Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_08_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 8. szám, 2013. október

Lapzárta: október 3

Szerkesztőbizottsági: október 10 13.30


Következő lapzárta:


Fedlap


Fedbelső

KÉRJÜK, TÖLTSE KI AZ AGORÁHOZ MELLÉKELT KÉRDŐÍVET!
A KITÖLTÉS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A TUDNIVALÓKAT!

Tisztelt Lakosok!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a településen élő emberek életét, - a lehetőségekhez képest, - kényelmesebbé, a közös ügyeink intézését gyorsabbá és hatékonyabbá tegye. Ezen cél elérése érdekében az Önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy kérdőívek formájában kérdezi ki a Tisztelt Lakosság véleményét, így sokkal hatékonyabban tudjuk képviselni településünk lakóinak érdekeit. Számunkra fontos, hogy mit gondol közös ügyeinkről, a településsel kapcsolatos szolgáltatásokról. Ezért kérem, hogy éljen a lehetőséggel és mondja el véleményét! Jelenleg az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos megelégedettséget vizsgáljuk, így a háziorvosi, a gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatosan fejezheti ki véleményét.

FONTOS tudni, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes alapon működik, nem kötelező érvényű. Ebben az Agorában három, felül összetűzött dokumentumot kell találnia. Minden oldal más-más szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Amennyiben mégsem találja saját kérdőívét, úgy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhet újat. Csak az eredeti önkormányzati bélyegzővel ellátott kérdőíveket fogadjuk el, ezért kérem, hogy a kérdőíveket ne sokszorosítsák. Amennyiben kérdése merül fel a kérdőívvel, annak kitöltésével kapcsolatosan, úgy hívja a 06 29/317-131 telefonszámot. A kitöltött kérdőíveket a megadott határidő lejártáig vissza kell juttatni a Polgármesteri Hivatalba (a határidőt a kérdőíven találja meg). Ezt megteheti személyesen, ügyfélfogadási időben, illetve levélküldemény (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.) útján is.

Segítségét ezúton is megköszönöm!

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Önkormányzat

Hulladékgyűjtés októbertől péntekenként

2013. október 1-től változik a hulladékszállítás rendje: Felsőpakonyon az eddig megszokott szerdai nap helyett pénteki napon kerül begyűjtésre a háztartási hulladék. Kérjük, hogy a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek a kukákat az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.


Figyelem! A támogatás utalásához szükséges ellenőrizni az ügyfél-nyilvántartási adatokat!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az egységes területalapú támogatást igénylő gazdák figyelmét arra, hogy az előlegfizetés zökkenőmentes utalása érdekében szükséges ellenőrizni a Hivatal számára megadott minden elérhetőséget, különös tekintettel az e-mail címre valamint a belföldi fizetési számlaszám érvényességre.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a természetes személyeknek (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak) a G1010-01 jelű „Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem – természetes személyek számára” elnevezésű, míg nem természetes személyeknek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01 jelű „Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem – nem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatványon lehet megtenni. A nyomtatványok elérhetőek a www.mvh.gov.hu honlapon.


KIVONAT A 2013. SZEPTEMBER 11. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2013. I. félévi költségvetési beszámolóját, annak mellékleteit elfogadja. A beszámoló az alábbi sarokszámokat tartalmazza: (Önkormányzat: 165.081 ezer Ft szakfeladaton elszámolt bevétel, 172.333 ezer Ft szakfeladaton elszámolt kiadás), (Polgármesteri Hivatal: 41.092 ezer Ft szakfeladaton elszámolt bevétel, 41.004 ezer Ft szakfeladaton elszámolt kiadás), (Mesevár Napköziotthonos Óvoda 37.661 ezer Ft szakfeladaton elszámolt bevétel, 37.665 ezer Ft szakfeladaton elszámolt kiadás), (Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház: 7.443 ezer Ft szakfeladaton elszámolt bevétel, 7.385,- e Ft szakfeladaton elszámolt kiadás)
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. §-a alapján működőképességet szolgáló támogatás iránt kérelmet nyújt be.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Délegyháza Községgel és a Taksony Nagyközséggel történő közös Önkormányzati Társulás létrehozását megfontolja, azonban az Alapító okirat aláírása előtt még más hulladékgazdálkodási szervezet/társulat ajánlatát is megkéri. A képviselő-testület a rendelkezésére bocsájtott társulási megállapodás okiratát megtárgyalja, és a csatlakozásról később dönt.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Márai Sándor utca és a Balassi Bálint utca sarkán elhelyezendő 1 db közvilágítási lámpa, továbbá a Vecsési dűlőn (079/2 hrsz-ú) önkormányzati úton 3 db közvilágítási lámpa elhelyezésére árajánlatot kér. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg az árajánlatot követően, hogy a költségvetés lehetővé teszi e az imént felsorolt közvilágítási lámpák részben, vagy teljes egészében történő elhelyezését. A testület az árajánlatok rendelkezésre állásakor hagyja jóvá a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötését.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az .A.S.A. Magyarország Kft. 2013. szeptember 05-én tett ajánlatát elfogadja, a közszolgáltatási szerződését 2013. december 31. napjáig meghosszabbítja. A testület a következő ürítési díjakat hagyja jóvá: 60 l edény egyszeri ürítési díja: 215 Ft/ürítés + ÁFA, 110/120 l edény egyszeri ürítési díja: 281 Ft/ürítés + ÁFA, 240 l edény egyszeri ürítési díja: 487 Ft/ürítés + ÁFA. A Testület vállalja, hogy 2013. IV. negyedévére vonatkozóan az Önkormányzat által fizetendő díj a Szolgáltató részére 1.245.000 Ft + ÁFA. A képviselő-testület vállalja, hogy az imént említett díjat biztosítja a költségvetésében havi 415 ezer Ft + Áfa erejéig.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. évi közmeghallgatás időpontját 2013. október 11. péntek 17 órában határozza meg. Helyszíne az általános iskola aulája. A testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közmeghallgatás időpontjának kihirdetéséről.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező

a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Figyelem! Változás a pályázat benyújtásának rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!!! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati űrlapot a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. További információ a 29/317-131-es telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának ideje: 2013. október 14.- 2013. november 15. péntek 12 óra!

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

dr. Göndör-Kökény Katalin sk. jegyző


Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok!

Polgármesteri beszámoló 2013.

Tisztelt Képviselő-testület, Pénzügyi és Ügyrendi Ellenőrző Bizottság, Szociális és Rehabilitációs Bizottság és Intézményvezetők!

