Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 5. szám, 2014. május

Lapzárta: május 05.

Szerkesztőbizottsági: május15. 14.30


következő lapzárta: július 3.


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső


Önkormányza


TÁJÉKOZTATÓ Felsőpakony Nagyközség ingatlantulajdonosai részére

Tisztelt Lakótársunk!

2013. május havi AGORA-ban tájékoztattuk Önöket a lakó ingatlanjuk és közvetlen környezetében lévő területek tisztántartásáról. Sajnálatos módon az idei évben sem tesz mindenki ezen kötelezettségének eleget, ezért az alábbiakban felsoroltak szerint felhívjuk a szíves figyelmüket környezetük tisztántartására.

Felsőpakony Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről szóló 17/2004. (X.18) számú rendelete szabályozza a település közigazgatási területén a közterületek és ingatlanok tisztántartását. A rendelet 3. §-a kimondja,

„(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni

a) az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, a gyom- és allergén növényektől való megtisztításáról;

b) az ingatlan előtti járdaszakasz, szikkasztó árok tisztántartásáról és karbantartásáról, az ónos esőtől, hótól, jégtől síkossá vált járdák – szükség esetén naponta többszöri – takarításáról, síkosság mentesítéséről;

c) az ingatlanról a közterületre kihajló, a szomszédos ingatlanra áthajló bokrok, faágak telekhatárvonaláig, illetőleg a járda fölé hajló ágak 2,5 m magasságig történő lemetszéséről.

(2) A járdáról letakarított havat és jeget úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos- és közúti járműforgalmat ne akadályozza.”

Önkormányzatunk a település közterületének helyszíni bejárása során azt tapasztalta, hogy egyes telekingatlanok előtti járdaszakasz, szikkasztó árok és az aszfaltos út közötti rész rendkívüli módon elgazosodott. A fenti rendelet értelmében ezen területek gyomtalanítása és tisztántartása az ingatlan tulajdonos kötelessége!

A település Önkormányzata és lakótársai nevében kérem azon tulajdonosokat, akik ezen irányú kötelezettségeiknek nem tettek eleget a telek ingatlanjaik előtti területeket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb június 13-ig szíveskedjenek gyomtalanítani, kikapálni, vagy lekaszálni. Tavalyi évben és az idei évben is rendkívüli módon elszaporodott a királydinnye. Ez a növény rendkívüli módon tűri a szárazságot, nagymértékű elszaporodása esetén hosszú évekig szinte lehetetlen a kiirtása. Ennek a növénynek az elszaporodásának megakadályozása érdekében, kérem Önöket, hogy a növényt lehetőleg a gömbölyű tüskés termésének lehullatása előtt tövestől húzza ki a földből. Ezt követően helyezze szemetes zsákba a termés elhullajtásának megakadályozása céljából.

Szeretnénk, ha felkérésünket a település lakói betartanák, és nem kerülne sor szabálysértési bírság kiszabására . Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete 3. §-ban felsoroltakat, ha az önkormányzatunk végzi el, az ingatlan tulajdonosnak a munka ellenértéke kiszámlázásra kerül.

A fent leírtak betartása környezetünk, településünk szebbé tételét, és nagyközségünk megítélését, így az itt élő emberek gondoskodását tükrözi.

Településünkön az elmúlt esztendőkben a lakosság az ingatlanuk előtti részen fákat, bokrokat, virágokat ültettek környezetük szebbé tételének érdekében. Ezen tevékenységüket ezúton is megköszönjük, de az ültetett növényzet nem minden esetben történt helyesen, hiszen az elektromos hálózat (szabad vezeték) alá ültetett növényzet egyes helyeken eléri a vezeték szakaszt. Ezen növények sajnálatos módon az elmúlt időben Felsőpakony Nagyközség közigazgatási területén üzemzavari jelenségeket okoztak, a villamos elosztó hálózat és a közvilágítás tekintetében. A létrejött üzemzavarok nem minden lakónál, de akinél bekövetkezett az áramszünet, vagy napokig nem üzemelt a közvilágítás kellemetlenséget okozott.

Az üzemzavarok megakadályozása érdekében megkerestük az ELMŰ Hálózati Kft-t és a szolgáltatóval egyeztetve Önkormányzatunk elvégzi a vezetékszakasz alatt lévő fák gallyazását, szükség esetén kivágását. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjenek tudomásul venni a fák kivágását, gallyazását, hiszen ez nem természetkárosító tevékenység, hanem az áramszünetek megakadályozását az esetleges áramütés veszélye is szolgálja.

Közterületre különös tekintettel elektromos hálózat alá és annak biztonsági övezetében a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint földfeletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotban meghaladja a 4 m-t.

Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerint továbbá fa, vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végelegesen kifejlett állapotban fa, vagy növényzet esetében

je) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél

jf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelítheti meg az áramvezetőt.

A közterületre telepített növény és fafajtáknál a vásárláskor szíveskedjenek tájékozódni, hogy az ültetett növény vagy fa kifejlett állapota ne haladja meg a fent leírt rendeletben foglaltakat.

