Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_03_marc

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 3. szám, 2013. március

Lapzárta: MÁRCIUS 05

Szerkesztőbizottsági: MÁRCIUS???


Következő lapzárta: ÁPRILIS???


Fedlap


Fedbelső

VÉRADÁS

Április 3 14.00-17.00


Önkormányzat

KIVONAT A 2013. FEBRUÁR 13-ÁN, 17.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ámr.) 2013. évi költségvetés rendelettervezetére vonatkozó előírásai alapján elkészült Felsőpakony Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 339.000 ezer Ft költségvetési bevétellel és 339.000 ezer Ft költségvetési kiadással hagyta jóvá.
  • Felsőpakony község jegyzője elkészítette az Önkormányzatra, annak Képviselő-testületére vonatkozó 2013. évi munkatervét, illetve annak javaslatát. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe kell venni az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben be kell építeni a tervezetbe. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelet alapján került összeállításra a Képviselő-testület 2013. évi munkatervére vonatkozó javaslat, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit is. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a munkatervet, annak mellékleteivel együtt elfogadja.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 30. napján a 131/2012. (XI.30.) számú határozatában elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban az Önkormányzat felülvizsgálta és jóváhagyta a tulajdonában lévő 053 hrsz-ú ipari ingatlan (bázis) bérlőire vonatkozó bérleti díjakat. A megállapításra került bérleti díja emelkedését a bérlők túlzott mértékűnek tartották. A település polgármesteréhez fordulva kérték a bérleti díjak lehetőség szerinti mérséklését, arra való hivatkozással, hogy nagyobb részben gépjárművek tárolására veszik igénybe a bérleményeket, ebből következően pedig ide fizetik a gépjármű és iparűzési adójukat is teljes egészében vagy részben. A megemelt bérleti díjakat nem tudják kitermelni, így kénytelenek lesznek visszaadni a bérleményeket. Az Önkormányzat és a bérlők között létrejött bérleti szerződés rendelkezik a bérleti díjak mértékéről, amely kimondja, hogy a bérleti díjak minden évben az infláció mértékének megfelelően és a piaci viszonyok figyelembe vételével emelésre kerülhetnek. Első körben a testület a fedett bérlemény tekintetében 390 Ft+ÁFA/m2/hó, fedetlen bérlemény esetében 100 Ft+ÁFA/m2/hó bérleti díjat állapított meg. A bérlők kérésének helyt adva, Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a koncepciótól eltérően a fedett bérlemény bérleti díját változatlanul 390 Ft+ÁFA/m2/hó, fedetlen bérlemény esetében pedig 78 Ft+ÁFA/m2/hó összegben állapítja meg.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Felsőpakony Önkormányzatának elnevezésében a „Nagyközség” címet kívánja használni. A cím felvételét követően önkormányzatunk hivatalos elnevezése: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata. A testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a nagyközségi cím használatával kapcsolatban gondoskodjon az SZMSZ és az alapító okiratok módosításának elkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről. A „nagyközséggé” válás további részleteiről hamarosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat, mint az 041/5 hrsz-ú terület 1/1 (Sport pálya) tulajdonosa hozzájárulását adja a Felsőpakonyi KSE Labdarúgó Egyesület részére, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Sporttelep felújítási előminősítéses pályázatára pályázatot nyújtson be a TAO program keretében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmező Felsőpakonyi KSE részére tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adjon ki.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szelektív hulladékszállítási szerződést köt a településen keletkező szilárd hulladékok begyűjtésére. Ezzel együtt megszünteti, felszámolja a településen lévő szelektív konténerszigeteket. A szelektív hulladékgyűjtés e típusát megszünteti a településen. Felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ, ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL

TISZTELT FELSŐPAKONYI LAKOSOK!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. március 05. napján, kedden első alkalommal zajlott le településünkön az újonnan bevezetett szelektív hulladékgyűjtési akció. A szolgáltató cég munkatársai reggel 7.00 órától járták a települést, begyűjtve az egyes ingatlanok elé időben kihelyezett és szabályosan megtöltött zsákokat.

A gyűjtést követően személyesen tárgyaltam a szolgáltatást végző cég képviselőjével, aki megdöbbenését fejezte ki a felsőpakonyi emberek által végzett rendkívül alapos és odafigyelő szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan. Néhány, bizonyára figyelmetlenségből későn kihelyezett és nem odavaló hulladékkal megtöltött zsákot leszámítva, minden zsákot elszállítottak a település utcáiról. Az esetek 99%-ban az egyes hulladékok szabályosan, tisztán, laposra taposva kerültek elhelyezésre az Önkormányzat által díjmentesen biztosított zsákokban. A cég képviselőjétől megtudtam, hogy kevés olyan településsel találkozott eddig, ahol már az új szolgáltatás bevezetését követő első gyűjtési napon ennyien és ilyen odafigyeléssel gyűjtötték volna az újrahasznosítható hulladékokat. Kérte, hogy fejezzem ki gratulációját a Felsőpakonyon élők és az új szelektív gyűjtési módot lelkesen alkalmazó lakosok felé. Ezen kötelezettségemnek ezúton teszek eleget, remélve, hogy a következő gyűjtési napunk is ilyen sikeres lesz és még többen élnek majd az Önkormányzat által biztosított lehetőséggel. Felsőpakony környezetének védelme közös ügyünk, tegyünk is érte!

Azoknak, akik szeretnének bekapcsolódni a „házhoz menő, zsákos szelektív hulladékgyűjtés” rendszerébe, nincs más teendőjük, mint elfáradni a Polgármesteri Hivatalba, ahol ingyenesen átvehetik a gyűjtéshez szükséges két darab zsákot. FIGYELEM! A gyűjtéshez más, a háztartásokban használatos zsák is megfelelő, amely teljesen átlátszó (!) és terhelhetősége lehetővé teszi az abban tárolt hulladékok elszállítását. Nem feltétlenül szükséges tehát az Önkormányzat által biztosított zsákokat alkalmazni.

A rendszer működése nagyon egyszerű: előre meghatározott napokon az adott ingatlan elé kihelyezett, szabályosan megtöltött zsákokat a Szolgáltató cég ingyen elszállítja. A gyűjtéshez szükséges 2 db zsákot a lakosok első alkalommal a Polgármesteri Hivatalban vehetik át, amennyiben nem rendelkeznek otthon a gyűjtéshez megfelelő zsákokkal. Ezt követően a Szolgáltató cég minden egyes elszállítás alkalmával annyi üres zsákot hagy az egyes ingatlanoknál, amennyi szabályosan megtöltött zsákot az adott elszállításkor, adott ingatlantól elvisz.

A soron következő gyűjtés időpontja:
2013. április 02. kedd
reggel 7.00-tól
Nézzük, mi kerülhet a zsákba:

Zsák 1: Zsákba kerülhet: Nem kerülhet a zsákba:
Csak műanyag PET palack - Csak laposra taposott ásványvizes és üdítős PET palackok - kazetta, CD-lemez, vegyszeres, zsíros flakonok, fogkefe, műanyag játékok, hungarocell
Zsák 2: Zsákba kerülhet: Nem kerülhet a zsákba:
Papír, műanyag, italkarton, fém doboz vegyesen - PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok, sörös, üdítős alumínium dobozok, tiszta csomagolópapírok, irodai papírhulladékok, telefonkönyv, szórólapok és reklámkiadványok, tejes, üdítős italkarton vegyesen - kazetta, CD-lemez, vegyszeres, zsíros flakonok, fogkefe, műanyag játékok, hungarocell

A BEZSÁKOLT HULLADÉKOKAT MINDEN ESETBEN ÖSSZE KELL PRÉSELNI! A MEGTELT ZSÁKOKAT AZ ELSZÁLLÍTÁS NAPJÁN, BEKÖTVE, REGGEL 7.00 ÓRA ELŐTT KI KELL HELYEZNI! A NEM SZABÁLYSZERŰEN GYŰJTÖTT, NEM MEGFELELŐ ZSÁKBA, VAGY KÉSŐN KIHELYEZETT HULLADÉKOT A SZOLGÁLTATÓ NEM SZÁLLÍTJA EL! KÉRJÜK, SEGÍTSÉK A SZOLGÁLTATÓ MUNKÁJÁT! KOMMUNÁLIS HULLADÉKOT, ZÖLDHULLADÉKOT, VESZÉLYES HULLADÉKOT NE HELYEZZENEK KI, AZOKAT NEM SZÁLLÍTJÁK EL! ÓVJUK TELEPÜLÉSÜNK KÖRNYEZETÉT!

Tisztelettel:
Horváth Gergely s.k.
alpolgármester


.A.S.A. sajtóközlemény

Depóniahő-hasznosítási technológia kidolgozása az .A.S.A.-nál

Gyál, 2013. február 28.

A hulladéklerakók belsejében a szerves hulladékok bomlása során jelentős hő termelődik. Az így felszabaduló hőmennyiség pontos meghatározásával, hasznosításának lehetőségeivel mindezidáig tudományos igényű kutatás nem foglalkozott. A kutatás és a technológia kidolgozása most az Új Széchenyi Terv keretén belül mintegy 204 millió forintos támogatással valósulhat meg az .A.S.A. Magyarország Kft. gyáli telephelyén.

A Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban pályázati kategóriában az .A.S.A. Magyarország Kft., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete közös pályázatot nyújtott be „Depóniahő-hasznosítási technológia kidolgozása” címmel, amely pályázat megvalósításához 204 millió forintos támogatást nyertek. A projekt 2013 januárjában kezdődött meg, és a mintegy két és fél évig tartó kutatás-fejlesztési folyamatok végső célja, a hulladéklerakók belsejében keletkezett hőenergia hatékony hasznosítási technológiájának kidolgozása, hatékonyságának és gazdaságosságának kutatási adatokkal történő alátámasztása.

A hulladéklerakókra kerülő szerves hulladékok bomlása során a hulladéktest belső hőmérséklete akár a 70°C-ot is elérheti. Ez a hő hasznosítás nélkül csak a hulladéklerakó környezetét melegíti. Alapadatok hiányában először a hulladéklerakóban és környezetében lezajló folyamatok pontos megértése, mérési és monitoring rendszerének kialakítása, majd a hasznosítási technológia kidolgozása a projekt feladata. A kutató szakemberek elképzelése szerint a hasznosítás a jövőben a telephelyi szintű felhasználáson is túlmutathat, amennyiben a keletkezett hőenergiával a telephely közelében lévő, elsősorban mezőgazdasági létesítmények fűtése-hűtése, esetleg elektromos áram termelése is lehetővé válik.


AZ ALÁBBI KÖZLEMÉNYT A DEVIZAHITELESEKET SEGÍTŐ TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL TESSZÜK KÖZZÉ

JOGOD VAN TUDNI!
„DEVIZA HITELESEK” FIGYELEM!

A „deviza hitel” hibás termék, azért mert NEM hitel és NEM kölcsön! Egy hitelnek álcázott befektetés, banki manipuláció. Tudod még fizetni a hiteledet? EZ CSAK EGY ÁTMENETI ÁLLAPOT! Ezeket a „kölcsönöket” NEM lehet visszafizetni, mert ezek uzsoraszerződések. Sokan még tudják fizetni a törlesztő részleteiket, ennek ellenére nő a tartozásuk. Van megoldás, de azt csak együtt, egymást segítve érhetjük el. Megalakult Gyál és környéke régió „deviza hiteleseket” segítő csoportja.

Az összejövetelek helyszíne: Gyál, Arany János Közösségi Ház (Kőrösi út 118.). Időpont: 2013. március 30. 16.00 óra. Minden érintettet, érdeklődőt szívesen látunk. CSATLAKOZZ!

Elérhetőségek:
dr. Depinyi Ildikó (0630/5150089)
Kovács Sándor (0620/9505716)
E-mail: gyalidevizas@gmail.com


Óvoda

Az újszülöttek:

Szirbik Vajk László 02.05
Máté Tamás 02.10.


Iskolakezdés
Iskolaérettség, iskolaéretlenség

Előző írásomban az iskolaérettségről azt írtam: összetett fogalom, az egész személyiség fejlettségét magában foglalja.
Testi fejlettséget, amely egy 6 éves átlagos gyermek tekintetében 120-130 cm- es magasság és 20-22kg súly. Ha a súly jóval az átlag alatt marad, kérdéses, hogy bírja –e az iskolával járó megnövekedett terhelést (táska, egy helyben helyes tartással ülni hosszú ideig).
Az ennél súlyosabb gyerekeknek a mozgás okoz legtöbbször problémát (akár önmaguk ellátásában is, pl.: lehajolni cipőt kötni, a tornaórai futás és versenyjátékok stb.)
A cipőfűző megkötésének képessége is tájékoztató jellegű lehet egy-egy gyermek megfigyelésénél. (Pl: finom- mozgások, térbeli tájékozódás, látással kapcsolatos megfigyelés képességéről tájékozódhatunk).
Itt meg is említeném az ép érzékszerveket. Az írás – olvasás elsajátításához nélkülözhetetlen a jól működő látás és hallás. E gondolatnál át is térnék az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges pszichikus funkciók előtérbe helyezésére.

Vizuális területen fontos az alak, forma, méret, szín pontos felfogása.

A betűk felismeréséhez, vagyis az olvasáshoz nélkülözhetetlen képesség, ennek segítségével tud a gyermek betűket felismerni, megkülönböztetni, másolni.
Kicsit talán nehéz megérteni, de írok néhány játéklehetőséget, s aztán már csak a fantázia szabhat határt az otthoni közös játéknak. LEGYEN OTTHON KÖZÖS JÁTÉK!!!
A méret pontos felfogása látás útján:
Egér és elefánt játék!
Kicsinyíts és nagyíts!
Ez egy rajzos feladat, nem mindig egyszerű a gyermek számára. A szülő megrajzolja a közepes méretű tárgyat. Pl.: ház. A gyermek feladata ugyanebből kisebbet és nagyobbat varázsolni. Egyik balra az egéré, másik jobbra az elefánté lesz.
Sok- sok ilyen játékot lehet együtt kitalálni, nagy lapra, újságra, aztán lehet mindezt tépéssel, vágással alakítani.
A lényeg, minél több tapasztalatszerzés ezen a területen is, mindehhez eszközök adása (ceruza, filc, zsírkréta, papír mindenféle színben, méretben, és minőségben).
Szabadidő eltöltése szempontjából is jó, ha vannak közös délutáni programok.
Játszanak együtt társasjátékokat!
Nagyon jól és könnyen elsajátítják a „színeket”, s mi magunk is elkészíthetjük, minden mező más és más színű korongból, vagy háromszögből „kígyózik” a táblán, dobás után akkor léphet tovább ha megnevezi az adott színt. Eleinte 5 – 6 színből állítsuk össze a táblát, majd bővíthetjük árnyalatokkal, világosabb és sötétebb változatban. Amit a gyermek a szülővel együtt készít el, az még inkább motivál a használatra. Később lehet nehezíteni: pl. ha pirosra lép felteszünk egy találós kérdést „ágról ágra ugrálok, diót, mogyorót rágok”. (Az apukák is vegyenek részt a játékban).
A találós kérdéseket írhatják kártyára. Ha fejből nem tudnak kapásból 10-20 találós kérdést, keressék fel a helyi könyvtárat!
Köszönöm a figyelmet, s mindenki továbbra is feltétel nélkül szeresse gyermekét,és minél több időt töltsenek közös játékkal.

Dobosné Kerepeczki Mária óvodavezető


Iskola

Jótékonysági farsangi mulatáság

Sikeresen lezajlott iskolánk második támogatói rendezvénye.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik részt vettek, és támogatták iskolánk parkosítására rendezett farsangi mulatságunkat.
Külön köszönet a szervezőknek Oláh Icának, Füzi Annamarinak, a Sultisz családnak: Icának és Miklósnak, Fejesné Margókának, a Könyvtár és Közösségi Ház kollektívájának, a helyi Polgárőrségtől Mikó Lászlónak és Papp Norbertnek, akik nagyban segítették munkánkat.
A rendezvény bevételét, 118.500,-Ft-ot teljes egészében az iskola udvarának füvesítésére fordítjuk.

Köszönettel: Mósa Zsuzsanna igazgató-helyettes


ALMA-HÉT az iskolában

Február 25. és március 1. között alma-hetet tartott az alsó tagozat. Az egészséges életmódra nevelés keretében, a szülői munkaközösségek anyukái finom almás sütiket készítettek gyerekeinket. Volt, aki az osztályban sütötte az almás palacsintát, a gyerekek almakompótot főztek, darabolták a gyümölcsöt a salátához, s díszítgették az almatortát a gyümölcsszeletekkel.
De érkezett otthonról is almatorta, almás krémes - nagyon finom! - almás muffin, almás piskóta, almagombóc… Nehéz lenne felsorolni, hányféle finomsággal ismerkedtek meg tanulóink.
Köszönet a szülőknek minden beküldött süteményért, a sütéssel töltött időért, az aktív segítségért!

A tanító nénik


Nyílt nap az iskolában …vagy látkép egy osztályról a katedra másik oldaláról

Másodikos az unokám. Az elmúlt évben a szülei mentek a nyílt tanítási napra, de most rám került a sor. Nagyon izgultam, talán úgy, mint mikor az osztályom előtt álltam, és a szüleik előtt szorongó vagy izguló kis szemeikkel tőlem várták a segítséget. Tizenhárman, tizennégyen lehettünk az érdeklődők.

Most Matisz Zsuzsa néni állt a csoportja elé. Határozottan, végtelenül alaposan felkészülve, bemutatva a szülőknek mind azt a mostani felfogás szerint korszerű tanítási módszereket, amivel a gyerekeiket nap mint nap oktatja.

Matematikával kezdtek. Bizony kell tudni a szorzótáblát! Jó, hogy tisztázódik néhány fogalom a szülőknek is, nem mindegy, hogy 12:4 vagy a 12/4, ezt nagyon szépen megbeszélték, nem jegyzeteltem, de sok gyereknek volt elfogadhatóan jó megoldása. Dolgoztak csoportmunkában, ahol a jegyző, a feladatkiosztó és még két feladatnak is volt felelőse, általában sikerült megegyezniük. Boldog voltam, unokám is jól teljesített! Bingó! Ez is egy feladat volt, igazán ötletes!

Aranyosak voltak amikor a mesemondás következett. Ki hosszabb, ki rövidebb mesét mondott, aztán a vendégek szavaztak, a szülői munkaközösség vezetője minden résztvevőnek adott ajándékot. Ja és nekünk finom kávét vagy teát. Köszönöm nekik!

A magyar órán is ötletes dolgokkal tette érdekessé az olvasást Zsuzsa néni . A mai olvasókönyvek szöveganyaga , képei változnak, de sajnos azt a hibáját nem tudja kiküszöbölni, hogy ne „kilométer” hosszúságú legyen egy szó. Összedugták a fejüket, vitatkoztak, volt akit nem kötött le a feladat, illetve nem tett érte semmit, hogy megértse, mit is kell csinálnia, inkább óriási örömmel nyugtázta, ügyesen lemásoltam a társamról.

A pontok összeszámolásánál magam is elvesztettem a fonalat, próbálkoztak, ezen még biztosan dolgozni fognak.

Elsősök voltak még, mikor többször elmentem ezzel az osztállyal kirándulni. Sokat változtak azóta, előnyükre. Aranyos, jó hangulatban telt el a három óra, jól éreztem magam, gondolom a kedves szülők is. Na, meg a gyerekek és Zsuzsa kolléganőm is.

További sikereket kívánok Nektek!

Konkoly Manyi néni


A tél utolsó hava iskolánkban

Február hónapban, a félévi bizonyítványok kiosztása után minden évfolyamon lezajlottak a szülői értekezletek, ahol részletesebben utána érdeklődhettek a szülők az év további feladatairól, programjairól.
Több osztályban a nyílt napok alkalmából betekintést nyerhettek a hozzátartozók a gyermekek órai munkájába, és az iskolai életbe is. A nyílt napok folyamatosan zajlanak iskolánkban alsó és felső tagozaton egyaránt. Szeretettel várjuk a kedves szülőket, ha idejük engedi, látogassanak el az órákra.
A téli időszakban nem kínálkozik túl sok lehetőség a szórakozásra, mert az időjárás nem mindig enged ki minket a szabadba. Ennek ellenére több osztály elment bowlingozni osztályfőnökével, vagy korcsolyázhattak Gavallér Ági nénivel és Mósa Zsuzsa nénivel. De akadt olyan osztály is, akik cirkuszba látogattak tanító nénijükkel.
Matisz Zsuzsi néni minden évben a nyílt nap keretein belül megrendezi osztályában a mesemondó versenyt ,melyet az idén február 26-án tartottak. Sok szép mesét hallottunk, nehéz volt a döntés. A közönség szavazatai alapján a következő eredmények születtek:
I. helyezett: Nagy Nikolett Zsófia: A kis gömböc
II. helyezett: Trizna Olivér: A három kiscica
III. helyezett: Tüskés Máté: Az öreg halász és a nagyravágyó felesége
IV. helyezett: Farkas Bendegúz: Nagyot mondó legény
V. helyezett: Rusai Szonja: A kiskutya meg a csont
című mesékkel szereztek nekünk feledhetetlen perceket!
Köszönjük, és gratulálunk minden résztvevőnek!!
Köszönet a szülői munkaközösség támogatásának, akik minden résztvevőt tárgyjutalomban részesítettek!

Hamarosan beköszönt iskolánkba is a tavasz, kezdetét veszi a hulladékgyűjtés is (március 21-22.) . Kérünk minden szülőt és gyermeket, hogy segítsen minél többet összegyűjteni belőle, hisz ebből is az iskola jut egy kis anyagi támogatáshoz! Előre is köszönjük!

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


Katolikus

A FARSANG ÉS A NAGYBÖJT

Írásom valószínűleg már nagyböjtben jelenik meg, de nem hagyhatom szó nélkül a farsangot sem. Egyrészt azért mert olyan jól sikerült az egyházközségi farsang, hogy elismerőleg kell róla szólnom.

Talán a harmadik éve, hogy ilyen rendezvényünk is van. Köszönhetjük ezt a felsőpakonyi Önkormányzat, és a Klub könyvtár jóindulatának, mellyel lehetővé teszik, hogy ott rendezhessük meg az eseményt. A tartalmat azonban már nekünk kell biztosítani. Évről évre jobb lett az esemény.
Ezt nemcsak a létszámnövekedés mutatja, hanem a valóban tartalmas együttlét. Először is mindenki hoz magával enni-innivalót, hogy hozzájáruljon a közös rendezvényhez. A helység ennek megfelelően van berendezve: körbe-körbe asztalokkal. Igazán kellemes látni azokat a résztvevőket, főleg nagymamákat, akik már csak a szemük legeltetéséért vesznek részt az eseményen, és örömmel körülülik az asztalokat. Miért ne gyönyörködhetnének az ifjabb nemzedékben? Kedves dolog látni az óvodásokat, ahogy bátran elmondják tréfás verseiket. Ennek a korosztálynak egy ügyes vezetővel mindig sikere van, és az ügyes vezető megvan az óvónénik, főleg Bánki Erzsike személyében. Azután ott voltak az ifjú hölgyek. Az idén még engem is hívtak táncolni, el is csábultam egy tánc erejéig. Azonban éreztem, hogy most már nem én vagyok a hangulatfelelős , sokan, jókedvvel, önként táncoltak. Ehhez persze kell egy jó zenész is. Ő is megvolt, már az előző alkalmakon is ő muzsikált, de zenegépeivel egy nagy zenekar hangzásával szól. Szépen énekel is.

Ilyen farsang után, különösen annak, aki egyik bálból a másikba jött ment, talán jól is esik a böjti időszak. Amúgy is télen vannak még ma is, disznótorok híján is, a nagy étkezések, zsírosabb ételekkel, mert már így szoktuk meg. Akkor jöhet egy kis egészséges böjt is. A keresztény ember azonban nemcsak az egészségéért böjtöl, ez nem lenne több egy fogyókúránál. A keresztény böjt nem fogyókúra. A fogyókúrában az ember önmagára gondol, a keresztény böjt pedig egy Isten előtti cselekmény. Böjtölök, mert gyarlónak találtam magam, például a farsang idején. Többet ittam, ettem a kelleténél, bizalmasabb, féktelenebb voltam a másik nemmel kapcsolatban, mint kellett volna…Van okom a vezeklésre!!! Így a böjt vezeklés, jóvátétel, helyreigazítás is. Ezért említhető a két esemény, a farsang és a nagyböjt, egy címszó alatt. A böjtöt manapság talán még a vallásos emberek sem értékelik kellőképpen. Ha bajban vannak, mindjárt tudják, hogy imádkozni kell. Azt is jó lenne tudni, hogy az imádság, böjt és virrasztás egybe tartozik. Praktikusan is egybetartozik. Milyen sok imádságalkalmat tönkre tesz késő esti TV nézés. Ha ezt az időt csendes magányban tudnánk eltölteni, ez idő alatt alkalmunk nyílna bőségesen, bensőségesen imádkozni, s ha ehhez hozzájárulna egy vacsora kihagyása is, akkor már együtt lenne a három leghatásosabb eszközünk a gonoszságok, a gonosz lélek ellen. Nem kell azt gondolni, hogy „Ő„ már idejét múlt személy, a babona világába tartozik. Ma sincs törölve a Miatyánkból, hogy szabadíts meg minket a gonosztól.
Sőt manapság nagyon is jelen van a gonosz lélek és működik, jól álcázva magát pl. az ezoterikában stb. Ettől persze nem kell ijedt, búskomor, depressziós személlyé válnunk. Éppen az ment meg bennünket ezektől, ha egészségesen szembe merünk nézni a rosszaságokkal és időben el tudjuk őket utasítani.

A lelki egészséghez lelki erő kell, a lelkierő megszerzésének pedig egyaránt eszközei:
a vidámság, a jókedv, a vicces, tréfás,humoros magatartás, valamint az imádság, a virrasztás és a böjt.

Tisztelettel Hefler Gábor pleb.


A szenvedés személyes magtapasztalása együtt érzővé tesz.

A minap a helyi kábel TV sugárzott egy Üzenet című adást, melyet Velem készített. Ritkán kaptam ennyi pozitív visszajelzést, mint most. Az üzenetnek az volt a lényege, hogy az idős betegeket odaadóan, gondosan kell ápolni. Meg kell mutatni nekik, hogy az ő életük is értékes, értékes éppen a szenvedés által, mert ez a szenvedő Jézushoz tesz hasonlóvá bennünket, értékes a türelem jó példája által, értékes, mint vezeklés is, stb. Ezernyi szempontot lehetne kinek kinek az esete szerint felsorolni, ami értékessé tesz a szenvedést. Én most azt a szempontot szeretném kiemelni, hogy a szenvedés személyes megtapasztalása együtt érzővé tesz. Ugyanis „Jézus a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet…” stb. - írja a Szentírás. Tehát még Jézus is tanult a szenvedésből….Akkor ez nem semmi dolog, ahogy ma mondják.

A szenvedés magtapasztalása a mindennapi életben:

A szenvedést könyvből, regényből ismerni olyan elméleti dolog. Hányan mondják, nem is tudtam, hogy az a betegség úgy fáj, és annyi következménye van. Pl. a lábfájás /egy begipszelt láb/ Nem tudsz oda menni, ahová akarsz. Gátolva vagy a legelemibb szükségleteid elvégzésében. Gátolva vagy ismerőseid felkereséségben. Gátolva vagy a munkád elvégzésében, és megtudod, hogy úgy vágyódsz a fárasztó munkád után, mert megöl az unalom.

A szenvedést mások példájából megismerni a kívülálló, outseider helyzetébe hoz. Nyafogónak, túl érzékenynek, puhánynak találod ilyenkor a másikat,és azt mondod, hogy engem nem sújtana le ennyire ez a kis nyavalya.

Aki sosem szenvedett se betegség, se sikertelenség, se egyéb által… Ez egyrészt nem valószínű, hogy igaz. A betegség még csak el-elkerült egy-egy nagyon szerencsés embert. A sikerek azonban nem jönnek munka, erőfeszítés, tehát némi szenvedés nélkül. Legfeljebb ha olyan alkat valaki, hogy valóban lendületes, és természetesnek veszi az erőfeszítést… Azonban a tárt kapuk ritkán állnak sorban nyitva…Vagy, ha igen, mert van egy nagy hatalmú, sok pénzű „keresztpapa” a háttérben, akkor meg kell tapasztalnia a mások utálatát, gyanúját, lenézését…Mert nem népszerű ember a protekciós…Szóval a személyes küzdés, a megpróbáltatás, az erőfeszítés, a szenvedés semmiből sem spórolható ki…

S ha már nem hagyható ki, sőt nem is érdemes, akkor nézzük, hogy mit hasznosíthatunk belőle! Együtt érzővé tesz!!!

Az együtt érző ember nem mond könnyű vigasztalást, például gyászoló személynek. Ki tudja azt kívülállóként, hogy mit, kit veszített el egy-egy családtag, barát az elmenőben.

Lehet, hogy egy társat, akiből neked sosem volt hiányod, nem is tudod mi az. Pl. Egy temetésen figyeltem meg. Egyetlen koszorú volt, 3-4 szőrös, rossz öltözetű ember. A koszorú szalagján az volt, hogy szeretettel a sörbarátok. Okolhatjuk okosan ezt az embert a sorsáért így-úgy, de neki lehet, hogy minden erőfeszítése ellenére csak a sörbarátok jutottak társnak.

Lehet, hogy egy eszményképet, akire fel tudott nézni, akiben bízhatott. Olyan nehéz bizalmas barát, társ, családtag nélkül lenni.

Az együtt érző ember tud kivárni egy lassabban gondolkodó diáknál, akár üzlettársnál. Lehet, hogy lassúbb, de megfontoltabb, ha döntésre jut, megbízhatóbb. Lehet, hogy később nyílik meg a gondolkodása, de akkor nagy lépésekben halad majd.

Sorolhatnánk a példákat a végtelenségig. Szemléltetésnek azonban ennyi is elég, hogy a mondanivalót alátámassza. A szenvedés együtt érzővé tesz. Talán ritkábban gondolunk arra, hogy a mi vallásalapítónk Jézus ezért nem volt a mai értelemben vett „sikeres ember”. Akkor csak a magukat szerencsésnek hazudóknak számára lenne mondanivalója. Szenvedni azonban mindenkinek van alkalma, legfeljebb nagyképűen letagadja. Aki beismeri legalább önmaga előtt a szenvedéseit, az kezd hasonlítani Jézushoz, kezd jó úton járni.

Tisztelettel Hefler Gábor pleb.


Ha itt lettél volna!

Február 16-án vendégünk volt Pestszentimréről Fóris István, baptista lelkész. A szentmise után tartott igehirdetést Jézus szenvedéséről, amely igazán szép és gazdag mondanivalót tartalmazott, segítve az egyéni elmélkedéseket, a húsvéti lelki felkészülést. A lelkész urat második alkalommal fogadtuk és hallgattuk szeretettel, az ökumenikus összetartozás jeléül.

Húsvéti várakozás! - Készülődés!
Nagyböjti hetek.
Sokszor halljuk, böjtölni kell, ez az időszak erre biztat. Keresztény ember tudja, hogy ez az időszak egy kis befelé fordulást is jelent: Krisztus szenvedéséről történő elmélkedéssel rádöbbenünk, hogy mindennapjaink keresztjét hordozva Ő sokkal többet tett értünk. Életét adta bűneinkért.
Böjt: Nem szabad húst enni! Nem csak ez a böjt. Sokkal nagyobb bűn, ha gondolatainkkal vétkezünk. Ó, nem eszem húst pénteken, esetleg szerdán sem! De aztán semmit nem ér a böjt, ha közben ott lebegnek az önzés, a nagyravágyás, pénzhajsza, kevélység, pazarlás, szeretetlenség, becsapás, hazugság gondolatai.
Sokkal nagyobb vétkek a felsoroltak, mint a húsevés. Tegyünk rendet gondolatainkban is. A hústól, vagy más finomságoktól tartózkodás mellett tegyünk elhatározásokat – s azokat tartsuk is meg. Figyeljünk egymásra a felebaráti szeretet, a segítség, önfeláldozás jegyében. Legyen elsődleges az egymásra figyelés. Így közösen a testi-lelki böjttel készülhetünk „Urunk, Jézus Krisztus Feltámadására”, és kegyelemteljessé válhat ünnepünk, amit kívánok is minden kedves olvasónak.

Zarándoklatot hirdetünk április 6-án: Százhalombatta - Ercsi – Dunaújváros katolikus templomaiba. Részvételi díj 1800 Ft/fő

2013. július 23-25. Máriavölgybe (Ausztria-Szlovákia), részvételi díj 30.000 Ft, mely részletekben is fizethető. Bővebb felvilágosítást a 06-70-670-2075-s telefonszámon lehet kérni.

2013.03.05

Berencsi Gézáné - egyháztanács elnök


Római Katolikus Egyház húsvéti ünnepi miserendje:

Március 24. Virágvasárnap:
Este 5 órakor: Szentmise (Passió előadása)

Március 28. Nagycsütörtök: Csak G Y Á L O N lesz szentmise!
Időpont: Este 6 óra

Március 29. Nagypéntek:
Délután fél 5 órakor: Szentmise („Csonka mise”)

Március 30. Nagyszombat:
Este 6 órakor: „Feltámadás” - ünnepi szentmise

Március 31. Húsvétvasárnap:
Délelőtt fél 12 órakor: Ünnepi szentmise

Április 1. Húsvéthétfő:
Délelőtt fél 12 órakor: Szentmise

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy
a vasárnapi szentmisék a nyári időszámítás alatti időszakban
este 6 órakor kezdődnek!

A miserend a hirdetőtábláinkon, az Agórában és az interneten a www.felsopakony.hu hivatalos oldalon is megtalálható!

Mindenkit szeretettel várunk és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk!

Hefler Gábor
plébános atya és
munkatársai


Református

MEGHÍVÓ

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet…”
(János evangéliuma 11, 25)

A Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség presbitériuma meghívja Önt és kedves családját gyülekezetünk nagyheti, és húsvéti alkalmaira, melyek a következők:

Húsvéti ünneprend:

Március 27-28.: - Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentiszteletek (Gyülekezeti terem)
Március 27. (szerda) 18.00 - Bűnbánati istentisztelet
Március 28. (csütörtök) 18.00 - Nagycsütörtöki istentisztelet

Március 29.: (péntek) 18.00 Nagypénteki istentisztelet – úrvacsoraosztással (templom)
Március 31.: (vasárnap) 10.00 Húsvét ünnepi istentisztelet - úrvacsoraosztással. (templom)
(Ezen a vasárnapon nem lesz gyermekistentisztelet!)

Április 1.: (hétfő) 10.00 Ünnepzáró istentisztelet (templom)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!

Vizi János lelkipásztor

REFORMÁTUS HITTANTÁBOR:
Időpontja: 2013. június 24-28.
Helye: Fülöpháza
Költsége: a tavalyi áron! 16.000 Ft/fő.
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.
Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Június 2.); Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.

CSALÁDOS HÉTVÉGE:
Időpontja: 2013. június 28-30.(péntek-vasárnap)
Helye: Fülöpháza
Költsége: Felnőtt: 2.000.-Ft/fő/nap; Gyermek: 1.500.-Ft/fő/nap
Útiköltség: családok maguk állják

GYÜLEKEZETI MOZI FILMKLUB
Minden hónap harmadik péntekén vetítünk egy filmet!
Következő alkalom időpontja: 2013. március 22. 18.00 – Gyülekezeti terem.
Utána egy kis sütemény mellett megbeszéljük a film mondanivalóját.
A film címe: THE SUNSET LIMITED (amerikai szinkronizált fim)
Tommy Lee Jones és Samuel L. Jackson főszereplésével
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Adó 1%:
Református Egyház technikai kódszáma: 0066
További 1%-al támogathatunk egyesületeket és alapítványokat. Néhány javaslat:

Egyesület neve: Adószáma:
Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület - Biatorbágy 19176767-1-13
Biblia Szövetség Alapítvány 19171982-1-13
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány 18002320-1-42
Bethesda Kórház Alapítvány 18042539-1-42

Tisztelettel: Vizi János lelkipásztor


A HÚSVÉTI HÍRNÖK

Elment a magdalai Mária és hírül adta a tanítványoknak: – Láttam az Urat!” (János 20,18)

Kibeszélhetetlen örömhír: Krisztus feltámadt! Áttörte a halál falát, elérhetővé és megragadhatóvá tette az örök élet valóságát. Ha ezt elhinné a világ, egészen megváltozna az élet ezen a földön! Ha Krisztus feltámadt, akkor Isten minden Igéje igaz. Akkor hittel ráépíthetünk életben-halálban, fiatalon és idősen, egészségesen és betegen. Akkor soha többé nem reménytelen az életünk, minden pillanatunkat erre az alap-megoldásra építhetjük: JÉZUS ÉL! De jó is annak, aki hiszi és tudja már ezt! De, hogy jutunk ehhez a hithez? Úgy kezdődik nálunk is, hogy húsvéti hírnök mondja el nekünk is ezt. Az első ilyen hírnök: magdalai Mária volt. Jézus korában az asszonyok tanúságát nem vették figyelembe egyetlen bíróságon sem. Ezt a mindent megváltoztató örömhírt Jézus elsőként mégis egy asszonyra bízza, ráadásul egy tisztátalan múltú asszonyra. Igaz, a múltját rendezte már Jézussal, teljes bocsánatot kapott, és áldott, új életet kezdhetett az ÚR Jézussal. Jézus megmutatja, neki magdalai Mária is alkalmas tanú. Szívből kereste az Urat, húsvét hajnalán is ott van Jézus sírja körül. „Aki keres, az talál” – mondhatjuk az Ige igazságát, mert valóban megtalálja az Urat. Igazából a feltámadott Úr mutatja meg magát Máriának, beszélget vele, felmelegíti a szívét, megvigasztalja és megörvendezteti, majd azonnal feladatul adja neki, hogy vigye tovább a nagyszerű hírt. A húsvéti hírnök megy is, viszi a hírt, de senki sem hisz neki.

Mégis pótolhatatlan feladatot végez. Megállítja, elgondolkoztatja, megdöbbenti és mozgásba hozza a hírt halló embereket. A húsvéti történetben látjuk, hogy az apostolok nem hisznek az asszonyi beszédnek, de a hírre felpattannak és futnak Jézus sírjához, hogy megnézzék, mi ez a felhajtás, mi történt ott. De ők sem hisznek addig, amíg a Feltámadott meg nem győzi őket. Akkor ők lesznek a hírnökök, mondják tanítványtársuknak, a közéjük érkező Tamásnak, hogy Jézus él. De ő sem hiszi el, míg Jézus meg nem győzi őt is. Akkor már ő lesz a hírvivő, és ez így megy azóta is. A húsvéti hírnöknek csak a híradás a feladata. Ennyi és nem több. Nem ő győzi meg az embereket. Maga a feltámadott Úr jelenti ki magát nekik is. De ebben a folyamatban fontos láncszem a híradás. Emlékezzünk csak, akik ma már hiszünk a feltámadott Jézusban, így kezdődött a hit nálunk is. Mindnyájan hírt kaptunk, valaki hírt hozott nekünk az élő Jézusról. Talán csak hallgattuk, nem győzött meg, mégis felhívta a figyelmet egy új valóságra. Bennünk is megindult ennek nyomán egy folyamat, amely az élő Jézushoz vezetett.

Sok-sok húsvéti hírnökre van szükség. Az egész világon, Magyarországon, és itt Felsőpakonyon is. A ma élő hírnököknek nem a biztos fellépésük, nem a makulátlan múltjuk, nem a meggyőzőerejük a fontos. Csak az, hogy igaz hírt vigyenek. Ha már Te is „láttad az Urat!”, hiszed-tudod, hogy él, mondd el azoknak, akikhez Ő küld Téged. A többit bízd Őrá!

MINDEN AGORA OLVASÓNAK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÉS FELTÁMADÁS ÜNNEPET KÍVÁNOK!

Vizi János lelkipásztor

Könyvtár


Civil

Március 31-én hajnali kettőkor három órára kell átállítani az órákat! Tehát a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget.

Energiatakarékossági okokból vezették be az alternatív időszámítást elsőként az Egyesült Államokban, 1916-ban. Ugyanebben az évben Magyarország is átvette ezt a rendszert, azonban 1958 és 1979 között nem alkalmazták, 1980 óta ismét évente kétszer át kell állítani az órákat.


Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekről!

Országszerte ismét megszaporodtak az idősebb emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények. Az elkövetők Felsőpakonyt is meglátogatták, és több alkalommal az idősek jóhiszeműségét kihasználva próbáltak pénzt kicsalni, illetve értékeket eltulajdonítani. Sajnos volt olyan alkalom is amikor sikerrel is jártak.

Az elkövetők sok esetben valamilyen közüzemi szolgáltatást ellátó cég (áramszolgáltató, vízművek vagy más szerv) alkalmazottjának adják ki magukat, és arra hivatkoznak, hogy pénzt hoztak, vagy visszafizetéssel kecsegtetnek. Egy 20.000.-Ft-os bankjegyet felmutatva, abból kérnek vissza. Előfordult, hogy egyszerűen csak a víz,- gáz, villanyóra leolvasására hivatkoztak. Eközben figyelik, hol tartja pénzét a gyanútlan házigazda, és figyelmét elterelve, egy óvatlan pillanatban „megszabadítják” tőle.

Volt olyan eset, hogy arra hivatkozott az elkövető, hogy tartozik a fiának 10.000 ft –tal, és azt akarja odaadni. Mivel csak 20 ezer forintosa van, kér vissza 10 ezer ft-ot. Amikor a jóhiszemű idős hölgy kihozta a pénzt, kivette a kezéből és elszaladt. Volt olyan eset, hogy azzal csengettek be a házba, hogy ajándékot hoztak. Segítettek bepakolni az „ajándékot”, de a végén kiderült, hogy fizetni is kell érte. Ilyen esetben vagy a pénzt csalták ki, vagy a sértett figyelmét elterelve, értékeitől szabadították meg a tulajdonost.

Ezeket a bűncselekményeket csak egy módon védhetjük ki, hogy senkit nem engedünk a házba, senkinek nem adunk át pénzt. Ha valaki bármilyen dologgal beállít, szóljunk a hozzátartozóknak, szomszédoknak, értesítsük a helyi körzeti megbízottat, illetve a polgárőrséget.

Ezek a személyek jól öltözöttek, jó állapotú autóval jönnek, ezért nagyon nehéz a járőrszolgálat során kiszúrni őket.

Ha pénzt szereznek, általában azonnal elhagyják a települést.

Megkérek mindenkit, hogy jegyezzék fel a gépkocsi rendszámát, próbálják megfigyelni a jármű típusát és színét, és az elkövetők személyleírását, ruházatát, de elsősorban a lényeg az, hogy, mint ahogy már említettem, ne engedjenek be senkit a házba és nem adjanak át pénzt !!!

Bodzán Lajos r.tzls
(06-30-513-73-48)


Eboltás

Felhívjuk a Tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a kutyák kötelező veszettség elleni oltása rendelőnkben a következő időpontokban kedvezményes áron vehető igénybe.

2013. április 06. (szombat): 10.00 órától 12.00 óráig

2013. április 20. (szombat): 10.00 órától 12.00 óráig

Oltás helyszíne:

Felsőpakonyi Állatorvosi Rendelő
2363 Felsőpakony Kölcsey u. 8.
www.pakonyvet.hu

Veszettségoltás: 4200 Ft helyett 3600 Ft
Féreghajtás: 300 Ft helyett 200 Ft / 10 testtömeg kg.

Amennyiben a kutya nem rendelkezik mikrochippel,annak teljes költsége 3500 Ft, az oltás árán felül.
A hatályos jogszabályok szerint Magyarországon csak olyan kutya oltható veszettség ellen, aki mikrochippel egyedileg meg van jelölve!

Amennyiben a kutya nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvvel, annak költsége 500 Ft.

A kötelező veszettségoltást illetve chippelést rendelési időben, illetve igény szerint háznál, normál díjon bármikor elvégezzük.

Dr. Branyiczki Róbert Tel.: 06 70 365 82 60


Darumadár Nyugdíjas Klub 2013 februárja

Február 5-én, a gyáli Őszidő Nyugdíjas Klub vezetőjének, Dúró Marikának meghívására az énekkar és plusz 10 fő vett részt farsangi éneklésen. Krémes kenyér és csípős víz fogadott mindnyájunkat. A környező településekről meghívott nyugdíjas énekkarok színes nótacsokrokat adtak elő 5-8 percben. Nagyon szépen, hibátlanul szerepelt a mi énekkarunk is, büszkék voltunk és örültünk nekik.
A műsorok végén bográcsban főtt /gazdagon húsos, forró / gulyáslevessel és farsangi fánkkal kedveskedtek a vendéglátók.
Február 7-én, 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol Lőrentei Erzsikénk felhívta az operett bérletesek figyelmét a 14-ei műsorra, majd Jankóné Arankánk névnapja közeledtével fincsi sütikkel és melegítő italokkal, valamint borocskával vendégelte meg tagságunkat. Fűziné Esztike verssel kedveskedett a névnaposnak.
Február 14-én operett bérleteseink a Viktória című gyönyörű, szerelmes előadást nézték meg.
Február 21-én 16 órakor énekkar, 17-kor klub foglakozás volt, ahol Erzsike a 26-ai, a könyvtárban megrendezésre kerülő Szomszédolás kiállítás megnyitójára hívta fel a figyelmet. Az ócsai művelődési házban Oszvald Marika előadóestje lesz március 26-án, április 21-én Sas Kabaré-ra mehetünk. Közben két névnaposunk is volt, Gula Zsuzsi és Rozgonyiné Julika, akik fincsi meggyes pitét, almás habosat, sós-sajtos tekercset, pogácsákat és csokis kekszeket készítettek a tagságnak. A sütikhez konty alá való itókák is kerültek az asztalokra, s közben a népes társaság vidáman csicsergett, mint a madárkák, akik már nagyon jelzik a tavasz közeledtét.
Február 26-án reggel 7 órakor 44 fővel indultunk Tiszakécskére fürdeni. Friss volt a reggel – 0 fok – de kisütött a nap, kezdett melegedni a levegő, a jó meleg gyógy- és termálvízben mindenki sokat fürdött, senki sem fázott meg.
Febr. 28-án 15 órától a vezetőségi ülésen a márciusi programot ismertette Lőrentei Erzsike.
16 órától énekkar, 17 órától klubnap, ahol ismét lett egy új tagunk, Geröly Mária. Bemutatkozása alkalmából csokis keksz, nápolyi és sós süti került az asztalra.
Március 3-án opera bérleteseink az Elfújta a szél című lenyűgöző, 3 felvonásos balettelőadást nézték.
Március 4-én klubtársunk, Bozó Évi édesanyjának temetésén többen nyilvánítottunk részvétet.
Március 7-én klubnapunk elmaradt, mert az operett bérletesek a Menyasszonytánc című előadásra mentek.
Március 9-re Gergely Mihály vezetésével a „fiúk”meglepetés Nőnapot rendeznek, melyet izgatottan várunk, majd erről is beszámolok a következő Agorában.
Nyílnak a kertben a szép krókuszok, rügyezik az aranyeső, az idő is szépen melegszik, igaz esténként és reggelente hideg van. Készülhetünk a kerti munkákra!

Kovácsné Németh Ilona


Hip-hop sikerek

A felsőpakonyi Jamland hip-hop táncegyesület két vezető koreográfusa Ceglédi Krisztina és Csepcsényi Zsolt idén is megmérettetett az L.V.Team nevű felnőtt csapattal (felkészítőjük Murányi László) az ESDU Dance Star kvalifikációs versenyen, ahol első helyezettként kijutottak a májusban megrendezésre kerülő , horvátországi világbajnokságra. Emellett a West Dance Team nevű pakonyi serdülő csoport tagjai(felkészítőjük C. Krisztina, Cs. Zsolt) március 10-én debütált első versenyükön, ahol a több éves rutinnal rendelkező versenyzők elleni küzdelemben a 6. helyből a 4. helyet sikerült bezsebelniük. Edzőik nagyon büszkék rájuk, és tovább hajtanak, hogy tanítványaik a következő versenyen már a dobogóra állhassanak fel.

Ceglédi Krisztina (Tyna)


Polgárőr

Kedves Felsőpakonyiak!

Kérjük segítsék a Pakonyi Polgárőr Egyletet személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával. Sajnos nem csak akaraterő, felelősségvállalás és kitartás, hanem pénz is szükséges a polgárőrség működéséhez. Az Önök összefogásával meg tudjuk valósítani céljainkat, hogy folyamatos működésünkkel rend-biztonság-nyugalom legyen lakóhelyünkön. Adószámunk:18028111-1-13 Amennyiben adója 1%-án felül, vagy attól független szeretné támogatni egyesületünket, az alábbi számlaszámra utalva teheti azt meg. Számlaszámunk: 65500116-31003085-53000004

Köszönjük a segítséget a Teko-RC Kft.-nek, aki a közelmúlt hideg időjárásában tüzelővel segítette a rászoruló családokat. Nyártól 2autóval az utakon.

Polgárőr tagtársunk Simon Tamás jóvoltából a Pakonyi Polgárőr Egylet immáron 2 autóval büszkélkedhet. A már meglévő Skoda Octavia mellett, egy Ford Escort típusú személygépjárművet vehettek birtokba az egyesület tagjai. Ezzel a felajánlással az egyesület egy régi vágya válhatott valóra, megteremtve annak a lehetőségét, hogy egyszerre több helyen, vagy nagyobb létszámban lehessenek jelen az egyesület tagjai. A felajánlást ezúton is köszönjük.

Szolgálatban hívható telefonszámunk: 06-20/382-90-11 . Lesz kép, várok Dobosra!


Sport


Hátbelső


Hátlap

Szomszédolás 2013

Február 26-án este 6 órakor a Felsőpakonyi Képzőművész Kör és a szomszéd települések – Gyál, Vecsés, Üllő valamint az újonnan bekapcsolódó Dunaharaszti – alkotóinak munkáit tekinthették meg a kiállítás sorozat első állomásán az érdeklődők.

Sztancs János polgármester úr megnyitó beszéde és Fegyó Béla festőművész szakmai ismertetője közben a Mesevár Óvoda Katica csoportjának képviselői Sztancs Annamária óvó néni irányításával énekkel, verssel hívogatták, köszöntötték a tavaszt. Az apróságokat Sas Bence, Sas Fanni, Papp Csengele és Polgár Aranka zenei produkciói követték.

Befejezésként az alkotók és az érdeklődők ismerkedhettek egymással és a szemet gyönyörködtető művészei alkotásokkal.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Tájékoztató – Felhívás

Kérjük azokat az olvasókat, akiknél 3 hétnél régebb óta van könyvtári könyv, legyenek szívesek mielőbb visszahozni a kikölcsönzött dokumentumokat. Április a megbocsájtás hónapja lesz, nem számolunk késedelmi díjat, ha lejárt kölcsönzési idejű könyvtári könyveinket visszahozzák intézményünkbe. Május elseje után életbe lép a Könyvtárhasználati Szabályzat azon pontja/7./, mely a lejárt kölcsönzési idejű könyvekre vonatkozik.

Kérem azokat az olvasókat, akik elvesztették a kikölcsönzött könyvet, legyenek szívesek bejönni a könyvtárba és beszéljük meg a pótlás módját. /KSz.8./

Bővültek a szolgáltatásaink
Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, intézményünkben lehetőség van fekete-fehér mellett színes fénymásolásra A/4-es és A/3-as méretben is.
Fax-ot az egész ország területére tudunk küldeni, illetve fogadni.
Továbbra is lehetőség van nyomtatásra és internet használatra is térítés ellenében.

Filák Lászlóné


2013_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)