Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_09_nov

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 9. szám, 2013. november

Lapzárta: november 04.

Szerkesztőbizottsági: november 12. 13.00


Következő lapzárta: november-december összevont szám… következő lapzárta: január xxx????


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső

Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok!

Az Agora előző (októberi) számához az Önkormányzat egy három lapból álló, összefűzött dokumentumot mellékelt. Ezen dokumentum mindegyik lapja egy-egy kérdőívet foglalt magába, mely kérdőívek első körben a felsőpakonyi egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos megelégedettséget vizsgálják.

Azon lakosok, akik még nem töltötték ki az Önkormányzat hivatalos kérdőívét, még 2013. november 29. napjáig megtehetik.

KÉREM, SZÁNJON NÉHÁNY PERCET SAJÁT VÉLEMÉNYÉRE! KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVÉT JUTASSA VISSZA A POLGÁRMESTERI HIVATALBA, EZZEL IS SEGÍTVE A FELSŐPAKONYON ÉLŐK MEGELÉGEDETTSÉGÉNEK NÖVELÉSÉT! KÉRDŐÍVET ÉS INFORMÁCIÓT A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN, ILLETVE A 06-29/317-131 TELEFONSZÁMON KÉRHET! TOVÁBBI RÉSZLETEKET A KÉRDŐÍVEKEN TALÁL.

Köszönettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Önkormányzat

Önkormányzati ünnepi köszöntő.


KIVONAT A 2013. OKTÓBER 08. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. Ennek megfelelően Önkormányzatunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a fenti ösztöndíjpályázatot.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő Felsőpakony 053 hrsz-ú ipari területet megpróbálja részenként értékesíti. Az értékesítést, valamint a területek kialakítását Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (III.25.) Ök. rendelete alapján kell végrehajtani. A terület értékesítése az épülettel rendelkező területrészek eladásakor 4.000 Ft+ÁFA/m2, az épülettel nem rendelkező földterületek eladásakor 3.000 Ft+ÁFA/m2 egységáron értékesíthető.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megfelelő közbeszerzési tanácsadó kiválasztására ajánlatokat kérjen be és a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. A Testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadóval a megbízási szerződést aláírja, a közbeszerzési eljárást lebonyolítsa.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) sz. BM rendeletben foglalt szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igényt nyújt be és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) számú rendeletében foglaltak szerint nyilatkozzon a támogatáshoz kapcsolódóan a támogatáshoz szükséges saját forrás fedezetének meglétéről.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Danó Zoltán r. őrnagy (a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs őrsparancsnoka) szóbeli kérelmének helyt ad. Ennek megfelelően a 2363 Felsőpakony, Dobó K. u. 2. szám alatti szolgálati lakást a Gyáli Rendőrőrs állományába kerülő rendőr részére albérlet céljából a képviselő-testület átengedi. A bérbeadáskor az önkormányzati tulajdonú bérleményekre vonatkozó rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni. Amennyiben az Önkormányzatnak szüksége van a bérbe adott lakásra, úgy azt a bérleti szerződésben foglalt felmondási feltételek mellett a bérlőnek el kell hagynia.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


T I S Z T E L T L A K O S S Á G!

A Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ünnepi (december havi) ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul.

2013. december 23. (hétfő) - 2014. január 01. (szerda) között a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

2013. december 06. (péntek) 07.30-16.00
2013. december 13. (péntek) 07.30-16.00

December 23-ig a fenti napok kivételével, illetve január 02-tól az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően alakul (hétfő 13:00-16:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-17:00, péntek 8:00-12.00)

Megértésüket köszönöm:
dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző


Nagy napok emlékezete

Ötvenhét évvel ezelőtt, azon a napon, amelyet az újkori történelmünk egyik legjelentősebb napjaként őriz az emlékezet, ugyanilyen derűs, kellemes őszi idő volt, mint most, amikor összegyűltünk a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében, ünnepelni azt a hősies forradalmat, amelyből jelenkori szabadságunk fakad.

Hangulatos, szép és bensőséges ünnepség volt. Hevesi Istvánnak a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetőjének megnyitó szavai után az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt, majd meghallgatták Horváth Gergely alpolgármester ünnepi beszédét. A beszédben körvonalazódtak a történelmi előzmények, azok a társadalomellenes politikai bűnök, amelyek kiváltották az elkeseredett tömegekből a forradalmi indulatot. A békés tüntetéssel induló napot, a rettegő, szűkölő hatalom véres megtorlása, a forradalmi harc kezdetévé tette. Máig ismeretlen fegyveresek százakat mészároltak le a Kossuth téren, a Parlament előtt. De az eseményeket, már nem lehetett megállítani. A hatalom birtokosai, a rendszer rettegett vezérkara Moszkvába szökött. Új kormány alakult. A honvédség jó része átállt a forradalmárok oldalára. A nyugati hatalmak segítséget ígértek, de végül is nem tettek semmit. Moszkva megindította csapatait és november 4-re vérbe fojtotta a forradalmat. Aki tehette menekült a megtorlás elől. Kétszázezer honfitársunk hagyta el az országot. Új szovjetbarát kormány alakult, aki vállalta, (ha némileg kényszerből is) azt a hóhérszerepet, amely több, mint kétszáz forradalmár életét oltotta ki. Velünk együtt ezen az évfordulón róluk és a forradalomról emlékeztek meg kis műsorokkal az iskola diákjai, tanáraik Princzné Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes vezetésével.

Az ünnepség végén a nagyközség intézményei, civil szervezetei, az egyházak és a politikai pártok elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Mártírok Parkjában az 1956-os hősök emlékművénél. A koszorúzást a Szózat eléneklése zárta.

Varga Imre Lajos

Emlékezés egy véres októberre

- in memoriam '56 -

A kopár ágakon néma árnyak csüngtek.
Tört ablakszemek mögött ásított a csend.
Golyómarta kövek sajgó jajszava csendült,
mint riadt madár szállt, és végül elpihent.

Omlott fal tövén, szemét az égre tárva,
másnapos halott. - Mellén a lecsurgó vér
szétterült, mint hatalmas, vörös kokárda,
míg szemfedője lett a korán hullt levél.

Mellette feküdt, a kövön arcra bukva
gyilkosa is, egy alig húszéves legény,
de holtában is még fegyvert fog a marka,
és nyűtt viharkabátján rozsdafolt a vér.

Egyik azért ölt, mert szabadságra vágyott!
(A másik azért ölt, mert ezt parancsolták.)
Az egyik azért, mert gyűlölte a láncot!
(A másik azért, mert erre tanították.)

A téren kockakőből emelt barikád,
s egy kiégett tank szerterobbant tornya.
Csöve hasadtan nyúl az akadályon át,
némán ásít már halálthozó torka.

Egy tépett, lyukas zászló, tört nyélen fityeg.
A földön csillag hever, - levert törmelék.
Fal mellett osonó, szürke emberek,
és fejük felett, - egyre feketébb az ég.

Felsőpakony, 2006.


Gondolatok a téli időjáráshoz …

Hogy az idei tél majd milyen lesz, nem tudjuk. Ki-ki a neki tetsző, kedvező szempontjai szerint örül a télnek, vagy éppen inkább már túl is lenne azon. Tény, ha felkészületlenül ér minket a téli időjárás, akkor váratlan, kellemetlen meglepetéseket, akár tragédiát is okozhat. Ennek megelőzése érdekében az alábbiakban néhány fontosabb, gyakorlati tanácsot ajánlok a figyelmükbe.

