Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_10_nov

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 10. szám, 2012. november-december?

Lapzárta: NOVEMBER 14.

Szerkesztőbizottsági:
nov 16. 16.00 !!!!!


Következő lapzárta: JANUÁR ??? 4, 7, 9????


Fedlap

Karácsonyis, versikés, köszöntős, vezetői aláírásos.


Fedbelső

Képriport? Nade miről? Tökfeszt???


Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS BÍRÓSÁGI VÉGZÉSRŐL A DABASI VÁROSI BÍRÓSÁG Dabason, 2012. szeptember 24. napján az 5.B.330/2012. számú büntetőügyben meghozta ítéletét, mely szerint
Durkó Éva vádlott
bűnös
levéltitok megsértése vétségében [Btk. 178. § (1) bek.]

Ezért a bíróság Durkó Éva vádlottat 2 (kettő) év próbára bocsátja, illetve 10.000 forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezi.
Indoklás: Sztancs János 2012. június 20. napján tett feljelentést Durkó Éva vádlott ellen a Btk. 178. § (1) bekezdésében meghatározott és aszerint minősülő levéltitok megsértése vétsége miatt. Durkó Éva vádlott a Felsőpakony, Deák Ferenc utca 1. szám alatti székhelyű „Rikkancs” című felsőpakonyi civil hírmondó felelős kiadója. A „Rikkancs” c. hírmondó szerkesztősége 2012. júniusi számának első oldalán leközölt egy, a Felsőpakony község polgármestere által aláírt hivatalos levelet, mely más hivatalos személy részére tartalmazott közlést. Ezen megjelenített irat Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatalában titkosított iratként volt nyilvántartva, így ahhoz hozzáférés nem volt biztosított. Durkó Éva vádlott az ügyben kitűzött személyes meghallgatáson a cselekmény elkövetését elismerte. Durkó Éva vádlott fenti cselekményével megvalósította a 178. § (1) bekezdésében meghatározott és aszerint minősülő levéltitok megsértése vétségét. A végzés 2012. október 18. napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.

Felsőpakony Község Önkormányzata


A VÁLTOZATOSSÁG KEDVÉÉRT: ÚJABB PROBLÉMA A BÁZIS KÖRÜL
TÁJÉKOZTATÁS

Annak a Tisztelt felsőpakonyi Lakosnak, aki kicsit is nyomon követte az elmúlt években szeretett településünk életét, talán nem kell különösebben magyaráznom a volt honvédségi bázis történetét… Amikor az Önkormányzat megkapta, „aranybányaként” aposztrofálták, végül valamiért mégis szemétbányaként hasznosult a 36 hektár egy része. Noha egyes embereknek tényleg egy valóságos „aranybányát” jelenthetett, a kezdeti örömöket mégis az illegálisan beszállított több száz tonnányi szemét és építési törmelék keveréke homályosította el. Ennek eredménye egy jókora környezetvédelmi bírság lett, amelyet meg kellett fizetnünk a Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.

Épphogy leteltek a kiszabott bírságra kért részletek törlesztői, amikor az Önkormányzat jelenlegi vezetősége újabb rosszhírt kapott, melynek feladója ezúttal az ELMŰ Hálózati Kft. A levél nyers és velőtrázó lényege a következő:

Az ELMŰ Hálózati Kft. álláspontja szerint 2006.04.20. és 2009.12.10. között a bázison történt kereskedelmi szerződés nélküli (értsd: illegálisan vételezett) áramvételezés történt, emiatt a tulajdonos Önkormányzatot az ebből adódó 10.007.973 Ft, azaz tízmillió-hétezer-kilencszázhetvenhárom forint díjtétel és ezen összeg járulékos költségeinek megfizetésére szólítja fel.

Igen, jól érti a Tisztelt Olvasó! Az ELMŰ Hálózati Kft. állítása szerint valaki vagy valakik a fent megjelölt időszakban és értékben villamos energiát vételeztek a bázison úgy, hogy sem szerződéskötés, sem pedig díjfizetés nem történt.

Az ügyet számos mulasztás és hiba jellemzi, mind a szolgáltató, mind pedig az Önkormányzat akkori vezetése tekintetében. Jelenleg ott tartunk, hogy a szolgáltató ELMŰ Hálózati Kft. peres úton kívánja érvényesíteni az álláspontja szerint őt jogosan megillető több mint tízmillió forintot. Az ügyben több tanú megidézését is kértük, az első tárgyalás folyó év november 14. napján történt. Egy dolog már most látszik: az Önkormányzatnak már most több százezer forintot kellett ügyvédi költségekre fordítania azért, hogy elkerüljük legrosszabbat. A ügy állásáról, végkimeneteléről tájékoztatni fogjuk, a Tisztel Lakosokat!

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában történő biztosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése szerint
„A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A fentiek értelmében a november hónapban esedékes juttatást már természetben, 5.800 Ft értékű Erzsébet-utalványban biztosítja az állam mindazok részére, akik november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.

A jogosultak részére - előzetes értesítést követően – a Polgármesteri Hivatalban kiosztásra kerülnek az Erzsébet-utalványok a meghatározott összegben.

Felsőpakony, 2012.október 24.

dr. Kökény Katalin sk.
jegyző


Ha Ádvent, akkor Bécs

A Felsőpakonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat autóbusz kirándulást szervez 2012. december 8-án, szombaton a bécsi Ádventi forgatagba.

Részvételi díj: 2000.-Ft, az a fölötti térítést az Önkormányzat magára vállalja.
Indulás Bécsbe: 2012. december 08. - 06:30-kor.
Indulás vissza: 2012. december 08. - 18:30-kor.
Szabad program: városnézés, vásárlás, szórakozás.
Jelentkezni: Szabó Józsefnél, a Felsőpakonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél.
Tel.: 06 29 317 119 vagy 06 70 225 3363
E-mail: szabo.jozsef.barot@gmail.com

A helyfoglalás a 2000.-Ft befizetésével, érkezési sorrendben történik.

  Ha nem jön ki még december 8 előtt az ujság, ez nem kerül bele...

ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE!

2012. augusztus 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet legújabb módosítása, mely változás leginkább az ebtartókat érinti.

