Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_08_szep

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 08. szám, 2012. szeptember

Lapzárta: szeptember 03.

Szerkesztőbizottsági: szeptember 7.-én 16.00-tól

Igyekszem odaérni. — Feri 2012/09/03 16:08


Fedlap

Fedbelső

A felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola komplex épületenergetikai korszerűsítése

Az iskola energetikai korszerűsítéséről kaptam képeket. És a Szechenyi terv-es logó kerül ide.


Önkormányzat

Kivonat a 2012. szeptember4-én, 17:00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésről:

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Fentiek alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Felsőpakony Község Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját annak áttanulmányozását és megtárgyalását követően, mellékleteivel együtt elfogadja.

* Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

* Településünkön jelenleg konténerszigetes megoldással valósul meg a szelektív hulladékok gyűjtése. A Képviselő-testület korábban már tárgyalta a szóban forgó témát, annak tarthatatlansága miatt. Be kell látnunk, hogy néhány felelőtlen lakos végett a jelenlegi szelektívgyűjtési módozat nem fenntartható, ugyanis hétről-hétre problémát okoz a konténerek ürítése, cseréje az alábbi okok miatt: a konténereket megrongálják, építési törmelékkel, egyéb oda nem illő hulladékokkal rakják meg, ellopják, az egyes konténerszigetek környezete köztisztasági és településarculati szempontból is problémát okoznak, azon konténereket, amelyeket nem a rendeltetésüknek megfelelő hulladékkal töltenek meg rendszerint nem kerülnek ürítésre a szolgáltató .A.S.A. Magyarország Kft. részéről, az Önkormányzatnak többletmunkát/többletköltséget jelent a konténerszigetek körül hétről-hétre felhalmozódó hulladékok összegyűjtése, elszállítása. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy tudomásul veszi, hogy a településen jelenleg működő konténerszigetes szelektív hulladékgyűjtés a továbbiakban nem fenntartható. A település területén elhelyezett szelektív hulladékok gyűjtése céljából kihelyezett konténereket jelenlegi helyükről beszedeti. A szelektív hulladékok ily módon történő gyűjtését megszünteti a településen.

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson és megállapodjon az .A.S.A. Magyarország Kft., illetve más, ilyen tevékenységet végző cég képviselőjével a szelektív hulladékok „házhoz menő, zsákos” módon történő gyűjtéséről/bevezetéséről.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


Herman Ottó Általános Iskola

a „Közalkalmazottal jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Herman Ottó Általános Iskola
iskolás korúak általános iskolai oktatása

NAPKÖZIS NEVELŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.10.01-2013.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidő, heti 18 órás.

A munkaviszony helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony. Iskola u. 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
napközis nevelői állás 1. osztályos napközis csoportba. Feladat: ebédeltetés, szabadidős és tanulási tevékenység megszervezése.

Illetmény és jutalmak:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazotti jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképes.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, iskolai bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Matisz Zsolt nyújt, a 06 20 929 9617-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Általános Iskola címre történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4199/2012, valamint a munkakör megnevezését: Napközis nevelő.
  • Elektronikus úton Matisz Zsolt részére az iskola@felsopakony.hu email címen keresztül.
  • Személyesen: Matisz Zsolt, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012.október 1.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.felsopakony.hu – 2012. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iskola.felsopakony.hu honlapon szerezhet.


KÖZLEMÉNY

Magyarországon 2012 őszén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) együttműködési megállapodásának megfelelően kerül sor az Európai egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az adatgyűjtést a KSH végzi, az Eurostat előírásai alapján. A felmérés elsősorban az európai uniós adatigényeket és a közösségi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy többségében azonos időpontban, egységes előírások szerint hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhető társadalmi részvételi lehetőségeket, tevékenységeket vizsgálja. A TÁRS-felmérés elsősorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élők társadalmi akadályozottságát kutatja, összehasonlítva egészséges társaik lehetőségeivel.

Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében, 10 893 fő megkérdezésével zajlik

2012. szeptember 15. és október 31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti időszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdőívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi részvételi lehetőségeikről, a munkavállalásról, tanulásról, közlekedésről, szórakozásról, társas kapcsolatokról és életkörülményeikről. A kérdőív vizsgálja azokat az akadályokat, amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik során szembesülhetnek. A válaszadók többségét hordozható számítógép (laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdőíven válaszolhatnak. A válaszadás önkéntes.

A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.) előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró módon.

A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek tájékoztató levelet küldünk.

Budapest, 2012. augusztus 21.
Központi Statisztikai Hivatal
További tájékoztatás: tars@ksh.hu


.A.S.A.
Lomtalanítás

Felsőpakonyon az őszi lomtalanítás 2012. október 4-én lesz a település valamennyi utcájában.

A lomtalanítás szabályai a régiek:
a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük szétszedett állapotban szíveskedjenek kihelyezni, mert egyben nem férnek be az autóba.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot, egész ablaktáblákat (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot, elektromos háztartási készüléket (tévét, hűtőszekrényt – elektronikai hulladék).

Köszönjük együttműködésüket.


