Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_06_junjul

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 6. szám, 2014. június-július

Lapzárta: július 03

Szerkesztőbizottsági: július 11. 16.00


következő lapzárta: augusztus 04.


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső


FELSŐPAKONY FOLYAMATOSAN FEJLŐDIK!

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ támogatásban részesül t .

A projekt tárgya az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken” . A tárgyi pályázatot a három Önkormányzat konzorciumi formában pályázta, illetve nyerte meg. A pályázat előkészítését Inárcs Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat végezte.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 38.643.517 Ft. A fejlesztéshez önerő biztosítása nem szükséges.

Az elnyert támogatási összegek az alábbiak szerint alakulnak településenként:

Inárcs Nagyközség Önkormányzata: 12.736.069 Ft.

Hernád Nagyközség Önkormányzata: 11.907.448 Ft.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata: 14.000.000 Ft.

A tárgyi fejlesztés az adott önkormányzatok munkahatékonyságának növelését hivatott elősegíteni. A beruházás a kitűzött célnak megfelelően az ehhez szükséges eszközbeszerzéseket (számítógépek, adattárolók, egyéb hardverek, szoftverek, ügyviteli rendszerek, egyéb munkaállomások), illetve ezek telepítéséhez és működtetéséhez szükséges egyéb munkálatokat foglalja magába. A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.12.31.

Tisztelettel:

Horváth Gergely
alpolgármester


Önkormányzat


FEGYELMI ELJÁRÁS INDULT DR. BORBÉLY ISTVÁN FELNŐTT HÁZIORVOS ELLEN - KIVONAT A MAGYAR ORVOSI KAMARA ETIKA BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATÁBÓL

A Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezetének Etikai Bizottsága Horváth Gergely Felsőpakony Nagyközség Alpolgármestere, Dr. Borbély István panaszlott orvos ellen benyújtott írásos panasza ügyében 2014. május 07. napján megtartott tárgyalásán meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

DR. BORBÉLY ISTVÁN PANASZLOTT ETIKAI VÉTSÉGET KÖVETETT EL , ezért őt a Magyar Orvosi Kamara az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló, többször módosított 2006. évi XCVII. tv. 25.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt

FIGYELMEZTETÉS

etikai büntetéssel sújtja.

Indoklás:

A Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezetének Etikai Bizottsága (továbbiakban Etikai Bizottság) a 2014. május 07. napján tartott tárgyaláson lefolytatott bizonyítási eljárás és a rendelkezésre álló egyéb okiratok vizsgálata alapján állapította meg tényállását.

Horváth Gergely Felsőpakony Nagyközség Alpolgármestere, az általa képviselt két fő felsőpakonyi lakos panaszát 2014. február 19. napján kelt beadványában nyújtotta be a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságához.

Horváth Gergely alpolgármester beadványában részletesen előadja, hogy:

2014. január 15. napján H.R. felsőpakonyi lakos panasszal fordult Önkormányzatunkhoz. H.R. panaszában előadja, hogy Dr. Borbély István az egyik legnépszerűbb internetes közösségi oldalon minden előzmény és minden ok nélkül megbotránkoztató, durván alpári és fenyegető üzeneteket küldött részére… A panaszos, - legjobb tudomása szerint – nem szolgált rá a kéretlen fenyegető levelekre, illetve szóváltása, problémája, nézeteltérése nem volt a levelek küldőjével, így kérdőre vonta Dr. Borbély Istvánt, minek köszönhető az útszéli, háziorvostól meglehetősen szokatlan és obszcén stílus. A válasz nem maradt el: Dr. Borbély István bocsánatkérés helyett tovább szidalmazta és sértegette H.R. lakost… Miután meggyőződtem arról, hogy az üzenetek ténylegesen Dr. Borbély István személyes fiókjából érkeztek, illetve arról, hogy azokat személyesen Dr. Borbély István írta, időpontot egyeztettem az érintett felekkel, hogy kiderítsük az értelmezhetetlen, összefüggéstelen, sértő és fenyegető levelek értelmét. A személyes találkozóra 2014. január 29-én este 18:30 órakor került sor a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, amelyen rajtam kívül H.R. panaszos és Dr. Borbély István vett részt. Sajnos a közel hatvan perces egyeztetés alkalmával sem jutottunk közelebb a megoldáshoz, ugyanis Dr. Borbély István nem tudta egyértelműen megmagyarázni tettének okát…Fontos, az ügyhöz tartozó tény, hogy nem ez volt az első panasz a háziorvos tevékenységével kapcsolatosan. Több páciens is panaszkodott már szóban és írásban arról, hogy a rendelőben, a rendelési idő alatt is trágár, tiszteletlen, alpári, lenéző hangnemet enged meg magának a betegekkel…”

Horváth Gergely becsatolta továbbá a szintén általa képviselt K.A. felsőpakonyi lakos panaszát is, aki beadványában előadja, hogy Dr. Borbély István háziorvosa immáron sokadszor engedett meg magának tiszteletlen modort, minősíthetetlen viselkedést vele szemben. Utóbbi találkozásukkor K.A. megjelent a rendelőben, mivel szerette volna elkérni a labor eredményét. K.A. lakos leírja, hogy legalább 10 fő várakozott a rendelőben, így 16 hónapos kisfiával az ölében úgy döntött, hogy nem várja ki a sort, majd később visszamegy. Délután fél 3-kor – miután kisfia felébredt – érkezett vissza a rendelőbe és köszönt a háziorvosnak. A köszönés azonban viszonzás nélkül maradt, és a következőkkel fogadta őt a panaszlott: „14:58 van. Ilyenkor kell jönni?” K.A. leírta panaszában, hogy elmondta a háziorvosnak, hogy azért érkezett abban az időpontban, mert eddig várt a sorára. Erre Dr. Borbély István a következőket mondta: „Különben is gyes-en van, miért nem jött korábban?” Válaszul K.A. elmondta, hogy volt már a rendelőben korábban is, de nem szeretett volna a beteg emberek között várakozni kisfiával, ezért jött vissza később. Ezek után még kérdőre vonta K.A.-t a háziorvos, hogy miért nem 12:30 órakor jött a rendelőbe. K.A. panaszos a történtek hatására elhagyta a rendelőt, majd a háziorvos utána vitte a leleteket, és egy rövid szóváltás után a panaszos távozott a rendelőből.

