Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_07_szept

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEM A MUNKAPÉLDÁNYT, JELENLEG EZ AZ ALAPANYAGA AZ UJSÁGNAK, HA VALAKI VÁLTOZTATNI SZERETNE BENNE, AZT SZEMÉLYESEN NÁLAM TEGYE!

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. 7. szám, 2016. szeptember

Lapzárta: szeptember 02.

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Sok millió búzaszem - egy nemzet

A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek keretei között magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogatnak, nem csupán a határokon innen, de a határokon túl is. A program során a Kárpát-medence magyarlakta részeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek össze a segítőkész adományozóktól, s az így felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz.

A búza gyűjtéséhez Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében Nagy János polgármester és a Felsőpakonyi Agrárgazdasági Kamara nevében Mag Kálmán kamarai elnök egy mázsa búzát adományoztak a mozgalom támogatásaként az ócsai búzagyűjtő ünnepélyen.

Az idén augusztus 7-én került megrendezésre az Összeöntés Ünnepe, amelyre a Magyarországról és a határon túli területekről felajánlott jelképes mennyiségű búzát várták, és ünnepélyes keretek között egyesítették.
A támogatást szeptember 20-án, a Gyermekek Világnapján, az Adományozási Nap keretében osztották szét a rászorulók között.

Önkormányzat

FELHÍVÁS

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába járőrtárs beosztás betöltésére.

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják. A pályázati felhívás megtekinthető és letölthető a www.felsopakony.hu oldalról.

Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A KCR létrehozásával kapcsolatos feladatok teljesítése keretében a felülvizsgálattal érintett címek esetében a feladatok ellátását 2016. december 31-i határidővel írta elő.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje, a házszámok esetleges módosítása. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra. A címkezelési eljárás következtében a címekben bekövetkezett változásról a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosán kívül az illetékes hatóságot, a Gyáli Járási Hivatal Kormányablak Osztályát határozatban értesíti.

A lakcímkártyák cseréjét személyesen a Gyáli Járási Hivatal Kormányablak Osztályán szükséges intézni, amely illetékmentes.
A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincs feltüntetve lakcím.

A pénzintézetek, a távközlési szolgáltatók, a pénztárak és a biztosítók felé a változást Önöknek kell jelezniük.

A Magyar Posta Zrt., a Vertikál Zrt., a DPMV Zrt., az ELMŰ Nyrt., a FŐGÁZ Zrt. felé a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.

Vállalkozás székhelyének (telephelyének) címváltozása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

Ha az ügyfélnek egy, az államigazgatáson kívüli szervezet (pl. bank) előtt kell hitelt érdemlően igazolnia egy adott ingatlan címének helyességét vagy valódiságát, a Polgármesteri Hivatal az ügyfél kérelmére a bizonyítani kívánt tényről, adatról igazolást állít ki.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Langné Malecz Andrea
aljegyző

Testületi ülések

Beszámoló a 2016. augusztus 10-i rendkívüli testületi ülésről

A testületi ülésen döntés született a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről, melynek keretében kültéri sportpark építésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat. Cél, hogy a településen olyan közösségi terek kerüljenek kialakításra, amelyekkel bővül a sportolási lehetőségek száma, valamint javul a lakosság egészségi állapota. A programban települési önkormányzatok jelentkezhettek kültéri sportparkok létesítése céljából a lakosságszámmal arányosan. A sportparkokat a Nemzeti Sportközpont fogja megépíttetni az önkormányzatok számára.
Felsőpakony település a helyi lakónépesség számának figyelembevételével 2 db sportparkot igényelt. Ezek tervezett helye a játszótér valamint a sportpálya területe, amelyek 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő területek.

