Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2015_10_novdec

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXV. évf. 10. szám, 2015. november-december

Lapzárta: november 16. :!:

Szerkesztőbizottsági: :?:


következő lapzárta: :?:


AZ ANYAG LEVÉVE SZERKESZTÉSRE!HIBAJAVÍTÁSOKAT KÉRNÉM LEVÉLBEN KÜLDENI, HOGY HOL, MIT… KÖSZÖNÖM!BÉLA

Fedlap


Fedbelső


Önkormányzat


Közmeghallgatás 2015.

A 2014. évi helyhatósági választásokat követően az újonnan megalakult Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. október 30-i számla egyenlegét: 85.996.559 Ft-tal vette át . Az összeg az állam által bevállalt adósságkonszolidáció és a takarékos gazdálkodás jegyében alapja volt a nyugodt munkának. A decemberi IPA feltöltés és a hátralévő hónapokra esedékes állami támogatással együtt kezelhető volt az év végéig kalkulált 97 milliós költség, mely tartalmazta a 2014 augusztusában biztonsági okokból felvett, végül fel nem használt 6 milliós liqvid hitel és kamatainak visszafizetését is.

Az ünnepeket követően a 2015-ös esztendő alapját megteremtve, az Önkormányzat a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elfogadta a 2015. évi költségvetési rendeletét 2/2015(II.16.)sz, a költségvetési főösszeg 365.500.000 ft volt.

Az önkormányzat bevételi forrásai a következők:

1. Működési célú állami támogatás
- Helyi önkormányzatok általános támogatása várható bevétel: 42.219.000 Ft
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) 73.674.000 Ft
- Önkormányzatok szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása (segélyezés és SZOGYI) 10.955.000 Ft

2. Egyéb működési támogatás (OEP finanszírozás az orvosi ügyeleti ellátásra, védőnői szolgálatra, valamint iskola egészségügyi feladatok ellátására ) 6.900.000 ft.

3. Helyi adó bevételek:

Magánszemélyek kommunális adója, adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12 000 Ft/év. E adónemből 09. 30-ig ténylegesen befolyt bevétel: 9.126.000 ft

Iparűzési adó, állandó jellegű tevékenységnél az adóalap 2%-a. 2015. 09.30.-ig befolyt bevétel: 87.708.000 ft.

Építményadó, az adóztatott építmény után m2-enként 550 ft. Befolyt bevétel 2015. 09. 30-ig 12.158.000 ft.

4. Átengedett központi adó:

A gépjárműadó nem helyi, hanem átengedett központi adó, e nnek bevétele 2013. január 1-től csak részben – 40 %-ban - az önkormányzaté, 60 %-a pedig az államot illeti meg. Az adó alanya a gépjárműnek az év első napján fennálló állapot szerinti tulajdonosa. Ebből az adónemből 2015.09.30-ig 26.653.000 ft.-ot szedett be az önkormányzat, melyből 10.661.200 ft. az önkormányzat bevétele.

5. Bérleti és lízingdíj bevételek: a honvédségi bázis hasznosításából (jelenleg 28 bérlőnk van) befizetett bérleti díj:12.550.000 ft.

6. Intézményi ellátási díjak: ilyen bevétel az iskolai intézményi étkeztetésből befolyó bevétel, mely mértéke nem számottevő, a jogszabályi ingyenes étkezés miatt.

Az Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzatnak felhalmozási, beruházási kiadásaira könyvel tétel a KMOP -47.1-13-2013-0017 elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázat keretében elnyert 14.000.000 ft, mely keretében számítógépek beszerzése, adatok migrálására került sor.

Működési kiadások tekintetében jelentős tétel a személyi juttatások és annak bérjáruléka. Az Önkormányzat tekintetében jelenleg 1 védőnő, 3 fő karbantartó, 1,5 fő konyhai alkalmazott 4 fő őr áll alkalmazásban. Folyamatosan részt vesz az önkormányzat a közmunka programban, ennek keretében 2015. 11. 02-től 6 fő került alkalmazásra.

Dologi kiadások a következő tételeket tartalmazza:
- különféle készlet beszerzések
- kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)
- Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, közmű szolgáltatások)
- ÁFA
- egyéb dologi kiadások

Az Önkormányzat kötelező feladat ellátása végett, fenti tételek közül a szolgáltatási kiadások képviselnek jelentős összeget, hisz az éves költségvetésben több milliós tételt képvisel a település közvilágítása, vagy a folyamatos orvosi ügyelet.

Az idei év során nyilatkozni kellett a általános iskola, KLIK Önkormányzat hármas kapcsolatáról: a továbbiakban is működési támogatást kell az Önkormányzatnak nyújtania a KLIK által fenntartott Herman Ottó Általános Iskolának havi 1.442.000 ft összegben . (Itt jegyezném meg, hogy bár a KLIK…, az Önk. nem hagyta magára az iskolát, igyekszünk segíteni munkájukat, hiszen a tanulók, a pedagógusok közénk tartoznak csakúgy, mint tíz éve, az iskola itt üzemel településünkön. (Említhetném akár a pedagógus nap, akár a felújított vizes blokkok kapcsán nyújtott támogatást.)

Segélyezés: Az Önkormányzat a jogszabályi feltételeknek eleget téve megalkotta helyi rendeletét, ennek keretein belül a rászorultak részére nyújt támogatást rendkívüli vagy rendszeres formában. Felsőpakony, ahogy az elmúlt években is, csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához is.

Civil szervezetek és az általuk meghirdetett karitatív és kulturális programok megszervezéshez az elmúlt évhez hasonlóan ebben a költségvetési évben biztosítottunk támogatást, az egyházak is részesültek vissza nem térítendő támogatásban. Az Önkormányzat költségvetésében 1.5 millió forintot tudtunk elkülöníteni a felsőpakonyi civil szervezetek támogatására.

A kiadási oldal másik nagy tétele:
Az önkormányzattól a költségvetési szerv működésére, fenntartásra szolgáló támogatás.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:
Polgármesteri Hivatal
Mesevár Napközi Otthonos Óvoda
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

E jogcímen a költségvetésben 205.706.000 F t szerepel.

Az elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő feladatok.

A választásokat követően az Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, képviselő testületi és bizottsági struktúra kialakítása közepette határidős, nem kis feladat várt az Önkormányzatra: az év végével lejáró Vertikál Zrt.-vel két éve köttetett hulladékszállítási szerződés év végi lejárata okán. Gyorsított közbeszerzési eljárásra volt szükség a határidő rövidsége miatt, a végeredményt azonban feltétlenül sikerként könyvelhettük el: Felsőpakony Nagyközség közigazgatási területén keletkező szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kiírt közbeszerzési eljárást a Vertikál Zrt. a 2014-es év díjait megtartva nyerte el 5 évre, ráadásul úgy, hogy az Önkormányzat az előző két évvel ellentétben, a következő öt évben mentesült a kompenzációs díjként eddig szerződésben meghatározott havi 500 ezer forintos fizetési kötelezettség alól.

Év vége közeledtével az új testület megerősítette előde szándékát a Viziközmű üzemeltetésével kapcsolatban : Mint ismert, 2014. április 30-ai hatállyal Felsőpakony Képviselő-testülete kezdeményezte a DAKÖV-vel, Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel fennálló szerződés felbontását. A felmondási határidő december 31-ével járt le, és a további üzemeltetés kapcsán a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel került szerződés elfogadásra. Minderről az ügymenetnek megfelelően október 31-ig az Energetikai Hivatal is értesítést kapott. A Hivatal 2015 dec. 31-ig közérdekű üzemeltetőként jelölte meg a DAKÖV-t, majd ha az új szerződés a törvényi feltételeknek megfelel: kijelöli az új szolgáltatót.

2015 elején több nagy kötelezettségnek is eleget tett a Képviselő-Testület. Elfogadásra került Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi munkaterve , majd megtörtént a szociális segélyezés átformálása .

December 31-ei hatályvesztés miatt kellett megkezdeni Községünk Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési eszközeinek elkészítését, a Helyi Építési Szabályzat módosítását , melyre egy korábbi partnert, Tér-T-Trend Kft. bízta a Képviselő-Testület.

A törvény által előírt polgármesteri kötelezettségnek megfelelően előerjesztésre, a Képviselő-testület által pedig elfogadásra került 2015-2019 időszakra szóló gazdasági program.

A HÉSZ módosításával kapcsolatban kell megemlíteni, hogy az Önkormányzat kicsit előre dolgozott: a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán testületi határozat született a vasútállomáson tervezett további fejlesztések kapcsán. A P+R parkoló elkészülte szebbé, használhatóbbá tette az állomást, azonban továbbra is cél, akár a MÁV-val együttműködve egy zárható, fűthető, mosdóval, jegypénztárral ellátott váróterem , biztonságos szilárd burkolatú peron kialakítása és a vasúti átjárók fénysorompóval és félkarú sorompóval történő ellátása. Valamint a vasútállomást és az iparterületet összekötő kerékpárút kiépítése.

Mindehhez folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, és ezzel rá is térhetünk egy újabb nagy témakörre: a fejlődést elsősorban biztosítható pályázatokra.

Bár az előttünk álló Uniós pályázati időszak kiírásai a tavaszi ígéretekhez képest az Uniós egyeztetések okán még jelenleg is csak kis részben jelentek meg, Kormányzati források, illetve még ez előző Uniós pályázati időszakból bennmaradt pénzösszegek megszerzésére volt lehetőségünk, amellyel, úgy gondolom, jó százalékban sikerült élnünk.

A pályázatok sorát Felsőpakony közvilágítás korszerűsítésére benyújtandó, köznapi használatban LED-es fejlesztéssel kezdtük. Az önerő nagysága miatt lekerült a napirendről.

A következő az „óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” pályázat volt. Ezen belül az Óvoda tíz évvel ezelőtt be nem fejezett tetőri részét terveztük beépíteni a már rég áhított étellift megvalósításával együtt. Sajnos támogatást Pest megyében csak egynéhány kisebb beruházás ért el, forráshiány miatt tartaléklistára kerültünk.

Az időrendben következő pályázatunk azonban sikerrel járt: települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében rendkívüli szociális támogatásra benyújtott kérelmünk. Kettő milliós kérelmünket ugyan nem teljesítették, 876.812 Ft azonban nyertünk. Többek között ennek és a szociális bizottság gondos munkájának köszönhetően volt alkalmunk egészségmegőrző csomagot osztani a 65 évet betöltött lakosságnak, illetve január elsejéig visszamenőleg az újszülötteknek egyszeri babacsomagot biztosítani.

Lehetőség adódott még a Szabó Magda Könyvtár és Művelődési Ház belső terének, eszközeinek cseréjére, megújítására, kerítésének cseréjére. a benyújtott 4.5 milliós pályázaton mindösszesen 160.000 F t-ot nyert Felsőpakony, ezt azonban, nehogy egy későbbi pályázat akadálya legyen, köszöntük, de nem kértük.

Ezt követően egy másik óvodai álom megvalósulásában reménykedtünk a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” tárgyban benyújtott pályázat okán.

A beruházás összköltsége: 21.550.781 Ft

Ebből építésre, burkolásra, csatornarendszer felújítására és konyhai gépek, eszközök beszerzését terveztük. Sajnos forráshiány miatt szintén tartaléklistán végeztük.

Nemúgy az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” tárgyában, melyen több mint 25 milliós támogatást nyert Felsőpakony a negyven éves orvosi rendelő felújítása. A KEOP. 5.7.0-ás energetikai pályázat keretében ennek egy része megvalósult, az igényelhető támogatás ezen tételekkel csökken majd. A felszabaduló összegből ha módosítási kérelmünket elfogadják, a tornaterem felújítására lenne lehetőség.

