kovács „Kokó”szakmunkája nyomán. Révész Ferenc kitartó felügyelői, tervezői, társ- és segédmunkás kivitelezői tevékenysége mellett. A Park karbantartását, locsolását Révész Rózsa biztosította a forró nyár kivédésére. A Révész család és Holényi László mellett, az egyesületi tagok közül különösen Kalas Eszternek, Joanovits Jutkának, a Gazdag házaspárnak és a Horváth házaspárnak voltak elévülhetetlen érdemei, de a támogatók csoportjából Bánki Erzsike szorgos kezének is sokat köszönhetünk a Park rendben tartásában!
Június 3. Wass Albert és Trianoni Emléknap a Református templomban Holényi László rendezésében, a református misszió egyházközösség részvételével. Imádság, versek, zene, kórus harmóniája – valamennyiünk nagy gyönyörűségére! Aki ott volt, tanúsíthatja.
Augusztus 12. Tisztújító közgyűlést tartottunk Holényi László elköltözése miatt. Felsőpakonyt elcserélte Pécsre, ahol párja mellett új otthonra talált. Révész Gyöngyit választottuk elnöknek. Durkó Éva társelnök, Gazdag György alelnökké lett.
Augusztus 19-én ünnepeltük Augusztus 20-át a Petőfi téren a faluval közösen.
Szeptember 29-én, a Falunap programjához járultunk hozzá a Durkó Éva által meghívott Berecz András, népi mesemondó és énekes előadóművész mesedélutánjával. A kacagtató, színes előadás, sajnos csak kevesek érdeklődését keltette fel a SZM Házban, de aki ott volt, az biztos, hogy nem felejtette el! (Hozzáfűzném: Berecz András előadói programja – néhány nappal később – a Művészetek Palotájában teltházas volt! Különös hozzáállása kis falunknak, hogy nem ismeri fel: értékes előadók nagyszerű programjait szalasztják el alkalmanként, amikor még helyünkbe is jönnek.)
Az Árpád Év tiszteletére a Szabó Magda Közösségi Ház folyosóján „Árpád vezér és a honfoglaló magyarok” címmel önálló kiállítás várta az érdeklődőket, amelyet a Durkó Dekor Stúdió készített, Kocsis Gabriella történeti anyagának felhasználásával.
Október 6. Nemzeti Gyásznap. A SZM Házba ünnepélyes megemlékezést, koszorúzást, mécsesgyújtást a Mártírok Emlékparkjába szervezett Durkó Éva.
Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja. A Szabó Magda Közösségi Házban irodalmi emlékműsor a budapesti Polgárok Házából - Durkó Éva által - meghívott vendégművészekkel. Trtznadel Angela (aki a Ház művészeti vezetője) és férje, Altorjay Attila előadóművész kápráztatott el bennünket olyan előadással, hogy a lélegzetünk is elakadt! Hál’ Istennek, olyan teltházunk volt, ami csak nagyon ritkán fordul elő nálunk! A Nemeskürthy tanár úr történelmi áttekintését versekkel, dalokkal gazdagított megrázó erejű előadás emlékezetes maradt számunkra!
Örömmel tapasztalhattuk az Önkormányzat meglepetés ajándékát az Emlékparkban: a koszorúzást már díszvilágított emlékhelyen tarthattuk a szemerkélő esőben.
November 4. Gyertyát gyújtottunk a Parkban, s egyúttal elvégezték Révész Rózsáék az emlékfal téliesítését.
December 1. Szabó Magda írónő - és névadónk - temetése Debrecenben. Durkó Éva és Ecsődi János rótta le tiszteletét a helyszínen, koszorúkat elhelyezve a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, valamint az Önkormányzat és az egész falu nevében.
December 16. Egyesületi Karácsony Révész Ferenc mennyei ízű halászlé főztjével a Közösségi Házban. Hál’ Istennek, ott még mindannyian együtt örülhettünk jókedvű, jó étvágyú, kedves személyének.
December 17. Árpád kiállítás felállítása az iskolában, ezzel zárva az Árpád Évet. A kiállítás anyagát ajándékba adta az iskolának a kivitelező Durkó Dekor Stúdió (az FJE fő támogatója).

