Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_03_marc

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 3. szám, 2014. március

Lapzárta: március 04.

Szerkesztőbizottsági: március 6. vagy 11 14.00?


következő lapzárta: április 04?


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső


Önkormányzat


KIVONAT A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 2014. JANUÁR 15-ÉN KELT ÍTÉLETÉBŐL MATUSEKNÉ DIMOV ÉVA VOLT POLGÁRMESTER FEGYELMI ÜGYÉNEK TÁRGYÁBAN

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság Matusekné Dimov Éva (felperes) által Felsőpakony Község Önkormányzat (alperes) ellen indított munkaügyi perében (fegyelmi határozat hatálytalanítása) a másodfokú eljárás keretén belül meghozta az alábbi

ÍTÉLETÉT

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, Matusekné Dimov Éva (felperes) fellebbezését elutasítja. A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek, - 15 nap alatt, - 100.000 Ft+ÁFA másodfokú perköltséget, valamint az államnak 10.000 forint másodfokú eljárási illetéket. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

INDOKLÁS

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2002-től 2010-ig töltötte be a polgármesteri tisztséget az alperesnél. Az alperesnek 2006-ban kizárólagos tulajdonába került a Felsőpakony 053 hrsz. ingatlan (volt honvédségi bázis), amelyet 2008-ban szívességi használatba adott Pócza György vállalkozónak. 2009. július 9-én a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség helyszíni ellenőrzést tartott a bázis területén, ahol nagy mennyiségű hulladékot találtak. A Felügyelőség kötelezően előírta az alperesnek, hogy a terület őrzését azonnal megoldani szíveskedjék, továbbá a hatóság megtiltotta további hulladék beszállítását a területre.

Mindezen tiltások ellenére Matusekné Dimov Éva felperes 2009. július 15-én írásos engedélyt adott a Lénárd Transzfer Kft.-nek, hogy a honvédségi bázis területére építési törmeléket szállítson be. A korábbi tiltásokat elrendelő Felügyelőség a helyszínre érve azonnal leállította a beszállítást, továbbá ezért a cselekményért 2010. március 24-én kelt határozatával az alperest 10.894.500 Ft hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte. A Felügyelőség által készített jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a hatósági tiltás ellenére, Matusekné Dimov Éva felperes megbízásából és írásos engedélyével a fent megnevezett cég 340 m 3 kevert építési, bontási hulladékot szállított a tárgyi területre, holott az alperes nem rendelkezett hulladékkezelési engedéllyel. A képviselő-testület a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról szóló határozatot a 2010. március 31-én tartott zárt ülésén tárgyalta és a 82/2010. (III.31.) számú határozatában fegyelmi eljárást indított Matusekné Dimov Éva felperessel szemben. A fegyelmi eljárás eredményeként a képviselő-testület a 2010. április 12-én meghozott 94/2010. (IV.12.) számú határozatávala volt polgármester asszonyt elmarasztalta és megrovásos fegyelmi büntetésben részesítette.

Matusekné Dimov Éva felperes azért adott be keresetet Felsőpakony Község Önkormányzata, annak képviselő-testülete ellen, mert álláspontja szerint a már fent említett, képviselő-testület által lefolytatott fegyelmi eljárás szabályszerűtlenül került lebonyolításra. Az elsőfokú bíróság viszont megállapította, hogy a fegyelmi határozat jogszerű volt, és elutasította a volt polgármester asszony keresetét a vele szemben lefolytatott eljárás hatályon kívül helyezéséről.

Felperes az elsőfokú döntést megfellebbezte, az ítélet megváltoztatását és a vele szemben egykor lefolytatott fegyelmi határozat hatályon kívül helyezését kérte. Felsőpakony Község Önkormányzata alperesként az elsőfokú döntés helybenhagyását kérte. A másodfokú bíróság ítéletében egyértelműen leírja, hogy az elsőfokú bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján a tényállást helyesen tárta fel, és minden tekintetben megalapozott döntést hozott. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. ( A volt polgármester által engedélyezett illegális hulladékbeszállítás végett kiszabott 10.894.500 Ft bírságot az illetékes hatóság mérsékelte ugyan, de még így is 2.723.625 Ft bírságot kellett megfizetnie önkormányzatunknak.)

Polgármesteri Hivatal


Adózók figyelmébe!

A 2014. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

 • 2014. I félév: március 17.
 • 2014. II félév: szeptember 15.

Fenti időpontokig az adózók, késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2014. évi kommunális adó, építményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Adózóink, 2014. február utolsó, illetve március első hetében fizetési értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és 2014. évi adófizetési kötelezettségeikről.
Azon adózóink, ahol változás áll fenn gépjárműadó tekintetében - gépjárműadó mértékében történő változás, vagy új gépjármű 2013. december hónapban történő vásárlása, használt gépjármű 2013. decemberi forgalomba helyezése esetén – határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2014. évi gépjárműadó összegét a fizetési értesítés már tartalmazza, két féléves bontásban. A határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg a fizetési értesítéseket a Polgármesteri Hivatal kézbesítője juttatja el Önökhöz.


A fizetési értesítések mellé biztosítjuk a készpénz átutalási megbízásokat a befizetési kötelezettség teljesítéséhez. Bankszámla nyitására kötelezett adózóinknak befizetéseiket, átutalással kell teljesíteniük. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, amennyiben az átutalási megbízás közlemény rovatában feltüntetik befizető azonosító számukat.

Adóztatással kapcsolatos számlaszámok:

 • Építményadó: 14100079-71638049-02000002
 • Magánszemélyek kommunális adója: 14100079-71638049-25000003
 • Helyi iparűzési adó: 14100079-71638049-14000009
 • Gépjárműadó: 14100079-71638049-09000003
 • Késedelmi pótlék: 14100079-71638049-11000000
 • Talajterhelési díj: 14100079-71638049-10000007

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink, számlaszámaink megtalálhatóak településünk honlapján (www.felsopakony.hu/), amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, illetve telefonon a 0629/317-131/19-es telefonszámon.

dr. Göndör- Kökény Katalin
jegyző


Új rendelési idő változás a fogászaton 2014. március 10.-től

Március 10-től lesz új doktornőnk, Dr. Molnár Anita.
A rendelési idő az alábbiak szerint változik a Dobó K. u. 2.szám alatti rendelőben:

Dr. Molnár Anita fogorvos rendelési ideje:
Hétfő: 15.00 - 21.00
Szerda: 15.00 - 21.00
Csütörtök: 07.00 - 12.00

Dr. Sárkány Béla Fogszakorvos rendelési ideje:
Kedd: 07.30 - 12.30
Péntek: 07.30 - 12.30

Dr. Ferentzi Balázs fogorvos
a Hóvirág u. 5., magánrendelőben változatlanul
Kedd: 16.00 - 20.00


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről

A Központi Statisztikai Hivatal Felsőpakonyon önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve, időszaka:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 2014.01-12. hó
1942 A lakosság utazási szokásai 2014.01., 04., 07., 10. hó

Az adatfelvételt a STATEK Kft. igazolvánnyal ellátott összeírói végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerűen választják ki. A válaszadás nem kötelező.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek.