Előzetes felmérések szerint a következőkben felsorolt ingatlanoknál szükséges gallyazás, illetőleg a fa kivágása:

Bem u. – Muskátli u. sarok
Bem u. 1, 13
Csokonai u. 3, 12, 15, 17, 19
Eötvös u. 15, 45
Határ u. 3, 5, 7
Iskola u. 7, 23
Karinthy u. – Móricz Zs. u. sarok
Karinthy u. (Petőfi u. – Szegfű u. között)
Karinthy u. 2, 16
Kossuth u. 14, 40
Kun u. – Dr. Jahn F. u. – Bem u. közötti szakasz
Kun u. – Kossuth u. sarok
Mikszáth u. – Ady u. sarok
Miszkáth u. 11
Móricz Zs. u. 8
Rákóczi u. – Csokonai u. sarok
Rákóczi u. – Petőfi u. sarok
Rákóczi u. 1, 21, 23, 33, 48 (20kV), 54, Iskola udvar mellett (20 kV)
Tóth Á. u. 10
Zrínyi u. 14, 34

Előre is megköszönjük, hogy eleget tesz kérésünknek, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke és településünk büszkesége, ha tisztán tartjuk közterületeinket.

Tisztelettel:
Sztancs János polgármester


Információ a lakosságot érintő beruházások kivitelezéséről

 • Értesítjük a lakosságot, hogy az orvosi rendelőbe látogatók zavartalan parkolásának érdekében az orvosi rendelő épülete mögötti belső udvaron parkoló kiépítését kezdjük meg. A házi orvosi rendelő előtt a parkolás rendje nem megoldott, szinte már akadályokba ütközik. A beruházás elkészültét követően az orvosi ellátást igénybe vevők a belső udvaron kialakított parkolót vehetik igénybe.
 • az újonnan elkészült Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó épülete előtt (Iskola u. 20/A.) az iskola területéből lekerített részen gépjármű parkolót, kerékpár tárolót alakítunk ki a tanácsadást igénybe vevők részére.
 • az Rákóczi utca és az Iskola utca sarkától a járda és a közút közötti részen szabadon hagyott földterületet az Iskola bejáratáig murva kőzúzalékkal feltöltjük és ezen a területen a későbbiekben biztonságosan parkolhatnak az iskolába gépjárművel érkezők.
 • az Iskola utcában az Iskola előtti szakaszon a reggeli, délutáni órákban, valamint rendezvények alkalmával az utca két oldalán történő parkoláskor a közlekedés nem megoldott. Akadályokba ütközik a mindkét irányból igénybevevők közlekedése miatt. Önkormányzatunk hatóságokkal egyeztetve és engedélyük birtokában a következő változtatást tervezi. A Rákóczi utca és a Ady E. utca közötti szakaszon az Iskola utcát az Ady E. utca felé egyirányúsírásra kerülne, vagy az egyirányúsírás reggel 7 órától 9 óráig és 15 órától 17 óráig kerülne szabályozásra. Esetlegesen szóba kerülhet csak az egyik oldalon történő parkolás lehetősége is.
 • hasonló módon a Mesevár Napköziotthonos Óvoda előtt a Petőfi utca és a Csokonai utca közötti részen a Petőfi úttól a Csokonai utca felé kerülne egyirányúsírásra a Zrínyi M. utca.
 • a közterületi biztonságos parkolás lehetőséget és kialakításának kivitelezését anyagi lehetőségeink figyelembe vételével vizsgálat tárgyává tesszük a posta és a gyógyszertár előtti részeken is.
 • a vasút állomáson a P+R és a B+R parkolók, valamint a buszforduló és a kerékpár tároló kiépítését a STRABAG Általános Építő Kft., mint kivitelező megkezdte. A megszokott parkolás és az ezen a területen történő közlekedés változtatása és akadályoztatása a zavartalan beruházás lebonyolítás érdekeit szolgálja. A lakosság szíves megértését kérjük! A beruházásról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Sztancs János s.k.
polgármester


KIVONAT A 2014. ÁPRILIS 29. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadási rendeletét, annak megtárgyalását és megvitatását követően. A beszámolót Némedi Erika pénzügyi vezető készítette el. Az előterjesztés mellékletében többek között az alábbi információk szerepeltek: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi teljes bevétele 297.330 ezer Ft , míg kiadása 295.638 ezer Ft volt. A 2012. évi változásoknak köszönhetően 2013. évtől az önkormányzat kötelező feladatait az alábbi intézményei útján látja el: Felsőpakony Polgármesteri Hivatal, Mesevár Napközi Otthonos Óvoda, Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, Szociális és Gyermekvédelmi Központ. Az előbbiekhez nem tartozó feladatokat az önkormányzat végzi, szakfeladaton elszámolva a bevételeket és kiadásokat.

Az Önkormányzat az elmúlt évben az alábbi feladatokat látta el: iskoláskorú gyermekek étkeztetése, város és községgazdálkodás, házi- gyermek orvosi ellátás (ellátási szerződés alapján), háziorvosi ügyelet (szintén ellátási szerződésben rögzítve), anya-gyermek csecsemővédelem (védőnői szolgálat), közvilágítás, köztemető fenntartás, honvédségi bázis üzemeltetése, hasznosítása, közfoglalkoztatási feladatok, helyi adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása.

Állami támogatások részletezése (adatok ezer Ft-ban):
Települési önkormányzatok működésének támogatása: 34.227; óvodapedagógusok, a pedagógusi munkát közvetlenül segítők bértámogatása: 37.598; óvodaműködtetés: 6.912; ingyenes kedvezmények, gyermek étkeztetés (óvoda, iskola): 6.936; egyes jövedelempótló támogatások: 9.201; hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: 4.529; egyes szociális és gyermekjóléti feladatok: 3.371; könyvtári közművelődési feladatok támogatása: 3.887; központosított működési célú támogatás: 621; működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 15.872; szerkezetátalakítási tartalék: 8.054; egyéb működési célú központi támogatás: 5.226; ÖSSZESEN: 136.434

Helyi adó bevételek: (adatok ezer Ft-ban):
Építményadó:
Tervezett: 6.000; teljesült: 11.347
Magánszemélyek kommunális adója:
Tervezett: 9.000; teljesült: 9.685
Iparűzési adó:
Tervezett: 63.000; teljesült: 66.420
Talajterhelés:
Tervezett: 20; teljesült: 71
Pótlék, bírság:
Tervezett: 1.000; teljesült: 1.269
Gépjárműadó (*):
Tervezett: 11.000; beszedett: 5.470

Összesen:
Tervezett: 90.020; teljesült: 94.262
(*) Fontos megjegyezni, hogy 2013-tól a gépjármű adó megosztásra került, a beszedett adó 60%-a minden esetben tovább utalásra kerül a központi költségvetésbe. Így önkormányzatunk csak a fennmaradó 40%-al rendelkezhet.

