Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_04_apr

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 4. szám, 2013. április

Lapzárta: április 08

Szerkesztőbizottsági: április 12 16.00


Következő lapzárta:


Fedlap

MÁR MOST SZERETNÉM MEGTUDNI MI LEGYEN A FEDLAP?!?

Anyáknapi köszöntő? Esetleg egy Ringatós foglalkozáson készült fényképpel?


Fedbelső

Tájékoztató Felsőpakony Község Nagyközséggé válásáról
és a megtartandó juniális megrendezéséről.

Tájékoztatjuk Felsőpakony Község lakosságát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 20. § (2) bekezdése értelmében mivel Önkormányzatunk meghaladja a 3000 főt, elnevezésében használhatja a Nagyközségi címet.

A Nagyközségi cím felvételére egy olyan napot illő kijelölni, amely kapcsolatos a település első építési telkeinek kialakításával. Mint a település polgármestere kutatást végeztem az első telekkialakítások kezdetéről és végrehajtásáról, így ennek következtében tettem javaslatot a képviselő-testületnek, hogy településünk a Nagyközségi címet 2013. június 10-től kezdődően viselje. Azért erre a napra esett a választás, mert 1931. június 10-én az ócsai kirendelt járásbíróság, mint telekkönyvi hatósághoz ezen a napon került becsatolásra az a vázrajz, amelyen gróf Degenfeld Schonbúrg Ottó ácsi lakos a jelenlegi település földterületét telekingatlanokra osztotta. Az önálló helyrajzi számmal ellátott telkek visszajegyzésre kerültek.

Ez a telkesítés tette lehetővé az akkor még „Felsőpakony pusztaként” jegyzett földterület településsé alakulását.

A képviselő-testület a 31/2013. (III.19.) számú képviselő-testületi határozatában rendelkezett a nagyközségi cím használatáról és a nagyközséggé válás megünnepléséről a lakosság körében. Első alkalommal 2013. 06. 15-én kerül megünneplésre, majd ezt követően minden 5 évben június 10-ét követő hétvégén.

A Képviselő-testület a 30/2013. (III.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy a településen több évtizede megtartott majális községi ünnepséget az idei évtől kezdődően minden év június közepén juniális néven rendezi meg.

Mivel az idei évben a két ünnepség egyugyanazon napra esik, ezért az idei évben a Nagyközségi címet fogjuk megünnepelni méltó keretek között és a juniális nem kerül külön megrendezésre.

A Nagyközségi cím és Felsőpakony története kiadványban és kiállítás keretében fogja tájékoztatni Felsőpakony község lakóit, a település helytörténete vonatkozásában. Ennek keretében mindenki megismerheti a bronzkortól napjainkig településünk kialakulását, fejlődését.

A majális juniálisra történő változtatása azért vált szükségessé, mert az időjárás változás miatt május első heteiben megtartandó majáliskor az utóbbi időben a megrendezésnek nem kedvezett az időjárás. A legtöbb esetben az esti táncmulatságot sem tudtuk megtartani, mert oly mértékben hűlt le a levegő, hogy a zenekar képtelen volt a hangszereiken játszani, és a hideg miatt a lakosság is már 8 óra után a legtöbb esetben hazament.

Kérem a képviselő-testület nevében is, hogy a fent leírt intézkedésünket mindannyiunk érdekében szíveskedjenek megértéssel tudomásul venni.

A rendezvényre, melyet elsősorban Önökért rendezünk meg, tisztelettel meghívjuk!

Köszönettel:
Sztancs János polgármester


Önkormányzat

KIVONAT A 2013. MÁRCIUS 19-ÉN, 16.00 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó beiratkozás idejét: 2013. április 22. hétfő 8-18 óráig, április 23. kedd és április 24. szerdáig 8-16 óráig határozza meg. A z óvodai felvételről első fokon a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője dönt, döntése ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a fenntartóhoz (Felsőpakony Község Önkormányzata, 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartását, a közalkalmazottainak szabadságolása, az intézmény nyári karbantartása, illetve a takarítási munkák megszervezése miatt: 2013. július 01 - július 12. között csökkentett létszámmal (egy csoport), valamint 2013. július 15 – augusztus 02. (zárva) között határozza meg. Nyitás: 2013. augusztus 05.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Egyenlő Esélyt Közalapítvány (2363 Felsőpakony, Iskola u. 20.) Alapítója a kuratórium elnökének Matisz Zsolt iskolaigazgatót választja. A megbízatás időtartama határozott 3 év. A Testület a mellékelt alapító okiratot annak megtárgyalása és áttanulmányozása után elfogadta.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Felsőpakony külterületén lévő 803/3 hrsz-ú utat (a Juvapharma Kft. és a Thermofoam Kft. telephelyei között lévő új út) a tulajdonos felhatalmazása alapján „Csarnok út”-nak nevezi el. A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a Földhivatalnál történő bejegyzéséről.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 7. pontjában rögzített, át nem ruházható hatáskörében eljárva önálló intézményt alapít a kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra, valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján eljárva az önkormányzat tulajdonában álló közintézményt „Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ”-nak nevezi el. A Testület felkéri a polgármestert az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok előkészítésre.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a kiküldött mellékletek áttanulmányozása és megtárgyalása után elfogadja.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programját a kiküldött mellékletnek megfelelő tartalommal fogadja el, valamint felkéri a Jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához megküldött működési engedély iránti kérelemhez küldje meg az elfogadott Szakmai Programot további véleményeztetésre.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvénybe, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából az előterjesztés mellékletét képező Felsőpakony Község Önkormányzata Közép- és Hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előzetesen kiküldött előterjesztés szerint, annak áttanulmányozását és megtárgyalását követően változatlan tartalommal fogadja el.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balassi Bálint utcát a Márai Sándor utcáig, a Márai Sándor utcát a 1132 hrsz-ú telekingatlantól a 1151 hrsz-ú telekingatlanig 1 km hosszúságban, 5 m szélességben kőzúzalékból készített alappal, illetve mart aszfalból készített útszőnyeggel látja el. A Testület döntése értelmében a kivitelezési munkálatokat csak a helyi adók befizetéséből befolyt összeg terhére készíthető el, abban az esetben, hogy az úthálózat finanszírozási költsége nem veszélyezteti az Önkormányzat egyéb fizetési kötelezettségeit (pl.: előző ciklusban felvett hitel tőke- és kamatfizetési kötelezettsége, működési költség). A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően kezdje meg az útfelület kialakítását.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Tájékoztató

Tájékoztatom Felsőpakony Község lakosságát, hogy a vasútállomás mellett található parkban több olyan nyárfa található, melyek több évtizedes fejlődése során elöregedett, balesetveszélyessé vált. Kivágásukról gondoskodnunk kell. Továbbá olyan nyárfát is ki kell vágnunk ezen a területen, melyek még ugyan nem öregedtek el, de virágzásuk alkalmával az Állomás utca lakóinak hetekig olyan bosszúságot okoznak, nem beszélve az allergiás megbetegedések előidézéséről kénytelenek vagyunk a fákat kivágni.

