Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 1. szám, 2013. január

Lapzárta: JANUÁR 08.

Szerkesztőbizottsági: JANUÁR ???

Következő lapzárta: FEBRUÁR ??? 4, 6 ????


Fedlap


Fedbelső

NAGYSZERŰ KÖZÖSSÉG, NAGYSZERŰ HANGULAT!

Ez jellemezte a felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület 2012. december 28-án, 17.00 órától megtartott hagyományos évadzáró rendezvényét. Az Egyesület tagjai ilyenkor összegyűlnek a település általános iskolájának tornatermében, megkoronázva ezzel az egyesület elmúlt évében történteket. A rendezvény főszervezőjének, Lőrentei Erzsikének köszönhetően Önkormányzatunk vezetősége is meghívást kapott a jeles eseményre, így Sztancs János polgármester úr mellett magam is köszönthettem a szépkorú hölgyeket és urakat. Az egyesület tagjairól minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy fiatalokat megszégyenítő közösségi életet élnek. Fürdőkbe és kirándulni járnak, aktívan részt vesznek a település különböző rendezvényeinek lebonyolításában, szervezésében. Sőt, sokszor köszönthetjük őket a fellépők között is. Hetente üléseznek és eszmét cserélnek, többnyire ilyenkor születik döntés a következő társasági eseményről, úti célról is, és ilyenkor gyakorolja az énekkar a különböző énekeket. A település egyéb, társadalmi munkát igénylő feladatainak ellátásában is számíthatunk segítségükre. Tavaly például az egyesület számos tagja csatlakozott a Föld Napja alkalmából megrendezett felsőpakonyi hulladékgyűjtési akcióhoz.

A mostani évadzáró mulatságot igazán különlegesnek mondhatjuk, hiszen az egyesület tagjai közül három házaspár is 2012-ben ünnepelte az 50. házassági évfordulóját. Ujj Sanyi bácsi és Piroska néni, Gergely Misi bácsi és Margó néni, illetve Mózsik Bandi bácsi és Ilonka néni már fél évszázada házasok. Szép kis idő! A háromszoros aranylakodalom apropójából a Szabad Föld két munkatársa is hivatalos volt a rendezvényre, így hamarosan az említett hetilap hasábjain is visszaköszönnek majd a rendezvényről készített képek, és a házaspárokkal készített riportok is. A kiváló szervezésnek és a színvonalas előadásoknak köszönhetően egy roppant jó hangulatú péntek estének lehettek részesei a résztvevők. Még egyszer megköszönöm a Darumadár Nyugdíjas Egyesület meghívását és szívélyes fogadtatását, valamint ezúton is köszöntjük az Egyesület tagjait és gratulálunk a házaspároknak. Remélem, hogy a legközelebbi évadzárón is találkozhatunk! Jó erőt és jó egészséget kívánok!

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Önkormányzat

KIVONAT A 2012. NOVEMBER 30-ÁN, 16.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kiküldött mellékletek áttanulmányozása és megtárgyalása után az Önkormányzat 2012. háromnegyed évi beszámolóját 475.432 ezer Ft szakfeladaton elszámolt bevétellel és 451.618 ezer Ft szakfeladaton elszámolt kiadással jóváhagyja.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendeletben foglalt előírások alapján az Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről költségvetési koncepciót köteles készíteni, illetve a Képviselő-testület elé terjeszteni. Fentiek okán Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztett és kiküldött napirendi pontban és annak mellékleteiben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
 • Az önkormányzat stabil financiális helyzetének elősegítése érdekében szükséges a bevételek növelése. A bevételek növelésének lehetősége előtt az Önkormányzat áttekinti a kiadások csökkentésének lehetőségét is, ennek megfelelően számos esetben hozott kiadáscsökkentő intézkedéseket is. Fentiek okán és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Felsőpakony Község Önkormányzata a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja: „az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a”.
 • Felsőpakony Község Önkormányzata úgy döntött, hogy felülvizsgálja és módosítja az építmény adót szabályozó rendeletét. A változással érintett rész lényegi része a következő: az építményadó vonatkozásában megszűnik a magánszemélyeket terhelő „garázsadó” és elsősorban a jogi személyeket, illetve azon magánszemélyeket érintene, akik vállalkozási tevékenységet folytatnak. Fontos kiemelni azonban, hogy ezen magánszemélyek mentesülnek a kommunális adó hatálya alól.
 • Felsőpakony Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét. A rendelet értelmében főszabályként minden Felsőpakony község közigazgatási területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet (telek), nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog adóköteles. Felsőpakony Község Önkormányzatának tulajdonában áll a 2363 Felsőpakony Dobó Katica utca 2. szám alatt található, nem lakás céljára szolgáló rendelő és annak rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyiségek (váróterem, vizesblokk). A rendelőt három, egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás közösen használja: Zsu-Pa’ 97 Egyészségügyi Szolgáltató Bt. (dr. Somló Pál gyermekorvos), Dentpraxis Fogorvosi és Szolgáltató Kft. (Vajvoda Róbertné fogorvos), Borbély Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. (dr. Borbély István háziorvos). Az előző ciklusból megörökölt helyiségbérleti szerződések értelmében fent felsorolt szolgáltatók havonta helyiségbérleti díjat fizettek meg az Önkormányzatnak. A helyiség takarításáról, illetve a rezsiköltségek (víz, villany, gáz) kiegyenlítéséről viszont az Önkormányzat gondoskodott. Mivel a fenti szolgáltatók mindegyike vállalkozás keretein belül végzi tevékenységét, ezért semmi sem indokolja Önkormányzatunk ilyen mértékű költségvállalását az említett szolgáltatók vonatkozásában. Fentiek okán Felsőpakony Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2012. december 31-i dátummal felmondja az érintett vállalkozások és Felsőpakony Község Önkormányzata között 2010.január 28-án kelt és 2010.április 1-jén módosított helyiségbérleti szerződéseket, és a kiküldött mellékletben szereplő szerződéstervezetbe foglalt feltételekkel 2013. január 1-jétől új helyiségbérleti szerződést köt, amelyek értelmében az elhasznált rezsiköltségeket és egyéb, a vállalkozásuk végzéséhez szükséges költségeket saját maguknak finanszírozzák.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 30.000.- Ft támogatásban részesíti a hátrányos helyzetű, sérült, illetve fogyatékkal élő embertársaink megsegítésére létrehozott Pillangók Alapítvány elnevezésű, Felsőpakonyi civil szervezetet.

KIVONAT A 2012. DECEMBER 10-ÉN, 7.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján úgy döntött, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló Herman Ottó általános Iskola – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 01-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését - a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján benyújtott kérelmét fenntartva – átengedi.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-ban foglaltakat szem előtt tartva úgy határozott, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.

KIVONAT A 2012. DECEMBER 20-ÁN, 13.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 562913 számú iskolai intézményi étkeztetés szakfeladatot a Herman Ottó Általános Iskola intézmény törzskönyvi nyilvántartásából átvezetteti az Önkormányzat szakfeladatai közé. Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről gondoskodjon.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. évi jogszabályváltozások kapcsán szükségessé vált, központilag szabályozott Pénzkezelési Szabályzatát, Gazdálkodási Szabályzatát, Összköltség számítási Szabályzatát, a Számviteli politikai Szabályzatát, Értékelési Szabályzatát és az Önkormányzati számlarendjéről szóló Szabályzatát a kiküldött és megtárgyalt mellékletek szerint fogadja el.
 • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jóváhagyja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását, és a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához hozzájárul. A változtatásokra azért volt szükség, mert a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, melyben felhívta a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának figyelmét a 21/2011.(VI.30.) sz. határozattal jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás határidőre történő módosításának szükségességére. A Megállapodás ennek megfelelő módosítása a Társulási Tanács által 21/2012.(IX.12.) számú határozatával elfogadásra került. A 2012. november 26-án elfogadásra került, kihirdetés előtt álló, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény 3. § (1) bekezdése értelmében „a települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés érdekében a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig módosítja a Társulási Megállapodást.” A Megállapodás ennek megfelelő módosítása a Társulási Tanács által 31/2012.(XI.29.) számú határozatával elfogadásra került. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás a települési tagönkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó határozatával, illetve a képviselő polgármesterek aláírásával emelkedik jogerőre.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


TÁJÉKOZTATÁSUL DURKÓ ÉVÁNAK ÉS ECSŐDI JÁNOSNAK
VÁLASZ A RIKKANCSBAN LEÍROTTAKRA

Tisztelt Durkó Éva!