A bizonyítási eljárás eredményeképpen – különös tekintettel az okirati bizonyítékok tartalmára, mint a panaszbeadványok, az alpolgármester úr összesítője, a becsatolt írásos üzenetek, illetve a 2014. május 07. napján megtartott etikai tárgyaláson a panaszos felek személyes meghallgatása során tett nyilatkozataik, valamint a tanúk tanúvallomásainak tartalma alapján a Bizottság megállapította, hogy panaszolt háziorvos az általa H.R. lakosnak írt üzenetekben, illetve K.A. pácienssel szemben használt hangneme, stílusa, az általa használt kifejezések nem orvoshoz méltó magatartásra utalnak, mely magatartással panaszlott háziorvos vétkesen szegte meg a hatályos Etikai Kódex II.1.1., a II.1.3. (1) és a II.1.3. (2) bekezdésben foglaltakat, így terhére a Bizottság a rendelkező részben írtak alapján döntött.

Mindezek alapján a Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezetének Etikai Bizottsága – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló, többször módosított 2006. évi XCVII. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – többségi, nyílt szavazással, zárt ülésen úgy határozott, hogy Dr. Borbély István orvos etikai vétséget követett el, ezért az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló, többször módosított 2006. évi XCVII. törvény 25 § (1) bekezdés a) pontjában foglalt figyelmeztetés etikai büntetéssel sújtja.

Polgármesteri Hivatal


TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI PANASZTÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a következő szakigazgatási szervekhez, szakmai kamarákhoz és betegjogi képviseletekhez fordulhatnak azokban az esetekben, amikor esetlegesen Önöket sérelem, vagy atrocitás éri a felsőpakonyi egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során:

 • Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
  Kapcsolat: Dr. Juhász Andrea betegjogi képviselő
  Telefon: 06-20-4899-658
  E-mail: juhasz.andrea@obdk.hu
 • Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
  Kapcsolat: Dr. Kiss Csaba járási tisztifőorvos
  Telefon: 06 29/361-809, 06 29/360-722
  Cím: 2370 Dabas, Kossuth Lajos u. 1.
 • Magyar Orvosi Kamara
  Kapcsolat: Dr. Gyenes Géza országos hivatalvezető helyettes
  Telefon: 06 1 269-4391
  Cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

Felhívom továbbá a Tisztelt Lakosok figyelmét arra, hogy az esetleges panaszaikat, észrevételeiket Önkormányzatunknak is jelezhetik, írásos (levél, e-mail) formában. Ezeket Hivatalunk minden esetben továbbítja az illetékes szervek felé. Keressenek minket bizalommal!

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


A 2014. évi Európai parlamenti képviselők választási eredményei Felsőpakonyon

A 2014. május 25-én megtartott országgyűlési választások lebonyolítása rendben lezajlott Felsőpakonyon. Az alábbiakban beszámolok felsőpakonyi EP-választási eredményekről.

Felsőpakonyon mindösszesen 2.644 fő választásra jogosult állampolgár szerepelt a névjegyzékeken, amelyből összesen 620 fő megjelent szavazni, ez 23,4 %-os részvételt jelentett. Rendkívüli esemény nem történt.
A 617 db érvényes szavazat megoszlása a következő:

Sorsolt sorszám A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes szavazat
1 MSZP 35
2 SMS 2
3 FIDESZ-KDNP 329
4 A HAZA NEM ELADÓ 6
5 JOBBIK 124
6 LMP 33
7 EGYÜTT-PM 31
8 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 57

Ismételten köszönetet mondok a kollégáimnak, akik a Helyi Választási Iroda tagjaként részt vettek a választások lebonyolításában, mind a jegyzőkönyvvezetői, mind az adminisztrációs és egyéb munkájukat.
Továbbá köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság elnökeinek, elnökhelyetteseinek és további választott és delegált tagjainak is az egész napos felelősségteljes munkát, amit végeztek, és ezzel a 2014. évi európai parlamenti választások Felsőpakonyon törvényesen, pontosan és megfelelő időben lezajlottak.

Köszönöm a választópolgároknak is, akik éltek választójogukkal és megjelentek szavazni!

Még idén előttünk áll még egy választás, októberben sor kerül a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásara, pontos időpontot még tudunk, amint a Köztársasági elnök úr kitűzi, tájékoztatjuk a lakosságot.

Minden választással kapcsolatos információ megtalálható a http://www.felsopakony.hu/valasztas_2014 oldalon, továbbá bármi kérdésük lenne a Helyi Választási Iroda elérhetősége 06-29-317-131.

dr. Göndör-Kökény Katalin
HVI vezetőKIVONAT A 2014.MÁJUS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Dabasi Rendőrkapitányság Felsőpakonyon végzett 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, a Rendőrség által elkészített melléklet áttanulmányozása, megvitatása után. A beszámoló a következő lényegi információkat tartalmazta:

Felsőpakonyon az ismertté vált bűncselekmények száma 2013-ban 68 volt összességében. Emberölés 2012. évben nem volt, ez 2013. évben sem változott. A testi sértések száma 1 esettel, 5-ről 4-re csökkent. Kiskorú veszélyeztetése vonatkozásában évek óta stagnálás tapasztalható, mivel 2009. óta ilyen jellegű bűncselekmény a nagyközségben nem történt. A köznyugalom elleni bűncselekmények elemzése során megállapítható, hogy az ilyen jellegű bűncselekményi kategóriába tartozó garázdaság az előző évi adatokhoz képest 2-vel csökkent. Önbíráskodás és visszaélés kábítószerrel 2013. évben nem volt. A kategórián belül a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások a meghatározóak és ezen kategórián belül sajnálatos módon jelentős emelkedés tapasztalható a lakásbetörések terén, mivel a nagyközségben 2013. évben összesen 13 lakásbetörés történt, míg 2012.-ben ez a szám 3 db volt. A nagyközségben 2013-ban sem történt rablás, kifosztás és zsarolás sem. A rongálások száma abszolút értékben eggyel nőtt, orgazdaság nem történt, továbbá a tavalyi évben jármű önkényes elvétele sem történt.”