Az új előírások értelmében kistestű ebeknek (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűeknek (20-40kg) 15, nagytestűeknek 20 m2 területet kell biztosítani a jövőben. Változnak a kikötve tartás szabályai is. Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt 8 méteres eszközzel (lánc, kötél stb.) szabad csak megkötve tartani. Fontos, hogy a kutyák küllemének megváltoztatása céljából fülcsonkítás nem, csak farokkurtítás lesz végezhető, az is csak az állat hét napos koráig. Szintén újdonság, hogy az eb (valamint a macska és görény) kölyköket nyolchetes korukig kötelező lesz anyjukkal tartani.

A jogszabályváltozás leglényegesebb pontja, hogy 2013. január elsejétől a négy hónaposnál idősebb ebek már csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatók. Ennek értelmében a gazdáknak még ez év végéig el kell hogy végeztessék a szükséges állatorvosi beavatkozást. Fontos tudni, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Ávtv.) kimondja, hogy az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az országos eb-adatbázisba való regisztráció díját is.

A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző magánállatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot követően igazolható.

Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

Kérem a tisztelt állattartókat, hogy a fentiekben leírtak szerint szíveskedjenek eljárni.

dr. Kökény Katalin
jegyző


KIVONAT A 2012. OKTÓBER 03-ÁN, 18.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX törvény 9. § (3) bekezdése alapján az ócsai szennyvíztisztító telep (2364 Ócsa, Székes 069/2 hrsz.) ellátásáért felelősnek Felsőpakony Község Önkormányzatát jelöli ki. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társtulajdonos önkormányzatokat értesítse a döntésről és egyetértésük esetén felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörben eljárva megtárgyalja a megfelelő „Szennyvízelvezetés és tisztítás” érdekében a KEOP 7.1.0/11 kódszámú, „Derogációs vízközmű projektek előkészítése” című pályázat pályázati kiírását. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Felsőpakony Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Derogációs vízközmű projekt előkészítése” című, KEOP 7.1.0/11 kódszámú konstrukciós pályázati felhívására. Illetve felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ócsa- Inárcs-Felsőpakony Önkormányzatok közös tulajdonában lévő Szennyvíztisztító telephez (2364 Ócsa, Székes 06/2. hrsz.) kapcsolódó pályázat benyújtása a „Szennyvízelvezetés és tisztítás érdekében (KEOP 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs vízközmű projektek”) pályázat és beruházás tárgyában Gesztor Önkormányzatként Inárcs Község Önkormányzatát (2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.) jelöli ki. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a társtulajdonos önkormányzatokat a döntés elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos megállapodások megkötéséről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2001.04.06-án Gyál Város Önkormányzata és Felsőpakony Község Önkormányzata között létrejött, Mezőőri tevékenységet rögzítő együttműködési megállapodást a megállapodás 8.) pontja alapján Felsőpakony Község Önkormányzata egyoldalú nyilatkozattal 30 napos határidővel felmondja. Felsőpakony Község Önkormányzata a Gyál Város Önkormányzata felé a mezőőri szolgálat ellátásához kapcsolódóan fennálló 2.130.018,-Ft összegű tartozását elismeri. A testület felkéri a polgármestert, hogy a tartozás megfizetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, továbbá felhatalmazza a polgármestert az egyoldalú nyilatkozat aláírására. A megállapodás felmondására a szűkös anyagi helyzetünk miatt került sor, a mezőőri tevékenység éves szinten 5,5 millió forintot tesz ki, melyet Önkormányzatunk teljes egészében saját erejéből finanszíroz. A felmondás előtt mérlegeltük az egyéb lehetőségeket is, így például felmerült a mezőőri járulék bevezetése, azonban a szükséges számításokat elvégezve éves szinten az intézkedés nem hozza vissza a mezőőrökre költött összeget.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


KIVONAT A 2012. OKTÓBER 24-ÉN, 17.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. Kinyilvánítja továbbá az Önkormányzat, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban szereplő dokumentumok aláírására.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint a Herman Ottó Általános Iskola működtetését saját forrásai terhére 2013. január 01-től nem képes vállalni, ezért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (4) bekezdése értelmében kérelmet nyújt be a működtetési kötelezettség felmentése iránt 2012. október 31-ig. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatszolgáltatás nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételeinek vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás elutasítása esetén a települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KÖVÜZ Felsőpakony Községi Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2363 Felsőpakony, Tsz dűlő 1.) Felügyelő Bizottságának tagjává választja Tepszis Józsefné, 2363 Felsőpakony, József A. u. 12. szám alatti lakost. A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztási időpontja: 2012.10.24., lejárata: 2016. 05. 24. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a cég képviselőjét Czinege István ügyvezető urat értesítse a testületi döntésről, aki gondoskodik a Budapest és Környéki Törvényszék Cégbíróságán a megválasztott tag bejegyeztetéséről, valamint az Alapító Okirat módosításáról.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


KIVONAT A 2012. NOVEMBER 12-ÉN, 16.30 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a képviselő-testületnek a helyi önkormányzatra vonatkozóan belső ellenőrzési tervet a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig kell jóváhagynia. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ber.) 31. §-a alapján a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít. Fentiek okán Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a napirendi pont mellékleteként kiküldöttek szerint elfogadja a 2013. évi kockázatelemzést, a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervet, illetve a 2013. évi munkaidő mérleget. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a döntésről a belső ellenőrt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ber.) 30.§ (1) bekezdése alapján adott költségvetési szervnek stratégiai tervet kell készítenie 4 évre. A belső ellenőrzés stratégiai terve összhangban van a költségvetési szerv hosszú távú terveivel. A stratégiai tervet a képviselő-testület hagyja jóvá. Fentiek okán Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2013-2016. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai tervét, a kiküldött és megtárgyalt melléklet alapján elfogadja, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a döntésről a belső ellenőrt.

Az .A.S.A. Magyarország Kft. megkereséssel élt Önkormányzatunk felé, mely szerint a gyűjtési napot meg kívánják változtatni a lakossági hulladékgyűjtés biztonságának javítása érdekében. A jelenlegi hétfői nap helyett szerdai napon gyűjtenék a hulladékot, ehhez kérik a képviselő-testület hozzájárulását. Fentiek okán Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az .A.S.A. Magyarország Kft. kérelmének helyt ad és hozzájárul ahhoz, hogy Felsőpakony településen a lakossági hulladékgyűjtés a szerdai napokon történjen. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


T I S Z T E L T L A K O S S Á G!

Tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatala ünnepi (december havi) ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul.

2012. december 24. (hétfő) - 2013. január 01. (kedd) között a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

2012. november 26. (hétfő) 13:00-17:00
2012. november 30. (péntek) 8:00-12:00, 13:00-16:00
2012. december 01. (szombat) ZÁRVA
2012. december 10. (hétfő) 13:00-17:00
2012. december 14. (péntek) 8:00-12:00, 13:00-16:00
2012. december 15. (szombat) ZÁRVA

December 23-ig a fenti napok kivételével, illetve január 02-tól az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően alakul (hétfő 13:00-16:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-17:00, péntek 8:00-12.00)

Megértésüket köszönöm:
dr. Kökény Katalin jegyző


Óvoda

Tökfesztivál 2012

Immáron 8. éve került megrendezésre az óvodai Tökfesztivál.
Az ember azt gondolná, hogy már-már rutinszerűen folynak az előkészületek, mivel minden évben jobbra, látványosabbra törekszünk, ám ez koránt sincs így.
Az új figurák, kézműves foglalkozások, programok megálmodása, s főként ezek megvalósítása újabb nehézségek elé állít bennünket.
De az a csapatmunka, melyet az óvoda dolgozói, a szülők és más segítőink együttesen véghez visznek, s ami példaértékű lehet más közösségek számára, feledtet minden fáradtságot.
Hihetetlenül jó érzés, hogy évről évre egyre többen és többen látogatnak el hozzánk, azzal az indokkal, hogy már sokat hallottak rólunk, a fesztiválról, s szeretnének részesei lenni ennek a napnak.
A tök köré épülő programok, foglalkozások, játékok valamint a táncház segítségével gyermekeink (s valljuk be mi magunk is) megismerkedhetnek a hagyományokkal, a büfében kínált tökös ételeknek köszönhetően pedig új ízekkel is.
A fő cél azonban mégis az, hogy a családok együtt töltsék ezt a napot, felfedezzék az alkotás örömét.

Szeretnénk ezúton megköszönni a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. Reméljük az elkövetkezendő években is így tudunk majd együtt dolgozni. Nem csak ezért az egy napért, hanem gyermekeink jövőjéért is.

Sztancs Annamária
Ancsa óvó néni


Iskola

Őszi programok az iskolában

Hagyományaink szerint az október hónap mindig az Állatok Világnapjával kezdődik, amit minden kisdiák izgatottan vár. Idén sem volt ez másként. Játékos programok, érdekes előadások tarkították a napot. Eljöttek hozzánk a közeli állatmenhelyről, és praktikus tanácsokkal látták el a gyerekeket az állatokkal kapcsolatban. Rendkívül érdekfeszítő előadást hallhattunk Nika Miklós, volt vadásztól is, aki élménybeszámolójában elmesélte a gyerekeknek, merre járt a nagyvilágban, és hogyan vadászott az ottani vadakra.

Az Állatok Világnapja lezárásaként számos tanuló bemutatta kedvencét az udvaron megrendezett versenyen, ahol mindenki szavazhatott egy-egy állatra. A győztes gazdik apró ajándékokkal térhettek haza.

Az őszi időszakban a Futóverseny sem maradhat el alsó tagozaton és felső tagozaton sem. A gyerekek minden erejüket bevetve próbálják legyőzni társaikat, de mindenki nem nyerhet, viszont az élmény a kevésbé gyorsakban is megmarad.

Az eredmények a következők lettek:
Alsó tagozat , Lányok: Fiúk:
1.o.: 1.Tóth Laura 1.o.: 1. Kovács Dominik
2. Horváth Rebeka 2. Kruppai Adrián
3. Tóth Barbara 3. Pőcze Máté, Stiebi Zsolt
2.o.: 1. Nagy Nikolett
2. Konkoly Kitti 2. Füg Erik, Erdei Balázs
3. Kovács Dorka 3. Tüskés Máté
3.o.: 1. Bernáth Szilvia 3.o.: 1. Bartha Zsolt
2. Marossy Flóra 2. Lőrincz Botond
3. Pechula Krisztina 3. Erdei Márk
4.o.: 1. Dinócsik Ivett 4.o.: 1. Fazekas Norbert
2. Fazekas Kitti 2. Fábián Máté
3. Kiss Vivien 3. Láber András
Felső tagozat, Lányok: Fiúk:
5.o.: 1.Fülöp Réka 5.o.: 1. Kállai Zsolt
2. Rózsa Anita 2. Pótfi Áron
3. Somogyi Alexandra 3. Sultisz Péter
6.o.: 1. Kürti renáta 6.o.: 1. Korcsmáros Tamás
2. Kaszala Mária 2. Szabó Bence
3. Hager Mercédesz 3. Forstner László
7.o.: 1. Kóródi Beáta 7.o.: 1. Sebők Dávid
2. Nagy Dóra 2. Németh Szabolcs
3. Nagy Martina 3. Győri Gergely
8.o.: 1. Kocsis Henrietta 8.o.: 1. Benkóczki Dávid
2. Mózer Natasa 2. Rácz Attila
3. Janocsek Rebeka 3. Varga Márkó

Gratulálunk a győzteseknek!

Október 23-án megemlékeztünk az 56-os forradalomról iskolánk tornatermében, melyet délelőtt diákjaink, délután pedig a falu lakosai tekinthettek meg. Köszönjük a szép előadást tanulóinknak, és a felkészítő tanároknak, Máténé Virág Ritának, és Kocsisné Matusek Diánának.

A hónap utolsó szombatján tartottuk a Nyolcadikosok Napját, melyet végzős diákjaink nagy izgalommal vártak. Dia néni és Riegel Ági néni rengeteg érdekes, változatos és testhez álló feladatot állított össze erre az emlékezetes napra. Köszönjük a szülőknek a sok finomságot, melyet megérdemelten fogyasztott el mindenki a nap végén.

November hónapban ismét megszerveztük az elektronikai hulladékgyűjtést iskolánkban, melynek eredményességéről következő számunkban teszünk említést. Köszönet mindenkinek, aki rossz gépének elhozatalával segíti iskolánkat.