Az elmúlt év legfelemelőbb és legszentebb ünnepéhez, karácsonyhoz közeledvén ismét egy kevésbé várt dolog köszöntötte Felsőpakony polgárait a postaláda kinyitásakor. Az év végi ünnepekhez közeledve a legtöbb családban szeretettel, meghitt, családias hangulatban készülnek a közelgő ünnepekre. Úgy látszik, hogy ez Önöknél másképpen van… Igaz, hogy Önöknek már máskor is akadt problémájuk az önjelölt fontoskodásuk „időzítésével”, legutóbb akkor, amikor Ön, Ecsődi János és az érdekcsoportjukhoz tartozó emberek otromba és erőszakos módon gyűjtöttek aláírásokat, sokszor még este 21.00 órakor is.

Kedves Éva!

Tisztelettel kérem Önt, hogy ha már mindenáron rá akarja erőltetni a felsőpakonyi emberekre az alapvetően téves és féligazságokon alapuló meglátásait, akkor azt ne ilyen módon és ne ilyen „időzítéssel” tegye. Ez a legutolsó, decemberi Rikkancs véleményem szerint azon túl, hogy egyes elemeiben a végletekig ízléstelen volt, még bele is rondított Felsőpakony karácsonyába, a mi karácsonyunkba. Higgye el nekem, hogy sokan unják már a fantáziálgatásait, hazugságait, bújtatott pártpolitizálásait. Kérem Önt, hogy lehetőség szerint legyen figyelemmel az itt élő emberekre, és ne zaklassa őket ily módon. Ne miattam és ne az Önkormányzat miatt, hanem azon felsőpakonyi polgárok miatt, akiknek elege van az Önök örökös gáncsoskodásából, fontoskodásából és jajveszékeléséből. Tisztelettel megköszönöm, ha megfogadja tanácsomat.

Engedelmével röviden és tömören reagálnék a Rikkancsban írottakra. Alapvetően megint ugyanaz a problémám az Önhöz köthető újsággal, mint eddig: nem valós dolgokat ír le, vagy nem úgy, ahogyan azok megtörténtek. A részletes, mindenre kiterjedő cáfolatra időm és energiám sincs. Továbbá azt gondolom, hogy teljesen felesleges részletes vitába bocsátkoznom Önnel. Ehelyett az olvasóra bízom az Ön által leírtak valóságtartalmának megítélését.

Nos, tegyünk néhány dolgot tisztába: a krematórium és szemétégető kérdésköre már az ezt megelőző Rikkancs megjelenésekor is lerágott csontnak számított. Az Önkormányzat réges-régen világossá tette, hogy a fenti tevékenységek végzése nem lehetséges Felsőpakonyon. Ezt csűrheti-csavarhatja bárhogyan, - kedves Éva, - ettől a lényeg nem változik.

Az általános iskolánk megszépülése tárgyában tett dicsérő megjegyzéseit köszönettel vettük, sok munkánk fekszik a pályázat lebonyolításában és kivitelezésében. Azon állítását azonban, amely szerint „a pályázatot még az előző önkormányzati időszakban, az akkori alpolgármester, Kempf Károly Ignác készítette Fazekas Zsuzsival együtt…” cáfolnom kell. Az igazság ezzel szemben az, hogy az általános iskola fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó pályázat megvalósíthatósági tanulmányát, amely alapján támogatásra alkalmasnak minősítették a beadott pályázatot, egy SYN-DOM Bt. elnevezésű, mérnöki tevékenységgel foglalkozó cég készítette el 1.812.500 Ft-ért, amelyet még az előző vezetés rendelt meg. Ezt az összeget a választásokat követően a jelenlegi vezetésnek kellett kifizetnie a munkát tisztességgel elvégző cégnek. Tehát nemhogy nem Kempf Károly Ignác készítette el az iskola korszerűsítésének pályázatát, de még a megrendelt munkát sem fizették ki a pályázat elkészítőjének. A pályázat benyújtását természetesen Felsőpakony Község Önkormányzata végezte, de a pályázat elkészítése és a pályázat benyújtása nem összekeverendő fogalmak. Kérem, hogy legközelebb tájékozódjon a történtek valódiságtartalma felől, mert így csak saját magát hozza kellemetlen helyzetbe.

Az önkormányzati adósságkonszolidációról polgármester úr már említést tett az előző, Agorához fűzött beszámolójában. A tájékoztatóból kiderül, hogy az adósságátvállalás után Felsőpakony Önkormányzatának a település nagyságához mérten még mindig jelentős (megközelítőleg fél milliárd forint) hitelállománya marad fent, amelyet a jelenlegi vezetésnek kezelnie kell. Azon információja, mely szerint az előző év végén látogatását tette nálunk dr. Szűcs Lajos, természetesen igaz. A képviselő úr látogatásának apropója valóban az adósságkonszolidáció volt, azonban a találkozó csupán formálisnak bizonyult.

Ez idáig még nem lenne önmagában érdekes. Viszont az, hogy az előző ciklusban alpolgármesteri szerepben tetszelgő, a felhalmozott adósságállomány összegyűjtésében tehát aktívan részt vállaló egyén széles vigyorral a száján, magát „újságírónak” kiadva megpróbál bearcátlankodni arra a tárgyalásra, amelyen tulajdonképpen annak az adóssághalmaznak a konszolidációjáról tárgyalnak az illetékesek, amelynek felhalmozásában elvitathatatlan érdemei vannak „újságíró” emberünknek, hát az minden eddigi húzásukon túlmegy, és egészen pontos leírást nyújt a szóban forgó ember jelleméről…

Ez az „újságíró” nem volt más, mint Kempf Károly Ignác, aki 2006 és 2010 között a település alpolgármesteri tisztségét töltötte be. Szemrebbenés és mindenféle szégyenérzet nélkül, a tőle már jól megszokott módon, fontoskodva közölte, hogy márpedig ő a sajtó képviseletében jött, és bizony tudósítani fog a tárgyalásról. Na, itt álljunk meg egy szóra! Azért az arcátlanságnak és a gátlástalanságnak is van határa. Természetesen polgármester úr udvariasan megkérte az előre be nem jelentett és hívatlan „vendéget”, hogy szíveskedjen elhagyni a Polgármesteri Hivatalt, ugyanis nem kompetens a témát illetően. Álújságírókra és álhírekre pedig sem Felsőpakonyon, sem máshol nincs szükség. Az adósságátvállalással kapcsolatosan minden részletre kiterjedő tájékoztatást tett közzé Önkormányzatunk a tisztelt lakosok felé, a tájékoztatás tehát ez ügyben is megtörtént. Mindezektől függetlenül megköszönjük dr. Szűcs Lajosnak az adósságkonszolidációval kapcsolatosan tett intézkedéseit.

Tisztelt Ecsődi János!

Tekintettel arra, hogy a már említett Rikkancsban Ön is megemlítette egy cikkében a nevemet, kénytelen vagyok Önhöz is szólni, illetve a cikkében leírtakra reagálni. Első körben szeretném megköszönni az Önkormányzat nevében a Rikkancsban tett segítségét/ajánlását a Helyi Építési Szabályzat megalkotásához kapcsolódóan, de higgye el nekem, hogy nyugodt szívvel rábízhatja az Önkormányzat vezetésére ezt a feladatot. Véleményem szerint attól még senki sem lesz rátermettebb egy feladatra, hogy hangzatos titulusokat adományoz saját magának. Ön már volt projektkoordinátor, önjelölt képviselő és jogász, most éppen projektmegbízott. Mindig attól függően, hogy éppen a Rikkancs melyik száma jelenik meg, vagy mit kíván az önös érdek.