A rendkívüli téli időjárás alatt általában a hideg hőmérsékletben lehulló nagy mennyiségű csapadékot értjük, mint amilyen a havazás vagy az ónos eső. Természetesen a nagy hideg önmagában is komoly probléma lehet, de a mi éghajlatunkon kevésbé jellemző, hogy ez csapadékos idővel együtt jelenjen meg. Különösen ritka esetben az is előfordulhat, hogy felhőszakadás jellegű eső hulljon rendkívül hideg és fagyos talajra, amelyen a csapadék azonnal jéggé fagy. Ez a jelenség az ún. jégvihar, amely nálunk szerencsére ritka, mint a fehér holló. A hóviharok és a rendkívüli havazás annál gyakoribb jelenség, amely a mérsékelt, kontinentális éghajlatú országokban egyáltalán nem korlátozódik csak a téli hónapokra, hanem késő ősszel és kora tavasszal is megtörténhetnek.

A hóvihar önmagában nem kell, hogy nagy széllel járjon, ám ha még ez is hozzáadódik a rendkívüli csapadék mennyiséghez, akkor komoly helyzettel kerülhetünk szembe. A hó veszélye sajátos tulajdonságaiban rejlik: a hó, néhány fokkal fagypont alatt, tizedannyira sűrű, mint a folyékony állapotú víz, és még hidegebb hőmérsékleten arányaiban a sűrűsége is tovább csökken. Ennek a természetes dolognak az a jelentősége, hogy az a csapadékmennyiség, amely 2 cm-es esőt produkálna talajon, hó formájában 20 cm-es réteget fog képezni a talajon. Öt centiméteres havazás már komoly problémákat tud okozni a szállításban és a közlekedésben, 15 cm fölött pedig már nyugodtan beszélhetünk rendkívüli helyzetről.

A mi fogalmaink szerint a hóvihar az, ami nagy széllel párosul: 10-15 cm havazás fölött már arra kell felkészülni, hogy lesznek járhatatlan utak és személygépkocsik is válhatnak a hó foglyává. A 30 cm, vagy afölötti havazás már az elektromos ellátó rendszerekben is okozhat problémát, de sajnos Pest megyében már arra is volt példa, hogy egy ház tetőszerkezete nem bírta el a hó súlyát. A nedves és sűrű hó jelent ebben az esetben különös veszélyt, amelyek miatt fák dőlhetnek ki. A hó megcsúszása is okozhat veszélyt: már néhány cm-es nedves hóréteg is könnyen megcsúszik a szél következményeként és okozhat sérülést.

A havazás másodlagos veszélyeket is előidézhet, s aligha kell megemlíteni a minden télen sok áldozatot szedő lavinákat. További veszélyt jelenthet a hirtelen tavaszi olvadás, amely jelentős bel-, illetve árvizekhez vezethet. Az élő szervezetet sem kíméli a hideg: valós veszély lehet a hypothermia (vészes kihűlés), vagy fagyási sérülések elszenvedése (amelyek nagyon könnyen elfertőződhetnek, vagy fertőzés forrásai lehetnek). Nem beszélve a sok közlekedési balesetről, vagy az olyan tűzesetekről, amikor óvatlanul kezelt fűtési eljárásokhoz folyamodtak a lakosok.

Az információ akár életet is menthet, ezért folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést, hogy időben felkészülhessen. Alapszabály, hogy szélsőséges időjárási viszonyok között senki ne hagyja el otthonát, csak ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak. Ha ezen feltételek hiányában is elkerülhetetlen az utazás, nagyobb távolságra soha ne induljon el egyedül!

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE

Szerezzük be a legalapvetőbb eszközöket otthonra:

 • homok vagy só a jeges járdaszakaszok felszórására;
 • a homok segítségül szolgálhat, ha a gépkocsit ki kell húzni a hó fogságából;
 • hó eltakarítására szolgáló lapát, erősebb anyagú seprű, például ágseprű.

A család és az otthon felkészítése (főleg a családi házasok)

 • Készüljünk fel arra, hogy néhány napig saját házaink foglyai lehetünk. A családtagok ellátáshoz szükséges mennyiségű tartós élelmiszert és más fogyó eszközöket, a legszükségesebb folyamatosan szedett gyógyszereket (kb. egy hétre elegendő mennyiségben), egyéb anyagokat (fűtéshez) időben szerezzük be. Ez utóbbi dologra különösen érdemes odafigyelni, ha vezetékes gázzal fűtünk.
 • Nem árt a lakás hőszigetelését felülvizsgálni, és ha szükséges, a javításokat időben elvégeztetni (ez még gazdaságos is).
 • A tető hibáinak kijavítása (súly fenntartása, lapos tetőknél a hólé elvezetése), az esőcsatornák kitisztítása szintén fontos lehet, és ha szükséges, a veszélyt jelentő faágakat metsszük vagy vágjuk le.
 • A különféle csövek, kábelek faláttöréseit vizsgáljuk meg, ha szükséges szigeteljük be. Erre végső esetben a papír is megfelel, amely egyébként jó hőszigetelő is.
 • Tekintsük át az épület fő vízelzáró helyeit. Ha különösen hideg van, hagyjuk kicsit csöpögni a csapokat: ezzel elkerülhetjük a szétfagyását. A kintieket zárjuk el és burkoljuk be.
 • Legyen otthon tűzoltó készülékünk (amúgy is fontos, hátha még fűtünk minden lehetséges eszközzel). Nagyon körültekintően járjunk el a fűtéssel (szénmonoxid veszély, tűzveszély), a karácsonyi díszkivilágításokkal, gyertyagyújtásokkal! Ezeket használatuk során soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Különösen ne bízzuk e dolgokat gyerekek felügyeletére!
 • Gondoskodjunk szükség-világítóeszközről, (például petróleumlámpáról és petróleumról, palackról, működtethető gázlámpáról, elektromos lámpáról,) áramkimaradás esetére.
 • Tájékozódjunk a környezetünkben lévő idős, mozgássérült emberek, várandós nők felől, tudjuk, hogy veszélyhelyzetben mit kell tennünk.
 • Az udvaron tartott háziállatok ellátására is fokozottan figyeljünk! Számukra is álljon rendelkezésre a szükséges mennyiségű és minőségű táplálék.
 • Fokozza a biztonságunkat, ha tudjuk, elérhetőek vagyunk mások számára, vagy biztosított, hogy kapcsolatba tudunk lépni szeretteinkkel, szükség esetén segítséget tudunk hívni telefonon, mobiltelefonon. Ennek akkumulátorát ne hagyjuk lemerülni, sőt, ha tehetjük, szerezzünk be tartalék akkumulátort is. Fokozottan figyeljünk erre, ha külterületen lakunk, vagy ha hosszabb útra kell indulnunk.