A fák kivágását az ott élő lakók és az állomáson tartózkodó utasok egészségügyi problémáik és a balesetveszély elkerülése miatt kérték az Önkormányzatunktól.

Természetesen a kivágott fákat más fafajtákkal pótolni fogjuk.

A bekötő út mindkét oldalán el fogjuk végeztetni a gallyazást azoknak a fakinövéseknek a kivágását, amelyek már szinte akadályozzák közlekedésünket.

Nem a fáktól kívánunk megszabadulni, de a normális életkörülményeink és közlekedésünk biztosításához a fent leírtak csak szükséges intézkedések.

Köszönettel:
Sztancs János
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI SZEMÉTBESZÁLLÍTÁSRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az .A.S.A. Magyarország Kft. lakossági ügyfeleinek lerakási kedvezményt biztosít a gyáli telephelyére történő hulladékbeszállítás alkalmával. Fontos változás viszont, hogy az Országgyűlés által elfogadott új hulladékgazdálkodási törvény hatályba lépését követően, tehát 2013. január 01-től a gyáli hulladéklerakóba szállított települési hulladékra, illetve építési-bontási hulladékra a korábbi átvételi díjakon felül tonnánként további 3.000 HUF lerakási járulék kerül felszámításra a beszállító lakos részére.

Érdemes viszont tudni, hogy évente 1 tonna építkezési törmelék és 200 kilogramm kommunális hulladék lerakása díjmentes, viszont az újonnan bevezetett 3.000 HUF/tonna lerakási járulék itt is a beszállító lakost terheli. A lerakás feltétele, hogy ne legyen az illető lakosnak számlatartozása, valamint vigye magával a lakcímét igazoló hatósági igazolványt, amellyel igazolja, hogy a szolgáltató cég lakossági ügyfele. Telephely: 2360 Gyál, Kőrösi út 53. Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 7.00-18.00, péntek 7.00-17.00. Szombatonként április 1-október 31 között 9.00-12.00, november 1-március 31 között ZÁRVA.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester

A következő szelektív gyűjtési nap 2013. május 07, kedd. Kérjük a zsákokat legkésőbb reggel 7.00 óráig kihelyezni!


Energiatudatos Vállalat Tanúsítvány átadása az .A.S.A.-nak a Parlamentben

Az Energiatudatos Vállalat cím elnyeréséről kibocsátott tanúsítványt 2013. március 6-án az Országházban adták át.

Ahogyan korábban már hírt adtunk róla, az .A.S.A. Magyarország Kft. csatlakozott a Virtuális Erőmű programhoz, amelynek keretén belül az energiahatékonyságunk fejlesztését tűztük ki célul. Ennek érdekében számos vállalást tettünk és intézkedést hajtunk végre, kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük, de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb környezetet.

KÉPALÁÍRÁS:
Németh István country manager Szili Katalinnal, az Országgyűlés Fenntartható Bizottságának Elnökével


Tisztelt Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében foglaltak valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött együttműködési megállapodás alapján felméri a televíziós műsorsugárzás Digitális Átállásához kapcsolódóan az állami támogatásra jogosultak körét.

Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott háztartásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely háztartásban kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel televízióznak és a jogszabályok alapján a személy rászorultnak minősül.

A jogszabályok alapján rászorultnak az minősül, aki a MÁK-tól, az ONYF-től vagy a települési önkormányzattól, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától szociális ellátásban (a rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesül, valamint mindazon, a Digitális Átállás regionális időpontja évében legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.

Állami támogatás háztartásonként egy rászorult számára adható.

A támogatási jogosultság megállapításához szükséges adatok a Magyar Államkincstárnál, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és a települési önkormányzat jegyzőjénél, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál állnak rendelkezésre, így a támogatási jogosultságot megalapozó ellátásokra vonatkozó adatokat ezektől a szervektől kérte be az NMHH.

A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben tájékoztatást kapnak a felkeresésről. A rászorultak személyes megkeresését és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre vonatkozó felmérést 2013. március 11. és június 30. között a Központi Statisztikai Hivatal felmérői végzik. A felmérők sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a Digitális Átállás zökkenőmentes lebonyolításában!


Óvoda

AZ ÚJSZÜLÖTTEK:

Fábián Gábor Dávid 03.07.
Müller Luca 03.20.
Budai Nóra 03.27.
Csercsa Vivien 04.02.


„Hajót hordok hátamon, megtorpanok gátakon.
Gépet hajtok, kereket, húgaim a fellegek.
Tiszta forrás az anyám, hömpölyög a vén Dunán,
partot mosva, fecsegve, sietek a tengerbe.
Aki utánam kutat, fúr a földbe mély kutat.
Harmat vagyok fűszálon, a köveket is kivájom.
Zubogok, ha forr az üst, tündöklök, mint az ezüst.”
Ki vagyok? 

A Víz Világnapja - március 22.

Az óvodában ez a téma nem egy napra, hanem egy egész hétre kiterjedő „játék”.

Minden alkalmat megragadunk, hogy kísérletezzünk, beszélgessünk a vízről, annak minden formájáról.

Zöld óvoda révén, fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink, megtanulják, hogyan vigyázhatunk meglévő készleteinkre, s figyelmüket arra is fel kell hívni, hogy néha bizony a víz is tud komoly károkat okozni.

Ebben az évben, nem a megszokott túránkra indultunk a víztoronyhoz, hanem az oviban, a csoportszobákat varázsoltuk át állomásokká, ahol kicsik és nagyok tehették próbára ügyességüket, leleményességüket és nem utolsó sorban tudásukat.

Volt mocsárjárás, horgászat, papírhajó hajtogatás, akadálypálya, víz alatti kirakó és még számtalan izgalmas feladat.

A szülők segítségével, a katica és a neszepisze csoport, hatalmas élményekkel gazdagodhatott, hiszen ellátogathattunk egy gyáli horgásztóhoz Erzsi óvó néni vezetésével.

Szakszerű idegenvezetést kaptunk, a horgászok pedig kitartóan állták a sarat, hiszen ők is tudják, hogy a gyerek úgy tanul, ha kérdez.

Azt hiszem ismét egy élményekben gazdag, izgalmas programsorozaton vagyunk túl. Unos-untalan csak ismételni tudom magam arról, hogy fontos a közös időtöltés, a játék, a kapcsolatok megerősítése.

Ancsa óvó néni


Iskola

Megérkezett a tavasz iskolánkba is

Március hónapunk a hulladékgyűjtéssel ért véget, és köszönet mindenkinek, aki ezzel is segítette iskolánk anyagi helyzetét! Bízunk benne, hogy az őszi hulladékgyűjtés még eredményesebb lesz.

Az április hónap a Polgárvédelmi vetélkedővel vette kezdetét, melyet az idén Monoron rendeztek meg. Néhány diákunk részt vett a versenyen, ezzel képviselve iskolánkat a vetélkedőn.

Április 8-án a Kolibri Színház előadásában gyerekeink az Emil és a detektívek című remek darabot élvezhették. Mindenkinek nagyon tetszett az interaktív színjáték, és már alig várják a következő előadást, mely bizonyára hasonlóan szórakoztató lesz számukra.

Két nappal később az 1. b, illetve a 2. b osztály lehetett abban a szerencsés helyzetben, hogy színházba látogathatott. Ők a Vuk című darab nézői voltak, és szintén lenyűgözte őket a kedves kis előadás.

Ha április, akkor szavalóverseny. Minden évben, a Költészet Napja alkalmából sor kerül a szavalóversenyre iskolánkban. A versennyel kapcsolatban Riegel Ági néni fog bővebben beszámolni. Az alsó tagozatos osztályoknál 16-án kerül megrendezésre a verseny. Ennek eredményéről a következő alkalommal számolunk be.

Április 22-én a Föld Napja alkalmából Ócsán, az általános iskolában vetélkedőt rendeznek, melyre iskolánk is hivatalos. A verseny részletei a májusi számban fognak megjelenni.

Hamarosan elérkezik a tanév vége, ezért kérünk minden kisdiákot, hogy próbáljon meg ’belehúzni ’ a tanulásba, mert van még egy kis idő javítani az osztályzatokon. Sok sikert kívánunk ennek eléréséhez!

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu  

Máténé Virág Rita


Katolikus

Ha itt lettél volna!

Feltámadt Krisztus!- hirdeti az angyal az üres szent sír láttán. Megemlékeztünk Krisztus szenvedéséről, megünnepeltük feltámadását, és most a keresztény ember érzi, hogy köztünk jár Mennybemeneteléig. Nagycsütörtök - utolsó vacsora és lábmosás - misztériumának átélése után, a jelképes sírbolt feleleveníti a szenvedéseket, a nagyszombati feltámadás örömét. Talán templomunkban is a megszokottnál látványosabb, igaz hittel készült szép szent sír mélyebb gondolatokat ébresztett. A jó Isten kísérje útjaikat, akik ennek megvalósításában részt vettek. Lőrinczné F. Máriában  és bennem közösen született meg az ötlet, az elkészítésért  Ecsődi János és Durkó Éva munkáját köszönhetjük.

Ha Húsvét, akkor nyuszi is. Megajándékoztuk a szorgalmas ministránsokat, akik részt vettek az ünnepi szentmisén.

Köszöntöttük Hefler Gábor plébános atyát név és születésnapján, Fekete Roland káplán atyát születésnapja alkalmából. Volt meglepetés, egy gyönyörű garnitúra miseruha! Gábor atya megszentelte és az ünnepek alatt már ezt is viselték.

Az első zarándok utunkon is részt vett 10 fő a ministránsokkal az élen, nagyon jól sikerült.

Minden hónapban van BIBLIA-óra Fekete Roland káplán atya vezetésével. Az időpontok a hirdető táblán vagy a felsőpakonyi honlapon megtekinthetők. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A Mária-Völgye zarándokútra még van jelentkezési lehetőség: időpont: 2013. július 23-25, kb.35.000 Ft./fő, részletfizetés lehetséges. Jelentkezni Berencsi Marikánál.

Május 5-én Anyák napi ünnepséget tartunk, köszöntjük az Édesanyákat –Nagymamákat.

Készülünk urunk Mennybemetelének ünnepére, mely május 12-én lesz. Zarándokokat is várunk, hogy együtt végigjárjuk a Feltámadott útját a templomunk kertjében.

Szeretettel várunk minden felsőpakonyi testvérünket május 19-én Pünkösdkor is, a Szentlélek eljövetelének ünnepén. Templomunkban - Elsőáldozás! - 8 elsőáldozó találkozhat először a szent ostyában az Úr Jézussal. Gyönyörű ünnep, reméljük minden jelenlévőnek felejthetetlen lesz.

Kívánok minden kedves olvasónak szép tavaszi napokat a fent felsorolt szép ünnepekre való felkészüléshez.  

Berencsi Gézáné
egyháztanács elnök S.K.


A HITTANBEÍRATÁS 2013

Egy sokoldalúságot kívánó hivatásban csak kevés ember tud minden részletnek megfelelni úgy, hogy mindegyikben kiváló legyen. Például a középiskolában csak kevés tanárunkról tudtuk elképzelni, hogy bármelyik tantárgyat taníthatná, biztosan azt is jól csinálná. Őszintén bevallva így vagyok én is a magam plébánosi feladatával. Ebben a munkakörben valóban sok minden kihívás éri az embert. Szükséges, hogy jó szervező legyen, aki a közösség irányításához mindig megtalálja a megfelelő hangot. Jó, ha ért a műszaki dolgokhoz, hiszen értékes épületek, s annak berendezései vannak a gondjára bízva. Jó, ha jó szónok, hiszen sok-sok alkalommal kell tömegek előtt beszélni, akár egy esküvőre gondolok, akár egy temetésre, vagy a minden vasárnapi szentmisére. Sorolhatnám tovább is, de nem teszem, mert talán máris nagyképűen hangzik mindez.

Én a magam részéről a hitoktatást kedveltem volna leginkább a hivatásom tennivalói közül. Azt is tudom és meg is mondhatom, hogy miért. Én elvált szülők utcán csatangoló, rossz társaság befolyása alá került kisgyermeke voltam, amikor egy nagy fordulópont következett az életemben. Jött a falunkba egy fiatal pap, Vass Tamás káplán, mint most nálunk Roland atya. Ő is épp oly buzgó volt a ministránsokkal való törődésben, mint a mi káplánunk. Beszervezett engem is a ministránsok közé, attól kezdve hittanra is szerettem járni. Addig ez sem volt egyértelmű. Szóval az életem fordulópontját a lelkiatya gyermekekkel való foglalkozása hozta el. A gyermekekkel nagyon áldásos tehát foglalkozni. Gyermekkorban még sokfelé alakulhat az ember élete, és a hozzáértő ember nagyon nagy jót tehet egy ember számára. Ezt a következtetést vontam le, és ezért szeretem a hitoktatási teendőket annyira.

Sajnos az én papi életem első fele eltelt úgy, hogy csak egy-két év volt belőle „igazi” a hitoktatás szempontjából. Kókán iskolába taníthattam, heti 20 óra körül, kb. 200 gyermeket, egészen pontosan már nem emlékszem. Még Bugyi községben is volt 90 beíratott hittanos. Ezek egy-egy éves állomáshelyek voltak. Monoron már csak 1-1 gyerek volt beíratva két iskolában. Kispesten és Vácott egyáltalán nem volt iskolai hittan. Voltak kis létszámú templom összevont csoportok, többnyire nem a hitoktatásnak kialakított helyen. Pl. nem volt benne asztal, csak szék. Így nem lehetett nagyon íratni, rajzoltatni csak a gyerekek ölében tett füzetbe.

Magyarnándorban, az első plébánosi helyemen, a később templomba járó igazgató nő azzal fogadott, hogy legjobb lenne, ha az egyház a templomba végezné a teendőit. Én erre azt mondtam, hogy ezt nem én vagyok hivatott eldönteni, úgyhogy beszéljük arról, hogy milyen beosztást csinálunk az iskolai hittan részére. Nem volt különösebb gond. Megvédett egy-két tanár gúnyolódó magatartásával szemben. Mondhatom korrekt volt. A hattyúdalom ebben a faluban egy 23 falut megmozgató ifjúsági találkozó volt. Hagyomány őrző találkozásnak szerveztem, segítve, hogy a sajátos palóc értékek terítékre kerüljenek. A fiatalok népviseletbe jöttek, kint voltak a balassagyarmati múzeum szakemberei, értékelték a ruházatokat. Ebbe jól beleillet a helybeli, és az iskola igazgatónője által vezetett Pávakör éneklése. Ő betanította a csoportot a megfelelő énekekre, de aznap fontos családi ügyben elutazott.

A fordulat évét Vecsésen éltem meg, és jött Gyál, most már 23 éve. Vecsésen kezdtek jól alakulni a dolgok. Az akkori ballagók a ballagáson megkerülték a templomot is, én pedig lerajzoltam mindegyik diák arcképét, és elhelyeztem a templom falán. Szenzációs volt. A mai napig tartom a templomkerülés ötletgazdájával a kapcsolatot.

Gyálon 1991-ben kezdtem. Akkor a Bartók iskolában volt a legnépesebb a hittanra járás, 60 fővel. Ennek is oka volt. Ott tevékenykedett Ledniczki Istvánné, Marika néni, és Surányiné Ágnes. A többi iskola is jó volt. Korrekt volt a kapcsolat az igazgatókkal. Jó volt az ökumenikus kapcsolat a református egyház vezetőjével, Takaró Károly lelkész úrral, aki azóta tábori püspök is volt. Sokszor szólt, hogy menjünk együtt Felsőpakonyra. Mindig együtt álltunk az iskola kapuban, hogy összeszedjük tanítványainkat. Jókat beszélgettünk, bátorítottuk egymást. Kezdetben minden hittanórát mi lelkészek tartottuk. Később jöttek a munkatársak. Az első év utáni nyáron rendkívüli dolgot vittem végbe. 1992-ben a kereszteltek anyakönyvéből kigyűjtöttem a címeket, és a 3 hónap nyári szünet alatt mindennap ezt végezve, kb. 1000 családot kerestem fel, 500 gyereket írattak be, de csak fellángolás volt, nem lett tartós eredménye! Azóta is szívesen látogatok családokat.

A munkatársak tekintetében a kezdeti nehézségek ellenére sikeresnek mondhatjuk magunkat. Kezdetben volt két személy, aki sajátos emberi adottságai, betegsége miatt nem volt igazán alkalmas a hitoktatásra. Ők is odaadóak voltak, de meg kellett válnunk tőlük. Az óvodákban Szilvási Andrásné Marika volt a kezdeményező, őt sajnos elszólította közülünk a Mindenható, de azóta minden óvodában jelen vagyunk, tanítunk. Ekkoriban templomi oktatásban Filákné Margitka is segített jó néhány évig, sőt Galgand Péter és Ignácz Árpád is. Az iskolákban általában 3 csoportban tanítunk: 1-2, 3-4, 5-8-ig együtt. Most az Adyban tudunk alsóban osztályonként, sőt az első osztályt 3 párhuzamos osztályban tanítani. Mindenképp kell a segítség, hiszen mostanában heti 40 körüli órát tudtunk megszervezni. Sokáig jó segítsünk volt a már említett Marika néni lánya, Tóthné Ledniczki Teréz, sok év után először ő biztosítja számomra a heti egy szabadnapot, amire a hétvégén is dolgozó papnak feltétlen szüksége van. Legtöbbször azért, hogy a jövő - menő hivatali dolgait el tudja intézni. Terike legutóbb Felsőpakonyon alkotott eredményeset, több éven át ő volt a hitoktató, az elsőáldozókat most is ő tanítja, és hittantábort is szervez. Később mégis kerestem teljes foglalkoztatottságú hitoktató munkatársakat. Így lett munkatársam Mendala Ildikó, és már lassan 15 éve Schmidtné Hegedűs Judit. Teréz és Judit pedagógus végzettségű is, a hitoktató képzőt is főiskolai szinten végezték el, Ildikó pedig hittanár. A legutolsó évben fiatal káplán atya, Fekete Roland érkezett a városunkba, természetesen ő is végez hitoktatást. Az utóbbi éveim legjelentősebb tettének tartom, hogy jó munkatársakat szereztem.

Hát ez a szenvedélyes hitoktatói pályafutáson története. Ítéljék meg Önök, és ítéljék meg a mostani fordulat eredményeit is.

Gyálon az Ady iskolában 25 elsős kérte a hitoktatást
Bartók iskolában 15 elsős kérte a hitoktatást
Zrínyi iskolában 11 elsős kérte a hitoktatást
Felsőpakony Hermann Ottó iskolában 11 elsős kérte a hitoktatást

Az adatok nem véglegesek, és viszonyítási számokat, osztálylétszámokat, más felekezetek csoportlétszámát stb. nem tudok.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános


Pünkösdi miserend

Május 19: Pünkösd vasárnap. Első áldozás.
Az ünnepi szentmise időpontja: déli fél 12

Május 20: Pünkösd hétfő
Reggel 8 órakor szentmise.

Református

HIT és ERKÖLCSTAN vagy ERKÖLCSTAN?

Kedves Szülők!

2013 őszén, a 2013/14. tanévben Magyarországon új fejezet kezdődik a hittanoktatás terén! Több mint 60 éves szünet után az új Köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) ismét lehetővé tette felmenő rendszerben, hogy a délelőtti tanrenden belül is választható legyen heti egy óra hit- és erkölcstanoktatás!

Aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, az a Szülő az ősztől elsős gyermekét április 8-án és 9-én, (ez az időpont AGORA újság megjelenésekor már aktualitását vesztette) a jövendő ötödikeseket pedig május 20-ig írathatja be az iskolában a református hitoktatásra.

A hittanra be nem íratott gyerekek általános (világi) erkölcsi képzésben fognak részesülni ebben a tanórában. Fontos tudnivaló viszont, hogy a hit- és erkölcstanoktatás is ad etikai ismereteket (pl. a jellemről, a tiszteletadásról, a becsületről, stb.), de elmondja mindezek okát és célját is (Isten óvó szeretetéről és az ember felelősségéről), hogy értsék a gyerekek, miért jó és áldott dolog erkölcsös emberként élni. A Bibliai történetek erről szólnak. A gyermekeknek ébredő hitük által pedig csodálatos erőforrásuk lesz mindahhoz, ami még éri őket az életben! (Zsoltár 50,15; János 3,16) S ne feledjük a legfontosabbat: Ha hitre jutnak, Krisztus áldozatáért örök életet nyernek! (János 5,24)
Szeretettel biztatunk minden Szülőt, akinek ősszel elsős vagy ötödikes gyermeke lesz, hogy írassa be őt a délelőtti református hittancsoportba! A törvény szerint a szülők teljesen szabadon dönthetnek így akkor is, ha a gyermekük nincs megkeresztelve, vagy máshol keresztelték, de ebbe a közösségbe szeretnék járatni a gyermeküket. Éljenek ezzel az új, rendkívüli lehetőséggel!  

A többi évfolyam számára továbbra is lehetőség marad a csütörtök délutáni hitoktatás, ez fakultatív (nem kötelező) foglalkozás (kivéve azoknak, akik ezekre az alkalmakra a kereszteléssel már beíratták gyermeküket). Akik pedig ennél is többre vágynak: vasárnap délelőtt 10 órakor gyermekistentisztelen vehetnek részt, a református templomnál.

„Jézus magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Lukács 18,16)

A református gyülekezet és presbitériuma nevében: Vizi János lelkipásztor


EGY SZÉP KIRÁNDULÁS EMLÉKÉRE

Március 9-én, szombaton a Bp. felé közlekedő 8.35-ös vonatra egy népes csoport- közöttük én is - várakozott, akik egy megelőző szervezés eredményeként mindannyian túrázni indultunk. Képviselve volt itt szinte minden korosztály, 5 évestől a 70-évesig.

Hogy is kezdődött tehát? Dr. Kovács Éva, aki maga is gyakorlott túrázó - lelkipásztorunkkal egyeztetve - gyülekezetünkben közhírré tette, hogy - a fentiekben megjelölt napon - a pestszentimrei Péterhalmi erdőbe túrázásra hívja azokat a testvéreket, családokat, akik szeretik a természetet és nem lesz megerőltető számukra a megtenni kívánt 11-12 km-t egy szép, majdnem szintkülönbség nélküli terepen. Ez alapján indult kis csapatunk (13 felnőtt, 12 gyermek, összesen 25 fő), felszerelkezve az ilyenkor szükséges kellékekkel, rossz idő esetére - ami azokban a napokban elég gyakori volt - esőkabát, esernyő, réteges meleg ruházat, elegendő ivóvíz és még egy kis uzsonnacsomag is, stb. Így utaztunk egészen Pestszentimre vasútállomásig. Innen már csak gyalog mentünk, de a kezdeti bevezető városi szakasz után az igazi túra a Határ út végén kezdődött, ahonnan már turista jelzéssel ellátott úton haladtunk. Nemsokára egy pihenő helyre értünk, (ahol szabályos tűzrakó hely és uzsonnázásra alkalmas asztalok, padok is voltak) - ki is használtuk a lehetőséget, bár az igazi túrát még el sem kezdtük, de egy kis nassolást, (esetleg reggelizést), megengedtünk magunknak. Rövid pihenő után egy szép erdei tornapályán haladtunk és nézegettünk körbe-körbe és felfelé, vajon milyen időjárást remélhetünk, mert eddig - bár nem volt napsütés - eső és hó nem esett. Március volt, ugyan, de a korábbi években tapasztalt szokásos tavaszi színeket még nem igen tudtuk a fákon észlelni, talán csak az aljnövényzet igyekezett szép zöld színeit megmutatni.

A fiatalok örömmel és nagy nekibuzdulással próbálták a tornapálya feladványait megcsinálni, teljesíteni - nem kis sikerrel. Az idősebbek örültek, hogy szép tempósan lépést tudnak tartani a csapattal. Örültünk, ha találkoztunk olyan emberekkel , akik - hozzánk hasonlóan - szintén a túrázást választották kikapcsolódásul ezen a szombati napon. Túra közben, - de talán nevezhetném sétálásnak is, hiszen nem időre mentünk -, adott volt a lehetőség arra, hogy beszélgessünk és még jobban megismerjük egymást.

A természetben töltött idő hasznosságán kívül talán még értékesebb része volt ennek a kirándulásnak az, hogy a mindennapok rohanó tempóját itt elhagytuk, és egymásra figyelve tudtunk kérdezni és odafigyelve meg is hallgatni a választ. Az ilyen beszélgetések hoznak közelebb egymáshoz bennünket, tudunk együtt örülni mások sikerének, boldogságának, de értesülünk gondjaikról, bajaikról is. Csak akkor tudunk egymás baján, gondján segíteni, ha tudunk róla. Lehet, hogy tényleges megoldást nem tudunk nyújtani, de a megértő meghallgatás, a kitartásra, reménységre buzdító szó is jelenthet olykor segítséget.

Így aztán - a tornapályán végighaladva - visszatértünk a kedves kis pihenőhelyre, kiinduló pontunkra. Most már igazán mindenkinek jól esett egy kis pihenés.

A férfiak - a gyerekek buzgó közreműködésével - tüzet gyújtottak és szalonnasütés következett. Nem kellett senkit sem biztatni a nyársalásra, Magam nevében mondhatom, hogy nagyon jólesett a nyárson sült szalonna vöröshagymával és a szalonna zsírral megcsepegtetett kenyérrel, de mások is így nyilatkoztak. Ki kell emelnem, hogy a kicsi gyermekek is - mindenfajta probléma nélkül - végigjárták a távot, szemmel láthatólag jól érezték magukat.

Örömmel nyugtázhattuk, hogy igazán szép napot töltöttünk együtt.

Lelkipásztorunk, lelki táplálékként a Mai Ige c. népszerű kiadványból felolvasta az aznapra szóló igemagyarázatot, majd a református énekeskönyv 434. dicséretének 1. versszakának (Vezess Jézusunk…) éneklése előtt - mindannyiunk nevében - hálaadó imádsággal fejezte be túránkat.

Kalas Béláné gyülekezeti tag

A gyülekezet további tervezett kirándulásai a 2013. évben:

2. 2013. július 13. Zebegény-Nagymaros túra (Börzsöny), kb. 14 km, szintkülönbség: 500 méter, útiköltség, Pakonyból vonattal: kb. 2300.- Ft a teljesárú,

3. 2013. szeptember 07. Kiskovácsi - Holdvilág-árok - Lajos-forrás - Szentendre (Pilis), kb. 15 km, 700 méter szintkülönbség, útiköltség kb. 2000.- Ft a teljesárú,

4. 2013. december 7. Fenyőgyöngye körtúra (Budai-hegyek), kb. 15 km, szintkülönbség 500 méter, útiköltség: kb. 2000.- Ft, vagy gépkocsival a benzin ára.

A túrákkal kapcsolatban érdeklődni lehet Dr. Kovács Évánál, a 06-30-630-2287-es számon vagy a vizipipa24@citromail.hu e-mail címen, illetve Vizi János lelkipásztornál, a 06-30-637-3190-es telefonszámon. A túrák gyerekeknek és idősebbeknek is ajánlott.

Várunk mindenkit szeretettel!


Pünkösd ünnepére készülve

Pünkösd heti ünneprend:

Május 9. (csütörtök) 18.00 - Jézus menybemenetelének ünnepe - Hálaadó istentisztelet
Május 16. (csütörtök) 18.00 - Úrvacsora előkészítő istentisztelet
Május 19.: (vasárnap) 10.00 - Pünkösd ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással.
Május 20.: (hétfő) 10.00 - Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk! Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!

Református hittantábor:
Időpontja: 2013. június 24-28.
Helye: Fülöpháza
Költsége: a tavalyi áron! 16.000 Ft/fő.
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.
Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Június 2.); Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be! A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.

CSALÁDOS HÉTVÉGE:
Időpontja: 2013. június 28-30. (péntek-vasárnap)
Helye: Fülöpháza
Költsége: Felnőtt: 2.000.-Ft/fő/nap; Gyermek: 1.500.-Ft/fő/nap
Útiköltség: a családok maguk állják


Könyvtár


Civil

DABASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG GYÁLI RENDŐRŐRS
2360 Gyál, Kisfaludy utca 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30
Tel.: (29)340-107, BM : 30-272; e-mail: dabasrk@pest.police.hu

Kérem, hogy az alábbi jó tanácsokat a saját érdekükben fogadják meg, ezzel elkerülhetik, hogy rossz szándékú bűnözők áldozatává váljanak:

- Soha ne engedjen be ismeretlen, idegen személyt a lakásába, de még a kertkapun sem, akármilyen indokkal érkezik!

- Ha ismeretlenek önkormányzati dolgozónak, víz-, gáz- vagy villanyóra leolvasónak adják ki magukat, kérjék el igazolványukat, és az ingyen hívható telefonszámot felhívva ellenőrizzék le őket a közmű-szolgáltatónál! Felsőpakonyi Önkormányzat: 06-29-317-131; Gyáli Önkormányzat: 06-29-540-930; Vízművek: 06-40-247-247; Gázművek: 06-40-474-474; Elmű: 06-40-383-838

- Ha rendőrnek mondják magukat az ismeretlenek, hívják a Dabasi Rendőrkapitányság 06-29-360-207-es telefonszámát! Ha az Ön rokonára hivatkozva pénz hozott, vagy kér az ismeretlen személy, hívják fel azonnal rokonukat, ellenőrizzék le!

- Ne vegyék elő megtakarított pénzüket idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartják, és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják Önöktől! Lehetőség szerint ne tartsák egy helyen a megtakarított pénzt, hanem kisebb összegeket helyezzenek el a lakás különböző részein!

- Javasoljuk, hogy nagyobb összegű készpénzüket eleve ne otthon tárolják, hanem valamely pénzintézetben helyezzék el!

- Boltban, piacon, orvosnál senkinek se meséljen életkörülményeiről, otthon tárolt értékeiről, telefonban senkinek se adjon információt önmagáról!

- Nyári időszakban arany nyakláncát lehetőleg a ruházata alatt viselje, ne feltűnően a ruházaton kívül hordja, mert kitéphetik nyakából!