Kedves János!

Megértem, ha Durkó Évához hasonlóan, Önben is csalódottság és sértettség dúl, de kérem, hogy viseljék ezt a dolgot a koruknak megfelelő módon. Ne ez a sértettség és csalódottság motiválja Önöket, és tisztelettel kérem, hogy ne erőszakolják rá magukat Felsőpakonyra. Már a 2010. évi választásokat megelőzően elkezdték azt a stílust és magatartást, amit azóta is változatlan formában művelnek. Éppen ideje lenne elfogadni Felsőpakony közösségének többségi akaratát. A soron következő önkormányzati választásokon ismét lehetőségük nyílik megmérettetni magukat. Ahogyan 2010-ben is, így most is eldöntik majd a Tisztelt Választópolgárok, hogy alkalmasnak tartják-e Önöket a képviselőségre, avagy sem.

Az Agora jelenlegi szerkesztő bizottsága megfelelően végzi a munkáját, a szűkös anyagi lehetőségek és eszközök ellenére mindig igyekeznek időben és szakmailag kifogástalanul összeállítani azokat a közérdekű információkat, amelyek megismerése fontos a Felsőpakonyon élők számára. Ez bizony nem mindig volt így, ezért kényszerültünk a választások után a korábbi szerkesztő bizottság leváltására. Itt szintén megértem Ecsődi János csalódottságát, hiszen a leváltott bizottság önjelölt elnökeként bizonyára rosszul érintette a meghozott döntés. Kérem, hogy tegye félre személyes érdekeit, indulatait és hagyjon fel ezzel a gyermeteg mutogatással az Agora ügyében.

Az Agorában szereplő cikkeket senki sem „mazsolázza” senki sem „cenzúrázza”. Természetes, hogy a testületi ülésen történteket kivonatos, lényegre törő formában teszem közzé. Minden esetben arra törekszem, hogy azon olvasók számára is érthető legyen az adott határozat, aki nem jártas annyira az önkormányzati döntéshozatalban. Felesleges lenne azt a rengeteg jogszabályt és egyéb rendelkezést szó szerint leírnom az újságba, amiket a képviselőkkel az ülésen megtárgyalunk. Egy testületi ülés anyaga többnyire a száz oldalt is meghaladja, remélem nem gondolta komolyan, hogy minden egyes betűt, szó szerint leírok az Agorába. Erre hely sincs és értelme sem lenne. Akit viszont részletekbe menően érdekel a testület munkája, bármikor megtekintheti a könyvtárban lévő jegyzőkönyveket, vagy beülhet egy nyilvános testületi ülésre.

Összefoglalva a dolgot: az Agorának van egy működési szabályzata, ami alapján elkészül az Önkormányzat tájékoztató lapja. Ez a szabályzat MINDENKIRE vonatkozik, még Ecsődi Jánosra és Durkó Évára is.

A közmeghallgatásról írt beszámolóm vonatkozásában tett megjegyzésére reagálva ezúton hívom fel Ecsődi Úr figyelmét arra, hogy a felvetett javaslatával („nyugdíjas és kismama pihenő, piknik sétány, rendezvény domb, KRESZ pálya építése a Református Templommal szemben”) kapcsolatosan írásbeli megkeresés nem érkezett Önkormányzatunkhoz. Bizonyára elfelejtette ezt írásban megtenni, mert feltételezem Önről, hogy tisztában van az ilyen esetekben szükséges hivatalos közlési folyamat szükségességével. A megkeresésének írásbeli nyoma kell hogy legyen. Tisztelettel kérem Ecsődi urat, hogy vegye a fáradtságot, és vesse papírra elképzeléseit. Amíg ezt nem teszi meg, addig nincs is mire válaszolni.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Takarékosabbá válik a Polgármesteri Hivatal kézbesítési rendszere

Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatala 2013. február 1. napjával a hivatal helyi postázási feladatait hivatali kézbesítő útján látja el. A hivatal kézbesítője a jegyző által kiállított fényképes igazolvánnyal rendelkezik. A hivatali kézbesítő postázási feladata kizárólag a levelek kézbesítése, pénzt, értéket nem vesz át, azt nem is kézbesít. Feladata az ajánlott, illetve tértivevényes levelek kézbesítése, a tértivevények kitöltése, aláíratása az átvevővel.
A hivatal kézbesítője Mészárosné Bán Zsuzsanna, kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy fogadják őt bizalommal, segítsék munkájának végzésében!
A hivatal belső kézbesítési rendszere a költségtakarékosság jegyében igyekszik azokat a pénzügyi forrásokat felszabadítani, amelyek – azt felhasználva – a gyors, hatékony, ügyfélközpontú közigazgatás eredményes közvetítéséhez szükségesek.

dr. Kökény Katalin jegyző


Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. február 1-jétől az iskolás korú tanulók étkezésére vonatkozó befizetések és a hiányzások bejelentésével kapcsolatosan változás áll be.
A hiányzásokat kizárólag a 06-20-316-41-42-es telefonszámon jelezhetik Barta Ildikónál, minden hétköznap 800 és 830 között. Az iskolás gyerekek étkezési térítési díjainak befizetése ugyancsak Barta Ildikónál történik az Általános Iskolában 2013.02.06-án, a pótbefizetés napja 2013.02.13. Az óvodai gyermekek étkezési térítési díjainak befizetési napja 2013.02.04., pótbefizetés napja 2013.02.11.
A további hónapok befizetési napjai az intézményekben kihirdetésre kerülnek.


TÖBB ÉVE AZ ELESETTEK ÉS AZ IDŐSEK SZOLGÁLATÁBAN

A Vöröskereszt Felsőpakonyi Szervezete

Sajnos egyre többször találkozhatunk olyan családdal, amelynek bizony problémát okozhatnak az egyszerűnek tűnő mindennapok. Sokszor van úgy, hogy a legalapvetőbb szükségletek kielégítése is nehézségekbe ütközik. A napi háromszori étkezés, a ruházkodás, vagy éppen a téli tüzelő beszerzése alapvető szükséglet, legalábbis annak kéne, hogy legyen. Mindannyian tudjuk, hogy sokak számára mégsem az.
Napjainkban egyre nagyobb értéknek számít, ha valaki, vagy valakik önzetlenül segítenek embertársaikon. Ez a segítség nagyon sokféle formában ölthet alakot. Egy jó szó, egy kis csomag, egy kedves mosoly, egy őszinte támogató, bátorító mondat. Felsőpakony történetében van egy olyan nagy múlttal rendelkező karitatív szervezet, amely lehetőségeihez mérten immáron több éve segíti a rászorulókat. A Vöröskereszt Felsőpakonyi Szervezete, annak tagjai számtalan alkalommal segédkeztek már a helyi véradáson és állandó szervezőivé váltak a minden év október 1-jén megtartott idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségnek is. Ruhát gyűjtenek és osztanak szét a rászoruló családok számára, a felsőpakonyi majálisokon önszorgalomból mérik a rendezvényre kilátogatók vércukor szintjét és vérnyomását. Baj, segítségkérés esetén az Önkormányzattal szorosan együttműködve igyekeznek megtalálni a megoldást a hétköznapok problémáira. A Vöröskereszt aktivistáit elnézve kijelenthetjük: nem könnyű feladatot vállalnak ezzel magukra.
Legutóbbi akciójuk 2012. november elején zajlott, amikor is tartós élelmiszerekből álló csomagokkal próbálták szebbé és könnyebbé tenni sokak karácsonyát. Nem kell nagy ajándékcsomagokra gondolni, egy kis tészta, liszt, tej és ehhez hasonló élelmiszerek. Mindezt önzetlenül, szabadidejüket és saját eszközeiket feláldozva, ellenszolgáltatás nélkül osztották szét. Fizetségül azok a kedves szavak szolgáltak, amelyekkel a csomagok átadása után megajándékozták őket a támogatottak.
Sajnos törvényszerű, hogy a szétosztható csomagok száma mindig jóval kevesebb a rászorulók számánál. Sokan igazságtalannak érzik, hogy míg a szomszédjuk kapott, őhozzá nem csengettek be. Pedig ő is szívesen vette volna, neki is nehézségei vannak… El kell mondani, hogy a Vöröskereszt az Önkormányzattal, illetve a civil szervezetekkel együttműködve osztja szét a csomagokat. Minden esetben azért dolgozunk, hogy a lehető legigazságosabban kerüljön szétosztásra az a kevéske, amit erre a célra kapunk. Sokan nem mernek, vagy nem akarnak segítséget kérni. A segítség lehetősége viszont csak ott jelentkezhet, ahol azt jelzik. A nehézségeket nem kell szégyellni. Ne nehezteljünk azokra, akik idén esetleg nem hoztak csomagot. Köszönjük meg nekik, hogy tavaly, vagy azelőtt gondoltak ránk. Esetleg jövőre gondolnak majd ránk. Köszönjük meg nekik, hogy idejüket feláldozva jót tesznek másokért.