Gépjármű felkészítése

 • Ellenőrizzük legalább a következőket: fagyálló folyadék; tiszta és ép gyertyák; fékbetétek és fékfolyadék; sérülésmentes kipufogó rendszer (CO veszély!); üzemanyagszűrő és légszűrő állapota.
 • Megfelelő fűtési rendszer; fényszórók és jelzőlámpák épsége; olajszint és minőség (az elhasznált motorolajok alacsony hőmérsékleten nem biztosítanak már olyan jó kenést); termosztát működése; elegendő szélvédőmosó folyadék; vészjelzőlámpa működése.
 • Cseréljük le a nyári gumiabroncsokat! A magyarországi viszonyok között, minden híresztelés ellenére, a téli-nyári gumik általában megfelelőek, bár előfordulhatnak extrém helyzetek, vagy meg is követelhetnek bizonyos útszakaszon speciális gumikat, eszközöket (pl. hólánc).
 • Tankolás: soha ne ürítsük le teljesen a tankot. Ha már félig van, tankoljunk. Hosszabb út esetén nem árt, ha mindezek mellett még van néhány liter tartalék üzemanyagunk is. Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
 • Az alábbi téli készlet legyen a gépkocsiba: lapát; szélvédő kaparó; kicsi seprű; zseblámpa - ha szükséges elem; víz; snack-étel; gyufa; plusz zokni, kesztyű, meleg ruha; zsebkés; elsősegély készlet; szükséges gyógyszerek; pokrócok; vontatókötél; úti só vagy homok; gyújtásrásegítő kábel; láthatósági mellény.
 • Gépjárművel való utazás során téli öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
 • Amennyiben hosszabb időt ( néhány órát ) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni.

Ruházat

 • Inkább több réteg könnyű, mint egy réteg nehéz ruházat a célszerű. Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, mindig vigyen magával meleg kávét vagy teát.
 • A kabát lehetőleg vízlepergetős legyen.
 • Az egyujjas kesztyűk melegebbek a mutatós ötujjas kesztyűknél.
 • A sapka elengedhetetlen; nagy szél és hideg esetén szánk elé tegyünk sálat, védve tüdőnket.

Figyelem! Egyes kivételes esetekben károk esetén központi forrásból a lakosság egyszeri rendkívüli támogatására is sor kerülhet (életveszély esetén, és a lakhatás elemi feltételeinek megteremtéséhez), de ennek feltétele, hogy az Önkormányzat kárfelmérési adatlapot töltsön ki a kárról, ezért minden ilyen esetet azonnal jelentsünk be.


Óvoda

Újszülöttek:

Tóth Bálint 09.30.
Laky Krisztina Dorina 10.02.
Basa Bernadett Liza 10.04
Tóth Boglárka 10.06.
Gombik Milán 10.14.
Bánki Letti 10.17.
Bánki Lola 10.17.
Bánki Levente 10.17.


Iskola

Iskolai körkép az októberi eseményekről, köszönetnyilvánítással

Október 4-én fontos események zajlottak iskolánkban. Délelőtt a felső tagozat felavatta az ötödikeseket. Ismét megrendezésre került az ötödikesek napja, ahol gyerekek, szülők, tanár nénik és bácsik vetélkedtek egymással. A szülői munkaközösség biztosította a sok finomságot, amit a délelőtt folyamán fogyaszthattak. Délben aztán megkezdődött az állatok világnapja. A Hüllőfarm bemutatása mindenki számára izgalmas elfoglaltság volt. A szülői segítséggel létrejött előadásért köszönet a Vargyai családnak, amiért lehetőséget adtak az ismerkedésre!

14 órakor aztán kezdetét vette a Suli délután, ahol először tartott nyílt napot minden szakkör. Felnőtt és gyerek, minden érdeklődő részt vehetett a szakköri délutánon.

A választási lehetőségek, a következők voltak:
Matematika: Marika néni
Történelem: Ica néni-őskor, Norbi bácsi-íjászat
Angol: Rita néni
Kosárlabda: Tibi bácsi
Természetbarát, természetvédelem: Éva néni, Wareczki Erika néni
Néptánc: Zsuzsa néni
Citera: Aranka néni
Kölyökatlétika: Szalóky Barbi néni
Kézműves: Pál Tünde néni
Tömegsport: Magdi néni
Német: Sárossy Szilvi néni
Ügyes kezek: Pőcze Tünde néni
Játékdélután: Ági néni

A látogatók együtt dolgozhattak, segíthettek a gyerekeknek. Ők pedig gyűjtötték az aláírásokat, hogy ez legyen a belépő az esti diszkóba.

Fél négyre aztán gyülekezni kezdtek a szülők, testvérek, nagyszülők, aki segítettek „ átölelni” a sulit. Köszönjük azoknak, akik részt vettek ezen az eseményen, így támogatva Bennünket!

Ezt követte a nyolcadikosok avatója, akik büszkén viselhetik azt a kitűzőt, amely végzős voltukra utal. Reméljük, iskolánk hírnevére büszkén viselik majd.

Aztán megszólalt a táncházi zene, pergő ritmusa táncba hívta a fáradhatatlanokat. A szülők is félretették szégyenlőségüket, s együtt ropták a gyerekekkel. Köszönjük szponzorainknak a felajánlásokat, hogy biztosíthattuk a vendéglátást: Tamás Tamásnak, a Matusek Kft-nek, a Yakab Bt-nek, az Antal Kft-nek, s valamennyi szülőnek, akik segítségükkel hozzájárultak ehhez a naphoz.
Gyerekek! Biztosan jól éreztétek magatokat, s ezután is jókedvűen érkeztek iskolánkba, amely, reméljük érzitek, szeretettel vár Benneteket minden nap.

Felsőpakony, 2013. okt. 5.

Pálné Mórucz Erika


Erika azt mondta,mindenképp jelenjen meg a cikke,mert abban vannak a szülök nevei,vagy akkor szerintem csináljátok úgy,h válogassátok ki a neveket,h nekik jár köszönet a Prezentációs Nap miatt. Mondtam Erikának,h szólhatott volna,h ő is írt cikket,mert most ebből van a keveredés. Most meg nem írtam,és úgy néz ki,így sem jó. Na majd legközelebb pontosan egyeztetek vele.


Őszi futóverseny

Október 21-én az elmúlt évekhez hasonlóan rendeztük meg őszi futóversenyünket az alsós diákok számára. Helyszín a Somogyi-pálya volt. A versenyzők évfolyamonként , külön lány és fiú kategóriákban indultak. Minden gyerek futócipőbe bújt és az egészséges életmód, a mozgás öröme jegyében teljesítette a rá kiszabott távot. Nem volt mellékes az sem, hogy a kiváló teljesítményért díj is járt. A legjobbak a dobogó első három helyére állhattak és átvehették a megérdemelt okleveleket.

Helyezettek:

1. osztály

Fiúk: 1. Szabó Máté Lányok: 1. Nagy Mariann
2. Szabó Norbert 2. Kapusi Blanka, Ignácz Regina
3. Kovács Márk 3. Frunza Kitti

2. osztály

Fiúk: 1. Kovács Dominik Lányok: 1. Tóth Laura
2. Kruppai Adrián 2. Turbucz Csenge
3. Pálinkás Ferenc 3. Horváth Rebeka

3. osztály

Fiúk: 1. Farkas Bendegúz Lányok: 1. Nagy Nikolett
2. Tüskés Máté 2. Imre Réka
3. Erdei Balázs 3. Zsólyomi Nikolett

4. osztály

Fiúk: 1. Barta Zsolt Lányok: 1. Marossy Flóra
2. Mózer Nikolasz 2. Berta Viktória
3. Lőrincz Botond 3. Pechula Krisztina

Gratulálunk a díjazottaknak és mindenkit szeretettel várunk a tavaszi futóversenyre is!

Felsőpakony, 2013. október 22.

Rutterschmidné Balázs Mária - tanító néni


Ócsai kirándulás

Október 15-én a 3.a és 3.b osztályosok meglátogatták Ócsán a Tájházat és a tőzegerdőt osztályfőnökeikkel és Szilvi nénivel.

Reggel, mire elindultunk elállt az eső, így bátran kerékpározhattunk a földúton. Útközben néhány technikai probléma akadt, de a három kísérő szülőnek hála,ezeket elhárítottuk. A célhoz érve kettéoszlott a csapat. Egyik fele a Tájház épületeit, másikuk a tőzegerdőt nézte meg, majd cseréltünk.