Óvoda

Az újszülöttek:

Berencsi Dávid - 07.24.
Darabos Gábor - 07.25.
Bulyáki Sándor - 07.27.
Varga Bíborka - 07.28.
Horváth Bettina - 08.02.
Berki Ágnes Boglárka - 08.14
Gyeney Emma Árnika - 08.15


„A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba”

Nyári élet az óvodában

Az idézethez hűen, a játékot, mi sem hagytuk abba, hiszen ez az évszak is milliónyi lehetőséget rejt magában. Kezdve az ismeretek gazdagításával, melyre számtalan alkalom adódott. Rengeteg időt töltöttünk a szabadban, ilyenkor sokkal több a szabadtéri játék, a séta, s persze nem elhanyagolható a fürdőzés sem.
A legnagyobb élmény, talán mégis a majdnem 2 hétig tartó várépítés volt, melyben az ovi apraja-nagyja részt vett, Erzsi óvó néni kezdeményezésére.
Olyannyira belemerültek az építkezésbe, hogy egyetlen homokszem nem maradt árván, s egy lapát nem sok, annyi sem maradt munka nélkül.
Irigylésre méltó csapatmunkának lehetett szemtanúja az, aki akár egy pillantást is vetett a homokozóra.
A kicsiknek a nyár főként az ismerkedés időszaka, sajnos vannak olyan társaik, akikkel szinte egész évben nem találkoznak, mivel nekik az udvar másik felén kell tartózkodni.
Nem kis erőfeszítésükbe kerül, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz, és persze a más csoportok óvó nénijeihez.
Minden csoportban különbözőek a szokások, a rend kedvéért ezeket be is kell tartani, s valljuk be ez nem mindig könnyű összevont csoportban, még nekünk felnőtteknek sem.

Visszatekintve azonban bátran állíthatom, hogy ismét egy tartalmas, vidám nyarat tudhatunk magunk mögött.

Azoknak, akik iskolába készülve, az utolsó napjaikat töltötték nálunk, sok sikert kívánunk a tanuláshoz. Gondoljatok ránk olyan szeretettel, amilyennek mi rátok emlékezünk, s látogassatok meg bennünket néha, ha a szívetek visszahúz az oviba!

Ancsa óvó néni


Iskola

Katolikus

Ha itt lettél volna!
Beköszöntött a szeptember!   Szép nyarat hagytunk magunk mögött. Voltak szép zarándok utak, ünnepségek, lelki feltöltödésekre alkalmas órák, jó hangulatban eltöltött hittantáborozás Balatonlellén. A nyár közepén nagy örömhírt is kaptunk Hefler Gábor plébános atyától, rejtélyes mondatokkal tarkítva. Augusztus elején már nem kellett találgatni. Segítséget kapott az Ő és a hívek örömére, Fekete Roland káplán atya személyében.
Kedves felsőpakonyiak, aki részt vett a Szent István napi ünnepségen és kenyérszentelésen, az személyesen is találkozhatott vele. Bővebb bemutatkozásra is alkalmat ad az Agora újság.
Megszerveztünk egy 5 főből álló Máriás-leány csoportot. Első bemutatkozásuk a Felsőpakonyi búcsúkor lesz, majd Gyöngyösön veszünk részt egy országos Máriás-lány találkozón. Szép vállalkozás, reméljük nem csak ez az egy alkalom, talán majd ünnepelhetünk megalakulási évfordulókat is.
Megkezdődött a 2012-2013-as iskolai tanév. Minden kedves pedagógusnak, szülőnek, diáknak sok sikert, kitartást, türelmet és jó egészséget kívánok!   Szeretettel: Berencsi Gézáné - elnök sk.


„Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.”

(Mécs László: A királyfi három bánata)

Egyedüli gyermek lévén, szüleim valóban királyfihoz méltó módon neveltek, megadva nekem mindazt a szeretetet, amelyről nagyon sokan csak álmodnak. Gyermekkoromat Nógrád megye hegyekkel körülölelt kis településén töltöttem. Ezért is kedvesek számomra mind a szülőfalum Ecseg, mind a festői szépségű Cserhát hegységei, mert már kisgyermekként hatalmas túrákat tettünk az egész családdal.

Antoine de Saint-Exupéry írja az egyik művében: „ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy szó nélkül kiosztod a munkásoknak a szükséges szerszámokat, és kiadod a parancsot a hajó megépítésére. Hanem először a munkások szívében keltsd fel az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt…”

Csodálatos a gondviselő Isten jósága és szeretete! Nem erőlteti ránk az Ő akaratát, hanem tiszteletben tartja a mi döntésünket, ez az ember szabad akaratának az alapja. Nem is gondoltam volna, hogy az Isten milyen előrelátóan készít fel a feladatok elvégzésére. Balassagyarmaton, a Szalézi Plébánián töltöttem a polgári szolgálatos időmet, amit a sorkatonaság helyett teljesítettem. A balassagyarmati Szalézi Plébánián töltött 1 év jó alkalom volt arra, hogy belelássak a papi élet „rejtelmeibe”. Ezért is nem volt nehéz számomra, amikor Ceglédre kerültem, plébániai gyakorlatra. Ezúton is köszönöm Bokros Levente atyának, hogy befogadott és elfogadott, hogy tanácsaival látott el.

Egy arab mondás szerint: „nincs olyan pálma, amelyet a szél meg ne rázott volna!” Az élet viharai, megpróbáltatásai mindannyiunk életében jelen vannak, így a mi papi életünkben is. De erőt adnak ezen az úton azok a barátok, kispaptársak, akikkel együtt haladunk.