 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 24/2014. (III.12.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja, ennek megfelelően a Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-vel 2012. 06. 30-án megkötött vízi közmű bérleti-üzemeltetési szerződés felmondását az önkormányzat által 2014. április 28.-i keltezésű levélben megfogalmazottakkal összhangban továbbra is fenntartja, a felmondás jogszerűségét megerősíti. Felhatalmazza a polgármestert a felmondás érvényesítésének végrehajtására.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2013. évi pénzügyi mérlegéről szóló beszámolóját, annak áttanulmányozását és megvitatását követően.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Pakonyi Palánták Közalapítvány 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozását és megvitatását követően.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mesevár Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évében indítandó csoportjainak számát 6 csoportban határozza meg, illetve az óvoda 2014/2015-ös nevelési évében a nevelői munkát közvetlenül segítők létszámát 7+1 főben határozza meg az alábbiak szerint: óvodatitkár 1 fő, dajka csoportonként 1 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az intézményvezetőt tájékoztassa a döntésről.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az Egyenlő Esélyt Közalapítvány 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozását és megvitatását követően.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozását és megvitatását követően.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az házi gyermekorvosi ellátás 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozását és megvitatását követően.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a fogászati ellátás 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozását és megvitatását követően.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a felnőtt háziorvosi ellátás 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozását és megvitatását követően.

Tisztelettel:

Horváth Gergely
alpolgármester


Tisztelt Fogyasztó!

Kérjük, hogy a víz mérőóra havi bediktálását telefonon a 20/520-8871 mobilszámra a hónap 25-e és 5-e közötti időszakban tegyék meg (munkanapon, munkaidőben: 08.00-16.00 időszakban), vagy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznál elhelyezett ládába juttassák el (Szükséges adatok: név, cím és óraállás.). Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a társaságunk által olvasott vagy a diktált mérőállás, akkor a számlázandó fogyasztást becsléssel állapítjuk meg.

Köszönettel:
Czinege István - kirendeltség vezető


GONDOLATOK A TEMETŐK RENDJÉRŐL

Olyan a település, amilyen a temetője” – ez a mondás jutott eszembe, mikor e cikk megírását határoztam el. Társaságunk, mint temetőüzemeltető, a lehető legtöbbet megtette eddig is, és meg kívánja tenni a jövőben is annak érdekében, hogy elődeink, szeretteink méltó körülmények között nyugodhassanak. Ez azonban nem kizárólag a mi kötelezettségünk, a sírhelyek tulajdonosaira is hárulnak feladatok.

Mire is gondolok? A hatályos jogszabályok szerint az üzemeltető feladatkörébe a létesítmények és az utak karbantartása, takarítása tartozik. A sírhelyet és annak környékét a hozzátartozóknak kell rendben tartaniuk. Nincs szomorúbb látvány, mint egy elhanyagolt, rendezetlen sír. Régen az emberek természetesnek tartották, hogy gondozzák, ápolják hozzátartozóik sírját és annak környékét, hisz szeretetüket ezzel akarták kimutatni. Nem ritkán a távolabbi rokonok, ismerősök sírját is felkeresték és szükség esetén azokat is igyekeztek rendbe tenni. Tudom, a mai rohanó világban egyre kevesebb időnk jut elhunytjaink emlékének megőrzésére, azonban ez mégis kötelességünk. Erre minden generációnak áldoznia kellene, s az erre való nevelést példamutatásunkkal már a kisgyermekkorban el kell(ene) kezdenünk. Hisz a mi végső nyughelyeinkről egyszer majd nekik kell gondoskodniuk. Természetesen amint időnk engedi, kollégáink is besegítenek annak érdekében, hogy rendezett környezetet láthassunk.

Komoly problémát és igen jelentős költségeket jelent a hulladék elhelyezése, elszállíttatása. Az általunk üzemeltetett temetőkben biztosítjuk az ott keletkező hulladék elhelyezésére szolgáló tárolókat, lerakó helyeket. Arra kérünk mindenkit, hogy ezekbe rakják az elszáradt virágokat, koszorúkat, még ha ezért esetleg egy rövid sétát is kell tenniük. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy vannak, akik mások sírjára, vagy a sírok közötti részekre dobálják át azokat. Ezzel nem csak a temető rendjét veszik semmibe, de mások nyughelyét is. Arról már nem is beszélve, hogy számtalanszor találkozunk a temetői hulladékgyűjtőkben az otthonról hozott háztartási szeméttel. Ha elvárjuk, hogy a temetőink rendezett, a kegyeletgyakorlás méltó helyei legyenek, közösen kell fellépnünk a szemetelők ellen.

A temető az emlékezés, az elcsendesülés helye; viselkedésünkkel, magatartásunkkal ezt kell biztosítanunk, akár mint temetőlátogatók, akár mint ott munkát végzők vagyunk. Elhunyt szeretteinknek állítunk emléket, így ezen emlékek különösen nagy értéket képviselnek – elsősorban azoknak, akik itt róják le kegyeletüket. Védjük tehát közösen a temető rendjét, az ott állított síremlékeket, lépjünk fel a rongálók, az oda nem illő módon viselkedők ellen, figyeljünk oda egymásra. Kérek mindenkit, hogy jelezze felénk, ha bármi olyant tapasztal, ami megzavarja a temető rendjét. Biztos vagyok benne, hogy így és csak is így lesznek temetőink elődeink méltó nyughelyei, ahol mindnyájan hitünk illetve meggyőződésünk szerint emlékezhetünk és állíthatunk méltó emléket szeretteinknek.