Az Ócsai Tájház és környezete még őrzi a hagyományos alföldi településforma jellegzetességeit, néprajzi gyűjteménye segítségével elmélyedhettünk a múlt titkaiban. A melléképületben és az udvaron a gazdálkodás eszközeivel ismerkedtek tanulóink, melyek közül különösen a lápi vidékhez, tájhoz kötődő tárgyak, szerszámok voltak érdekesek.

A Turján Házban az Ócsa környéki Turján Vidék különleges természeti kincseit láthattuk. Ezután a turjánban kialakított túraúton vezetett minket Erika néni. Itt megtudtuk, hogy a turján jelentése ingoványos, mélyen fekvő rét, a talaja lápszerű, fekete, humuszos, hogy mi az a bakhát, s mire jó. Sokat mesélt még nekünk az itt élő növényekről és állatokról is túravezetőnk.

Ezután újból biciklire pattantunk, s megcéloztuk a Selyem-rétet. Itt már csak félútig jutottunk el az idő rövidsége miatt. Egy napsütötte tisztáson megpihentünk, kicsit játszottak a gyerekek, majd indultunk haza. Igazán tartalmas, élménydús nap volt. Köszönjük Bizony Szilvi, Kerékgyártóné Ica, Daróczi Julika és Göndör Éva segítségét!

Egresi Magdolna
2013.11.02.

(A fotókat Matiszné Gomba Zsuzsanna készítette.)


Katolikus

Ha itt lettél volna!

Október hónap a megemlékezések hava. 6-án az Aradi vértanuk ünnepe, 23-án az 1956-os forradalomra gondolván emlékezünk. Elhelyeztük a megemlékezési koszorút a mécsest a Mártírok parkjánál felállított emlékműnél szép ünnepi műsor keretében. Október 27-én részt vettünk néhányan a gyáli Szent István templom harang szentelési ünnepségén amit Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr celebrált. A harang mindekié. Öröm, bánat, veszély felhívására figyelmeztet. Szeretteinkről is megemlékeztünk Mindenszentek és halottak napján a temetőben. Heffler Gábor plébános atya és Fekete Roland káplán atya megemlékezési szertartásán is részt vettünk. Sok új síremléket szenteltek, sajnos volt aki korán itt hagyta szeretteit. Lassan készülődünk az adventi-karácsonyi ünnepekre. Kívánok minden kedves olvasónak még sok szép őszi napokat!

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök

Helyesbítés: A Felsőpakonyi Agora 2013. októberi számában a Máriás lányok nevénél elírás történt, nem Nagy Zsófia, hanem Varga Zsófia volt, aki segédkezett a menetnél.


Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Gyálon és Felsőpakonyon!

Az idén karácsonyra szeretnénk itt helyben is egy működőképes, katolikus egyházi szeretetszolgálatot létrehozni. Ennek van országos és egyházmegyei központi szerve is. Tőlük kapjuk a működési szabályzatot. Ebben a következők szerepelnek:

A karitász munka 7 súlypontos területe:
1. Öreggondozás és házi betegápolás. - Látogatás, beszélgetés.
2. Családgondozás. - Kisgyermekkel lecke megtanulása.
3. Munkanélküliek és hajléktalanok segítése - egy alkalmi munka ajánlásával.
4. Az alkohol és kábítószer rabjainak gondozása - egy beszélgetéssel.
5. Testi-lelki fogyatékosok és sérültek gondozása - látogatással.
6. Nemzetiségi kérdések és problémák.
7. Menekültek és bevándorlók segítése.

Nem magyarázom jobban az egyes pontokat, van olyan, amelyik felülmúlja a mi 4-5 fős segítő csoportunk lehetőségeit. Kezdetben tapasztalatok nélkül nem is vállalkozhatunk szakképzést igénylő segítségre.
Sok segítség van, ami talán nem is pénzigényes. Pl. valakit meglátogatni, elbeszélgetni, felolvasni a számára, apróbb ház körüli munkában segíteni. Pl. télen a hólapátolás, tüzelő behordás. Egy kisgyermekkel leckét megírni, kicsit a lelkére beszélni.
Természetesen anyagiakkal is segíteni szándékozunk. Ne tessenek azonban adósságmegváltó akciókra gondolni. A szeretetszolgálat mindig a konkrét továbbéléshez segít. Ezen egy étkezést, egy felvehető ruhát kell érteni. Pénzt a legritkább esetben adunk, inkább kiváltjuk pl. a szükséges orvosságot. Ez központi előírás.

Fontos feladat az egyházközség területének feltérképezése.
Ehhez jó, ha térkép áll rendelkezésünkre, azokkal az utcákkal, melyek az egyházközséghez tartoznak. Így tudjuk számba venni az embereket, akik az egyházközség területén laknak: hol vannak a rászorulók, a bajban levők. Ajánlott a csoport tagjai között felosztani a területet bejárásra, utcánként, kisebb egységenként. Kaphatunk támpontokat különböző helyi szervezetektől is. Bár ez ma nem könnyű az adatvédelmi törvények miatt. Nagyon tapintatosan és tisztelettudóan kell eljárnunk. Úgy gondolom a karácsony jó alkalom a segítségre szorulók összegyűjtésére.

Felsőpakony fília, itt nincs plébánia. Kérem azokat, akik úgy érzik, hogy segítségre szorulnak, pl.: szívesen elfogadnának egy szerény élelmiszer csomagot karácsonyra, jelentkezzek a templomban a vasárnapi szentmisék után. Szentmise mindig vasárnap du. 5 órakor van. Akkor kellene engem, a plébánost megkeresni. Egyelőre azért írom csupán a saját személyemet, hogy sejthessék, diszkrét akarok lenni. Nyilvánvalóan nem verjük nagydobra a segélyezettek nevét, címét stb. Lehet saját magunk személyét is jelenteni, és lehet szomszédot, rokont, ismerőst. Kérem, ha mások személyét hozzák szóba, először beszéljék meg velük a dolgot. Hátha nem is akarják… Ne érjen senkit se meglepetés!

ŐSZINTÉN KÍVÁNOM, HOGY A SZOCIÁLISAN ELKÖTELEZETT FERENC PÁPA VEZETÉSEÉVEL, A HELYI EGYÁZUNK IS RÉSZT TUDJON VENNI A SZERETET GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.
EZZEL IS NYILVÁNVALÓBBÁ VÁLIK, HOGY JÉZUS A FÖLD SEBEIT BEGYÓGYÍTANI JÖTT MEGVÁLTÓ. „ AZÉRT JÖTTEM, HOGY ÖRÖMHÍRT VIGYEK A SZEGÉNYEKNEK….!”

Tisztelettel Hefler Gábor plébános és egyháztanácsos, valamint a Karitász munkatársai


A KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI MISERENDJE

A szentmisék időpontja adventben is megegyezik a vasárnapi miserenddel!
Este 5 óra!

December 19. Csütörtök: Roráte (Angyali mise)
Szentmise reggel 6 órakor!

December 24. Kedd: Szenteste
Este 10 órakor „éjféli mise”
(Előtte fél 10-től az iskolás gyermekek pásztorjátéka)

December 25. Szerda: KARÁCSONY, Jézus születésének ünnepe
Délelőtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

December 26. Csütörtök: Szent István első vértanú ünnepe
Délelőtt fél 12 órakor szentmise
(Előtte az óvodás gyermekek pásztorjátéka)

ÉV VÉGI ÉS ÚJÉVI MISEREND

December 29. Vasárnap: Szent Család ünnepe
Délelőtt fél 12 órakor szentmise.