Kérem Mindenható Urunkat, hogy két lábbal a földön járva, de szemünkkel az eget figyelve, az Istentől kijelölt úton tudjunk haladni, hogy hűséges papjai tudjunk lenni az Istennek, és ha Ő úgy akarja, a kedves testvéreknek is.

Fekete Roland – káplán


Református

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL…

Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.” (János evangéliuma 10, 11. 27-28.)

A mögöttünk álló három-négy hónap kiemelkedő eseményeiről számolok be az AGORA olvasóinak. Isten kegyelméből igen gazdag időszak van mögöttünk. Időrendi sorrendben haladva igyekszem röviden összefoglalni azokat az örömteli alkalmakat, amikkel Isten megajándékozta a gyülekezet közösségét.

2012. Április 29.-én délután gyülekezetünk énekkara is résztvett a monori református nagytemplomban megtartott egyházmegyei énekkari találkozón. Öröm volt együtt lenni és szolgálni 8 környékbeli református gyülekezet énekkarával. Tóth István, a gyáli Bartók Béla Zeneiskola igazgatója, készítette fel énekkarunkat erre az alkalomra, az Ő vezetésével négy énekszámmal készültünk. Az egyik istentiszteletünkön e darabokat bemutattuk a jelenlévő gyülekezetnek is.

Május 6-án az édesanyákat, nagymamákat köszönthettük. A kisebbek, Viziné Surányi Erika lelkész irányításával egy kedves programmal köszöntötték az édesanyákat, míg a nagyobbak, a gyermekistentiszteletre rendszeresen járó gyermekek, Tóthné Szabó Tímea gyülekezeti tagunk és Fülöpné Sólyom Erzsébet pótpresbiter által összeállított tartalmas műsorral, és virággal ajándékozták meg az édesanyákat.

Május 12-én a Majálison megtalálható volt a református gyülekezet sátra is, ahol arcfestés, bibliai könyvjelzők készítése, bibliai vetélkedő gyermekeknek, keresztyén könyvek vásárlási lehetősége és egyéb programok várták azokat az érdeklődőket, akik felkeresték.
Május 12-én, szombaton volt a konfirmandusok vizsgája a Presbitérium előtt. Másnap pedig az ünnepélyes hitvallásra és fogadalomtételre került sor. Csipak Bence, Illés Orsolya, Pongrácz Szabrina, Tóth Mátyás, és Vizi Dániel teljesítette azt a fogadalmat, amit szüleik és keresztszüleik megkeresztelésükkor tettek.
A nagy gyülekezet előtt is bizonyították, hogy szépen megtanulták a vizsgaanyagot. Az énekkar is köszöntötte a konfirmált ifjakat, akik első úrvacsoravételüket szüleik és keresztszüleik körében vehették. A konfirmáltak Vizi János lelkipásztor áldó Igéi és Fitos Levente gondnok köszöntése után megkapták az emléklapot és a gyülekezet ajándékát, a Bibliát.

Május 18-án a gyáli új köztemetőben vettünk végső búcsút Partig Kiss Katalin hűséges gyülekezeti tagunktól, aki 86 esztendő után adta vissza lelkét Teremtő Urának. Temetésén a vigasztalás evangéliumának hirdetésével kértük Isten kegyelmét és szeretetét a gyászoló család és gyülekezet számára.

Május 29-én volt a hittanévzáró istentisztelet. A hittanos gyermekek rövid műsort adtak elő, melyben bibliai Igéket mondtak el, és Vizi Gréta az énekeskönyv énekeiből választott énekeket furulyázott el. Focis vetélkedő keretében foglaltuk össze a hittanórák bibliaismereti tananyagát. Ennek végén a gyerekek átvették lelkipásztoruktól az okleveleket és a megérdemelt jutalmakat. Vizi János lelkipásztor köszönetet mondott Viziné Surányi Erika lelkésznek, Szabó Magdolna presbiternek, Fülöpné Sólyom Erzsébet pótpresbiternek és Tóthné Szabó Tímea gyülekezeti tagnak a gyermekek között hűségesen és lelkiismeretesen végzett szolgálatukért. A gyülekezet szeretetvendégséggel, egy kis süteménnyel és üdítővel várta a fiatalokat.

Június 25 –29. Hittantábor. Örömmel számolok be, hogy idén is megtartottuk a hittantábort és a családos hétvégét Fülöpházán, a Papp tanyán. Nagyon szép és jó időt kaptunk, s a közel 35 fős tábor igen jól érezte magát. A konyhát irányító Fitos Róbertné vezetésével - ahogy már megszoktuk - finomabbnál finomabb ételek kerültek az asztalra. A konyhán Ibolya mellett Nagy Károlyné Marika, Asztalosné Szilvi, és Fábiánné Viki látták el nagyszerűen szolgálatukat. Megtartottuk a tábori olimpiát, a sportversenyek lebonyolítását Tirpák Péter gyülekezeti tagunk tartotta kézben. Nagy sikere volt a sportversenyek között az íjászatnak, melyet Papp Norbert irányított. Az ünnepélyes eredményhirdetés a tábortűz mellett zajlott le. Az éjszakai bátorságpróbát 8-an teljesítették, és ismét kitűnően sikerültek a gyermekek által előadott színdarabok is. A délelőtti igeszolgálatokat Dávid történetein keresztül Vizi János lelkipásztor tartotta. Délután a Fehérke c. regényt Viziné Surányi Erika adta elő a gyermekeknek, és az énektanulást is Ő vezette. A gyermekek szívesen hallgatták a bibliai tanításokat és a táborfüzetbe dolgoztuk fel a hallottakat. A szorgalmasabbak a bibliai aranymondásokat is kívülről megtanulták. Sok gyermek imádkozott saját szavaival. Köszönjük, hogy a gyülekezeti tagjaink közül sokan imádságban hordoztak bennünket. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik anyagilag vagy természetbeni adományokkal (Tamás Tamás, Fejes Lajosné, Pongrácz Csaba, Dani Erika és sok gyülekezeti tagunk) járultak hozzá ehhez a sikeres, Isten által megáldott hittantáborhoz.