Beszámoló a 2016. augusztus 30-i rendkívüli testületi ülésről

Az Országgyűlés 8/2016. (V.10.) OGY határozatával országos népszavazást rendelt el 2016. október 2-ra.
A választási eljárásról szóló törvény alapján a szavazatszámláló bizottságokat, valamint a helyi választási bizottság tagjait és szükséges számban póttagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően már 2014-ben megválasztotta.
Az októberi választási előkészületek között szükséges volt a településen a választásban közreműködő bizottságok felülvizsgálata. Mivel a korábban megválasztott tagok közül nem tud mindenki részt venni a népszavazáson, ezért volt szükséges póttagokat választani.
A tagok személyére a Helyi Választási Iroda vezetője tett javaslatot, amelyet a Képviselő-testület elfogadott.

Langné Malecz Andrea
aljegyző

Parlagfű irtás a rendezett és egészséges lakókörnyezetért

Tisztelt Lakosság!

Felsőpakony Nagyközség tisztántartása közös feladatunk, egészségünk és környezetünk védelme érdekében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy élhető lakókörnyezetet alakítsunk ki és tartsunk fenn.

Kérek minden ingatlantulajdonost, hogy gondoskodjon az ingatlana előtti járdaszakasz (saroktelek esetén a közterülettel érintkező oldalakon), zöldsáv és nyílt árok és ennek műtárgyai teljes területének gondozásáról, tisztántartásáról, az ingatlan előtti közterületre nyúló fák és más növények, valamint az élő sövények szakszerű gallyazásról, a járdák járhatóvá tételéről, az ingatlan előtti közterületen az allergén növények – különös tekintettel a parlagfűre – irtásáról.

Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat arról, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény következményeképpen új szabályozás lépett életbe a parlagfű visszaszorítása érdekében. Az új jogszabályi előírások azért kerületek nagymértékben megszigorításra, mert a parlagfű gyomnövény kipusztítása csak országos méretű összefogással és évek alatti folyamatos gyommentesítéssel valósulhat meg. A jogszabály értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30-ig napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyszíni szemlék formájában ellenőrzések történnek a fertőzött területek felmérése érdekében. A parlagfű észlelése esetén azonnal el kell rendelni a közérdekű védekezést. (Külterületen a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal; belterületen a települési önkormányzat jegyzője intézkedik.)

A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik, az adók módjára behajtható, vagy jelzálogjog alapításával a kötelezett vagyontárgyára (ingatlan, gépjármű, stb…) terhelhető. A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke a terület nagyságától és az erősen allergizáló növény előfordulásának mértékétől függ.

Kérem, tegyen meg mindent egészséges környezetünkért! Ön is irtsa a parlagfüvet az allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekek, felnőttek és a ma még egészségesek védelme érdekében!

Langné Malecz Andrea
aljegyző

Vigyázzunk egymásra, a gyermekekre

Változott a közlekedési rend

Évek óta többször visszatérő problémaként jelentkezett településünkön az általános iskola, az óvoda, az orvosi rendelő valamint a könyvtár előtt időről-időre kialakuló közlekedési és parkolási káosz megszüntetése. A szűk út és a két oldali parkolás csak egy haladó sávot hagyott a közlekedésre, így az egymással szemben érkező járművek kitérésére nem volt lehetőség.
A megoldás is kézenfekvőnek tűnt: egyirányúsítani kell ezen útszakaszokat, csakhogy a kivitelezésre mindezidáig nem került sor.
A Képviselő-testület az ez évi költségvetés elfogadásakor a cselekvés mellett tette le szavazatát, és betervezte az engedélyeztetéssel, a táblák kihelyezésével és az óvoda előtti parkolóhelyek felfestésével járó költségeket, s ugyan az előkészítés jóval tovább tartott a vártnál, végül is az iskolai szezon kezdetére a helyére kerültek az új közlekedési rendet szabályozó jelzőtáblák. (Folyamatban van a Petőfi úton szintén régóta tervezett gyalogos átkelő megvalósítása is a Zrínyi és a Rákóczi utak kereszteződéseinél, mivel azonban nem önkormányzati tulajdonú útról van szó, az engedélyeztetés jóval bonyolultabb és hosszabb procedúrát kíván.)
Szülők, nagyszülők, pedagógusok örömmel fogadták, hogy a gyermekekkel könnyebben és biztonságosabban tudják megközelíteni az iskola, avagy az óvoda intézményeit.
Teljesen természetes, hogy a változásokat még időbe telik megszokni, ám kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett táblákra, a megváltozott közlekedési rendre, az egyirányúsított szakaszokon kivételt képező kerékpárosokra és főként a gyermekekre való tekintettel közlekedjenek nagyon figyelmesen.
Megértésüket ezúton is köszönjük!

