Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 1. szám, 2014. január

Lapzárta: január 07.

Szerkesztőbizottsági: január 09. vagy 14. 14.00


következő lapzárta: február xxx????


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső


Önkormányzat

Köszöntő!

Köszöntöm az új esztendőben, 2014. év elején a Felsőpakonyi Lakosokat, Intézményvezetőinket, Intézményeink Dolgozóit, a Település Vállalkozóit és mindazon Partnereinket, akik beszállítóként és szolgáltatóként együttműködnek Önkormányzatunkkal! Különösen köszönöm az itt élő embereknek, hogy együttműködtek Önkormányzatunkkal, betartották és elfogadták rendeleteinket, határozatainkat, és köszönöm a település szebbé tételéért tett erőfeszítéseiket.

Remélem, hogy nélkülözés mentesen, mindenki számára kellemesen teltek az ünnepnapok. Úgy gondolom, hogy Önkormányzatunk mindent megtett az itt élő emberek komfortérzetének, és az Önkormányzat ügyfélszolgálatának jó színvonalú biztosítása érdekében. A törvényeket és a lehetőségeinket figyelembe véve, segítségére sietettünk azon lakosoknak, akik rászorultságukat jelezték felénk, vagy esetleg a szomszédok hívták fel figyelmünket a segítségnyújtásra. 2013. évben nehézségeink ellenére is biztonságos üzemeltetést tudtunk nyújtani intézményeink számára. A sok munkánk közepette azért ünneplésre is tudtunk időt szakítani, és Önökkel együtt ünnepeltük meg településünk Nagyközséggé válását. Támogatást nyújtottunk a Darumadár Nyugdíjas Egyesületnek, a Vöröskereszt helyi szervezetének, a Felsőpakonyi Polgárőr Egyletnek működésükhöz, amely szintén a helyi lakosok érdekeit szolgálja. Létrehoztuk a Szociális és Családvédelmi Központot, amely új irodahelyiség kialakításával büszkélkedhet. Az Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó is új szolgáltató helyet kapott (2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. szám alatt). Rendben tartottuk közterületeinket, parkjainkat, egyszóval élve, településünkre az elmúlt esztendőben működőképességünkön felül a rend és tisztaság volt jellemző.

Önkormányzatunk 2014-ben is tovább folytatja munkáját. Hozzáfogtunk az éves költségvetésünk elkészítéséhez, nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy a Kormány határozata alapján településünknek még fennálló több százmillió Ft adóssága is kiegyenlítésre kerül. Településünk anyagi biztonságát az állami normatív támogatások bizonyára az idei évben sem fogják teljes egészében biztosítani, ezért költségvetésünkben az adóbevételeinken kívül más bevételi forrást is biztosítanunk kell, pl. a bázis részbeni értékesítése, építési telek eladása. 2014. évben is minden erőnkkel azon leszünk, hogy településünk biztonságos üzemeltetését, a lakosság biztonságérzetét és a Polgármesteri Hivatal által biztosított szolgáltatások színvonalát biztosítani tudjuk.

Az előző évhez képest az idén is biztosítani kívánjuk, hogy az itt élő és a letelepedő lakosok, vállalkozások minden segítséget megkapjanak ahhoz, hogy jól érezzék magukat Felsőpakony Nagyközségben.

Kérjük Önöket, hogy 2014-ben is bizalommal forduljanak a Polgármesteri Hivatal intézmény rendszeréhez problémáik és elintézendő ügyeik tekintetében.

Minden felsőpakonyi Lakosnak, a település Vállalkozóinak, Intézményeinknek és azok Vezetőinek, eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánok az Önkormányzat nevében!

Sztancs János
polgármester


Változás a szociális segélyezésben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014 január 1.-től hatályos módosítása alapján megszűnik önálló ellátási formaként az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. A három támogatási forma önkormányzati segéllyé olvad össze, ebben a formában igényelhető a továbbiakban.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013 (XII.11.) számú önkormányzati rendeletében találhatjuk az idevonatkozó szabályokat.

Önkormányzati segély állapítható meg azon szociálisan rászorult személynek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások merülnek fel, különösen az alábbi esetekben:

a) betegség vagy tartós táppénzre való jogosultság esetén
b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére
c) a családban történt haláleset esetén
d) a családban történt baleset vagy krízishelyzet esetén
e) elemi kár bekövetkezése esetén
f) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében
g) iskoláztatás biztosítása érdekében
h) a gyermek fogadásának előkészítéséhez
i) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
j) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt
k) hátrányos helyzetű gyermekek osztálykiránduláson vagy táboroztatáson való részvételéhez
l) akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 130%-át (37.050,-Ft).
Egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három vagy több gyermekes család esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós betegsége áll fenn önkormányzati segély állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a fent meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft).
Az önkormányzati segély adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

Az önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb 1.000,-Ft – nál, de legfeljebb 20.000,-Ft. Az önkormányzati segélyt családonként évente maximum két alkalommal lehet igényelni.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb 15.000,-Ft-nál (a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál), de legfeljebb 30.000,-Ft.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélykérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyintézőjénél.
A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell
− a halotti anyakönyvi kivonatot
− a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.

Az önkormányzati segély iránti kérelem és további tájékoztatás igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, letölthető a honlapunkról, a segély elbírálása pedig a Szociális és Rehabilitációs Bizottság hatáskörébe tartozik.

dr. Göndör-Kökény Katalin
jegyző


Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben szeretnék, hogy az Agora anyakönyvi híreiben megjelenjen újszülött gyermekük születésének dátuma, esetleg fénylépet is közzétennének, azt jelezzék a szerkesztőség felé. Továbbá szívesen vesszük egyéb anyakönyvi hírek pl.: házasságkötés, gyászjelentések közzétételét is.

Szerkesztőség -Ezzel akkor most lett vmi? Végül a védőnő gyűjti majd össze?


Tájékoztató a hulladékszállítással kapcsolatban

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a központi jogszabályok módosulása és az ez alapján kötelezően kiírt és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárást követően az önkormányzat 2014. január 01-jétől a hulladékgazdálkodásra, ezen belül a hulladékszállításra új közszolgáltatási szerződést kötött.
Az új közszolgáltató: Vertikal Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai út 39.).
2014.01.01-től érvényes díjtételek:

  • 50/60 l-es edény: 215 Ft+Áfa
  • 110/120 l-es edény: 281 Ft+Áfa
  • 240 l-es edény: 487 Ft+Áfa

Az önkormányzat évente mintegy 6 millió Ft-tal egészíti ki (kompenzálja) a lakossági díjtételeket a Szolgáltató cég részére. Továbbá, akik mentességben részesülnek, azok helyett is szintén az Önkormányzat vállalta át a díjfizetési kötelezettséget, ezzel is segítve Felsőpakony lakosait.

A szállítási napok nem változnak, minden hét pénteki napja, a szelektív hulladék szállítási napja minden hónap első keddje.