Tekintettel, hogy anyagiakban nem álltunk túl jól, ebben az évben nem szerveztünk kirándulást, szórakozást. Minden befolyt összeget a Parkra fordítottunk.
Kiállításainkat, nemzeti rendezvényeinket a Durkó Dekor Stúdió finanszírozta, saját erőből.
Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, s a SZM Közösségi Ház minden dolgozójának, hogy közreműködtek munkánkban, támogattak bennünket, s hogy rendezvényeinknek otthont biztosítottak!

Durkó Éva - FJE


Olyan nehéz lenne?

Már az elmúlt évben is forrt bennem a düh, mikor szép, kis falunkban kerékpároztam, és aztán elértem vissza, a mi utcánkba. Láttam a 90. életévéhez közeledő nénikéket, hogyan gereblézik a szép, sorban elültetett virágokat, szedik ki a járda mellől kikéredzkedő gyomnövényeket. Kinek bot volt a megfáradt kezében, ki csak komótosan tette a dolgát, mint az életében mindig.
Tudom, nem mindenki szereti a földet, mint én, nincs mindenkinek szüksége arra, hogy legalább egy köténykényi kis konyhakertje legyen, és ott bóklásszon a nap szinte minden órájában. Én ezt láttam a szüleimtől, de a szomszédaim-tőlem jóval idősebbek- is ezt teszik.
No, de nem a saját kertem a lényeg. Az bánt engem, hogy van olyan általam különben nagyon becsült utcatársunk, aki nagyon-nagyon elhanyagolja a portája elejét. Nem magányos, idős emberekről van szó! Nem a fűnyíró a lényeg, mert csak az árok és a kerítés közti részről kellene a félderékig érő gazt kihúzogatni.
Kedves lakótársaim! Meg kellene próbálni így eső után nekilátni a dolognak. Nem más kedvéért, de meglátják, jóleső érzés úgy a kapu felé közeledni, hogy nem birizgálja gaz a lábait.

Aki a virágot szereti (név a szerkesztőségben)


Darumadár Nyugdíjas Klub májusi és júniusi pillanatai

Még az április végéről a múlt havi Agorában nem írtam, mivel a lapzárta előbb volt.
Április 26-án a Turay bérletesek Édith Piaf c. fantasztikus műsorát láthatták Varga Klára előadásában.
Április 27-én Gyálon kistérségi találkozón vettünk részt. Szép műsorokkal szórakoztattak bennünket a térség meghívott énekkarai. Este fél 8-ig tartott a műsor, utána zenés-táncos este lett volna, de a mi kis csapatunk elfáradt és hazajött. Azért jól éreztük magunkat.
Május 3-án énekkart, után klubnapot tartottunk.
Május 8-án az énekkar és még 10 fő Gyálra ment, az Őszidő Nyugdíjas Klub meghívására, ahol szép műsorokkal és finom pörkölttel vendégeltek meg bennünket.
Május 10-én énekkar és klubnap volt, ahol a 12-i majálist beszéltük meg.
Május 12-én a Majálison meghívásunkra eljöttek a Tápiószecsői Menyecske Kórus tagjai, és vezetőjükkel – aki igen felvágott nyelvű asszonyka – jól szórakoztatták a Majálison résztvevőket. Igazán nagyon jól szervezett Majálison vettünk részt, minden korosztály képviselte magát a műsorszámaival.
Május 17-én ismét énekkar és klubnap volt.
Május 19-én Gyálon, az „Azt a ragyogóját…” c. műsort több klubtagunk nézte meg.
Május 22-én 49 fővel Tiszakécskére mentünk. Szuper fürdésen vettünk részt, mindenki jól megáztatta fáradt tagjait, mivel a kertben már jól lehet kapirgálni, s ahogy „fiatalodunk”, úgy többet kell masszírozgatni fájó testrészeinket, amit ebben a fürdőben mindenki megtehet.
Május 23-án Ócsán, Konkoly Nóra fotóművész kiállítását nézte meg tagságunk több tagja.
Május 26-án az énekkar meghívást kapott a Polgárőr-napra, amelyet szép énekkel teljesített is. Több klubtagunk finom süteményeket sütött, ajándékba a megnyitóra. Aki elment, finom ebéddel vendégelték meg, a halászteleki nyugdíjas énekkar is jól érezte magát.
Május 31-én vezetőségi ülés, énekkar és klubnap volt.
Június 5-én Gergelyné Margó és Kalasné Eszter festménykiállításán vettünk részt, szép számmal. A képeket Fegyó tanár úr értékelte, és a „LÁNYOK” munkásságát is, minket pedig a művek gyönyörködtettek. Fantasztikus munkákat tekinthettünk meg. Margót és Esztert virággal köszöntötte Lőrentei Erzsike, és persze még nagyon sokan. A kiállítás végén szülinapi zsúrt is rendezett a két igen-igen tehetséges festőművész, akikre nagyon büszkék vagyunk.
Június 7-én a klubnap elmaradt, Operett bérleteseink színházba mentek.
Június 9-én 19 fő Tápiószecsőre ment a Nyugdíjasok juniálisára, ahol énekkarunk fellépett.
Június 14-én énekkart és klubnapot tartottunk.
Június 21-én Tiszakécskére mentünk fürdeni.
Végre itt a finom meleg idő, mindenki vigyázzon magára, ne menjen a tűző napra! Fogyasszanak sok-sok folyadékot!