Felsőpakony Önkormányzata nevében:
Nagy János
polgármester

Az érintett útszakaszok:
az Iskola utca Rákóczi és Ady utca közötti szakasza
a Dobó Katica utca Petőfi és Rákóczi utca közötti szakasza
a Zrínyi utca Petőfi és Csokonai utca közötti szakasza

+ fotók

Népszavazási tájékoztató

A Köztársasági Elnök Úr 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki, ahol a következő kérdésre válaszolhatunk igennel vagy nemmel:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A népszavazás kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda értesítőben tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat 2016. augusztus 15-ig.
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra, Felsőpakonyon – megegyezően a 2014. évi önkormányzati választásokkal - 3 szavazókör (Herman Ottó Általános Iskola, Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, Mesevár Óvoda) található.

Három kivétel lehetséges:

1. ÁTJELENTKEZÉS
Aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A benyújtás módja:

 • a valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
 • személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (Helyi Választási Irodánál /HVI/, Felsőpakony, Petőfi S. u. 9).
 • levélben formanyomtatvány használatával kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Felhívom a T. Választópolgárok figyelmét arra, hogy a tartózkodási helyet – annak bejelentésétől számított 5 éven belül – ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik. Ez olyan problémát eredményezhet, hogy a választópolgár a tartózkodási helyén kívánja az átjelentkezési kérelmét benyújtani, a lakcímkártyáján a tartózkodási hely még mindig szerepel, a népesség-nyilvántartás adatai azonban már 5 év elteltével azt nem tartalmazzák. Így a kérelmező a kérelem előterjesztésekor szembesülhet azzal, hogy a kérelmet kizárólag a lakcímén terjesztheti elő. Ennek elkerülése érdekében szükséges az érvényes tartózkodási hely meglétének ellenőrzése a lakcímkártyán.
Az átjelentkezéssel szavazók Felsőpakony területén a 2. számú szavazókör névjegyzékében fognak szerepelni. A szavazókör címe: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.


2. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVZÁS IRÁNTI KÉRELEM
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A benyújtás módja:

 • a valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
 • személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti HVI-nél,
 • levélben formanyomtatvány használatával kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 24. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat.

3. MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni.
A benyújtás módja:

 • a valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
 • írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján formanyomtatvány alkalmazásával annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani).

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. Ezt követően – a választás napján 15.00 óráig – a kérelmet ahhoz a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Kronvalter Emíliát a 29/317-131/ 24 mellék számon
A Helyi Választási Iroda vezetője: Langné Malecz Andrea
A Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese: Kronvalter Emília
A HVI hivatali helyiségének címe, elérhetősége: 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9., telefon: 29/317-131, e-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 - 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

Langné Malecz Andrea
HVI vezető

Sikeres pályázat: húszmillió forint a tornaterem felújítására!