- Közlekedési eszközre történő fel- és leszálláskor ügyeljenek táskáikra!

- Csomagjaikat lehetőleg ne bízzák ismeretlenekre! A vállra akasztható táskát mindig tartsák a testük előtt, vagy szorosan a hónuk alatt, így észrevétlenül senki sem nyúlhat bele! A kabát zsebében, kosár tetején, a táska külső zsebében soha ne tartsanak értékeket, mert azt könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevennék!

- Amennyiben a lakcímet tartalmazó iratok mellett a lakáskulcsot is ellopják, sürgősen cseréltessenek zárat otthonukban!

- Soha ne tartsák a bankkártya mellett a PIN kódot! Ha ellopják a bankkártyát, tiltassák azt le a számlavezető banknál, különben a tolvaj hozzájuthat a pénzhez!

- Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, kérjük, azonnal értesítsék a Dabasi Rendőrkapitányságot a 06-29-360-207-es számon, illetve az éjjel-nappal ingyenesen hívható 112-es, vagy a 107-es segélyhívó számon.

- Ügyeljenek arra, hogy idegenek előtt ne beszéljenek arról, hogy egyedül élnek! A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak a vezetéknevet kiírni tudományos fokozat (egy doktori cím utalhat esetleg jómódra), és családi állapotot jelző előtag nélkül (az özvegyi titulusból lehet következtetni arra, hogy valaki egyedül él).

- Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielőbb menjen olyan helyre, ahol több ember tartózkodik, vagy forduljon olyan személyhez, aki egyenruhát visel!

- Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje el keresni, hanem készítse elő, majd az ajtót azonnal zárja be maga után!

- Az ablakokon lévő redőnyt azon helységekben, melyeket nem használnak, napközben húzzák fel, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy a lakás valamennyi helyiségét lakják. Lehetőség szerint az előkertet műveljék, mert az elhanyagolt kert látványa is arra enged következtetni, hogy a ház tulajdonosa egyedül élő, gyenge fizikumú, beteg ember, aki segítségre szorul, aki ez által védtelen célponttá válhat!

Köszönettel:
Danó Zoltán r. alezredes
Őrsparancsnok


Tisztelt Olvasó!

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2013.03.16-án Jótékonysági bált szervezett. A bál, mint mindig, most is jól sikerült, ezért köszönetet szeretnék mondani mindazoknak akik a sikerhez hozzájárultak.

A Herman Ottó Általános Iskolának a tornateremért, a műszaki dolgozóknak, hogy szabadidejükben az asztalok ki-be pakolását elvégezték, a takarításért , a Hip-Hop táncosoknak, a nyugdíjas klub énekkarának fantasztikus fellépéséért, a terem feldíszítéséért, a tálalásért, az ajándék pogácsáért, szódavízért, az értékes tombolákért, támogatói jegyek vásárlásáért, a finom vacsoráért, a jó zenéért.

Szeretném megköszönni még azoknak akik eljöttek, megvették a jegyeket és ezzel támogatták a munkánkat. Az önkénteseknek az önzetlen munkájukat, hogy mindig számíthatunk rájuk. Köszönöm.

Czirják Józsefné
Magyar Vöröskereszt helyi titkára

u.i.: Köszönjük azoknak akik április 3-án, a véradáson részt vettek.


Sport


Hátbelső

Kedves pakonyi mozogni vágyó!

Hogy mi a jóga? Vajon mire jó?Ezer kérdés lengi körbe azt a rövidke négy betűs szót… Innen-onnan hallottál már róla,valahol valaki már említette hogy pózokat kell felvenni, lassú halk zene szól,és így tovább. Mostanában nagy divat jógázni. Velem is így kezdődött. Hallottam róla, de nem tudtam hogy mi is ez. Aztán belevetettem magam. Meglátogattam számtalan jógaórát. Meglepődve tapasztaltam hogy mindenki másképp csinálja. Nincsenek korlátok szabályok amik beszabályoznának, hiszen minden TŐLED indul és HOZZÁD ér vissza. A lényeg hogy egyedi és megismételhetetlen vagy. A jóga nekem a FEJLŐDÉS maga. Az ember -ha igazán leegyszerűsítem- test lélek szellem hármasságából alkotja meg önmagát. A jóga arra hivatott hogy mindhármat fejlessze. Eleinte azt hittem e jóga csak mozgás. Annak se utolsó, de igenis hat minden mozdulat a lelkemre is. Oldja a feszültségemet, figyelve a légzésemet visszazökkent a nyugalmi állapotomba… Tudok csak magamra figyelni. Azt szerettem volna hogy azt a csodát amit jógázás közben megtapasztalok, más is átélhesse, fejlődhessen, javulhasson az életminősége, SEGÍTHESSEK! Megkerestem a számomra legérettebb szellemiségű jógaoktatót, mestert. Amint kitanultam a jóga tanítást, felkerestem a Könyvtárat. Itt örömmel fogadtak és helyet biztosítottak számomra a tanultak átadására. Több hónapja működünk már együtt, segítik a jógázni vágyókat, támogatják az ötleteimet, együtt gondolkodnak velem ha problémám akad….

Április 27-én EGÉSZSÉG NAPOT szervezünk 9 órától. A program: 10-től kellemes séta. kb 11-től kedvenc asánák mindenkinek,bemutatóval és kipróbálási lehetőséggel. Gyere el, várunk szeretettel!

Tenci

Végül vélemények a pakonyi jógáról:

Szeptemberben találtam egy sárga cédulát a levélszekrényben, a szórólap írója kedves szóval jógázni hívott. Megkérdeztem tőle telefonon, idősebbek, testesebbek is járhatnak-e a jógára? A válasz az volt: mindenki járhat jógára, aki szeretné a mozgását, a személyiségét fejleszteni.

Hét hónap telt el azóta. Hetente  kétszer (áprilistól háromszor) jógázni járok Fejérné Brezán Teréziához, Tencihez. Fejlesztjük az izmainkat, mozgatjuk ízületeinket, figyelünk a testünkre, légzésünkre, ügyesedünk, élvezzük, ha megcsinálunk egy-egy újabb ászanát. Azóta a jógázok közössége is létrejött, ma már az ide csatlakozókkal nemcsak a gyakorlatokról beszélgetünk. A Tenci jógát mindenkinek ajánlom.