Kovácsné Németh Ilona


Vöröskereszt hírei

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége
Füzi Annamária részére Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés Bronz fokozatát adományozta
2012. május 8-án, a Nemzetközi Vöröskereszt Napján. Gratulálunk az elismeréshez!
Marika igazán megérdemelte, hogy ilyen módon is megköszönjék önzetlen munkáját. Beszélgetésünkkor a tőle megszokott szerénységgel mondta, nem csinált, nem csinál ő mást, csak amit a szíve diktál.
Születése óta Felsőpakonyon él, nagyon sok embert ismer, őt is ismerik. Megkérdeztem, mikor kezdett társadalmi munkát végezni, a közösségért dolgozni. - Ebben nőttem fel, hiszen apukám is mindig tevékenykedett. Szabadidejét a sportkör, majd a nyugdíjas klub programjainak szervezésére áldozta. Mellette természetes volt, amibe tudtam, bekapcsolódtam – hangzott a válasz.
Marika a Polgárőr Egylet és a Vöröskereszt aktív, míg a Darumadár Nyugdíjas Egyesület pártoló tagja, de aki ismeri, az tudja róla, hogy „keret nélkül” is szívesen tevékenykedik a környezetében élőkért. Legyen az faültetés, szemétszedés, vagy közreműködés egy-egy rendezvényen. Kérés nélkül segít a rászorulóknak. Nyitott szemmel jár a településen, s ha segítségre szoruló gyereket vagy családot lát, igyekszik – vöröskeresztes társaival együtt – megtalálni a támogatás módját.
Marika azt is elmondta, hogy a temetési ügyintézést sem a pénzért vállalta, hanem azért, hogy az embereknek életük legnehezebb pillanatában tudjon segíteni. /Ezt szeretett édesapja elvesztésekor határozta el./ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A település lakói nevében köszönjük Füzi Annamáriának az önzetlen, fáradhatatlan munkát! Kívánjuk, hogy még sok-sok éven keresztül tudjon erőben, egészségben a családjának és embertársainak örömet szerezni.

Filák Lászlóné


Május 14-19. között ismét sikeres RUHABÖRZÉT tartottunk a könyvtár pincéjében. Külön köszönet Szatmári Andrásnak, aki sok-sok új ruhát adományozott szervezetünknek, mellyel a börze kínálatát színesítettük. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segített az akció eredményes lebonyolításában.

Czirják Józsefné
a helyi Vöröskereszt titkára


Sport

Hátbelső

Hátlap

Páratlan páros

Biztos sokakat meglep ez az ismerősnek tűnő cím, amelyet ez a cikk visel. Egy televízió-műsor címét oroztam el, mert ezt a szóösszetételt találtam a legjellemzőbbnek. 2012. június 5-én nyílt meg, két kiemelkedően tehetséges felsőpakonyi képzőművész, (megismerve az eddigi munkásságukkal létrehozott alkotásokat, joggal megilleti őket ez a cím) retrospektív kiállítása. Ez a visszatekintő kiállítás, a kezdetek alkotásaitól, a mai kiforrott művekig szám szerint harminckilenc válogatott művet tartalmaz. A két alkotó Gergely Mihályné Margó és Kalas Béláné Eszter, a helyi, Fegyó Béla festőművész által vezetett, képzőművészeti kör meghatározó tagja, közel azonos időben kezdett el rajzolni, festeni. A képek témaválasztása, a látásmód kifinomultsága közös jellemzőjük, bár mindketten saját útjukat járják, és így természetesen minden képük magán viseli alkotójuk egyéniségének domináns vonásait. A festmények egy része, azok előtt, akik az elmúlt nyolc év tárlatait szorgalmasan látogatták, ismerős. A tárlatokról szóló cikkekben, ezek szubjektív elemzése, vagy legalább is ennek kísérlete megtalálható, ezért, ha úgy tűnik ismétlésekbe bocsátkozik a cikk szerzője, legyen ez bocsánatos bűn a részéről. A kiemelt alkotások azok, amelyek először láthattunk.