Összesítve (adatok ezer Ft-ban):
Állami támogatás: 136.434, helyi adó: 94.262, összesen: 230.696. A teljes bevétel: 297.330. Látható, hogy a hiányzó 66.634 Ft összeget az önkormányzatnak kellett kigazdálkodnia egyéb forrásból.

Jelentősebb költségű feladatok részletezése:
Bázishoz kapcsolódó kiadások: 11. 634 ezer Ft, iskoláskorú gyermekek étkeztetése (vásárolt étkezésre kifizetett összeg): 16.675 ezer Ft, kapcsolódó munkabér és járulék: 2.314 ezer Ft, ingyenesen étkezők költsége: 7.883 ezer Ft, szülői befizetés: bruttó: 5.890 ezer Ft.

A Herman Ottó Általános Iskola fenntartását, az intézmény működtetését átvette a Klebersberg Intézményfenntartó Központ. Az önkormányzatnak az iskola zavartalan működéséhez minden hónap elején 1.442 ezer Ft hozzájárulást kell fizetnie, ez éves szinten 17.304 ezer Ft.

Közvilágítás 2013. évi költsége: 4.853 ezer Ft.

Anya gyermek és csecsemő védelem:
Személyi juttatásra és járulékra kifizetett összeg: 3.598 ezer ft, dologi kiadások: 1.342 ezer ft, épület felújítás, kialakítás: 2.305 ezer ft.

Ügyeleti ellátás (Gyál) költsége: 3.056 ezer ft

Közfoglalkoztatás:
2013. november 02-tól az önkormányzatnak 17 fő közmunkás foglalkoztatását kellet megoldania, 2014 április 30-ig. Ez idő alatt 10 fő 2013. decemberétől 2014. márciusáig képzésen vett részt. A fent maradóaknak” kellett volna tényleges munkát végezniük”
A feladat 100%-ban finanszírozott volt.

Kiadások:
Kamat kiadások:
2013. év folyamán rendelkezett az önkormányzat hosszú lejáratú hitellel, mely a „megörökölt vizi közmű társulati hitel” volt, e hitel után negyedévente állt fenn kamatfizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Teljesített összeg: 17.165 ezer ft.

Mesevár Óvoda:
Az óvodai ellátást, mint kötelezően ellátandó feladatot önálló intézményi formában látja el az önkormányzat. A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek létszáma 2013 őszén elérte a 134 főt, ezzel egyidejűleg a 6. csoport beindítása is szükségessé vált. Ennek következtében a dologi kiadások is megemelkedtek. Jelentős béremelésben részesültek az óvoda pedagógusuk 2013 szeptemberétől, mely nagyságrendileg mintegy 5 millió ft többlet bérköltséget jelentett az önkormányzatnak. Az állami kompenzálás ezzel szemben valamivel több, mint 3 millió ft volt. Jelentősebb kiadásai: személyi juttatások: 41.251 ezer ft, járulék: 10.414 ezer ft, dologi kiadás 20.874 ezer ft, ingyenes étkezés: 3.014 ezer ft, feladatot ellátók létszáma: 21 fő.

Polgármesteri Hivatal:
Az önkormányzat igazgatási tevékenységét 1fő jegyző 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 9 fő köztisztviselő látja el. Az egyéb munkálatokat 1 fő technikai személyzet segíti. Kiadásai: személyi jellegű kiadások: 49.884 ezer Ft, járulékok: 12.145 ezer Ft, dologi kiadások: 14.410 ezer Ft.

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház:
A település közösségi színteréül szolgál, illetve a könyvtári szolgáltatást biztosítja. E feladatát 4 fővel látja el. Kiadásai: személyi jellegű kiadások: 8.090 ezer ft, járulék: 2.022 ezer ft, dologi kiadás: 2.606 ezer ft.

Szociális és Gyermekvédelmi Központ:
Önálló működését 2013. szeptember 01-től kezdte meg az intézmény. Előtte a Gyáli Kistérség végezte a feladatot. Tekintettel a rövid működésre kiadásai nem voltak jelentősek. Feladatát 2,5 fővel látja el.

Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester


Óvoda


„Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja”

Anyák napja

Az anyák megünneplésének története, az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyáknak.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó Anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”

Óvodánkban talán ez a legjelentősebb, legszebb ünnep. Heteken át készülünk versekkel, dalokkal, ajándékokkal. Szinte minden gondolatunk az édesanyák körül forog. Minden évben feltesszük a „legbutább” kérdést, a csoport minden tagjának és hihetetlenül egyszerű, megható válaszokat kapunk.
„Te miért szereted az édesanyádat”? Gondolkozzunk csak el, felnőtt fejjel vajon mit mondanánk, ha nekünk kellene ezt a „talányt” megfejteni, megfogalmazni azt, amit nem lehet szavakba önteni?! A gyermeki lélek a legtisztább és legőszintébb:
- Mert este mesét mond és betakar…
- Mert játszik velem…
- Mert gondoskodik rólam és a családunkról…
- Mert mindig mosolyog és nagyon kedves…
- Mert akkor is szeret, ha rossz vagyok…
- Miért, miért? Hát mert szeretem…
Ez a pár sor, csupán piciny szelete annak a hatalmas, mély szeretetnek, melyet a gyermek, édesanyja iránt érez. Az esszenciája mégis minden válasznak, az együtt töltött idő és anyácska odaadása. Ragadjunk hát meg minden pillanatot, használjunk ki minden alkalmat arra, hogy erősítsük egymásban az összetartozás, a kötödés és a végtelen, feltétel nélküli szeretet varázsát.