December 31. Kedd: Este fél 5 órakor szentmise Év végi hálaadás

2014. Január 1. Szerda: ÚJÉV Szűz Mária, Isten Anyja
Délelőtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

2014. Január 5. Vasárnap: Vízkereszt
Este 5 órakor szentmise

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Hefler Gábor plébános
és Munkatársai


Református

Református gyülekezetünk életéből…

A felsőpakonyi reformátusok számára az október az egyik legintenzívebb hónap. Úgy alakult gyülekezetünk élete, hogy minden évben október első vasárnapján adunk hálát felépült templomunkért és naponként megszólaló harangjainkért. Tradícióvá vált, hogy ez a gyülekezeti ünnep vezeti be az evangélizációs hetet. Ebben a hónapban köszönthettük idősebb gyülekezeti tagjainkat és a történelmi örökségünk, hogy október utolsó napján a reformációra emlékezhetünk esztendőről esztendőre. E kiemelt gyülekezeti programjainkról tájékoztatom az AGORA olvasóit.

2013. október 6. Hálaadó alkalom délelőtt és gyülekezeti program délután a templom 9 éves évfordulóján

Ezután adtunk hálát a már 9 évvel ezelőtt átadott új templomért és harangokért. Az ünnepi istentiszteleten ismét BURJÁN TAMÁS teológus-lelkipásztor hirdette Istennek Igéjét, a Lukács evangélimában található Márta és Mária története alapján. Fontos a szolgálat, a vendégszeretet gyakorlása, de ennél áldottabb lélekben Jézus mellett ülni és Őt hallgatni. A templomban Isten Igéjének hallgatása mindig egy minősített alkalom az életünk során. A lelkipásztor azt kívánta a gyülekezet tagjainak, hogy minél több szolgáló lelkületű és igehallgató keresztyén legyen közöttük. Ezután az énekkar szolgált, Ácsné Irma vezetésével. Előadásukban a Jézus te égi szép… és a Fogadd el hálaénekem… kezdetű többszólamú darab hangzott el, s tette még ünnepibbé hálaadó istentiszteletünket.
Délután folytatódott a program. Vizi János lelkipásztor köszöntötte az előadót, majd közösen megtanultuk a Tégy Uram engem áldássá c. evangéliumi éneket.
Komjáthy Károly házassággondozó, a Biblia és Házassággondozó Szolgálat munkatársa, tartott vetítettképes előadást a Házassági kommunikációról. A végén a feltett kérdésekre is választ kaptak a jelenlévők, majd szeretetvendégséggel zárult ez a szép és lelkiekben tartalmas nap!

2013. október 7-11. EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT

Október második hetében tartottuk a várva várt őszi evangélizációs hetünket. A Jó Pásztorról hallottunk estéről estére igen értékes és tartalmas igehirdetéseket. A Jó Pásztor maga Jézus Krisztus. A János evangéliuma 10. részének alapján a következő témák szerint szólt Isten Igéje: A Jó Pásztor nevünkön szólít - előttünk jár - életét adja - ismer bennünket – megőriz.

Az igehirdetők sorrendben a következők voltak: Sípos Aba Álmos (Bp. Békásmegyer), Somogyi Péter (Bp. Fasor), Faragó Csaba (Dunaharaszti), Monty Taylor (Bp. Szabad Evangéliumi Gyülekezet), Molnár Sándor (Bia) lelkipásztorok.

Öröm volt látni és tapasztalni, hogy a gyülekezet tagjai estéről estére szép számmal jöttek Isten Igéjét hallgatni. Gyálról is jöttek minden nap az érdeklődők. Az alkalmak végén állófogadásos szeretetvendégség volt, szinte már be sem fértünk a gyülekezeti terembe. A gyülekezet tagjai finom szendvicsekkel, sós és édes süteményekkel, gyümölccsel és meleg teával kínálták a jelenlévőket. (Itt is megköszönöm mindazok szolgálatát, szeretetét és segítségét, akik ebben részt vettek!) Az énekkar szerda este szolgált, a református énekeskönyv 459. sz. énekét énekelte el, melyet Osváth Viktor dolgozott fel több szólamra. Az evangélizációs hét Vizi János helybeli lelkipásztor vasárnapi igehirdetésével és úrvacsora osztással fejeződött be. Köszönjük a mi Jó Pásztorunknak, hogy gondoskodott lelki és testi táplálékról itt élő juhai számára!

2013. október 13.

Az idősek köszöntése gyülekezetünkben. (Erről az alkalomról külön cikket olvashatnak Kádár Rozália gyülekezünk tagjának tollából.)

2013. október 31. Reformáció ünnepi istentisztelet - úrvacsorával

Ezen az esti alkalmon lehetőség nyílt arra, hogy megemlítsük hálaadással az első reformátorok (Kálvin János, Luther Márton, Zwingli Ulrich), valamint a magyar reformátorok közül Károli Gáspár nevét, akinek köszönhetően a saját nyelvünkön olvashatjuk Isten számunkra kijelentett szavát, a Bibliát. Ma is nagy szükségünk van arra, hogy Isten Igéje élővé váljon bennünk és egyre inkább ragaszkodjunk a reformátori alapelvekhez, tanításokhoz, melyek irányt mutathatnak mindennapi életünkben.
Solus Christus - egyedül Krisztus a közbenjáró Isten és emberek között (1Tim 2,5), és egyedül az Ő érdeméért kapunk bocsánatot és üdvösséget. Sola Scriptura - egyedül a Szentírás 66 könyve az az Istentől ihletett kijelentés, ami eligazít minket a különböző kérdésekben, és az úgynevezett szent hagyomány nem.
Sola gratia - egyedül Isten kegyelméből kaphatunk üdvösséget, és nem érdemeink jutalmazása gyanánt. Sola fide - egyedül a hitünkkel tudjuk ezt elfogadni, megragadni, a magunk számára is érvényesnek tekinteni. Az igehirdetés után a gyülekezet lelkipásztora a Presbitérium és a gyülekezet nevében köszöntötte azokat a jubiláló presbitereket, akik már 5 éve töltik be ezt a tisztséget szolgálva Istennek a Felsőpakonyi Református Gyülekezet közösségében. Vizi János lelkipásztor a 100.Zsoltár 2. versével: „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel…” és emléklappal köszöntötte Bernáth Józsefné, Fitos Róbertné, Nagy Károly presbitereket, valamint Fülöpné Sólyom Erzsébet és Dobai József pótpresbitereket.

Adja Isten, hogy örömmel és Isten iránti hálaadással tudják tovább végezni a rájuk bízott feladatokat, szolgálatokat! Az istentisztelet végén úrvacsorai közösségben adtunk hálát az új borért és a reformációért.

Vizi János lelkipásztor


IDŐSEK NAPJA A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

1991 óta október elsején a föld szinte minden országában megemlékeznek a szép korúakról, ugyanis ez a nap – az idősek világnapja, azoké az embereké, akik már nem vesznek tevékenyen részt a mindennapok teherviselésében, ám sokat segíthetnek tanácsaikkal, tapasztalataik átadásával. Tudjuk, ők rakták le az utat, amelyen ma mindannyian járunk, mégis hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla: törődéssel tartozunk az idősek felé. Figyelem, tisztelet, szeretet illetné meg az élet terhétől megfáradt családtagjainkat, ismerőseinket. Ők igénylik elfogadásukat, támogatásukat és annak érzését, hogy így, öregen is értékesek.