Néhány esemény, melyekről bővebben szintén a következő számban olvashatnak : November hónapban lesz újra Játszóház az óvodások részére, illetve December elején Bolhapiac. December 6-án érkezik a Mikulás, 7-én pedig vár a Luca disco.

Egészségnapunkról, kérem olvassák el Pálné Mórucz Erika beszámolóját:

Ide az egészségnapos cikket tedd be Bélus! köszi!:-)

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu  

Máténé Virág Rita


Egészségvédő nap az iskolában

November 16-án tartották az alsó tagozaton a szokásos egészségvédő napot.
A gyerekek forgószínpadszerűen ismerkedtek azokkal a dolgokkal, mely megtanítja őket egészségük védelmére.
Testünk helyes gondozásáról a védő néni beszélt, a rendszeres testmozgásról Rozika néni gondoskodott, a salátabárban finomságokat kóstoltak, mely után a teák gyógyító hatásairól hallottak.
Kedvenc sportjukat Éva néninél lerajzolhatták, Marika nénivel a helyes táplálkozási szokásokról tanulhattak, a Piramis csúcsán című film megtekintése során, mely további hasznos ismereteket nyújtott számukra. A megszerzett ismeretek alkalmazásaként Tündi néninél puzzle darabokból nekik is össze kellett állítaniuk egy táplálkozási piramist.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden szülő segítségét, és az Eisberg Hungary Kft. támogatását!

Tanító nénik


Katolikus

Ha itt lettél volna!

Október 23-án koszorúzással emlékeztünk meg az 56-os forradalom hőseiről a Mártírok-parkban, november 1-jén pedig szeretteinkről a temetőben. November 8-án Hefler Gábor plébános atya vezetésével öt fő részt vett Nagykátán az egyházmegyei zsinat előkészítő koronán. Ez tíz zsinati témát foglal magában.

Az első téma volt a Házasság-Család, ötven évvel a II. Vatikáni Zsinat után. Ezen a területen a legégetőbb a helyzet. A válások ötven százalékkal emelkedtek. Az emberi élet tisztelete, az erkölcsi megbecsülés kérdése, a házasság intézménye válságban roskadozik. Aki nem ismeri fel az igaz szeretetet, az nem ismeri Isten szándékát. Segíteni kell a családokat, hogy feladataikat önfegyelemmel, megbocsájtással, türelemmel, erkölcsi értékekkel meg tudják tartani a családi békét.

„Ha sokszor megbántanak, ha szíved ordít a fájdalomtól, de hiszel Isten segítségében, kívülre ragyogni tudsz.”

Lassan közeledünk az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz. Nagy a készülődés az Adventi-vásárra, a karácsonyi pásztorjáték megtanulása sem kis feladat.

Nagy örömmel tudatom minden kedves olvasóval, hogy készen lett a templomunk fűtése. Már nem kell félni, hogy karácsonykor megfázunk a templomban. Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves adományozónak a segítségét, kívánom, hogy a többszörösét kapja vissza mindenki a jó Isten ajándékából.

Kívánok minden kedves olvasónak nagy szeretetben történő készülődést az év végi ünnepekre.

Berencsi Gézáné
elnök S.K.


A FELÜLRŐL ÁRADÓ MELEGSÉG!

Az esztendő utolsó cikke nem szólhat másról mint a legújabb szerzeményünkről, a LÉGFŰTÉSRŐL.

I. Nem kis teljesítmény a felsőpakonyi hívek részéről a szükséges összeg előteremtése: Minden a saját erőnkből készült, mit már évek óta minden. Hálás köszönet minden adományozónak, és az összegyűjtőnek.

II. Nem kis teljesítmény a műszaki megoldás. Több szempont került együttes megoldásra:
- a heti egyszeri használatnál is legyen meleg,
- a szertartás alatt is zajtalanul működjék,
- megfizethető legyen mind a beszerzés, mind a működtetés,
- a hatalmas gépezetet alkalmas helyre kell elhelyezni,
- meglévő energia hordozóval (gázzal) működjék, - könnyen tudjuk kezelni
- specialitása, hogy a meleget felülről kapjuk egyletesen eloszolva! (Pl. nemcsak a lábunkra!)
Köszönet az egyháztanácsunkban levő műszaki foglakozású, érdeklődésű testvéreinknek.

III. Nem elhanyagolható lelkipásztori szempont, hogy a műszaki megoldásként érkező fűtésrendszert, mint szimbólumot ügyesen kihasználjam:

A tűzhely, a meleg az mindig közösség formáló erő. Ezért beszélünk családi tűzhelyről, család melegről… Hidegben álldogálva, pláne üldögélve befagy az emberbe a szó, a mondanivaló. Ezért a legtöbb közösségi hely fűtéséről elsőrendű feladat gondoskodni. Pl. várótermek, csarnokok.

Manapság egyre jobban terjednek a kandallók, mert az élő és eleven, valódi tüzet biztosít. A meleg forrása sokszor gyönyörködtető látványt nyújt. (Gyálon is beszereztünk egy vas kandallót.) Különleges, modern megoldásai a mai építőiparnak a padlófűtések. Úgy járkálhatunk a lakásban, mint nyáron a tűző napon. Csalogató a padlón ülés egy jó beszélgetésre.

A napelemes fűtés is a modern dolgok közé tartozik. Becsalogatjuk télen is a nap melegét. Sokféleképpen próbálkozunk…

Mindezek után ma még szokatlan fűtési megoldások közé tartozik a „használat alatti légbefúvásos fűtés”. Minden szón hangsúly van. Ugyanis van összehasonlítási alap. Van régóta légbefúvásos fűtés, melyet a helység használata előtt kell működtetni, mert hatalmas zajjal jár. Mire vége egy műsornak megfagy az ember, pedig fel kellene melegednie. Van alulról szivárogtatott légbefúvásos fűtés, mely sajnos az összes leszállt port is befújja. Nem kellemes, nem marasztaló. A miénk mindezeket a hibákat kiküszöböli!!!

IV. Számomra a hangtalansága, és a felülről áradó melege megkapó, és szimbolikus:

A hangtalanságáról: Két elképesztően nagy orgonasíp van elhelyezve vízszintes formában. Fúvókák is vannak rajta százával. És mégis hangtalan. Ennek az a titka, hogy a fúvókák előtt terelőlemezek vannak.