Szeretném megosztani azok nevét, akik immáron sokadik éve tevékeny részesei a Vöröskereszt Felsőpakonyi Szervezetének. Felsőpakony Község Önkormányzatának nevében köszönetet mondok Czirják Józsefné Esztikének és családjának, Oláh Istvánné Icának, Balassa Jánosné Évikének, Kovács Ilonának, Füzi Annamáriának, Kronvalter Emiliának, Újlaky Bertalanné Verának a Szervezetben végzett munkájáért, illetve Kovács Zoltánnak, aki térítésmentesen fuvarozza el a szétosztásra kerülő csomagokat Felsőpakonyra. Köszönet érte!

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Óvoda

„Van-e annál nagyobb öröm,
Hogyha végre itt a tél?
Van-e annál szebb, csodásabb,
Ha a világ hófehér?”

Téli ünnepeink

Mai napig csodájára járok annak a tiszta, gyermeki áhítatnak és ünnepi szellemnek, mely ebben az időszakban áthatja az óvodát.
Pedig a „forgatókönyv” szinte minden évben ugyan az.
Várjuk a Mikulást, a karácsonyt, verseket tanulunk, szüntelenül ismételgetjük az új és a már ismert dalocskákat.
Rajzokat, apró ajándékokat készítünk, ünneplőbe öltöztetjük a csoportokat, magunkat s a lelkünket.
Mikor meghalljuk az „Óvó néni, hányat kell még aludni…?” kérdést, a gondos számlálás keltette izgalom, még minket felnőtteket is pár percre csillogó szemű kisgyermekké változtat.
Nagy élmény ez mindannyiunk számára, a készülődés első pillanatától az ajándékbontáson át, egészen az otthoni élménybeszámolókig.
Gondoljunk csak vissza saját gyermekkorunkra! Vegyük sorra az emlékeket, jókat s rosszakat egyaránt, aztán képzeljük el milyen is a „tökéletes” ünnep.
A kicsik számára a családdal, az oviban pedig a barátokkal, óvó nénikkel együtt töltött percek a legmeghatározóbbak.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos, hogy figyelemmel, szeretettel legyünk egymás felé, nem csak különleges alkalmakkor, hanem a rohanó mindennapok során is.
Így adhatjuk át nekik mindazt, amely a későbbi életükbe beépülve hagyománnyá, értékké, követendő példává válik.

Ezúton kívánunk a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda manói és dolgozói nevében boldog, békés új esztendőt mindenkinek!

Sztancs Annamária
Ancsa óvó néni


ÚJSZÜLÖTTEK:

Kristóf Kinga 11.13.
Rácz Ferenc 11.23.
Szatmári Márkó 12.09.
Gelsi Léna 12.17.
Balázs Bence Károly 12.18.

Megnőttem:
Joó Luca 10.04.


Iskolakezdés, iskolaérettség, iskolaéretlenség a köznevelési törvén y tükrében

Minden változást, főként ha az egyén érintett benne, nehéz megszokni.
Talán félelemmel tölt el, mert nem tudjuk pontosan mit hoz a változás, mivel jár. Az új köznevelési törvénnyel én most inkább az iskolaérettség oldaláról vizsgálódnék, mert úgy tapasztaltam a tankötelezettség időtartamának módosulása miatt picit elbizonytalanodtak a szülők.
A 2012. szeptemberében hatályba lépett köznevelési törvénnyel a tankötelezettség kezdete ugyanúgy 6 éves kor lesz, azonban a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben.
Az iskolaérettséget alapesetben az óvoda igazolja, amennyiben azonban kétség merülne fel ebben a kérdésben, szakértői bizottság általi vizsgálaton kell részt venni.
Ha azonban az iskolaérettségi vizsgálat alapján úgy ítélik meg, a gyermeknek mindenképpen meg kell kezdenie a tanulmányait valamely közoktatási intézményben, annak akár a szülő akarata ellenére is meg kell történnie.
Az a gyermek akinél azt a szakértői bizottság javasolja további egy nevelési évig maradhat az óvodában, és ezt követően válik tankötelessé.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
Mivel sokan attól tartanak, hogy gyermekük „túl fiatal” az iskolakezdéshez, vagy nem éri el a megfelelő fejlettséget ezért szeretném inkább megnyugtatásul átadni írásom.

Mi is a jelentősége a megfelelő időben történő iskolakezdésnek?
Az igaz, az „iskolás élet” nagy kihívást, sokkal nagyobb terhelést jelent a gyerekek számára, mint az „óvodás élet”, a szabad játék. A nebulók életében jelentős változás történik. (Pontosabb időbeosztás, reggel ugyanabban az időben ébredni, reggeli nélkül nem lehet koncentrálni, szükség van a teherbíró képességre, tudni kell hosszú időn keresztül figyelni stb.) De halkan megjegyezném, a szülő életében is jelentős változás történik!!! Egyre jobban és jobban kell tudni, mikor kell s mikor nem kell a segítség. Fel kell készülni, ha a gyermekünket 6 évig kiszolgáltuk „szolgai módon” Ő is szenved, mert egyedül nem boldogul, a „zoknija nem lesz iskolás”, és nem szalad továbbra sem önállóan a lábra. S mi is szenvedni fogunk, mert egész napunkat az a gondolat hatja át, vajon mit nem tud megoldani, vajon van- e még a 20 db-os ceruzából, haza hozza- e a kabátját és a táskát (a szórakozottabbaknak bizony nem az a legfontosabb, hogy táskával jött, hanem a felszabadult életérzés, hogy végre elindulhat haza). A viccet félre téve fontos, hogy a gyermek készüljön arra, hogy iskolás lesz. (Persze vele együtt a szülő is!)
Az iskolaérettség összetett fogalom, a gyermek egész személyiségének fejlettségét foglalja magában. Testileg, pszichésen és szociális szempontból egyaránt alkalmasnak kell lennie az iskolai élet megkezdésére.
De ebben a szituációban is érvényes igazság, hogy kár összehasonlítani a szomszéd gyermekével, a csoporttársával, a „tesójával” aki annak idején sokkal „ügyesebb” volt, mert egyedi, megismételhetetlenül más minden gyermek, és csak önmagához képest várjunk eredményeket, azt továbbfejlesztve érjünk el sikereket.
Ezen gondolatot a következő lapszámban szeretném folytatni, addig is törekedjen mindenki saját gyermeke objektív megismerésére és feltétel nélküli szeretetére!