Változott a mentességre jogosultak köre:
az igénylő által használt edény hulladékszállítási díjának 100%-os mentességét igényelheti:

  • Egyedül élő, aki betöltötte a 70. életévét és a havi nyugdíja nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, 71.250,-Ft-ot. A mentesség a 70. életév betöltését követő év január 01-jétől illeti meg. A nyugdíj összegét igazolni kell, és az ingatlanban más életvitelszerűen nem élhet.
  • Az a házaspár, amelynek legalább az egyik tagja a 70. életévét betöltötte, más személy rajzuk kívül életvitelszerűen nem él az ingatlanban és az egy főre jutó havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, azaz 57.000,-Ft-ot. A nyugdíj összegét igazolni kell mindkettejüknek.

Díjfizetés szüneteltetése:

  • Az ingatlan ideiglenes – de legalább 60 napot elérő -, vagy végleges megüresedésekor az ingatlanhasználó, elhalálozása esetén az örökös köteles a megüresedés tényét és a várható időtartamát 15 napon belül írásban közölni a közszolgáltatóval. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A díjfizetési kötelezettség az igénybevétel megkezdésének napját követő hó elsejétől áll fenn.
  • Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel.
  • Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó nyilatkozata valótlan, követelheti az ingatlanhasználótól a nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg a közszolgálati díj egyösszegű megfizetését.

A 70 éven felüliek mentességét, amennyiben a fenti feltételeknek megfelelnek, ÚJÓLAG kell igényelni, a korábbi mentességek hatályukat vesztették. A kérelem a Polgármesteri Hivatalban igényelhető, és ott is kell benyújtani az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésével 2014. február 01-ig. Akik korábban részesültek mentességben, de az új szabályok értelmében erre már 2014.01.01-től nem jogosultak, azt is szintén nyilatkozat kitöltésével kell hivatalunk felé jelezniük.

Az új szolgáltatóval történő szerződéskötéssel kapcsolatban további tájékoztatást a későbbiekben adunk. Fontos, hogy akik mentességben részesülnek, azoknak is szerződést kell kötniük, a mentességről az önkormányzat igazolást állít ki, amelyet megküld a szolgáltatónak és az érintett lakosnak is. A zökkenőmentes átállás érdekében kérjük a szíves türelmüket és megértésüket!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata


Óvoda

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen… 
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies… mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. „
Márai Sándor

Ünnep az óvodában

Ismét eltelt egy év, s mindenki nagy reményekkel, komoly elvárásokkal indul neki az újnak, az ismeretlen kihívásoknak, lehetőségeknek.
Vannak azonban olyan dolgok, amiket meg kell őriznünk magunknak és a gyermekeinknek, amelyek a múltból táplálkoznak. Ez nem más, mint a hagyomány.
Nemzetünkre, családunkra, s gyermekeink esetében az óvodára jellemző szokások, megjelennek mindennapjainkban is, de főként az ünnepek során.
Óvodánkban, talán az adventi, karácsonyi az egyik olyan időszak, melynek sajátos légköre van. Hétről, hétre gyújtjuk a gyertyákat közös koszorúnkon, az énekek, versek tanulása, a betlehemi játék próbái, mind-mind hozzátartoznak a varázslathoz.
Aztán az a nap, mikor a gyermekek reggel álmosan felfedezik a karácsonyfát, alatta a sok-sok ajándékkal. A csillogó szemek látványa, az izgalom, az együtt játszás öröme még a felnőttekkel is elfeledteti a mindennapok nehézségeit, a sok munkát, ami által ez az egész létre jöhet.

Nem az ajándék, hanem az együttlét, s az erre való törekvés az ünnep lényege.
A forgatókönyv szinte minden évben ugyanaz, csupán a szereplők változnak.
Szeressük és neveljük őket együtt ebben a szellemben, hiszen a gyermeki lélek tisztasága és nyitottsága miatt a legalkalmasabb táptalaj a régmúlt tradíciók megőrzésére.

Ancsa óvó néni


Iskola

Mi történt az év utolsó két hónapjában iskolánkban?

November 13-át az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította a magyar nyelv napjává, lehetővé téve, hogy évente egyszer a közfigyelem ráirányuljon a magyar nyelvre. 2008-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a Magyar Nyelv Múzeuma a Sátoraljaújhely részét képező Sáphalmon. Ez alkalomból iskolánkban helyesírási vetélkedőt rendeztünk, melynek helyezettjei:

5. és 6. osztály
I. Takács Imre 5.a
II. Papp Csongor 5.a
III. Jócsák Lilla 6.o.

7. és 8. osztály
I. Hajas Kitti 8.b
II Pethő Valentin 7.o.
III. Ferenc Dorottya 8.b
Gratulálunk nekik!

Készülünk a Magyar Kultúra Napjára is, amit 1989 óta ünneplünk meg január 22.-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Cselén a Himnusz kéziratát.

Sárossy Szilvia

November 22-én az alsó tagozatosok Egészségvédő Napot tartottak az egészséges életmódra nevelés jegyében. Az esemény több helyszínen zajlott. Volt teabár, salátabár,sportfoglalkozás,videó nézés,totó,rajzolás és nem utolsósorban előadás az egészségről és a tisztaságról. Reméljük, ezzel is hozzá segíthetjük gyermekeinket, hogy jobban figyeljenek az egészségükre. November 27-én Weöres Sándor emléknapot tartottunk iskolánkban. Az alsósok szavalatokkal, megzenésített versekkel és rajzkiállításokkal emlékeztek meg a 100 évvel ezelőtt született íróról.

A második osztályosok abban a szerencsés helyzetben lehettek novemberben és decemberben, hogy két remek színházi előadáson is részt vettek. A Turay Ida Színházban előadott Betlehemi csillag, illetve A rátóti csikótojás című színdarabot csodálhatták meg a kicsik. Februárban és márciusban ismét két fantasztikus műnek a nézői lesznek Rozika néni és Nagy Tünde néni osztálya.

Ismét alma hét!

Második éve kerül megrendezésre iskolánkban az alma hét. A szülői munkaközösség segítségével ismerkednek tanulóink a régi jó, nagymamás receptek alapján készült igazi házi finomságokkal. Ezen a héten egy iskolagyümölcs-programon keresztül foglalkoztunk részletesebben a finom ,magyar almával.
A bátrabb osztályok, élén a másodikosokkal, maguk is készítettek különféle almás ételeket, például bundás almát, illetve almalekvárt. Igazán ízletes, almából készült finomságokat kóstolhattak a gyerekek a hét minden napján. Köszönjük a szülőknek a támogatást!
A várakozással teli december hónap már hatodikán meghozta első ajándékát.
Megérkezett a Mikulás, s a szülői munkaközösség jóvoltából bőségesen osztotta az ajándékokat.

Az örömteli pillanatok után a sok kíváncsi gyermek rögtön neki fogott a csomag tartalmának mielőbbi elfogyasztásához.

Ebben az évben is úgy búcsúzhatott a jó öreg Mikulás, hogy nem kellett virgácsot adnia senkinek sem.