Egy közösség is működhet hatalmas hangforrásként, és működik is néha, kell is néha. Azért vagyunk közösség, hogy a közösség visszajelezzen, ha jó valami, és ha rossz valami akkor is. Kár, hogy a két ha közül, az egyiket jobban, többen, többször figyelembe szokták venni. Tudnak közösen zajongani az emberek, ha nincs rendben valami. Ha jó valami, akkor sokszor néma orgánummá válik a tömeg! (Kivéve a focimeccseket!) Sokszor más szempontok váltják ki ezt a néma orgánumként való megjelenést. Pl. gyász esetén, a himnusz eléneklése előtt (nem alatta!), az egy perce néma csendek esetén. Ezek részben meghatóak, részben bosszantóak. Most a felsőpakonyi templomban fölöttünk a jó példa: hatalmas orgánum, és csendben van, amikor zavarna bennünket.

A felülről áradó meleg, a napsugár melegét idézi. A nap pedig a keresztény szimbólum rendszerben Jézust jelenti. Karácsony előtt jó dolog több mindenben olyan megoldást látni, ami Jézusra, és az Ő közénk jövetelére emlékeztet.

Karácsonykor éljük át azt, hogy nem minden magunktól van. Valahonnan „felülről” kapjuk.
Vegyük úgy az életünk dogait, mint ajándékot. És nemcsak karácsonykor kell az ajándékra gondolni!!! Legyen ez az állandó szemléletmódunk!

Tisztelettel Hefler Gábor plébános


A KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI MISERENDJE

Adventben a szentmisék időpontja megegyezik a vasárnapi miserenddel!
Este 5 óra!

December 20.
Csütörtök: Roráte (Angyali mise)
Szentmise reggel 6 órakor!

December 24.
Hétfő: Szenteste
Este 10 órakor „éjféli mise”
/Előtte fél 10-től az iskolás gyermekek pásztorjátéka/

December 25.
Kedd: KARÁCSONY, Jézus születésének ünnepe
Délelőtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

December 26.
Szerda: Szent István első vértanú ünnepe
Délelőtt fél 12 órakor szentmise
/Előtte az óvodás gyermekek pásztorjátéka/

ÉV VÉGI ÉS ÚJÉVI MISEREND

December 30.
Vasárnap: Szent Család ünnepe
Este 5 órakor szentmise.

December 31.
Hétfő: Este fél 5 órakor szentmise
Év végi hálaadás

2013. Január 1.
Kedd: ÚJÉV Szűz Mária, Isten Anyja
Délelőtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

2013. Január 6.
Vasárnap: Vízkereszt
Este 5 órakor szentmise

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Hefler Gábor
plébános
és Munkatársai


Református

Református gyülekezetünk életéből…

Nemrég számolhattam be az AGORA olvasóinak arról, mi minden történhetett május hónapban gyülekezetünkben, most is arról írhatok, hogy hála Istennek, az októberi hónapunk is gazdag, eseménydús programokkal volt tele! Nézzük időrendi sorrendben, mi mindennek örvendhettünk az elmúlt időszakban. Íme:

2012. október 7. Hálaadó alkalom délelőtt, és gyülekezeti program délután a templom 8 éves évfordulóján.
A vasárnap délelőtti istentisztelet felnőtt kereszteléssel és konfirmációval, valamint gyermek kereszteléssel vette kezdetét Vizi János helybeli lelkipásztor szolgálatával. Ezután adtunk hálát a már 8 évvel ezelőtt átadott új templomért és harangokért. Az ünnepi istentiszteleten ismét GULYÁS LÁSZLÓ ny. monori református lelkipásztor hirdette Istennek Igéjét, aki 80 év fölött is lelki és szellemi elevenséggel buzdította a jelenlévő gyülekezetet Isten iránti hálaadásra, s a templom adta lehetőségek megragadására, hogy valóban lelki otthonná váljon a felsőpakonyiak számára ez a szép épület. Az énekkar szolgálata tette még ünnepibbé hálaadó istentiszteletünket.
Délután folytatódott a program.
BURJÁN TAMÁS a Magyar Biblia Társulat munkatársa néhány mondatban beszámolt a Biblia fordítás mai helyzetéről, folyamatos munkájáról, majd igeszolgálatában elmondta, hogy Isten Igéjének központi helyen kell lenni mind a gyülekezet közösségében, mind egyéni, személyes életünkben, hogy a Jézus Krisztusba vetett HIT folyamatosan erősödhessen életünk folyamán. POYNÁR SZABOLCSNÉ IRÉNKE NÉNI bizonyságtétele hangzott el, aki elmondta, hogy milyen volt az élete Jézus nélkül, és mi minden változhatott meg élete során azáltal, hogy Jézus Krisztus lakozást vett az életében és az Ő követője lett. A 88. életévében is boldog életet él, és az ÚR szolgálatában áll. A feltett kérdésekre is választ kaptak a jelenlévők, majd szeretetvendégséggel zárult ez a szép és lelkiekben tartalmas nap!