Dobosné Kerepeczki Mária óvodavezető


Iskola

Kinek mit jelent a magyarság legfontosabb verse, a Himnusz?

Mindannyian tanultunk róla az iskolában. Tanáraink elmagyarázták a vers történelmi hátterét, keletkezését megmutatták mitől nagyszerű és sokatmondó ez a költemény és az iskolából kilépve, azóta is végigkíséri életünket. Hallgatjuk a sportmérkőzések végén dicsőséggel és túláradó büszkeséggel, csöndben és áhítattal az ünnepségeken. Sok élményünk kötődik hozzá egy életen keresztül. Szeretném ha figyelmünket most azokra a fiatalokra fordítanánk, akik először kezdtek közelebbről ismerkedni a verssel. Az idézetek, részletek azokból a Himnusz verselemzésekből, amelyet a Herman Ottó Általános Iskola 7. osztályos tanulói írtak.

Örülök, hogy a nép már nem szenved és annak is, hogy ez az irodalmi mű életünk legfontosabb verse, egyben éneke is. Én szívesen tanúja lettem volna ennek az időszaknak, hogy azt a keserű ízét megkóstolhassam az életnek.
(Deák Viktória)

Szerintem a vers lényege, hogy megmutatja milyen volt a múlt és a jelen. Ha én is Kölcsey mellett lettem volna, biztosan bőkezűen támogattam volna. A néphez szólt és én is ezt tettem volna.
(Náfrádi Tamás)

Nekem nagyon tetszik, ahogy Kölcsey imádkozik Magyarországért. Én is szeretnék ilyen bölcs, hazaszerető lenni. Nekem fontos, hogy független legyen az ország. Szeretem a hazámat és szeretni is fogom, amíg élek.
(Kóródi Beatrix)

A magyar nép legfontosabb verse. Minden ember számára fontos, az országának a himnusza, ezért ünnepségeken felállva tisztelgünk a régi idők hőseiért. Ha ők nem tettek volna semmit, akkor mi sem tartanánk ott, ahol most tartunk.
(Kovács Krisztina)

A Himnusz szerintem nagyon kifejezte azt, az akkori magyaroknak, hogy meg kell becsülni a hazánkat és harcolnunk kell érte.
(Pelikán Gábor)

Riegel Ágnes


Téli programok az iskolában

Idén is megrendezésre került iskolánkban a Helyesíró verseny a felső tagozatosok között. Diákjainknak először egy tesztsort kellett kitölteniük, mellyel helyesírás tudásukat teszteltük, majd egy szöveget kellett hallás után leírniuk, a lehető legkevesebb hibával. Az indulók közül az első helyezést Borbély Anna 8. osztályos tanuló érte el. Második helyezett lett Janocsek Rebeka 8. osztályos tanuló, a dobogó harmadik fokára Czirják József 7.a osztályos tanuló állhatott. Gratulálunk minden résztvevőnek!

A december hónap iskolánkban egy szombati nappal kezdődött, amikor gyerekeink az Adventre készülődve szebbnél szebb ajándékokat, díszeket készítettek. A különböző tárgyak az Adventi Vásáron kaptak helyet, illetve a tantermeket tették még színesebbé az ünnepi alkalomra. Az ajándék készítésen túl voltak közös osztályprogramok is, melyek még hangulatosabbá tették ezt a napot.

December hónap első hétfőjén tartottuk a Bolhapiacot, ahol sok játék cserélt gazdát, és a diákok gyűjthettek egy kis zsebpénzt megunt tárgyaik eladása során. Minden évben nagy érdeklődéssel vesznek részt rajta kicsik és nagyok egyaránt.

A december egyik fontos személye, a Mikulás is ellátogatott hozzánk. Minden osztály megkapta a maga kis ajándékát a Télapótól,s nem kellett mást tennie,csak egy éneket adni cserébe. Természetesen ez már megadta ennek a napnak a hangulatát.

Hagyományainkhoz már hozzátartozik a rendkívül kedvelt Luca-diszkó, melyet minden évben megrendezünk az alsó és felső tagozatnak is. Ismét volt jó zene, hangulat, büfé és nem utolsó sorban tánc. Mindenki remekül érezte magát, és bízunk benne, jövőre is folytatódik a mulatság.

Helyet kapott iskolánkban a Természettudományi Vetélkedő is, mely már nem ismeretlen diákjaink körében, hiszen minden évben megrendezzük. Találkoznak fizikai, kémiai, biológiai és matematikai feladatokkal, többek között kísérletekkel kapcsolatban, rejtvényeken keresztül, vagy logikai szempontból. A 7. osztályosok közül Hajas Kittinek, a 8. osztályosoknál pedig Borbély Annának gratulálhatunk az első helyezéshez!

Az elmaradhatatlan 3 D mozi ismét nagy sikert aratott. Számos kisdiák jelentkezett Wareczki Erika néninél A jegesmedvék varázslatos világa című amerikai ismeretterjesztő filmre. Busszal utaztak az Aréna Plázába, hogy élvezhessék e csodálatos világot, és természetesen rengeteg élménnyel gazdagodva tértek vissza. December 15-e a második szombati nap volt ebben a hónapban, amikor iskolába kellett jönni, és ekkor került megrendezésre a Ki Mit Tud? is, mely Aranka néninek volt köszönhető. Sok szép,ügyes és aranyos előadást láthattunk és hallhattunk kicsiktől és nagyoktól is, de csak egy kerülhetett ki győztesen, és az nem volt más, mint Bucsi Ilona 7.a osztályos tanuló előadása. Ilonka egy nagyon szép dalt adott elő zene nélkül, ami mindenki szívét megdobogtatta. Gratulálunk Neki! És a többieknek is! Reméljük, minden évben lesznek ilyen ügyes és bátor előadók, hogy hagyománnyá válhasson iskolánkban a Ki Mit Tud? is!

A téli szünet előtti utolsó napon tartottuk karácsonyi ünnepségünket a tornateremben. Minden évfolyam készült egy kedves kis műsorral, és remek hangulatban zártuk a 2012-es évet. Kezdődhetett a várva várt s megérdemelt karácsonyi szünet.
Ez viszont már azt jelentette, hogy néhány hét, és elérkezik az első félév vége, amikor is hamarosan értesítőt kapnak a gyerekek arról, hogyan teljesítettek eddig. Reméljük, mindenkinek lesz bőven ideje átgondolni, miből kell javítania év végéig.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az iskolai Farsang időpontja február 08-a.

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu  

Máténé Virág Rita


Katolikus

Ha itt lettél volna!

Elrohant a 2012-es év. Tele volt sok-sok szép eseménnyel, új gondolatokkal, szervezéssel. Rövid volt, hogy mindent megvalósítsunk. Ami elmaradt azt a 2013-as évben folytatjuk.

Aki a kis Jézus születését a templomban a Betlehem megtekintésével is ünnepelte, érezhette a fentről áramló melegséget! Ez volt az év legnagyobb ajándéka, hogy sikerült megvalósítani a templom fűtését. Köszönet minden kedves kicsi és nagylelkű adományért.

2013 január 19-én tartjuk az év első egyháztanács ülését. Új tagokkal, munkatársakkal bővül a létszám.

Köszönöm, hogy megszólításomra, igennel válaszolt minden kedves család. Vidámsággal is kezdjük az évet, mert csak úgy peregnek a napok. Február 2-án 15 órától ismét megtartjuk a „Batyus-bált”, melyre már most nagy szeretettel várunk minden kedves vendéget.

Szándékosan hagytam cikkem végére, hogy 2013-ra minden kedves olvasónak így kívánjak Boldog Új Évet

„Bízzuk Újra Életünket Krisztusra”

2013, Felsőpakony

Berencsi Gézáné
egyháztanács elnök S.K.