Ha nem is napra pontosan, egy évvel ezelőtt dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvisel Úr mindannyiunk örömére hozta a hírt, hogy az orvosi rendelő felújítására beadott pályázatunk eredményes elbírálásban részesült. A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton a rendelő belső felújítására elnyert összegből (önerővel együtt 15 millió forint) július-augusztus hónapban megújult az épület teljes villamos hálózata, gépészete, belső burkolásra és festésre került sor, valamint orvosi segédeszközök, szekrények, irodabútorok vásárlása történt. A bútorok, várótermi székek egy része még szállítás alatt van, a rendelő épületét azonban a terveknek megfelelően augusztus végén újra birtokba vehették az orvosi stábok és a lakosok.
Aztán eljött az idei év: A Belügyminisztérium ismét pályázati lehetőséget biztosított újabb felújításokra, és Önkormányzatunk idén sem akarta elszalasztani az esélyt. Ezúttal a Herman Ottó Általános Iskola tornatermének belső felújítását jelöltük meg célként.
Jól tettük, mert augusztus elején kaptuk az értesítést: pályázatunk idén is sikerrel járt. A BM segítségével több mint huszonhatmillió forint áll rendelkezésünkre – ebből húszmillió a támogatás, a többi az Önkormányzat által vállalt önrész - a romos, felettébb ,,retro” állapotokat tükröző épületrész felújítására.
Bár lenne teendő a tornaterem küllemét illetően is, a pályázat a belső felújításra ad lehetőséget, amelybe azonban – ha időközben más, külső, mondjuk energetikai felújítási lehetőség nem adódik – a nyílászárók cseréjét, a tető beázásának megszüntetését feltétlenül bele kell építenünk. Emellett az oldalfalon plusz menekülő ajtó nyitásának szükségességét, a szellőzés megoldását, a linóleum-borítás sportpadozatra váltását, a világító testek, bordásfalak, kosárlabda palánkok, padok és további eszközök cseréjét terveztük be a megvalósítandó feladatokba.
Természetesen Képviselő-társaimmal, az Önkormányzat munkatársaival egyetemben tisztában vagyunk azzal, hogy a legfőbb problémánkat - azt, hogy Felsőpakony kinőtte a jelenlegi termet -, ezzel nem oldjuk meg, a jelenlegi helyzeten azonban mindenképp javíthatunk.
No és persze várjuk a lehetőséget, amikor majd az új tornacsarnok építésére pályázhatunk…
Nagy János
polgármester

+fotó a tornateremről

Zárójelentés tüdőszűrésről

Mint arról minden helyi lakos értesült, az Ernyőfényképszűrő Szolgálat az idei évben is megszervezte a tüdőszűrést Felsőpakonyon.

A szűrésről készült zárójelentés szerint sajnos csak 797 fő jelent meg a vizsgálaton, annak ellenére, hogy a modern gépek gyorsan dolgoztak, az ügyintézést, a csekk befizetést rugalmasan kezelték, a szűrés délutánonként 18:30- ig tartott.

Ha Ön, Kedves Olvasó, valamilyen oknál fogva nem tudott eljönni a tüdőszűrésre, saját érdekében pótolja a vizsgálatot.

A szűrővizsgálat zökkenőmentes lebonyolításáért ezúton is köszönetet mondunk Füzi Annamáriának és Siska Jánosné Katinak, akik igyekeztek a sorban állástól mentesíteni a vizsgálatra érkezőket. Köszönjük a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak, hogy biztosították a vizsgálat helyszínét!

Reméljük, jövőre is helyünkbe hozzák a lehetőséget egy súlyos betegség korai felfedezésére! Éljünk vele!

Jó egészséget kívánok minden Kedves Olvasónak!

Kronvalter Emilia

Óvoda

ÚJSZÜLÖTTEK:

Babai Enikő - 06.30.
Nagy Noémi Lilla - 07.24.
Moldván Bence - 08.08.
Soltész Levente - 08.14.

Iskola

Iskolai tábor 2016.