További felvilágosítás munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között a 061/345-6676 telefonszámon kapható. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Polgármesteri Hivatal


Támogatott döntéshozatal

Ismertető – a protokoll alapján – a támogatóként kirendelt személyek számára

Mi jelent a támogatott döntéshozatal?

A belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy számára a gyámhatóság, egyes ügyei intézésének segítése érdekében támogatót rendelhet.

A támogatott döntéshozatal, mint új jogintézmény, egyéni szükségleten alapuló döntési segítséget biztosít, anélkül, hogy korlátozná az érintett személy cselekvőképességét. A támogatott döntéshozatalt igénybe vevő személy tehát továbbra is teljes cselekvőképességgel rendelkezik ügyei intézése során, segítése azonban hivatalos, jogilag elismert formát ölt.

Kik vehetik igénybe a támogatott döntéshozatalt?

A jogszabályokban meghatározottak szerint a támogatott döntéshozatal igénybevételére nagykorú, 18. életévüket betöltött személyek jogosultak, az alábbiak szerint:

 • belátási képességük kisebb mértékben csökkent,
 • döntéseik meghozatalában segítségre van szükségük, és
 • nincs szükség gondnokság alá helyezésükre.

A támogatott döntéshozatal elrendelése nem köthető meghatározott egészségi vagy mentális állapothoz. Támogató kirendelését bárki kérheti a gyámhatóságtól, aki úgy véli, hogy általánosságban vagy egyes ügyeiben a döntései meghozatalában segítségre szorul, de magát a döntést önállóan is képes meghozni. Támogató kirendelésére a bíróság megkeresése alapján is lehetőség van, ha a gondnokság alá helyezési eljárásban a bíróság úgy véli, hogy gondnokság alá helyezésre nincs szükség.

Ki lehet támogató személy?

Támogató személyként elsősorban a támogatott személlyel bizalmi viszonyban álló személyt kell kirendelni, aki vállalja ezen feladat ellátását.

1 ., Nem lehet támogatónak kirendelni azt:

a) akinek a személye ellen a támogatott személy tiltakozik vagy ennek hiányában is azt a személyt, akinek kirendelése a támogatott személy érdekeivel ellentétes,

b) aki cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll, vagy

c) aki maga is támogatott személy.

A támogatót a gyámhatóság rendeli ki az érintett személy számára. A támogató kirendelésére irányuló eljárás indulhat az érintett kérelmére vagy a bíróság megkeresésére.

A támogató kirendeléséhez azonban, minden esetben szükség van az érintett személy egyetértésére. A támogató kirendelése történhet általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoport tekintetében. Arra az ügycsoportra vonatkozóan azonban, amelyre a gondnokság alá helyezés vonatkozik, nem rendelhető ki támogató.

A támogatót a gyámhatóság határozatlan időre rendeli ki, azonban a kirendelés szükségességét ötévente felülvizsgálja.

Milyen alapelvek mentén kell a támogatónak eljárnia?

1. A támogatott döntéshozatal egyik legfontosabb eleme a támogatott személy és a támogató személy közötti bizalmi viszonyon alapuló partnerségi kapcsolat. A támogatónak törekednie kell a partnerségi kapcsolat kialakítására, a támogatott személy preferenciáinak, érdekeinek megismerésére, életének, döntési helyzeteinek folyamatos figyelemmel kísérésére és bizalmi viszony alapján történő, megfelelő segítségnyújtásra.

2. A támogatott döntéshozatal célja minden esetben annak a segítségnek a biztosítása, amely a támogatott egyéni érdekeinek felismerését és megvalósítását célozza. A támogatott döntéshozatal során mindig a megfelelő, egyéniesített segítséget kell nyújtani a támogatott személy számára, figyelembe véve képességeit, a segítségnyújtás mértékére vonatkozó igényét.

3. A támogató soha nem járhat el a támogatott személy helyett és nevében. A támogató a hozzá forduló támogatott személy részére szükség szerint segítséget, tanácsot ad. A segítség mértékét a támogatott személy szükséglete és az adott helyzet, probléma határozza meg.

Mik a támogató feladatai?

A támogatott személy kérelmére, a támogató jelen lehet azoknál a közigazgatási, polgári és büntető eljárási cselekményeknél, amelyekben a támogatott személy érintett, és vele az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet. Jelen lehet a támogató a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor, és tanácsaival, tájékoztatásával a támogatott személy jognyilatkozatának megtételét elősegítheti. A támogató a segítségét, tanácsát szóban, személyes jelenlétével nyújtja, azonban a támogatott személy kérelmére vagy a gyámhatóság felhívására írásba kell foglalnia, hogy miben segítette és milyen tanáccsal látta el támogatottját.

Mikor szükséges hivatásos támogató kirendelése?

A hivatásos támogató kirendelésére akkor kerül sor, ha nincs olyan, a támogatott személy által megjelölt személy, akit támogatóul ki lehetne rendelni, és a támogatott személy egyetért hivatásos támogató kirendelésével.

Hivatásos támogató az a cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a hivatásos támogatókra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelel és vele szemben nem állnak fenn a „hagyományos támogatóknál” is megjelölt kizáró okok. A hivatásos támogatót a szociális és gyámhivatal foglalkoztatja. Hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személy is elláthat hivatásos támogatói feladatokat. Egy hivatásos támogatónak 30-45 támogatottja lehet.

Mire kell támogatóként odafigyelni?

Támogatóként eljárásunk során, illetve a támogatott személlyel való kapcsolatunkkal összefüggésben tartsuk szem előtt az alábbiakat:

1. Rendszeresen kísérjük figyelemmel a támogatott személy helyzetét, amennyiben lehetséges, segítsük a személy körüli természetes támogató háló kialakítását!

2. Törekedjük a támogatott személlyel partnerségi kapcsolat kialakítására, a támogatott személy preferenciáinak, érdekeinek megismerésére és az ennek megfelelő segítségnyújtásra!