A beszámolóm 2012. 09. hótól 2013. 09. hó 30-ig terjedő időszakról szól. A 2012. évet nehezen, pénzügyi nehézségekkel küzdve, de intézményrendszerünket működtetve Önkormányzatunk átvészelte. 2013. januárjában hozzákezdtünk az egész évet átfogó költségvetésünk kidolgozásához. Az Önkormányzat részére szolgáltatott adatokból is egyértelműen kitűnt, hogy a Kormány költségvetési rendeletében foglaltak szerint Önkormányzatunk is megszorítások elé néz.

A 2013. év költségvetési fő számai.
Az Önkormányzat bevételei 339 millió Ft. Az előző évhez képest, mintegy 208 millió Ft-tal kevesebb lesz.

Az állami támogatás összességében 94.166 ezer Ft, ami szintén 63 millió Ft-tal kevesebb lett az előző évi támogatásnál.

A helyi adóbevételeinket, mintegy 79 millió Ft összegre terveztük, ebből a gépjármű adó bevételeink 11 millió Ft-ot tesznek ki.

A honvédségi bázison, amely az Önkormányzat ipari területét képezi 2013-ban 27 bérlő van jelen. A bérleti díjból 20.500 ezer Ft bevételünk keletkezik. A bérlők egy része állandó jelleggel cserélődik, gazdasági helyzet eredménye képen. A bérleti díj egy része mindig késedelmesen kerül megfizetésre. Ezen felül az Önkormányzatnak más forrásból várható bevétele nem származik.

A település általános iskolájának működtetését a képviselő-testület határozata értelmében átengedtük állami működtetésbe. Az iskola működéséhez 1.440 ezer Ft-ot utalunk át minden hónapban. Az iskola átadása előtt az épület fűtéskorszerűsítését elvégeztük, költségeit pályázatból származó pénzeszközből és mintegy 15 millió Ft önkormányzati saját forrásból biztosítottuk. Az újonnan felszerelt gépészet és a szigetelés bizonyára jelentős mértékű fűtésszámla megtakarítást eredményez, nem beszélve a szemmel látható esztétikai minőségváltozásról. Az iskoláskorúak gyermekétkeztetését 161 fő veszi igénybe, ebből 70 gyermek teljesen ingyenesen jut az étkezéshez, 24 fő 50 %-át fizeti a nyersanyag norma költségeinek, 67 fő pedig teljes nyersanyag norma szerinti költséget fizeti.

A gyermekétkeztetés az Önkormányzatnak 19.705 ezer Ft-ba kerül évente, melyből a szülők 12 millió Ft-ot fizetnek.

Az Óvoda várható kiadásait 81.537 ezer Ft-ra terveztük. Ez a működési költség is mintegy 10 millió Ft többlet kiadást jelent az előző évihez képest.

Az Óvoda költségvetése 46.716 ezer Ft Állami támogatásból és 24.821 ezer Ft Önkormányzati támogatásból tevődik össze.

A gyermekétkeztetés az óvodás korúaknál 18.633 ezer Ft-ot tesz ki, melyből a szülők, mintegy 10 millió Ft-ot fizetnek be.

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház teljes kiadásai 14.694 ezer Ft, az Állami támogatás 3.887 ezer Ft, Önkormányzati saját erő 10.807 ezer Ft. A könyvtár épületének berendezéseinek felújítására és a könyvállományának kiegészítésére, egy részének cseréjére nem áll fedezet az Önkormányzat részéről, ez irányú munkálatok elvégzésére pályázat sem került kiírásra.

Csecsemővédelmi Tanácsadó teljes kiadásai 5.618 ezer Ft, a TB a kiadásokhoz 3.600 ezer Ft-ot biztosít. A védőnő részére 28 ezer Ft béremelést hagyott jóvá az Állam, amit szintén Önkormányzatunknak kell előteremteni a 27 %-os járulékával együtt. (Megjegyzem, nem a béremelést irigylem a védőnőtől, hanem hiányolom az emelés összegének az Önkormányzatunkhoz történő utalását.)

Az Önkormányzat hitelállománya az előző évekhez képest csökkent, köszönhető a Kormány adósságrendezési konszolidációjának, de még így is tetemes mennyiségű hitelállomány maradt, melynek összege 413.807 ezer Ft. Ennek lejárati ideje 2017. év lesz, és a visszafizetés egy összegű. A hitel éves kamatkiadása 13 millió Ft, szintén az Önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. A hitel felvételét az előző időszak Önkormányzata vette fel, nem számolva a visszafizetés nehézségeivel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve a visszafizetés időszakában sem lesz fedezet a hitel kiegyenlítésére. Az ebből adódó problémák elkerülése végett már két alkalommal írtunk levelet a Belügyminisztériumnak és egy alkalommal Pest Megye Közgyűlés elnökének, hogy a Kormány fontolja meg és egy második konszolidáció keretében az önkormányzatok fennmaradó hitelállományát, részben, vagy teljes egészében kiegyenlítse.

Az önkormányzatok időszakonként kerülnek olyan helyzetbe, hogy a részükre utalt állami támogatás adott időszakban nem elegendő a bérek és járulékaik és számláik kifizetésére.

Önkormányzatunk is belekerült ebbe a helyzetbe, így a fizetésképtelenség elkerülése végett 10 millió Ft likvid hitelt vettünk fel, melyet 2013. december 31-ig kell vissza fizetnünk, ennek kamata 350 ezer Ft.

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én a 2013. év költségvetésének félévi beszámolóját 165.081 ezer Ft bevétellel, és 172.333 ezer Ft kiadással elfogadta.

A képviselő-testület pénzügyi helyzetünk némi rendezése, enyhítése céljából működő képessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtott be, 35 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igénylésére.

„Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szociális, Gyermekjóléti, Családvédelmi stb.) feladatokat látta el Felsőpakony részére. A képviselő-testület döntése értelmében a közös feladatellátást megszüntettük és 2013. szeptember 01-től önállóan látjuk el ezeket a feladatokat. Az óvodával egybeépített szolgálati lakásból alakítottuk ki a Szociális és Családvédelmi irodát. Az iroda vezetésével Kronvalter Emíliát bíztuk meg. A szolgálat egy fő családsegítő, egy fő főállású és egy 4 órás szociális gondozóval működik.

Feladatkörükbe tartozik a kilátástalan helyzetben lévő családok és a családban élő és elhelyezett gyermekek életkörülményeinek áttekintése és lehetőség szerinti segítése. A szociális gondozók feladata a magatehetetlen, főleg időskorú emberek ellátása, életkörülményeinek javítása. A két szociális gondozó felváltva, az elesett emberek megsegítésére éjjel-nappal rendelkezésére áll. Az ellátásra szorulókat segélyhívó telefonnal láttuk el, melyen éjjel-nappal a telefonokba beprogramozott számon segítséget kérhetnek és segítségre számíthatnak.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának működése:
A Kormány határozata több részre osztotta Önkormányzatunk feladatellátásának kezelését. Önálló bankszámlával, adószámmal és működési engedéllyel láttuk el intézményeinket. Különválasztásra került az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal is.
Ennek a rendszernek a beindítása rengeteg plusz feladatot hárított és hárít a mai napig is Önkormányzatunkra, különösen a pénzügyi osztályunkra.