Mindegyik táborozás ugyanolyan és teljesen más. Ugyanaz a színhely, a szállás, az időtartam és a megszokott arcokat már várjuk: a gyáliakat! Ahogy a tavalyi képeket nézegettük… jó érzéssel töltött el minket. Libabőrös érzés látni, ahogy ölelik egymást a tavalyiakkal, ahogy együtt játszanak, ahogy sírva búcsúzkodnak. Más volt ez az év, mert új falu új arcait ismerhettük meg, nagyszerű nevelőkkel, férjeikkel, akik olyan érzékkel, türelemmel segítettek, partnerek voltak a zászlólopóban, fociban, vízibicikliben, kidobósban. Nagyszerű gyerekek táboroztak, akik kitartottak 1-2-3 napi esti szomorkodás, honvágy leküzdése után jól érezték magukat. A programok között ugyanúgy diszkóhajóztunk, rókát vadásztunk (amúgy igazi rókapárja is van a tábornak, akik ott élnek), kézműveskedtünk és aktivitiztünk. Az utolsó két napot megnehezítette a borzalmas szélvihar és eső. Állandó program az erőltetett menet „a kilátóhoz” Dia nénivel, vagy az egész napos kirándulás (az idén kalandpark bobozással egybekötve). Köszönjük a hozzájárulóknak a gyerekek támogatását! Állandó formájukat hozták a gyáli szakácsnénik (repeta mindig volt). Állandóak voltak a tábor rókái is: igaz, hogy tavaly mindkettőt láttam, az idén csak egyikük sétált át takarodó után – hatalmas lelki nyugalommal – a táboron. Állandó volt a nyugalom, a jókedv és állandó lesz jövő nyáron is!

Sárossy Szilvia

+fotó

Iskolakezdés előtt

Szeptember 1-én ismét megszólalt az iskolacsengő. Becsöngettek. Elkezdődött a 2016/2017. tanév, mely új feladatokat, új kihívásokat tartogat, a lényeg viszont ezúttal sem változhat: tanulóink, gyerekeink minél jobb felkészítése a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásra. S természetesen az sem mindegy, hogy milyen környezetben tesszük meg mindezt, hiszen a tanulási környezet hatása megkérdőjelezhetetlen.

Anyagi forrásaink korlátozottsága ellenére idén nyáron sem vártuk tétlenül az első tanítási napot, hiszen a július elején megkezdődött felújítási és korszerűsítési munkálatok célja az volt, hogy a tanulási környezetet tovább szépítsük, modernizáljuk.

Így minden második tantermünkben történt valami szükséges vagy említésre méltó felújítás. A munkálatok során a legalapvetőbb, legsürgetőbb munkálatok mellett – mint például több tanteremnyi tisztasági festés, linóleumcsere vagy lambéria burkolatok cseréje – korszerűsítés is megvalósult. Ennek keretében 3 tantermünkben új projektorokat helyeztünk el (így már több mint minden második tantermünk digitális eszközzel felszerelt, ami azért nagy szó, mert a Pest megyében mostanában nehéz számítástechnikai eszközhöz jutni szülői, szponzori vagy alapítványi támogatás nélkül). E 3 eszközt is szülők gyűjtése és szülői felajánlás nyomán szereztük be.

Továbbá egy tanterembe új tanulói padok és székek érkeztek, egy másik tanterembe pedig új falitábla.

Az udvarunkon elkészült a kerékpártároló aljzatának betonozása – önkormányzati segítséggel, további munkálatokat pedig megkezdtünk: így a kerékpártárolóra új tetőlemezt vásároltunk, a fedetlen tárolóhoz pedig megvásároltuk a vasanyagot a tetőszerkezet elkészítéséhez.

A munkálatok elvégzése ezúttal sem valósulhatott volna (valósulhatna) meg szülői támogatás nélkül, hiszen a nyersanyag szállításától a linóleumragasztásig s a lambériázásig, a gyűjtéstől a felajánlásig mindent szülők vállaltak és tettek.

Köszönöm minden tanulónk nevében, hogy időt, pénzt és energiát áldoztak a környezetünk szebbé tételéért! Köszönöm tehát önkormányzatunk és szülők támogatását, valamint szervezői és szakmunkáját. Külön köszönöm Csóra István és neje támogatását, valamint Kurucz Pál, Füg Csaba, Bárány Sándor, Szatmári András, Nagy Dénes, Papp Zoltán, Sárosi György, Farkas János, Gyöngyösi-Papp Lajos idei nyári munkáját és támogatását!