Ancsa óvó néni


Iskola


Húsvét hava iskolánkban

Minden tavaszi időszakban elmaradhatatlan programunk a hulladékgyűjtés, amikor gyerekeink lázas munkába kezdenek. Idén sem volt ez másképp, és sok köszönet jár szülőknek, diákoknak egyaránt, amiért nagyon sok vas-és papír hulladék is összegyűlt. Az osztályok között a következő eredmények születtek:
Alsó tagozat: 1. 3.b, 2. 2.b, 3. 1.b
Felső tagozat: 1. 6. o, 2. 5.a, 3. 5.b
Gratulálunk nekik!

Norbi bácsi Polgárvédelmi versenyre vitt néhány diákot a 8. osztályból, melyet Gombán rendeztek. Ebben az évben is jól szerepeltek a Hermanosok, nem beszélve arról, hogy mindenki remekül érezte magát a verseny alatt. Jövőre egy újabb egy újabb helyszínen várja tanulóinkat a Polgárvédelmi Vetélkedő.

Április 8-án rendeztük a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi ház közreműködésével a szavaló versenyünket.
Az 1-2. osztályosok az 5-ös tanteremben gyűltek össze és hallgatták nagy élevezettel a nagyon sok szép verset társaik előadásában.
A 3-4. oszályosok a felső tagozatosokkal a Közösségi Ház nagytermében izgultak, hogy vajon ma ki lesz a legeredményesebb?
Nagyon sok szép verset hallottunk, ezért köszönetet mondunk minden bátor, kitartó és szorgalmas résztvevőnek, felkészítő pedagógusnak , akik nagyszerű élményben részesítették a szépszámú közönséget!
A Szavalóverseny eredményei:

1.o. 2.o. 3.o.

1. Matusek Ákos
2. Kruppai Norbert
3. Riger Róbert
Különdíj: Udvardi Csenge
1.Tüskés Kira
2. Szilágyi Csaba
3.Nagy Károly
Különdíj: Tóth Laura

1. Mészáros Gemma
2. Trizna Olivér
3. Nagy Nikolett
Különdíj: Tukacs Zoé
4.o. 5.o. 6.o.
1. Németh Ruben
2. Mészáros Gréta
3. Gerőly Bence
Különdíj: Tóth Dániel, Bazsik Gréta
1. Pelikán Vivien
2. Hegedűs Magdolna
3. Balogh Enikő

1. Vizi Gréta
2. Varga Zsófia

8.o.
1. Hajas Kitti-Ambrus Daniella

Gratulálunk a nyerteseknek!
A Költészet napja alkalmából a helyi könyvtár által szervezett programon iskolánkból is részt vettek páran. A szavaló verseny nyertesei adták elő győztes versüket a közönség nagy örömére. Köszönjük a meghívást!

A várva várt tavaszi szünet gyorsan elröppent és az iskolai programok közül az elektronikai hulladékgyűjtéssel folytattuk munkánkat. Nagyon sok eszközt hoztak be tanulóink a szülők segítségével, így az idén is sikeres volt ez a felhívás. Fontos megjegyezni, hogy 180 kilogramm használt elem is összegyűlt. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez.

A Föld Napja alkalmából mindenki az osztályával kiment 1-1 órára az udvarra és összeszedte a hulladékot, illetve rendbe tette az iskola környékét. Bízunk benne, hogy ezzel is ráébresztettük gyermekeinket arra, hogy ne dobálják el a szemetet, és óvják környezetüket. Megszépült iskolánk épületének belső tere is. Aki gyakran látogat hozzánk, bizonyára észrevette, hogy az ajtókon dekoratív táblákon olvashatók a termek elnevezései, illetve az órarendek is új köntösbe bújtak. A felső szinten érdekes fotósorozatok kalauzolnak bennünket a múlt világába, a földszinten pedig helyet kapott a Madárvár, ahol valóban úgy érezhetjük magunkat, mintha egy igazi parkban lennénk. A szépítés ezzel még nem ért véget. Köszönet érte a szorgalmas kezeknek

Ócsán a Halászy Károly Általános Iskolában megrendezett környezetvédelmi vetélkedőn második helyezést ért el csapatunk: Hajas Kitti 8.b, Egerer Tamás, Fábián Gábor, illetve Pethő Valentin 7. osztályos tanulók képviselték iskolánkat. A környezetvédelemmel kapcsolatos tesztkérdésekre kellett válaszolniuk, majd ezt követően egy Power Point-os előadást mutattak be a témával kapcsolatban. Gratulálunk nekik a szép eredményért!

Minden évben több előadásnak lehetnek hallgatói iskolánk diákjai. Wareczki Erika néni szervezésében legutóbb a bűnmegelőzéssel kapcsolatban kaphattak fontosabb információt a felső tagozatosok a Rendőrség előadásában. Köszönjük szépen!
Hamarosan Zacher Gábor tájékoztatja a 7. osztályosokat a drogprevencióról, illetve az Unicef-től érkezik hozzánk 2 előadó, akik a gyermekjogokat ismertetik a 6. osztályosoknak.

Május 9-én, pénteken az összes alsó tagozatos osztály kirándulni indult a Börzsönybe. Márianosztra várost és környékét járták be a több, mint 7 kilométeres túra alkalmából. Mindenki kellemesen elfáradt és az élmény is örökre megmarad.

Május hónapban az édesanyákról, nagymamákról is megemlékezünk. Szinte minden osztály köszöntötte őket, sőt még az édesapákat is egy-egy kedves műsorral, apró ajándékkal. Köszönjük, hogy megemlékeztek erről a szép napról!
Ez a gyönyörű hónap, búcsúzó nyolcadikosaink Bankettjével fog zárulni, melyről következő számunkban írunk bővebben.

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára:
iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


Katolikus


Ha itt lettél volna...

Április hónapot szomorúság és öröm gondolatai vezérelték.
Szomorúan gondoltunk Jézus szenvedésére, amit az emberek gyarlóságaiért, bűneinkért kellett elszenvednie. Megnéztük a Passió történetét, megrázó, de átélhető és nagyon elgondolkodtató, hogy megértse az ember a szenvedés történetét. Harmadnapra feltámadt és itt él közöttünk. A keresztény ember számára ez a hit bizonyos.
Élő keresztútjáráson vettünk részt Gyálon március 11-én, ami nagyon szép volt. Nagyszombati feltámadási szertartás a Tűz, Víz szenteléssel kezdődött és körmenettel zárult - „Feltámadt Krisztus énekeltük és ünnepeltük.”
Meglepetés volt, amivel gyarapodott a templomunk a beköszönő angyalpárral kik hirdetik a feltámadás dicsőségét. Megajándékoztuk a ministránsok szorgalmas munkáját. Gábor és Roland atyák fáradhatatlan munkával készülnek a Feltámadott Útja megünneplésére, melyre mindenkit szeretettel várnak.
Lassan készülünk a 20 éves évfordulóra. A munkálatok elkezdődtek. Első lépésben az énekkari részen a padlózat elkészült nagy örömünkre.
Sok a tennivaló, hogy eltervezett céljaink valóra váljanak.
Május 24-én Andocsra zarándokolunk, melyről beszámolók a következő Agóra megjelenésben.
Kívánok minden kedves olvasónak szép tavaszi napokat.

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök


Révai Gábor: Isten arcai - könyvismertető

Ez a két szó egy ajándék könyvnek a címe. Két kedves fiatal ajándékozta Felsőpakonyról!

23 neves, magas beosztású értelmiségit kérdezett meg a szerkesztő az Istenről. Van-e? Milyennek képzeli? Van-e vele kapcsolata? Bele szól-e az emberek, s kérdezett történetébe? stb. Szóval a legszemélyesebb kapcsolatra is kíváncsi a riporter! Elolvastam, feldogoztam a könyvet, vagyis idézhető részeket másoltam ki belőle! Nagyon tanúságosak ezek a válaszok nekem lelkipásztornak is. Szembesülünk a kérdés felszínességével vagy ritkábban komolyságával. Némi kommentárral közreadok néhány idézetet!

Mindjárt az elején néhány statisztikai megjegyzés:

- 4-en említik a saját homályos istenhitük okának, vagy legalább a téma izgalmasságának okaként a saját halál félelmüket! Ezt én nagyon becsülöm. Ez őszinte beszéd, nem kell szégyellni!!!

- 2-en vannak kategorikus nem hívők, a tudomány nevében. Még az ő válaszuk is izgalmas.

- 2-en említik a világban lévő harmóniát (zenét, matematikát) isteni megnyilvánulásnak, vagyis kinyilatkoztatásnak. Szerintünk is van természetes kinyilatkoztatás.

- Többen beszámolnak ahívő, vagy nem hívő neveltetésükről. Nyilvánvaló, hogy ez is döntő lehet az istenkérdésben.

- Valaki törést is elismer a gondolkodásában, mert van olyan, amit már meghaladt. Ez nagyon bátor, becsületes dolog. Ez azt jelenti,hogy jó néhány dolgot ki kell dobnia eddigi munkái közül.

- A hívők pártfogásba veszik az egyházi közösségüket, magyarázzák a vallásos rítusok, cselekedetek értelmét. Voltaképpen ez is logikus. Evés közben jön meg az étvágy. Amit gyakorol az ember, azt jobban tudja kontrolálni is, pozitív és negatív értelemben egyaránt.

Idézetek:

- „Nem a halál, mint pillanat, hanem az elmúlás, a majdani nemlétezés és az ettől való félelem volt az egyik ok Istenre.” Szőke Sándor

- „Nem vagyok ateista. Ez nem ateizmus. A szabályok nagyon lényegesek. Tehát a azok a törvények, amiket Mózes hozott a hegyről… Pszichésen borzasztó dolog nem hinni. Ez maga a heroikus pesszimizmus, ment hinni egyszerűbb lenne, különösen akkor, ha a halálra gondolunk. - A halál valami olyan lehet, m int az álom. Jönnek benned a képek, amikre már nem fogsz tudni reagálni, és egyszer csak minden megszűnik. Borzasztó lehet.” Jancsó Miklós

- „Elviselhetetlen az ember kiszolgáltatottsága. Jön az árvíz, jön a tűzvész, a betegség, felfalja a kardfogú tigris. És ebben azt a legnehezebb elviselni, hogy a természet közönyös az emberi sors iránt. A nap nem süt kevésbé!” Popper Péter

- „Freud és Marx az egyik hitet a másikra óhajtja cserélni.

- Marx egy utópiát adott korlátjainkra vonatkozóan, ami arról szól, hogy ezeket a korlátokat meghaladjuk és felszámoljuk, mert a társadalom okozza őket. Ebben viszont én nem hiszek. Azt gondolom, hogy a korlátjainkat nem fogjuk meghaladni és felszámolni a társadalmi környezet megváltoztatásával, mert biológiailag, anyagunkban kötve vagyunk és korlátozva vagyunk, végesek vagyunk, véges a tehetségünk, törékenyek vagyunk. A marxi elmélet az igazi istentagadás, mert a megalomániát támogatja, a féktelen terjeszkedést, és egy irreális emberideállal, egy mindenható emberrel számol.

Freud el sem tudta képzelni, hogy a vágyak úgy elszabadulhatnak, ahogy a 20. században történt. Én történészként, de személyesen is megtapasztaltam, hogy az emberek nem ismerik a korlátjaikat, nem tudják, hogy meddig mehetnek el. És egyszer csak világháborúk jöttek, meg tömegdemokrácia, meg fasizmus, meg kommunizmus, meg mindenféle világi üdvtanok, tömegpusztulások.” Babarczy Eszter

- „Kivétel nélkül minden emberben megvan a rendnek, a harmóniának, a jóságnak a mércéje, és ehhez képest látjuk, hogy sötét, méltatlan világban élünk. Miért nem lehet a szellem világát realizálni itt a földön? A sok-sok nagy szellem közül Jézusnál maradok, mert a Miatyánk nem egyéb , mint egy visszacsatolási óhaj. Ne vígy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, és jöjjön el a Te országod a szellemből kizuhant ember sóvárgása egy hatalmas, csodálatos szellemi tengerhez, amiből ő való.” Müller Péter

Aki nagyon próbálja cáfolni az Isten létét, annak az Isten létezik, hisz küzd ellene.” B.E.

Hefler Gábor plébános


Karitász

Még a januári számban írtam azt, hogy ha kiállunk egy jó célért, akkor az Isten mindig mellénk áll. Ezt tapasztalhattuk és tapasztaljuk folyamatosan.

Márciusban és áprilisban a Karitász országos élelmiszercsomag-osztása keretében 15 bőséges élelmiszercsomagot hozhattunk el a váci egyházmegyei központból majd oszthattunk szét a faluban.

A „Katolikus Karitász az öngondoskodó háztartásokért” program keretében segítettünk a vetőmagok kiosztásában is. Április 3-án a váci egyházmegyei igazgató-helyettessel együtt 19 fajta zöldség- vetőmag csomagot osztottunk ki 8 olyan családnak, akik vállalták, hogy a magokat elvetik és lelkiismeretesen gondozzák. Egyik családnál azóta jártunk: szépen sorol a borsó, a répa és a zöldség is.
Közben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására március 23-tól április elejéig hozták a felsőpakonyi hívek a tartós élelmiszereket a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtés keretében. „A szegényekben és legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk.„–közvetítette körlevelében a Püspöki Konferencia Ferenc pápa szavait. A gondolatok jó földbe hulltak: 43,5 kg élelmiszer gyűlt össze! A Húsvéti ünnepekre ezeket is kivittük a rászoruló családoknak. Köszönjük szépen a támogatást!

A legnagyobb örömet a kis csoportunknak a ruhaosztás jelentette: április 12-én nagyon sokan eljöttek a templomban megrendezett ingyenes ruhabörzére. E napon Gábor atya jóvoltából több kiló kenyeret is házhoz vihettünk,- megható pillanatokat szerezve ezzel a családoknak és mi magunknak is.

A ruhaosztás nagy sikerére tekintettel Pünkösd előtt, május 31-én, szombaton ismételten megszervezzük!

Megérkeztek az egyen-mellények is, amelyek nem csak szépek, de az együvé tartozásunkat is erő sitik és közvetítik mindenki felé. Nekem büszkeség benne végig tekerni biciklivel a falun. Úgy érzem, hogy megérte belevágni! Megérte jónak lenni. Kívánom, hogy ezt minél többen így érezzék!

dr. Fitos Dóra


Református


Pünkösd ünnepére készülve

Pünkösd heti ünneprend:

Május 29. (csütörtök) 18.00 - Jézus menybemenetelének ünnepe - Hálaadó istentisztelet
Június 5. (csütörtök) 18.00 - Úrvacsora előkészítő istentisztelet
Június 8. (vasárnap) 10.00 - Pünkösd ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással.
Június 9.: (hétfő) 10.00 - Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!
A presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor

REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR
Időpontja: 2014. június 24-28. (vasárnap - péntek)
Helye: Fülöpháza
Költsége: a tavalyi áron 17.000 Ft/fő
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő
Jelentkezés határideje: Pünkösd istentisztelet (Június 8.); Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!
A részletek megbeszélése ahittanévzárón (Június 15. 10.00) lesz.

CSALÁDOS HÉTVÉGE
Időpontja: 2014. június 27-29 ð (péntek-vasárnap)
Helye: Fülöpháza
Költsége: Felnőtt: 2.500.-Ft/fő/nap
Gyermek: 1.500.-Ft/fő/nap
Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál, családonként 10.000.- Ft előleg befizetéssel. 12 családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg.
A határidő: 2014. Június 8. Pünkösd
Útiköltség: családok maguk állják.


MEGHÍVÓ
Fontos az egészséged?
GYERE EL - HALLGASD MEG - KÉRDEZZ
DR. HORVÁTH ISTVÁN
ny. orvosbiológus professzor saját találmányáról tart előadást
MEGELŐZHETŐ és GYÓGYÍTHATÓ
AZ ÉRELMESZESEDÉS, érszűkület…

Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola
Felsőpakony, Iskola u. 20.

2014. június 1. vasárnap 16.00

Belépőjegy: 500 Ft/fő
Érdeklődni lehet: Fitos Levente 06 30 311 0917
www.refpakony.hu


Anyák napjára visszatérve…

ANYÁM

Az első lépést tőled tanultam
Járni, tipegni tétován,
aztán rohanni karjaidba,
Én édes, drága jó anyám.

Az első szót tőled tanultam,
Könnyű kis szó, csak dadogás:
Mama! – mondtam mindig és újra,
Csak ő kellett és senki más.

Az első ételt tőled kaptam,
Kicsi kanállal tejbegrízt,
Gyümölcslét, kávét, csibehúst
És annyi új és újabb ízt.

az első csókot is te adtad
Féltőn, szeretőn és puhán,
Aztán még százat és ezret
S én csak cuppogtam kis bután.

Az első könnyem is te ittad
És velem sírtál, hogy ha fájt,
A legszebb csak én voltam neked
Csak bennem láttad meg a bájt.

Azóta már sok, sok év múlt el,
És még is annyi év után,
Most is rohannék karjaidba,
Én édes, drága jó anyám.

- Maczi István -


Könyvtár


Civil


A Darumadár Nyugdíjas Klub áprilisa

Április 10-én 4 órakor énekkari próba, 5 órakor klubnap volt, megérkeztek az új operettbérletek.
Április 11-én a „Költészet Napja” alkalmából szép műsor volt a könyvtárban, ahol a klubtagok szép számmal vettek részt.
Április 12-én az énekkart meghívták a ráckeresztúri nyugdíjas klubosok (Tyukodiné Erzsike). Az idén 11 fő énekkari tag, és 6 fő kíséretében elmentünk, s most is, mint tavaly, szuper vendéglátásban volt részünk. Kellemes környezetben vidám emberek között, mindenki jól érezte magát. Énekkarosaink gyönyörű előadásokkal szórakoztatták a megjelenteket., s a többi résztvevő is viszont. A véletlen szerencse úgy hozta, hogy a fődíj egyikét megint klubtársunk nyerte meg, mint tavaly, meg kell mondani, azért örültünk neki.
Április 17-én délelőtt a Turay Ida Színház bérletesei „Csillagok között” c. előadását nézték meg, délután énekkar és klubnap volt. Vezetőnk a programismertetés után és a beszélgetések végén mindenkinek Áldott húsvétot kívánt, reméljük, így is telt el. Kellemes meglepetésben is részesültünk, mivel újdonsült – kb ¾ éves tagunk, 25 év után az első Gyula – Somogyi Gyula, névnapja alkalmából és kedves felesége Teca ügyessége révén, szuper vendéglátásban volt részük. Fincsi almás-csokis, 5 lapos krémes, habos-dióspiskóta, töpörtyűs és vajas sütik, „csípős víz”, borocska és üdítők sokasága, igazi terülj-terülj asztalkát varázsoltak az ünnep előtt tagságunknak. Fűziné Esztike kedves névnapi verssel köszöntötte az ünnepeltet.
Április 24-én 3 órakor vezetőségi ülésünk volt, ahol több problémánkra kerestünk jó megoldást, délután énekkar és klubnap, ahol a májusi programok kerültek ismertetésre. Végh Bélát a közösségi ház dolgozóját szerényen köszöntöttük névnapja alkalmából, köszönjük szolgálatkészségét és, hogy mindig segítséget nyújt a nyugdíjasoknak.
Május 1-jén a klubnap elmaradt az ünnep miatt.
Május 3-án Karcagra az „Akácliget” Strandfürdőbe mentünk, ahol nyugdíjas kulturális találkozó is volt. Az időjárás kedvezett nekünk, szép, kellemes meleg volt. Énekkarunk ½ 1-kor lépett fel, szépen énekeltek. Mindenkinek élménydús kikapcsolódást jelentett. A strandolás is mindenkinek kedvére volt, szuper úszómedencével, több meleg vizes/gyógyvizes medencével. Aránylag korán indultunk haza, mivel 170 km-es út állt még előttünk, de jó is volt, mert alig elindultunk, hazáig szakadt az eső, sőt itthon is és egész éjszaka is. A buszon Irma nevű tagjainkat (Deákné, Kerekesné) Füziné Esztike verssel köszöntötte.
Május 4-én Operabérleteseink – egyéni utazással – a Varázsfuvola c. szép előadást láthatták, Szinetár Miklós rendezésében.
Május 8-án az Operettszínházba mentek a bérletesek, busszal. A klubnap elmaradt.
A jó kis esőzések kedveztek a már elültetett magocskáknak, a jég egy kicsit megtépázta a már előbújt növényeket, azonban a gazaknak is kedvezett, így aztán ha kisüt a nap, lehet bőven kertészkedni. Hajrá, csak óvatosan!

Kovácsné Németh Ilona


Fogászati rendelési idő változás

Új rendelési idő változás a fogászaton 2014. május 12-től!