A Polgármesteri Hivatal 1 fő jegyzővel, 2 fő csoportvezetővel, 7 fő igazgatási és pénzügyi előadóval, 1 fő kézbesítő és takarítóval látja el a rábízott feladatokat és fogadja az ügyfeleket. Az Önkormányzat munkáját és irányítását a polgármester, az alpolgármester és a képviselő-testület 5 tagja látja el.

Az Önkormányzat gazdálkodása rendkívül szigorú feltételek mellett csak a legszükségesebb kiadások és fejlesztések végrehajtása mellett történik, de még így sem tudjuk a működésünk feltételeit szolgáló számlák kiegyenlítését időben és fizetési határidőre kiegyenlíteni.

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működését a pénzügyi helyzetünk figyelembe vételével is jónak ítélem.

Az Önkormányzat intézményeinek és közterületeinek karbantartását rendszeresen elvégezzük.

2013. június 10-én Önkormányzatunk felvette a Nagyközségi címet, így ezentúl a településünk megszólítása „Felsőpakony Nagyközség”. A cím elnyerése az Önkormányzat számára többletfinanszírozást nem jelent, de úgy gondolom, hogy a település adottságai, az itt lévő lakóingatlanok és környezetünk megérdemli e kiemelt cím használatát. A Nagyközséggé válást 2013. június 15-én Önökkel és meghívott vendégeinkkel méltóan megünnepeltük.

Köszönöm a település lakóinak, az ünnepség előkészületeként környezetük szebbé tételét, és az ünnepségen történő részvételét. Különös tekintettel köszönet illeti azokat a felsőpakonyi lakókat, akik idejüket, munkájukat nem kímélve részt vettek az ünnepség lebonyolításában. Köszönet a fellépőknek, és a vállalkozóknak a támogatásért.

Mesevár Napköziotthonos Óvoda:
Működése szakmai szempontok figyelembe vételével megítélésem szerint jónak mondható. Ezt bizonyítja, hogy az óvónők, dajkák és a kisegítő személyzet felkészültsége jó. Ez különösen lemérhető a kikerülő gyermekek fejlődési szintjén. Az előző években nem állt módunkban szükség szerint minden gyermeket felvenni az óvodába. A Kormány határozata értelmében 2014. szeptember 1-től minden 3 évet betöltő gyermeket kötelező lesz felvenni az óvodába. Megjegyzem a feltételek biztosításához szükséges pénzeszköz biztosításáról a Kormány nem rendelkezett. Igyekszünk idő előtt felkészülni a Kormány határozatának betartására, hiszen mi is tudjuk, hogy ez nagy segítség lesz egyes családoknak a gyermekelhelyezésében. Kialakítottunk az óvodában, egy plusz csoportot, így 6 csoport működik óvodánkban, és ezzel remélhetőleg eleget tudunk tenni mind a Kormány mind a Szülők igényeinek. Jelenleg az óvodánkban 138 gyermek került elhelyezésre.
Felszereltsége, épületnek állaga némely területen jónak, talán kielégítőnek, de a legtöbb esetben fejlesztésre szorulónak mondható.
Az óvoda épületének szigetelésére, az ablakok cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére pályázatot nyújtottunk be, de sajnos egyetlen egy Pest megyei települést sem részesítettek kedvező elbírálásban.
Az óvoda udvarán lévő játékokat felújítottuk, karbantartjuk, az udvaron lévő növényzet gondozzuk.

Csecsemővédelmi Tanácsadó:
A településünkön a született gyermekek egészségügyi állapotának figyelemmel kísérését dr. Somló Pál gyermekorvos és Gálné Czető Éva védőnő látja el. Ők végzik az az iskolai egészségügyi feladatokat is.

A tanácsadó épületét Önkormányzatunk értékesítette, felújítására már nem költöttünk, de helyette az általános iskola Iskola úti bejáratánál található szolgálati lakásból alakítjuk ki az új minden követelménynek megfelelő és korszerű tanácsadót. A tanácsadó előtt parkolót is ki fogunk alakítani a gépkocsival érkező szülők számára. A tanácsadó rövidesen átadásra kerül.

Házi orvosi és házi gyermekorvosi, fogászati feladatok ellátása: Az orvosi rendelőn, melyben az orvosok feladataikat ellátják, egy nagyfokú felújítást kellene végrehajtani, de az Önkormányzatnak jelenleg nem áll rendelkezésére az anyagi forrás, és pályázat sem került kiírásra ezen munkálatok elvégzésére.

Önkormányzatunk az egészségügyi szolgálatot ellátókkal feladat-ellátási szerződést kötött. Minden bérlő bruttó 50 ezer Ft/hó hozzájárulást fizet az épület és az Önkormányzat tulajdonát képező berendezésekért. Az Önkormányzat vállalta, hogy a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozza, az átadást követően egyszeri alkalommal elvégzi a helységek tisztasági festését, karbantartási munkáit, majd ezt követően a bérlő köteles ezen munkálatokat elvégezni, beleértve az 5 ezer Ft alatti karbantartási munkálatokat is.

Ha az orvos helyettesítésére kerül sor, a feladatot ellátó orvosnak kötelezettsége az Önkormányzat számára írásban bejelenteni a helyettesítés idejét, időtartamát, és a helyettesítést végző orvos nevét. Az orvos csak olyan orvossal köthet helyettesítési szerződést, aki feladatellátásához szükséges végzettséget igazoló okirattal rendelkezik.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozik még a Felsőpakonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely 4 főből áll (Szabó József elnök, Kempf-Gyüge Szilvia, Lisóczki Tímea és Leiner Attila). Működésükhöz szakmai segítséget a jegyző dr. Göndör-Kökény Katalin nyújt. 2013-ban a költségvetésük 221.030 Ft, év végén ezt általában egy ugyanilyen összeggel a kormányzat ki szokta egészíteni. Költségvetésüket önállóan tervezik meg, ennek köszönhetően rendelkezésre álló pénzeszközök felett is övék a rendelkezési jog. Az idei évben a Csabai Kolbászfesztiválra látogatnak el. Egy fotópályázatot írtak ki, amely megjelent az AGORA c. újságban, az elbírálást követően ennek díjazását költségvetésükből biztosítják.