Református gyülekezetünkben október 13-án emlékeztünk az idősekről és az özvegyekről. Már a meghívóból sugárzott a szeretet, a megbecsülés, a biztatás az idős emberek felé. A mottóul szolgáló Ige a Zsoltárok könyve 46:2-ből a következő szavakkal erősíti a gyakran elkeseredő, magányba kényszerülő, meghallgatásra, megértésre vágyó szép korú embereket: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”

Az istentisztelettel egybekötött szeretetteljes, meghitt méltatás Vizi János lelkipásztor nyitó szavaival kezdődött. Ezután Szabó Magdolna gondnok-helyettes köszöntötte az idős gyülekezeti tagokat a következő Igével „Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei.” (Példabeszédek 9:11). Majd háláját fejezte ki Istennek az idős testvérekért, kiemelte: szükség van arra, hogy egy élő gyülekezetben közelebb lépjünk egymáshoz, észrevegyük és számon tartsuk egymást, és, ami a legfontosabb, szeressük egymást úgy, ahogy Jézus szeretett minket. A továbbiakban Viziné Surányi Erika elszavalta a Mindig csak adni című verset, melyet Túrmezei Erzsébet fordított németből. Öreg kútként említődnek itt az öregek, akik nap mint nap adnak, igaz, nem vizet, hanem áldást és szeretetet. És milyen nagy ajándéka az Istennek számukra, ha felismerik, hogy amit adnak, az nem az övék, Krisztustól kapták, ők csak továbbítják. Kalas Béláné ismeretlen szerző versét adta elő, melynek címe: Csak az öreg, aki nem remél. Arra figyelmezteti ez a költemény az idős embereket, ne legyenek megkeseredettek, bátran álmodjanak új terveket, lássák a szépet, értsék a tréfát, lelkükből szeretet áradjon, s akkor lélekben fiatalok maradnak.

Füzi Györgyné a Legyen meg a te akaratod című verssel emlékeztetett arra, hogy Isten gyermekei vagyunk, s ő nekünk csak jót akar, még akkor is, ha mi pillanatnyilag az ellenkezőjét érezzük. Ezért nagyon fontos elfogadnunk mindent, amit az Úrtól kaptunk. A Szeressétek az öregeket című, ugyancsak ismeretlen szerző versét Kádár Rozália tolmácsolásában hallgathattuk meg. A vers arra inti a fiatalokat, gyermekeket, unokákat, hogy tisztelettel, szeretettel, megértéssel vegyék körül az ősz hajú, ráncos kezű, megfáradt szülőket, nagyszülőket, felhívja a figyelmüket arra, hogy az évek múlásával ők lesznek majd az öregek, s azt fogják visszakapni gyermekeiktől, amit most ők nyújtanak idős családtagjaiknak. Az énekkar előadásában elhangzott gyönyörű ének (Mindig velem Uram…) még jobban elmélyítette az ünnepség érzelmi hatását, fokozta az élményt, amely sokáig megmarad emlékezetünkben. A szép élmény megmaradását, valamint Istenbe vetett bizalmunk erősítését szolgálja az emlékkártya is, amellyel a templomból kijövet lelkipásztorunk ajándékozott meg minden idős korú gyülekezeti tagot. A Zsoltárok 23:6-ból ezt olvashatjuk rajta: „Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján.”

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult. Finom sütemények és tea mellett beszéltük meg az alkalom alatt bennünk felhalmozódott, szívet melengető, szemünkbe néha könnyeket fakasztó érzelmeket. Ezúttal is hálánkat, köszönetünket fejezzük ki Vizi János lelkipásztornak, a Presbitérium tagjainak a tartalmas rendezvényért, gyülekezetünk ügyes kezű asszonyainak a finom süteményekért. Jó volt érezni, hogy tartozunk egy közösséghez, amelyben szeretet, tisztelet, megbecsülés övez bennünket.

Kádár Rozália gyülekezeti tag


SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET

Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat…
A ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket…
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg felnevelkedtetek…
Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én is kérlek titeket, szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek,
Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket.

Ismeretlen szerző


Karácsonyi ünneprend:

2013. December 19., csütörtök 18 óra, Gyülekezeti terem: Úrvacsorai előkészítő istentisztelet.

December 22. - vasárnap - 10 óra, Templom: Műsoros családi karácsonyi istentisztelet.

December 24., - kedd - 16 óra, Templom: Karácsony Szenteste istentisztelet.

December 25., - szerda - 10 óra, Templom: Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.

December 26., - csütörtök - 10 óra, Templom: Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással.

A műsoros családi karácsonyt december 22-én, advent 4. vasárnapján 10 órakor a református templomban tartjuk, ahova várjuk a hittanos gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket. Az általános iskolai hittanos gyermekek műsorral készülnek erre az alkalomra, és szerepelnek ovis gyermekek is. A gyermekek az alkalom végén a gyülekezettől ajándékcsomagot kapnak!


Óévi utolsó és újévi első alkalmaink:

2013. december 31. - kedd - 15 óra, Templom: Óévzáró istentisztelet gyülekezeti jelentéssel.

2014. január 1. - szerda - 15 óra, Templom: Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással.

Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

A Presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor


Könyvtár

Egy egészséges nap

Sokan voltak, akik meg akarták tudni, mit takar, ezért eljöttek a klubkönyvtárba, az október 19-én megrendezett első felsőpakonyi Egészségnapra. Érkeztek idősebbek és fiatalabbak, olyanok is, akik már törekszenek arra, hogy egészségesen éljenek, és olyanok is akik még nem tudják mit kell tenniük az egészségük érdekében, de már kíváncsiak rá.

Fejérné Brezán Tenci gondolta ki és valósította meg az Egészségnapot. Tenci tavaly szeptember óta vezeti a felsőpakonyi jóga tanfolyamot, s látva, hogy az idejárók mennyire érdeklődőek az egészséges életmód kérdései iránt, elhatározta, hogy elhozza a faluba azokat a mestereket, szakembereket, akiket az elmúlt években megismert, és akiktől sokat tanult.

Ille József organikus szervezetfejlesztő előadásának témája az emberi kapcsolatok fontossága volt.A szerény cím: Munkavégzés egészségesen gazdag témát rejtett, melyből kiderült, hogy az ember és a környezete szoros kölcsönhatásban él, a munkahelyi, baráti, társadalmi környezet hatásait nem tudjuk közömbösíteni, hazavisszük őket, s ha ezek a hatások negatívak, akkor ez a mi életünket is negatívan befolyásolja, családunk életét is megbélyegzi. Ille József mottója: Ha valamit meg akarsz változtatni, szüntesd meg a körülményeit! Tehát, ha felismertük, hogy valamiben változnunk kell, akkor ne a kibúvókat, mentségeket keressük, hanem – amennyiben erre lehetőségünk van hozzuk létre a megfelelő körülményeket. Érzékletes példája szerint, ha például valaki elhatározza, hogy leszokik a dohányzásról, akkor tegyen róla, hogy ne legyen a közelében cigaretta.