Ennek megvalósításáért az ELOHIM Kft. vezetői és alkalmazottai tőlük telhetően mindent el fognak követni – kérem, legyenek ebben mindnyájan partnereink.

Köszönettel:

ELOHIM KFT.


Óvoda


Újszülöttek:

Marosi Ádám János - 05.11.
Kovács Zente - 05.13.
Boross Boldizsár - 05.22.
Iljev Krisztián - 05.23.
Fehér Jázmin Kiara - 05.25.
Palánki Edina Bettina - 05.30.
Balla Izabella - 06.12.
Pánti Attila - 06.17.
Csortos Dániel - 06.18.


Balogh József – Vakáció
Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.
A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!
Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!

Nyáron, az óvodában
A nyári, óvodai élet legalább olyan sokszínű, mint ez az évszak maga.
Rengeteg időt töltünk a szabadban, kihasználva az udvar adta lehetőségeket. A gyermekek is felszabadultabbak, hiszen lehet szaladni, ugrálni, hangoskodni, kúszni, mászni, pancsolni s nem utolsó sorban ismerkedni a többi csoporttal.
A szabad játékok mellett, természetesen az óvó nénik is változatos lehetőségeket kínálnak, például kézműves vagy sport tevékenységek során.
Sajnos mindezek ellenére akad olyan is, aki nehezen viseli az összevont csoportot.
Ilyenkor fontos, hogy a szülő se essen kétségbe. Érthető a szorongás, ugyan ki ne szeretne inkább otthon lenni, együtt a meghitt családi légkörben vagy a megszokott társaságban.
Így előfordul sírás, kedvetlenség reggelente, de bármilyen hihetetlenül is hangzik, a könnyek hamar felszáradnak, amint az ajtón belépve egy-egy mosolygós kispajtást megpillantanak.
Egysíkúnak tűnhet, a már sokszor emlegetett, otthon együtt töltött idő értékes, élvezetes kihasználása, de az óvodai zárás alatt tengernyi lehetőség nyílik erre. A lakásban vagy a természetben, játék vagy munka jellegű, mindennapos feladatok közepette, hihetetlenül sokat taníthatunk gyermekeinknek.

Ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket, ugyanis ez az időszak hamar, szinte észrevétlenül elszalad. A folyton halogatott beszélgetések, be nem tartott ígéretek, a kicsiknek fájdalmat, az anyában, apában bűntudatot okoznak. Majd eljön az az idő is, amikor felnőnek, s a szülőnek más vágya sem lesz, csak hogy gyermeke szánjon rá pár percet.
Ancsa óvó néni


Iskola


MUZEÁLIS OSZTÁLYKÉPEK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA

A Herman Ottó Általános Iskola új, értékes látnivalóval gyarapodott: emeletén muzeális tablósor fogadja az iskola tanulóit és látogatóit.

KÖSZÖNET:
Ezen a helyen szeretnék köszönetet mondani minden kedves felsőpakonyi lakó- és iskolatársamnak, akik a felejthetetlen, iskolai emlékeket idéző osztályfotókat átadták e közösség számára!
Köszönet Fejes Lajosné: Margókának, Gavló Jánosné: Magdikának, Erdei Sándornak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Felsőpakony Jövőjéért Egyesületnek és szomszédomnak: Nagy Sándornak a pénzbeli támogatásért!
Köszönet a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház kollektívájának, akik gondos munkával kiállítható állapotúvá tették a képeket!
Köszönet Petró József, gyáli barátomnak, aki a képek keretezését vállalta, és Gergely tanár úrnak, aki az üvegeket ajánlotta fel!
Köszönet a Durkó Dekor Stúdiónak: Durkó Évának, Ecsődi Jánosnak és Friedmann Balázsnak, akik a képek összerendezését, egységesítését, kiállításszerű megjelenítését végezték el!
Végül, de nem utoljára: köszönöm a családomnak, hogy megértett szándékomban és bíztatott munkámban!
Sultisz Miklós - hajdani, felsőpakonyi iskolás

A kiállítás interaktív: mindenki, aki megnézi a képeket és felismeri önmagát, iskolatársait, tanárait, oda írhatja a nevét (neveket!) a megfelelő sorba! Így közösen fejezhetjük be az elkezdett munkát!

A szerkesztő megjegyzése a lakosság tájékoztatására:
SULTISZ MIKLÓS a Herman Ottó Általános Iskola emeletén elhelyezett MUZEÁLIS OSZTÁLYKÉPEK KIÁLLÍTÁSÁNAK ötletgazdája és kivitelezője! Évek óta az iskola szépítésén dolgozik, egy muzeális sarok kialakításának is ötletgazdája, anyagának gyűjtője, létrehozásának támogatója.

EZ TELJES EGÉSZÉBEN DURKÓ ÉVÁTÓL KAPOTT CIKK!!!-??? Mi a baj vele? Sztem rendben!


Katolikus


Katolikus Karitász

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Mk 10, 14.

Május 17-én kint voltunk a gyermeknapi rendezvényen: sütöttünk süteményt, játékokkal készültünk, együtt színeztünk, rajzoltunk a gyermekekkel. Igazán jól éreztük magunkat, és boldogok vagyunk, hogy részesei lehettünk egy ilyen nagyszerű kezdeményezésnek.

Május 31-én ismét nagy sikerrel rendeztük meg a ruhaosztást a templomban! A legközelebbi alkalomra majd ősszel kerül sor, ugyanakkor arra már bizonyos szabályok felállítását tartottuk szükségesnek a tagokkal, mint például az elvihető ruhák mennyiségének, illetve az egy időben a helyiségben tartózkodók számának meghatározását. Ezeket a korlátozásokat a következő lapszámban közöljük. Úgyszintén a következő lapszámban írjuk majd meg az új telefonos elérhetőségünket is, mivel sajnálatos módon a karitászos telefon eltűnt a ruhaosztás alkalmával.

A nyárra gyermeknapközit szervezünk iskolás gyermekeknek egy-egy délutánra, hogy ezzel is tehermentesítsük a szülőket. Az első ilyen ’ismerkedő’ programra június 24-én került sor, amikor is az eső ellenére sokan összegyűltünk a templomban, gyermekzsivajjal, játékkal töltve meg azt. A legközelebbi alkalmakra szintén sok játékot, kirándulást, filmvetítést tervezünk.

A tanévkezdés közeledtére tekintettel meghirdetjük – a sikeres karácsonyi cipős doboz akciónk mintájára – az iskolakezdési támogatás- programunkat is, amelynek lényege az, hogy mindenki, aki tud, hozzátesz valamit egy gyermek iskolacsomagjához: aki egy vonalas füzettel, vagy csak egy ceruzával tud hozzájárulni a tanévhez – csak azt ad. De ha mindenki csak egy valamit hozna, már akkor nagyon sok szülőnek megkönnyítenénk a helyzetét szeptember 1-jére.

Hát így igyekezünk mi figyelni a gyerekekre, mert valóban ők a jövő zálogai.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, bizalmat, valamint a Szent Antal-persely útján eljuttatott adományokat. Biztosíthatok minden katolikus testvért, hogy a legjobb célra fordítottuk és a jövőben is azt fogjuk tenni.

dr. Fitos Dóra csoportvezető
e-mail: pakonyka@gmail.com


A Feltámadott útja előadásának élményei

Sokszor sokféleképpen elprédikáltam, gipsz fali díszekkel megjelenítettem Jézus életéből azokat az eseményeket, melyek a feltámadása után a Szentlélek eljöveteléig történtek.
Urunk mennybemenetelének ünnepén most egy újabb formában , egy misztérium játékban igyekeztem 30-ad magammal népszerűsíteni ezeket az eseményeket.
Gyálról, a hitoktató munkatársamtól kaptam az ötletet. Ő „élő képekben” mutatta meg Jézus szenvedésének állomásait. Az élő kép azt jelenti, hogy a jelenetet megjelenítő személy nem beszél semmit, csak abban az alakzatban áll, ami a templomok stáció képen látható. A szöveget az imádkozó pap mondja, illetve minden stációhoz egy felkért személy. Tehát ez tulajdonképpen néma játék, így könnyebb is, nehezebb is. Jól meg kell választania mozdulatokat, hogy a jelenet hasonlítson a templomi képeken látottakhoz.
Mivel a feltámadott útjának jelenetei nem annyira közismertek, az itteni Jézus szereplő egy egy mondatot azért kapott, hogy „éljen a jelenet”.
Nagyon alkalmas szereplőket sikerült megkérnem. Csak a próbára szánható szabadidővel volt baj, semmi mással nem. Ettől sem ijedtünk meg, volt akinek egymagának tartottam próbát. A tizenegy apostolból öten semmilyen próbán nem voltak. Azonban a szimbólum miatt nagyon fontos volt, hogy meg legyen a tizenegyes szám. Meg is lett, őket a többiek, akik voltak a próbák valamelyikén, szépen eligazították menet közben.
Volt A és B forgatókönyv. Eső esetén bent a templomban kellett megcsinálnunk azt, ami nagyon szép lett volna a gyönyörűen gondozott templomkertben. Nem estünk kétségbe, nem szomorodtunk el, jó kedvvel megtartottuk az előadást, vagy jobban mondva az „áhitatot” bent a templomban.
Többen is fényképeztek. A korábban megkapott sorozatról egy festmény sort is készítettem. (Ez majd látható lesz a templom előcsarnokában létrehozott állandó kiállítás képei között.)
A mostani kis íráshoz Nagy Sándor szolgáltatja fényképeket, hogy így legalább utólag értesülhessenek a nagyszerű eseményről a felsőpakonyiak. Mert egy bánatunk azért volt: Nagyon kevesen voltak a résztvevők, a „nézők”.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános


Ha itt lettél volna

Május 24 tesszük meg második zarándokutunkat ANDOCS-ra. (Somogy megyében, a Balatontól 25 km-re, délre találjuk.) Andocs 1665 óta híres búcsújáróhely. Ünnepélyes felszentelését 1747 dec.17-én Padányi Bíró Márton veszprémi megyéspüspök végezte. 1716-ban a ferences atyák telepedtek le Andocsra. A Boldogságos Szűz, szent Katalin és Szent Dorottya kopott fa szobrát találták 1746-ban. Zicky Ádám adományából a kegytemplom megújult. A lengyel család adományából a főoltárak újultak meg. Nagyon szép zarándokút volt, gyönyörű látnivalókkal. Jól éreztük magunkat. Június 1-jén a felsőpakonyi templomban, Hefler Gábor plébános atya fáradságos munkájával, élő keresztútjárási ünnepség volt. Nagyon szép és a valósághoz méltó felkészüléssel mutatták be a szereplők. A rossz idő ellenére szépen sikerült.A jó Isten fizesse meg Gábor atya fáradságos munkáját. Lassan készülnek a templom 20.évfordulójára tervezett munkálatok. Köszönetemet szeretném kifejezni Hefler Gábor plébános atya és munkatársai nevében a felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal vezetőségének a testületi határozat által megszavazott támogatási összegért.Kun János, burkoló mesternek a tanácstermi feljárónál, a lépcső burkolati munkálatainak elvégzéséért. A beltéri tisztasági festés is elkészült. június 14-én részt vettünk a Júniálison. Jól éreztük magunkat. Úrnapi körmenet volt június 22-én. A szépen feldíszített virágsátrakkal hódoltunk az oltári szentség előtt. Készülünk a horváth-szlovén kiskörút zarándoklatára. A zarándokút már akkor elkezdődik szívünk felajánlásával, mikor készülődni kezdünk az útra, mert rábízzuk magunkat Istenre, akárkivel indulunk is útnak. Visszatérünk és készülünk a Szent Anna-Búcsúra július 27-én, Lőrinczibe Máriás-csoportunk szereplésével.
Kívánok minden kedves olvasónak szép időt a nyaraláshoz és jó kikapcsolódást!