A beruházás összköltsége : 29.685.000 Ft
a fenti összegből a vállalt önerő: 4.452.750 Ft

És akkor térjünk rá a már említett, hosszú évekre visszamenőleg nézve is kiemelkedő KEOP 5.7.0.- ás pályázatra. Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program ( KEOP ) keretén belül a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kezdődhetett meg az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése. A projekt teljes költségvetése: 96.722.372 Ft. A projekt európai uniós és állami támogatással valósul meg, 100%-ban vissza nem térítendő támogatás formájában. Ennek során létrejttn az Önkormányzat tulajdonában levő óvoda, könyvtár, orvosi rendelő, az önkormányzat hivatali épületének, valamint az iparterület portaépületének energetikai rekonstrukciója. Itt jegyzem meg a pályázat 150 milliós keretet biztosított a felújításokra, a megkötések okán azonban csakis a jelenleg felsorolt épületekre és csakis nyílászáró cserére és homlokzati hőszigetelésre volt felhasználható. A kivitelezésre szóló pályázatot a H. Conzept Ingatlan Kft. nyerte el.

Mint ahogy több fórumon is említettem, ezúton is szeretnék köszönet mondani valamennyi felsőpakonyi lakosnak, intézményi dolgozóknak, szülőknek, gyerekeknek, hogy a közös cél érdekében megértéssel fogadták a felújítás során adódó kellemetlenségeket. Példaértékű volt az, hogy az óvodai szülők közül, természetesen aki megtehette, aki meg tudta oldani, egyetlen kérő szóra otthon vagy rokonoknál helyezték el gyermekeiket, így a csökkentet létszámmal az óvoda az emeleten tudott működni.

Néhány szót még a rendezvényeinkről. Nagyon jó, közösség kovácsoló ünnepként élhettük meg a település karácsonyfájának közös felállítását. A közös díszítést, éneklést amely a már szokásos könyvtár előtti adventi vásárral igazi ünnepet varázsolt a kilátogatóknak. A nemzeti ünnepeink, a juniális rendben lezajlottak, mindenki megtalálhatta a maga számára a szórakozást. Sajnos az időjárás a jubilumi, Felsőpakony önállóságának 25 évfordulójára rendezett Falunappal nem volt kíméletes. A zuhogó eső miatt a nagy előkészületek ellenére mindenki sajnálatára a szüreti felvonulást le kellett mondani, és a színpadra tervezett műsor egy része is a tornaterembe szorult. A Felsőpakonyért kitüntetést azonban Fejes Lajosné, Margó néni és a Polgárőr Egyesület már a színpadon vehette át, ezúton is gratulálok nekik. Továbbá a 25. jubileum kapcsán meghívott és díjazott korábbi települési vezetők – bár többen eljöttek volna - , és a 25 éve az önkormáyzat égisze alatt dolgozó munkatársak is itt vehették át az emléktárgyakat.

Bízom benne, hogy jövőre kegyesebb időjárás mellet még sikeresebb rendezvényeket tudunk majd szervezni. S bízom abban is, hogy mindemellett a leendő pályázatokat kihasználva – sorolhatnám a vasút utcai csatornázás, aszfaltozás, a további közvilágítás építésének, avagy a honvédségi bázis további fejlesztésének feladatait – szóval az újabb és újabb pályázati lehetőségeket kihasználva lesz módunk tovább építeni, fejleszteni és szépíteni Településünket.

Mindehhez segítő társakra találtam a lehetetlent nem ismerő önkormányzati munkatársakban a képviselő testület és a bizottságok tagjaiban. A segítőkész felsőpakonyiakban, és azokban, akik az elmúlt egy évben bebizonyították, hogy a választások előtti ígéretükhöz híven készek segíteni a Felsőpakonyért végzett munkámat, munkánkat.

Nagy János
polgármester


FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2015-ben a településrendezési terv átfogó felülvizsgálatáról döntött, és időközben megkezdődött a terv felülvizsgálata.

A tervezés során figyelembe kívánjuk venni megalapozott kéréseiket, észrevételeiket, ugyanis a készülő terv fogja meghatározni az elkövetkező időszak fejlesztési kereteit. A tervezés és az eljárás aktualitásait, és a vonatkozó dokumentációkat az önkormányzat hivatalos honlapján (www.felsopakony.hu) a későbbiekben megtalálják.

A fentiek alapján kérem, hogy észrevételeiket, véleményüket, javaslataikat, legkésőbb 2016. január 15-ig írásban benyújtani szíveskedjenek, a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu e-mail címre.

Nagy János polgármester


Az önálló régió mellett döntött a közgyűlés

Megjelent: 2015. október 30. péntek, 10:43

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyhangúlag támogatta az önálló Pest megye régió kialakítását.

Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődésében (a 2007-13 közötti időszak adatait is megvizsgálva) több területen komoly visszaesés tapasztalható, és ezen visszaesés jelentős részben összefügg a megyei fejlesztésekre jutó források csekély voltával. Ezért a közgyűlés javasolja a kormány részére, hogy a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálata során Pest megye önálló NUTS-2-es régióvá válásáról szülessen döntés.

A képviselők egyben döntöttek arról is, hogy felkérik a megye települési önkormányzatait, hogy a Pest megye önálló régióvá válásának támogatását képviselőtestületi határozattal fejezzék ki.

Pest Megye Közgyűlése az elmúlt másfél évtized során több alkalommal foglalkozott az önálló régió kérdésével, annak érdekében, hogy a valós fejlettségének megfelelő statisztikai besorolásba kerüljön Pest megye.

Jelenleg a megye a fővárossal közösen alkotja a Közép-magyarországi régiót (KMR). A régió speciális helyzetét az okozza, hogy az egy főre jutó GDP tekintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2015-2020 között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók.

A régióban elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régióknak számítana. Ez a megye számára lényegesen több forrást jelentene a gazdasági szereplőknek, és a közszféra fejlesztéseihez.

A közgyűlés döntését üdvözölte Szűcs Lajos, Pest megye miniszteri biztosa, korábbi megye elnök.

www.pestmegye.hu

JAVASLAT: dr. Szűcsről Tegyünk bele fotót.


Pest megye útja Európába – interjú Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével

Megjelent: 2015. október 19. hétfő, 13:30

700 milliárd érv a megye önálló uniós régióvá válása mellett.

Ha a közgyűlési elnök pozícióját a szövetségi kapitányéhoz hasonlítanánk, akkor Ön szerint Pest megye mikor juthat ki az Európa Bajnokságra?

A kijutás optimális esetben 2021-ben történne meg, ez az időszak pedig a felkészülésé.

Mi a kijutás tétje Pest megye számára?

A hasonlatnál maradva: a kitűzött cél az, hogy kondícióban, erőben, képességekben európai szintre kerüljünk. Ehhez kell előteremtünk a megfelelő forrásokat, hiszen ennek hiánya miatt nem tud európai szintet elérni a „csapat„.
Közgazdasági, közigazgatási nyelvre váltva: az Uniós belépés célja az volt, hogy felzárkózzunk Európához, aminek mérőszáma a világon mindenhol az egy főre eső GDP átlaga. Ekkor megyénk az európai átlag 40%-án állt, 2008-ra elértük az 56 százalékot, azonban 2013-ban már csak 55 százalékon álltunk, vagyis közel 10 éve nem közeledtünk az uniós átlaghoz, hanem távolodtunk tőle. Ez nagyon veszélyes, hiszen megyénk a legnagyobb az országban: lakossága 1, 25 millió fő, 77 ezernél is több a működő vállalkozásaink száma, az ország GDP-jének jelentős része itt termelődik meg. Belátható, hogy egy ekkora gazdasági erő gyengülését meg kell állítanunk.

Miért torpant meg ennek az egyébként komoly gazdasági potenciállal rendelkező régiónak a fejlődése?

A gyengülés következmény: a Közép-Magyarországi Régió (a továbbiakban KMR) már az előző uniós költségvetési ciklusban bekerült abba a sávba, ahol felzárkózó régióként csak csökkentett mennyiségű uniós forráshoz juthatott. Nem a források elérésével voltak problémáink, hanem az elérhető források összegével, mennyiségével. Ez különösen a 2009 utáni időszakra igaz, amikor drasztikusan lecsökkent az allokálható uniós források mennyisége. Ebben az időszakban úgy jelentek meg pályázatok, hogy „kivéve: KMR”. Jól szemlélteti ezt az a tény, hogy a régiónkban élők egy főre vetítve csupán negyedannyi forráshoz jutnak, mint a többi 18 megye lakói. A GDP arányos mutatók szerint Komárom-Esztergom megye ugyanúgy megelőz bennünket e tekintetben, mint Fejér vagy Győr-Moson-Sopron.

A régión belüli források elosztásával kapcsolatban is már évek óta hallani Pest megye problémáiról? Mit is jelent ez a gyakorlatban?

A problémát az jelenti, hogy nem lakosságarányos a régión belüli elosztás. Pontosabban a források egy kisebb részénél figyelembe vették az itt élő emberek lélekszámát, így a megyét 14,5 Mrd forintnyi fejlesztési keret illeti meg, míg Budapest 21 Mrd forintban részesül, Érd pedig 800 millió Ft kerethez jutott. Ez a keret mindösszesen azonban csak elenyésző része a teljes forráskeretnek. A régióban elérhető források, így a VEKOP nagyobb része, valamint a kohéziós alap terhére tervezett beruházások döntő arányban állami fejlesztésként valósulnak meg. Számításaink szerint a régióban lehívható keret mindössze ötöde kerül majd Pest megyébe, míg 80%-a Budapesten lesz majd elköltve.

Mire számíthat a megye önálló régióként a 2020 utáni időszakban? Mekkora összeget jelenthet az önállóság?

Jelenleg még nem látható konkrétan, hogy az Európai Unió 2021-től milyen forrásokat tervez Magyarország számára, illetve milyen jelegű források állnak majd rendelkezésünkre, és milyen felzárkóztatási programok lesznek. A cél azonban így is egyértelmű: Pest megye ne járjon rosszabbul, mint az összes többi megye az országban és a megye polgárai ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint a más megyékben élők. Az önállósággal nem sértjük senki érdekeit, nem akarunk elvenni senkitől forrásokat, nem kérünk sehonnan átcsoportosítást.

Ez egy nagyon természetes igény. Miért épp most merül fel? Mi adja aktualitását, tudva azt, hogy az önálló régió megvalósítására már korábban is voltak törekvések a megyében?

Az aktualitást most az adja – bár a kezdeményezés már 2002 óta napirenden van-, hogy európai eljárásrend szerint háromévente lehet kezdeményezni egy ország régiós beosztásának (NUTS II.) megváltoztatását, amelyre 2016 februárjáig van lehetőség.

Mi akadályozta meg az önálló régió kialakítást korábban?

Vélhetően az, hogy Budapest már akkor is elérte az európai átlagot, így nem kaphatott volna uniós támogatást, csak Pest megyével együtt kerülhetett a támogatási körbe. A 2007-2013-as időszakban pedig még mindig előnyös volt Budapest számára a „közösködés„, hiszen az első időszakban még jelentős mennyiségű forrást lehetett lehívni, ami aztán a ciklus utolsó három évében már jelentősen lecsökkent. A források zömét azonban mindvégig Budapest használta fel, ezért csökkent a megye fejlettségi átlaga, ahelyett hogy nőtt és közelített volna az uniós átlaghoz.

Mire számíthat, mi változik egy jászkarajenői és egy érdi lakos életében, környezetében az önálló régió létrejöttével?

Elsősorban a gazdaságfejlesztési források tekintetében várható komoly előny. A gazdaságfejlesztési operatív programokból a megye jelenleg ki van zárva. Miközben ez a legnagyobb forráskeret, Pest megyei vállalkozás nem is pályázhat, így vállalkozását nem tudja a lehető legmagasabb szintű technológiával felszerelni és nem képes magasabb hozzáadott érték előállítására. Az önálló régió megvalósulásával azonban már jogosultak leszünk e források lehívására.

A foglalkoztatás területén is jelenthet ez pozitív elmozdulást?