A rendelési idő az alábbiak szerint változik a Dobó K. u. 2.szám alatti rendelőben:

Dr. Molnár Anita fogorvos rendelési ideje:
Hétfő, szerda, péntek: 08.00 - 13.00

Dr. Sárkány Béla Fogszakorvos rendelési ideje:
Kedd: 07.30 - 12.30
Csütörtök: 14.00 - 20.00

MAGÁNRENDELÉS:

Dr. Ferentzi Balázs fogorvos
a Hóvirág u. 5., magánrendelőben változatlanul
Kedd: 16.00 - 20.00

Bejelentkezés:
06 - 29 - 317 - 105
06 - 30 - 9318 - 243
06 - 30 - 5489 - 487

Köszönettel: Vajvoda Róbertné Éva

Kérjük, hogy a fájós fogú Páciensek a rendelési idő kezdetén jelentkezzenek!

Minden esetben időpontegyeztetés szükséges!

Talán sokunkat érdekel: Mit tehetünk a szájszag ellen?

Okozhatja:

 • olyasmi, amit ettünk (pl. hagyma)
 • gyulladt fogíny
 • rossz, szuvas fog
 • stressz
 • nyálkő
 • orvosság
 • reflux
 • fennálló bakteriális fertőzések
 • rák, tumor

A földön az emberiség kb. a felét érinti a probléma. A háttérben legtöbbször egy szájban található baktérium áll. Természetesen, ha kellő figyelmet fordítunk a szájápolásra, ezt a baktériumot kordában lehet tartani. Ha viszont beteg a fogíny, vagy rossz. Szuvas fog található a szájban, az a baktérium elszabadulását okozza, melyek bűzös kénvegyületeket képezhetnek.

Az is megtörténhet, hogy a nyelven található bacik okozzák a kellemetlen szájszagot.

Hogy mi a helyzet, ha a fent felsoroltak közül egyik eset sem áll fenn, és mégis rossz a leheletünk? Ebben az esetben az alábbi okok adhatnak magyarázatot erre a kérdésre:

 • Túl sok stressz az életünkben, ami szájszagot és ezzel együtt rossz leheletet okoz. Ebben az esetben igyunk több folyadékot és a cukormentes rágógumi is segíthet.
 • Lehet nyálkő, ami a szájban található nyálmirigyek leggyakoribb megbetegedése. Összetétele a fogkőéhez hasonló (Sajnos ezt csak sebészeti úton lehet eltávolítani, de ezzel egy időben megszűnik a rossz lehelet.)

Segíthet a szájvíz a rossz lehelet legyőzésében?

Igen, segíthet, de csak az alkoholmentes. Az alkoholos fordítottan is működhet, mert az alkohol blokkolja az antidiuretikus hormonok felszabadulását, melyek a vízvisszatartást fokozzák a vesében, ekkor a szervezetünk, szánk, kiszárad és ettől ismét rossz lesz a leheletünk.

 • Harmadik ok lehet valamilyen orvosság, aminek mellékhatása szájszárazság.
 • Reflux: amikor a gyomorból visszakerül a sav a torokba, ilyen esetben szakemberrel kell konzultálni.
 • Diéták (Pl.: Atkins diéta), az alacsony szénhidrát bevitel miatt a máj elkezdi lebontani a zsírt, aminek következtében ketonok termelődnek. Ennek kellemetlen fémes szaga van, hasonló a cukorbetegek tünetéhez, akik nem részesülnek orvosi ellátásban.
 • Az orrban, szájban vagy torokban fennálló bakteriális fertőzések is okolhatók a rossz leheletért.
 • A rák és a tumor különösen kellemetlen szagot áraszthat.
 • Nőknél a menszesz előtt és alatt fokozottan ügyelni kell a szájápolásra, mert az is befolyásolhatja a szájszagot.

Felsőpakonyon mindkét fogorvosi rendelőnkben (Oep. Finanszírozott: Dobó Katica u. 2.; Privát: Hóvirág u.5.; Telefon: 06-29-317-105; 06-30-9318-243) a fogászati szűrővizsgálat, szájhigiénés tanácsadás ingyenes. Amennyiben segítségre, tanácsra, kezelésre van szüksége, várjuk szeretettel jelentkezését!

Vajvoda Róbertné Éva – Dentpraxis Kft. ügyvez.


Sport


Sosai Memorial Weekend

2014. április 24-27-e között rendezték meg Pilismaróton a Sosai Memorial Weekendet. A hétvégén a Kyokushin karate megalapításának 50., az alapító halálának 20. évfordulójára emlékeztek a karatékák. Az esemény pénteki napján a felsőpakonyi csapat tagjai sikeres vizsgát tettek, így csíkkal vagy magasabb szintű övvel gazdagodtak. Szombaton a nemzetközi versenyen pedig ismét nagyon szépen szerepeltek. Összesen két aranyat, egy ezüstöt és öt bronzérmet hoztak haza.

Ovis kategória I. helyezett: Vargyai Gergő
Ovis kategória II. helyezett: Fazekas Erik Szilárd
Gyerek III. kategória I. helyezett: Fodor Jázmin Kamilla
Gyerek II. kategória III. helyezett: Marossy Flóra
Gyerek II. kategória III. helyezett: Pechula Krisztina
Gyerek II. kategória III. helyezett: Molnár Arnold
Gyerek II. kategória III. helyezett: Kézér Mátyás
Gyerek II. kategória IV. helyezett: Patkós Levente
Gyerek I. kategória III. helyezett: Kézér Árpád

A kis törpék és a sokat látott senior versenyzők egyenrangúként álltak fel a pályára, hogy élőben megalkossák a kankut, a kyokushin karate szimbólumát. Fantasztikus látvány és élmény volt, ahogy az egész formáció egyszerre mozog, és pontosan végzik a védekező és támadó gyakorlatokat.
Köszönjük a szervezőknek, és köszönjük a karatésoknak az újbóli remek szereplést!
Nagy élmény volt.

Gremsperger Emese


Hátbelső


Hátlap


2014_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)