ÚJBÓL ITT A FARSANG – A BÁLTEREM MEGÁLDÁSA

A templomba járók előtt vasárnapról vasárnapra a II. vatikáni zsinat dokumentumit elemezzük, tanulgatjuk az arra a napra eső bibliai részekből kiindulva. A karácsony utáni 3. vasárnap mindig Urunk megkeresztelésének ünnepe. Ekkor nem volt nehéz idehozni azt a témát, mely a zsinati dokumentumban A többi szentség és a szentelmények címet viseli.

A zsinat azt írja a szentségekről:

A szentségeknek az a rendeltetésük, hogy az embereket megszenteljék és az Istennek kijáró tiszteletet megadják.
A hitet nemcsak felételezik, de szavakkal és anyagi valósággal táplálják, erősítik, ki is fejezik. Ezért a hit szentségeinek is mondhatók.
A hitet pedig mindig a Szentlélek ébreszti.

A mai szentírási részletek gazdag választéka (az olvasmány és a szentleckéből 2-2 változat is van) mind szól a Szentlélekről. Jézus vízzel és Szentlélekkel keresztelkedik, és minden szentség valamilyen anyagi dolog használatával és a Szentlélek segítségével jön létre.
Iz.. 42-ből részlet: Íme az én szolgám, akiben kedvem telik…kiárasztom rá lelkemet.
Iz..40-ből részlet:Mindenki meglátja majd az Úr dicsőségét.
Apcs. Az Úr fölkente őt Szentlélekkel.
Tit.2. Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés fürdőjében.
Ev.3. Sz Lukácstól: Amikor Jézus megkeresztelkedett megnyílt az ég és a Szentlélek leszállt rá látható alakban.

Megható, hogy újabban az esküvőkre a szülők kísérik be gyermekeiket az oltárhoz, és ott átadják őket egymásnak. Egy egész emberi személyt adnak ajándékba.

ÍGY TUNÁM MEGMAGYARÁZNI, HOGY ISTEN LEGNAGYOBB AJÁNDÉKA EGY EGÉSZ ISTENI SZEMÉLY, A SZENTLÉLEK. Minden szentségben ez történik. Ő ébreszti mélyíti a hitet. Ő ad erőt az amúgy jelentéktelen kicsi cselekménynek. A pap leönti a gyerek fejét egy kis vízzel és Isten gyermeke lesz. Ezt a Szentlélek műveli. A pap feloldoz és meg van bocsátva a bűnöd. Ezt a Szentlélek műveli. Így szentelődik meg az ember, így kapja meg Isten a neki járó tiszteletet.

Íme ilyen gazdag a szentségek hatása. Ezt alaposan meg kell értetni az emberekkel.

Tovább is kell mennünk, mert vannak szentelmények is.

A szentelmények is jelek, melyek megszentelik az élet különféle megnyilvánulásait.
Nincs az anyagi világnak olyan erkölcsileg helyes használati módja, amit ne lehetne az ember megszentelésére és az Isten dicséretére fordítani.

PL. ITT A FARSANG Az ifjúság Vecsésen az iskola tornatermében tartja a bált. Az áldások könyvében van egy hivatalos áldás a testedző épületek és helyek megáldására.
A mi Urunk erőt adott nekünk, arra, hogy örömmel szolgáljunk neki, segítsük testvéreinket, és testünket Isten törvényének alávetve alkalmassá tegyük azt minden jó végzésére. Így kétségkívül Isten tetszése szerint való a lélek felüdítésére és a testgyakorlatokra szolgaló szabad idő is. Amikor ugyanis a test megerősödését segítjük elő, az hasznára van a lélek egyensúlyának is, miáltal a testvériség könnyebben épül és növekszik a a barátság.
Még egy külön alkalmas bibliai részlettel is szolgálhatunk az áldás alkalmával Pál apostol I. Korintusi leveléből:
„Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.”

Hefler Gábor plébános


Református

Gyermekek karácsonya

Már hetekkel karácsony előtt készülődni kezdtünk a gyerekekkel, és megkezdtük a színdarab próbáit. Mindenki figyelmére, odaadására, felkészülésére szükség volt, hogy a lehető legélvezhetőbb, legértelmezhetőbb formájában mutassuk be a színdarabot. Mindig nagy öröm számomra látni, ahogy a kis mozaikdarabkákból, apróbb, sokat elgyakorolt, javított, újabb és újabb ötletekkel kiegészülő jelenetekből szépen, lassan összeáll az egész, és a nagy napon mindenki tudja a dolgát, összpontosít, és megajándékozza a gyülekezetet.

2012. december 23-án egy rövid igehirdetés után, amelyet a lelkipásztor tartott, a gyermekek kaptak szót. A prédikáció is, kapcsolódva a színdarabhoz, a csillagról szólt: a betlehemiről, ami Jézushoz vezetett néhányakat; a Hajnalcsillagról, Jézusról, aki vezetni akar minket ebben az életben; és a hétköznapi kis csillagokról, vagyis rólunk, emberekről, akik világíthatnak a szeretetükkel és tisztaságukkal ebben a világban.

A gyermekek verseket mondtak, hangszereken játszottak, majd előadták az Amiről a csillagok beszélnek című, három jelenetből álló színdarabot. Megelevenedhetett a gyülekezet előtt egy csillagvizsgáló műterme, ahol észlelték a különleges csillag feltűntét; Heródes udvara, ahol a király számára nem kis döbbenetet okozott egy újabb király születésének a híre; és egy vendégfogadó ház, ahol a bölcsek szálltak meg, és ahol bizonyságot tehettek arról, hogy látták a kisgyermeket, aki az egész világ üdvözítőjeként érkezett.

Köszönet illeti
a gyermekeket, akik kitartóan, heteken keresztül próbáltak, és amikor kellett, már mindent tudtak, és megajándékoztak minket egy újabb élménnyel, tanulságos, szép történettel;
a segítőket, akik a felkészítésben és a technikai kivitelezésben vettek részt, és akik a karácsonyi csomagok elkészítésénél tevékenykedtek;
és a gyülekezetet minden tagját, aki eljött, és figyelmével követte a gyerekek előadását, és utána sok-sok kedves visszajelzéssel és tetszésnyilvánítással okozott örömet azoknak, akik kivették a részüket a feladatokból. Dicsőség és hála legyen Istennek, aki megszólított minket karácsonykor Igéje által! Üzenetével újra világossá tette, hogy keresi az embert, közösségébe hívogatja.

Kívánok a kedves Olvasóknak áldott, békés, kegyelemmel teljes új esztendőt!

Viziné Surányi Erika


MEGHÍVÓ
EGYETEMES IMAHÉT

a Református Gyülekezetben

A hét témája: ÚTON JÉZUSSAL
A Felsőpakonyi Református Templomban 2013. január 21-25-ig esténként 18 órakor szólal meg Isten Igéje, minden alkalommal más vendég igehirdető által. Az alkalmak végén állófogadásos, rövid szeretetvendégség lesz, kötetlen beszélgetéssel, egy pohár meleg tea, szendvics és néhány falat sós és édes sütemény mellett. Január 27-én, vasárnap délelőtt 10 órakor úrvacsorai istentisztelettel fejeződik be az imahét.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!


Könyvtár


Civil

Helyreigazítás

Az Agora előző számából a Retro-diszkó támogatóinak listájából kimaradt Tamás Tamás vállalkozó. Ezúton pótoljuk a hiányosságot.

Sultisz Miklós


Darumadár Nyugdíjas Klub 2012. november-december fontosabb pillanatai

Mindenkinek először is Boldog Új Évet Kívánok!

November 15-től írok, mivel az előző lapzártáig eddig számoltam be. Tehát 15-én délelőtt a Turay Ida színházban voltunk Huszti Péter „Sárból, napsugárból…” c. előadását láthattuk, színésztársaira emlékezve az eddigi élete útján. Délután 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap volt. Lőrentei Erzsike ismertette a 2013-as kedvezményes üdülések lehetőségeit, több tagtársunknak is készített fénymásolatot.Horváthné Pannika és férje Károly, névnapja alkalmából megvendégelték a jelenlévőket itókával és sütivel, valamint (a még kimaradt Máriák) ismét sütikkel lepték meg a tagokat. Sajnos rossz hír is akadt, Gombik István tagunkat nagyon súlyos lábműtétre vitték.