Ille József szerint sikereink, eredményeink jó része az emberi kapcsolatokon múlik, ahhoz, hogy új és új eredményeket érjünk el, folyamatosan változnunk, változtatnunk kell. A jó emberi kapcsolatok alapfeltétele a beszélgetés. Ezt a mondatot akár közhelynek is érezhetjük, mégis, hányszor fordul elő velünk, hogy nem találjuk a megfelelő szót, megfelelő mondatokat ahhoz, hogy konfliktusainkat feltárjuk, és megpróbáljuk megoldani. Pedig minden ezen múlik. A munkahelyünkről magunkkal hurcolt konfliktusok otthon is mérgező hatásúak, s az otthoni gondokat sem vagyunk képesek letenni a munkahely kapujában. Ille József előadása példákon és módszerek ismertetésén keresztül arra tanított bennünket, hogy a beszélgetés fontos, az életünk minősége kapcsolataink minőségén múlik.

Vadász Ákos Tullió az egészséges életnek egy másik fontos feltételéről tartott előadást, melynek mottója lehetne: Ételed legyen az orvosságod! Vadász Ákos jógaoktató abból indult ki, hogy gyógyszer helyett az elfogyasztott ételeknek kell biztosítaniuk az egészséges életet. A stressz, a problémás emberi kapcsolatok, a mozgáshiányos életmód könnyen elvezet bennünket ahhoz az állapothoz, hogy az orvosságoktól várjuk a megoldást. Vadász Ákos ehelyett az egészséges ételeket, a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt és a rendszeres testmozgást javasolja.

Akit érdekelt a téma, az Egészségnapon megismerkedhetett a manapság sokszor hallott lugosítás fogalmával. Sokszor halljuk, de nem akarjuk elhinni, hogy úgy lehetünk egészségesek, ha ételeink 80 százalékát zöldségek és gyümölcsök teszik ki, 20 százalékát pedig keményítő és fehérje, ellenkező esetben szervezetünk elsavasodik, ellenálló képességünk csökken, fogékonyabbak leszünk a különböző betegségekre. Először csak a fejfájás, gyomorfájás stb. jelentkezik, később jön a magas vérnyomás és a cukorbetegség, magas koleszterinszint, magas húgysavszint, majd az ízületi fájdalmak. http://szeretet.info.hu/docs/lugossavas.pdf.

S hogy az elméletet a gyakorlatban is megtapasztalhassuk, Tenci a könyvtár előterében egész nap egészséges és finom falatokkal várta az idelátogatókat. Volt itt pálmazsírból készített vegazsíros kenyér, csicseriborsós és padlizsánkrémes falatok, készültek egészséges gyümölcsteák, és aki kávézni szeretett volna, az cikóriából főzött és zabtejjel és nádcukorral ízesített kávét ihatott.

Az előadások szünetében vércukorszintet és vérnyomást mért Czirják Esztike, a helyi vöröskeresztes csoport szervezésében, speciális műszerrel testzsírszintet mért Vadász Ákos, Csire Károly pedig saját mézeiből, propolisz tartalmú termékeit kínálta az érdeklődőknek.

Az Egészségnap egészségvédő tornával kezdődött, melyet Lőrentei Erzsike tartott, aki évtizedek óta vezet tornaedzéseket a faluban, és hathajógával zárult, amit a nap megálmodója és létrehozója, Tenci tartott. A jól sikerült nap megrendezésében Tenci egész családja részt vett, férje és lányai is kivették a részüket a feladatokból. Az emberek ezen a napon tornáztak, jógáztak, jegyzeteltek, kóstolgattak. A siker láttán nem csoda, hogy Tenci már a tavaszi Egészségnap megvalósításán gondolkodik.

Amit a cikóriáról nem tudtam

A cikória kávé, amit Tenci lánya, Orsi kínált a szünetben, olyan finom volt, hogy azóta én is beszereztem. Meglepődve a következőket olvastam a cikória kávé csomagján: ,,A cikória egészségmegvédő hatása tudományos vizsgálatok által igazolt, nem véletlen, hogy közel 100 éve fontos része a táplálkozásunknak. Magas inulin tartalma (inulin: összetett cukor, cukorhelyettesítőként is használják) csökkenti a bél pH értékét, javul a vitaminok és ásványi anyagok felszívódása, a szervezet kálcium és magnézium ellátottsága, segít a csontritkulás megelőzésében, az egészséges bélflóra helyreállításában, így a candidiasis és a gyermekkori élelmiszerallergiák leküzdésében, immunstimuláló hatása növeli a szervezet ellenálló képességét, a sejtek mutációjának és a L.bétaglucuronidáz enzim gátlásával rákellenes hatást fejt ki. Szabályozza a koleszterinszintet, megköti a triglicerideket, foszfolipideket és szabad zsírsavakat, csökkenti az inzulinfüggőséget, segít beállítani a vércukorszintet, így diabétesz és folyókúra esetén szénhidrát energiaforrásként kíválóan alkalmas. ” – És még finom is.

Egészséges falatok

Az Egészségnapon a következő pástétomokkal megkent falatkákat ettük:

Vegetáriánus pecsenyezsír
25 dkg pálmazsír; 4-5 fej lilahagyma; olaj; fél citrom leve; 4 dkg sörélesztő; majoranna; só.
Az apróra vágott lilahagymát bő olajban megsütjük, majd ráönjük a citrom levét, megszórjuk majorannával és sóval. Hozzáadjuk a pálmazsírt. Amikor felolvad, levesszük a tűzről, és belekeverjük a sörélesztőpelyhet. Szobahőmérsékleten megdermed, hűtőben 1 hétig biztosan eláll.

Padlizsánkrém
1 db 35 dkg-ás padlizsán; 2 evőkanál extraszűz olívaolaj; 2 gerezd fokhagyma hajszálvékonyra szeletelve; 1 teáskanál mustár; 1 kávéskanál frissen őrölt bors; 1,5 kávéskanál só.
A megmosott és szárazra törölt padlizsánt 180 C fokos előmelegített sütőbe dugjuk, 25 percig sütjük, átfordítjuk a másik oldalára és még egyszer 25 percig sütjük. Akkor kész a padlizsán, amikor a héja ráncos, a húsát be tudjuk nyomni. A padlizsán szárát levágjuk, héját lehúzzuk, és húsát kisebb darabokra összevágjuk, fa vagy műanyag késsel pépesítjük, és hozzáadjuk a többi alapanyagot. Friss vagy pirított kenyérre kenve tálaljuk.

Humusz
40 dkg csicseriborsó; ½ citrom leve; 2 gerezd fokhagyma; 2 evőkanál olívaolaj; 2 evőkanál tahini (vajon pirított szezámmag).
A csicseriborsót egy éjszakára áztassuk be. Másnap főzzük meg sós vízben, turmixoljuk össze, majd keverjük hozzá a többi hozzávalót.

Egri Magdi
a jógacsoport tagja


Civil

A Darumadár Nyugdíjas Klub októberi programja

Október 10-én a szabadságáról megérkezett Lőrentei Erzsike, beszámoltunk neki az elmúlt 10 napról. Ő is élménybeszámolót tartott, mivel 2 tagtársunkkal együtt Görögországban volt. Horváthné Pannika és férje is szépen lebarnulva érkezett meg Krétáról, ők is boldogan meséltek szép nyaralásukról.

Október 11-én az iskolában Sztancs János polgármester tartott közmeghallgatást. Tagjaink érdeklődéssel mentek el, és sok érdekes dolgot hallottak.