Berencsi Gézáné
egyháztanács elnök
SK.


Református


Könyvtár


Rajzszakkörről írni!!!


Falugazdász fogadóóra VÁLTOZÁS
Hétfő 13.00 – 16.00 óráig.
Tartja: Oláh Szilvia
Mobil: +36 (30) 429 7641


Civil


Tájékoztató a tüdőszűrések rendjéről

TÜDŐSZŰRÉS FELSŐPAKONYON A SZABÓ MAGDA KÖNYVTÁRBAN:
2014. JÚLIUS 28. 11.30-17.30; 29. 08.30-14.30; AUGUSZTUS 01. 11.30-17.30; 02 08.30-14.30

2014. január elsejétől az alábbiak szerint módosult a tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom.

1. A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrőlcímű rendelet 2014. január 1-től – a javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, országosan – már nem a lakosságra, hanembizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés. Ezek a következők:

a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók;
c) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglalkoztatottai;
e) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
f) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák, közösségi szállások dolgozói;
g) bizonyos egészségügyi dolgozók;

18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.

2. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet amunkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatárólés véleményezéséről című rendelet szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott,a törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről három héten belül szakorvosi leletet adunk.

3. Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról című rendelet értelmében, életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie.

A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egészségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve korai stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek, mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok még ingyenesek is!

A 14-18 év közöttiek szűrővizsgálata

14-18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat INGYENESEN elvégezhető amennyiben:

 • rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi beutalóval
 • rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal
 • érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával
 • TAJ kártyával
 • amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére kitöltött, felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül postán megküldjük

Törökbálint, 2014. január 6.

Dr. Antal Gabriella főigazgató


Felsőpakony Jővőjéért Egyesület változása

Egyesületünk életében ismét változás történt a legutóbbi taggyűlésen. Lemondott a tisztségéről Durkó Éva társelnök, aki az egyik legaktívabb tagunk! Lemondására azért került sor, hogy minden energiájával az egykori Felsőpakonynak állítandó emlékműre tudjon koncentrálni. Nagyon köszönjük az eddigi munkáját, és igyekszünk segíteni az előtte álló nagy feladatban. Egyesületünk bankszámláján belül nyitunk egy alszámlát, amin az emlékműre adott támogatást gyűjtjük.
Az új társelnök a tagság szavazata alapján Endrődy Szabolcs lett. Reméljük, az Ő fiatalos lendülete megmozgatja majd a pakonyi ifjúságot a közös alkotáshoz, munkához.
A Taggyűlés úgy döntött, hogy az idei év fő célkitűzése a Mártírok parkja karbantartása, a fa részek újbóli lekezelése. Ha valaki tud segíteni nagyon szívesen várjuk köreinkben.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az idén is felajánlott 1%-okat, illetve minden egyéb támogatást, amit kaptunk.

Gazdag György FJE alelnök


Köszönjük a támogatást


Éjjel-nappal hívható számunk: +36 20 382 9011

Várjuk az új tagok jelentkezését!


Kedves Polgárőrök!

Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat, melyet önzetlenül, a szabadidőtökből értünk végeztek.
Nem kis szerevezést, odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap legyen, aki felveszi a szolgálatot, járjátok Felsőpakony utcáit, és ha hívunk ott legyetek ahol épen szükség van Rátok.
Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam, és perceken belül jöttetek, intézkedtetek, amit ezúton is köszönök. Végül kiderült, hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan jólesett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, hanem még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)
Azt hiszem nagyon sokunknak volt már vagy lesz ilyen alkalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.
Jó tanácsként írom, hogy mentse el mindenki a telefonjába a számotokat, én így tettem, hogy ne akkor kelljen keresgetni amikor baj van, mert akkor amúgy is ideges az ember, és még azt sem találja ami az orra előtt van.
Íme, a Polgárőrség telefonszáma ami minden felsőpakonyi lakosnak kéznél kell hogy legyen:
06-20 382-9011
Nagyon jó érzés, hogy tudjuk, látjuk, hogy járőröztök és véditek nagyközségünket.

Nagyon szépen köszönjük !!!!!
Joánovits Judit


Kedves Felsőpakonyiak!

Egyesületünk célja a közrend és a biztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése Községünkben, melyet az év minden napján járőr szolgálat teljesítésével is igyekszünk megvalósítani.

A Felsőpakony Polgárőr Egyesület SZEM életéről az elmúlt félév távlatában:

Helyszínt biztosítottunk 2014. Március 15-ei ünnepség és a koszorúzás helyszínén.

2014.05.11-én közreműködtünk egy ócsai egészségügyi intézményből eltűnt személy sikeres keresésében.

Segítettünk iskolai, óvodai rendezvények lebonyolításában.

A polgárőrök a gyermeknapon és a Juniális alkalmával is készséggel álltak a szervezők és a lakosság rendelkezésére, hogy munkájukkal segítsék a rendezvények zavartalanságát.

Minden erőfeszítésünk ellenére, sajnos volt vagyon ellen elkövetett bűntett községünkben.

2014. máricus 11-én éjjel gépjárművekben tett kárt ismeretlen tettes.

2014. június 27-én hajnalban a vasútállomás melletti Dohányboltba ismeretlen tettesek betörtek.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy megakadályozzuk az ilyen esetek előfordulását.

Amennyiben fontos Önnek Felsőpakony közbiztonsága, és lehetősége van bármilyen formában támogatni működésünket, köszönettel vesszük felajánlásaikat.

Szolgálat telefonszáma: 06/20-382-9011

Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki fontosnak érezte, hogy segítse működésünket, fejlődésünket. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki adója 1%-ával, anyagilag vagy tárgyilag támogatja egyesületünket.

Továbbá az egyesületi tagok családjának is köszönetet szeretnék mondani, akik hozzáállásukkal, türelmükkel és segítségükkel szintén nagyban hozzájárulnak az eredményes munkavégzéshez.

Dobos Sándor – Pakonyi Polgárőr Egylet elnöke
+36 20 978 2429

Tájékoztatás:

Az ifjúság számára, az iskola sportpályája elérhető, aki szeretné használni, annak Matisz Zsolt igazgató Úrral kell felvennie a kapcsolatot.

A Polgárőr bázis területére illetékteleneknek belépni TILOS!


Sport


Újra Egészségnap

Másodszor tartottak Egészségnapot Felsőpakonyon, május 17-én a Klubkönyvtárban. Talán mondhatjuk, hogy ebből már hagyomány lesz, igény van rá, főleg a pakonyi hölgyek érdeklődnek az egészség megőrzése iránt. Már a dabasi rádió is felfigyelt a hírre, az egészségnap fő szervezője, Fejérné Brezán Tenci, aki egyben a felsőpakonyi jógások oktatója, a rádióban is invitált bennünket a szombat délelőtti programra. Májusban az ember vágyik rá, hogy minél többet a jó levegőn legyen, mozogjon, zöldségeket, gyümölcsöket egyen. Fontos, hogy időről időre felhívjuk a figyelmet az egészség megőrzésére vagy annak visszaszerzésére, az egészséghez vezető út eléréséhez módszereket adjunk – hangsúlyozta az interjúban Fejérné Brezán Tenci.

Gazdag programmal, valamint ízes és egészséges ételekkel, italokkal várta a Fejér család az egészségnapra érkezőket a Klubkönyvtárban. Orsi és Kinga a büfét vitték elsőrangúan, a család felnőtt tagjai a szervezéssel, rendezéssel foglalkoztak. Volt érdeklődő bőven, a fiatalok és az idősebbek is képviseltették magukat a rendezvényen.

A nap első programja Lőrentei Erzsike egészségvédő tornája volt. Erzsike az Etka jóga elemei alapján alakította ki saját módszerét, a torna lendületes, de nem az aerobikra jellemző mozdulatsorok jellemzik, az elemek között sok olyan van, ami egy-egy jógagyakorlatra hasonlít, azonban annál mozgalmasabb. A tornacsoport tagjai között középkorúak és idősebbek is akadnak, hihetetlen rugalmas mozdulatokkal végezték a jól ismert gyakorlatokat, kedvet csinálva az érdeklődőknek a tornacsoporthoz való csatlakozásra.

Fontos tudni, hogy a csoport minden kedden 17 órától a pakonyi általános iskola tornatermében tartja a foglalkozását, manapság meglepő módon a részvétel ingyenes, a résztvevők egy-két gyümölccsel kedveskednek az edzőnek. A tornát mozgásszervi betegségek megelőzésére és enyhítésére ajánlják, érdemes kipróbálni.

Az egészségvédő torna bemutató foglalkozásába a jógacsoport tagjai is bekapcsolódtak.

Előadás következett a kiadós torna után. A téma közismert: A civilizációs betegségek megelőzése. Martfi Gábor edző szedte csokorba a civilizációs betegségeket, és vizsgálta meg az okokat.

Mint mondta, amióta elindult az emberiség civilizációja, azóta jelentek meg az újabb és újabb betegségek, amelyeket sokszor maga a fejlődés idézett elő. A legismertebb orvostörténeti eset Semmelweis Ignáczé. Az orvostudomány fejlődése szempontjából rendkívül fontos információkhoz jutottak az orvosok, azáltal, hogy a betegségben elhunytakat felboncolták. Akkor még nem tudták, hogy a boncolás után fertőtleníteni kell magukat, ha nem akarják megfertőzni a betegeket. Semmelweis Ignácz jött rá, hogy a gyermekágyi halál oka a fertőtlenítés hiánya. Az előadó ezzel a példával világított rá, hogy egy-egy újabb betegség oka maga a civilizáció fejlődése lehet.

Ezt követően a 21. században ismert civilizációs betegségeket gyűjtötte össze az előadó a hallgatóságot is bevonva. Ilyenek a cukorbetegség, az allergia, a szív- és érrendszeri megbetegedés, az idegrendszeri bántalmak, a reflux, a rák, az elhízás, a csontritkulás.
Ismertek ezek a betegségek, mégis értékes információkhoz jutottak a hallgatók, amikor az előadás összegezte: valamennyi civilizációs betegség oka a rendszeres és kiadós mozgás hiánya. Persze nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az egészségtelen táplálkozás nagymértékben hozzájárul az említett betegségek kialakulásához.

Ha nem mozgunk eleget, folytatta Martfi Gábor, könnyebben elhízunk, a túlsúly a szívre nagyobb terhet ró, a vérellátás gyengül. Ha nem mozgunk eleget, a vérkeringés gyengül, az érfalra a zsírok, a kalcium, a koleszterin lerakódik, egyre kisebb hely lesz a vér mozgása számára. Az érfal nem tágul, elveszíti rugalmasságát, mert meszesdik.

Milyen mozgásokat ajánlanak a szakemberek a civilizációs betegségek ellen? A gyaloglás, a futás, az úszás, a biciklizés, a torna ajánlott mozgásformák, mert sokféle izomcsoportot mozgatnak meg, javítják a vérkeringést, megszüntetik a stressz káros hatását. Igaz, a kerti munka is mozgás, mégis, tudomásul kell venni, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy felássuk a kertet, vagy kapálunk.