November 22-én 16 órakor énekkari próbánk, 17 órakor klubnapunk volt, én úgy érzem, mi már ekkor elkezdtük az év végi ünneplést. A hivatalos bejelentés után ismételten – zene nélkül – volt itt mindenféle finomság. Most az Erzsébetek (Lőrentei, Kamellorné, Brúderné, Sebőkné, Szilágyiné, Lovászné, Petőné, Gáspárné, Tóthné), Alföldiné Jolánka, s az egyetlen Katalinunk, Böginé névnapjuk alkalmából óriási nagy vendégséget csaptak, ehhez még hozzájött Nagyné Ibolya szülinapja alkalmából sütött finom süteménye. Fűziné Esztike és Paulich Sándor köszöntötte a szép számú ünnepelteket. Szokás szerint cserélődtek a fini sütik receptjei, készülvén az év végi otthoni sütésekre. Lelkemet melengető érzés, hogy mindenki tőle telhetően igyekezett finomságokkal megvendégelni a tagságot. Jól éreztük magunkat.

November 23-án Újjné Piroska és Mózsikné Ilona bűnmegelőzési előadáson vettek részt. Tanulságos volt, klubnapunkon be is számoltak róla.

24-én az iskolában a Pillangó alapítvány rendezvényén több résztvevő volt a nyugdíjas klubból.

November 29-én 15 órakor vezetőségi ülésünkön Lőrentei Erzsike elmondta, hogy Esztergálné Marika, aki a pécsi kirándulásunkat segítette, elhunyt. 72 éves volt. 16 órakor énekkart, 17 órakor klubnapot tartottunk, ahol már a december 28-ai évzáró ünnepség szervezésével kapcsolatban intézkedett Lőrentei Erzsike. A megműtött Gombik István tagunkat felhívta, s mindenki jobbulást kívánt NEKI! Volt aki személyesen is meglátogatta őt.

December 4-én Téli tárlat nyílt a könyvtárban, sok nyugdíjas klubtagunk jelent meg az ünnepségen, a képek gyönyörűek voltak.

December 6-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol Télapó ünnepséget tartottunk, s mint a gyerekek, örömmel fogadtuk a pár szem szaloncukrot. Vezetőnk, Lőrentei Erzsike telefonon jobbulást kívánt betegeinknek, ahogyan mi is. Az ünneplés tovább folytatódott, Ferenc nap lévén Sipiczki Ferenc és Kovács Feri sok-sok (sós, túrós, kekszes) sütit és fincsi melegítő italokat hozott a társaságnak. Egyszer csak a kellemes időtöltés közben Hevesi István bejött közénk, hogy figyelmeztesse a társaságot: fél óra alatt nagy hó esett! Mindenki mosolygott, hiszen mikor érkeztünk, őszi száraz volt az út. Tovább folyt a kellemes beszélgetés és falatozás,üdítőzés, stb. Elrámoltunk a buli végén, felöltöztünk, és kilépve a házból 5-6 cm-es hó fogadott minket. István igyekezett elseperni a járdáról a havat, de az folyamatosan szakadt. Óvatosan ment mindenki hazafelé.

December 13-án délelőtt a Turay színházban kabaré jeleneteket láthattunk. Nagyon vidám műsor volt, jól szórakoztunk, jókat nevettünk. Délután az Operett Színházban a „Marica grófnő” c. előadást nézték meg a bérletesek, így a klubnap elmaradt. Mindenkinek (aki látta már, s aki nem) nagyon tetszett az előadás.

December 18-án a zeneiskolások Karácsonyi koncertjén sok „nagyi” vett részt, megható és gyönyörű műsort élvezhettek.

December 20-án 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap volt, ekkor volt a december 28-ai évzáróra való jelentkezés határideje. Lőrentei Erzsike felírta a jelentkezőket a terítéshez, a terem berendezéséhez. Mindenki az otthoni ünnepi menükről beszélt. Elérkezett a karácsony. A tagság többsége családjával együtt ünnepelte.

December 28-án 9 órakor az iskolában a „kemény mag”, kiegészülve Tóthné Évával terítette az asztalokat, és ifj. Mózsik András ajándékát a sok-sok narancsot, (Amelyet nagyon KÖSZÖNÜNK!) szegfűszeggel díszítve tették mindenkinek az asztalára (100 fő). Falunk új szódása Valkó László, szódát ajándékozott (pedig nem is falunkbeli) az ünnepségre, megható, neki is köszönet! Gergely Misikénk meghozta (az általa már előre megrendelt üdítőket, italokat, stb.), Kovács Ferivel, a segítők ezt is becipelték s felrakták az asztalokra. Ezután szünet volt, mindenki hazament, majd délután 16 órakor kezdetét vette a közgyűlés. Kellemeset a hasznossal elvén, mivel ilyenkor jön össze a tagság többsége, ahol a vezetőség beszámolt az éves munkájáról. Lőrentei Erzsike értékelte az éves tevékenységüket, s legfontosabb, megszavazta a tagság a tagdíjemelést. 17 órakor az évzáró bál vette kezdetét. A zenét Kerepeszki Norbikánk szolgáltatt. Lőrentei Erzsike köszöntötte a meghívott és körünket jelenlétükkel megtisztelt vendégeket: Sztancs János polgármestert, Horváth Gergely alpolgármestert és párját, Fejes Margó főadományozónkat, Kiss Jánosné Kistérségi Nyugdíjas Klubok vezetőjét és férjét. Sztancs János köszöntőt mondott, majd az énekkar adott elő vidám, humoros összeállítást. Nagyon sok munkát fordítottak rá, és nagyon is jól sikerült nekik, életszerű volt. Mindenkinek tetszett. Utána az éves ajándékok,a kártyanaptárak szétszórására került sor (Udvardiné és Nagyné Pál Tünde). Közben az énekkar átöltözött. Ezek után kezdetét vette a három 50. éves házassági évfordulót betöltött házaspárok köszöntése. Mindegyik házaspárnak nagyon megható előadással készültek Nagyné Pál Tünde és férje Nagy József, leánya Tóthné Nagy Rita és Nagy József Tamás (szóval a „Nagy család”.), a kis humort a két „koszorúlány” szolgáltatta. A klub nevében Lőrentei Erzsike adta át a csodálatos ajándékkosarakat, a Polgármesteri Hivatal nevében pedig Horváth Gergely. A meghívott vendégek között ott volt a Szabad Föld szerkesztője, Dulai Sándor és fotóriportere Bohanek Miklós is, akik sok képet és riportot készítettek. Magam és a klubtagok nevében kívánok még sok-sok boldogságot a jubiláló pároknak!
Majd kezdetét vette az évzáró „buli”, bemelegedhettek a már kissé merev „hialuron” hiányos izületeink.
Kiemelném fő támogatónk most sem feledkezett el rólunk: FEJES MARGÓ anyagi támogatását NAGYON KÖSZÖNJÜK! Nélküle nem tudnánk ilyen színvonalas évzárót csinálni!
A zene, tánc közben Mervó András is támogatónk lett! Köszönjük!
Az egész műsor gördülékeny megrendezése és az egész évi programjaink, beleértve a színházak, fürdések, majálisok, összhangja és sikere Lőrentei Erzsike vezetőnk odaadó munkáját dicsérik. Nagyon-nagyon KÖSZÖNJÜK NEKI a fáradozását!
A vacsorát a Jóbarátok étteremből hozták, a sok finom sütit a tagság, igazán csodálatosak voltak, még most is összefut a számban a nyál.
Mindenki jól szórakozott, elfeledve a gondjait.

2013. január 3-án 16 órakor énekkarunk, 17 órakor klubnapunk volt, ahol beszélgettünk és mindenki elégedetten, jó élményekkel telve számolt be az év végi bálról. Szeretném ha ez az év is veszekedésektől és bajoktól mentes lehetne, hiszen olyan jól összekovácsolódott a klubtagság.

Kovácsné Németh Ilona


Ismét Felsőpakonyi siker

Falunk költője ismét tarolt. Decemberben Varga Imre Lajos a MOM Kulturális Központ által a magyar nyelv napja alkalmából meghirdetett versíró versenyen II. helyezést ért el felnőtt kategóriában, a „Szomorú szonett” c. versével. Még ebben a hónapban a Kistérségi Prózaíró Pályázaton is sikerült elismerést kivívnia. Az „Ez is megtörtént egyszer” c. alkotásával I. helyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk, és további sikereket kívánunk neki!

Rupp Ferenc


Sport

Hétfőn kapom meg, mert hétvégén még van egy meccs.


Hátbelső

Járási hivatalok megkezdték működésüket

A Gyáli Járási Hivatal 2013. január 1-jével megkezdte működését, elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át az önkormányzattól.
2013. január 1-től – többek között - a jegyző helyett a járási hivatal jár el az alábbi támogatások megállapítása tárgyában:
- normatív ápolási díj
- időskorúak járadéka
- otthonteremtési támogatás
- gyermektartásdíjak megelőlegezése.
Az ellátások tekintetében a kormányhivatalnak első alkalommal 2013 februárjában kell a támogatások folyósításáról gondoskodnia. Az ellátásoknak a járási hivatalokhoz átkerülésével kizárólag folyószámlára utalásra, illetve postai úton történő kézbesítésre lesz lehetőség.
Pest megyében a Gyáli Járási Hivatal illetékességi területe 4 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,3%-a él ebben a járásban.
A járásban kirendeltség Ócsa városban és Alsónémedi nagyközségben működik.
A Gyáli Járási Hivatal illetékességi területéhez a következő települések tartoznak: Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa.

TÁBLÁZAT


Így ünnepeltek az Attila utcában

Az Attila utca lakói az év egy „kitüntetett” napján (Attila napkor) összegyűlnek, és szomszédi, baráti kapcsolataikat ápolják, finom sütemények és üdítők kíséretében. Bár idén az időjárás nem volt túl kegyes az utca népéhez, Ők mégis megtartották, az immáron hagyománnyá vált Attila utca-i napot (szám szerint a 7.-et).

Rupp Ferenc


Ringató foglalkozások

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – Kisgyermekkori zenei nevelés

A foglalkozásokon az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülők, a kodályi elvek alapján. Szeretettel várunk a Ringatóra már néhány hónapos gyerekeket is és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben.
Aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, bővíti a dalkincsét, vagy éppen önmaga bátortalan az éneklésben, és segítségre, az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására vágyik egy közösségben.
A Ringató alapítója, a program vezetője: Gállné Gróh Ilona, énektanár.
Részletes információ a foglalkozásokról a Ringató központi honlapján a: www.ringato.hu található.
Péntekenként 10órától a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban! Információk: http://www.konyvtar.felsopakony.hu


Hátlap

Könyvtári hírek

Téli Tárlat

December 4-én már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Téli Tárlat. A felnőtt Képzőművész Kör tagjai évek óta decemberben közös kiállításon mutatják be legújabb alkotásaikat. A kör tagjaihoz – Barkócziné Gyöngyi, Dobos Krisztina, Durkó Éva, Gergelyné Margó, Hefler Gábor plébános, Janocsek Rebeka, Kalasné Eszter, Scheidl Ágota – a kiállításra csatlakozott Potyondi Istvánné Edit óvó néni és Dani Evelyn is, akik szintén elhozták szemet gyönyörködtető alkotásaikat.
Sztancs János polgármester úr megnyitó beszéde után Fegyó Béla festőművész, a Képzőművész Kör szakmai vezetője minden bemutatkozó alkotó munkájáról mondott néhány kedves szót. Felhívta az érdeklődők figyelmét a műalkotások értékeire, a technikák különlegességére.
A megnyitó programját színesítették az óvodások. A Nefelejcs csoport néhány tagja - Edit és Anna óvó nénik aktív közreműködésével - verssel és tánccal kedveskedett. Hozzájuk csatlakoztak a zeneiskolások Polgár Aranka vezetésével.

Váratlan vendég a Pöttömtornán

December 5-én váratlan, vagy talán nem is annyira váratlan vendég érkezett a Pöttömtornára. Az apróságok nagyon megörültek a Mikulásnak.

Adventi Vásár

December 15-én délután került sor a hagyományos Adventi Vásárra. Az eső miatt az iskola aulájában rakták ki saját készítésű, szebbnél szebb áruikat a karácsonyi ajándékozást, az ünnepre hangolódást segítő iskolai osztályok, szülők és tanító nénik óvó tekintete mellett, a Mesevár Óvoda dolgozói, a Pillangó Alapítvány vezetői és tagjai, a Patchwork szakkör vezetője és tagjai. Az itt eladott tárgyak, finomságok átalakultak, mert a bevételből az osztályközösségeknek, ovis csoportoknak lett ajándék. A vásár kínálatát bővítette még néhány árus.
Karácsonyi hangulatban, fényfüzérek, karácsonyi dalok és csemegék várták az érdeklődőket.

„A mi karácsonyfánk”

Szintén dec. 15-én, - a vásár után – 17 órakor került sor a könyvtárban Farkas Évi színművész önálló karácsonyi műsorára. Bizonyára csak a rossz idő miatt voltak nagyon kevesen a nézőtéren. A művésznő szívhez szóló dalokkal és a szeretetünket jelképező díszekkel „öltöztette fel” a karácsonyfánkat.

Karácsonyi koncert

A zeneiskolások dec. 18-án este 6 órakor tartották Karácsonyi Koncertjüket. A művészpalánták nagy izgalommal várták, hogy az érdeklődőknek, többségében szüleiknek megmutathassák, mennyit fejlődtek ebben az évben. Az előadott művekkel igyekeztek a lelkünket is ünneplőbe öltöztetni a közelgő karácsonyra.

Köszönjük Oláh Istvánnénak, Sultisz Miklósnak és feleségének valamint Fűzi Annamáriának, hogy felajánlásukból (15.000.-Ft) Bartos Erika könyveivel gyarapíthattuk a könyvtári állományunkat.
Filák Lászlóné

2013 január

Folytatódtak az eddig is működő szakkörök – felnőtt és gyermek képzőművész, mini kézműves -,tanfolyamok – hip-hop, akrobatikus rock&roll, zumba, jóga, mini pöttöm torna, pöttöm torna és a babák-mamák örömére, új vezetővel újra indult péntekenként a Ringató. Rövid szünet után, január 28-án hétfőn ismét lesz Irodalmi tea, ahol Arany János életével és munkásságával ismerkedhetünk.

Februári előzetes

Február 9-én 15 órakor
a gyáli Kaleidoszkóp Színpad előadása Gyarlóság, ember a neved II.
Bohózatok Moliere korából, nevessünk rajta ma előadás két részben :
1. Courteline: Családi jelenet
2. Courteline: Az első vizit

11-én 16 órakor
Patchwork – kézműves szakkör: pingvinkészítés
Ízelítő az eddigi munkákból:

12-én 15 órakor gyermek, 17 órakor felnőtt Képzőművész Kör

18-án 17 órakor Irodalmi tea

25-én 16 órakor Patch-work – kézműves szakkör: kitűző készítés

26-án 15 órakor gyermek Képzőművész Kör 17 órakor Szomszédolás – kiállítás a szomszéd települések és a felsőpakonyi képzőművészek alkotásaiból

Filák Lászlóné


2013_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)