A Felsőpakony belterületén élő lakosokat érintő csapadékvíz elvezetés finanszírozását szolgáló az LTP-vel kötött szerződéseik lejártak. Az Önkormányzat részéről a szerződések felmondásra kerültek-kerülnek. Feldolgozásuk az OTP Banknál folyamatos, a feldolgozást követően a kedvezményezett részére (Magyarországi Volksbank Zrt.) átutalásra kerül a megtakarított összeg. Az átutalt megtakarítások csökkenteni fogják az Önkormányzat hitelállományát. Sajnos az előd önkormányzat által vállalt 2.390 Ft/hó/fő összeg kiegészítésének nem tett eleget, így az Állami támogatásból ez az összeg kiesik, így sokmilliós összeg pótlását kell, hogy megtegye Önkormányzatunk.

A település víz és csatornaellátottsága: Településünkön a víz és csatornaszolgáltatást a KÖVÜZ Kft. végezte, az érintett cégnél Önkormányzatunk vizsgálatot folytatott, melynek eredményeképpen sok millió forint összegű hiány mutatkozott a kft-nél, ezért a rendőrségen feljelentést tettünk, a vizsgálat folyamatban van. A KÖVÜZ Kft. élére új ügyvezetőt választottunk Czinege István személyében, aki idejét és energiáját nem kímélve rendbe hozta a lerobbant hálózati rendszert, és anyagilag is helyreállította a kft-t.

A Kormány döntésének értelmében új vízi közmű üzemeltető rendszert kellett létrehozni meghatározott feltételekkel. Így ennek eredményeképpen 57 település egyesülve, a DAKÖV Kft. dabasi igazgatóságához csatlakozva üzemelteti a településünkön lévő víz- és csatornahálózatot. Az alakuló ülésen megállapodtunk abban, hogy minden település önállóan, ugyanúgy ahogy eddig, végzi tevékenységét vezetés és személyi állomány tekintetében.

A feladatellátás nem mindig ugyanúgy történik, ahogyan azt a település lakói megszokták, és erről Önkormányzatunkat sem értesíti a szolgáltató. A társaság rendkívüli közgyűlésén majd választ várunk az üzemeltetés és a számlázás tekintetében történtekről. A változó jogszabályokat természetesen az új szolgáltató sem hagyhatja figyelmen kívül, pld. locsolási kedvezmény megszüntetése.

A háztartási hulladék elszállítása:
A Kormány által hozott törvény szabályozza a településünkön keletkezett szilárd és szelektív hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését. 2014. január 1-től közszolgáltató, csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely az állam, vagy települési önkormányzat, vagy önkormányzati társulás többségi tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik.

A szolgáltatónak rendelkeznie kell hulladékgazdálkodási engedéllyel-, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel-, OHÜ minősítő okiratával.

2013. december 31-ig az A.S.A. Magyarország Kft. elszállítja a településünkről a hulladékot, de Önkormányzatunknak az Önök által befizetett díjon felül 527 ezer Ft-ot kell fizetnie havonta.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata tárgyalásokat folytatott több szolgáltatóval és Önkormányzattal. Részt vettünk több társulási alakuló ülésen, egy részén csak megbeszélés szinten került sor a szolgáltatás elvégzéséről, de Délegyháza Önkormányzata erőfeszítéseket tett önkormányzati társulás létrehozására, több önkormányzat részvételével, beleértve Felsőpakony Önkormányzatát is. A társulást a képviselő-testület jóváhagyta, de igazi előrelépés csak a társulás létrehozásában történt. Az a KEOP pályázat, amely biztosítaná a szolgáltatáshoz szükséges berendezések egy részét, bizonytalan. Nem látjuk, hogy a létrehozott társulás és a bevont külső vállalkozás kellő mértékben biztosítani tudná a pénzügyi fedezetet. A képviselő-testületnek javasolni fogom, hogy vonjuk vissza a társulásba történő csatlakozás elvi hozzájárulási határozatunkat. Írjunk ki közbeszerzési eljárást a háztartási szilárd hulladék, valamint a szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására. Megjegyzem, hogy mindkét esetben az Önkormányzatunknak sok millió Ft-ba fog kerülni a hulladékkezelés a következő években.

Zöld hulladék kezelése:
A településünkön keletkezett zöld hulladékot a képviselő-testület által kijelölt és bekerített területre lehetett szállítani. A gyűjtő területre meghatározott időpontban, meghatározott zöld hulladékot lehetett beszállítani, melyet a kijelölt időpontban ott tartózkodó személy vette át.

Ez az általunk kijelölt szolgáltatás nem működött. A kijelölt időpontban alig-alig szállítottak, de a nyitvatartási időn túl a kerítésen kívül nap mint nap lerakásra került a zöld és egyéb hulladék (sitt, rossz bútor, hűtőszekrény, stb.). A kijelölt helyen már kezdett kialakulni egy kisebb szeméttelep, ezért ezt, mint a település polgármestere megszüntettem, a területről elszállíttattam a zöld és egyéb hulladékot, így ezen túl erre a területre zöld és más egyéb hulladékot lerakni tilos. A lakosság részéről keletkezett zöld hulladékot véleményem szerint valamilyen módon kezelnünk kellene, mert egyébként a leleményes lakók a keletkezett zöld hulladékaikat különböző helyeken fogják elhelyezni. A képviselő-testületnek javaslom, hogy a honvédségi bázis területén jelöljünk ki egy komposztáló területet, amelyre a zöld hulladékot meghatározott méretűre vágott fagallyakat felsőpakonyi lakos saját költségén kiszállíthatja. Aki nem tudja kiszállítani, annak térítési díj ellenében, meghatározott időszakonként elszállítjuk. Az erre vonatkozó szabályzatunkat a testület jóváhagyását követően kidolgozzuk.