2012. október. 8-12. EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT.
Október második hetében tartottuk a szokásos őszi evangélizációs hetünket. HAMAR ISTVÁN ny. lelkipásztor Csepelről érkezett közénk (Szolnokon fejezte be aktív lelkipásztori szolgálatát), aki az első három nap hirdette közöttünk Istennek élő és ható Igéjét. SZAPPANOS ZOLTÁN alsónémedi lelkipásztor a másik két napon szolgált, és pénteken elhozta magával az ifjúsági csoport néhány tagját, akik gitárkísérettel énekeltek lelki énekeket, és igeolvasással is szolgáltak. A hétfőtől péntekig tartó evangélizációs sorozatnak egy kérdés volt a központi témája: MIÉRT JÖTT JÉZUS? A kérdésre estéről estére Isten Igéjéből kaptuk meg a választ. Azért jött Jézus, hogy hirdesse az evangéliumot. Azért jött Jézus, hogy megkeresse az elveszettet. Azért jött Jézus, hogy Ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért. Azért jött Jézus, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jött Jézus, hogy három szót elmondjon nekünk: elvégeztetett, minden kész, visszajövök. A vendég igehirdetők minden este szívhez szóló, igen tartalmas igehirdetésekben fogalmazták meg a válaszokat számunkra, hogy megértsük és használni is tudjuk a hétköznapok feladatai és eseményei során, életünk részévé váljanak Isten Igéi. Az alkalmak előtt a heti énekünket gyakoroltuk, melyben szintén választ kaphattunk a hét kérdésére. Az ének szövege:
1. Azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozattól megmentsen engem, hogy megragadjon áldott kezével, üdvösség útjára vezessen el. Hogy Őt követve minden lépéssel Néki szolgáljon életem, Őt áldja mindig életem.
2. Azért jött Ő, hogy megtartson engem, A kárhozattól megmentse lelkem. Szívem előtte, íme, kitárom, Az Ő békessége hadd töltse be. Legyen örökké az én királyom, Legyen áldott az Úr neve! Örökké áldott szent neve!
Öröm volt látni és tapasztalni, hogy esténként 70-80 ember szomjasan hallgatta Isten Igéjét, és az alkalmak végén az állófogadásos szeretetvendégségen jóízűen fogyasztották a gyülekezeti tagjaink által készített finomabbnál finomabb szendvicseket, süteményeket és teát. (Itt is megköszönöm mindazok szeretetét és segítségét, akik ebben részt vettek!) A jelenlévők egy Igés kártyát is kaptak ajándékba. Az énekkar szerda este szolgált. Az evangélizációs hét Vizi János helybeli lelkipásztor vasárnapi igehirdetésével (Azért jött Jézus, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első vagyok én) és úrvacsoraosztással fejeződött be.

2012. október 31. Reformáció ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás volt.

Vizi János lelkipásztor


Karácsonyi ünneprend:

December 21. péntek
18 óra, Gyülekezeti terem: Úrvacsorai előkészítő istentisztelet.

December 23. vasárnap
10 óra, Templom: Műsoros családi karácsonyi istentisztelet.

December 24. hétfő
16 óra, Templom: Karácsony Szenteste istentisztelet.

December 25. kedd
10 óra, Templom: Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.

December 26. szerda
10 óra, Templom: Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással.

A műsoros családi karácsonyt december 23-án, advent 4. vasárnapján 10 órakor a református templomban tartjuk, ahova várjuk a hittanos gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket. Az általános iskolai hittanos gyermekek műsorral készülnek erre az alkalomra, és szerepelnek ovis gyermekek is. A gyermekek az alkalom végén a gyülekezettől ajándékcsomagot kapnak!

Óévi utolsó és újévi első alkalmaink:

2012. december 31. szombat
15 óra, Templom: Óévzáró istentisztelet gyülekezeti jelentéssel.

2013. január 1. vasárnap
15 óra, Templom: Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással.

Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!


Karácsony ünnepének lényege

Karácsony ünnepére készülünk. Minden család másként ünnepel, de vannak megszokott hagyományok. Ilyen a karácsonyfa, az ajándékozás, az ünnepi asztal és az ünnep családközpontú jellege. Sokak szentesti ünneplésében semmi sem emlékeztet arra, ami egykor a legelső karácsony estéjén Betlehemben történt, legfeljebb ajándékozás közben a háttérben felcsendül olyan karácsonyi ének vagy dallam, ami a születésnaposra, a kis Jézusra emlékeztet, de inkább a karácsonyi hangulat kedvéért hangzik. Voltak olyan idők, amikor karácsony ünnepét fenyőfa ünnepének módosították. Manapság karácsony elvesztette lényegét. Mi a lényeg? A fenyőfát csillogó villogó „ruhába” felöltöztetni? Egymást minél drágább és nagyszerűbb ajándékokkal elhalmozni? Az ünnepi asztalt terülj, terülj asztalkámmá varázsolni? Szenteste eljátszuk a „szeretetet és békességet” c. aktuális családi műsorprogramot? És hol van Ő, az ünnepelt, a születésnapos? Akinek születése óta van karácsony! Mert nem mi a lényeg, hanem ki? JÉZUS KRISZTUS, az Isten Fia, a Szabadító és Megváltó! Ő maga a SZERETET! Mert Jézus „…gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk.(II.Kor.8:9.) Ő megszületett karácsonykor erre a földre, otthagyta a mennyei dicsőséget, egy istállóban kezdte földi életét, s a golgotai kereszten fejezte be vállalta szeretetből mindnyájunk büntetését, azért, hogy megszabadítson bűneinkből és utat találjunk az Ő országába. Ő Isten legdrágább ajándéka. Neked ajándékozta. Az ünnep után a karácsonyfa elszárad és kidobjuk, az ajándékokat elhasználjuk, az ünnepi finomságokat elfogyasztjuk, s e világ bűnös élete és kapcsolatai tovább folytatódnak… Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, az Ő szeretete, a Vele való élő kapcsolat értelmessé, áldottá, és gyümölcsözővé teszi a szürke hétköznapokat is. Benne találd meg a karácsonyi ünnep és az élet lényegét!
Karácsony ünnepén az otthonodban vedd elő a Bibliát, s a karácsonyfa fényénél olvasd fel a karácsonyi történetet és köszönd meg Isten ajándékát. S amikor a templom harangja hívogat, menj el hálát adni és örvendezni a legnagyobb és legértékesebb ajándékért: az ÚR Jézus Krisztusért!

Vizi János lelkipásztor


Könyvtár

Durkó cikkét akkor javítom, ha már lerövidítve elküldte újra! Kérlek, Béla, jelezd, ha feltetted! A nyugdíjasat megnézem!

Civil

2011/10 ÉVES A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET sorozat

Január 15-én FJE értekezlet a SZM Közösségi Házban. Köszöntöttük az új évet, és névnapjuk alkalmából társainkat. Beszámoltunk a múlt év eseményeiről, vállalt és elvégzett munkáinkról. Kijelöltük 2011. év feladatait, célul tűzve ki: nagyobb figyelemmel kísérjük Önkormányzatunk tevékenységét, a testületi gyűléseket. Elhatároztuk: emléktáblákat készíttetünk a Mártírok Emlékparkjába. Szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk az egyházakkal.