December hónap első felében tartottuk a Bolhapiacot, ahol sok játék cserélt gazdát, és a diákok gyűjthettek egy kis zsebpénzt megunt tárgyaik eladása során. Minden évben nagy érdeklődéssel vesznek részt rajta kicsik és nagyok egyaránt. Számos gyermek örömmel újságolta, mennyi mindent sikerült eladni, illetve olcsó áron hozzájutni remek játékokhoz. Ha más is kedvet kapott a piachoz, legközelebb feltétlen jöjjön el körülnézni, vagy értékesíteni.

Idén is megrendezésre került iskolánkban a Természettudományi Vetélkedő, mely már nem ismeretlen diákjaink körében. Találkoznak fizikai, kémiai, biológiai és matematikai feladatokkal, többek között kísérletekkel kapcsolatban, rejtvényeken keresztül, vagy logikai szempontból. A 8. osztályosok közül első helyezést ért el Győri Gergő, második lett Hajas Kitti, harmadik pedig Nagy Márton. Külön dicséretben részesült Nagy Bence, 7.osztályos tanuló. Gratulálunk!

Minden évben jelzi az év utolsó mulatsága, közel már a szünet, jöhet a jól megérdemelt pihenés.
Az izgalom most sem maradt el. Szépültek a lányok az esti Luca diszkóra, melyet minden egyes alkalommal nagyon várnak kicsik és nagyok egyaránt, s melynek fő szervezője Wareczki Erika néni.
Mikor aztán megszólalt a zene a várva várt estén, tapsolással, sikítással kérték a gyerekek a táncos mulatság elmaradhatatlan kellékét, a füstöt. Nem is volt belőle hiány!
A zenét biztosító Horváth Zoli, régi, kedves diákunk pedig ismét beleadott mindent. Köszönet érte!
A villódzó fények még izgalmasabbá tették a táncot.
Köszönjük a segítségét mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a gyermekek szórakozásához!

Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt.
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán!

Az utolsó napok izgalma már nagyon nehéz várakozást jósolt.
Lassan ünneplőbe öltözött az egész iskola. A karácsonyfákra felkerültek a díszek,a termeket,folyosókat feldíszítettük, átadtuk egymásnak az ajándékokat. Csak a hó hiányzott! De sebaj, az ajándékvárás öröme ezt is feledtette.
Az alsósok a betlehemi jászol köré varázsoltak műsort, ahol a kis Jézus örömet, szeretet hozott minden apró gyermekszívbe, s megmelegítette az idősebbek szívét is.
Nem volt nehéz, hiszen valahol mélyen mindnyájan gyermeki tisztasággal várjuk az ünnep melegét.
Mindenki a régi szép karácsonyok emlékét idézte fel magában, remélve, hogy a mostani is ugyanolyan szép lesz.
A felső tagozatosok is meghitt műsorokkal gazdagították az ünnepet. Minden osztály előadott egy kedves kis dalt, mesét, verset vagy táncot, és közös énekkel zárták a Karácsonyi Ünnepélyt.

Legyen áldott az ünnep, s kívánunk boldog új évet mindenkinek!

Pálné Mórucz Erika

A következő hónapok is bővelkednek a sokszínű programokban, eseményekben, melyek közül néhányat szeretnénk kiemelni. Hamarosan megkapják a gyerekek a félévi értesítőt, lesz szülői értekezlet, és február második felében a Farsangi Mulatság. Elindul az úszás is az ötödikesek számára február elején, illetve Kovács Viktória, pedagógiai asszisztens vezetésével a mazsorett foglalkozás.

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu  

Máténé Virág Rita


Katolikus

KARITÁSZ

Megalakultunk! 2013. november 24-e óta intézményesült formában, Felsőpakonyi Katolikus Karitász néven segítünk öregeknek, családoknak, gyermekeknek, munkanélkülieknek, szenvedély betegeknek… A csoport vezető-helyettese Kempf Károly Ignác, pénztárosa pedig Imre Kinga lett.

Köszönetemet szeretném kifejezni a Váci Egyházmegye részéről Fieszl András igazgató-helyettesnek, aki iránymutatásával, illetve az alakuló ülésen való részvételével nagyban segítette a megalakulásunkat. Köszönöm Hefler Gábor atyának mindazt a sok segítséget, lelkesítő támogatást, amit nyújtott és nyújt azóta is a Karitásznak. Nem utolsó sorban a tisztségviselőknek, illetve a tagoknak vagyok hálás, akik önként, a szabadidejükből áldoznak egy nemes cél érdekében.

Csakis ilyen háttérrel volt lehetséges, hogy a szentmisén kiosztott mikuláscsomagok már naranccsal gazdagodtak, és hogy karácsony szent ünnepére a hívek által nagy szeretettel elkészített cipősdoboz-ajándékokkal közel 40 rászoruló gyermeknek tudtunk örömet szerezni ,és 25 családot támogattunk alapvető élelmiszercsomagokkal.

Nem csupán a megajándékozottak szemében lévő hálás örömért érte meg, hogy jót teszünk, hanem felemelő, erőt adó érzés volt megtapasztalni, hogy egyetlen szóra mennyi ember fogott össze, és hozott cukrot, lisztet, olajat, és készített ajándékot, illetve segített a rászorulók részére történő kihordásukban.

Aki segíteni szeretne, azt a Fájdalmas Anya katolikus templomban elhelyezett Szent Antal- perselybe bedobott pénzösszeggel is megteheti.

Hiszem, hogy ha jó célért küzdünk, akkor Isten mindig mellettünk áll és irányt mutat, hogy hogyan tovább. „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és nem a magunk kedvére éljünk. Róma 15,1.”

dr. Fitos Dóra
csoportvezető
telefon: 06 70/529 0205
e-mail: pakonyka@gmail.com


Ha itt lettél volna

Advent első vasárnapja előtt néhány ügyes kezű testvérünk közreműködésével számos szebbnél szebb adventi koszorú készült, amely aztán otthonainkat díszítette, s jelezte az ünnep közeledtét.
December 8-án még Balassagyarmatra is elzarándokoltunk, ahol Roland atya idegenvezetésével sok szép élményben volt részünk. Stella Leontin atya, a szentmise homíliájában, tartalmas gondolatokkal segítette az ünnepre hangolódásunkat. A megváltónk érkezésére várt minden keresztény ember. Nem az ajándékozás az öröm középpontja. A szívünk szeretetét ajándékozva minden ember közelebb kerül a kis Jézushoz. Örömteli szívvel készültek a most megalakult KARITÁSZ csoportunk ajándékai, amit Dr. Fitos Dóra a csoport vezetője irányított (részletek külön cikk). A jó Isten fizesse meg áldozatos munkáját.
Karácsony éjjelén, az éjféli mise bemutatása előtt, Gábor atya fáradhatatlan munkájának gyümölcseként, a Betlehemi pásztorok műsorát hallgathattuk, láthattuk. Nagyon szép volt. Köszönet minden kis és nagy szereplőnek, Gábor atyának a gondos felkészülésért.
Külön köszönet illeti az óvodás betlehemeseket, akik karácsony másodnapján örvendeztettek meg bennünket szívet melengető, aranyos műsorukkal. A jó Isten áldása kísérje a betanító Erzsike és Anita óvó nénik további munkáját is. Gyönyörű karácsonyfa és betlehem díszíti templomunkat. Február 2-ig minden kedves látogatót szeretettel várunk. Elmúltak a szép decemberi ünnepek, az adventi készülődéssel, várakozással teli napok.
Rohan az idő, rohannak a napok. 2014-ben rengeteg feladat vár minden kedves munkatársamra, hiszen jubileumi évet ünneplünk. 20 éve szentelték fel a felsőpakonyi római katolikus templomot. Sok munkával szeretnénk még szebbé tenni templomunkat, és felemelővé az évfordulót.
Természetesen lesz sok más szép ünnepünk is, amire készülni kell. Az idén is megrendezzük farsangi batyus bálunkat, melynek időpontjáról később tájékoztatom az érdeklődőket.
Minden hónapban részletesen beszámolok a történtekről.
2014-ben minden kedves olvasónak így kívánok Boldog Új Évet: Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Berencsi  Gézáné
egyháztanács elnök


A felsőpakonyi templomszentelés 20. éves jubileuma elé

Egy közösségnek önmaga értelmezéséhez szüksége van ünnepekre. Az a létezésre érdemes dolog, amit kívánatos megünnepelni. Amire szívesen gondol, amire szívesen visszagondol az ember, amit félt, amit gondoz, aminek gondosan tervezi a jövőjét. Nos ezt mi mindet mindannyian elmondhatjuk a templomunkról.

Szívesen visszagondolunk! A kezdeti idők bajai, gondjai hősiesség fényében tündöklik ma már. Én még csak szomszédos, vecsési plébános voltam, amikor kiásták az alapokat és a felsőpakonyi homok beomlott… Én is ott voltam az autós sátor alatt az alapkőletételkor. A gyáli énekkar szerepelt és sok ember volt. Kis fém kazetta Miklós János atya kezében. Van róla fénykép is. A fényképek sokat jelentenek. Van fénykép arról is, hogy a köríves templombelsőben ott áll Dr. Nagy István plébános és tárgyal a hívekkel. Nincs fénykép a telekvásárlásról, az első templom tervről, de másként nem kezdődhetett volna el a történet, csak dr. Nagy Árpád atya merész bátorságával. Így végül mi papok négyen bábáskodtunk a templom születésénél. Álmaink tervezője Török Ferenc, talán 10 modern templom mérnöke volt.

Én szerkezetkész állapotban vettem át az épületet, és az építkezést. Egy nagyon nekem való feladatot adott az Úr, a belső építkezést, és a kőtemplom mellett a lelki építkezést. Nekem is van albumom, mégpedig olyan, amit a hívek adtak az én saját papi jubileumomra. Ez az album olyan szép, hogy az összes képes anyagomat ilyen formátumú albumba gyűjtöttem össze később. Néhányan a felsőpakonyi hívek közül olyan ügyesen fényképeznek, hogy biztatni fogom őket, legyen egy képes kiadványunk ezeknek a képeknek a válogatásából.

Természetesen egy templom építése nemcsak a papok teljesítménye. Az ilyen csak összefogással tud megvalósulni. Az összefogást pedig mindig meg lehetett tapasztalni a felsőpakonyi katolikusok között. No nem gyakran széles néprétegben, de egy kis, mindig tevékeny csoport állandóan rendelkezésre áll. S ők mozgósítani tudnak a tágabb kört is. Egy fényképalbumból kigyűjtött képes könyv talán őket is reprezentálná. Még egyszer emlékezhetnénk a „nagy öregekre”! Van egy kép, ahol ünnepélyesen hozzák a Mária szobrot, ami mindig fókusza volt a templom nélküli felsőpakonyi hitéletnek, imádságos lelkületnek. Ezek a nagy öregek a templom első padjában ültek kezdetben, és lassan elfogytak. Emlékezzünk rájuk! Most még élő az emlékezés, a múlt idézés!

A jelen a gondozás, a féltés időszaka. Sokszor elgondolkodtam, hogyan van: Régen egy maroknyi lakosság fel tudott építeni egy templomot, ma pedig a megnövekedett lakosság is küzd a rendben tartásával. A magyarázatot a következőkben látom. Nagyon sok templomot kegyúr építtetett több évi nagy területről gyűjtött javaiból. Ahol maga a falu népe volt az építtető, ott talán az a gondolkodás járta, hogy igaz mi nádfedeles, szalmafedeles házban lakunk, de Istennek legyen szép háza, palotája. És mindent beleadtak. Ma már mindenki méltó módon kíván lakni, és a templomra kevesen adakoznak százezreket. Ha ilyen is adódik, ezt meg nem szeretik dobra verni. Egyszóval nekünk az a tapasztalatunk és valóságunk, hogy húsz év után be kellene már fejezni a templom építést. Még mindig vannak dolgok, amiket nem sikerült megvalósítani. Pl. A toronyszobába vivő lépcső még mindig csak nyers beton, az emelt szintű karzat burkolása sincs befejezve. Aztán a festést már legalább ötödszörre újra kellett kezdeni. Most is csak a festés több, mint fél millió forint. Ezért írom, hogy a jelen a féltés, a megóvás jegyében telik el.

A jövő!!! A jövő még inkább megérne egy oldalt. Ezt azonban a jó Isten tervezi. Mi imádkozhatunk érte, szorgoskodhatunk, elfogadhatjuk, vagy zúgolódhatunk ellene, de csak kis mértékben van a kezünkben. Amennyiben igen, azzal pedig élni kell. Ez már nem is a materiális dolgokra vonatkozik, hanem a lelkek történetére. Felsőpakonyon mindig akadnak frissen idetelepülők, ők gyakran új szint hoznak az életünkbe. Vannak Istenhez fordulók, s az ilyenek friss buzgósága magával ragadó. A régebbiek feladata, hogy jó befogadó közösség legyenek, adjanak alkalmat a buzgóság megvalósításához.. Ebből fog épülni a kőtemplomban sokak lelki temploma.

Még sok szó fog esni az idén a 20 éves jubileumról, leginkább a lelki templomok témáját szeretnénk szorgalmazni, és előhozni bátorító példaképpen.

Tisztelettel a 2014. év első lelkipásztori írásaként Hefler Gábor plébános


Református

ADVENT A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

December az év legsötétebb hónapja. A nappalok egyre rövidebbek, mindent szürke köd borít, szinte lelassul az élet. Hiányzik a fény. Ennek a fénynek, „a világ világosságának”, Jézus Krisztusnak eljövetelére várunk advent idején. Református gyülekezetünkben nagyon tartalmasan teltek a várakozás hetei. Advent első vasárnapján már második alkalommal érkezett hozzánk szeretettel és világhírű klasszikus művek társaságában Fekete Nándor orgonaművész. Európa legmodernebb digitális koncertorgonáján szólaltatta meg J. S. Bach, T. Albinoni, Liszt Ferenc, F. Schubert, F. Mendelssohn, C. Franck, G. Caccini ismerősen csengő szerzeményeit. A szervezők leleményességének köszönhetően nem csak a gyönyörű dallamokban merülhettünk el, de kivetítőn megcsodálhattuk a művész kéz-és lábtechnikáját is. Fekete Nándor mottója Kodály Zoltán gondolata: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki szegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” Aki ott volt ezen az orgonaesten, annak megnyílt a lelke a karácsonyi csodára, az ünnepre hangolva kezdhette az adventet.

Ünnepi, családias hangulatban telt december 15-én a szolgálók karácsonya. Új éneket tanultunk, Az első örömhírt az angyal mondta kezdetűt, mely a karácsonyi történetről szól, s így fejeződik be: „Ma szívünk zengi már a hit himnuszát, És dicséri, áldja a mennynek Urát, Kinek szent szavára lett a Föld és az Ég, Fia vérén nyert üdvöt az emberiség”. Az adventi, a karácsony főszereplője Jézus Krisztus, kit azért küldött közénk az ÚR, hogy elhordozza, és a keresztfára vigye a mi bűneinket, hogy mi elkerülhessük a kárhozatot, és örök életet nyerhessünk. Ezt a nagy kegyelmet ajándékba kaptuk, semmi mást nem kell tenni érte, csak a szívünkbe fogadni Jézust, követni Őt, vinni az örömhírt, hogy minél több embertársunk szerezzen tudomást róla. A szolgálók ehhez járulnak hozzá tevékenységükkel, ki-ki a maga Istentől kapott „tálentumaival”. Vizi János lelkipásztor e gondolatok kíséretében a János evangéliuma 12,26 szavaival mondott köszönetet nekik áldozatos munkájukért: „Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” Minden résztvevő kapott egy-egy igés lapot. Többen könnyek között tudták csak felolvasni a szívhez szóló szép szavakat. Közben gyönyörű versek hangoztak el a hitről, a szeretetről, az isteni gondviselésről, az igazi karácsonyról Lázár Ferencné, Oláh Ferencné, Szabó Magdolna, Kádár Rozália megszólaltatásában. Amíg az imateremben folyt a beszélgetés, a templomban az ügyes gyerekek szülői segítséggel feldíszítették a karácsonyfát, melynek tetejére felkerült a betlehemi csillag.

Az általános iskolai hittanos gyerekek és a kis óvodások lelkesen készülődtek a műsoros családi karácsonyra. Öröm volt látni, ahogy szinte túlvállalták magukat a tiszta tekintetű, vidám, boldog fiúk és lányok. A hozzáértő felkészítők irányítása alatt és a szülők otthoni segítségével hétről hétre vált kerekebbé, érettebbé az előadás. Durkó Éváék ismét karácsonyi hangulatú díszletet állítottak fel az ideiglenes „színpadon”.

December 22-én, advent 4. vasárnapján került sor a műsoros családi istentiszteletre. A legkisebbek kezdték a műsort. A kedves versikéket, karácsonyi dalokat Fülöp Szandra és Kézi Erzsébet felkészítőkkel együtt adták elő. Valamennyien meghatódva hallgattuk őket. Annyira tisztán csengenek a gyermekajkakon a Jézusról szóló szavak! Az általános iskolai hittanosok a Mennyből az angyal-t énekelve vonultak ki. Ezután versek következtek, amelyek mondanivalóját Kárász Izabella soraival foglalhatjuk össze: „Szenteltessék meg a neved ez ünnepen, Karácsony elmúlik, de Te maradj velem.” Közben karácsonyi énekek hangzottak el furulyán, szintetizátoron. Majd Az ígéret című kis összeállítás következett, amelynek elején az Ige szavait idézve elevenedett meg előttünk a biblia jóslat Jézus születéséről, közepén a karácsonyi történet hangzott el, a végén pedig egy kérdés: De vajon ha most születne, hol találna szeretetre? S jöttek az őszinte gyermeki válaszok: otthonukba fogadnák, főhelyre ültetnék, átadnák a kiságyukat, a szívüket. Végül a zárás következett: „Ha otthonod lesz a szívünk, akkor lesz boldog életünk.” Ezt a nagy igazságot kórusban adta tudtunkra a héttagú kis csapat. Nem kevésbé volt hatásos az ezután következő jelenet sem, melynek címe: A betlehemi fogadós. A betlehemi fogadós és fogadósné kapzsiságát, az ide érkező vendégek önteltségét, büszkeségét ismerhettük meg az előadásból és a nagy változást, ami annak hatására következett be bennük, hogy a pásztorok és a királyok, akiket az angyalok és a betlehemi csillag vezérelt ide, felfedték a titkot: „Tudjuk, kicsi gyermek: királynak születtél. Királyok királya örökre Te lettél.” Megértik, hogy semmit sem ér a sok kincs, ha a szívünkben nincs Jézus békessége; hogy Jézus az alázatos lelkeknek kegyelmez; hogy az az igazán szép, akinek a szíve tiszta. A fogadós is megbánja, hogy épp Jézus előtt maradt a szíve bezárva, s együtt tesznek ígéretet: „Megnyitom most szívem, s befogadlak Téged. Fogadj be a mennybe, Te adj üdvösséget.” A Csendes éj című ének hangjai alatt az első sorban álló gyerekek égő gyertyát kaptak a kezükbe, és elhangzott a műsort záró vers, Tamáska Gyula szerzeménye, amely oly gyönyörűen foglalja össze a karácsony üzenetét, hogy teljes egészében szeretném a kedves olvasók elé tárni.

Mondd el

Mielőtt eloltod a gyertyát,
S elmúlik a karácsonyi láz,
tégy számadást újra magadnak;
épült-e benned a lelki ház?

Mondd el… Mondd el, ha nem is kérdik,
hogy találkozásod volt Vele!
S ebben az áldott karácsonyban
számodra is volt üzenete.

Mondd el, hogy gazdagabb lettél,
s Benne hited szárnyakat kapott,
és cserébe a rossz szívedért
önmagából egy részt adott.

Mielőtt eloltod a gyertyát,
és becsukod csendben Bibliád,
köszönd meg mindnyájunk nevében
- az első karácsony éjszakát!

Tartalmas és tanulságos volt az egész előadás. Szabó Magdolna és Fülöpné Sólyom Erzsébet nagy gonddal válogatták össze a műsorszámokat. A gyermekek pedig mindent megtettek azért, hogy felejthetetlen élményben részesítsenek bennünket. Köszönjük szépen mindnyájuknak. Neveket szándékosan nem említek, hiszen több mint húszan szerepeltek, s valamennyien kitűnően. Istentisztelet végén minden gyermek, nem csak a szereplők, ajándékcsomagot kapott, melyben a sok finomság mellett ott lapult a lelki táplálék is, egy-egy Igés lap. A gyülekezet nemcsak a gyermekeket lepte meg ajándékcsomaggal, hanem gyülekezetünk idős, magányos tagjaira is gondolt szeretetcsomaggal. Köszönjük mindazoknak szeretetét, akik ehhez valamilyen módon hozzájárultak.

Hála Istennek, elmondhatjuk a fenti vers szavaival, hogy ezen az adventen igenis, épült bennünk a lelki ház, hogy a karácsonynak volt számunkra üzenete, hogy hitünk Jézusban szárnyakat kapott. Köszönjük, Urunk az első karácsony éjszakát!

Kádár Rozália
gyülekezeti tag


Könyvtár


Civil

Tavaszi ivartalanítási és macska veszettségoltási akció!

A Felsőpakonyi Állatorvosi Rendelőben, február és március hónapban ivartalanítási akciót tartunk.

Kutyák és cicák ivartalanítási műtéti díjából 10 % kedvezményt biztosítunk.
Igény szerint a műtétek előtt teljes körű vérlabor vizsgálatot tudunk végezni.

Az elmúlt hónapokban az országban több, bizonyítottan veszett róka került be az állat egészségügyi intézetbe, ezért a veszettség több év után ismételten potenciális veszélyt jelent az emberekre. A kijárós cicák életmódjuk miatt nagy veszélyforrást jelentenek az emberre nézve. Az ivartalanítással és a veszettség oltással meg tudjuk védeni cicánkat és magunkat ettől a veszélyes betegségtől.
A rendelőben február és március hónapban a macskák veszettség elleni védőoltását 4200 Ft helyett 2900 Ft-ért végezzük.
A mikrochip beültetés és internetes regisztráció a rendelőben továbbra is kedvezményesen, 3500 Ft-ért vehető igénybe.

A Felsőpakonyi Állatorvosi Rendelő ezekkel az akciókkal próbál hozzájárulni ahhoz, hogy településünkön csökkentsük a nem kívánt szaporulatok számát, és növeljük annak esélyét, hogy az elkóborolt kedvencek visszakerüljenek szerető gazdijukhoz.

Bejelentkezés:
Dr. Branyiczki Róbertnél Tel: 06-70-365-82-60

Személyesen rendelési időben:
2363 Felsőpakony Kölcsey u. 8.
H-P: 8: 30-10: 00 17: 00-19: 00; Sz: 8: 30-10: 00


Darumadár Nyugdíjas Klub november-december-i beszámolója

Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok 2014-re!

Visszamenőleg: November 21-én délelőtt a Turay Ida színház bérletesei a Színes orchideák c. darabot nézték meg, majd ½ 5-kor az operaház bérletesei a Csókos asszony c. előadást láthatták. A klubnap elmaradt.

A választás óta az első vezetőségi ülés és az első taggyűlés november 28-án, 17 órakor kezdődött, ahol Lőrentei Erzsike üdvözölte az új-régi vezetőséget és a tagságot. Hangsúlyozta, hogy a kiegyensúlyozottság és tolerancia fontos a 2014. évi munkánkban. Ezután jött a nagy meglepetés: az elmúlt héten Erzsébet nap volt, de most került megünneplésre. Lőrentei, Kamellorné, Sebőkné, Szilágyiné, Brúderné, Gáspárné, Kovácsné, Lovászné, Petőné és Vitézné Erzsikéink az asztalokra iszonyú mennyiségű és finomabbnál-finomabb krémes, almás, diós süteményeket, sós rudakat, sajtos pogácsákat hoztak és kínálták vele tagságunkat. Persze nem hiányozhatott a „csípős víz”, borocska, és a finom üdítők sem, minden volt. A falatozás közben a kedves beszélgetésekre is sor került, mindenki vidám volt ezen a szép klubnapon. Verset az ünnepelteknek Füziné Esztike mondott.

November 29-én szomorú hírt kaptam, kedves klubtársunk, barátunk Jankóné Évike meghalt. (December 11-én Kerepesen temették el. Sok klubtársunk kísérte utolsó útján.)

December 3-án a Téli tárlat megnyitóján tagjaink is képviselték magukat.

December 5-én 16 órától énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol az évzáróra Mózsikné Ilonka beszedte a részvételi díjakat. Mivel 3-án Ferenc nap volt, ezt Sipiczki Feri és Kovács Feri is megosztotta a tagokkal. Sós süti, pogi, túrós süti, almás batyu, és „tüzes víz”, borocska és üdítők kerültek ismét az asztalokra. Verset Fűziné Esztike mondott az ünnepelteknek.

December 12-én délelőtt a Turay bérletesek a Rómeó és Júlia c. előadást nézték meg, rendkívül szépen beszélő színészek előadásában. Délután 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol Lőrentei Erzsike vezetőnk felhívta figyelmünket a Pillangó Alapítvány szilveszteri báljára. Az Életet az Éveknek Országos Nyugdíj Egyesület támogatására 4.300.-Ft gyűlt össze, amit postán feladtunk.

December 19-én 15 órakor vezetőségi, az év végi záróbulira készültünk, izgatottan.

December 20-án a közösségi házban a zenetagozatosok hangversenyén sok nagyi, aki érintett volt, megjelent és élvezettel hallgatta a szépen kidolgozott műveket.

December 21-én a Kaleidoszkóp színpad előadását tekinthettük meg (ingyenesen!), a Taruffe-t.

A karácsonyt mindenki a szeretteikkel töltötte, reméljük mindenkinek jól sikerült.

Elérkezett az év végi záróünnepség, december 28-a. Mindenki izgatottan várta. Délelőtt 9-re sokan, de mondhatni a megszokott csapat ment az iskola tornatermét berendezni. Gyorsan, szépen elkészültek a vacsoraasztalok, majd Mózsik András ajándéka érkezett, ami narancsligetté változtatta a termet. A „lányok” még szegfűszeggel is kidíszítették a narancsokat, s az asztalokra tették. Köszönjük Mózsik Andrásnak! A bulira 15.30-tól érkeztünk, finom sós sütik és pici pálinkák fogadták a megjelenteket, s a fincsi illatú narancsok. 16.15-kor Lőrentei Erzsike megnyitotta az évzáró bulit. Zenészük, Norbi már ½ 4-től jó hangulatot teremtett, oldotta a kezdeti izgalmakat, hogy minden jól sikerüljön, az énekkar is szép dalcsokrot énekelt. Lőrentei Erzsike megköszönte a támogatást Fejesné Margónak, az Önkormányzatnak, Mervó Andrásnak, és mindazoknak, akik az 1%-ot nekünk adták, ez nagyon sokat jelent a klub működéséhez. Továbbá köszönet illette a Pillangó Alapítványt a szervezésben, díszítésben nyújtott segítségért, Czirjákné Esztikét, aki a Vöröskereszten keresztül a rászoruló tagjainkhoz adományokat juttatott el, a Gergely házaspárnak a festményekért, a könyvtár dolgozóinak a rendszeres segítségért, Valkai Lászlónak az ingyenes szódáért, s mindenkinek, akik önzetlenül segítenek mindenhol, mindenkor köszönet érte!
Meghívott vendégként Sztancs János polgármesterünk is pár szóval üdvözölte a megjelenteket. Külön öröm számunkra, hogy Horváth Gergő alpolgármesterünk és párja Dobó Ivett szeret a társaságukban lenni, így a mostani meghívásunkat is szívesen fogadták és mivel Gergő anyukája azt tanította: „ha vendégségbe mész kisfiam, vigyál ajándékot!”, Ő most is ezt tette! Akkora, de akkora valódi csokoládé tortát kapott a társaság (a klub 30 éves fennállására), hogy az asztalon is alig fért el, s minden megjelentnek bőven jutott. Vacsora előtt Lőrentei Erzsike és Füziné Esztike egy vidám jelenetet adott elő, amely igen jól sikerült, jót nevettünk rajta. Ügyesek voltak! A vacsorát a Jó barátok vendéglője szolgáltatta.
Sajnos több betegünk is volt, akik nem tudtak eljönni a bálba, remélem azóta mindenki meggyógyult. Az est folyamán mindenki jól érezte magát, sokat táncoltunk, énekeltünk. Vidáman, kellemesen elfáradva mentünk haza az évzáróról. Másnap, 29-én 10 órára sokan jelentünk meg és pikk-pakkra rendbe raktuk a termet, köszönjük mindnyájuknak!

Néhány bátor tagunk december 31-én részt vett a Pillangók Alapítvány által rendezett szilveszteri bálon, ott is mindenki jól érezte magát.

Én és a férjem a szilvesztert otthon, a család és a jószágok, de elsősorban a kutyák társaságában töltöttük (elmondom, szívesen). Nem szerettük volna, ha a nagy durranások, tűzijátékok zajától bajuk legyen, vagy világgá menjenek. Szerintem még sokan tettek így.

2014. január 5-én az operabarátok kis csapata a Pillangó Alapítványos tagokkal együtt a felújított Erkel Színházban a Nabucco c. operaelőadást láthatták, a zene szinte velőt-áthatóan áramlott a tetüstünkbe-lelkünkbe.

Jól kezdődik az év, reméljük így is folytatódik, az időjárás is kedvező, nem kell sokat fűteni.

Kovácsné Németh Ilona


Pillangók Alapítvány I. Szilvesztere 2013/2014

Volt nagy készülődés! Kis és nagy problémák legyőzése, ahogy ilyenkor lenni szokott, mikor valaki, valakik szilveszteri bált rendeznek, és főleg az elsőt!

(Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek támogatására jött létre ez a csodálatos alapítvány. Hivatalos számlaszámuk a Takarékszövetkezetnél: …)

Vezetőikkel; Kronvalter Emilia és Nagyné Pál Tünde és segítőikkel megszervezték és lebonyolították az I. Szilveszterüket.

Néhány „bátrabb” nyugdíjas társunkkal mi is részt vettünk. (Bátorság azért kellett, mert december 28-án a mi szokásos évzárónk volt, ahol szintén jól kiugráltuk, kitáncoltuk magunkat.) Szépen feldíszített terem, asztalok fogadtak, szépen kiírva a nevünk, ahol ülhetünk!
Jó társaság, jó zene, finom ennivalók, óriási italválaszték!
Sok értékes tombola került gazdához, pl. Kalasné Eszter és Gergelyné Margó (településünk ismert festőinek) képei. Mindenki örült, aki nyert!
Éjfélkor a virsli, a pezsgő és rétes mellé még aranyos kis horgolt malac ajándék is volt. Megható volt, mikor a Himnuszt játszották zenén és mindnyájan együtt énekeltük, majd köszöntöttük egymást 2014-re ismerősök, és más településről érkezett vendégeinkkel.

Nagyon kedves volt az igyekezet, ahogy a vendégeket kiszolgálták. Mi nagyon jól éreztük magunkat, nem bántuk meg, hogy elmentünk, sőt ha jövőre is lesz (miért ne?), ott a helyünk!

Tepszis Józsefné és Lőrentei Erzsébet

u.i.: Megköszönöm azoknak a nyugdíjas társainknak, akik Támogatói jegyet vásároltak a klubban.
Lőrentei Erzsébet


Sport


Hátbelső

Elfogult beszámoló a IX. Téli Tárlatról.

„A festészet néma költészet…”
(Keoszi Szimonidész-53/17/1)

Ritkán vallja be az ember a nagy nyilvánosság előtt, hogy minden objektív értékelése ellenére nem mentes az elfogultságtól. Az elmúlt években alkalmam volt, (egy kivételével) minden megrendezett Téli Tárlatról részletes tudósítást írni. Láttam és mindenki más, aki megtekintette ezeket a kiállításokat, láthatta a kiállító művészek egyre tökéletesedő alkotásait, azt a szakadatlan fejlődést, amely ezekben a művekben testet öltött. Ez a kis közösség, egy értő mester, Fegyó Béla festőművész vezetésével, nemcsak egy művészeti ág műhelytitkait ismerhette meg és sajátíthatta el, hanem eljutott az egyéni látásmódig, a sajátos, csak egyénre jellemző stílusig, amelyet ma már nagy mesterségbeli tudással alkalmaz. Nyolc alkotó műveiben gyönyörködhettünk 2013. december 3-án a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében megnyitott kiállításnak köszönhetően. Az alkotók, Kalas Béláné, Gergely Mihályné, Barkócziné, Dani Evelin, Durkó Éva, Scheidl Ágota, Kránitz Ibolya, Hefler Gábor atya és Fegyó Béla összesen harminchat munkával képviseltették magukat. Hevesi Istvánnak, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetőjének bevezetője, és Polgár Arankának és tanítványának zenei betétje után Sztancs János Felsőpakony nagyközség polgármestere nyitotta meg a kiállítást. Megnyitó beszédében, megköszönte Fegyó Bélának a közel egy évtizedes odaadó munkáját, amely lehetővé tette, hogy tanítványai ilyen érett és szép alkotásokkal jelenhettek meg a kiállításon. Sajnálja, de megérti, hogy az ez évben hetvenedik évét betöltő művész 2014-ben már nem vezeti ezt a kis közösséget, mert a még meg nem valósított művészi terveivel kíván foglalkozni. Utódja Szigeti Márta festőművész lesz. A megnyitó beszéd után Fegyó Béla festőművész szakmai értékelése hangzott el a kiállított művekkel kapcsolatban, a tőle megszokott pontos és határozott módon.

A kiállított képeket az alkalmazott technika szerint csoportosítva, feltűnő, hogy milyen nagy számban alkalmazták az alkotók a ragyogóbb színeket biztosító akrilfestést,. Más technikák, mint az olaj és pasztell, ezen a kiállításon kevésbé voltak dominánsak. Kifejezetten grafikai megoldások is megjelentek, úgymint a szénrajz, a tollrajz, valamint a színes grafika. A szép gobelin (e. goblen) képek azonban inkább iparművészeti alkotások.