Természetesen. Ez egy nagyon fontos szegmense a fejlesztéseknek. Ezek a források például Jászkarajenőn teljesen más – magasabb – dimenziókba helyezheti a vállalkozási közeget. A település jelenleg teljesen kimarad a közútfejlesztési projektekből, egy forint sem kerül oda útfejlesztési célokra, pedig ez komoly probléma az egész megyében. Jászkarajenőről eljutni egy közelebbi városba és például beszállítóként működni pedig csak úgy lehetséges, ha megfelelő utak vannak. A megyében több leszakadó terület van,ahol a helyzet teljesen hasonló. . A példa kedvéért: az Ipolyságot egyfajta bezártság jellemzi. Hagyományos kapcsolatrendszere, amely működtette a területet megszűnt (az egykori Hont vármegye felosztásával és az Ipoly-hidak lerombolásával). Ezt épp most sikerült „kinyitnunk”, hiszen megállapodtunk Nyitra megyével, hogy Ipolydamásd és Helemba közt felépül egy híd, amihez már rendelkezésre állnak a források a Kormány és az Unió támogatásával. Ennek a térségnek egykor egyik fő bevételi forrása a bogyós gyümölcsök termesztése volt, amely potenciál most is adott, ám ez is komoly forrásokat igényel, amelyeket az önálló régió megteremtésével elő fogunk tudni teremteni. Érd megyei jogú város, így más kategóriába tartozik, a Kormánnyal nemrégiben a következő öt évre egy 40 milliárd forintos fejlesztési megállapodást kötött, ami elsősorban közösségi infrastruktúrafejlesztést jelent: óvodákat, iskolákat, vállalkozói parkot, uszodát, sportcsarnokot. Erre ott szükség van, hiszen Érd nagyon gyorsan növekedett lakosságát tekintve és az infrastruktúra ezt nem tudta korábban követni.

Akkor nézzük az agglomerációs településeket, ők mire számíthatnak az önállóságot követően?

Az agglomerációs települések jelentős részében nagyon komoly gazdaság működik, amely a hozzáadott érték tekintetében nagyon fontos szerepet játszik. Példaként a digitális gazdaságot, feldolgozóipari vállalkozásokat, valamint a gyógyszeripari vállalkozásokat említeném, melyek egy felmérés szerint meglepően magas számban találhatók a pest megyei agglomerációban. Mindezek olyan potenciálok, amelyek akár a világgazdasági színtérre is képesek lehetnek kilépni, ha megkapják hozzá a megfelelő támogatásokat. Nekünk az a fontos, hogy megerősödjenek ezek a vállalkozások, hogy fel lehessen használni a bennük rejlő tudást és más potenciált.

A régiós besorolás megváltoztatásához nem elég a megye akarata, ahhoz a Kormány döntése is szükséges. Hol tart most ez a folyamat?

Már 2013-ban megszületett a kormánydöntés arról, hogy ez év őszére el kell készíteni a KMR megváltoztatásával kapcsolatos előterjesztést. Ezért már legalább egy éve elkezdtük a tartalmi munkát, amiben tényszerűen, adatokkal összefoglaltuk, hogy a jelenlegi helyzet miért hátrányos Pest megye számára.

Korábban említette, hogy ezek a fejlesztési források folyamatosan csökkenő mértékűek és az utóbbi években nagyon alacsony szintűek voltak. Pl.: 2007-ben még közel 34, addig 2011-ben és az azt követő években már csupán 3 százalék az elérhető uniós források mértéke. Nem lehet, hogy ez a helyzet már Budapest számára is hátrányos anyagi értelemben?

Ezt ők korábban nem így gondolták, mára azonban már megváltozott a véleményük. Látják, hogy előnyük semmiképp nem származik a közös régióból, hátrányuk pedig nem származik abból, ha önálló lesz Pest megye. Sőt! Már jól látszik, hogy inkább ez előnyös lehet Budapest számára is, hiszen, ha az agglomeráció számára teremtődnek források, azt együttműködve hatékonyabbá lehet tenni. Gondoljunk csak az agglomerációs közlekedés fejlesztésére, vagy a nagyobb térségi jelentőséggel bíró kerékpáros utakra. Egyébként épp most egyeztetünk egy Rákos-mentén (Pécel, Gödöllő, Isaszeg) közösen kiépítendő rekreációs bicikliút megvalósításáról. Ezt eddig gátolta az, hogy nem érhettük el a szükséges forrásokat.

Még egy fontos tényezőt említenék. Az a régió, amely nem kedvezményezett, egy bizonyos algoritmus szerint kaphat uniós támogatást kedvezményes feltételekkel. Ez most Pest megyére igaz, de Budapestre nem. Amennyiben önálló régió leszünk, akkor Budapest egy konvergencia régió szomszédjává válik, s így jogosult lesz ezekre a forrásokra.

Ha jól értem, akkor az érintettek, azaz Pest megye és Budapest egyetért, és csak a kormány döntését kell megvárni?

A gazdasági minisztériummal vagyunk kapcsolatban, akiknek az a feladata, hogy novemberben a kormány elé kerülhessen az előterjesztés. Mi minden információt átadtunk már részükre. Ők több verziót készítenek, ami alapján dönthet a kormány. Bevallom, örülnénk, ha az ezer éves megye, a reformkor vezérmegyéje, az ország közepe, teljes egészében, integritásának teljességével alakíthatna önálló régiót, s jutna ki – a korábbi hasonlatra visszautalva – az Európa Bajnokságra.

Végül egy függőben maradt korábbi kérdés: mekkora összeget jelenthet az önállóság?

A jelenlegi támogatási keretek alapján a 14,5 milliárd forinthoz képest potenciálisan 700 milliárd forintnyi támogatásra számíthatna megyénk. Ráadásul minden lehívott forint Pest megyébe kerülne, egyáltalán nem merülne fel a régión belüli forráselosztás kérdése, azaz ezeknek a forrásoknak minden fillérje címzetten Pest megyei irányítószámokra kerül.

www.pestmegye.hu

AJÁNLOTT KÜLSŐ ANYAG!
- nem tudom eldönteni, hogy kellene... (VBA)

+1 fotó - Szabó István, a közgyűlés elnöke

Óvoda


Újszülöttek:

Szente Szilárd 10.08.
Koltai Bendegúz 10.16.
Kun Gergely László 10.26.
Kis Norina Elizabet 11.03.
Siska Viktor 11.06.


…Ha felépül végül a házunk…

Igen, mint ahogy mindenki tapasztalhatta épülünk, szépülünk. Óvodánk az energetikai pályázatnak köszönhetően külső szigetelést kapott, új ablakok, ajtók kerültek a régiek helyére.

Óvodásainkkal nyomon követtük az építkezés minden apró mozzanatát, megbeszéltük mit, miért csinálnak a munkások, mi a kőműves feladata, miért kell az állvány és milyen anyaggal hőszigetelnek. Igen ám, de ez még csak a külső szigetelés kezdete volt. Utána következett az ablakcsere, ami miatt több szülőt is megkértünk, hogyha lehetséges és meg tudja oldani, arra a pár napra tartsa otthon a gyermekét. Sokan megértően fogadták a hírt, és aki csak tehette, segített. Köszönet érte minden szülőnek. Aki nem tudta megoldani, annak gyermeke a felső szinten töltötte napjait. Ezen szülőknek is köszönjük a türelmüket.

Mi, az óvoda dolgozói, nagyon örülünk az új ablakoknak, ajtóknak, közösen takarítottunk, mert bizony az apró, finom por mindenhová „beülte” magát és minden bútorunkat meg kellett mozgatni, a játékokat fertőtleníteni, majd újból a helyére rakni.
A felsőpakonyi polgárőrség ifjúsági tagozata is meglepett bennünket, egy szerdai napon jöttek, sikáltak, súroltak.

Csütörtökön óvodásaink egyik fele már birtokba vehette a megszépült helyiségeket, majd hétfőn mindenki újból a megszokott helyén játszott.

A felújítás azonban még nem ért véget. Az udvarunkon, az állványokon még mindig dolgoznak. Készülnek az óvoda színezésére is, és reményeink szerint karácsonyra teljes pompájában díszeleg az óvoda.

Az óvoda főbejárati lépcsőjének baleset- illetve akadálymentesítése szerepel még a tervek között.

A felújításnak köszönhetően jelentős költségmegtakarítást érhetünk majd el, mindemellett javuló komfortérzetet és esztétikusabb környezetet eredményez ez a munka.

Nemsokára elérkezik az advent ideje, s ilyenkor a mézeskalácsok finom illata lengi be a családok otthonait. Nosza, lépjenek ki otthonukból, tegyenek egy sétát az óvoda környékén és örüljenek velünk együtt, hogy milyen szép lett az óvodánk.

Éva óvónő

+ fotó

Iskola


Megújult az 1.b tanterme

Elérkezett a várva várt hosszúhétvégével megtoldott Őszi szünet. De vannak akiknek a szünet, az a munka kezdetét jelenti. Ők azok, akik szeptember óta azt várták, hogy mikor léphetnek a tettek mezejére. Ők, akik időt, pénzt nem kímélve azon szorgoskodtak, hogy az 1.b osztályt szebbé tehessék!
A szünet első napján, teljes felszereléssel készen álltak a nyáron elmaradt mennyezetfestésre, a lámpatestek teljes felújítására és egy új, modern szalagfüggöny beszerzésére és felszerelésére.
Akadályokat nem ismerve, időt, pénzt nem kímélve varázsolták széppé tantermünket, hogy november 2-án az elsősök mosolyogva és büszkén folytathassák tanulmányaikat
Köszönetet mondok Csóra Istvánnak és nejének, Mikolay Zoltánnak áldozatos, lelkiismeretes munkájukért és mindenkinek akik segítették munkájukat!

Matiszné Gomba Zsuzsanna osztályfőnök


Állatfarmon jártunk

December 12-én az 1.b és 2.b osztály egy kedves szülői pár meghívására Gyöngyöstarjánba kirándult, hogy megtekintse miből készülhetnek a szilveszteri finomságok. Megtekintettük és minden érzékszervünkkel megtapasztaltuk mivel jár állatokat tartani. Azért, hogy szerencsénk legyen az Új Évben, meg is simogattuk az aznap született kismalacokat Nagy és érdekes élményben volt részünk, amit egyik anyukának így mesélt el kislánya:
- Anya, képzeld malacokat láttunk és még röfögtek is!
Rövid hegyi sétával zártuk utunkat és már azt is tudjuk milyen az igazi „ sár”.
Köszönjük a Csóra család meghívását és a vendéglátását!

Matiszné Gomba Zsuzsanna osztályfőnök


Rendhagyó etika óra az iskolában

Iskolánkba látogató érkezett, Olga néni, holokauszt túlélő. Azért jött, hogy elmesélje a saját történetét, azt, hogyan éltek a vészkorszak alatt és utána. Beszélt a félelemről, a borzalomról, a menekülésről és a veszteségről. Megrázó, fordulatokkal teli történetet mesélt. Síri csöndben hallgattuk, minden egyes részletén elgondolkodtunk. Igaz, nem éltük át azt, amit Ő, de miközben mondta, úgy éreztük, mintha mi is ott lettünk volna vele.

Beszélt a menekülttáborról, ahol „ … mindenkit beoltottak tífusz ellen, amitől nekem negyven fokos lázam lett, de gyógyszer persze semmi. Közben iszonyatosan tetvesek voltunk. Anyám negyven fokos lázasan és tetvesen minden áldott nap kivitt a mínusz tíz fokba, csak hideg víz volt az udvaron, és abban lefürdetett, és a velünk lévő ruhákat cserélgette .”

Beszélt az éhezésről : a nagynéném két bombázás között kimerészkedett az utcára, és hozott egy kis krumplit, amit valahonnan lopott. Alighogy feltettük a közös tűzhelyre főni, megjelent a nyilas házparancsnok, élet és halál ura, és közölte, amennyiben egy órán belül nem szerzünk valamilyen igazolást arról, hogy nem vagyunk zsidók, elvitet minket. Otthagyva csapot-papot, krumplit, leléptünk. Az unokabátyámmal még évtizedek múlva is azt tartottuk az egyik légszörnyűbbnek a háborús emlékeink közül, amikor a várva várt ennivalót ott kellett hagyni… Minket ez a történet fogott meg leginkább.