Betervezett önkormányzati feladatok:
A betervezett önkormányzati feladatokat szükség szerint végrehajtjuk, egy részét csak az anyagi forrás rendelkezésre állásakor.
- közterületeinket folyamatosan rendben tartjuk,
- a vasútállomás területén még 3 db nyárfát kivágunk, az ott lakók allergiás megbetegedésének elkerülése végett. A kivágott fák helyett új fákat ültetünk.
- az orvosi rendelő előtt kevés az a hely, ami rendelkezésre áll a gépjárművek parkolásához, ezért a biztonságos parkolás érdekében, a parkolót a belső udvarban fogjuk kialakítani.
- a Vasút utcai lakótelepen a Márai Sándor és a Balassi Bálint utca járhatóvá tételét megkezdtük.
- a Vasút utcai lakópark csatornarendszerének biztonságos üzemeltetésére az új üzemeltetővel (DAKÖV Kft.) szerződést kötöttünk, melynek keretében kialakításra került egy átemelő szivattyú, amely biztosítja biztonságos szolgáltatást, és az üzemeltetés tekintetében megtakarítást eredményez. Még az átemelő üzemeltetéséhez szükséges elektromos áram kiépítését kell biztosítanunk, a kivitelezés 500 ezer Ft-ba fog kerülni, jelenleg ez az összeg nem áll rendelkezésünkre.
- a település áramellátását szolgáló vezetékek alá a lakók olyan növényzetet, fákat ültettek, amelyek a vezetéket teljes egészében behálózzák, túlterjeszkednek azon. Szeles, viharos időben a csupasz vezetékeket a lombkorona ingadozása összeérinti, ezért az áramellátás ezen a helyen megszűnik. Mivel a lakosok nem gondoskodnak ezen fák gallyazásáról, és nem veszik figyelembe az ide vonatkozó jogszabályokat, hogy milyen magasságig terjeszkedő és milyen típusú növényzetet lehet a vezeték alá ültetni, ezért Önkormányzatunk kénytelen lesz a gallyazást elvégezni, amely szintén jelentős költségeket eredményez Önkormányzatunknak. A gallyazást rövidesen megkezdjük. A gallyazás előtt az ELMŰ-vel kell egyeztetnünk, hogy azon a szakaszon kikapcsolásra kerüljön az áramszolgáltatás, mert e nélkül áramütést szenvedhetnek a munkát végző emberek. Az áramszolgáltatás ki- és bekapcsolása is jelentős összegbe fog kerülni. - ahhoz, hogy az Önkormányzatnak nagyobb rálátása legyen, intézmény rendszereinek működésére vonatkozóan írásos felmérést fogunk végezni a lakosság körében.
A felmérést a következő képen folytatjuk le. Megbíztam az alpolgármester urat, hogy intézményeink működésére egy kérdőívet készítsen, amelyet kézbesíteni fogunk minden egyes lakó részére. A kiküldött kérdőíven kifejtheti véleményét névtelenül, vagy névvel. A kérdőíveket a visszaérkezésüket követően kiértékeljük, és megtesszük a szükséges intézkedéseket. Erre a felmérésre azért van szükség, mert nyilvánosan nem mindenki meri felvállalni véleményét, kritikáját, és ez az önkormányzati vezetőkhöz nem minden esetben jut el, vagy csak hallomásból tudunk egyes problémákról.
- gyermekeink üdültetését 15 önkormányzat üzemelteti a Dabas és Környéke Alapítványon keresztül. Az üdülés helyszíne önkormányzatok tulajdonát képező révfülöpi üdülőtábor. Az alapítványt az önkormányzatok lakosságarányosan támogatják, és a befizetéseikből gondoskodunk a tábor felújításáról, karbantartásáról és új épületek, felépítmények létrehozásáról. A jelenlegi gazdasági helyzetben a beruházásokat felfüggesztettük, csak a szükséges karbantartásokat végezzük el, de ez nem akadályozza meg gyermekeink üdültetését. 2013-ban is 166 ezer Ft hozzájárulást fizettünk a tábor fenntartásához, továbbá 2 fő pedagógus bérét is Önkormányzatunk fizette, akik felügyelték a felsőpakonyi gyermekek táborozását. Megjegyzem, hogy 2002-ig az Önkormányzat a szülők befizetéséhez is hozzájárult és rászorultsági alapon egy-egy gyermeket is ingyenesen üdültettünk. Költségvetésünk ezek a kedvezményeket már nem teszi lehetővé.
- intézményeink akadálymentesítése. Az Önkormányzat által működtetett intézményeket akadály mentesíteni kellene, hogy a kerekesszékkel közlekedők is be tudjanak jutni az épületekbe. Az akadálymentesítést a pénzügyi rendszerünkben keletkezett és esetleg e célra felhasználható összeg rendelkezésre állásakor fokozatosan elvégezzük.
- ha a költségvetésünk továbbra is csökkenő tendenciát mutat az utcák közvilágításán a képviselő-testületi határozat értelmében csak minden második oszlopon fogjuk biztosítani az éjszakai fényt. Más módon is lehetne csökkenteni a közvilágítás díját, de az a berendezés is több millió forintba kerülne, amire szintén nincs forrás fedezetünk.
- a 2010-es választást követően szembesültem azzal, hogy az Elektromos Művek 10 millió Ft villanyszámlát követel a honvédségi bázis használatából kifolyólag Önkormányzatunktól. A per azóta is folyik, a bíróság fogja eldönteni az ügy kimenetelét. Ez az áldatlan állapot az előző vezetésnek köszönhető, a pontatlan nyilvántartások eredményeképpen.
- a Vizi közműveink üzemeltetés során keletkezett hátralékok: A KÖVÜZ Kft.-nek üzemeltetése során a lakók pontatlan befizetése miatt tetemes mennyiségű hátraléka keletkezett. A hátralékok rendezésére fizető felszólítást küldtünk a lakók részére. Részletfizetés biztosításával is kiegyenlíthetik tartozásukat. Az a fogyasztó, aki hátralékát nem rendezi a felszólítás ellenére, végrehajtást kezdeményezünk a hátralék behajtására.
- Településünkön Gyál városával közösen mezőőröket foglalkoztattunk, költségvetési hiányunk miatt a mezőőrök foglalkoztatását megszüntettük, így a költségvetésünkben 5,5 millió Ft megtakarítást tudtunk realizálni.
- kommunális adó. A képviselő-testület sok vívódás árán, de kényszerűségből bevezette településünkön a kommunális adót, melynek mértéke évi 12 ezer Ft, ez két részletben fizetendő. A kommunális adóból várhatóan 10 millió Ft realizálódik, a törvények adta lehetőség szerinti kedvezmények miatt mintegy 5 millió Ft nem folyik be ebből az adónemből Önkormányzatunkhoz.
A kommunális adóból befolyt bevételt, hogy mire fordítsuk nem nagyon kell tervezni, hiszen az intézményrendszerünk fenntartása teljes egészében felemészti.
- A volt honvédségi bázis, mint Önkormányzati tulajdon értékesítése. A Képviselő-testületnek javaslom, hogy a honvédségi bázist felosztva értékesítsük. Több kísérlet volt már a 36 hektáros terület értékesítésére egyben, de ez nem vezetett eredményre. A helyi építési szabályzatunk lehetővé teszi, hogy legkisebb 5000 m2 területtől a több hektáros területig felosztásra kerüljön. Az értékesítés árát a környéken kialakult ipari területekhez mérten kell figyelembe venni, a közműellátottságát is beleértve.
- idősek világnapja. Felsőpakony Nagyközség is szem előtt tartja az idős (szép korú) embereket és minden évben a Vöröskereszt szervezésében az idősek világnapja keretében köszönti őket. A rendezvény lebonyolításához Önkormányzatunk anyagilag is hozzájárul. Ezúton is megköszönöm a Vöröskereszt vezetőségének és azok segítőinek, akik a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában részt vettek.
- nyugdíjas klub. Településünkön hosszú évtizedek óta működik a Nyugdíjas klub. Minden héten rendszeresen találkoznak, megszervezik, hogy a mindennapi életüket kirándulásokkal, színházlátogatással, versenyekkel és egyéb elfoglaltsággal hogyan tegyék színesebbé. Az Önkormányzat az utóbbi években nem támogatja anyagilag a klub működését, költségvetésünk ezt sem teszi lehetővé. Azonban a heti egyszeri találkozásukhoz a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermét rendelkezésükre bocsátja, évzáró ünnepségükhöz pedig a tornatermet biztosítjuk évtizedek óta. Köszönetet mondok a klub vezetőinek, segítőinek, hogy ezt a szép hagyományt töretlenül, idejüket nem kímélve fenntartják.
- településünk közbiztonsága. Településünkön a közbiztonság jónak mondható. Elvétve azért adódik, mint máshol is szabálytalanság, betöréses lopás, stb., de ez nem jellemző. Településünkön a közrendre egy fő körzeti megbízott, Bodzán Lajos törzs zászlós úr vigyáz. Társadalmi munkában, szabadidejüket nem kímélve végzik tevékenységüket folyamatosan a település polgárőrei, vezetőjük Dobos Sándor. Mindannyiunk nevében megköszönöm a jó közbiztonság megteremtése érdekében végzett tevékenységüket. Különös köszönet illeti Gyál Város Rendőrörs parancsnokát, Danó Zoltán alezredes urat, hogy a gyáli rendőrállományból kivezényelt rendőreivel rendszeres közbiztonsági ellenőrzéseket hajtanak végre községünkben.
- AGORA. Önkormányzatunknak havonta megjelenő lapja az AGORA elnevezésű újság, amelyet új megjelenési formában vehetnek kézbe a település lakói. Az újságban az Önkormányzat információit, intézkedéseit, tájékoztatóját, valamint a lakosság részéről érkezett észrevételeket teszik közzé. Az helyi lapban még helyt adunk intézményrendszerünk, civil kezdeményezés, egyházi hírek közlésének. Egyszóval a lap ad tájékoztatást a településen történtekről. Önkormányzatunk nevében megköszönöm a lap szerkesztőinek és cikkíróinak a munkáját.
- sportegyesület. Településünkön úgy, mint más településen is továbbá vehetjük úgy is, hogy a futball a legnépszerűbb sport. Nagy János és Czeczidlovszky Gábor képviselő urak vezetésével működik sportegyesületünk. Hét éves kortól rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk 60 gyermeknek a felnőtt korú sportolókon felül. Önkormányzatunk a sportlétesítmény elektromos áramdíját fizeti, több támogatást jelenleg nem áll módunkba részükre biztosítani. Kiadásaikat szponzorok támogatásából fedezik. A sportolók és a település lakói nevében is megköszönöm támogatóinknak e szép kezdeményezést.