A „20 évesen sikeresen!” sorozat részeként Durkó Éva megjelentette Sztancs Jánossal augusztusban készített riportját a januári Agorában. Hangot adott egyben az FJE elvárásainak is:
„Szeretném remélni, hogy Sztancs János polgármesterként, csapatával, talál olyan kiutat az adósságcsapdából, ami a falu érdekében áll, úgy, hogy nem megy bele szükségmegoldásokba!… Az Agorától is elvárjuk, hogy az Önkormányzat mindenkori tevékenységéről bennünket informáljon, képben legyünk a saját életünket illetően! Mint ahogy azt Önkormányzatunktól is elvárjuk, használja ki az Agora adta lehetőségeit a mi tájékoztatásunkra. Ne fordulhasson elő újra, hogy nem tudunk bennünket érintő eseményekről, döntésekről, visszásságokról! Legyen erre Sztancs János, az ember és polgármester a garancia!” – írta, véleményezve a riportot.

Január 21-én 17 órakor, a Kultúra Napján, résztvevői voltunk a Szabó Magda emlékének szentelt kiállítás és ünnepélyes megnyitó eseményének. (Előző napon és délelőtt a kiállítás rendezésében segédkeztünk.)

Február 5-én együtt farsangoztunk a katolikus közösséggel. Az Agorába Durkó Éva írt cikket, sürgetve az Önkormányzatot, nyilatkozzon a falu helyzetéről és rendezzenek közmeghallgatást, hogy tisztán lássunk. A „20 évesen, sikeresen!” sorozathoz a katolikus templom létrejöttéről számolt be.

Február 18-án a Szomszédoltunk, február 25-én a Kommunizmus áldozataira emlékeztünk.

A márciusi Agorában, az „Egész évben Felsőpakony” utolsó, megjelent részeként Durkó Éva az Óvoda megszületéséről meséltette mindenki „Ica nénijét”, Csorba Ilonát.

Március 11-én 16 órakor részt vettünk az iskolai ünnepség március 15-ét ünneplő műsorán, amelyen a tanulók kiválóan összeállított programmal ajándékoztak meg bennünket. Március 15-én, 11 órakor folytattuk az ünnepi megemlékezést a Petőfi téren, az 1848. március 15-én kitört pesti forradalom és az azt követő szabadságharc emlékezetére. Sokan voltunk! Megtiszteltük az emléknapot és önmagunkat azzal, hogy a négy napos ünnepi hétvégéből 1 órát rászántunk arra, amiről ez a hosszú hétvége szólt. Az a néhány nemzeti ünnepünk, ami csak a miénk, magyaroké, s amire joggal lehetünk büszkék a világ előtt, megérdemel annyit, hogy aznap hajtsunk fejet hőseink előtt, amikor annak helye és ideje van.

Március 28-án képviselőtestületi gyűlésen voltunk. Utolsó napirendi pontján nem vehettünk részt, mert az Agora szerkesztőbizottság személyi változtatásának kérdéséről esett szó.

Április 17-én, Durkó Éva szervezésével és rendezésében GORTVAI GYÖRGYI, gyermekruha tervező és készítő mester tiszteletére készítettünk kiállítást, divatbemutatóval. Felsőpakonyi kisgyermekek vonultak a dobogón szebbnél szebb, kötött kisruhákban nagy igyekezettel és élvezettel! Gortvai Györgyi súlyos betegen nem lehetett jelen. Minden kis „manöken” ajándéka a bemutatott ruha volt.
Az áprilisi Agorában megjelent: leváltották az Agora (a többek között FJE tagokból is delegált) szerkesztőbizottságát. Hivatkozásul: nem szolgálták az Önkormányzat, mint alapító tulajdonos érdekeit, cikkeik a közérdeklődést.

Április 30-án II. János Pál pápára emlékeztünk Kempf Károly Ignác rendezésében.

Május 6-án, Vecsésen a Szomszédoló Kiállítás győztese Kalas Eszter, társunk volt! Munkája nagy sikert aratott! Utána a Muzsikás Együttes és Petrás Mária fellépésén vettünk részt – csodás volt!

Május 7-én, szombaton, önálló sátorunk volt a Majálison. Gorvai Györgyi kiállítását ismételtük meg kicsiben a közönségsikerre való tekintettel, és Varga Imre köteteire hívtuk fel a figyelmet. 10-én Fegyó Béla festőművész felsőpakonyi önálló kiállítását tekintettük meg.

Június 22-én részt vettünk a Falugyűlésen. Arról tájékoztattak bennünket, ami hónapok óta érdekelt mindenkit: eladósított, gondokkal küszködő Felsőpakonyunkról. Jó hír volt, hogy ígéret hangzott el: vállalják az előző Önkormányzat által megírt és megnyert iskola felújítási pályázat megvalósítását.

Július 13-tól 15-ig Padova – Velence zarándokúton vettünk részt a katolikus közösséghez csatlakozva négyen az egyesületből. 30-án Pálfi Krisztina, a Felsőpakonyi Lovas- és Hagyományőrző Egyesület elnöke szervezte Hagyományőrző Napon vettünk részt néhányan az FJE-ből, a Pálfi tanyán. Kezdeményezése figyelemreméltó és követendő példa, nagyobb látogatottságot érdemelt volna!

Augusztus 19-én, a központi ünnepségen vettünk részt a Petőfi téren, ismét kevesen a faluból. 30-án javaslattal éltünk az állomásra tervezett gépkocsi parkoló és buszforduló kialakításának terveihez. Megrendeltük márvány emléktábláinkat a Mártírok Emlékparkjába.

Október 6-án 18 órakor az SZM Közösségi Házban emlékünnepséget rendeztünk, a Parkban koszorúk és mécsesek lángjánál lelepleztük az új, az Aradi Vértanúk OKTÓBER 6. emléktábláját.

Október 18-án RÉVÉSZ FERENC-DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉGÜNK volt a SZM Közösségi Házban. Polgár Aranka már megszokott segítségével, az FJE tagok szíves és bőséges vendéglátásával, bensőséges keretek között adtuk át HEFLER GÁBOR ATYÁNAK és HORVÁTH JÓZSEF és NEJE, LENKE részére a RÉVÉSZ FERENC ÉLETMŰDÍJAT, BODZÁN LAJOS körzeti megbízott részére pedig a RÉVÉSZ FERENC EMLÉKDÍJAT. Az ünnepség rendhagyó volt, mert új köszöntöttünk is volt Dr. NÉMETH ILMA „Felsőpakony örökös doktornénije” személyében, akinek szeretettel nyújthattuk át a - Durkó Éva által alapított – FELSŐPAKONY SZÍVE Emlékdíjat.