És beszélt az orosz katonáról, aki egy csajka scsível (orosz leves) mentette meg őket az éhhaláltól: Ekkor már az ostrom utolsó napjait éltük, és végképp nem volt mit enni. Amikor az első orosz katona bejött a pincébe, rám esett a tekintete, amint valami rongyon feküdtem szinte élettelenül. A tolmács révén megkérdezte, mi van velem. Anyám közölte, hogy már négy napja egy falatot sem ettem, és olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok felkelni. Ekkor kiment, és egy tele csajka étellel jött vissza.”

Köszönjük Olga néninek, hogy ellátogatott hozzánk 81 évesen és mindezt elmesélte nekünk. Ezt a találkozást nem fogjuk egyhamar elfelejteni.

Czirják Kitty és Rózsa Anita
8. osztályos tanulók

Életrajzi adatok
NÉV: Dr. Olga Sólyom
SZÜLETÉSI NÉV: Schwarcz Olga
ZSIDÓ NÉV: Hindl bat Meir
SZÜLETÉSI ÉV: 1934. május 22.
SZÜLETÉSI HELY: Budapest
FOGLALKOZÁSA A II.VILÁGHÁBORÚ UTÁN: Külkereskedő
SZÜLŐK NEVE ÉS VALLÁSA: Scwarcz Miklós, izr. és Weisz Klára, izr.

+ 2 fotó

Ismét egészségnap az iskolában

Iskolánkban november 10-én egészségvédő napot tartottunk. Már reggel segítő kezek tisztították, aprították a zöldség és gyümölcssalátának való egészséges finomságokat, hogy a program kezdetére elkészüljenek vele.
Nyolc helyszínen, különböző egészségünkkel kapcsolatos témában bővültek tanulóink ismeretei. Vajvoda Róbertné a helyes fogmosásról, Seres Gyöngyi a hajápolásáról tartott előadást a gyerekeknek.
Groza Ágnes „varázsszappanával” a gyerekek valóban tisztára, csillogóra moshatták a kezüket s így mindenféle baktériumtól megszabadulva mehettek elfogyasztani a salátákat, illetve bepillanthattak a teabárba, ahol illatosnál illatosabb teákat kóstolhattak. Igazi újdonság volt számukra Mecker Pali bácsi friss gyömbérteája.
Természetesen az egészséges élethez nem csak a tudatos táplálkozás, hanem a mozgás és az egészséges életmód vizuális megjelenítése is fontos. Ezért tanulóink plakátokkal díszítették a folyosót.
A délelőtt folyamán Némedi József mesterszakács, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke zöldségszobrászatával kápráztatta el a kíváncsi gyerekeket. Minden közreműködőnek köszönjük ezt a tartalmas és egészséges délelőttöt.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító


Őszi futóverseny

November 2-án rendeztük meg iskolánkban az őszi futóversenyt.
A kicsit hűvös idő ellenére minden tanulónk kivonult a Somogyi pályára. Rövid bemelegítés után a gyerekek évfolyamonként álltak a rajtvonalhoz. Külön versenyeztek a fiú és a lányok.
Az 1-2. osztályosok futották a legrövidebb távot, a körök száma aztán a felsőbb osztályokban egyre nőtt.
A verseny jó hangulatban zajlott, ezt a társak buzdítása is bizonyította. Mindenki igyekezett a legjobbat teljesíteni. Sokszor a célba éréskor csak 1-2 másodperc döntött.
A legeredményesebb tanulókat oklevéllel jutalmaztuk. (A helyezettek névsora megtalálható az iskola honlapján.)
Gratulálunk a győzteseknek!

Rné Balázs Mária

+ fotók

Hulladékgyűjtés

Iskolánk diákönkormányzata ebben a tanévben is meghirdette az őszi hulladékgyűjtést. Mivel örökös ökoiskola vagyunk, igyekszünk minél több olyan tevékenységet folytatni, ami a környezetünk és a természet védelmével jár.
Diákjainknak még a rossz idő sem jelentett akadályt. Október 15-én és október 16-án délután fáradhatatlanul és töretlen jókedvvel hordták a konténerbe a sok papírt.
Gratulálunk a győzteseknek és köszönjük minden osztálynak és a gyűjtésben részt vevő minden gyereknek a munkáját!

A következő eredmények születtek:
Alsó tagozat
1.helyezett : 4.a 498 kg
2.helyezett : 2.a 371kg
3.helyezett : 3.a 287 kg
Felső tagozat:
1.helyezett : 6.o. 1010 kg
2.helyezett : 5.b 408,5 kg
3.helyezett: 7.a 315 kg

Felsőpakony, 2015. nov. 4.

Rné Balázs Mária


Megemlékezés az iskolában a forradalomról

Mindig nehéz 1956 eseményeit érthetőbbé, közelibbé, egy ünnepséget élvezhetővé tenni tizenéves gyerekek számára.
Most saját fülemmel hallottam, mennyire tetszett még a negyedikeseknek is. Igényes, összehangolt, komoly munka áll mögötte. Számomra külön nagy élmény volt ezt a nyolcadik osztályt látni együtt mozogni. Éretten, ragyogóan, felszabadultan álltak előttünk: énekelte Gréta és Zsófi Koncz Zsuzsa számát, amelyben a Kárpátiék lánya disszidál Amerikába és csak látogatóba jön Magyarországra. Ebben a dalban minden benne van, felkavar és büszkévé tesz. Napokig a fülemben csengett a dallam, szemem előtt lebegett a Janocsek Zsófi hófehér és Jócsák Lilla fekete forgó alakja. Ahogy néztem őket, borsódzott a bőröm: Valahol egy lány …. és hívja őt a vörös palástos király. A lány kitart egy darabig, de aztán elbukik. Elbukik, de aztán példa mindenki számára a hősiessége.
Áldott légy Budapest,
gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben,
mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát
és halottaid nyomában biztos lábaddal indul a
szabadság.

Fehérvári Márta

+ fotók

Katolikus


A KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI MISERENDJE

A szentmisék időpontja adventben is megegyezik a vasárnapi miserenddel! Reggel 8 óra!

December 24. Csütörtök: Szenteste
Este 10 órakor „mise a szent éjszakán”
/Előtte fél 10-től az iskolások karácsonyi ünnepi műsora/

December 25. Péntek: KARÁCSONY, Jézus születésének ünnepe
Délelőtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

December 26. Szombat: Szent István első vértanú ünnepe
Délelőtt fél 12 órakor szentmise
/Előtte az óvodás gyermekek ünnepi műsora/

December 27. Vasárnap: Szent Család ünnepe
Reggel 8 órakor szentmise.

ÉV VÉGI ÉS ÚJÉVI MISEREND

December 31. Csütörtök: Este fél 5 órakor szentmise
Év végi hálaadás

2016. Január 1. Péntek: ÚJÉV Szűz Mária, Isten Anyja
Délelőtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

2015. Január 3.Vasárnap
Reggel 8 órakor szentmise

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Dr. Káposztássy Béla
plébános
és Munkatársai


Ünnep idején

Legfontosabb keresztény ünnepeink, így a Karácsony is konkrét helyen és időben végbement történeti eseményeket idéznek fel. Nem puszta mítoszok, amelyek mélyértelmű mesékben fogalmazzák meg szívünk legmélyebb vágyait, amint azt milliók örömére megteszik évről évre a hollywoodi karácsonyi családi mozik.
Egy réges-régi éjszakán Betlehem városában történt valami, aminek máig ható jelentősége van, ezért az akkori hétköznapi történés Krisztus követői számára ünneppé változott. Jézus születése egy nehéz és fárasztó hétköznap történése volt, amit azonban megjelenítő emlékezésünk fényességbe merülten idéz fel. A karácsonyi ünneplés már korántsem pusztán a fáradságos felszínre figyel, hanem a Megváltó elérkeztével ránk árasztott isteni élet örömét visszhangozza énekekben és imádságokban. Ebből pedig hívők milliói merítenek új értelmet és erőt életük soron következő hétköznapjaihoz. Sőt, valami lényegeset még azok a tömegek is találnak benne, akik már rég eltávolodtak a hitben való élettől.
Lényeges azonban, hogy megérkezzünk az ünnephez. Mi hogyan érkeztünk el idén a Karácsonyhoz? Hogyan használtuk fel az advent napjait? A külső előkészületekkel párhuzamosan készültünk-e belsőleg is? Kerestük-e annak lehetőségét, hogy a munkával és gondokkal teli napjaink megterhelő körforgását újra és újra megfékezze egy kis csend, imádság, a szeretteinkkel töltött együttlét vagy a felebaráti szeretet gyakorlása? Ha igen, jól tettük, hisz oktalanság lenne zaklatottan, készületlenül beesni az ünnepre. Oktalan dolog lenne üres lélekkel cserélgetni az ajándékokat, úgy, hogy a szívnek nincs mit ünnepelnie.
Szenteste közeledtével a hívők növekvő világossággal élik át, hogy életük egésze valamilyen titokzatos módon kapcsolatban áll azzal a réges-régi betlehemi születéssel. S az efelett érzett örömüket nem tarthatják meg maguknak, de még a bensőséges családi együttléttel sem elégedhetnek meg, hanem éjféli misére sietnek, hogy a közösségi ünneplésben tapasztalhassák meg az öröm túlcsordulását.
A hagyományosan díszített templombelső, a misére érkezők különleges hangulata, a megszokott dallamok, az együtténeklés varázsa, a tömjén illata, vagy az ministránsok fegyelmezett mozgása mind-mind az ünnepi történés részei.
Ha a magunk részéről mindent gondos szeretettel előkészítettünk, akkor nincs többé okunk idegeskedni, nyugodtan adjuk át magunkat az ünneplésnek. Hiszen amikor elérkezik az a bizonyos szentséges éj, valaki, nálunk sokkalta hatalmasabb, szelíden átveszi a dolgok irányítását. Valaki, aki isteni békével érkezett el ennek a világnak sötétségébe.

Káposztássy Béla


Ha itt lettél volna!

Búcsút intettünk a nyárnak, ősznek. Sok szép emlékkel gazdagodva. Október vége felé már a napsugár is kevesebb meleget áraszt. Október vége, november eleje emlékeztet bennünket az elmúlás, az emlékezés, a megdícsőülés, a szenvedés napjaira.
Mindenszentek ünnepe és Halottak napja közeledtével az emberek felekezetek, vallásoktól függetlenül keresik fel a temetőket, hogy tiszteletüket, fájdalmuk enyhülésé,t a szeretetük újra és újra bizonyítani akarását fejezzék ki hozzátartozóik, barátaik, ismerőseik sírjainál. Virággal, gyertyagyújtással, imádkozva vagy egyszerűen csak fejet hajtva megálljanak a sír mellett, - régen vagy mostanában indultak el a nagy útra a sírban lévők - független a gondolat. Sírok tövében állva az ember néha úgy érzi, hogy fagyottá vált az elhunytakkal a kapcsolat. Aztán mégis szárnyra kap az egykori élmény, a bensőséges kapcsolat, a szavak és amit mondani szeretne az ember,megreked szívében a fájdalom. A szív keserű szorítása vesz erőt.
A hit ajándékával, imádsággal nagyszerű lehetőségeket kaphatunk ezekben a napokban. Elhunyt szeretteinkre nem a búskomorság magunkra erőltetésével, vagy színpadias gyásszal kell emlékezni. Sokkal inkább imádsággal, könyörgéssel ahhoz az Istenhez, akiről az evangéliumokból tudjuk, hogy vállára emeli az eltévedt bárányait. Irgalmas, megbocsájtó Atyja szeretne lenni mindannyiunknak. Hiszen az Ő képmására vagyunk teremtve. Ezzel a hittel könyörögjünk elhunytjainkért, hálát adva földi életünkért. „Urunk, Istenünk, légy elhunyt szeretteink igaz atyja és jóságos bírája amikor eléd állnak a béke országának ítélet kapujában. Te tudod egyedül, hogy a mulandóságban aki segítségért kiált, Jézus Krisztus, a Te Szent Fiad felé nyújtja kezét, mint a Golgotán a mellette lévőnek, aki utolsó leheletével hozzá fohászkodott, azt mondta üdvözítő szavaival, hogy „Még ma velem leszel a paradicsomban”. Add meg Kegyes Istenünk, hogy elhunyt szeretteink is meghallják Szent Fiad áldott és irgalmas szózatát”!