A rákról is szó esett az előadásban, mint a 21. század leg-rettegetebb betegségéről. Az előadásból megtudtuk, hogy az időben felfedezett rákos megbetegedések 60 %-át gyógyítják. Fontos tehát, hogy időben elmenjünk az orvoshoz, ha valamilyen szokatlan tünetet érzékelünk. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy a rák kialakulása visszavezethető az emberek lelki életére. Azok az emberek, akik a problémáikat magukban tartják, nem tudnak beszélni róla, könnyebben megbetegednek. A ,,harcos” emberek, akik nyíltan vállalják a konfliktusokat és azok megoldását, nagyobb ellenálló képességgel bírnak.

Végül az előadó arra is felhívta a figyelmet, hogy a mozgás ugyan nagyon fontos, de a bemelegítés és nyújtás nélküli mozgás károkat okoz, izomszakadások, húzódások hívják fel erre a figyelmet. Növendékei lazító és nyújtó gyakorlatokat mutattak be az érdeklődőknek, akik ki is próbálták azokat.

Az egészségnapon szép számmal részt vettek a felsőpakonyi jógacsoport tagjai, akik közül többen a jóga mellett az egészséges életmód más kérdései iránt is érdeklődnek. A jógacsoport egyébként június 30-án tartja a nyári szünet előtti utolsó foglalkozását. E napon nemcsak jóga foglalkozás volt, ekkor tartották meg az egészségnapon betegség miatt elmaradt Katica hangtálterápiát.

A nyári szünet után a jógások augusztus utolsó hetében újra kezdik a foglalkozásokat Fejérné Brezán Tenci jógaoktató vezetésével.

Egri Magdi


Hip-hop élet!

Felsőpakonyi Jamland az elmúlt fél évről

A téli Jamland gála után nem sok pihenésre jutott idő. Január második hetében újra dübörögtek a hangfalak és telt meg táncolni vágyó fiatalokkal a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház tükrös terme. Ekkor alakult meg a Dynamic Crew gyerek kiscsoport, akik azóta 3 országos versenyükön két ezüst és egy arany érmet zsebeltek be. A serdülő formáció, West Dance Team, szintén ezüst éremmel a nyakukban térhettek haza. Az elmúlt fél éves munkájukat kicsik és nagyok, kezdők és profik egyaránt, a június 22-én megrendezett Jamland Évzáró Gála keretein belül mutathattak be, aminek az Erzsébetligeti Színház adott otthont.
Nyáron is megtalálhatnak minket a nyári intenzív tánckurzusunkon, július 15-18-ig, kezdő csoport 15-17 óráig, haladó csoport 17-19 óráig minden nap új,más stílusú koreográfiával.

Érdeklődni a helyszínen az órák előtt, telefonon a 06-20-284-71-31, vagy 06-20-244-09-26 mobilszámon!


Újabb büszkeség Felsőpakonyon

2014 márciusában Siófokon megrendezésre került az ESDU azaz Europian Show Dance Union kvalifikációs versenye, ahol a Jamland Hip-Hop Tánciskola Gyál-i stúdiójának diákjai a dobogó legfelső fokára állhattak az MTV senior formáció kategóriában és ezzel sikeresen jogot szereztek arra, hogy Horvátországban, Porecben megrendezésre kerülő világbajnokságon hazánkat képviseljék.

Májusban a csapatunk útnak is indult a világbajnokságra.

Azt hiszem minden versenyző diák nevében mondhatom, hogy óriási élményben volt részünk. A versenyen 16 ország közel 8000 táncosa vett részt.

A Gyáli BLÉRO CHIX formáció a világbajnokságon is a dobogó legfelső fokára állhattak, világbajnokok lettek. Külön büszkeségünk, hogy Zsíros Viktória (felsőpakonyi lakos) is részese volt a világbajnok csapatnak.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy mindig ott vannak és támogatják gyermekeiket ebbe a sportágban. Valamint szeretnénk megköszönni a segítséget Gyál Város Önkormányzatának is.

Detty sportvezető


Hátbelső


Hátlap


ISMÉTELT SIKER! - FELSŐPAKONYI GYERMEKNAP 2014. :-)

Ilyen az, amikor Felsőpakony közös célért, közös erőfeszítések árán létrehoz valami nagyszerűt. Egy ilyen összefogás eredményeképpen jöhetett létre május 17-én az a nap, amelyet minden gyerkőc kitörő lelkesedéssel várt.

Immáron második alkalommal élvezhették a felsőpakonyi lurkók a település civil szervezésű gyermeknapját, ugyanis - a tavalyi évhez hasonlóan - idén is megtartottuk az év legvidámabb napját.

Nehéz lenne felsorolni azt a sok-sok programot és lehetőséget, amellyel a szervezők készültek az idei alkalomra. Volt itt minden, ami egy felejthetetlen naphoz szükséges: étel-ital, móka-kacagás.

Az idei rendezvény létszáma bőven meghaladta a tavalyi rendezvényét, ez egyértelmű jelzés a szervezők felé: jó, amit csinálnak.

A gyermeknap nyújtotta élményeken kívül további értékkel bővült Felsőpakony, ugyanis a gyermeknapon összejött bevételből és az összegyűjtött adományokból egy UGRÁLÓVÁR került beszerzésre , amely így már a miénk, Felsőpakonyé. :)

Nézzük csak meg az eddigi gyermeknap mérlegét: rengeteg elégedett arcocska, sok-sok móka és vidámság, boldog anyukák és apukák, sok új barát, sok új élmény, egy népi játszótér és egy ugrálóvár, ami a településé. :-) Ezekkel a játékokkal sűrűn találkozhatnak majd a csemeték a felsőpakonyi rendezvényeken.

Hogy lesz-e jövőre gyermeknap? Ez nem kérdés! :)

Ezúton is köszönetet mondok a szervezők és a gyermekek nevében azoknak, akik munkával, felajánlással, adománnyal, szervezéssel hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.

Jövőre ismét találkozunk! :-)

Tisztelettel:

Horváth Gergely


2014_06_junjul.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)