Október 21-én részt vettünk az iskolai, a tanulók által rendezett emlékezetes, szép, központi ünnepségén. 23-án, 11 órakor megtartottuk a Mártírok Emlékparkjában emléktábla leleplezésével azt az a megemlékezést, ami a felnőttek hozzájárulása volt nemzeti hőseink iránti tiszteletünknek. Varga Imre és Tamási Lajos versével, a katolikus templom kórusával, Durkó Éva ünnepi gondolataival.
Megnéztük az Óvoda látványos és kitűnő Tökfesztiválját, és október 30-án az ökumenikus kereszt állításának ünnepségén vettünk részt.

November 8-án a Pilisvörösvári Képzőművész Szakkör kiállításán Varga Imre köteteket ajándékoztunk a nálunk kiállító művészeknek a SZM Közösségi Házban. December 6-án Téli Tárlat megnyitón voltunk. Karácsonyi ajándékul Gortvai Györgyi ruháiból készítettünk csomagokat az Óvoda részére.

Tartalmas évet zártunk. Visszafogottak voltunk a kiadásainkkal, mert egy eladósodott országban mindenkire súlyos teher nehezedik. Valamennyien érezzük. Reméljük, túljutunk ezen is, mint ahogy szüleink is túlélték a háborúkban megsarcolt, tönkrebombázott ország minden kínját. Igaz, nekik segítségükre volt, hogy erősebb volt a hitük és nagyobb a lelkierejük.

Durkó Éva/FJE


Darumadár Nyugdíjas Klub októbere

Beköszöntött az október, igaz az időjárásra – egy-két nap kivételével – egyelőre semmi panasz, hiszen csak a kisgyermekesek és a nagyon fázósak fűtöttek be, mivel október végéig igen kellemes, napsütéses őszi idő volt (Sőt, jelenleg is, amikor a cikket írom, 9-13 fok van, ez szuper!). A szüretelők is vidáman, napozva, nem a sárban és esőben szedhették a szőlőt.

Október 4-én 16 órakor énekkari próba volt. 17 órakor klubnap, melynek keretében Máriáink második része ismét névnapi vendégséget készített. Nagyné Marika és Antalné finom pogácsákat, üdítőket hoztak, valamint Gergely Misikénk a szeptember 29-i névnapja alkalmából borocskával, ízletesen megsütött sütőtökkel kedveskedett tagságunknak.

Október 5-én a gyáli Kaleidoszkóp színház ingyenes előadást tartott, több klubtársunk nézte meg az előadást. Nagyon tetszett, szép műsor volt.

Ebben a gyönyörű időben iszonyú, megrázó hírt kaptunk – október 7-én, vasárnap, dél felé – kedves Barátunk Tóth Zoltán meghalt! Nagyon nagy veszteség ez, hirtelen a lelkembe mintha jeges kést vágtak volna. Váratlanul ért mindnyájunkat, mert mikor kb. augusztus elején megtudtuk, hogy beteg lett, senki sem gondolta, s Ő is titkolta, hősiesen és méltósággal – mint, ahogy azt csak filmekben látni –, úgy viselte a betegségével járó fájdalmakat. Drága Barátunk, Nyugdíjas-társunk, a klubunk egyik legodaadóbb segítője, a rendezvények gördülékeny lebonyolításának ismerője. Hiányozni fogsz mindnyájunknak! NYUGODJ BÉKÉBEN!
Október 12-én Tóth Zoltán – Zoli – temetésén fájdalommal vettünk végső búcsút Tőle. Klubunk nevében Gergely Mihály búcsúzott, méltatta Zoltánunk munkásságát. (Szomorúak vagyunk.)

Október 18-án délelőtt a Haller utcai, Turay Ida színházba mentek a bérletesek. A „Holló árnyékában” című komoly, lélektani drámát láthattuk. 15.30-kor vezetőségi ülést tartott Lőrentei Erzsike, ismertette és megbeszélte velünk a novemberi programokat. 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap volt.

Október 19-én klubtagjaink részt vettek az iskolában megrendezett ünnepségen, majd az ezt követő koszorúzáson. „Tisztelet a Hősöknek!”

Október 25-én énekkar és klubnap volt. Kicsit kevesen jöttünk össze.

November 1-jén a klubnap elmaradt, hogy mindenki elmehessen elhunyt szeretteikhez, leróni kegyeletüket sírjaiknál. Virágokat vigyenek s gyertyákat gyújtsanak Mindenszentek és Halottak napja alkalmából.

November 8-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol két kellemes meglepetés ért bennünket. Első – Virágné Annuska betegségéből felépülve névnapja alkalmából megtisztelt jelenlétével bennünket. Második meglepi Jankó Imre, névnapja alkalmából tagságunknak finom kekszes-túrós és sós-sajtos sütiket, felnőtteknek való itókákat, no meg azért üdítőket is hozott feleségével. Szívesen fogyasztottuk, közben Fűziné Esztike Annuskának és Imre bának versekkel kedveskedett. Jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, minden sütit eltüntettünk.

November 10-én Gyálon, „Azt a ragyogóját” énekes szórakoztató estre több klubtársunk ment el.

Még mindig kellemesen ősziesek a napok, sepregetjük a színes lehullott leveleket, így a napi tornát is megtesszük. Ha lehetőség van rá mindenki szedjen vitaminokat, hogy ha bejön a hidegebb idő, ellenállóbbak legyünk a megfázással szemben!

Kovácsné Németh Ilona


Polgárőrségünk, az ünnepek alatt is változatlanul ellátja az éjszakai járőrszolgálatot, így bármi rendellenességet észlel környezetében, hívjon bizalommal. Tel:06-30-956-3748


Sport

Állítólag jön az 1 oldal…


Hátbelső

Képriport? Nade miről? Sulis egészségnap? Október 23? Vagy valamelyik cikk? Refhez lesz sok kép.


Hátlap

Képriport? Nade miről? Sulis egészségnap? Október 23? Vagy valamelyik cikk? Refhez lesz sok kép.


2012_10_nov.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)