S bár anyagi lehetőségeink korlátozottak, köszönet illeti azt a jó szándékú összefogást, melyet az elmúlt 1 évben az állami intézményfenntartó, a szülők, a támogatók, a pedagógusok és a települési önkormányzat alkotott, hiszen általuk közel 3 millió forint értékű fejlesztés valósulhatott meg az iskolai infrastruktúrában.

Matisz Zsolt
igazgató

+fotó

2016/2017. tanév rendje a Herman Ottó Általános Iskolában

Az első tanítási nap szeptember 1. (csütörtök). A tanév 182 napos lesz, melynek utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök).
A tanév első féléve január 20-ig tart, s a tanulók 27-én kapják meg a félévi értékeléseket.

Szünetek a tanévben

 • Az elektronikai hulladékgyűjtés 2016. október 13-ig tart. (13-án reggel már elviszik)
 • A papírgyűjtés 2016. október 13-tól október 15-ig tart.
 • Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).
 • A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
 • A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

Szombati tanítási nap 2016. október 15. (szombat) - október 31. (hétfő) pihenőnap helyett (4 napos hétvége).

Beszámoló a felsőpakonyi katolikus hittanosok és barátaik 2016. évi nyári táboráról

Idén nyáron a Bakonyban, Vinyén tartottuk katolikus hittanos (cserkész) táborunkat. 47 gyermek és 6 felnőtt munkatárs vett részt az egyhetes táborozásban. 17 fő sátorban, a többiek turistaházban kaptak szállást. A lányokat, fiúkat 5 őrsbe osztottuk, középiskolás korú őrsvezetők vezették az őrsöket. A lányok piros, a fiúk zöld nyakkendőt kaptak. Meleg étkezésünkről a Kőpince Fogadó gondoskodott. Egyéb étkezéseinket a gyerekek segítségével, részben szülői élelmiszeradományokból oldottuk meg. Napjainkat napirend szerint ébresztővel, reggeli tornával, zászlófelvonással, imával, reggelivel és szoba-, ill. sátorszemlével kezdtük, majd a napi programok végeztével vacsorával, tábortűzzel, esti imával, zászlólevonással, takarodóval zártuk. Éjnek idején a nagyon népszerű éjjeli őrség őrizte táborunk nyugalmát. A hét elején megnéztük a híres Pannonhalmi Bencés Főapátságot. Remek idegenvezetéssel tekintettük meg a bevehetetlen cseszneki várat, utána a Kőmosó-szurdok sziklái között másztunk. A Cuha-szurdokban túrázva 10-szer keltünk át a megáradt Cuha patakon. Lelki napot Béla atya vezetésével tartottunk, előadása után az alapvető hitkérdésekről kisebb csoportokban beszélgettünk. A fenyőfői ősfenyvesen áthaladva túráztunk Fenyőfőre, ahol misén vettünk részt. Bakonyszentlászlón a focipályán métáztunk és fociztunk, fogócskáztunk, napoztunk, élveztük az életet. A Likas-kői barlangnál sziklák és égig érő fák között hatalmas csatákra került sor a számháborúk során. A Hódos-éren házimedencét készítettek a fiúk, másokkal gátat építettünk és papucsúsztató versenyeket rendeztünk. A meglepetésszerű éjszakai bátorságpróba sok önként vállalkozó idegeit és bátorságát próbára tette. A tábor programjából persze az íjászat sem maradhatott el, mellette mások gyöngyöt fűztek vagy éppen csoportos táncokat, énekeket tanultak, röplabdáztak, tollasoztak, sakkoztak (akár szakadó esőben is, fejlámpával). Nehéz lenne felsorolni a sok kalandot, mosolyt, dalolást, őszinte tábortűzi beszélgetést, éjszakai csillagnézést, akár fürdés nélküli, de jóleső fáradtsággal ágyba rogyást. Azt hiszem, a résztvevő gyermekek mindegyike életre szóló testi-lelki, közösségi, természetközeli élményben részesült. A tábor célja, mint tavaly is, ismét a felsőpakonyi katolikus hittanosok és értékeinket elfogadó barátaink szorosabb közösséggé kovácsolása, valamint a hit- és cserkészéletbe való bevezetés volt. Isten segítségével folytathattuk a tavaly megkezdett utat: sarjad a vetés, közösségünk növekedése, érlelődése folytatódik. Mint táborszervező, köszönöm a szülők bizalmát, türelmét, megértését, anyagi és erkölcsi támogatását, köszönöm az anyagi segítséget az Váci Egyházmegyének, a Felsőpakonyi Katolikus Egyházközségnek és az adakozó, jószándékú felsőpakonyi magánembereknek, köszönöm dr. Káposztássy Béla atya és munkatársaim segítségét! Hamarosan folytatjuk!