3. Minden esetben a támogatott személy érdekeinek érvényesítésével segítsük a döntéshozatalt!

4. Ne felejtsük el, hogy a támogató soha nem járhat el a támogatott személy helyett és nevében!

5. Nem minden esetben az ésszerűség elveinek érvényesítése a legfőbb szempont egy döntés meghozatalánál, azonban a döntés a személy elhatározása alapján, a következmények ismeretében így is szolgálhatja az ő legjobb érdekeit.

6. Bátran kérjünk segítséget a fogyatékos emberek életvitelét segítő intézményektől, érdekképviselet szervezetektől vagy más az adott ügyet érintő, szakismerettel rendelkező személyektől vagy szervezetektől!

7. Ismerjük meg a támogatott személy kommunikációs igényeit! A szóbeli interakciók során figyeljünk az alábbiakra:

 • Használjunk ésszerű, rövid mondatokat, ne bonyolítsuk túl mondanivalókat! Mondataink legyenek világosak és lényegre törőek!
 • Használjunk közismert szavakat, kerüljük az idegen szavak, bonyolult kifejezések használatát!
 • Mindig kérdezzük meg az érintett személyt érti-e, tudja-e követni a mondanivalót!
 • Amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne használjunk nagy számokat, használjuk inkább helyette a „sok, nagyon sok” kifejezéseket!
 • Kerüljük az elvont fogalmak használatát!
 • Mellőzzük a tagadó szószerkezeteket, helyezzük inkább a hangsúlyt a konkrét cselekvést leíró mondatokra!

Könnyen érthető

Általános tájékoztató a támogatott döntéshozatalról

A támogatott döntéshozatal. Fontos, hogy minden ember döntsön a saját életéről. Néha nagyon nehéz dönteni. Néha mindenkinek szüksége van segítségre. Vannak, akik támogatnak bennünket a hivatalos eljárásokban, ügyintézésben. A jog ezt a segítséget támogatott döntéshozatalnak hívja. A támogatott döntéshozatalban a támogató személy segíti a támogatott személyt.

A támogatott személy és a támogató személy közötti megállapodás

A támogató személynek joga van megválasztani a támogatóját. Eldöntheti, hogy melyik rokona, barátja, ismerőse legyen a támogatója. A támogatót meg kell kérdezni, hogy vállalja-e a feladatot. A támogató kirendelését a gyámhivataltól lehet kérni. A támogatót a gyámhivatal rendeli ki. Előfordulhat, hogy a gyámhivatal fogja megkeresni az érintett személyt, hogy kér-e támogatót. Fontos, hogy a támogató kirendelésére ebben az esetben is csak akkor kerülhet sor, ha a támogatott személy azt akarja. Támogató személy lehet hivatásos támogató is. Hivatásos támogató kirendelését a gyámhivataltól kell kérni.A támogatott személynek mindig joga van megmondania ki legyen a támogatója. Lehet kérni, hogy a támogató csak egy adott ügyben vagy bizonyos ügyekben segítsen (pl. a pénzkezelésben). Lehet kérni azt is, hogy minden ügyben segítsen. A gyámhivatal meghallgatja a támogatott személyt és a támogatót is, ezért legalább egyszer, személyesen is meg kell jelenni a gyámhivatalban.

A támogató személy

Támogató kirendelését a gyámhatóságtól kell kérni. A gyámhatóság a bíróság megkeresése alapján is kirendelhet támogatót. A támogató személy feladata a támogatott személy segítése. A támogató személynek háttérben kell maradnia. A támogató személy soha sem mondja meg a támogatott személynek, hogy mit mondjon vagy mit tegyen. A támogató csak segíti a támogatott személyt a döntései meghozatalában. A támogató személynek figyelnie kell arra, hogy a támogatott személy minden szükséges információt megkapjon. A támogató személynek figyelnie kell arra is, hogy a támogatott személy minden információt megértsen. A támogató személy segíti a döntés meghozatalát, de soha nem dönt a támogatott személy helyett. A támogatónak biztatnia kell a támogatott személyt, hogy beszéljen, vállaljon kockázatot és bízzon önmagában. A támogató személynek nem szabad olyan dolgot megtennie, amit a támogatott személy is meg tud tenni.

A támogatott személy

A támogatott személy tiszteletben tartja, hogy a támogató is tévedhet, hibázhat. A támogatott személynek el kell mondania, amikor nem érti miről van szó. Szólnia kell, amikor túl gyorsan történnek a dolgok. A támogatott személynek szólnia kell, amikor úgy érzi, hogy a támogató személy viselkedése nem helyes. A támogatott személy nem gondolhatja azt, hogy a támogató személy felelős mindenért.


Óvoda


Farsang az óvodában

„Kisze, kisze szalmából
perzselődj, a lángoktól
vörös táncban hamvadj el
nekünk most már tavasz kell”

Az óvodában, a farsang az egyik legnagyobb esemény. Már hónapokkal ezelőtt szervezkednek, ki milyen maskarát ölt majd magára a nagy napon. Természetesen, a tervek szinte naponta változtak, a szülők nem kis meglepetésére.

Örömmel tapasztaltuk azonban, hogy idén számos gyermek, kézzel készített jelmezt viselt. Tudjuk, hogy az idő és az energia, a mindennapos munka, rohanás mellett igen kevés, de a gyermek lelkesedését mi sem tudja jobban feltüzelni, mint a tevékeny együttlét. A csoportokban együtt készítjük a maszkokat, díszeket, verseket, dalokat tanulunk, így hangolódunk az ünnepre, amikor is, jókat eszünk, iszunk, versengünk, és sokat táncolunk.

Az idei tél, ugyan nem volt „igazi”, így szinte elűzni sem volt mit, de a tavaszt már mindannyian nagyon vártuk.

Óvodánk mindig is nagy hangsúlyt fektetett hagyományaink megőrzésére. A farsangi alakoskodás és mulattság után mi is minden évben elégetjük saját kiszebábunkat.

A kiszézés

A szokás Hont, Nógrád, Pest és Heves megye egyes községeiben volt ismeretes, századunk első évtizedeiben még gyakorolták.

A lányok egy szalmabábut menyecskeruhába öltöztettek, majd végigvitték a falun, aztán levetkőztették, a szalmát pedig elégették vagy a vízbe dobták. A szalmabábut kisze, kiszi, kiszőce, kiszice, kice, kicice, kicevice, banya, villő elnevezéssel illették. A menyhei lányok virágvasárnap litánia után öltöztették a kicét az elmúlt év őszén és az az év farsangján férjhezment menyecskéktől kölcsönkért ruhába. Az egyik lány felkapta a bábut, magasra emelte, és a többiek kíséretében, énekelve mentek a kertek mögötti patakhoz.

Ott a bábut levetkőztették, a csupasz zsúpkévét, amelyből a bábu alakját formálták, széjjelszedték. Mindegyik lány markolt belőle egy csomót és bedobta a vízbe, majd figyelte, hogy merre úszik. Azt tartották, hogy akinek a szalmacsomója elúszik, még abban az esztendőben férjhez megy.

Ancsa óvó néni


Iskola


A 2014/2015. tanévre szóló, leendő első osztályosok beíratásának időpontjai:

 • 2014. április 28. (hétfő) 08.00-18.00 óra között
 • 2014. április 29. (kedd) 08.00-18.00 óra között
 • 2014. április 30. (szerda) 08.00-18.00 óra között

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
a. lakcímkártya – állandó lakcím vagy
b. lakcímkártya – tartózkodási hely, állandó lakcím hiányában vagy
c. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
I. regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvénye), vagy
II. tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
III. állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel).


2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
a. óvodai szakvélemény
b. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolérettségi szakértői vélemény,
c. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

3. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (3. sz. melléklet) 2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, melynek XVIII. fejezete tartalmazza a szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos előírásokat.

4. TAJ- kártya.

5. Születési anyakönyvi kivonat.

Valamennyi dokumentum esetében csak eredetit áll módunkban elfogadni!
(A szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni, az Nkt. 91. § - a alapján)


Tavaszvárás az iskolában

Február 14-én, pénteken búcsúztattuk a telet az iskolai farsang keretén belül. Számos jelmezes tűnt fel a bál kezdetén, nem győzték csodálni őket a szülők, nevelők és a gyerekek. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga. Több kategóriában is díjazták az indulókat. Egyéniben első helyezést ért el az amerikai Szabadság-szobor, második lett a Muffin és harmadik a Lego-ember.

Csoportos kategóriában a következő helyezések születtek:

Alsó tagozat

I. A csodálatos 15-ös Nagy Cirkusz

II. Vidám szakácsok

III. Angry birds

Felső tagozat

I. Szulejmán, RTL reklám

II. Retrosok(k)

III. Az utolsó tánc

Gratulálunk nekik és köszönjük mindenkinek, aki elkápráztatta a közönséget nagyszerű előadásával és lenyűgöző jelmezével. Köszönet a zsűrinek, a segítő szülőknek, pedagógusoknak és a szervezőknek, Wareczki Erika néninek és Nagyné Pál Tünde néninek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink ismét egy remek napot tudhattak maguk mögött.

Valentin-nap alkalmából a Diákönkormányzat egy igazi meglepetéssel rukkolt elő a diákok számára. Egy „szívecskés” ládikába küldhette el mindenki az üzenetét annak, akit kedvel vagy esetleg többet is érez iránta. Sokan felvállalták és tudtára adták érzésüket barátaiknak, szerelmüknek egy rövid levélke segítségével. Az ötlet gazdára talált, így jövőre ismét folytatódhat a szerelmesek, illetve barátok napja.

Február 25-én emlékezünk a kommunista diktatúra áldozataira. Ebből az alkalomból látható pár napon keresztül egy kis kiállítás iskolánk felső szintjén. Gavallér Ági néni összeállításán keresztül a gyerekek számára kirajzolódik egy kis kép az akkori világ kegyetlen bánásmódjáról.

A szomorú képek után következzen egy kis vidámság. Ági néni és Mósa Zsuzsa néni ismét megszervezte a korcsolyázást e téli sport nagy kedvelőinek. Lassan már profikká válnak tanulóink ebben a sportágban, melyet minden évben kipróbálhatnak kicsik és nagyok. Mondanunk sem kell, hogy a jégpálya nyújtotta öröm hatása napokig érződött a gyerekeken.

Wareczki Erika néni elmaradhatatlan 3D-s mozija most is nagy sikert aratott. A vadon kölykei címmel láthattak egy nagyszerű filmet az első osztályosok, akik bizonyosan nem hagyják ki a következő alkalommal sem ezt a szórakozási lehetőséget. Természetesen a nagyobbak is részesülnek ebben a későbbiek folyamán.

Dia néni és Rita néni szintén a mozit választotta februári osztályprogramként. Ők a Mogyorómeló című kedves kis rajzfilmet nézték az ötödikesekkel. Igazán élvezetes volt mindenki számára, aki el tudott menni erre a szerda délutáni programra.

A következő időszak is bővelkedik eseményekben, hiszen lesz nyílt nap, szavalóverseny, előadás a biztonságos internethasználatról, színház, illetve Országház-látogatás, mesemondó verseny, egyszóval nem fogunk unatkozni a tanulás mellett.

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: http://www.iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


Katolikus


Kisközösségi műhely

Mindenféle oktatási szinten gyümölcsöző a kis közösségben megvalósuló ismeretátadás.

Valamit csak hallgatni, egészen más szellemi tevékenység, mint a gondolatmenet alakításában részt venni. A bevezető előadás minden egyes közlése után magunkra vonatkoztatott kérdés is elhangzik. Erre nem azonnal kell felelni, hanem 3-4-es csoportokban kell megbeszélni. Ez a módszer maradandóbb, átfogóbb, teljesebb eredményeket hoz létre.

Azt hiszem ezt a módszert már ismerte Jézus is. Ezért foglakozott külön 12 tanítvánnyal.

Ezt tesszük mi is szándékom szerint minden egyházközségi csoporttal. Édesanyám öröksége Ócsán egy alkalmas otthon. Erre azért van szükség, hogy kiszakadjunk az otthoni körülmények közül.

Témánk a népszerű Ferenc pápa apostoli körlevelének egy fejezete.

Címe :A szegények társadalmi befogadása. Csak egy kis ízelítőt szeretnék adni belőle, főleg a később jövő csoportok biztatására.

HALLUNK EGY KIÁLTÁST: Az Atya hallja népe kiáltását Egyiptomban.

A ki nem fizetett bér felkiált Istenhez.

Mondjunk eseteket, amikor panaszkodnak az emberek a szegénységük miatt!

Strukturális és spontán,mindennapos megoldások egyaránt kellenek.

Miért nem jó a fekete munka?

A szolidaritás több a nagylelkűségnél, új mentalitást kell kialakítani: szembe kell szegülni a kisajátító magatartással.

Mondj példát a puszta nagylelkűségre, és arra, ami új mentalitást tükröz és strukturális változást eredményez?

A tulajdonnak van közösségi funkciója és egyetemes rendeltetése.

Vissza kell adni a szegényeknek, ami az övék.

Mondj olyan példát, aminek közösségi és egyetemes funkciója van és nem szabadna magántulajdonban lennie!

A NÉPEK KIÁLTÁSA A bolygónk az egész emberiségé, néha le kell mondani bizonyos emberi jogokról.