Június 29-Augusztus 1. Családos hétvége. E tábor végén tartottuk meg ugyanezen a helyszínen a gyülekezeti családos hétvégét. 10 család 35 fővel volt együtt. Igazán közösségformáló alkalom volt. Hiszem, hogy az igei alkalmak, a beszélgetések, a játékok és közös sportolások (foci, ping-pong, csocsó…) közös filmnézések közelebb vittek bennünket Istenhez, és egymáshoz is. A finom ebédekről Nagy Károly presbiter, a lelki táplálékról a lelkészházaspár gondoskodott. Isten jelenlétét mindannyian éreztük és tapasztaltuk. Jó volt szeretetben és békességben együtt lenni!

SOLI DEO GLORIA = Egyedül Istené a dicsőség!

Vizi János református lelkipásztor


M E G H Í V Ó

A felsőpakonyi református templomban

2012. október 8-12-ig
minden este 6 óra 15 perces kezdettel
EVANGÉLIZÁCIÓT
(evangélium = örömhír)
tartunk,
V E HAMAR ISTVÁN ny.lelkipásztor, és SZAPPANOS ZOLTÁN Alsónémedi református egyházközség lelkipásztorának szolgálatával.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!

A PRESBITÉRIUM


M E G H Í V Ó

8 éves a református templom

2012. október 7. vasárnap
DÉLELŐTT: 10 órakor
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
Meghívott igehirdető: KISS TAMÁS református lelkipásztor

DÉLUTÁN: 15 órakor CSENDESNAP
(Tervezés alatt)
KLUCSIK PÉTERNEK ÉS CSALÁDJÁNAK hangversenye és bizonyságtétele

s végül: SZERETETVENDÉGSÉG

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

a Presbitérium


Könyvtár

Programok a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

A nyári szünet után újra indulnak régi programjaink:

Hétfőnként 17 órától „Hip-hop”
Minden második (páratlan) kedden 15-től és 17-től rajzszakkör
Szerdánként 10 órától „Pöttöm torna”, 17 órától „Akrobatikus Rock & Roll”
Pénteken 18 órától „ZUMBA”
Jóga tanfolyam szervezés alatt
A „Patchwork” szakkör a Tökfesztivál után, október végén kezdi, folytatja munkáját
Október 2-án fél 6-kor indul az „Irodalmi teadélután”, melyen Szabó Magdára emlékezünk, aki okt. 5-én lenne 95 éves
Október 5-én 17 órakor a gyáli Kaleidoszkóp Színpad előadása …………. c. bohózat – Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felsőpakony Község Önkormányzata és a Vöröskereszt helyi szervezete
szeptember 28-án 15 órakor a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében tartja az „Idősek Világnapja” felsőpakonyi rendezvényét, melyre szeretettel meghívja a település szépkorú lakóit.


Kedves felsőpakonyiak, kedves környékbeliek!

Kezdő jóga oktatás indul a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban szeptember második felétől. A gyakorlatok állóképesség és egyensúly fejlesztő hatásúak, ugyanakkor erősítenek és intenzíven oldják a mindennapi stresszt.
Várok minden érdeklődőt kortól és nemtől függetlenül. Tervezetten kis csoportokban folyik az oktatás. Személyes konzultációra van lehetőség.

Köszönettel: Fejérné Brezán Tenci
email: b.tenci@gmail.com
tel: 06-20/399-78-32


Civil

Ne itt, ne ide!

Végre jött néhány enyhébb nap a kánikula után, amit rögtön egy délutáni játszóterezéssel ünnepeltünk meg 3 éves kislányommal. Épp akkor senki nem volt a játszótéren, kiskorúm lelkesen várta a többi gyereket, de addig is, természetesen, a mekis csúszdát vette célba. Épp kényelmesen elhelyezkedtem a komplexum lépcsőjén, amikor panaszkodva bújt elő gyermekem az egyik csúszdakijáratból, mondván, hogy sáros lett a popsija. Gyorsan számba vettem az utóbbi idők, csapadékos napjainak számát, ráébredve, hogy az a nullához konvergál. Akkor honnan a „sár”? Kisszoknyáját felemelve láttam, hogy a bugyi tényleg „vizes”. Ekkor kezdtem gyanakodni. Megnéztem a kérdéses csúszdakijáratot, amelynek végében egy aprócska tócsáre lettem figyelmes. A vak véletlennek köszönhetően volt nálam egy tiszta pótbugyi, villámgyorsan lecseréltük a műsoros darabot, amit megszagolva bizony egyértelmű volt a tény, hogy a gyerek konkrétan pisitócsába csusszant.

Ekkor még igyekeztem engedékeny és rugalmas maradni, így áttereltem az apróságot a csúszda másik bejáratához, persze most már rutinosan lecsekkolva, hogy a kijáratnál vár-e újabb szeretetcsomag. A gyerek felmászott, majd lecsusszant, és már indult is a következő körre. De hoppá! Ekkor szembesültem egy újabb meglepetéssel: a csúszda alatti gumiszőnyegen, a füvön és kicsit arrébb a homokban (!) mindenhol sörösüveg darabok hevertek, apróra tördelve. Na, ekkor támadt fel bennem a menjünkinnenazonnal-érzés, mely szorított, mint Nagy Ferót a bőrnadrág. Elküldtem még egy utolsó körre gyorsan a gyereket, addig amilyen alaposan csak tudtam, összeszedegettem a gumiról, a fűből és a homokból a szilánkokat. A homokos fázisnál eszembe jutott, amikor Olaszországban a tengerparton hasonlóképp túrtuk a homokot, de ott a véletlenül elszórt eurókat vadásztuk a párommal, komoly elszántsággal versenyezve egymással, és a végén fagyira, meg kampós plüssmaci-kiemelős játékgépre szórtuk el az összeset. Ezzel sikerült kicsit elhessegetni a fejemből az üvegszilánkoktól felhasadt mezítlábas talpacskák véres rémképét.

Na, emberek. Miért kell ezt? Miért pont a játszótéren? Sokat foglalkoztat ez a dolog azóta is, ugyanis próbálom megérteni, mi viszi rá az embereket arra, hogy épp a játszótéren tegyenek ilyeneket. Igyekszem nem magasra tenni a mércét: a csúszda belsejében, ha csikket talál a gyerek, egy határozott „Ne nyúlj hozzá!” felszólítással el is intézem, ha az egyik toronyból kiesett ablakhoz közelít, már mondom is, hogy „Ne hajolj ki!”, és esküszöm, az sem zavarna, ha egy, a munkában megfáradt apuka hideg sörrel a kezében hűsölne valamelyik játszótéri padon vigyázva porontyára. Azt nem értem, miért kell ennél tovább menni? Mi veheti rá az embereket arra, hogy épp ott törik szét a sörösüveget, és ott végzik el folyóügyeiket, precízen célozva a legfrekventáltabban használt játszótéri játékot, ahol védtelen aprónépek játszanak? Miért akarnak nekik szándékosan rosszat? Miért? Warum? Perché? Why?
Pár nappal később kérte a gyerek, menjünk megint el a játszótérre. Rábeszéltem, sétáljunk inkább a vasútállomás körüli parkban…

N.A.


A Darumadár Nyugdíjas Klub augusztusa

Augusztus 2-án 16-órától énekkart tartottunk, utána pedig klubnapot.
Augusztus 4-én Tiszaligetre utaztunk, ahol a strandon nyugdíjas találkozó volt, jó időben érkeztünk - annak ellenére, hogy megálltunk a kemencés pékségnél, Abonyban, mindenféle kemencés túrós batyut, töpörtyűs pogit, sonkás-parasztos töltött finomságokat vettünk magunkhoz -. A strandra való belépésnél volt némi incidens, de ennek ellenére az énekkar fellépése csodálatosan jól sikerült, szép volt! Az idő is kellemesen meleg volt, senki nem fázott meg a vízből kijövet sem. A nagy érdeklődés miatt nem volt elegendő szék, ez egy kicsit rossz szájízt adott, mivel nem tud mindenki a földre ülni, vagy feküdni.
Virágné Annuskát kiengedték a baleseti kórházból, most már itthon lábadozhat. Remélem az itthonlét sokat javít az állapotán. Mindenki jobbulást kíván Neki!
Augusztus 9-én énekkarunk, majd klubnapunk volt, ahol Tiszaligetet értékeltük ki, s már ismét a strandolást terveztük augusztus 28-ára.
Augusztus 16-án ismét énekkar, utána klubnap volt. Ibolya és Ilona napot tartottunk, Nagyné Ibolya Marika és Kovácsné Ilona sütikkel, üdítővel, kis likőrrel látta vendégül a klubtársakat. Lőrentei Erzsike klubvezetőnk és „barátnőm” a számomra legkedvesebb versemmel köszöntött bennünket. Kosztolányitól olvasta fel az Ilona c. verset. Nagyon jólesett!
Augusztus 23-án énekkar és klubnap volt, ahol vezetőnk felhívta figyelmünket a közeledő tüdőszűrésre, és a 28-ai tiszakécskei strandolás belépőit szedtük össze.
Augusztus 28-án 40 fővel Tiszaligetre mentünk. Megint szuperjó időt fogtunk ki, visszafelé mindenki vásárolhatott finomságokat a Fejedelmi pékségben, saját és az unokák részére. Nagyon jó mulatság volt a a strand. Mindenki jól érezte magát, kedvünkre lubickolhattunk mindenhol. Nem volt tömeg, és nyugágy is jutott mindannyiunknak. Az ebéd finom volt, de kicsit meghozta az étvágyunkat. Utána még uzsonnázni is kellett, lehet, hogy a víz miatt.
Ezen a napon Rozgonyiné Julika, lábsérülése miatt nem tudott velünk tartani, de nem tétlenkedett. Az iskola tornatermi bejáratánál lévő területet - társadalmi munkában - mentesítette a királydinnyéktől. Köszönjük Neki!
Augusztus 30-án 15 órától vezetőségi volt, ahol a szeptemberi programokat beszéltük meg. (Szeptemberben újra Tiszakécskére készülünk.)
Mindjárt itt van újra az ősz, megkezdődik a lecsó és savanyúság eltevés, nem unatkozunk. A nyár igazán jó meleg volt, sokat kellett locsolni, de feltöltődhettünk, még túlságosan is, „D” vitaminnal.
Hamarné Jucikánk is kórházban volt, ezúton Neki is jobbulást kívánunk!

Kovácsné Németh Ilona


FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 2009
10 ÉVES A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET (sorozat)

Január 17-én ismét fehér asztal mellett köszöntöttük az új évet együtt, baráti társaságban.
A Magyar Kultúra Napját Fehér Anna, a Magyar Gyöngy Egyesület vezetője és szellemi irányítója jóvoltából, gyöngy kiállítással ünnepeltük. Patkós Tamással és a Durkó Dekor Stúdióval közösen, aktívan részt vállaltunk a rendezés munkájában.

Február 5-én és 20-án közösen néztük meg a Pesti beteg és a Kocsonya Mihály házassága című előadásokat Gyálon, az Arany János Művelődési Központban.

Február 21-én FJE évzáró-évnyitó taggyűlésen határoztuk meg: ebben az évben legfontosabb célkitűzésünk Varga Imre Lajos verseinek önálló megjelentetése egy kötetben.

Február 25-én a Kommunizmus Áldozatainak Napján az Emlékparkban tartottunk megemlékezést.

Március 13-án az iskolában megrendezett, színvonalas ünnepséget segítettük dekorációval.

Március 20-án „Ajándékomat megbecsüld” címmel SZABÓ MAGDA KIÁLLÍTÁST rendeztünk a könyvtárral, az iskolával és a Durkó Dekor Stúdióval közösen. A megnyitón Szabó Magda keresztfiával, Tasi Gézával és az írónő barátaival hangulatos délutánt töltöttünk, amihez Agócs Aranka kis iskolai „művész csapata” szolgáltatott műsort.

Ugyanekkor 400.000.- Ft-ot ajánlott fel Fejes Margó és Lajos, hogy ebből finanszírozzuk Varga Imre verseinek megjelentetését!

Március 30-án tervbe vettük Tóth Zolival, hogy Meghamisított történelem címmel sorozatot indítunk, és elsőként Nagybányai Vitéz Horthy Miklósról emlékezünk meg kiállítással és előadással. Az ő személye olyan torzításnak esett áldozatul 1945 után, hogy ideje helyére tenni a dolgokat, s a róla alkotott képet, szemléletet kicsit megváltoztatni. (Június 20-án együtt Kenderesre is elmentünk az emléknapra, ahol a Horthy család kastélyában tartottak emlékünnepséget előadásokkal, kiállítással. Sajnos, ez a program máig nem valósult meg, több okból!)

Április 3-án, SZÍNEK ÉS FÉNYEK címmel önálló kiállítással ajándékoztuk meg Felsőpakonyt. HARSÁNYI ZSUZSANNA PASZTELLKÉPEINEK KIÁLLÍTÁSÁT a Durkó Dekor Stúdióval közösen hoztuk létre és köszönthettük vele a végre beköszöntő Tavaszt. A megnyitón Vízi Erika Áprily és Szabó Lőrinc versekkel, az iskola néptáncosai, citerazenekara és a zeneiskolások vidám, ünnepi hangulattal járultak hozzá a nap fényéhez, s a művésznő bemutatkozásához. Hála az iskola pedagógusainak és Agócsné Polgár Arankának, s ami fő: a szereplést vállaló gyermekeknek! Nélkülük minden szürkébb és eseménytelenebb lenne.

Április 9-én munkánkkal és dekorációval járultunk hozzá az Áder János által indított alapítvány, a „Tégy a Parlagfű Ellen!” Közalapítvány országos mozgalmán elnyert új játszótér átadó ünnepségéhez. A falu apraja és nagyja együtt Dr. Áder Jánossal és Szűcs Lajossal, Pest Megye Közgyűlésének elnökével együtt örült és ünnepelt ezen a verőfényes napon.

Csatlakoztunk Kempf Károly Ignác alpolgármester felhívásához: a civil szervezetekkel közösen nyert pályázat: a Zöld Pakony Program részeként faültetési akcióban vettünk részt.

Május 7-én előkészítettük a terepet a Petőfi téren a faültetéshez: rajzos terveket készítettünk.

Május 10-én, vasárnap faültetés és cserjék telepítése a Petőfi téren és az állomáson. (Sajnos, a gondozás, locsolás megszervezése elbukott: ma már alig van élő fa és cserje. Milliókat hagyott kárba veszni a falu közömbössége.)

Május 16-án a Pest Megyei „KI MIT TUD?” Döntőn kiválóan szerepelő Boros lányok: Eleonóra és Luca részére tagtársunk, Kalas Eszter festményeiből ajánlhatott fel Egyesületünk különdíjat.

Május 31-én Ócsán, a Varnus Xavér orgonakoncerten vettünk részt, ahová meghívtuk kedves barátainkat és támogatóinkat is, akiknek végre valamivel viszonozni tudtuk mindenkori készséges segítségüket, ha jelképesen is,

Június 4-én Trianonra emlékeztünk Koltai Gábor filmjének levetítésével. Kevesen voltunk.

Június 16-án a Parkban tartottunk megemlékezést.

Június 28-29-én ismét parlagfű-mentesítésre hívtuk fel a falut, s mentünk aláírásgyűjtésre Kun Attilával és Kalas Eszterrel.

Július 6-án befejeztem a Varga Imre verses kötetéhez készített grafikákat, amiket május 26-án eltört csuklóm addig meggátolt.

Augusztus 3-án könyvszerkesztés, 5-én korrektúra Varga Imrével, 7-én nyomdába leadva a könyv.
Közben Révész Gyöngyi pályázatot írt és nyert!

Augusztus 19-én, Szent István Napját ünnepelve, a Petőfi téren 17 órakor, az új kenyér megszegése után átadhattuk első önálló verses kötetét kedves barátunknak, Felsőpakony község költőjének!

VARGA IMRE LAJOS: OLVADT SZÁRNYAKKAL… című kötete megjelent! Sok jó ember szándéka szerint.

Rögvest elhatároztuk azt is: a jövő évben követni fogja új novelláskötete is! Mi lehet ennél szebb cél?

Újabb veszteség és bánat is ért bennünket: elment egy régi, kedves támogatónk, elment Drevényi Pista mindörökre. Csöndes humora, csipkelődő szavai már csak szívünkben élnek tovább.

Szeptemberben a Durkó Dekor Stúdió Bt. (Durkó Éva, Ecsődi János, Friedmann Balázs és Ecsődi Miklós) ELSŐ DÍJAT: ARANYÉRMET NYERT az általuk megtervezett és elkészített kiállítással az Országos Magyar Méhészeti Egyesület részére az APIMONDIA 2009 MÉHÉSZETI VILÁGTALÁLKOZÓN, Montpellier-ben. (Íme: egy Felsőpakonyból jövő magyar világsiker!) Munkájukat az Egyesületből Papp Norbert és Szabó József segítette.

Szeptember 26-án a Falunap rendezvényén vettünk részt: Varga Imre kötetét reklámozva.

Október 6-án az ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA. Gyönyörű megemlékezést tartottunk a Közösségi Házban. Végre sokan! Az Emlékparkban koszorúztunk mécsesek fénye mellett.

10-én gyönyörködtünk a Tökfesztivál alkotásaiban!

Közben készültünk Kun Attilával a Révész Díj átadó ünnepségére a fotóanyagok és zenei program összehangolásával.

Október 18-án a RÉVÉSZ FERENC DÍJAK ÁTADÁSA. A Kempf Károly Ignác által alapított (és a Fejes Család által támogatott) díj első alkalommal, az iskola tornatermében, meghívott vendégekkel, vendégséggel (a Révész család egész éjszaka sütött, főzött, dolgozott érte)! Színpaddal, dekorációval, vetítéssel, zenével, előadással! Ismét csak hála és köszönet az iskola pedagógusainak és gyerekeinek, Zsoltnak és Rozikának, a mindig tettre kész Arankánknak és Metzker Pálnak!

Nagyszerű ünnepség és nagy meglepetések: RÉVÉSZ FERENC EMLÉKDÍJAT kapott Böőr Károly, aki Felsőpakony Polgármesteri Hivatalának alkalmazottjaként szívét-lelkét kitette, hogy működjön a hivatal és a falu mindennapi élete, a reggeli viráglocsolástól kezdve a késő esti sátorbontásig.

RÉVÉSZ FERENC ÉLETMŰDÍJAT kapott: Gáspár János és családja, Fejes Lajos és családja, Tamás Tamás és családja. Sok éves, önzetlen, közösséget támogató munkásságukért sportban, kultúrában, közéletben. Mindennapjaink szebbé tételében vállalt folyamatos tevékenységükért, patronálásukért, ami nélkül sokkal, de sokkal szegényebbek lennénk!

Holényi László az Egyesület vezetőjeként Révész Ferenc mellett a Mártírok Emlékparkjának létrehozásáért, az állomáshoz vezető gyalogutak ötlettől tartó kivitelezéséért, a sok szép közösségi műsor és kiállítás létrehozásáért. (Tiltakozása ellenére) Durkó Éva Cecília közösségszervező, rendezvényszervező és kivitelező, áldozatokat is vállaló munkájáért.

Nagyszerű ünnepség volt. Ám még lényegesebb az, hogy kiderült: érdemes közösségi életet élni, dolgozni, mert figyelnek rá! Észreveszik és méltányolják. Azok a szavazatok, amelyek beérkeztek, erről tanúskodtak. Úgy érezhetjük: mindenkire sor kerülhet.

Október 21: a Park takarítása az ünnepségre.

Október 22. Ünnepség 1956 tiszteletére az iskolában, koszorúzás a Mártírok Emlékparkjában. 23-án mécsest gyújtottunk, s egyben köszöntöttük Révész Gyöngyit.

Nov. 4-én mécsest gyújtottunk.

Nov. 21-én Drevényi Margitkánál tartottuk összejövetelünket. Drevényi Istvánra emlékeztünk.

December 4-én, összejövetelünkön a Közösségi Házban köszöntöttük Varga Imrét.

December 9-én Évértékelő Falugyűlésen vettünk részt.

December 20-án a Református Templom adventi miséjéhez járultunk hozzá egy kis segítséggel, s ezzel zárult is 2009 év tennivalója: elfáradtunk, családjainkkal törődtünk.