A legtöbb művet Durkó Éva állította ki, szám szerint nyolcat. A kiállított alkotásokat két nagy csoportba lehet sorolni: (Cseresznyés Dorka, Érik a meggy, Tulipános Dorka, Hazatérő Dorka), főalakként az imádott unokát ábrázolja, egy tüneményes szépségű kislányt, aki kiragyog az őt körülvevő kellékek közül. A hatást fokozza, hogy az első három képnél akrilfestéket használ, ami tüzesebb, ragyogóbb színeket tesz lehetővé. A Hazatérő Dorka című nagyméretű olajkép finom részletességgel ábrázolja a család már-már meseszerű otthonát, a hazatérő kislányt, és az őt körülvevő szeretett állatokat. A második csoportot a virágcsendéletek (Májusi bokréta, Anyák napi csokor, Szeptemberi bíborok, Auguszus) adják. Közös jellemzőjük a gazdag színvilág és az alkotóelemek botanikailag is pontos ábrázolása.

Barkócziné hét kiállított műve közül a négy csendélet (Egy csésze tea, Szőlő, korsóval, Virág, gyümölcsökkel, Csendélet) és a két tájkép (Tóparton I, Tóparton II) színekben és fényekben gazdag, egyre érettebb alkotás. A Poroszkáló című munkája tanúbizonyságot tesz az alkotó jó megfigyelőképességéről.

Kalas Béláné nagyméretű olajképe (Ború és derű) lenyűgöző alkotás. A képet szemlélve szinte érezzük a lankás hegyoldalt benövő sokféle növény bódító illatát. A távoli, fenyegető, szakadozott zivatarfelhők résein áttörő fény kiemeli a háttérben magasodó hegyek olvadozó hófoltjait, mintegy kontrapontozva ezzel az előtér dús vegetációját. A kép aprólékos kidolgozású, finom részletekben gazdag. Hasonlóképpen nagy mesterségbeli tudással megfestett kép a Tél előtt és a Hungarikum című képe. A Napsütésben címet viselő képe az egyetlen pasztellkréta munka, egy mediterrán kert, verőfényben úszó látomása, pontosan, gyönyörűen, hangulatosan kivitelezett alkotás.

Gergely Mihályné négy kiemelkedően szép akrilfestménnyel lépett a nyilvánosság elé (Sikátor, Nyári délután, Csendélet napraforgókkal, Alkonyat a vízparton). A Sikátor a fény és árnyék ritmikus változásával hat. A Nyári délután egy kedves enteriőr, egy pihenésre szánt békés délután hangulatos képe. A Csendélet napraforgókkal címet viselő kép megkapóan szép kidolgozású. A vázában elhelyezett virágok egymással harmonikus egységet alkotnak, színben és formában egyaránt. Az Alkonyat a vízparton filozofikus hangulatú kép. A hullámtalan, sík víztükör fölé hajló három virágdíszes fa, szorosan egymás mellett, mintha a lassan eltűnő fényben saját mását keresné az alkonyat ezernyi színével cifrázott tófelszínen. A természet temploma ez a vízpart, az ember nyomát, csak egy kikötött csónak jelzi.

Scheidl Ágota három képe szintén akrilfestmény. A Marci című kép a család kedvenc macskájának kicsit szomorkás, cseppet sem ijesztő képe. A Pipacs érdekes csendélet, ecsettel írt költészet a törékeny, hamar elvirágzó vadvirágról. A Jeremiás prófétát ábrázoló képe, a németalföldi mesterek stílusában megfestett, sikerült alkotás.

Kránitz Ibolya gobelin (e. goblen) képeket állított ki. A három kép (Tél, Árvácskák, Napraforgók) nagyon szépen kivitelezett, szemet gyönyörködtető alkotások.

Dani Evelin grafikai művekkel jelentkezett. Színes grafikái megdöbbentően tökéletesek. A néhány vonással felrajzolt portréi élethűek, lélekkel teli ábrázolások (Önarckép, Anya és én, Állapot). Az alkotó a Kedvesek című műnél olyan grafikai megoldást alkalmazott, amely a szemlélőben a montázs képzetét kelti, a két figura pontos kidolgozása, és a háttér elnagyoltsága miatt.

Hefler Gábor atya a tollrajz és a szénrajz mestere. A két kiállított képe közül az egyik (Görnyedten) alkotása, egy tollrajz, amely egy hajléktalan koldust ábrázol, (nagy mesterségbeli tudással, mélységes emberismerettel, empátiával) szánalmat és együttérzést kiváltó alkotásnak bizonyult. Szénrajza a Munkaeszközeim, egy megfáradt, kidolgozott kéz anatómiai pontosságú ábrázolása.

A felsorolt műveken kívül kiállításra került Fegyó Béla festőművész Magyar nyár című képe, amelyet a művész, mintegy búcsúajándékul a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznak ajándékozott.

A kellemes hangulatú tárlatmegnyitót néhány zeneszám is gazdagította, Polgár Aranka és tanítványa avatott tolmácsolásában. Végül és nem utolsó sorban nagy sikert aratott, műsoron kívüli számként Kerecsányin Tibor tanár úr három és féléves kislányának aranyos versmondása. A kiállítás, december 13.-ig volt megtekinthető, és biztosan maradandó élményt nyújtott minden látogatójának.

Varga Imre Lajos


Tartuffe Felsőpakonyon

A nagy francia színműíró és színész, Moliere közismert darabjának sajátos értelmezésű előadását csodálhattuk meg 2013 december 21-én a felsőpakonyi Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. A Farkas Évi színművész által rendezett darabot, a szintén általa vezetett nagyon tehetséges Kaleidoszkóp társulat tagjai adták elő, megérdemelt sikert aratva. Ez a kis társulat, már negyedízben szerepelt nálunk, mindig nagy sikerrel, mindig újabb és újabb meglepetéseket tartogat számunkra. Játékuk önfeledt, szórakoztató, gördülékeny, kifogástalan szövegtudás és meggyőző átélés jellemzi. Az álszent Tartuffe (Kárpáti Balázs), mint valami pók, ravaszul szövi hálóját a hiszékeny Orgon (Molnár Dávid) köré, annak végső kifosztásán mesterkedik, ami majdnem sikerül is neki, de hála Elmirának (Dobó Ivett), Orgon talpraesett feleségének, Dorinának (Csőszi Alexandra), cserfes, nagyszájú komornájának, és Cleantinének (Nagy Veronika), Orgon sógornőjének, egy ravasz tervvel leleplezik a csalót, így az végül elnyeri méltó büntetését.

Azok nevében, akiknek módja volt megtekinteni ezt az előadást, köszönetünket fejezzük ki a közreműködőknek és kívánunk nekik 2014-re eredményes, boldog Új esztendőt!

Varga Imre Lajos


Hátlap


2014_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)