Szélesíteni kell a látómezőt más népek felé. Nemcsak az élelem és a ruha a fontos, hanem a nevelés,az egészség, a munka is.

Milyen példát tudsz mondani, amikor valaki lemondott emberi jogáról a másikért?

A Karitásznak nemcsak élelemosztónak kell lenni! Még miben segíthetünk?

MÁSOK FÁJDALMA LÁTTÁN MEGINDULUNK

Az ítélet lesújt az irgalmatlanokra. Az alamizsna meg tisztít a bűntől. A szeretet befedi a bűnök sokaságát.

Jézus szavával és példájával mutatta az utat. Ne homályosítsuk, ne erőtlenítsük el!

Mondj olyan gondolatot, amely elkendőzi,elhomályosítja, erőtlenné teszi Jézus szavát?

Pál apostol hitelességének kritériuma: Ne feledkezzék el a szegényekről!

Pál apostol miben mutatott példát, amely által valóban hiteles lett?

Az evangélium szépségét néha csak egy jel tudja megmutatni: Az utolsókkal törődés.

Kik prédikáltak legszebben, leghatásosabban az egyház történelme során? Sorold fel az erről híres szenteket!

Körülbelül a beszélgetés felét írtam most le. Maradjon valami rejtve is!

Izgulva várom, hogy mire jutunk például márc. 9-én. Ekkor megy az első csoport. Lehet, hogy a csoportmunka eredményét már közölni is tudom majd a következő számban.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános


Ha itt lettél volna...

Elbúcsúztattuk a vidám farsangot március 1-én. Fergeteges hangulat, vidám beszélgetések, ötletes jelmezekben öltözött gyermekek, felnőttek. Finom sütemények, tánc, tombola és az óvodások ügyes, szép műsora gazdagította a mulatságot. Köszönöm minden kedves segítő kéznek, hogy felejthetetlenné tudtuk tenni ezt a szép szombat délutánt. Hagyományukat jövőre is megtartjuk és várjuk szeretettel a vendégeinket. Hosszú volt a farsangi idő. Szép volt. Most egy kis elcsendesedésre van szüksége, minden keresztény embernek. Felkészülés a keresztút járásra, hiszen mindenkinek van keresztje, amit hordoz, ha észreveszi ha nem. A csendben mindig megtalálja a választ. Az örökös rivaldafény elvakít, eltereli az embert a keskeny ösvényről. Kívánom, hogy senki ne térjen széles útra, mert a gazdagság a szegénységben rejlik.

A z Úr Jézus mondta: könnyebb a szegénynek bejutni Isten országában, mert az átfér a tű fokán, mint a gazdagnak aki csak vagyona gyarapításával foglalkozik. Semmit nem visz magával. A szeretet gazdagsága a szegények, elhagyottak segítsége, másoknak örömet szerezni- Így készüljünk a nagyböjti időben, Krisztus feltámadására. Március 22-én szombaton lesz az első zarándoklat: Cegléd, Kóka, Tápiószele, Tápiószecső, Dány. Hála Istennek már minden hely betelt.

Nagyon szép nyári zarándoklatot hírdetünk2014.július 15-17. 3 nap Őrség-Szlovén Horvát kiskörút.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Kívánok lelkiekben gazdag felkészülést a nagyböjti időre.

Berencsi Gézáné
egyháztanács elnök


Karitász

Sok örömhírrel tudunk beszámolni - hála Istennek!

A legutóbbi taggyűlésen elhatározta a csoport, hogy párosával, minden héten felkeressük azokat, akik erre igényt tartanak. Szeretnénk a segítségre szorulókat a segíteni vágyókkal összehozni. Ezért várjuk elsősorban azoknak a jelentkezését, akik szívesen felajánlanák segítségüket egy adott mesterségen, hivatáson belül. De várjuk azokat is, akik örömmel részt vennének ebben a mi „helyi szeretet-szolgálatunkban”, és eljönnének együtt lenni, beszélgetni családokhoz, idős emberekhez. Akikben van belső meghívás az ilyen munkára, az egy-egy segítségnyújtásban eltöltött nap után megható élményekkel, belső lelki békével térhet haza. Már túl vagyunk két családlátogatáson is!

Mindezt szép egyenruhában! Készülnek ugyanis az egységes Caritas Hungarica-logójával ellátott mellényeink.

A fenti, egész évi állandó szolgálat mellett szeretnénk olyan jótékony akciókat is szervezni, mint amilyen a sikeres karácsonyi cipősdoboz-akciónk volt.

Legközelebb 2014. április 12-én, szombaton délelőtt rendezünk ingyenes ruhabörzét a katolikus templom hátsó kertjében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A családi látogatások alkalmával – szükség szerint összeállított, - jelképes szeretetcsomagot (alapvető élelmiszerek, illetve ahol gyermek(ek) vannak, csokoládé, stb.) is viszünk. Persze a lényeg nem ez, mégsem szeretnénk üres kézzel menni.
A Szent Antal-perselyben gyűjtött pénzadományokat ezeknek a csomagoknak az összeállítására fordítjuk.

Nekünk is lehet Adó 1%-ot adni! A gyáli plébánia mellett működő Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány többek között a Gyál és vonzáskörzetében élő rászorulók megsegítését, támogatását is célul tűzte ki, így,- a már megkapott egyházmegyei jóváhagyással, és az Alapítvány kuratóriumi elnökének beleegyezésével – a Felsőpakonyi Katolikus Karitász javára lehet fordítani a felsőpakonyiaktól érkezett felajánlásokat.

Az pedig hatalmas segítség lenne! Az Alapítvány számlaszáma : 18663444-1-13

Előre is köszönjük a támogatást!

dr. Fitos Dóra - Szécsi Péter
telefon : 06 70/529 0205
e-mail: pamkonyka@gmail.com


Református


HIT és ERKÖLCSTAN vagy ERKÖLCSTAN?

Kedves Szülők!

2013 őszén, a 2013/14. tanévben Magyarországon új fejezet kezdődött a hittanoktatás terén! Több mint 60 éves szünet után az új Köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) ismét lehetővé tette felmenő rendszerben, hogy a délelőtti tanrenden belül is választható legyen heti egy óra hit- és erkölcstanoktatás!

A 2014/15. tanévben, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, az a Szülő az ősztől elsős gyermekét 2014. április 28-án, 29-én és 30-án 8.00 és 18.00 óra között írathatja be az iskolában a református hitoktatásra, míg a jövendő ötödikeseket a szülők 2014. május 20-ig írásban kérhetik a választott református hitoktatást. Az a szülő, aki a 2013/14. tanévben az etika tantárgyat választotta gyermeke számára, lehetősége van a 2014/15. tanévre változtatni, és szintén 2014. május 20-ig írásban jelezheti szándékát az iskola vezetősége felé, hogy gyermeke a református hitoktatásban részesüljön.

A hittanra be nem íratott gyerekek általános (világi) erkölcsi képzésben fognak részesülni ebben a tanórában. Fontos tudnivaló viszont, hogy a hit- és erkölcstanoktatás is ad etikai ismereteket (pl. a jellemről, a tiszteletadásról, a becsületről, stb.), de elmondja mindezek okát és célját is (Isten óvó szeretetéről és az ember felelősségéről), hogy értsék a gyerekek, miért jó és áldott dolog erkölcsös emberként élni. A Bibliai történetek erről szólnak. A gyermekeknek ébredő hitük által pedig csodálatos erőforrásuk lesz mindahhoz, ami még éri őket az életben! ( Zsoltár 50,15; János 3,16) S ne feledjük a legfontosabbat: Ha hitre jutnak, Krisztus áldozatáért örök életet nyernek! (János 5,24). Ne felejtkezzünk el arról sem, hogy az alapműveltség fontos része a Biblia ismerete, és a folyamatosan változó világunkban szükség van maradandó értékekre! Biblia * Műveltség * Élmény * Hit

Szeretettel biztatunk minden Szülőt, akinek ősszel elsős vagy ötödikes gyermeke lesz, hogy írassa be őt a délelőtti református hittancsoportba! A törvény szerint a szülők teljesen szabadon dönthetnek így akkor is, ha a gyermekük nincs megkeresztelve, vagy máshol keresztelték, de ebbe a közösségbe szeretnék járatni a gyermeküket. Éljenek ezzel az új, rendkívüli lehetőséggel!

A többi évfolyam (alsóban a 3. és 4. osztályosok) számára továbbra is lehetőség marad a csütörtök délutáni hitoktatás, ez fakultatív (nem kötelező) foglalkozás (kivéve azoknak, akik ezekre az alkalmakra a kereszteléssel már beíratták gyermeküket). Akik pedig ennél is többre vágynak: vasárnap délelőtt 10 órakor gyermekistentisztelen vehetnek részt, a református templomnál. Felsőben a 7. és 8. osztályosok már nem az iskolában, hanem a református templomnál konfirmációi előkészítő hittanórákon vesznek részt, teljesítve a szülők és keresztszülők keresztelésükön tett ígéretüket!

Jézus magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Lukács 18,16)

A református gyülekezet és presbitériuma nevében: Vizi János lelkipásztor


Könyvtár


Civil


Adó 1%

A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület 12 éve szolgálja Felsőpakony községet: aktívan vállalva a helység környezetének védelmét, járdákat és emlékparkot építve, kulturális rendezvényeket létrehozva, segítve a Herman Ottó Általános Iskola és a helyi egyházi intézmények nevelői - és karitatív tevékenységét.
Az Egyesület jelenleg a 800 éve fennálló Felsőpakony emlékművének létrehozásán és az alapítók emlékének - emlékezetének megőrzésén dolgozik.
Az Egyesületünk adószáma: 18699337-1-13

Támogatását előre is köszönjük!


Darumadár nyugdíjas Klub februárja

Február 6-án a klubnapunk elmaradt az operettbérletesek az Elizabeth c. darabot nézték meg. Február 9-én az Operában a János vitéz c. előadást élvezhették, sziporkázó előadás volt.

Február 13-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol Lőrentei Erzsike sok szép külföldi útról mondott el tájékoztatót, amelyeket az Országos Nyugdíjas egyesület küldött klubunknak. Felhívta a figyelmet a ráckeresztúri, gyáli és a karcagi meghívásokra is. Megint meglepetésben részesültünk, mivel a múlt héten nem volt klubnap most Jankóné Aranka névnapja alkalmából látta vendégül tagságunk megjelentjeit, fincsi kekszes-krémesekkel, almás-pitékkel, sajtos rúddal és egy kis ilyen-olyan melegítő italokkal, jutott bőségesen mindenkinek. Füziné Esztike saját versét adta ajándékba a névnaposnak.

Február 20-án, délelőtt a Turay Ida színház bérletesei a Hej cigány! c. operett részleteket nézhették meg, jól szórakoztattak bennünket a színészek. Délután 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol Lőrentei Erzsike elmondta a múlt heti történéseket. A február 22-i iskolai jótékonysági bálra is felhívta a figyelmet. Rozgonyiné Julika viszont a tagságot sütikkel és borocskával, egy kis tüzes vízzel vendégelte meg névnapja alkalmából. Füziné Esztike szép verssel köszöntötte az ünnepelteket.

Február 23-án tagságunkból 30 főnek sikerült jegyet szerezni a Művész klubba, Ludas Mutyi c. Sas-kabaréra, amely szórakoztató és tanulságos, egyszóval szuper volt. Senki sem bánta meg, hogy elment.

Február 27-én, 15 órakor vezetőségi, 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap. Lőrentei Erzsike sok új programot ismertetett és az Erzsébet utalványos üdülésekről listát adott a tagságnak, akik lázasan készülődtek március 3-i jelentkezésre.

Február 28-án 50 fővel Kecskemétre mentünk fürdeni. Mindenki nagyon jól érezte magát és kedvére válogatott a medencék adta élvezetekből.

Március 1-jén az Erkel színházban A víg-özvegy c. balettet nézték meg az operettbérletesek.

Itt a tavasz, az időjárás is kedvező, sokkal szebb, mint tavaly ilyenkor. Németh Lajos meterológus is örvendve közölte, hogy előreláthatólag így is marad. Ezek szerint készülődhetünk a tavaszi kerti munkákra. Csak fokozatosan, nehogy megártson!

Kovácsné Németh Ilona


Sport


Hátbelső


EMLÉKMŰ A FALU ALAPÍTÓKÉRT

2013-ban nagyközséggé vált Felsőpakony. A 3 napos ünnepségsorozat megnyitó rendezvénye a „TANYABOKORTÓL- NAGYKÖZSÉGIG” Helytörténeti Kiállítás volt, amelyben képet kaptunk, hogyan alakult ki a mostani település a pakony - pusztai szétszórt tanyavilágból.
A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület, csatlakozva a történeti múltat felidéző és őrző tevékenységhez, az alapítók emlékezetére emlékmű felállítását kezdeményezi.
Mindazoknak a családoknak emlékezetére, külön – külön nevesítve őket, akik a tanyákon élők nehéz és küzdelmes sorsát vállalva közösséget teremtettek, és a történelem viharai nyomán lepusztított világból képesek voltak szervezett, új életet teremteni.