Papp Norbert
katolikus hittanár, táborparancsnok

+ fotók

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Augusztus hónap felejthetetlen lelki gazdagsággal ajándékozott meg bennünket. Augusztus 13-án Mátraverebély-Szentkútra zarándokoltunk a gyáli közösséggel.
A Mátra hegyei között a völgyben lévő bazilika, a kültéri oltár, Mária-Lurdi barlang minden kedves odalátogatónak megnyugvást, kegyelmet áraszt.
Megérkezvén mi is köszöntöttük szép énekkel a Szűzanyát és elfoglaltuk helyünket, készülvén a nagyon szépnek ígérkező Szentmisére, melyet Dr. Erdő Péter bíboros, prímás és a Kárpát medence püspökei mutattak be a Budapesti Szent István bazilikából kihelyezett „Szent Jobb” jelenlétében, majd részt vehettünk a Szent Jobb körmeneten és visszatérve a bazilikában róhattuk le kegyeletünket.
Magyar nemzetünk Szent István királynak köszönheti, hogy 1000 évvel ezelőtt a kereszténység útján elindult, lelke mélyéig hite szerint élő ember volt, meggyőződéssel terjesztette országunkban a vallás erkölcsi értékét.
Szent István törvényei kemények voltak. Keresztény Magyarországot akart. Felajánlotta a Szűz Máriának ezért az országot. Már sok keményen viharos éven keresztül mentünk.
Szent István örökösei vagyunk, ne engedjük örökségünket elveszni! Építsük Isten országát - „Mária országát” hittel, becsülettel, erkölccsel és ne az ördög kőművesei legyünk!
Augusztus 19-én részt vettünk a Petőfi téren tartott új kenyér megáldásának ünnepén, melyet Dr Káposztassy Béla plébániai kormányzó végzett. Az új kenyér megszegését Nagy János polgármester úr végezte. A jelenlévők magukkal vihettek egy szelet megszentelt kenyeret. A kenyér a legnagyobb érték az ember számára.
Elmúlt a nyár. Beköszöntött az iskolakezdés ideje, sok szép élmény van a hátunk mögött.

Kedves pedagógusok, diákok, óvodások! Sok sikert, türelmet, kitartást kívánok a 2016/2017. tanévre!

Szeptember is tartogat számunkra szép feladatokat. Készülünk a Fájdalmas Anya templombúcsú ünnepére szeptember 18-án 15 órakkor.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget.

Berencsi Gézáné
világi egyháztanács elnök

Karitász-hírek

Július utolsó hetében ez évben is két rászoruló felsőpakonyi gyermek tölthetett el egy hetet Drégelypalánkon. Ebbe a táborba a helyi karitászcsoportok olyan gyermekeket jelölhetnek, akik egyébként máshogy nem jutnának el nyaralni. Idén a gyermekeket többek között strandolás, állatsimogatás, kirándulás, kézműves- és hittan foglalkozás várta.

Augusztus 6-án a templomban gyermeknapot szerveztünk! Az önkormányzattól kapott támogatásból gyönyörű játékokat, mesekönyveket vásároltunk, amelyek a gyermekek körében is nagy tetszést arattak, ezért a program folytatása nem lehet kétséges.

Augusztus 20-án a mi csoportunk is részt vett az Ünnepi szentmisén és az azt követő Szent Jobb – körmeneten Budapesten. