Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 5. szám, 2013. május

Lapzárta: május 6

Szerkesztőbizottsági: május 10. 16.00


Következő lapzárta:


Fedlap


Fedbelső


Önkormányzat


KIVONAT A 2013. ÁPRILIS 29-ÉN, 16.30 ÓRAKOR MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Felsőpakony Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei 1.316.964 ezer Ft-on, kiadásai 1.311.326 ezer Ft-on teljesültek (feladat ellátásra fordított összeg: 666.778 ezer Ft, a fennmaradó részt az adósságkonszolidáció tette ki). Az Önkormányzat bevételei közt jelentősebb összeget képviselnek az állami támogatások, melyek magukba foglalják, az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok támogatását. Az Önkormányzat bevételeit képezik még a helyi adóból származó bevételek, ezek alakulása a következő volt: építményadó (eredeti előirányzat: 11.000.000, teljesült: 10.894.003); iparűzési adó (60.000.000, 63.418.239); pótlék (1.000.000, 1.294.220); gépjármű adó (27.000.000, 27.558.217); összesen befolyt: 103.164.679 Ft. Fentieken kívül bevételt realizált még az Önkormányzat: bérlet díjból, térítési díjakból, lakbér bevételből.
Az Önkormányzat feladatait szakfeladaton elszámolt kiadással teljesítette. Négy, részben önálló intézménye van. 2012. évi kiadások alakulása: a kiadásaik közel 90%-át a működési kiadások tették ki, amelyek magukba foglalják a személyi juttatásokat, járulékokat, dologi kiadásokat, pénzeszköz átadásokat. A kiadásaik 10%-át a felhalmozási kiadások tették ki, ezen belül jelentős kiadás az iskola korszerűsítésének beruházása, melynek pénzügyi teljesítése és műszaki átadása 2012. év folyamán teljesült.
Az év végi szállítói állomány csökkent, ennek oka, az iparűzési adó feltöltésből származó bevételek jóváírása a bankszámlánkon, mely fedezetet nyújtott a beérkezett számlák jelentős részének teljesítésére, valamint az állam által folyósított ÖNHIKI támogatás, mely 20 millió forint összegben került megállapításra, kiutalásra.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete, illetve likviditása tovább tudjon stabilizálódni, 2013 év folyamán további lépéseket kell tenni a bevételek és kiadások optimalizálása érdekében, ezzel biztosítva az intézmények zavartalan működését. Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei jelentősen korlátozottak, építési telkek vásárlása iránti kereslet egyáltalán nincs. Így bevétel csak a honvédségi bázis hasznosításából várható, azonban a kedvezőtlen ingatlanpiaci viszonyok végett a bázis értékesítésével tervezni egyelőre nem tudunk. Beruházásra a kiadások 7% került felhasználásra, jelentős ebből az iskola energetikai korszerűsítése. A fenn maradó 93% működésre, dologi, személyi juttatások kifizetésére került felhasználásra. A zárszámadás előterjesztését, annak mellékleteit Némedi Erika pénzügyi csoportvezető készítette. Fentiek alapján Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezett, hogy megalkotja az 5/2013. (IV. 29.) számú rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.

Szokatlan és új helyzet elé állítja az önkormányzatokat az államháztartási törvény azon rendelkezése, mely szerint már áprilisban meg kell tárgyalniuk és jóvá kell hagyniuk a következő évi költségvetési koncepciót. A korábbi években a költségvetési koncepció képviselő-testületi benyújtásának határideje november 30-a volt. Az új szabályozás szerint a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek április 30. napjáig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető. A 2014. évi koncepció elfogadására – az előrehozott határidő miatt – még az eddigieknél is bizonytalanabb gazdasági, jogi és szabályozási környezetben kell, hogy sor kerüljön. Nem látható előre a világgazdaság, illetve hazánk gazdasági helyzetének alakulása, nem ismertek a központi költségvetés 2014-re vonatkozó elképzelései, prioritásai, tervezési szempontjai. Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a víziközmű-hitel törlesztésének pontos teljesítését, az intézmények (Hivatal, Óvoda, Könyvtár, Szociális Központ) takarékos gazdálkodását és zökkenőmentes működését tartjuk szem előtt. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kiküldött napirendi pontnak megfelelően, a 2014. évi költségvetési koncepciót, annak megtárgyalása, a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja. A költségvetési rendelettervezet elkészítése során a közfeladat ellátást nyújtó intézmények zavartalan működéséhez és a kötelezően ellátandó feladatok ellátásához szükséges források rendelkezésre állásának biztosítását kell szem előtt tartani.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet 10. a) „Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó intézmények fejlesztési támogatása”előirányzatához. Az intézményfejlesztési támogatás az óvodai nevelés célját szolgáló épület fűtéskorszerűsítése, nyílászáró cseréje, hőszigetelése, férőhely kapacitás bővítése céljából nyújtható be. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az igényelt összeg 30 millió Ft, azaz harmincmillió forint. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és a pályázat határidőre történő benyújtására.

Felsőpakony Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. által becsatolt műszaki tervdokumentáció szerint hozzájárul a Felsőpakony, Rákóczi u. 53. szám alatti hrsz.: 577 ingatlan elektromos ellátását szolgáló földkábeles csatlakozó vezeték létesítéséhez. A vezeték létesítésénél maradéktalanul figyelembe kell venni a tervdokumentáció leírásait. Továbbá figyelembe kell venni a tervdokumentációhoz csatolt 5914 munkaszámú vázrajzon feltüntetetteket és megjegyzésében foglaltakat. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a Kképviselő-testületi határozatról értesítse.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az adott napirend mellékletében szereplő „Használati jog alapítása nem lakás céljára szolgáló helyiségre” szerződést aláírja és megküldje a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) részére. A tárgyi szerződés megkötése az Iskola utca és a Rákóczi utca sarkán lévő Polgárőr és KMB Iroda üzemeltetéséhez és működtetéséhez szükséges.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Óvoda


Újszülöttek:

Tóth Sára Abigél 04.16.
Kapusi Bálint 04.25.
Szabó János Alex 04.28.


„A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt. A második legalkalmasabb időpont most van.”

Föld Napja

Idén is felkerekedtünk, hogy meghódítsuk a Petőfi Sándor utcát és a vasútállomást. Már napok óta téma volt az oviban, hogy ki mivel érkezik a Föld napja alkalmával megrendezett, mára már hagyománnyá vált „biciklitúránkra”. Ismét rengeteg segítséget kaptunk a szülőktől, a polgárőröktől, amit ezúton is köszönünk a magunk és a gyermekek nevében.

Egy óvodás egymagában, nem sokat tehet a környezetért.
A felnőtt dolga az, hogy figyelmét felhívja a lehetőségekre, s a környezetvédelemre való igény magját még időben elültesse a kis buksijukban. Erre számtalan alkalom adódik a csoportban, de akár otthon is.
Legyen ez a szelektív hulladékgyűjtés, vagy csupán annyi, hogy ha az időjárás vagy a szülő ideje engedi, (ne csak ezen az egy napon) közlekedjünk gyalog, biciklivel, rollerrel, kismotorral, vagy bármilyen más környezetkímélő járművel.

Érezze a gyerek azt, hogy ő is részese valami jónak, valami becsülendőnek, amivel közelebb kerülhetünk a célunkhoz, egy egészségesebb, szebb jövőhöz és nem utolsó sorban egymáshoz.

Ancsa óvó néni


,

Iskola


Tavasz az iskolában

Az áprilisi hideg idő után iskolánkba is beköszöntött a tavasz, hiszen megkezdődött a szabadtéri programok sorozata.

Több osztály háborút indított a számok ellen, más szóval, számháborúzni indult a közeli makkosba. Szerencsére ez a küzdelem mindenki számára győzelmet jelentett, hiszen a játék öröme volt a cél. Ezt pedig minden osztály elérte.

Lezajlott felső tagozaton a már hagyománnyá vált tavaszi futóverseny is. Ebben az évben volt 60 méteres táv, hosszú táv és akadályverseny is. Hosszú távon a lányok két kört futottak a kispályán, a fiúk pedig négy kört teljesítettek. A legjobbakat oklevéllel jutalmaztuk. Gratulálunk nekik!

Korábbi cikkünkben említést tettünk a Föld Napja alkalmából Ócsán megrendezett vetélkedőről is. Iskolánk tanulói az elméleti kérdésekből álló fordulóban első helyen végzett, összesítésben pedig harmadikak lettek. Gratulálunk nekik is!

A májusi hónapról legelőször az anyák napja jut eszünkbe. Szinte minden osztály köszöntötte nemcsak az édesanyákat, de a nagymamákat, sőt még az édesapákat is egy-egy kedves műsorral, apró ajándékkal. Köszönjük, hogy megemlékeztek erről a szép napról!

Ha május, akkor barlangtúra. Wareczki Erika néni idén is megszervezi a túrát iskolánk tanulói számára a solymári Ördöglyukhoz. Nem kis megpróbáltatás ez a jelentkezők számára, viszont feledhetetlen emlékekkel lesznek gazdagabbak. Reméljük, sokan vállalják e kalandos feladatot.

Május 29-én, nemcsak országos kompetencia mérés lesz iskolánkban , hanem elektronikai hulladékgyűjtés is. Kérünk mindenkit, hogy aki csak teheti, hozzon minél több, már nem használatos háztartási vagy egyéb gépet, mert ezzel iskolánkat anyagilag támogatja! A megjelölt időpont előtti napokban már el lehet juttatni a hulladékot. Köszönjük előre is a segítséget!

Ez a gyönyörű hónap, búcsúzó nyolcadikosaink bankettjével zárul. melyről következő számunkban írunk bővebben.

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


Szavalni jó!

Iskolánkban minden évben megemlékezünk a költészet napjáról, József Attila születésnapjáról április 11-én. Idén is sokan készültek fel egy-egy verssel a jeles nap alkalmából. Érezhetően nagy a vizsgadrukk ilyenkor a diákokban. Előfordul, hogy a nagy izgalom hatására a megtanult verset nem sikerül előadni olyan jól a versenyen, mint szeretnék. A felső tagozatban sokan megmérettettek a szigorú zsűri által, ám csak a legjobbak részesültek díjazásban.

Különdíjat kapott a Felsőpakony Jövőjéért Alapítvány jóvoltából: Agócs Zoltán (6. osztály)

Az 5., 6. osztályosok között a következő tanulók kaptak jutalmat:

1. helyezett: Varga Zsófia, Dura Krisztina Zsófia (5.osztály)

2. helyezett: Vizi Gréta Hajnal (5.osztály)

3. helyezett: Jócsák Lilla Dominika (5.osztály)

Az 7., 8. osztályosok között az alábbiak értek el helyezést:

1. helyezett: Hajas Kitti (7.b.osztály)

2. helyezett: Ambrus Daniella Leila (7.b.osztály)

Szívből gratulálunk minden résztvevőnek és helyezettnek!

Riegel Ágnes

A szavalóverseny eredményei az alsó tagozaton

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
1. helyezett Szilágyi Csaba Simon Gyula Pechula Krisztina Takács Imre
2. helyezett Kovács Dominik Lengyel Brigitta Berta Viktória Balogh Enikő
3. helyezett Kádár Ferenc Nagy Nikolett Szűcs Réka Balogh Csaba, Kiss Vivien
Különdíj Tüskér Kíra Matusek Kitti Gláz Roland Papp Csongor

Pálné Mórucz Erika


Kazinczy olvasóverseny az alsó tagozaton 2013. május 8-án megrendezésre került a 3. és 4. osztályos tanulók szokásos olvasóversenye.
A benevezett 19 tanulót meghallgatva, a zsűri a következő döntést hozta:
3. osztály:
1. helyezett: Bernáth Szilvia
2. helyezett: Bartha Zsolt
3. helyezett: Geröly Bence

4. osztály:
1. helyezett: Papp Csongor, Fazekas Kitti
2. helyezett: Kiss Vivien, Takács Imre
3. helyezett:Balogh Enikő

Graturálunk a győzteseknek!


Katolikus


Ha itt lettél volna!

Megünnepeltük Május 1-jét és „Munkás Szent Józsefet” aki Jézus gondviselő nevelőatyja. Kérhetjük segítségét és közbenjárását. „Szent József aggódó atyai szíve plántáld az én szívembe is a gyermekekért reszkető szülői szeretetet. Gyermekeink szívébe pedig öntsd a szülők iránti szerető ragaszkodást. Add, hogy gyermekeinket, mint Istentől megőrzésre kapott felső életbimbókat, szeretettel és egyben bölcs szigorúsággal nevelhessük. Segíts Isten ítélőszéke előtt a végső leszámoláskor, hogy én is elmondhassam, Uram akiket reám bíztál, mind megőriztem számodra. Szent József könyörögj minden szülőért, hogy küldetésüket maradéktalanul tudják teljesíteni.” Megemlékeztünk május 5-én, anyák napja alkalmából, templomunk védőszentjéről a Fájdalmas Szűzanyáról, illetve mindnyájunk égi édesanyjáról. Minden élő és elhunyt édesanyáról és nagymamáról. Köszönet az óvodásokat szerepeltető óvónéniknek, Bánki Erzsikének és Szabóné Farkas Anitának fáradságukért. Balázsi Imi, Hegedűs Magdika és Varga Zsófia szépen megtanult versekért-Zsófikának is köszönetett mondunk a szép furulyán előadott énekért. A gyermekek egy szál virággal és emléklappal köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Szép ünneplés volt.

Ne feledjék! A hit évében járunk. A hit éve meghívás, hiteles és ismételt megtérésre az Úrhoz. A világ egyetlen megváltójához.

Felejthetetlen, szép nyári napokat minden kedves olvasónak!

Berencsi Gézáné
egyháztanács elnök SK.


A Feltámadott útja - Átelmélkedte Hefler Gábor

Bevezetés
A keresztút a NINCS útja. Nincs igazság Pilátus előtt, nincs együttérzés a bámészkodókban, nincs bátorság a tanítványokban, nincs még egy sír sem, mert az is csak kölcsön van… A Feltámadott útja ellenben a VAN útja. Van újraéledés a halál helyett, van rend a káosz helyett, van újra rendezett élet, a romlás helyett, van magyarázat az emmausziaknak, az érthetetlenség helyett, van felismerés, megtapasztalás a reménytelenség helyett, van bátorság a bezárkózottság, a félelem helyett, van bűnbocsánat a jóvátehetetség helyett, van hit a hitetlenség helyett, van újrakezdés a csüggedtség helyett, van főpásztor Péter személyében a gazdátlanság helyett, van küldetés, megbízás, a tehetetlenség helyett, van menny a semmibehullás helyett, van Mária, mint az Egyház anyja, az anyátlanság helyett, van Szentlélek, van eszünkbe juttató személy a feledés helyett. Ez a sok van, eszünkbe juttathatja az AKI VAN-t, a JAHVÉT, az Istent. Isten velünk van, ez a legfőbb üzenete a Feltámadott útjának. Járjuk hát végig ezt az utat. Ne úgy általában járjuk ezt az utat, hanem a mi utunkként, teljesen magunkat odagondolva s persze gondolva összes magyar testvéreimre is. Nagy tisztelettel övezzük templomunk védőszentjét a Fájdalmas anyát, de most e szó helyett az Életadó Anyát emlegessük.

1. Jézus feltámadt, újra éledt, legyőzte a halált.
Akkor mi is éledjünk újjá, a halál kultúrája helyett! az élet kultúrájának útján járjunk! Mit jelent ez? A halál kultúrája az önpusztítás. Önpusztítás minden, ami árt az egészségünknek. Nemcsak a dohányzás, az alkohol, nemcsak a drog, de ugyanúgy gyorshajtás, a munkavédelmi előírások be nem tartása, a túlhajszoltság, felelőtlen, felszínes élet, bármiféle függőség… Éledjünk hát újjá! A halál állapota a nemtörődömség! Be lehetett volna íratni a gyermekeket hittanra, kapnának hittankönyvet az iskolától, de elmulasztottuk, bizony elmulasztottuk Felsőpakonyon és Gyálon, valószínűleg még a templomba járók is, mert annyira kevés gyermek szerepel a beíratottak listáján. Én is elmulasztottam kampányolni, személyesen felkeresni az érintetteket. Nem is gondoltam rá, hogy erre szükség lenne. Azt hittem értik miről van szó… Újra kellene ébrednünk. Észre venni a lehetőségeket. Nemcsak az a bűn, amit rosszul teszünk, hanem azt is, amit nem teszünk meg. Ez a kedves Csaba testvér sokat hangoztatott gondolata. Azt mondja, hogy nem fogja sem ő, sem az állam megoldani soha az árván maradt gyermekek nevelését. Ki kellene alakítani azt a magatartást, hogy minden nagy család, minden utca befogadá a maga árváit. Ez megoldás lenne. Feltámadt már bennünk legalább a gondolat erre?? Életadó anyánk Mária, juttasd eszünkbe, erősítsd meg ezt a gondolatot bennünk, hadd legyenek az mi édesanyáink is Életadó Anyák!

2. Az üres sírban rend van, összehajtogatott leplek, a halál hagyta káosz helyett. Itt nem a halál győzött.
A nagy háborúk, a nagy káoszok után rend lesz mindig. Újra gyermekek születnek. Ha keservesen is, de újra kezdődik az élet. Megszervezik az emberek, az életösztön hajtja őket. Mi abbahagytuk már a háborúinkat? Magatartásunk a rendet szolgálja? Tudunk békésen egymás mellett dolgozni, akár különböző véleményű emberek is? Tudjuk mások tiszteletére nevelni gyermekeinket? Ne csak arra, hogy faluhelyen illendően köszönjenek, hiszen kis helyen mindenki ismer mindenkit. Nem elég csak ismerni, hanem segíteni is kell néha a szomszéd idős néninek vagy bácsinak. Meg van-e bennünk a segítőkész lelkület? Mert csak ebből lesz rend. Mert a szomszéd baját nem fogja tudni semmiféle állami rendelet megoldani, csak a közvetlen ott lakó, egymást ismerő emberek. Az e a trendi, hogy segítenünk kell? Segíteni mindig, spontán, azonnal? Minden halogatás a halált hozza, nem az életet szolgálja. Nem a halálnak, hanem az életnek kell győzni, nemcsak a sírnál, hanem az élet korábbi részeiben is. Életadó Anyánk, Mária neked nem is kellett látnod az üres sírt, Te enélkül is tudtad, Te enélkül is hittél. Segíts nekünk, hogy mi is erősek legyünk a rendben levő életünk által!

3. Mária Magdolna az üres sírnál. Itt van a Magdalai Mária egy újrarendezett élettel, a romlás helyett.
Nehéz megkülönböztetni a bibliában szereplő Máriákat, pedig egy tanulságos személy a magdalai Mária, akik csak Magdolnának szoktunk nevezni. Egy feddhetetlen újrarendezett életet mutat Jézus és az apostolok társaságának közelében. Pedig a romlás útjáról tért a jó útra. Ez lehetséges! Milyen jó ezt tudni…! Megbízható statisztikák szerint a középiskolások nagy százaléka kipróbálta már a drogot. Van azonban szabadulás a legnagyobb rabságokból is. Nem a kiégésé, a romlásé az utolsó szó, sok sok példa mutatja. Életadó Anyánk Mária, ne hagyd ifjainkat a romlás útján, segíts szabadulni, segíts, hogy sokan legyenek, akik ki sem próbáltak semmi rosszat!

4. Az emmauszi úton megkapják a tanítványok a magyarázatot az érthetetlenre…
Minden dolognak megvan a fonákja és a színe! Sokszor panaszkodunk a fonákságokra. Pedig csak meg kellene fordítani az anyagot. Panaszkodunk, hogy nem értjük egymást. Olyan sok film sztorija alapszik egy félreértésen, s az egész cselekményt a félreértett gondolatot segít kibogozni, vagy egyszerűen csak megmutatja, hogy mi van a háttérben. Hány házastárs nem érti, hogy miért kell társának ezzel vagy azzal annyira elfoglaltnak lenni. Ha közelebbről megismerné a munkáját, azonnal megértené a rejtélyt. Felsőpakonyon történt meg, hogy egyszerűen elmagyaráztam, hogy hogyan osztjuk el temetési stb. munkánkért kapott összeget a templom, a pap, a kántor között. Mindjárt világosabb lett a helyzet, nem gondolták azt, hogy csak egy valaki keres igen jól egy félóra beszéddel. Ahogy megtörtént az anyagiak felhasználásának bemutatása, sokkal készségesebb segítőket, adakozókat lehetett találni ebben a közösségben. Mostanra mondhatom, hogy bármely egyházközség előtt példaadó az itteniek önállósága, segítőkészsége. A mindennapi dolgok megértésére is kell törekedni, ezzel szerzünk készséget a nagyobb dogok rejtélyeinek megértésére. Életadó Anyánk, Mária, Te el-elgondolkodtál Jézus cselekedetein, Te sem értettél mindjárt mindent, de utánanéztél, utánagondoltál, és meglelted a magyarázatot. Segíts nekünk ebben!

5. Az emmeuszi vendéglőben felismerik, megtapasztalják Jézus jelenlétét.
Ma szinte újkeletű fogalomnak hat az egyházban az a fogalom, hogy valaki tapasztalatot mond. Ez legalább annyira fontos, mint a hit igazságának logikus, értelmes kifejtése. A Neokatekumenális út mondhatni egy cigányasszonynak azzal a kérésével indult, hogy „mutass nekem, egy olyan embert, aki megtapasztalta, hogy Jézus él”? Nem elméletre volt kíváncsi a maga egyszerűségében, hanem egy érthető tapasztalatra. És hallhatott ilyet egy mély válságból kilábaló festőművész szájából, aki el tudta neki mondani, hogy ő megtapasztalta, hogy Jézus él és cselekszik az ő életében. Ez hatott. Az emmauszi tanítványok sem fordultak azonnal vissza, amint szenvedő Megváltóról írt jövendölések magyarázatát hallották. Az volt a fordulat a történetükben, amikor felismerték azt a mozdulatot, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. Akkor már rádöbbentek arra is, hogy lángolt a szívük, amikor beszélt hozzájuk. Tartsuk tehát fontosnak mások tapasztalatát, azáltal is szólhat hozzánk az Isten! Életadó Anyánk, Mária sokszor magánkinyilatkoztatásokkal sietsz az emberek segítségre, segíts konkrétan nekünk is megtapasztalnunk Jézus jelenlétét a szentmiséinken, az életünkben!

6. Megjelenik a 11 apostolnak, bátorságot önt beléjük, békességet hoz, a félelem, bezárkózottság helyett.
A bezárkózottság a depresszió tünete. Nem akar ő semmit, senki nem érdekli, őt se háborgassák. Ezt akár közösségben is át lehet élni. Így tett a tizenegy apostol is. Valószínűleg rövid lehetett az az idő, ami így telt, de megkísértette őket ez a félelem, ami leblokkolja az embert. Sok blokkoltságot látunk magunk körül. Nincsen munkánk, de a ház körül sok mindent megcsinálhatnánk. Ám ehhez sem érzünk erőt. És szinte egymást biztatjuk, erősítjük ebben a csüggedtségben. Szokták mondani, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Azért sokszor nem ilyen egyszerű a dolog, de az is biztos, hogy annyi leleményes embert lehet látni. Van olyan személy, aki valami egyszerű szakmunkával olyan területet talált, ami nagyszerűen biztosítja a maga és a családja megélhetését. Legyünk tehát kezdeményezőek! Jusson eszünkbe Csaba testvér gondolata, hogy nemcsak a rossz cselekedeteink lehetnek bűnösek, hanem a mulasztásaink is! Isten minden embert kreativitásra, alkotásra teremtett, de mindenkinek magának kell megtalálni a maga területét. Életadó Anyánk, Mária segíts nekünk alkotóvá lenni! Nem hangos kiabálóvá, dicsekvővé, hanem csendben, de alkotó módon élni. Te is ezt tetted azáltal is, hogy együtt maradtál az apostolokkal.

7. Bűnbocsátó hatalmat ad, segít legyőzni a jóvátehetlenség érzését, valóságát.
Képzeljük el annak a vasutasnak az érzését, aki miatt kisiklik egy vonat, és több százan halnak meg vagy lesznek nyomorékok, betegek egy életre. Melyik pszichológus tudja ennek az embernek a lelkivilágát helyreállítani? Jézus, aki megannyi alkalommal biztosított bennünket a legnagyobb vétkek bocsánatáról is. Megbocsátott Péternek, aki még azt is letagadta, hogy ismeri őt, megbocsátott Tamásnak, megbocsátott volna Júdásnak is, talán ezért figyelmeztette őt, hogy tudja mire készül. Júdásnak észre lehetett volna vennie magát. Az biztos, hogy a bűnbocsátó hatalom az egyik legnagyobb, amit embernek adott Isten. A zsidók jól tudták, hogy ez isteni cselekvés, ezért ingerelte őket, valahányszor Jézus megbocsátotta a bűnöket. Nos, ilyet adott Jézus a papoknak bűnbocsánat szentségében. Élünk vele, bízunk benne, hogy Isten valóban megbocsát, segít az újrakezdésben? Életadó Anyánk, Mária, segíts bízni! Bíztál Jézusban, Kánában is, pedig addig még nem művelt csodákat, de Te csodára kérted. Kérd Fiadat a legnagyobb csodára, hogy tudjunk a bűneink után újrakezdeni!

8. Megjelenik Tamás apostolnak, aki hívővé válik a hitetlensége helyett.
Hány Tamás nevű van köztünk? Hányan gondolkodunk úgy, mint Tamás? Nekünk fogható, személyes bizonyíték kell. És Jézus nem haragszik ezért, sokszor siet elénk azon az úton, amelyiken mi járunk. Az is igaz, hogy nem vesszük észre. Azt mondjuk, hogy gyógyítson meg engem az Isten, akkor majd hinni fogok benne. Óh Istenem, hányunkat eltemethettek volna már, ha nem kerültünk volna okos, lelkiismeretes orvosok kezébe! Manapság Isten az orvosok kezébe tette azt a csodatévő hatalmat, amit Jézus korában oly rendkívülinek tartottak. Ma is rendkívülinek kellene tartanunk mindig jó irányba vivő beavatkozást. Nem természetes, hogy az orvos megtalálta a betegséget és a gyógymódot. Ha természetes lenne, mindig megtalálná. Nem így van, azért az Isten az megmutatja ma is, hogy Ő az élet és halál ura. Amikor azonban kimenekülünk egy betegségből, meg kellene köszönnünk Istennek! Térdre borulva, úgy mint Tamás. Én Uram, én Istenem.

9. A tó partján már újrakezdték a tanítványok a régi mesterségüket, de az új csodás halfogással emlékeztetést kapnak az emberhalászatra.
Az apostolok újra halásznak, mert élni kell. Aki életben marad, annak az élet megy tovább. Nem kell csüggedni, van tó, és az élelmes a jég hátán is megél! Mondjuk mi. Mégis Jézus segítsége kell újra a tapasztalt halászoknak. És milyen figyelmes segítség, a tó partján sült hallal várja őket. Mégis, ez a figyelmesség is csak egy eszköz, hogy visszatérjenek az eredeti gondolathoz: Én emberhalásszá teszlek titeket. És ezután már nem a halászat szakmai dolgairól esik szó, hanem az emberhalászat megszervezéséről. Az embereknek vezető kell. Mi is tudjuk, milyenek a pásztor nélküli juhok, és a vezető nélküli emberek. Ezt azonban alaposan előkészíti Jézus. Rádöbbent, hogy a vezető is csak ember, őt is meg kell leckéztetnie. Ezért két stáció a kulcsok hatalmának átadása. Életadó Anya, Mária, Te nem voltál ott mindenütt, nem voltál ott a tó parton. Ki kellett nyilvánulnia, hogy más a vér szerinti szeretet és más a kiválasztás alapján való szeretet és megbízatás. Segíts azért a megbízatásainkban is!

10. A kulcsok hatalma, a főpásztori tiszt átadása elűzi a gazdátlanság érzését és valóságát.
A legnagyobb földi hatalom átadásakor miből kell vizsgáznia a megbízottnak? A szeretetből. Néha olyan körülményesek vagyunk, azt hisszük, hogy ilyen meg ilyen képességek kellenek feladataink végbeviteléhez. Sokszor azért nem is kezdeményezünk semmit, mert nem érezzük a kezünkben az megfelelő eszközöket. A megfelelő eszközöket Isten adja. Nem lehet egyetlen ember sem elég felkészült az isteni megbízatásokhoz. Ha valaki felkészültnek érezné magát, az csak emberi gőg lenne. Milyen nagyon kedves fordulatot hozott az egyházunkban Ferenc pápa a maga egyszerűségével! Mekkora szimpátiát ébresztett az ebben bizony megfogyatkozott egyház iránt! Pedig csak néhány nagyon egyszerű cselekedetről van szó. Mégis ezek által is főpásztornak, sőt egy igazi, ma szükséges főpásztornak bizonyult. Életadó Anyánk Mária, segíts minket a szeretet legegyszerűbb cselekedeteit megtalálni, ahogy segítettél a Miatyánkot, Üdvözlégyet imádkoztató Pápánknak is!

11. Az apostolok küldetést kapnak arra a feladatra, amiért Jézust az Atya küldte.
Jézust az Atya világmegváltónak küldte! Hogyan tudnánk mi ebben a küldetésben osztozni? Kár, hogy a nagy feladat gondolata megbénít bennünket. A nagy dolgok is aprólékosan mennek végbe. Mindenkinek meg kell tennie a rá eső részt, és kész. Egy palota sok-sok téglából van, de mindegyik fontos benne. Milliószor látjuk ezt, és elfeledjük. Nagyravágyásunkban azt hisszük, hogy csak nagy feladatok vannak. Mindenkinek a saját körében kell helyt állnia. A felsőpakonyiaknak Felsőpakonyon, a gyáliaknak Gyálon. Mindenkinek ott ahol van. Az egyházban mindig a helyi illetékesség volt érvényben, mint jogi fogalom is. De hasonló ehhez minden.
A már említett gondolat, hogy minden utcának, minden lakótömbnek, észre kellene vennie a maga árváit, szegényeit. Ez lenne az igazi megoldás a szegénységre, az árvaságra. Nincs olyan törvény, amelyik azonnal tudna itézkedni, ha valaki bajba kerül. Csak az emberi együttérzés, jószívűség segíthet. Néha, bajban olyan megdöbbenve tudják észrevenni az emberek, hogy ez működik. Pedig működnie kellene nemcsak a bajban, hanem mindig, állandóan. Életadó Anyánk Mária, segíts minket a küldetésünk, a nekünk kiosztott küldetésünk teljesítésében!

12. Jézus a mennybe megy, hogy helyet készítsen nekünk. Nem kell majd a semmibe hullnunk halálunkkor. Van egy mennyország, nem a mesében hanem a valóságban. Mi a bizonyíték? Oda ment Jézus. Megígérte, hogy ott helyet készít nekünk. Az a Jézus tette ezt, akit nem lehetett becsapni, aki nem akart bennünket sem becsapni, aki nem ígért mesés sikereket, földi javakat, aki nem igényelt magának sem ilyet, aki szenvedő Megváltó volt. Ígért azonban egy helyet, ahol otthon lehetünk mindannyian, ahol helyünk van mindannyiunknak, mert ő helyet készített nekünk. Ahol nem lesz többé sírás, sem gyász, sem fájdalom, ahol letöröl Isten a szemünkről minden könnyet. Hát nem nagyszerű ígéret ez? Hát nem hihető Jézusnak? Nem akárki mondja! Nem színezte ki nekünk ezt a helyet. Nem akarja elvonni a figyelmünket ezzel a dologgal a földi dolgokról. Isten készíti nekünk, és bizonyára több lesz, nagyobb lesz, mint amit mi magunktól el tudnánk képzelni. Életadó Anyánk Mária, segíts nekünk, mert te már elfoglaltad a helyedet ott, ahol azt Jézus elkészítette neked! Engedj annyi vágyat belénk, ami nem vonja el a figyelmünket a földi feladatainktól, de adj elegendő vonzerőt, hogy mindent megtegyünk érte!

13. Az apostolok várakozása Máriával együtt, mert már Mária az Egyház anyja.
Milyen meghitt egy ismerőssel várakozni egy ismeretlenre, aki már ismeri az ismeretlent!
Mária kezdettől fogva bensőséges kapcsolatban volt a Szentlélekkel. Az Ő szeplőtlensége is a Szentlélekkel való bensőséges kapcsolatot jelentette. Minden kegyelmi adomány néven nevezhető a Szentlélek személyével. A kegyelmi állapot is azt jelenti, hogy a Szentlélek lakik bennünk. Egyáltalán nem kellene ismeretlen személynek neveznünk a Szentlelket, hiszen ott van a legbelsőnkben. Életünk minden jó percében együtt lehetünk Vele. De kevés jó percünk van. Ez a baj. Mégis van segítőnk. Mégis van, aki egyáltalán azt mutatja, hogy ez lehetséges. Ez a személy pedig nem más, mint Te, Mária, Életadó Anyánk. Légy velünk Máriás áhítatunkban! Minden nagy szent a nagy tisztelőd volt. A nagyon elfoglalt II. János Pálnak és a többieknek mindig volt idejük rózsafüzér imádságot mondani, és Veled foglalkozni, Veled lenni.

14. A Szentlélek eljövetele a Vigasztaló, az Emlékeztető, a Tanácsadó eljövetelét jelenti.
Milyen nagy kor lehetett az, amikor a világot teremtő és uraló Istennek a Fia, eljött ide a földre, és az emberekkel volt. Ez volt az idők teljessége. Ám a mostani idő is teljes. Most is velünk van egy isteni személy, velünk van itt Felsőpakonyon, itt Gyálon. Ő a Szentlélekisten, Ő nem kisebb a Fiúistennél. „Hiszek a Szentlélekben, Urukban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával.” Mondjuk a hitvallásban. Hát nem bátorító, nem bizalmat keltő mindez? Életadó Anyánk, Mária, segíts minket ebben a bátorságban és bizalomban!


Református


FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

Gyönyörű, verőfényes tavaszi napsütés volt azon a reggelen, amikor 2013. április 21- én vasárnap ünnepi istentiszteletre hívogatta a református templom tornyában megszólaló harang, Felsőpakony lakosait. Kilenc felnőtt konfirmandus döntött arról, hogy a Református Egyház hitvallása szerint a Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség gyülekezetéhez kíván csatlakozni. Névsor szerint: Asztalosné Lutter Szilvia, Ecsődi Miklós, Friedmann Balázs, Garami Melinda, Kollár István Patrik, Kovácsné Buzás Éva, Pető Istvánné, Tóth János és Tóth Károly - ők kilencen készültek fel, hogy személyes bizonyságtételükkel és hitvallással kötelezzék el magukat az élő Isten és a jelenlévő, szép számmal összesereglett gyülekezet előtt. Vizi János lelkipásztor igehirdetésével kezdődött el az ünnepi alkalom. Prédikációjában az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben található etióp főember hitre jutásáról beszélt, aki az Isten keresésében eljutott a megoldás kulcsához: Jézus Krisztus megismeréséhez. Hosszú kilométereket tett meg, hogy eljusson a jeruzsálemi templomba, Bibliai tekercset vásárolt, s olvasta a hazafelé vezető úton. Isten pedig látva a vágyakozást a szívében, elküldte hozzá egyik élő hitű emberét, aki elmagyarázta neki Isten Igéjét. Az etióp főember hitt Isten Igéjének, megértette, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, aki azért jött le erre a földre, hogy életét adja minden ember bűnéért, vállalva értük és őérte is a bűn büntetését. Hitéről bizonyságot tett, és megkeresztelkedett, és már boldogan, örömmel folytatta útját – Jézussal a szívében. Felnőtt konfirmandusaink is megtalálták az Isten házába vezető utat, Bibliát kaptak a gyülekezettől, amit naponként olvashatnak, és itt a gyülekezetben magyarázatot is hallhatnak mindarról, amit nem értenek. A hit pedig Isten ajándéka, s annak adja, aki őszintén kéri. Jézus Krisztussal pedig teljes lesz az életünk.
Az igehirdetés után a konfirmálók kijöttek az Úr asztalához, és sorban elmondták bizonyságtételükben, hogyan kerültek ebbe a gyülekezetbe, mi mindent értettek meg eddig Isten Igéjéből, beszéltek Istennel való kapcsolatukról, vágyaikról és voltak közöttük olyanok is, akik már arról is szólhattak, hogy Jézus Krisztust befogadták az életükbe, Aki új és örök életet adott nekik. A gyülekezet örömmel, meghatódottan és Isten iránti hálaadással hallgatta bizonyságtételüket.

Kollár István Patrik, Garami Melinda, Friedmann Balázs és Ecsődi János a keresztség sákramentumában is részesedtek. Ezután a konfirmálók hitvallása és fogadalomtétele következett, majd a lelkipásztor egy-egy Igével áldotta meg őket, és Fitos Levente gondnokkal átadták a gyülekezet ajándékát, a Bibliát és az emléklapot.

A gondnok úr a Presbitérium és a gyülekezet nevében elmondott szívből jövő és szívhez szóló köszöntése után a gyülekezet énekkara a Találkozni jöttem veled, Istenem kezdetű és az Új szívet adj, Uram énnekem négyszólamú énekkel szolgált a konfirmandusok és a gyülekezet felé. (Vezényelt: Ács Zoltánné, gitáron játszott: Viziné Surányi Erika). Az istentisztelet a Himnusz és a záró ének eléneklésével és áldással fejeződött be. Az ÚR Isten ma is csodálatosan munkálkodik az emberek és a gyülekezet életében is. Övé legyen a dicsőség!!!

Jézus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyei Atyám előtt…” Máté 10:32

Vizi János
református lelkipásztor


Pünkösdi szívvizsgálat

„Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.” (Példabeszédek 23, 26)

Újból pünkösd ünnepéhez közeledünk. Ezzel lezárul az ünnepes félév, ami advent vasárnapjával kezdődik. A lassan mögöttünk levő ünnepeink arról szólnak, hogy mit tett Isten értünk, mit adott ő nekünk karácsonytól pünkösdig. Az Ő része nyilvánvaló, mégis miért nem látszik ez meg sokszor a mi életünkben? Miért van az, hogy emberek elindulnak a hit útján, de utána megtorpannak? Miért van az, hogy a konfirmálók rendszeresen járnak a felkészítő alkalmakra, és a konfirmáció után eltűnnek többnyire a gyülekezetből? Vannak, akik szépen tudnak beszélni Istenről, mégis hiányzik valami az életükből. Miért sodródnak olyan sokan el a hit útjáról? A választ abban kereshetjük, hogy nem adták oda szívüket Istennek. Isten ide adta nekünk egyszülött Fiát, benne megkaphatjuk bűneink bocsánatát, az örök életet is ideadta és elküldte a Szentlelkét. Nekünk csak annyit kellett vagy kellene tenni, hogy adjuk oda a szívünket. Aki a szívét nem adja, az ünnepelhet karácsonyt, nagypénteket, húsvétot, pünkösdöt, de ezek semmit sem jelentenek számára és elsodródik a hit útjáról. Isten azért kéri a szívünket, mert az ókori gondolkozás szerint a szív nemcsak az érzések kiindulópontja volt, hanem az ember egész lelki életének a központja. A szívben születnek a gondolatok is, a döntések is. A szívét a legtöbb ember nehezen adja oda másnak. Az eszünket könnyebben oda adjuk, például olvasunk vagy tanulunk valamit, valamennyire egyet is értünk vele, esetleg le is vizsgázunk belőle. De úgy mélyen, a szív szintjén talán nem érint az egész. Az is lehet, hogy valaki bekapcsolódik egy gyülekezetbe, tán még szolgálatot is vállal, de belül a szíve nem vesz részt a vállaltakban. Ezért ha valami miatt megsértődik, akkor abba is hagyja a szolgálatot. Van, aki azért hagy ott egy gyülekezetet, mert megkérték, hogy egy székkel üljön tovább. Aki azonban a szívét odaadta, az mindent odaadott, az önmagát teljesen adta. Ez után már nem kérdés, hogy a szabadidejéből mennyit fordítson Isten céljaira. Ha kell, az egészet is odaszánja Neki. Olyan gyülekezeti tagunk is van, aki a szabadságából is tud adni néhány napot az Isten ügyéért, mert odaadta a szívét. Akinek a szívemet odaadom, annak szívesen adok mindent, öröm számomra, ha örömet szerezhetek. Csak aki így odaadta a szívét Istennek, az tud nagy dolgokat is megfogadni. Akkor nem lesz felesleges a konfirmációi fogadalom, vagy az úrvacsoravételkor tett ígéret.

Ha valaki vissza tud emlékezni arra az időre, amikor szerelmes volt, jobban meg tudja érteni ezt a bibliai verset. Semmilyen áldozat nem sok, amit tehetek, azért akinek odaadtam a szívem. Nincsenek túl drága dolgok, amivel a másiknak örömet szerezhetek. Nincs túl hosszú út, nincs éjszaka, nincs hideg, csak együtt lehessek azzal, akié a szívem.

Ha valaki a szívét odaadta Istennek, annak nem nehéz az egyházat sem anyagilag támogatni. Ez a titok nyitja: tudom, hogy Jézus drága vérével kifizette a váltságdíjat, kihozott a halálból, a kárhozat rabságából, a pénztárcám is az Övé lett. Így ha jön olyan idő vagy alkalom, amikor szükség van valamire, ami nálam van, ami az én pénztárcámban van, akkor természetesen adok. Vannak olyan gyülekezetek, ahol a lelkipásztort nem a gyülekezet fizeti, hanem néhány gyülekezeti tag a tizedéből tartja el. Nemrégiben beszélgettünk és valamelyikük azt mondta: „én ezt a pénzt nem X-nek adom, hanem Istennek.” Így könnyebb adni, így nem tartjuk számon, így a legtermészetesebb módon segítünk. Aki a szívét az Úrnak adta, az mindenét Neki adta. Azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaltuk már milyen más, ha valaki úgy végzi a munkáját, úgy él egy családban, egy gyülekezetben, hogy a szíve benne van mindenestől, vagy csak a kötelességét teljesíti. A szívünket odaadni Istennek egy nagy változást jelent, azt jelenti, hogy fenntartás nélkül a rendelkezésére bocsátom magamat az Úrnak. Isten ezt a nagy változást akarja kimunkálni az életünkben, ehhez adja az Ő Lelkét!

Sok akadálya is lehet annak, hogy odaadjuk a szívünket Istennek.

Egyik, ha valaki úgy él mintha nem lenne szíve. Van, akinek az életét csak az ész irányítja. Mindig pontosan kiszámítja, hogy mit tegyen és mit nem, minek van következménye és minek nincs, úgy él mintha nem is lenne szíve. Szoktuk is mondani: ez egy szívtelen ember. Egyszer temetett egy lelkipásztor egy ilyen embert, a temetésén azonban csak négyen voltak. Másik akadály, ha valaki elveszíti a szívét. Például elveszít valaki egy hozzátartozót, és soha nem tudja kiheverni. Ismertem egy nénit, aki fiatalon elveszítette egyik gyermekét, attól kezdve csak vele foglalkozott, hiába volt még két életben levő gyereke, azok nem érdekelték. Nem szabad a szívünket otthagyni egy halott hozzátartozónál, ha még olyan drága is volt, amíg élt. A szívből csak egy van, nem pótolható semmivel. Hol van a mi szívünk? Jézus a Máté evangéliumában azt mondja: „ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” Isten nem önző módon kéri a mi szívünket, hanem a mi érdekünkben. Aki odaadja, az tapasztalja, hogy Isten erősíti, tisztogatja. Keressünk egy kis csendet és kérdezzük meg magunktól: kié a mi szívünk? Bárcsak őszintén válaszolhatnánk: Uram a tied!


Református hittantábor:

Időpontja: 2013. június 24-28.
Helye: Fülöpháza
Költsége: a tavalyi áron 16.000 Ft/fő.
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.
Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Június 2.); Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.

CSALÁDOS HÉTVÉGE:

Időpontja: 2013. június 28-30. (péntek-vasárnap)
Helye: Fülöpháza
Költsége: Felnőtt: 2.000.-Ft/fő/nap; Gyermek: 1.500.-Ft/fő/nap
Útiköltség: családok maguk állják

MEGHÍVÓ

Hittanévzáró istentisztelet, szeretetvendégséggel.
2013. Június 2. vasárnap 10 óra
Ebben az időpontban tartjuk a hittanévzáró istentiszteletünket a református templomban, melyre szeretettel várjuk a hittanos gyerekeket, szüleikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel és testvéreikkel együtt! Ekkor kerül sor a jutalmak kiosztására is!
Az alkalom végén szeretetvendégség lesz, aki szívesen hozzájárul egy tálca süteménnyel, annak előre is köszönjük fáradságát és szeretetét!