Még élnek közöttünk néhányan azok közül, akik ennek a zord életnek részesei voltak, akik gazdálkodtak vályogon és homokon, akik faluközpontot építettek a határban iskolával, bolttal, kultúrával és otthonukba engedték Istent.
Az ő leszármazottaik adják ma a háború után, a vasút mentén kialakított telep, a mai Felsőpakony Nagyközség magvát. Tárgyi emlékek híján - hiszen minden, ami bizonyságul szolgálna porrá omlott-, mielőtt végképp a feledés homályába tűnne a múlt, ezeknek a családoknak kíván emlékművet állítani az Egyesület azon a területen, ahol a tanyaközpont állt.
2 évvel ezelőtt kezdtünk el tervezni, egyeztetni a családokkal, s ők határozták meg a felállítandó emlékoszlop helyét a valahai Tanyaközpont közvetlen közelében. (Azért csak a közelében, mert magántulajdonban van a tényleges földdarab.) Kérvényező beadványunkra az Önkormányzat Képviselő Testülete a Bázis bejárata mellett lévő háromszög alakú terület 25 – 30 négyzetméterét jóváhagyva, odaígérte erre a célra.
Reményeink szerint - a község lakóinak hozzájárulásával és segítségével -, ott megvalósulhat Felsőpakony múltjának szimbóluma, a földből magasba törő és levelekre bomló rügy, jelképezve a mindenkori életerőt és emberi akaratot. Költsége –előzetes felmérés szerint – 3 millió, maximum 3,5 millió forint.
Az egyesület tagjai és támogatói a tevőleges munkát: a tervezést, előkészítést, a ráfordítandó anyagiak, adományok összegyűjtését és kezelését, valamint a kivitelezési, szakipari munkát vállalják (mint a Mártírok Emlékparkjánál!). Ilyen módon a költségek hozzávetőleges egyharmadát megtakaríthatnánk, de szeretnénk mellé összeállítani egy kiadványt is, a családok visszaemlékezéseiből, történeteiből, meséiből összegyűjtve.
Ennek megvalósításához kérjük az Önök erkölcsi és anyagi támogatását!
Felajánlásuk: adójuk 1 %- a ezt a célt segíthetné. Előre is köszönjük!
A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület adószáma: 18699337-1-13.


Hátlap

a la Hevesi


JOKER

Vagy bekerül vagy nem. A VÉSZ-est szívesen beszerkeszteném, ha lesz elég helyünk.


A veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013. november 25-én elindította az okostelefonokra, valamint táblagépekre kifejlesztett, országosan és ingyenesen elérhető veszélyhelyzeti tájékoztató rendszert. A rendszer fejlesztése során a hivatásos katasztrófavédelem egy olyan új informatikai megoldást keresett, amely megfelel a mai kor igényeinek, eljuttat minden olyan információt a felhasználókhoz, amelyek segítik az állampolgári öngondoskodást, és nem utolsósorban a használók a lehető leggyorsabban és hiteles forrásból értesülnek az ország egészét, vagy egy-egy adott területet érintő veszélyhelyzetről, káreseményről a nap 24 órájában.

A veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás (továbbiakban VÉSZ) segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak lakóhelyük, úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről. A VÉSZ – egyebek mellett – meteorológiai, közlekedési vonatkozású tudnivalókról tájékoztat, de ugyanúgy megjelennek rajta bizonyos tűzoltói beavatkozások is.

Az alkalmazás fejlesztése során a „befutó” egy mobilinternet alapú, PUSH-technológiájú üzenetküldés lett, amely olcsó, tömegesen el lehet vele érni a felhasználókat, képes földrajzi szűrésre, hang- és fényjelzést is tud adni. 2014. január elején elkészült az alkalmazás iOs operációs rendszerre optimalizált verziója, így a rendszer az Android, a Windows 8, Windows Phone és iOs operációs rendszereken mindenki számára elérhető, letölthető, akár a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi honlapjáról is. (www.katasztrofavedelem.hu)

Az alkalmazás segítségével háromfajta jelzés érkezik a felhasználókhoz: a kéken jelölt tájékoztatás, a sárga színkódú figyelmeztetés, valamint a piros színű riasztás. Mindenki maga dönti el, milyen földrajzi területről kíván információt kapni, milyen szintű jelzést szeretne fogadni, sőt, mindegyikhez külön hangjelzés is beállítható. A szöveges információ mellé térképes megjelenítés is társul. A VÉSZ – beállítástól függően – érzékeli, ha a felhasználó belép egy-egy olyan zónába, ahol valamilyen jelzés van érvényben és automatikusan megküldi a szóban forgó tájékoztatást, figyelmeztetést vagy riasztást. A VÉSZ-nek az is nagy előnye, hogy csekély adatforgalmat generál, a ma kapható mobilinternet-csomagokban lévő adatmennyiség elegendő hozzá.

A VÉSZ-t a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakemberei kezelik és látják el tartalommal, a felhasználók így nem csupán a katasztrófavédelem jelentősebb, éppen zajló beavatkozásairól, de a forgalmasabb útvonalakat érintő közúti balesetekről és útviszonyokról, Magyarország aktuális időjárási körülményeiről, valamint a veszélyhelyzeteket érintő tudnivalókról és teendőkről is első kézből értesülhetnek.

2014. január 7-én befejeződött a VÉSZ üzemszerű teszt időszaka, így most már normál üzemmódban fut a szolgáltatás, az alkalmazás végleges változata letölthető a készülékekre. Az elmúlt hetekben a fejlesztők egy sor területen módosították, javították az alkalmazást: az applikáció egyebek mellett gyorsabb lett, javult a memória- és az akkumulátorhasználat, megoldódott a korábbi értesítések törlése, a térképi megjelenítés, illetve az újabb android-verziókon is elérhetővé vált az alkalmazás.

Az útrakelők készüljenek fel a különböző időjárási helyzetekre, és figyeljék a katasztrófavédelem közleményeit a Pest MKI honlapján a http://pest.katasztrofavedelem.hu/-n, a BM OKF hivatalos Facebook oldalán, valamint a VÉSZ alkalmazásban is folyamatosan megjelennek a legfontosabb információk.

Branyiczky Márk tű. ezredes
igazgató


Február 14-én tartotta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2013. évi tevékenységét értékelő állományértekezletét.

Február 14-én tartotta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2013. évi tevékenységét értékelő állományértekezletét. A rendezvényen Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese vett részt és adta át az igazgatóság értékelését. A rendezvényen jelen voltak a társ- és együttműködő szervezetek képviselői, a Pest megyei rendőrfőkapitány, a Pest Megyei Kormányhivatal igazgatója, valamint a Pest megyei büntetés végrehajtási intézetek vezetői, a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és a NAV Vám-és Pénzügyőri Főigazgatósága, továbbá a megyei önkormányzati tűzoltóságok képviselői.