Tisztelt Képviselő-testület remélem, hogy a beszámolóm felelevenítette a 2013. évben tett intézkedéseinket és tartalmazza az új átgondolásra ható gondolatokat, amely az itt élő emberek életvitelét és a képviselő-testület határozat hozatalát elősegíti.

Felsőpakony, 2013. október 05.

Köszönettel:
Sztancs János polgármester


Óvoda


Iskola

Becsengettek iskolánkba

Szeptemberben újra életre kelt a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola, hangosabb lett a gyerekzsivajtól. Minden évben találkozhatunk némi változással az oktatás terén, idén azonban kicsit több jutott a diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt. Bízunk benne, hogy októberre mindenki számára átláthatóvá válnak, és sikerül alkalmazkodni az újdonságokhoz.
Mint minden tanév elsején, most is volt lehetőség a hulladékgyűjtésre, ahol a következő eredmények születtek: 1. helyezett lett az 1.a osztály, 2. helyezett a 3. b osztály, és 3. helyen a 4. osztály végzett az alsó tagozaton.
Felső tagozaton: 1. helyzetett lett a 6.o. 2. helyezett a 8.b., 3. helyzett az 5.b.
Gratulálunk Nekik!
Köszönet a diákoknak, szülőknek, nevelőknek a sok munkáért!

A munka mellett azonban a szórakozásnak is adunk helyet. Pőcze Tünde néni már az első hónapban megajándékozta gyermekeit a kalandpark örömével. Délelőtt a Budapesti Természettudományi Múzeumban csodálhatták meg a különleges ásványokat, Noé bárkáját, ősembereket, s minden interaktív játékot kipróbálhattak. Délután egy különleges élményben volt részük, az Orczy Kalandpark kötélpályájáján próbálhatták ki ügyességüket, bátorságukat. A két órás túrán nagyon jól érezték magukat, s rengeteg élménnyel gazdagodtak gyerekeink.
Gavallér Ági néni osztályával számháborúzni indult a közeli makkosba, kihasználva az időjárás szépségét. Természetesen mindenki remekül szórakozott.
Szinte garantálható, hogy hamarosan minden diák élvezheti nemcsak az iskolában töltött napokat, de a szórakozás élményeit is.