November 15-én vasárnap évadzáró zarándoklatunk Szobra vezetett. Kedves - 24 évig tartó szolgálatából elhelyezett Hefler Gábor plébánosunkat - Gábor atyánkat látogattuk meg húsz felsőpakonyi és 50 gyáli zarándok társunkkal. Nagy szeretet fogadott bennünket. Gyönyörű templom, szép plébánia. Gábor atya hihetetlen temperamentumával, sok-sok tervéről beszélt. Kívánjuk, hogy minden terve valóra váljon. Örömünkre igazán jól érzi magát. Minden kedves vendéget szívesen, szeretettel vár. A rossz idő ellenére megmutatta Szob nevezetességeit.

Előttünk az év végi sok szép ünnep megszervezése, megélése. November 29. Advent első vasárnapja. Kívánok minden kedves olvasónak szeretet tejes készülődést, áldott ünnepeket.

Berencsi Gézáné egyháztanács világi elnök

+ fotók?

Református


Gyülekezeti kirándulás

Végre elérkezett a várva várt nap, a gyülekezeti kirándulás napja. 2015. október 24. napján fél 9 körüli időben a felsőpakonyi vasútállomáson gyülekeztek a Felsőpakonyi Református Egyházközség túrázni szerető gyülekezeti tagjai. Akkor a tájat még vastag köd borította, ami cseppet sem zavarta a gyermekekből, ifjakból és felnőttekből álló vidám, 12 fős csapatot. A Budapest felé közlekedő vonatra felszállva három ismerős is csatlakozott, így jött össze végül egy 15 fős társaság, melyben helyet kaptak katolikus és evangélikus hívők is. A negyed órás vonatút hamar eltelt és már le is szálltunk Pestszentimre vasútállomáson, ahonnan a túra részeként elsétáltunk a Péterhalmi erdőbe. Ahogy utunkat megkezdtük az erdő belseje felé vezető homokos úton, lassacskán kezdett a köd felszállni és gyönyörű, őszi napsütéses idő elébe néztünk. Hamarosan a kb. 11 km-es körtúránk kiindulópontjához, egy tisztásra értünk, ahol tűzrakó helyet, focipályát és pingpongasztalokat találtunk. Innen a sárga körjelzést kellett követnünk, amely rávezetett az erdei tornapályára, melynek egyes állomáshelyeit szívesen kipróbálta a lelkes társaság. A táv felénél megváltozott a jelzés, innentől piros kör jelét kellett követnünk. Útközben, mialatt gyönyörködtük az ősz színeiben pompázó erdőben, lehetőségünk adódott beszélgetni olyan dolgokról is, amire a mindennapi rohanásban nem mindig nyílik alkalom. Az utunk vége felé közeledve a gyermekek egyre gyakrabban énekelték az általuk útközben költött „szalonna dalt”, célozva ezzel arra, hogy már ideje lenne a szalonnasütésnek. Így amikor visszatértünk túránk kiindulópontjára a tisztásra, a gyermekek, ifjak és felnőttek nagy lelkesedéssel kezdtek a tűzifagyűjtéshez és a tűzgyújtáshoz. Jól esett a túra után a tűz mellett leülve megpihenni, miközben mindenki forgatta a nyársakra felszúrt szalonnát, virslit és vöröshagymát. Miután megpihentünk egy kicsit és mindenki jóllakott, kihasználva a szép időt és a jó társaságot, a csapat nagy része focizni kezdett, de akadtak, akik tollasoztak és pingpongoztak, kinek-kinek a kedve szerint. Így töltöttük verőfényes napsütésben ezt a csodálatos őszi délutánt és szomorúan vettük tudomásul, hogy lassan haza kell indulnunk Felsőpakonyba. A túra végén egy közös imádsággal és énekléssel köszöntük meg az együtt töltött szép és emlékezetes napot. Remélem, jövőre újra találkozunk!

Dr. Kovács Éva gyülekezeti tag

+2 fotó

Komolyzenei koncert plakátja.


Karácsonyi ünneprend a református gyülekezetben:

December 17. csütörtök 18 óra, Gyülekezeti terem: Úrvacsorai előkészítő istentisztelet.
December 20. vasárnap 10 óra, Templom: Műsoros családi karácsonyi istentisztelet.
December 24. csütörtök 16 óra, Templom: Karácsony Szenteste istentisztelet.
December 25. péntek 10 óra, Templom: Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. szombat 10 óra, Templom: Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással.

A műsoros családi karácsonytdecember 20-án, advent 4. vasárnapján 10 órakor a református templomban tartjuk, ahova várjuk a hittanos gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket, gyülekezeti tagjainkat és minden kedves érdeklődőt! Az ifisek, az általános iskolai hittanos gyermekek műsorral készülnek erre az alkalomra, és szerepelnek ovis gyermekek is. A gyermekek az alkalom végén a gyülekezettől ajándékcsomagot kapnak!

Óévi utolsó és újévi első alkalmaink:

2015. december 31. csütörtök 15 óra, Templom: Óévzáró istentisztelet gyülekezeti jelentéssel.
2016. január 1. péntek 15 óra, Templom: Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással.

Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
A Presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor


Evangelizációs hét

Az idei evangélizációs hetünk jól indult, már kezdés előtt a templom előtti területen szépen sorakoztak az autók, amely egész hétre jellemző volt.

Vendég lelkészünk Tariska Zoltán, nyugalmazott lelkipásztor volt a hét minden napján. Az egész hetet átölelő téma Zákeus története volt, aki vámszedőként hatalmas vagyonra tett szert úgy, hogy mások verejtékes munkáját megadóztatta. Miért jut eszébe hirtelen egy vámosnak, hogy szemtől szembe lássa Jézust? Miért szalad ki hirtelen a házából, hagyja ott egy teljességgel érthetetlen pillanatban az üzletét, a vagyonát, a kincseskamráját, a terített asztalát? Valami hajtja őt: „Okvetlenül látnom kell Jézust. Nem csak messziről, mint egy fölvonuláson, vagy egy színházban. Szemtől szembe kell látnom. Nem vagyok méltó rá, hogy a hajlékomba jöjjön, ilyen esztelen vakmerőséget álmodni sem mernék, de ami a látását illeti: látnom kell, lehetetlen, hogy ne lássam, egész életem azon függ, hogy lássam. Szemtől szembe. Hogy belenézzen a szemembe, és én az övébe.” Ezért felmászott egy fügefára, hogy jobban lássa Jézust, mivel pici, apró termetű ember volt. Zákeus pedig ült a fügefa tetején, és figyelte Jézus közeledését. Amikor Jézus a fához ért, így szólt: „Zákeus, szállj le hamar, ma a te házadban kell megszállnom.” Így is lett. A Bibliában is találunk rá utalást, miért egy nem igaz emberhez ment be Jézus. Egészséges embert nem kell gyógyítani!!! A történet napjainkban is időszerű mondanivalója elgondolkodtató.

Tariska Zoltán lelkipásztor kellemes orgánumú, ízes beszédű előadó, aki saját élettörténeteivel gazdagította az igehirdetéseket, így a hitben járók és a hittel ismerkedők számára is érthetőek és rendkívül élvezhetőek voltak az esték. Vendég lelkészünk Fóton él, és lakhelyén is hirdeti az Igét, de az ország számos pontjára kap meghívást. Könyvet is irt, amelyben a történeteket az életéből merítette. A hét szeretetvendégséggel zárult, a hálás hallgatóság tucatnyi édes és sós süteménnyel kedveskedett.

A gyülekezeti terem olyannyira megtelt, hogy csak felváltva tudtuk az asztalokat megközelíteni. Szép, tartalmas, lelkiekben gazdag hetet zártunk a vasárnapi istentisztelettel, melyet lelkipásztorunk Vizi János tartott.

Kiss Tünde, gyülekezeti tag

+2 fotó

Az Úr csodásan működik

EVANGELIZÁCIÓ A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

„Azért jött Jézus, hogy megkeressen,
A kárhozattól megmentsen engem,
Hogy megragadjon áldott kezével,
S üdvösség útjára vezessen el…”
– csendült fel az így kezdődő Jézusról szóló gyönyörű ének a református templomban október 5.-től 9.-ig minden este. Ez a hét ugyanis evangelizációs hét volt gyülekezetünkben. Isten igéjét Tariska Zoltán nyugalmazott lelkipásztor hirdette estéről estére. Lukács evangéliumának 19. részéből olvasta fel az első tíz verset minden alkalomkor. A fővámszedő Zákeus Jézussal való találkozása van leírva ebben a történetben.

Zákeus megyei vámparancsnok. Gondolhatnánk, mindene megvan, amire embernek szüksége lehet. Ámde mégsem, sok pénzének az ára: a lelke. A lelki tisztaság az, amiben hiányt szenved. Hall Jézusról, a Benne élő szeretetről, s találkozni szeretne Vele, hogy megkapja Tőle azt, amit emberektől nem tud megkapni: az örökké való szeretetet, a feloldozást. Felmászik a fára, hogy meg ne lássák. Fél. A bűn a félelem forrása. Isten elől azonban elbújni nem lehet. Jézus megszólítja: ”… hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.” (Lukács 19, 5.) Örömmel látja vendégül Jézust. Beismeri bűnét, megszabadul a jogtalanul szerzett javaktól, így nyer üdvösséget.

Ebből a történetből vonta le a lelkész a ránk vonatkozó következtetéseket, hangsúlyozva, hogy az igehirdető nem más, mint a Jézus szavát közvetítő hangszer. Egyszerűen, a hétköznapi életből vett példák által világított rá, hogy az élet vámszedői vagyunk mindnyájan. Sokszor Isten nélkül akarunk elérni dolgokat, nem is vesszük észre, hogy bűnbe keveredünk, és rajtunk is eluralkodik a félelem, amelyből sem gyógyszer, sem alkohol nem gyógyít ki. Egyetlen lehetséges megoldás létezik: meg kell szabadulni a félelem okától, a bűntől. Isten örökkévaló szeretete erről is gondoskodott. Ide küldte Krisztust, aki felvitte a bűnt a keresztre. Bűntelenül, ártatlanul adta az életét váltságdíjul a mi vétkeinkért. Aki Jézusé, annak megtartott élete van, azt nem hagyja elveszni. Ő a mi jó Pásztorunk, aki életét adja juhaiért és megvédi őket. „Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lukács19, 10.) Jézus Istentől való életet hozott Zákeusnak és nekünk is. Ezért mi hálával tartozunk Teremtőnknek. Dicsőítsük Őt imádságban, énekekben, olvassuk az Igét, hogy legyen állandó kapcsolatunk az Úrral!
IDŐSEK NAPJA

Gyülekezetünkben is méltattuk szépkorú testvéreinket az idősek napja alkalmából. Vizi János lelkipásztor prédikációjában hangsúlyozta, milyen különös gondot visel az Úr a gyengékre, az erőtlenekre. „Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki…” (Ésaiás 42.3.). Arra intett, hogy az öregséget Isten iránti hálával és bizalommal kell megélni.

Ezután ünnepi verses-zenés köszöntő következett, melyet Szabó Magdolna gondnok helyettes állított össze. Versekkel kedveskedtek az ünnepelteknek Füzi Györgyné, Fülöp Gyula, Kalas Béláné, Kádár Rozália, Szabó Magdolna, Szakács József, Viziné Surányi Erika. Tirpák Péterné, Fülöp Réka és Vizi Gréta Hajnal pedig csodálatos zenei darabokkal örvendeztették meg gyülekezetünk idős tagjait.