Az értekezlet elismerések átadásával indult, majd Branyiczky Márk tű. ezredes az igazgatóság 2013. évi működését értékelte. Az igazgató kiemelte, hogy 2012-ben szemléletváltás következett be, és ez a tavalyi évben szakmai alapokon támaszkodó stabil és kiegyensúlyozott működést eredményezett. Valós társadalmi igény alapján átszervezett, egységes hatékony szervezet alakult meg, számtalan jogszabály és norma került kidolgozásra. A megalapozott szakmai gondolatot a gyakorlatban készpénzre kell tudni váltani, megyei és helyi szinten megtámasztani, így lehetünk csak eredményesek. Az igazgatóság működését az elmúlt évben is a szakértelemmel végzett munka jellemezte. Kiemelt figyelmet kapott az állampolgárok biztonsága, az őrs program folytatása és az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének szakmai segítése, továbbá a pályázati feltételeinek megkönnyítése.

A káresetek vonatkozásában 2013-ban kevesebb beavatkozásra került sor, de az év során két kiemelkedő eseménysorozat, a márciusi hó helyzet, majd a júniusi dunai árvízi veszélyhelyzet különös próbatétel elé állította az igazgatóság állományát. Az eddig látott legmagasabb árvízzel szemben sikerült megyénkben is - emberi áldozat nélkül - védekezni, együttműködő társszervekkel, önkéntesek ezreivel eleget tenni.

Az igazgató a szakterületeket külön-külön is értékelte. A tűzoltósági szakterületen a katasztrófavédelmi őrsök megjelenésével javult az ország mentő tűzvédelmi ellátottsága. Az aszódi őrs átadással 14 település kap negyedórán belül segítséget, amely közel 30.000 ember biztonságát szolgálja. Az országos tendenciával összhangban, Pest megyében is a tűzesetek száma az előző évekhez képest 40%-kal csökkent, a műszaki mentések számában 7%-os növekedés tapasztalható. A prevenciós tevékenység mellett a készenléti állományt is bevontuk a hatósági szaktevékenységbe, vizsgálták a létesítmények oltóvíz biztosítását, megközelíthetőségét, azonosították a szabadtéri kockázati helyszíneket, a tulajdonosok, és az erdőgazdálkodók is megszólításra kerültek, így ezzel a tűzesetek számának a csökkenését érhettük el. A beavatkozások végrehajtásában a hivatásos erőkön kívül az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek is folyamatosan részt vettek. Nekik az igazgató külön is megköszönte a munkájukat.

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat közel négyszáz esetben vonult különböző események felszámolásához, amely nagyban növelte a hatékony beavatkozás feltételeit és a lakosok védelmét. A Pest megyei műveletirányítási tevékenység 5.749 esetben rögzített bejelentést, mintegy 8.150 esetben riasztott le gépjárműveket a káresemények felszámolására. A tavalyi évhez képest jelentős számmal csökkent a szándékosan megtévesztő jelzések száma.

A polgári védelmi szakterületet megyénkben is komoly átalakulás jellemezte. A védelmi igazgatási rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül, és a védelmi bizottságok munkáját, ha a veszélyeztetettség megkívánja, munkatársaink szakmai irányítása segíti, egészen a települési szintig. Hat területi szintű polgári védelmi szervezetet alkalmazunk a mindennapok során. Elkezdődött a járási mentőcsoportok létrehozása, az év végéig megalakításukról, rendszerbeállításukról mind a tizennyolc járásban gondoskodtunk. Valamennyi településre elkészültek a veszély-elhárítási tervek, a kirendeltségi és megyei összesített járási tervkivonatok. Aktualizálásra kerültek a megyét jellemző veszélyeztető tényezők (kockázati helyszínek), amelyekre vész esetén haladéktalanul mozgósítani tudjuk a katasztrófavédelem hivatásos és önkéntes erőit.

Iparbiztonsági szakterületre vonatkozóan az igazgató kiemelte, hogy 2013. évben is kiválóan ellátta a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyeletét, és végezte el a veszélyes áruk szállításának ellenőrzését. Több esetben a társszervekkel összefüggő felderítési akcióban vettek részt. Az üzemazonosításoknak köszönhetően 11 felső, 4 alsó és 47 küszöb alatti üzem került a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látókörébe. Az elmúlt esztendőben több mint 6.600 veszélyesáru-szállításal kapcsolatos ellenőrzést hajtott végre a szakterület. Újabb feladatként jelent meg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi feladatok végrehajtása. Előírásnak megfelelően közérdekű szolgáltató kijelöléséről történt intézkedés a hulladékszállítási szolgáltatásban elégtelenséget bejelentő települések esetén.

A hatósági szakterület a 2013. évben kiugróan magas – országosan a harmadik legtöbb – ellenőrzést hajtotta végre, mintegy az előző évek kétszeresét. Fokozott figyelmet fordítottunk a kémények ellenőrzésének fontosságára és a szén-monoxid-mérgezéssel járó esetekre. Szigorú szakmai felügyelet alatt tartva a kéményseprő ipari közszolgáltatás alanyait. A tűzesetekkel arányban a tűzvizsgálati eljárások száma is csökkent az elmúlt évekhez képest. A 2013. januárban megalakult Pest Megyei Tűzmegelőzési Bizottság preventív munkájának is köszönhető a tűzesetek számának csökkenése. A bizottság több rendezvényen megjelent és prevenciós bemutatókat, sajtótájékoztatókat szervezett a lakosság felé, a társszervekkel több közös akcióban vettek részt. Az igazgató végezetül a funkcionális területek: gazdasági, humán, hivatali – igazgatási és ellenőrzési szakterületeket értékelte. A szervezeti egységek betöltötték rendeltetésüket és törvényesen, hatékony módon működtették az Igazgatóságot.

Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok beszédében kiemelte, hogy a 2013-as évnek stabil szervezettel, kiegyensúlyozott működéssel indult neki a katasztrófavédelem. Az elmúlt év mozgalmas és jelentős volt. A dunai árvíz kapcsán hangsúlyozta a megye speciális helyzetét, megköszönte az áldozatos munkát. Méltatta a társszervekkel való szoros együttműködést és a civil összefogást. A Tábornok szavai szerint a megye jó teljesítményt nyújtott az elmúlt évben. Ehhez a jó teljesítményhez szükség volt a kollégák áldozatkész munkájára, a szakterületek pontos és megbízható teljesítményére.


2014_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)