Összeállította: Durkó Éva/FJE

Segítségkérés, adományok kérése

Tisztelettel kérem Önöket, hogy adományaikkal tegyék lehetővé hiperaktív, autista unokám korai fejlesztését! Súlyos anyagi gondokkal küzdve nevelem sérült, beteg, vér szerinti unokámat.

2003-ban született, 3 hónapos korában került hozzám, családba fogadással, ekkor vettem észre, hogy a fejlődésével valami nincs rendben. Dr. Buki György neurológus szakorvos megállapította, hogy a kisfiú hiperaktív autista.

Eleinte speciális óvodába, majd később speciális iskolába voltam kénytelen hordani, lízingelt autóval, mert a gyermek nem képes semmilyen tömegközlekedési eszközt igénybe venni. Mivel a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság Ceglédi Kirendeltsége vagy a Ceglédi Bentlakásos Speciális Iskolát, vagy a Budapest X. Gém utcai Iskolát rendelte ki unokám fejlesztése számára, így a közelebbi Budapesti Speciális Általános Iskolára esett a választásom, ugyanis betegségéből eredően nem tudná elviselni a változásokat, csak romlana az állapota. Akit elfogad ért a vele való kommunikációhoz vagy le tudja kötni a figyelmét, annak fel sem tűnik, hogy sérült. Hozzám, mivel én nevelem nagyon kötődik. Fejlesztésre hordom iskolaidőben, heti két alkalommal, és pszichológushoz a Budapest XIII. kerületbe. Jelenleg a nyári szünetben már túl vagyunk 3 hét intenzív fejlesztésen, és 2012 07. 30-án kezdődött a második három hét. Alsónémedire hordom, még itthon is segíteni kell neki a házi feladatok elkészítésében. Anyagi helyzetem egyre romlik, tologatom a befizetetlen számlákat.

Eddig nem kaptam támogatást, mert nem tudtam kihez fordulhatnék, végső elkeseredettségemben nyitottam e bankszámlát unokám számára. Bármilyen csekély összeg is nagyon nagy segítséget jelentene abban, hogy továbbra is hordhassam őt fejlesztésre, és a lehető legtöbbet, és legjobbat hozhassam ki belőle, hogy társadalmunk minél hasznosabb tagjává válhasson.

Kérem Önöket, hogy adományaikat az Örkényi Takarékszövetkezet Felsőpakonyi Kirendeltségére szíveskedjen küldeni a 65500116 00012630 61000009 számlaszámra.

Segítségüket előre is megköszönve, tisztelettel: Kohán Andrásné

Alapkőletétel

Nemrégiben került sor a Thermofoam Kft. felsőpakonyi telephelyének alapkőletételére. A Thermofoam Kft. 2001-ben alakult. Fő tevékenységként polietilén és poliuretán habok és polietilén fóliák feldolgozásával, applikálásával, valamint ezekből készült csomagoló-anyagok előállításával, értékesítésével foglalkozik. Nemrégiben beindult Instapack technológiával az egyedi és speciális termékek csomagolása. A cég jelenleg 25főt foglalkoztat, de az új telephely elkészültekor( előreláthatólag december-január környékén) további alkalmazottak (elsősorban felsőpakonyiak) felvételét tervezik. A telephely létesítése több mint 300 millió forintos, az Új Széchenyi Program keretében megvalósuló projekt, melynek mindössze csak 30%-a állami támogatás. A létesítmény tervezésekor, építésekor fontos szerepet játszott környezeti értékeink megóvása ezért a komplexum fűtését, hűtését geotermikus energiával, illetve napkollektorok segítségével oldották meg. A villamosenergiát egy következő fejlesztési projekt keretében napelemek segítségével próbálják „megtermelni”. Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos a Pest megyei Önkormányzat Elnöke, aki beszédében külön kihangsúlyozta, hogy milyen szép teljesítmény, egy hazai vállalkozásnak a bővítés, fejlesztés ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Sok sikert kívánunk a további munkához.

Szerkesztőség


Sport

Hátbelső

Képriport az aug 20-i ünnepségről? Vagy Thermofoam Kft. ünnepi alapkőletételéről?!?


Hátlap

8. ÓVODAI TÖKFESZTIVÁL
Ez egy tökös nap lesz!

2012. október 13-án, szombaton 11 órától sötétedésig újból tökfesztivált rendezünk a felsőpakonyi Mesevár Napközi Otthonos Óvoda udvarán.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit immár a nyolcadik alkalommal óvodai tökfesztiválunkra. Jöjjenek, hozzák el rokonaikat, ismerőseiket és barátaikat, hogy eltöltsenek nálunk egy vidám napot tökféleségek között. Újból lesz népi játszótér, korongozás, fafaragás, tökfaragás, kézműves tevékenységek, és persze az elmaradhatatlan esti töklámpás felvonulás.

Plakátjainkkal szeptember közepétől találkozhatnak a község minden pontján.

Aki tud és szeretne segíteni nekünk bárminemű felajánlásával, bármikor megteheti az óvodában. Tököt folyamatosan lehet hozni, legyen az nagy tök, kicsi, dísztök vagy egyszerű spárgatök.

Sütőben a tökmag,
befűtöttünk tegnap,
ripeg-ropog, zeng a nád,
szél röpíti víg dalát.

2012_08_szep.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)