Vizi János
református lelkipásztor


Könyvtár


„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”

Csodálatos délelőttöket töltünk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban péntekenként 10 órától.
A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre. Így az édesanyák könnyen megtanulják azokat.
A foglalkozásokon mindig élő énekszó és hangszer hallható, ezeket a hangszereket a gyerekek is kipróbálhatják, játszhatnak, ismerkedhetnek velük - furulya, citera, gitár, metalofon, különböző ritmushangszerek.
A tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekeknek nem kötelező csinálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek.
Ezek a foglalkozások leginkább a 0-3 éves korosztálynak és szüleiknek szól, de jól érzik magukat a nagyobb gyerekek is. Ebben az életkorban kitartó figyelemről egyáltalán nem beszélhetünk. A közös éneklés, a játék, a mozgás a fő szempont mindenek előtt, de fontos az áhítatos csend is, ami gyakran varázslatként megszületik. A foglalkozások zenei anyagát az ölbeli játékok és a népdalok adják. Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítjük. Ezek mindig „kétszemélyes” játékok, a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik, még a kisebb óvodások is szívesen játsszák az ilyeneket. Ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb-játékok stb. Valamennyi ölbeli játék egy-egy miniatűr „dráma”. Kezdete van, fokozódó feszültsége, majd végül csattanója, örömteli oldódása. A kisgyermek számára ezek a mozgásos-énekes vagy mondókás játékok jelentik a művészeti nevelés csíráit. A játékok érzelmi hatása hozza számukra azt a katarzist, amit a felnőttnek egy színdarab, vers, regény, egy festmény, zenemű vagy bármely más művészeti alkotás jelenthet. A kisgyermeknek fontos, hogy a hozzá érzelmileg legközelebb álló felnőttel, szülővel, nagyszülővel élje át ezt az örömet.
Szeretettel várok minden új és régi családot egészen június végéig, egy kis nyári szünet után pedig szeptembertől!

Czapári Zsuzsanna

www.ringato.hu
http://facebook.com/ringato

További információk:
Dr. Gállné Gróh Ilona
alapító, programvezető
Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány
ili@ringato.hu
+36-30/600-87-55


Civil


A Darumadár Nyugdíjas Klub áprilisa

Április 11-én 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt, ahol a Gyulán nyaralók számoltak be élményeikről, és arról, hogy milyen jó volt barátokkal, ismerősökkel elmenni pihenni. Horváth Gergő alpolgármesterünk tisztelte meg látogatásával klubnapunkat, és a közelgő „Föld Napjára” szervezett szemétgyűjtésre invitálta a tagságot. Ezt a látogatást 18-án is megismételte.
Április 18-án Lőrentei Erzsike a kedvezményes nyaralásokról tájékoztatta a tagságot, egyéb programokkal együtt. Meglepetésvendég is érkezett hozzánk, a súlyos betegségből felépült Gombik István. Jó volt látni, hogy újra olyan volt, mint régen – vidám és egészséges! Czirják Esztike a 22-én kezdődött ingyenes vöröskeresztes ruhabörzére hívta fel a figyelmet.
Április 23-án fürödni mentünk Tiszakécskére, nagyon szép időnk volt.
Április 25-én délelőtt a Turay Ida-bérletesek operett kavalkádot láthattak. 15 órától vezetőségi ülés, 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt, ahol már a májusi programokat beszéltük meg.

Május 2-án 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt. Megbeszéltük a következő napok teendőit, utána Deákné Irmuska és Kerekesné Irmuskánk névnapjuk alkalmából megvendégelték a tagságot itókákkal, üdítővel, valamint fincsi sajtos és töpörtyűs pogikkal, ropival, puszedlivel kényeztettek minket. (Megszerveztük a május 28-ai tiszakécskei fürdést is!)

A hideg tél után szinte átmenet nélkül nyár lett. Gyorsan kell ültetni a palántákat és a szép virágokat, hogy színessé tegyük házunk táját.

Kovácsné Németh Ilona


Sport


Hátbelső


A színpadon a Jamland hip-hop tánciskola!– A színpadon az L. V. Team!

Az L. V. Team… !Ez a csapat két éve dolgozik együtt ebben a felállásban. Ezalatt a 2 év alatt többszörös magyar bajnokok lettek, megszámlálhatatlan versenyen értek el első helyezést. Köztük a tavaly megrendezésre kerülő ESDU világbajnokság magyarországi versenyén is. De nem csak hogy megnyerték, megkapták a 110 induló csapat közül a legjobb show különdíjat, és kvalifikálták magukat a horvátországi világbajnokságra, ahol tavaly 3. helyezést értek el, és jelölve lettek a legjobb koreográfia különdíjára is. Ezt a kvalifikációs versenyt idén is megrendezték, és sokkal több induló közül ismét az L.V.-Team került ki első helyezettként, így idén is indulhatnak a horvátországi ESDU világbajnokságon. Felsőpakony nagyon is érintett a témában, ugyanis a csapat két tagja felsőpakonyi: Ceglédi Krisztina és Csepcsényi Zsolt.

Ugyan a részvételüket kivívták, de a versenyre kiutazást, szállást, és egyéb költségeket sajnos önköltségből kell megoldaniuk, ami nem jelentéktelen összeg, ezért egy jótékonysági táncgála keretein belül próbálták összegyűjteni az összeg egy részét.

Több Jamland-es csapat, és önálló táncos - köztük természetesen az L. V. Team is – fellépett a rendezvényen, valamint több felsőpakonyi tehetség. Boros Eleonóra két tánciskolája, a B-Elli Dance, és a Hottie Girls, valamint a Tornádó 2000 SE is.

Fergeteges táncokat láthattunk, pörgős zenékkel, sokszor nyakatekert koreográfiákkal. Jómagam a műsorvezetői szerepet sutba dobva, kiugrottam tűsarkú cipőmből, hogy együtt táncoljak a csapatokkal. (Persze mindezt a háttérben.)

A rendezvény végén, gyors számlálás után, örömmel szembesültünk az eredménnyel: a szükséges összeg csaknem egyharmadát “összetáncolták”.

Ezúton is köszönjük mindenkinek aki megjelent, és ezzel támogatta a csapatot!

Szurkoljunk nekik, hiszen hamarosan útra kelnek, hogy Horvátországból ezúttal – legalábbis ahogy nekem megígérték – „hoznak valami aranyat”.

Sok sikert L. V. Team!

Józsa Anett


Hátlap


Varga Imre Lajos
mindkét beküldött verse helyet kapott a XVI. Aquincumi Költőverseny döntőjén - 2013. május 12-én. A „Szánd a bolondot…” című művével harmadik helyezést érte el, és elnyerte a bronzzal ékesített babérkoszorút. A díj mellé még megkapta Kőnig Róbert munkácsy díjas festőművész szép akvarelljét.
Verse a többi díjazott művével együtt az Ezredvég irodalmi folyóirat következő számában lesz olvasható.
Ezúton gratulálunk az elért eredményhez! További sok sikert kívánunk!
VBA


2013_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)