Lassan már valóban hagyománnyá válik intézetünkben az Ötödikesek Napja, ahol szülők, pedagógusok, gyermekek ismerkedhetnek közelebbről egymással. Számos játékos feladat ad erre lehetőséget. Köszönjük a szülőknek és a diákoknak a rengeteg finomabbnál finomabb ételt, italt és Nagyné Pál Tünde néninek az érdekes és szórakoztató feladatok összeállítását, illetve a műsor lebonyolítását. Kivétel nélkül, mindenki sajnálta, hogy véget ért és csak egyszer adódik ilyen alkalom az évben, hiszen ötödikesek – ha szerencsénk van – csak egyszer lehetünk.
Október 4-én, egy pénteki nap keretén belül adtunk helyet a „Prezentációs Napnak”, ahol a Felsőpakonyi Általános Iskola mutatta be arculatát néhány rendezvényen keresztül.
Szakkörök sokaságait látogathatták meg szülők, diákok és vehettek rajta részt. Számos kis- és nagy gyermek élvezte a különböző szakköri feladatok érdekességét, látványát és kapcsolódtak be a munkába, időnként a szüleikkel együtt.
Reméljük, mindenki kapott egy villanásnyi képet azokból a délutáni foglalkozásokból, melyeken részt vehetnek gyermekeink a tanórák után.
Átöleltük az iskolát, amire eddig még nem volt példa korábban, és egy csatakiáltással „köszöntöttük” az épületet, mintegy egyesítve a tanulók, pedagógusok, szülők iskolához fűződő érzéseit.
Miután átöleltük szeretett iskolánkat, a tornateremben folytatódott a nap, nem akármilyen eseménnyel. Felavattuk a végzős diákjainkat egy eskütétellel egybekötött rövid, ünnepélyes alkalom keretén belül. Nagyon szeretnénk, ha hagyománnyá válna intézetünkben az avatás, hiszen nagyon megható volt, ahogyan pedagógusaink a Herman Ottó Általános Iskolát ábrázoló jelvényt feltűzték a nyolcadikosoknak, akik büszkén viselik azt, míg búcsút nem vesznek iskolánktól.
Ezután a táncház vette át a szerepet a tornateremben, ahol Aranka néni vezetésével a gyerekek és felnőttek tömege állt be a körbe, és ropták a nagyszerű zenére a táncot. Ezzel a hangulattal indultunk várva várt esti programunk felé, mely minden diák egyik kedvence, a disco. Horváth Zoli, tavaly ballagó nyolcadikosunk biztosította a remek zenét, és jókedvet az est záró eseményéhez. Köszönet érte!
Ha október, akkor állatok világnapja. Az eddigiekkel ellentétben most nem az élő állatbemutató volt a fő attrakció e napon, hanem vendégeink kápráztattak el bennünket előadásaikkal. A 7. és 8. osztályosok egy vetítést láthattak a Hüllőfarmról, illetve egy előadás résztvevői lehettek. Az előadás alkalmával nem csak megcsodálhatták, de még meg is foghatták a különleges állatokat.
Az 5. és 6. osztályosok a helyi állatorvossal folytathattak párbeszédet, illetve a vasadi Állatotthon Alapítvány alkalmazottaival. A rengeteg kérdésre alig győztek válaszolni a vendégek, de örömmel tapasztalták, hogy diákjaink valódi állatbarát gyermekek. Köszönjük vendégeinknek, hogy színesebbé varázsolták részvételükkel a napot!
Hamarosan beköszönt a hideg, és a téli időszak, de ez nem szegi kedvét senkinek, hogy további bőséges programokkal tegyék változatosabbá a Hermanosok életét az iskolában.
További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita

u.i.: hulladékgyűjtéshez még a felsős eredmény várható


Katolikus

Ha itt lettél volna

Szeptember hónap csodálatosan szép eseményei felejthetetlenek maradnak azoknak, akik részesei voltak.

Szeptember 7-én Lúdasszállásra zarándokoltunk Tóth Zoltán testvérünk emlékével. Meghívást kaptunk Tóth Kálmán, Zoli bácsi bátyjától a VADÁSZOK védőszentjének (Szent Hubertusz) búcsújára. A vadászkápolnánál tartott szentmisét Bábel Balázs kalocsai érsek úr celebrálta. Megáldott az elhunyt vadászok emlékére egy gyönyörű kopjafát, és láthattunk egy elejtett szarvasbikát, ami szintén meg lett áldva. Ökörsütésben is részünk volt. A fogadás és a vendéglátás magas fokú szeretetről tanúskodott. Áldja meg a jó Isten Kálmán testvérünket.
Következő vasárnap, 15-én a templomunk búcsúját, a a „Fájdalmas Anyát ünnepeltük”. Id. Hegedűs Mihálynét köszöntöttük, megköszönve eddigi fáradságot nem ismerő munkáját. Kívánjuk, hogy még sokáig tudjon közöttünk lenni és jó egészségnek örvendjen szerettei körében.
Szeptember 22.: Országos Máriás csoportok találkozója Gyöngyösön. Itt a Fájdalmas Anya búcsúját is tartották. 2012-ben is részt vettünk már ezen a találkozón. Most is szeretettel fogadtak bennünket ezen a csodálatos ünnepségen. Ragyogó napsütésben vonulhattunk a közel 200 Máriás csoportok között a körmeneten. Részt vehettünk a csíksomlyói kegytemplom igazgató plébános által celebrált szentmisén. Aki úgy érezte, hogy sok-sok gondja, búja van, lerakhatta a Szűzanya elé és kérhette a segítségét. Lelkileg feltöltődve, sok élménnyel térhettünk haza. Szeretném megköszönni Fekete Roland káplán atyának, Filák László zarándok szervezőnek a velünk való törődést, hogy részt vehettünk ezen a gyönyörű ünnepen.
A Máriás csoport tagjainak: Agócs Zoltánnak, Hegedűs Magdikának, Nagy Zsófiának,Takács Imrének a fegyelmezett viselkedést. Minden kedves részvevőnek a segítségét.
Szeptember 29-én „Szent Mihály ünnepén” templomunkban megtartottuk a VENISAN-tét. A kis és nagy iskolások táska szentelését és a Jó ISTEN segítségét kérve a 2013/2014-es tanév sikereihez, problémák megoldásához. Köszönöm Horváth Gergely alpolgármester úrnak, Pataki Rozália iskola igazgató helyettesnek, Bánki Erzsébet hitoktató óvodai pedagógusnak, hogy elfogadták a meghívást és részt vettek ezen a szép szentmisén.
Minden kedves olvasónak kívánok szép őszi napokat, hogy sok szép emlékkel készüljünk a téli ünnepekre.

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök


Református


Könyvtár


Civil

A Darumadár Nyugdíjas Klub szeptemberi hónapjáról

Szeptember 6-én, 4 fő Siófokra ment nyaralni.

Szeptember 12-én, 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap. Lőrentei Erzsike elsorolta a következő programokat, majd Máriáink (Tóthné, Heim-mama, Gősiné, Nagy Sándorné, Czifráné, Böőrné, Vargáné és Nagyné Ibolyanéni) számtalan finomsággal kedveskedtek a társaságnak. Volt meggyes piskóta, almáspite, mézes-diós, lekváros linzer, szilvalekváros-hájas, habos-citromos, csokis tortaszelet, sajtos és tepertős pogi, üdítő, csípős víz, stb. Annyi finomságot készítettek, hogy mindenkinek bőségesen jutott. Ismét receptek kerültek csere-berélésre, nagyon szép ünnepség volt. A verseket – a sok Marikának – Füziné Esztike mondta.

Szeptember 18-án 5 fő, Lőrentei Erzsike szervezésével a Nemzeti Galériát látogatta meg, egyéni utazással. (Többen csak azért nem tudtak elmenni, mivel a belépő is tetemes összeg és a BKV jegyek sem olcsók.) Két kiállítást is megnéztek, akik elmentek.