A gyülekezet nevében Kádár Rozália szólt kortársaihoz. Kiemelte: arany és ezüst lehetne a szépkorúak ünnepi jelvénye. Aranyból van a szívük, és csillogó ezüst gyönyörű ősz hajuk. Korukra való tekintet nélkül valamennyien fontosak ők családjuknak, környezetüknek, de ha véletlenül mégsem, Istennek bizonyosan azok. Tegyék magukat hasznossá ott, ahol tudják. Az eddiginél is többet, gyakrabban, mélyebben imádkozzanak, nemcsak magukért, hanem másokért is. Napi szinten táplálják lelküket Isten Igéjével. Olvassák rendszeresen a Bibliát, hogy legyen állandó kapcsolatuk Teremtő Atyánkkal. Találjanak alkalmakat arra, hogy minél gyakrabban elmondhassák, mit tett értük Jézus.

Az ünnepség beszélgetéssel, teázgatással ért véget. Nagyon elgondolkodtató volt az egyik kedves testvérünk megjegyzése: „De jó lett volna az itt elhangzottakat hallani azoknak, akik nem voltak jelen, nagy szükségük lenne rá.” És ő pontosan tudta, kikre gondol. Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy van gyülekezetünk, van egy lelki családunk, van Jézus Krisztusunk!
Kádár Rozália


Könyvtár


Foglalkozás a közházban

A Pöttöm tornáról

A Pöttöm torna egy speciálisan 1-3 éves gyermekek számára összeállított mozgásanyag, melyet dalokra, mondókákra végzünk a gyerekekkel. A foglalkozáson játékosan tanulhatják meg az alapgyakorlatok nevét és végrehajtását, amelyek dalokhoz, mondókákhoz kötöttek. A játék segíti a mozgásfejlődést, a gondolkodást, bővíti a gyerekek ismeret anyagát. A speciális tornaszerek használata elősegíti e korosztály számára oly fontos képességek fejlődését mint a koordinációs képesség, egyensúlyozás, valamint a térérzékelést. A közös játék során alakulnak ki a viselkedés formái, fejlődik a szocializáció.
Ez a közösség az első lépés a társaikkal való kapcsolatteremtés fejlesztésére. Azok a gyerekek akik csoportos foglalkozásokon részt vesznek, később könnyebben illeszkednek be az óvodai közösségbe, és társaikkal, óvónőikkel könnyebben alakítanak ki kapcsolatot.

Ecsődi Beatrix

Tenci Jóga

Várlak, ha mozogni szeretnél, rendkívül sok stressz ér életed folyamán, javítani szeretnél az egészségi állapotodon, szívesen tartoznál egy vidám társasághoz. Ha kérdésed lenne, eljönnél, megtalálsz ezen a számon:
06 20 399 7832 vagy ezen az e-mail címen: b.tenci@gmail.com

Fejérné Brezán Terézia

Hip-Hop

A XXI. század első évében alakult meg a Jamland Hip-Hop Tánciskola! Két fiatal ember fejéből pattant ki az ötlet, hogy létrehozzanak egy emberközpontú tánciskolát, ahol nem a pénz, az üzlet van előtérben, hanem a tánc, a mozgás szeretete és az emberi kapcsolatok. Ebben a felgyorsult, rohanó világban sajnos egyre kevesebb szerepet kap a mozgás. A mai gyerekek, fiatalok sokkal jobban élvezik a virtuális világ adta lehetőségeket. Viszont ha kizárólag a táncot nézzük, azon belül a Hip-Hop, az egyik legkedveltebb és legdivatosabb stílus amit keresnek.
Élettani hatásaikén felsorolható, hogy növeli a tüdőkapacitást, javítja a keringést. Lassítja a csontrendszer rendellenes elváltozásait, rugalmassá, hajlékonnyá teszi az ízületeket. Fejleszti a koordinációs készséget, az egyensúlyérzetet ezáltal a testtartást. Csökkenti a stresszt és a depressziót, megszűnteti az álmatlanságot, növeli az erőnlétet. Bátrabban teremtünk kapcsolatokat, növeli az önbizalmat.
Az órák nyílt jellegűek, bármikor be lehet jönni megnézni, hogyan zajlik egy óra, sőt ki is lehet próbálni minden hétfőn és kedden délután 4 órától a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.

Ceglédi Krisztina

folytatás következik…


Új könyvtári szerzeményeink

Felnőtt szórakoztató és szépirodalom

Czeizel Endre : Két életem, egy halálom
Smith : A folyó istene
Christie : A Listerdale-rejtély
Steel : A tékozló fiú
King : Újjászületés; A setét torony
Popovics Tamás : Csavargó élet
Von Arnim : Elvarázsolt április
Fejős Éva : Mert nekünk szeretnünk kell egymást
Gergely Ágnes : Oklahoma ezüstje
Kertész Imre : A végső kocsma
Lee : Emily & Einstein
Binchy : Esős és csillagos éjszakák
Cahn : A hírnök
Ifjúsági rádiójáték:Időfutár 2. : A királynő palástja; Időfutár 3. : A próbák palotája

Felnőtt szakirodalom

Pojják Klára : Válogatott magyar felvételi feladatok
Balogh Erika : Válogatott matematikai felvételi
Bopp : A magas vérnyomás csökkentése
Széchenyi Kinga : Megbélyegzettek
Franklin : A böjt
Helga Vollmer : Cukorbeteg a gyermekem
Kádár Annamária : Mesepszichológia

Ifjúsági szépirodalom

Durell : Családom és egyéb állatfajták
Kinney : Egy ropi naplója 3.: az utolsó szalma
Nógrádi Gábor : Gyerekrablás a Palánk utcában
Saint-Exupéry: A kis herceg
Teller : Semmi
Russel : Egy zizi naplója: Buli van!

Ifjúsági szakirodalom

Baur: A bolygók és az űrutazás
Ganeri : A Föld 30 másodpercben
Dix : Gyere velünk a tanyára!
Paxmann : Kutyák
Bondarenko : Ma elmegyünk a gyerekorvoshoz!
Übelacker : A Nap
Crummenerl : Természeti katasztrófák
Köthe : Vulkánok
Harris : Egy földrengés története

Mese

Vadadi Adrienn : Alma utca 22.; Leszel a barátom?; Maja barátokra lel; Örökké óvodás maradok! ;
Anya és én
Apa és én
A kicsi dió és más mesék
Berg Judit : Tündérnaptár; Rumini a fényvizeken; Rumini Ferrit-szigeten; Hisztimesék
Kiefmann : A dinóbarlang titka
Stilton : Majd adok én neked karatét!
Bálint Ágnes : Tündér a vonaton; Kukori és Kotkoda; Bálint A szitakötők szigetén
Janikovszky Éva : Kire ütött a gyerek?; Már iskolás vagyok
Bartos Éva : Bogyó és Babóca buborékot fúj


Civil


Tűzoltóautó felújításához keres támogatókat a FEGY

A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete 2008-tól a tűzoltási feladatkört is hivatalosan felvállalta és önerőből vásárolt egy fecskendős autót. Ennek segítségével Gyál és környéke lakossága és értékeinek megóvása érdekében 24 órás készenléti szolgálatot tartunk fent ezen tevékenységre is. A Fővárosi Katasztrófavédelem a Felsőpakonyon felmerülő káresemények felszámolásánál, már elsődlegesen számít csapatunkra sőt az elmúlt hónapokban már a főváros területén is nyújtottunk önállóan segítséget nagyobb viharkárok és tűzesetek felszámolásánál. Ezen tevékenységeknek köszönhetően az OKF a Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság javaslatára, tevékenységünk magasabb szintre emeléséért és a hatékonyabb beavatkozás érdekében három leselejtezett autót ajándékozott nekünk. Az autók a fővárosban teljesítettek szolgálatot. A két IFA tömlőszállítóként, a STEYER 4000 literes víztartállyal és 400 literes habtartállyal 300 literes/perces szivattyúval felszerelt gépjárműfecskendőként szolgált.

Egyesületünk minden évben megkapja az önkormányzattól a működésükhöz szükséges támogatást melyet ezúton is köszönünk, az autók rendbetételéhez azonban komoly ráfordítások szükségesek, melyek meghaladják az egyesület anyagi lehetőségeit, ezért magánszemélyek és cégek támogatását kérjük, amiről egyesületünk természetesen támogatási igazolást tud adni. Az autók beüzemeltetésére megközelítőleg 1.500.000 Ft-ra lenne szükség, de szívesen fogadunk a járművek felszereléséhez szükséges tárgyi eszközöket is. Ezen összeg meglétével az autókat fővárosi szintű beavatkozó gépjárműfecskendőként használhatnánk Gyál és környéke védelmére. Ha további információra lenne szüksége, hívjon a 06-20/938-6368-as telefonszámon. Bankszámlaszámunk: xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx

Kalmár Róbert
a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke

+ fotó

Megalakult a nagycsaládosok egyesülete Felsőpakonyon

A család örök érték! Tartozz közénk, szeretettel várunk!

Örömteli eseményre került sor november 25-én, szerdán este a Herman Ottó Általános Iskolában. 19 Felsőpakonyon élő család megalakított a helyi nagycsaládos egyesületet.

Nagy Jánosnak, Felsőpakony polgármesterének kezdeményezésre jött össze a szépszámú érdeklődő az egyesület megalapításának szándékával. Nagy János így invitálta meghívó levelében a nagycsaládos felsőpakonyaikat: „Számomra, Felsőpakony polgármestereként, nem csak a nagyközségünk gyarapodása a fontos, hanem az is, hogy az itt élők is gyarapodhassanak, javuljon mindannyiunk életminősége. Kiemelten fontosak számomra azok a családok, ahol a magyar átlagnál több a gyermek, ahol igazi nagycsalád él együtt. Célom, hogy a nagycsaládosok számára minél több örömteli pillanatot szerezhessünk, minél több támogatást tudjunk nyújtani önöknek is.”

Nagy János az alakuló ülésen megjelenteknek elmondta: „az egyik legfontosabb szervezet, amely segíthet, akár a mindennapokban is, például jelentős költségmegtakarítással, az a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Ennek korábban működött Felsőpakonyon helyi szervezete, de a leginkább a családokat sújtó gazdasági válság idején, 2008 után, a működése gyakorlatilag megszűnt.

A 2010 óta hivatalban lévő Orbán-kormány kiemelten fontosnak tartja a több gyermeket nevelő családok támogatását, csakúgy, mint az általam 2014 óta vezetett Felsőpakonyi Önkormányzat. Ezért, egyeztetve a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetésével, úgy döntöttünk, hogy támogatjuk a helyi nagycsaládos egyesület újjászervezését. Önkormányzatunk pedig a szerény lehetőségeiből is pénzügyi forrást biztosít az alakuló egyesület számára, hogy segítse az újrakezdést – mondta nagyközségünk polgármestere.

A NOE régiós vezetőségének két tagja is megtisztelte jelenlétével az alakuló ülést, akik ismertették az egyesület céljait, feladatait, valamint az egyesületi tagság előnyeit.

Ezt követően a 19 jelenlévő felsőpakonyi nagycsaládos egyhangúlag úgy döntött, hogy megalapítja az új egyesületet.
Nagy János polgármester javaslatára Oláh Istvánnét elnöknek, Böőr Károlyt titkárnak, Sultisz Miklóst pedig vezetőségi tagnak választották meg. Pénztáros Molnár Péter lett. A törvényes előírásoknak megfelelően, meg kellett választani az Ellenőrző Bizottságot is, amelynek Klacskó Anikó, Rapné Kiss Andrea és Papp Norbert lettek a tagjai.

A jogi bejegyzést követően hivatalosan is létrejön az egyesület, amely a tagjai számára jelentős kedvezményeket, előnyöket tud biztosítani. Kedvezményes vásárlási lehetőségek, pályázati esélyek nyílnak meg, amelyek minden bizonnyal anyagi segítséget is jelentek a több gyermeket nevelő családok számára.
A Nagycsaládos Egyesület tagja lehet minden olyan család, amely legalább három gyermeket nevel. Pártoló tagok pedig azok lehetnek, akik egyetértenek az egyesület céljaival, munkáját és működését segíteni, támogatni akarják, vagy részt kívánnak venni az egyesület életében.

Aki nem tudott eljönni az egyesület alakuló ülésére, de érdeklődik a szervezet iránt, az keresse Oláh Istvánné Ica nénit, a 06-20-568-2444-es mobilszámon, illetve a geriilona01@freemail.hu e-mail címen.

**+1 fotó**

Néhány gondolat a jótékonysági ÖTYE bálról

Az idén ősszel is megrendezésre került a Jótékonysági Ötye bál. Melynek bevételével ismét a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános iskolát támogatjuk. Számunkra a felkészülés és előkészültek már hetekkel, a bált megelőzően elkezdődnek. Időt és energiát nem kímélve zajlanak a próbák és gyakorlások. A bált megelőző pénteken berendezzük és díszítjük a tornaterem. Majd szombaton a vendégek fogadásával, és a programok zavartalan lebonyolításával folytatódik, maga a bál. Végül vasárnap az elpakolással, és visszarendezéssel zárul, a számunkra három napos rendezvény. Rendívül jól összeszokott csapat munka eredménye, a bál sikeressége.

Köszönjük a résztvevőknek, a támogatásokat és a bíztató szavakat.

A nyár folyamán, szintén a Kakasokkal karöltve, volt alkalmunk Erdélyben, Kibéden is egy hasonló, jótékonysági rendezvénnyel támogatnunk az ott élő gyerekeket. Ezúton is köszönjük Barta Ildikó családjának a vendégszeretetet. Felejthetetlen élményekben volt részünk.

ÖTYÉK

+1 fotó

Darumadár Nyugdíjas klub október-novemberi beszámolója

Október 6-án az Aradi Vértanúk napján rendezett megemlékezésen sok klubtagunk volt. Október 8-án a klubfoglalkozás elmaradt, operett bérleteseink a Mágnás Miska című operettet tekintették meg. Az előadás élvezetes, szép volt, viszont az odaút kalandozással, városnézéssel kavarodva, de sikeresen zajlott. Október 13-án 34 fő Tiszakécskén volt fürdeni, kényelmesen elfértek a buszban, (sajnos nem volt teli a járat) a fürdőt is élvezték és feltöltődve (a pékségben is) jöttek haza. Október 15-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubgyűlés. Lőrentei Erzsike klubvezetőnk ismertette a programokat, értékelte a tagokkal az operettszínházi élményt. Somogyi Gyuláné Terikénk kedves meglepetéssel szolgált, mivel pont ezen a napon volt a névnapja. A klubban „egyedüli” Tecánk ,(kreativitásának köszönhetően) mindig új és újabb sütikkel lepi meg a tagságot. Volt fincsi kontyalávaló, amit férje Gyula prezentált, sokféle üdítő, borocska és kétféle sós pogi (frissen sütve), krémes, piskótás, stb. A tagság nagyon el volt kényeztetve. Névnapi verseket az ünnepeltnek Füziné Esztike és Lőrentei Erzsike mondott. Október 22-én 17 órakor a klubfoglalkozás elmaradt, viszont sokan vettek részt a helyi megemlékezésen, ahol Nagy János polgármesterünk szép, lényegre törő beszédet mondott. Klubunk nevében Ujjné Piroska és Somogyi Gyula a hősök emlékművénél elhelyezték a kegyelet virágait. Október 29-én klubfoglalkozásunk ismét elmaradt, hogy mindenki - akinek az országban többfelé, illetve messze vannak elhunyt szerettei - nyugodtan vigyen virágokat és gyújtson gyertyákat a számára kedves sírokon. Délelőtt azonban a Turay Ida színházbérletesek a Haller utcai művelődési házban „Nótázó színészek” címmel szép műsort láthattak.
November 5-én 15 órakor vezetőségi ülés volt, ahol a novemberi programokat és a teendőket beszéltük meg. 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap. A tagsággal is ismertette Lőrentei Erzsike vezetőnk a novemberi eseményeket. Jankó Imre tagtársunk névnapja alkalmából (ami pont erre a napra esett) fincsi csípős vízzel, borocskával koccintottunk és még megvendégeltek bennünket üdítőkkel, valamint kedves felesége, Aranka által sütött omlós almás pitével és sós-sajtosrudakkal. Füziné Erzsike gyönyörű kedves névnapi verssel tisztelte meg az ünnepeltet! November 12-én énekkari próba és klub. Ott az előző hét eseményeit beszélte meg a tagsággal vezetőnk Lőrentei Erzsike. Jutott idő a délelőtt a Turay Ida Színházban látott „Mikszáth házasságai” című darab megbeszélésére is. Két tagtársunk (Virágné és Alföldiné) Siófokról szép képeslapot küldött, ahol jól kipihenték magukat az Erzsébet program keretében. November 15-én az Operabérletesek „Tosca” című előadásban gyönyörködhettek.
Igaz felkészültünk már az őszre, de nagyon jólesett az egyhetes fagy után, hogy visszatért a kellemes „tavasz” 15-18-20 C° hőmérséklettel. Ne bízzuk el magunkat, öltözzünk rétegesen, vigyázzunk, ne fázzon meg senki, mert a gyógyszerek sokba kerülnek, inkább fogyasszunk minél több gyümölcsöt, tele vitaminokkal!

Kovácsné Németh Ilona


ADVENTRE VÁRVA

Készülődik már a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület is, hogy díszbe öltöztethesse a szívét.
Elrohant egy év, s megint itt állunk a Karácsony kapujában. Sok mindent tudhatunk magunk mögött, ám sok csalódást is.
Itt az ideje, hogy lezárjuk a meg nem történt események sorozatát (sikertelen pályázati lehetőség, törölt rendezvény, elmaradt bevételek) és arra koncentrálunk, ami mindenki számára az örömet jelentheti!
Készülődjünk!
Tavaly már újrakezdtük a Község Karácsonyfájának felállítását, Betlehemmel, Szeretet-vendégséggel az Adventi-vásár mellé, s úgy illik, hogy ez megismétlődjön! Sőt! Úgy járja, hogy még örömtelibb, még gazdagabb, még szívmelengetőbb legyen! Hogy a Mindenki Karácsonyfája valóban mindenkihez szóljon!
December 12-én, a Petőfi téren kigyúló Betlehemi Csillag sugarai minden szívet átmelegítsenek!
Felsőpakony minden csemetéjének és minden kedves itt lakónak Angyal hirdesse: a szeretet győz! A világban uralkodó minden rossznak ellenére! A szívekben és az agyakban lakó jóság előhívható, csak akarni kell, csak tenni kell érte! Mindenki csak egy kicsit, csak annyit, amennyi tőle telhető, annyit, ami porszemként tőlünk elvárható! És a világ jobb lesz, Isten segítségével. Értük kell, hogy jobb legyen! Rajtunk is múlik.
Csupán egyet kérünk! Vegyenek részt benne! Jöjjenek el! Segíteni, díszíteni, énekelni, vendégül látni, ajándékozni, egymásnak örülni, egymást szeretni!
Mutassuk meg a szívünket egymásnak, és adjunk hálát Istennek, hogy elküldte nekünk az örök élet reményét! Higgyük, hogy a Gyermekben gyermekei lehetünk!

Durkó Éva

+1 fotó


99 A BŰVÖS SZÁM

A mesékben a 33 és a 77 után olyan varázslatokkal teljes, hogy az minden emberi képzeletet fölülmúl. Emberi mércével mérve nem lehet más, mint Isten Kegyelme! Ezért érezhetjük mi földi halandók: Kocsis Imréné, született Tóth Ilona, aki belépett kilencvenkilencedik évébe, a Jóisten kegyeltje.

Háta mögött ott sorakozik a huszadik század maga, összes bajával, szépségével, nagyságával és galádságával. Emlékezetében egy évszázadot őriz, amely hol előtűnik, hol végleg homályba vész. Ő maga élő mementó. Családanyjaként öt gyermeknek, tíz unokának, kilenc dédunokának olyan példát mutat nekünk, amiről az elkényelmesedő huszadik - huszonegyedik század elfelejtkezett! Arról az egyszerű igazságról, hogy mindennek alapja a család. Az a család, ahol a szeretet a kovász és az összetartó erő, ami egy nemzet fennmaradásának és jövőjének lényege.

Egyszerű polgári családba született 1917-ben Fehérgyarmaton, ahol már 3 évesen elveszítette édesanyját és 9 évesen végleg árva maradt, hogy Tarpán élő testvérei, majd később, Gyálon tiszttartó keresztszülei neveljék fel. Itt ismerkedhetett meg 18 évesen Kocsis Imrével, akihez 1938-ban feleségül is ment, s Felsőpakonyon folytatta tovább az életét a Kocsis szülőknél, akik a Sári Kocsmát vezették (ma „Jóbarátok” néven ismerjük!) a Kőrösi út mentén.

Megkapva a rájuk eső szülői földterületet szorgalmasan gazdálkodtak, felépítették saját tanyájukat, és amint az akkoriban lenni szokott: szépen gyarapodott a család létszámban is. Sorban jöttek a gyerekek. 1939-ben Béla, aztán Imre és utánuk a lányok: Angéla, Ilona, Marika. Nem, akkoriban nem várták meg, hogy előbb fürdőszobás, emeletes házuk legyen külön hálószobákkal, tökéletes felszereléssel és minden földi jóval, hanem elfogadva Isten ajándékait, szépen, lassan sorjában megteremtették mindazt, amire egy igazi családnak szüksége van. Természetes volt, hogy Ilonka néninek a gyermekek közt telt az élete úgy, hogy a házimunka mellett (ahol nem volt mosógép és porszívó, sőt sokáig villany sem!) férjével együtt dolgozott a földeken, gondozta a háziállatokat, s a terített asztalra minden nap friss étel került! Mindezt mosolyogva, pacsirtaként énekelve, szerető szavakkal kihímezve! Nem véletlen, hogy gyermekei majd unokái és dédunokái a mai napig akkora szeretettel, gyöngédséggel, figyelemmel veszik körül!

Ő az élő példa, hogy a rengeteg munka mellett, ami apró termetére, törékeny vállára nehezedett, a jó szív és végtelen szeretet mekkora erő! Soha nem a panaszról szólt az élete, minden perce a gyermekekért telt, és mindig a gondok megoldása vezette őt!

Cseperedő gyerekeik mindegyike jó tanuló volt a tanyai iskolában, miközben koruknak megfelelően segítettek a szüleiknek otthon! Akkortájt a major kastélyában kialakított kultúrházban versenyre keltek a telepi iskola diákjaival, ünnepi alkalmakkor versekkel, énekekkel mutatva be, mennyire figyelnek rájuk a szülők s tanítóik! Bár a hatvanas évek közepén beköltöztek a vasúttal szemben megépített új, telepi házukba, a gazdálkodást továbbra sem hagyták abba. Ez biztosította, hogy minden gyermeküket taníttatták, s kenyeret adtak a kezükbe.

Nagy megrázkódtatás volt Ilonka néninek 1956-ban, hogy Béla fia Bécsbe disszidált kalandvágyától vezetve, de nem törte meg. Sőt, gyakran látogatta legnagyobb fiát 1971-ig, amíg a politika enyhülésének következtében ő is haza nem látogathatott! A kis bécsi unokák nyaranta itt töltötték a vakációt a nagymama gondoskodó figyelmében és Imre bácsi halála után is így volt ez továbbra is. Mindig csak adott és adott, egész lénye ebből állt! A gyerekek házasságával növekvő családban az unokák, sőt dédunokák részesei lehettek ennek az áradó anyai – nagyanyai szeretetnek.

Mostanság, amikor pirinyó termetén mégiscsak úrrá lett a betegség, az egész család érte él. Mellettük ott van őrzőangyalként Németh Ilma doktornő is, aki kezdetektől vigyázza egészségét, megfigyelés alatt tartja, kezeli, bíztatja, orvosdoktori tudását alázattal és szeretettel bocsájtja ennek a páratlanul értékes kis asszonynak a rendelkezésére. Nélküle s az ügyeleti biztonság, a kórházi ellátás embersége nélkül talán már elvesztették volna! Akire 24 órás ügyeletben vigyáz itthon mindenki, aki csak teheti! Hogy aprócska kezét fogva még sokáig köztük lehessen! Hogy arcára puszit lehelve szeretgethessék, ápolgathassák! Hogy visszaadhassanak neki minél többet, minél tovább abból, amit tőle kaptak, aminél nincs nagyobb kincs e földi életben: a szeretetből!

A család szerető szavai nyomán lejegyezte: Durkó Éva

+ fotók

FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

Büszkék vagyunk polgárőrségünk ifjú tagjaira, akik mind a Tökfesztiválon, mind az 1956-os megemlékezésen, és Mindenszentekkor is, „jelesre vizsgáztak” szorgalomból, segítőkészségből.
Nekik is és minden szolgálatot teljesítő tagunknak köszönjük munkájukat!

Köszönjük a lakosság kedves visszajelzéseit, mely megerősít minket hatékony működésünkről, továbbá hálásak vagyunk az ADÓ 1%-os felajánlásokból érkezett anyagi segítségért!

Közúti ellenőrzések:
A hatóság részéről fokozott ellenőrzésre kell számítani, idén is késő ősszel indul, a „Látni és látszani”program, hisz a tél beköszöntével romlanak a látási viszonyok, hamarabb sötétedik, gyakrabban fordul elő köd, csapadék, ezért ilyenkor kiemelten fontos a láthatóság az utakon.
Figyeljünk oda a gépjárművek, kerékpárok világításának használatára, láthatósági mellény viselésére, valamint a jogosítványban előírt szemüveg viselésére.

Internet biztonságos használata:
A közösségi oldalak használata, szinte beleolvad mindennapi életünkbe, de veszélyeket is hordoz magában. Bűnözők tájékozódhatnak, a profilképről, vagy posztolt képről és bejegyzések tartalmából arra vonatkozóan, hogy a lakásokban milyen értékek találhatóak, ki hol tölti a hétvégét, vagy szabadságát, mely lakások maradnak lakó nélkül.
Sajnos információt kaphatnak a betörők arról, hogy mikor és hova érdemes „ellátogatniuk”. A közösségi média oldalakat is kellő óvatossággal kezeljük, figyeljünk oda a gyermekeink által megosztottakra is!
A kiberbűnözőknek minden internetet használó ki van téve, érdemes a megfelelő védelemmel ellátni számítógépünket. Legfontosabb, hogy adatainkat, jelszavainkat, pin kódjainkat ne szolgáltassuk ki semmilyen megkeresésre sem.

Bankok, közüzemi cégek nevével is visszaélhetnek telefonon vagy személyesen felkereső csalók. Ne higgyünk a behízelgő modornak, jól szituált megjelenésnek! Bármilyen adatunkra kíváncsi egy idegen, előbb ellenőrizzük le, hogy valóban az általa elmondott cég megbízottja-e, ha ez nem lehetséges, ne adjuk ki a kért információt!

Minden bejelentést, észrevételt köszönünk.
Telefonszámunk: 06/20-382-90-11

Köszönünk minden segítséget, támogatást.
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

+ fotókKöztünk élnek

FELSŐPAKONYI ÉRTÉKTEREMTŐK

KOLLÁR BEATRIX, a boszorkányos írónő
Szeretem a könyveket. Száz és százat olvastam már, mindenféle témát körülölelve, és most mégis szeretnék kiemelni közülük egyet.
Ez nem más, mint Kollár Beatrix legutóbbi műve: a Néma érintés. Ez a könyv fantasztikus! Olyannyira magával ragadott, hogy egyszerűen nem tudtam letenni. Az első betűtől az utolsóig lekötött. Minden egyes mondatában rejtett valamit. A szöveg gördülékeny, és a téma…! Kevés ember lenne, akiből semmilyen érzelmet nem váltana ki. Na, de lépjünk tovább, beszéljen erről maga az írónő:
- Kedves Bea, mikor, és hogyan kezdtél el írni?
- Lassan négy éve már, hogy ilyen céllal leütöttem az első betűt a klaviatúrán. Szerintem annak a változásnak a következménye ez, hogy Felsőpakonyra költöztünk. A sugallat pedig egy könyvnek köszönhető. Előtte is sokat olvastam már, a könyvek iránti szeretet bennem élt. Megszületett az írás utáni vágy, leültem a gép elé, és néhány hónap múlva elkészült az első könyvem, Boszorkánylétem címmel.
- Ennek a könyvnek végül lett második része is, igaz?
- Igen, ez pedig a Boszorkányvégzet címet kapta.
- Ha jól sejtem, ezután született meg a Néma érintés, az én nagy kedvencem.
- Igen, ő a harmadik könyvem. Egyik reggel úgy ébredtem, hogy éjszaka megálmodtam a könyv tartalmát. Még aznap elkezdtem megírni, és másfél hónap múlva be is fejeztem.
- Az egész történet ott volt a fejedben?
- Nem, a közepén egyszer elakadtam, de a férjem egyik vicces megnyilvánulása máris túllendített a problémán.
- Mi volt ez a mondat? Mesélnél a könyv tartalmáról az olvasóknak anélkül, hogy a végét elárulod?
- „Üsse el a villamos” – ez az a bizonyos mondat. A könyv a fantasy világában íródott. A történet egy olyan férfiról szól, aki elveszíti a látását, és cserébe kap egy képességet. Látja, hallja, és érzi a szellemeket. A főszereplőt Marcellusnak hívják, aki egyébként egyetemi tanár. Megismerkedik egy lánnyal, aki a túlvilágon él, majd szerelembe esnek egymással. Egy balesetnek köszönhetően Marcellus visszakapja a szeme világát, s színre lép egy újabb hölgy. Itt kezdődnek a bonyodalmak. Rengeteg érzelem vonul fel: szerelem, gyűlölet, kétségek, vágy, gyász. De többet nem szeretnék elárulni róla.
- Saját tapasztalatból annyit még megemlítenék, hogy egyáltalán nem olyan véget ér a könyv, mint amire az olvasó számít. Aki a kezébe veszi, készüljön fel, a mosolytól a könnyekig fog hatódni. Mikor kezded el a folytatást? Mert ugye lesz folytatása?
- Az olvasóközönségem közkívánatára lesz folytatás, amit talán az év végén el tudok kezdeni. Addig ugyanis a folyamatban lévő könyveimet szeretném befejezni.
- Kérlek, mondj ezekről pár szót!
Az egyik mű a gyermekeké, melynek címe: Családi mesekönyv. A másik pedig a felnőtteknek szól: a Rózsaszín udvar királynője címet viseli.
- Hogyan tudják az emberek elérni a könyveidet?
- A Facebook-on: Boszorkánylétem-Kollár Beatrix írónő tollából. Természetesen mindenkinek szívesen válaszolok, akár személyesen is a könyvekkel kapcsolatos kérdéseire.
- Köszönöm, szépen ezt a sok csodás könyvet és a rám fordított időt! Remélem, mielőbb olvashatom legújabb művedet!

Riporter: Dani Erika

+3 kép
Megjegyzés: ez az anyag már 3 hónapja tolódik!

Sport


Ahogy, azt kell: a végére maradt a csattanó.

Mindhárom ’pakonyi alakulat mozgósította tartalék energiáit az utolsó bajnoki mérkőzésekre. Egy gólzáporos, egy öt perc alatt eldöntött és egy fordulatos, izgalmas találkozóval zárták a csapatok az őszi szezont.

A gólzáporos: Felsőpakony KSE - Dunaharaszti MTK II. 11 - 0

Erődemonstrációt tartva, közönség szórakoztató, örömfocit játszott I.csapatunk. Rá is szolgált a nagyérdemű, hiszen a gárda kissé döcögve tudta le az őszi szezont. Az első perctől az utolsóig kézben tartottuk a találkozót. Wrábel újabb négy gólja pedig azt jelenti, hogy 23 góljával féltávnál vezeti a bajnokság góllövőlistáját.

Az öt perc alatt eldöntött: Felsőpakony KSE - Tápiószecső FC 4 - 1

A találkozó koránt sem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt az eredmény mutatja. Sokáig döntetlenre álltak a felek. Egészen az 57. percig gól képtelenek voltak a csapatok, ám ekkor megszereztük a vezetést. Ezt követően a 75., 76., és a 79. percben újra bevettük az ellenfél kapuját. A hajrában még egy 'szecsői gólra is futotta, de ez már nem ves zélyeztette a győzelmünket.

A fordulatos, izgalmas: FC Dabas III. - Felsőpakony KSE II. 5 - 7

Lehet, hogy az első hó kedvezett nekünk vagy egyszerűen csak a bizonyítási vágy hajtotta a srácokat, ki tudja. Egy biztos, kétgólos hátrányból megfordítva, két góllal megnyerni egy meccset minden szinten megsüvegelendő teljesítmény. Az FC Dabas III. csapata látott minket vendégül. A papíron valamivel jobb erőket képviselő Dabas 4-2-re is vezetett már a mieink ellen, ám a gárda nem esett össze, volt tartása és 5-7-re megfordította és meg is nyerte a mérkőzést.

Szép volt fiúk! Hajrá Pakony!

II. osztályú felnőtt bajnokság, déli csoport:

Százhalombattai LK - Felsőpakony KSE 2 - 0
Felsőpakony KSE - Sóskút SKE 3 - 3
Fémalk-DDTE - Felsőpakony KSE 2 - 2
Felsőpakony KSE
- Perge SE1 - 3
UFC Gyömrő - Felsőpakony KSE 2 - 4
Felsőpakony KSE - Taksony SE II. 2 - 1
Gyál BKSE - Felsőpakony KSE 1 - 1
Felsőpakony KSE - Dunaharaszti MTK II. 11 - 0

Tabella:


hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

FC Dabas II.

15

11

2

2

58

22

36

35

2.

Százhalombattai LK

15

10

4

1

45

14

31

34

3.

Alsónémedi SE

15

10

4

1

45

15

30

34

6.

Felsőpakony KSE

15

7

4

4

46

28

18

25

III. osztályú felnőtt bajnokság, déli csoport:

Felsőpakony KSE II. - Dabas-Gyón FC II.5 - 4
Bugyi SE II. - Felsőpakony KSE II. 0 - 2
Felsőpakony KSE II.
- Inárcs VSE0 - 5
Dunafüred-Százhalombatta -Felsőpakony KSE II. 3 - 0
Felsőpakony KSE II.
- Újlengyel DSE II.3 - 0
Szigetcsép SE-Felsőpakony KSE II. 4 - 0
Felsőpakony KSE II.
- Ócsa VSE 1 - 4
FC Dabas III. - Felsőpakony KSE II. 5 - 7

Tabella:


hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

Inárcs VSE

15

12

0

3

63

23

40

36

2.

Tököl VSK II.

15

11

2

2

77

19

58

35

3.

Ócsa VSE

15

11

1

3

61

25

39

34

10.

Felsőpakony KSE

15

6

0

9

34

56

-22

15

(3 pont levonva a csapatunktól)

I. osztályú U19-es bajnokság, keleti csoport

UFC Gyömrő - Felsőpakony KSE 2 - 2
Felsőpakony KSE
- Sülysáp KSK 5 - 4
Isaszegi SE -Felsőpakony KSE 2 - 6
Felsőpakony KSE - Maglódi TC 3 - 4
Felsőpakony KSE
- Pilisi LK1 - 3
Nagykáta SE-Felsőpakony KSE 2 - 1
Péceli SSE -Felsőpakony KSE 0 - 3
Felsőpakony KSE
- Tápiószecső FC4 - 1

Tabella:


hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

Maglódi TC

11

8

1

2

45

25

20

25

2.

Pilisi LK

12

7

3

2

34

10

24

24

3.

Felsőpakony KSE

12

7

2

3

38

19

19

23

4.

Tápiószecső FC

10

5

2

3

28

21

7

17www.facebook.com/felsopakonykse

Tóth RolandHátbelső


Hátlap


2015_10_novdec.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)