Egri Magdi

Van testem és vannak IZMAIM! Jó tudni, érezni! A mozgás örömén kívül a célom mellé megkaptam, hogy több kg-tól, több cm-től szabadultam meg könnyedén, úgy hogy nem is ez volt a célom, hanem az, hogy ne szenvedjek többé a derékfájástól.

Mayer Éva


Hátlap

A Darumadár Nyugdíjas klub márciusi pillanatai

Március 9-ére Gergely Mihály, a klub minden nőtagjának kedves meghívót adott át, amely egy ünnepségre hívta. A férfitagságot (Siska Feri, Horváth Károly, Paulich Sándor, Jankó Imre, Sipicki Ferenc, Czirják Józsi, Kovács Feri, Jurászik Sándor) felkérte, jöjjenek szendvicseket készíteni, amelyekhez ő megvásárolta az alapanyagot, sőt a fiúk még verset is tanultak. A termet szépen berendezték, mindent elkészítettek, a virágokat, üdítőket, szendvicseket felszolgálták az időben érkező hölgyeknek. A verseket szívhez szólóan adták elő, sokunknak könnybe lábadt a szeme, úgy meghatódtunk. Nagyon jó hangulatot csináltak. Siska Feri és neje Eszter elhozták a hi-fi-jüket, így aztán zenével is turbózták a bulit, ami fergetegesen jól sikerült. Köszönet a FIÚKNAK és persze Gergely Misinek!

Március 5-én és 12-én az énekkarosok próbát tartottak, készültek a 16-ai és 19-ei fellépésükre.

Március 14-én az ünnepségen több klubtagunk jelent meg, de sajnos a szakadó eső és hó miatt sokan nem mertek nekivágni az útnak.

Március 16-án a Vöröskeresztes bálon az énekkarunk jól szerepelt (remekeltek a vicces összeállításukkal). A bálon sajnos nem túl sok tagunk volt jelen.

Március 19-én kistérségi találkozót szerveztek Gyálon, ahol az énekkarunk kimagaslóan jól szerepelt – megérte a sok gyakorlás! Hibátlanul, kiválóan adták elő a nótacsokrot. Emléklappal és virággal köszönték meg a részvételt. Az ezzel egy időben megrendezett kiállításon Nagyné Pál Tünde és Gergely Mihályné Margó munkáit tekinthettük meg – igényes, szép kiállítási darabokat láthattunk. (Énekkarunk és még 10 fő vett részt a rendezvényen.)

Március 21-én 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt. A Sándorok (Paulich Sándor és Jurászik Sándor) megvendégeltek minket fincsi sütivel, sós mogyoróval. Csak az itókával tudtuk átmelegíteni magunkat, mivel szerintem a „zsákjuk lukas” lehetett… hiszen most, a cikk leadásáig sem remekeltek, nem hozták el még a meleg időt. (Ezért kissé „fekete pontosak”, persze József és Benedek társaikkal együtt….) Jankóné Aranka pedig az évzárón készült fényképekből ajándékozott a tagoknak.

Március 26-ára tiszakécskei fürdőzést terveztünk, de le kellett mondani, olyan rossz időjárás volt, így áthelyeztük április 2-ára. (Ezen a napon az eső nem esett, de csak 6-8 fok volt összesen. Ennek ellenére, akik elmentünk - 43 fő -, nagyon jól éreztük magunkat.

Március 28-án délelőtt a Turay Ida bérletesek a „Te meg én” c. előadásban Détár Enikőt és Rékasi Károlyt láthatták. A klubnap elmaradt, hogy mindenki nyugodtan süthesse a húsvéti sütiket, főzze a sonkát-tojást, úgy várja a családot, barátokat vendégségbe. Húsvétkor is hideg, esős, rossz idő volt, hétfőn annyit kedvezett - a még hagyományőrző locsolkodóknak -, hogy nem esett az eső, de hideg szél fújt. (Eddig még veteményezni sem lehetett.)

Április 3-án az „Életet az éveknek” hirdetésére, Mózsikné Ilonka szervezésével 11 fő Gyulára ment 5 napra pihenni és fürdőzni, 7-én jöttek haza.

Április 4-én 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap, ahol értékeltük a húsvétot. Czifráné Marika Hévízről, Marikánk Beremendről írt képeslapot, amit köszönünk! Lőrentei Erzsike az áprilisi programokról beszélt, a tagság áprilisban is szeretne lemenni fürdeni. A klubnapon Horváth Károly által a nőnapról készített képeket néztük meg, és rendeltek belőle a tagok, amit Károly ingyen készít el a tagságnak. Ezért is köszönet!

Április 7-én operabérleteseink a Tosca c. operát látták, nagyon szép előadás volt. Reméljük mégis jön a jó idő, hogy többet kint lehessünk a „szobafogságból”.

Kovácsné Németh Ilona
(Horváth „Sevas” Károly felvételei)


Joker anyag

A Szív Napja a Dél-pesti Kórházban

lngyenes lakossági szűrővizsgátatok és véradás április 27-én, szombaton, 8-16 óráig

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet sok szeretettel vár minden érdeklődőt 2013. április 27-én, szombaton reggel 8órától délután 16 óráig tartó Egészségnapjára, melynek középpontjában ezúttal a szív egészsége áll. Az ingyenes, beutaló nélkül elvégezhető szűrővizsgálatok célja, hogy megelőzzük az esetlegesen kialakuló szívbetegségeket, valamint hogy ezek kezelése mihamarabb megkezdődjön. Ennek érdekében kardiológus szakorvosaink labor- és EKG vizsgálatot, vérnyomásmérést, valamint a személyes konzultációk eredményétől függően érszűkületi vizsgálatot végeznek.

Az Egészségnap fővédnöke Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere.

A kardiológiai szűrővizsgálatok mellett orvosaink számos más szakterületen, - pl. diabetológia, szemészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, tüdőgyógyászat - állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Az ingyenes lakossági szűrővizsgálatok mellett Önnek is lehetősége van, hogy másokon segítsen. Kérjük, adjon vért, életet menthet!

A szűréseken történő részvételhez, illetve a véradáshoz Taj-kártya, lakcím kártya és személyigazolvány szükséges. Szűrővizsgálatokra történő bejelentkezés utolsó időpontja 15 óra.

További információk és részletes program: www.jahndelpest.hu


2013_04_apr.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)