Szeptember 19-énekkari próba, klubnap. A kiállításon látottak kiértékelése. Nagyon szép dolgokat láttak, nem bánták meg, hogy elfáradtak. Pót Mária-nap is volt ezen a napon. Nagyné Marika (énekkar vezetőnk) most lepte meg a tagságot pogikkal és itókával, úgy gondolta, most se legyen üres az asztal. Eszti néni ismét mondott egy szép verset.

Szeptember 24-én 7 órakor, 40 fő Tiszakécskére ment fürdeni, még nagyon kellemes időt fogtunk ki, jól éreztük magunkat. Hazafelé a Fejedelmi Pékséget is meglátogattuk, ill. „megtámadtuk”.

Szeptember 26-án vezetőségi ülés 15 órakor, 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt.

Szeptember 27-én 2 órára mentünk segíteni a Vöröskeresztnek, berendezni a tornatermet és megteríteni. Többen is finom sütiket sütöttünk, az idősek világnapja alkalmából, nálunk ezen a napon került megrendezésre. Énekkarunk gyönyörű, hibátlan nótacsokrot adott elő a megjelenteknek. Szép számmal jelentek meg az ünnepségen.

Szeptember 29-én 15 órakor a Kaleidoszkóp Színpad előadását jó páran tekintettünk meg. Aranyos műsort adtak elő.

Október 4-én Lőrentei Erzsike vezetőnk szabadságon volt. Klubnapunkon Gergely Mihály az aradi vértanúk emlékére megemlékezéssel készült, de nem csak komoly téma volt ezen a napon. Hiszen szeptember 29-e Mihály nap volt, ez alkalomból Misike borocskával, felesége sütőtökkel, és finom sütikkel kedveskedett a tagság részére. Eszti néni ismét gyönyörű verset mondott az ünnepeltnek.

A tagság készül az új választásra, mivel letelt az 5 év, szét lett osztva a kopogtató cédula, amit mindenki az általa szimpatikus vezetőségi tagnak, illetve a klubvezető jelöltnek adhat.

Az ősz nagyon hamar ránk tört, október 3 – 4-én sajnos a kertjeinket elintézte a -4; -5 C. Minden elfagyott, így már semmit nem kell szedni, mert minden lepotyog, ha kint maradt. Remélem fűteni még csak később kell, jön még a „vénasszonyok nyara”!?

Kovácsné Németh Ilona


KARITÁSZ

A munkahelyem közelében található az Országos Karitász Központ, s mivel régebb óta éreztem a vágyat, hogy szabadidőmben segítsek másoknak, jelentkeztem önkéntesnek. Megköszönték, mondván; szép gesztus, jó cselekedet, de ha igazán hatékonyan szeretnék segíteni, akkor jelentkezzek az „otthoni” karitász szervezetbe. Felkerestem Hefler Gábor atyát a szándékommal, ekkor derült ki számomra, hogy a mi körzetünkben nincs a Karitásznak helyi szervezete. Természetesen karácsonykor és más különleges alkalmakkor minden évben sor kerül kisebb-nagyobb csomagok, ajándékok kiosztására az arra rászorulóknak. De állandó segítő, egész évben ténykedő karitász nincs.

Pedig akár pár kedves szóval, egy jó kis beszélgetéssel is napfényt lehetne vinni egy idős, magányos szomszéd életébe. Fel lehetne keresni azokat az embereket, aki segítségre, gyámolításra szorulnak, akik tán szégyellik a sorsukat és nem tudják, hova, kihez lehetne fordulni a gondjaikkal. Talán ha csupán meghallgatnánk a panaszaikat, már sokat segítenénk. A kinőtt, nem használt ruhákat, cipőket, a nekünk szükségtelen, de másnak talán hasznos tárgyakat el lehetne juttatni az így „megtalált” lakótársainknak. Egy fiatalnak nem okoz gondot az internet használata, és közülünk sokan járnak a fővárosba is nap mint nap: egy-két ügy elintézése az idősek számára valakinek talán nem jelentene különösebb megterhelést.

A karitász munka súlypontosabb területei többek között az öregápolás, házi betegápolás, a családgondozás, a munkanélküliek és hajléktalanok (nem pénzbeli!) segítése, a szenvedélybetegek gondozása, a testi lelki fogyatékosok gondozása. Célja és feladata a szegények, a rászorulók, és bajbajutottak segítése.

„Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt mint magunkét eloszlatni törekedjünk.”

Prohászka Ottokár gondolataitól vezérelve arra kérlek Titeket, kedves pakonyiak; elkötelezett fiatalok, pályakezdők, dolgozó felnőttek, friss nyugdíjasok, akik éreztek magatokban annyi fölös szeretetet és erőt, hogy segítséget nyújtsatok az arra rászorulóknak, legyetek részesei a Váci Egyházmegye újonnan alakuló felsőpakonyi karitász csoportjának!

Tisztelettel várjuk jelentkezéseitek a vasárnapi katolikus istentiszteleten!

dr. Fitos Dóra


Tisztelt Olvasó!

2013. 09.27.-én Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és a Vöröskereszt helyi szervezete az idősek világnapján köszöntötte a szépkorúakat. Nagyon örültem, hogy sokan el tudtak jönni. A sorokat végignézve sok-sok ismerős arcot láttam.

A műsor első résztvevője a Mesevár óvodából Molnár Roland - 5 éves kisfiú – nagyon szép és hosszú verset mondott. Ezután a legkisebbek táncoltak nagyon ügyesen, Bánki Erzsébet és Szabó Anita vezetésével.

Sztancs János polgármester úr köszöntőt mondott, majd a világnap alkalmából köszöntötte a Nagyközségünk legidősebb lakóit – Kocsis Imrénét, Máté Jánosnét, és Andrekovics Mártont, akik jóval 90 év felett vannak. Ezúton is Isten éltesse őket erőben és egészségben!

A Magyar Vöröskereszt Dabas körzet vezetője, Hidvégi Balázs is köszöntötte a szépkorúakat és a véradókat, akik a legtöbbször adtak vért a községünkben – Tóth Józsefnét és Krizsa Ferencnét.

Ezután Nagy Sándorné vezetésével a nyugdíjas klub énekkara, dalaikat csokorba szedve adták elő örömünkre. Lovász Zsigmondné versét hallgathattuk a nyugdíjas életről, ami elég igaznak tűnt.

Utána Ceglédi Krisztina és Csepcsényi Zsolt vezetésével a Hip-Hop tánciskola ügyes táncosait nézhettük nagy irigykedve! Igazán ügyesek! Köszönjük mindenkinek a műsort, és az iskolának, hogy helyet biztosítottak számunkra. Továbbá Nagy Tündének és a lányoknak a segítségét, akik sok munkát levettek a vállunkról.

Czirják Józsefné – helyi Vöröskereszt titkára


Sport


Hátbelső


Hátlap


2013_08_okt.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)