Az ízlésesen kialakított kiállításon Gergely Mihályné Margó huszonegy képpel, (Az öreg tölgy; Női arc; Alkonyat; Pipacsos mező; Tanya gémeskúttal; Naplemente; Válaszúton; Szeptember végén; Hazafelé; Tükörkép; Csendélet; Öreg híd Mostarban; Tűztánc; Szarvasok; Pacsirta; Kráter tó; Anyám padja; A Mura Mureaunál; Eső után; Árnyas út; Jön a vihar) Kalas Béláné Eszter tizennyolc képpel, (Alföldi rónaság; Reggeli napsütésben; Vízparti ház; Nyugdíjasan ; Pipacsok; Kerti lak; Múlt idő; Mediterrán táj; Télutó; Nádas vízpart; Zúzmarás erdőszéle; Megfáradtan; Őszi hangulat; Falu széle; A tavasz Hírnökei; Hódolat El Greconak; Margaréták; Őszi ködben) képviseltette magát. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagyterme zsúfolásig megtelt. Ebben a teltházban nyitotta meg néhány keresetlen szóval Hevesi István intézményvezető a kiállítást, majd utána egy tehetséges ifjú gitáros, Bagoly Laci kellemes, kultúrált játékával gyönyörködtette a látogatókat.

A kiállítás szakmai megnyitóját, értékelését az arra leghívatottabbtól, Fegyó Béla festőművésztől, a Kör mesterétől, mentorától hallhattuk, aki magas színvonalon, de mégis mindenki számára érthetően beszélt a kollekció általa legkiemelkedőbbnek ítélt műveiről, azok művészi értékeiről. Gergely Mihályné Margó Eső után című képe egy lezúduló zápor után megmaradó tócsákban, az utcát szegélyző házak, fák játékos és mesteri tükröztetésével hat. A Tükörkép című alkotása, egy vízparton fekvő fiatal nő és a nyugodt, csendes víz felületén létrejövő tükörképének hatásos kombinációja. A Naplemente című képe elgondolkoztató alkotás.
Mintha a varázslatos Kelet hangulata jelenne meg a képen, a távoli csónakot figyelő, korsót tartó, vízhordó lány képében. Kalas Béláné Eszter Alföldi rónaság a plen-air festészeti irányzat szellemében fogant. A nagy tágas alföldi tér, amelyet kihangsúlyoz a kép alsó harmadába helyezett horizont, és a nagy felhős égfelület. A kép középvonalában elhelyezett csoportot alkotó három fa, (egyedüli kiemelkedés a képen) mintha azt az együvé tartozást, egymás támogatását szimbolizálná, amire minden lénynek szüksége van. A Nádas vízpart a csend, a béke képe. Túl a vízen a háttérben levő település templomai, a zöldellő fák közül kibukkanó háztetők, az alig fodrozódó víz és az életszerűen megfestett nádas, a kora délutáni fényben idilli hangulatot áraszt. Az Őszi ködben című képen, a korai órák felszálló ködéből kibontakozó tó- vagy folyópart egy részlete látható. A felriasztott, felszálló vadkacsa hangját is szinte hallani véljük. Finoman kidolgozott kép, tompa, fátyolos színekkel, pontosan leképezve, és mégis költőivé téve a valóságot.

Nagyszerű kiállítás volt. Ismerve a képek időrendi sorrendjét, látni lehet, hogyan lett, hogyan lesz egyre tökéletesebb, egyre nagyszerűbb, minden alkotás, amit ez a két alkotó létrehoz mindnyájunk örömére. Köszönjük nekik!

Varga Imre Lajos

2012_06_junijuli.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)