Október 12-én Dús Mihály és felesége, Tyukodi Mariann jóvoltából, illetve Mariann édesanyja Tyukodiné Erzsike meghívására 17 fővel (az énekkar és 6 fő kísérő) Ráckeresztúrra mentünk. Ismeretlen helyre, ismeretlen klubok közé. Elmondanám, mérhetetlen kedvesen és sok-sok szeretettel fogadtak bennünket. Énekkarunk itt is fellépett, a szép nótacsokrot hibátlanul adták elő. Nagyon szép műsort és sok énekkart hallgattunk és láttunk, mindegyik műsorszámban volt huncutság és komolyság is. Megjelentjeinket nagy-nagy figyelemmel vették körül. Volt pogi, vacsi a hozzá való itókákkal együtt, s gondoskodtak róla, hogy semmiben sem legyen hiányunk. A műsor végén táncos, vidám buli kezdődött, tombola is volt, igen értékes ajándékokkal. Tagjaink sok tárgyat nyertek meg, aminek nagyon örültünk. Szép élményekkel gazdagodva jöttünk haza. Megállapítottuk, csoda jó, hogy megépültek az autópályák és az M0-ás elkerülő, így Ráckeresztúrra kb. 35 perc alatt értünk oda, mindnyájan csodálkoztunk, hiszen régebben másfél órába került.

Október 17-én, délelőtt a Turay Ida színházbérleteseknek elkezdődtek az előadások. 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt.

Október 19-én Egészségnap volt a Művelődési házban, tagságunkból többen mentek el. Délután 3 órakor a Jó barátok vendéglőjében „Szüreti mulatozás” címmel Kerekes Róbert énekesre – klubtársunkra – is emlékeztek énekes előadótársai. Tagságunk itt is szép számmal jelent meg, s mindenki nagyon jól érezte magát.

Október 20-án, Soroksáron a Kálmán Imre zeneszerző emlékére rendezett operettgálán vettünk részt, amely gyönyörű, szinte káprázatos volt – annak ellenére, hogy csak egy kerületi kultúrházban és nem az Operettszínházban került előadásra. A művészek szinte minden énekszámhoz átöltöztek, szebbnél szebb ruhákba, s 3 órán keresztül szórakoztattak bennünket, nem playback-ről, hanem élőben! Kiemelném Sárkány Krisztiánt (19 éves), aki nem csak az énekhangjával, de az előadásmódjával, minden porcikájával átélte a zene ritmusát. Élvezetes volt, és örömmel láttuk, hogy ebben a műfajban is van utánpótlás, nem csak a rock zenében! Igazán megérintettek a dallamok, s a fiatalok lendületes előadása. Érdemes volt elmenni.

Október 24-én énekkari próba, utána klubnap volt. Különös dolgok nem történtek, jókat beszélgettünk, kicsit az időjárást marasztaltuk el, hiszen 22-25 C meleg volt. Kár, hogy október elején 2 napig fagyott, ha ez nem történt volna, a kertben még most is sok minden beérhetett volna.

Október 31-én, 15 órakor termékbemutatós klubnap volt. A bemutató jó volt, de sok vásárlás nem történt, hiszen nem lehet mindig, mindent megvásárolni. Gondolni kell már az év végére, amikor karácsonyra készülve kiköltekezünk.

Kovácsné Németh Ilona


Néhány szó a fogászati szűrővizsgálatról

2013.11.11-12-én megtörtént a Herman Ottó Általános Iskola tanulói fogainak a szűrővizsgálata. A vizsgálat fogászati tükörrel, ha szükséges szondával történik, amit egy műszerfertőtlenítő kendővel törölgetünk le, hidegen sterilizálunk, a fertőzések elkerülése érdekében. Csak műszerrel nyúlunk szájba és csak vizsgálunk, másra ilyenkor nincs idő.

Nagy örömünkre szolgál, hogy látszik a sokéves szűrővizsgálatok eredménye, amit már ovis korban elkezdünk. Óriási eredmény, hogy nem félnek tőlünk, szívesen mutatják meg a szájukat. Látszik, hogy a szülők is komolyan odafigyelnek üzenetünkre, hiszen sok gyereknek be van tömve, el van látva a problémás foga, és sokan hordanak fogszabályozót. Itt szeretném felhívni a tisztelt szülők figyelmét, hogy kérdezzenek rá gyermekeiknél, kell-e jönniük további kezelésre, kaptak-e kis papírt, amire ráírtuk a telefonszámot ( 317-105 ), ahol be kell jelentkezni, ha szükséges. Bármelyik szülőnek szívesen adunk felvilágosítást a gyermeke fogazatát illetően. Szeretettel várjuk Önöket!

Dentpraxis Kft., Vajvoda Róbertné
2013.11.12.

Fogászati Rendelési idő 2013 December

Az év utolsó rendelési napja: 2013.12.23. Hétfő 12-20-óráig

2014 első nap rendelési idő: 2014.01.02. Csütörtök 14-20 óráig

2013.12.24-től szabadságon vagyunk, de bármilyen fogászati problémával hívjanak bizalommal a 06-30-9318-243 telefonszámon!


Sport


Hátbelső

9. Óvodai Tökfesztivál

„Számmisztikailag a 9-es szám kettős jelentéstartalommal bír. Egyfelől a nyugalomra, békességre, boldogságra, tökéletességre, másfelől indulatokra, törekvésekre, és elszántságra utal.
A küzdőképesség számának is szokták nevezni. A szám utalhat erős személyiségre, határozottságra, akaraterőre, bátorságra. Jelenthet helyes megérzéseket, érzelem vezéreltséget, fejlett hatodik érzéket, különleges élményeket. A szám gyakori megjelenése rendkívüli energiával, természetfeletti erőkkel bíró egyént mutat, aki elsöprő energiák, iszonyú erők mozgósítására képes.”

Az idei TÖKfesztiválra, szinte teljes mértékben igazak, a fentiek. Ismét egy csodálatos, TÖKéletes napot töltöttünk együtt. Az időjárás is nekünk kedvezett, a szinte nyári meleg az óvoda udvarára csalogatott kicsiket és nagyokat.
Az óvó nénik s vendég művészeink, segítőink minden sátorban más-más kézműves foglalkozással, az emeleten csodálatos kiállítással, a bazárban szebbnél szebb ajándéktárgyakkal, a büfében fantasztikus ételekkel, italokkal várták a nagyérdeműt.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda minden dogozója nevében azt a rengeteg, már-már erőn felüli segítséget, amit a szülők, a felsőpakonyi önkormányzat dolgozói, a Szabó Magda Közösségi Ház dolgozói nyújtottak.
Sokan, sokat fáradoztak azért, hogy ez a hagyomány folytatódhasson gyermekeink örömére, szellemi és lelki táplálására. Sokszor írtam már arról, milyen fontos, hogy közös élményeket szerezzünk. Ezek a pillanatok kellenek ahhoz, hogy elültessük bennük az ilyen és ehhez hasonló dolgok iránti igényesség magját, hogy a későbbiekben, ők maguk is tovább adhassák.
Elképzelni sem tudom, hogy volt olyan, akinek a szíve nem telt meg szeretettel, melegséggel, büszkeséggel, amikor az esti felvonuláson együtt sétáltunk és táncoltunk. Előnyt kell kovácsolunk a vidéki létből, a kis közösségből, hiszen csak így maradhatunk egy nagy, összetartó „család”. Reméljük ezáltal a későbbiekben, még jobban sikerül összekovácsolódnunk, hogy ennél is nagyobb tettekre legyünk képesek EGYÜTT.

Várunk mindenkit legközelebb is, mert bizton állíthatom, hogy jövőre is lesz Tökfesztivál. Reméljük, hogy akkor is ugyanilyen lelkesedéssel vethetjük bele magunkat az előkészületekbe, az alkotásba és a mulatásba.

Ancsa óvó néni


Hátlap

Decemberi programok, meghívók. A la Hevesi.


2013_09_nov.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)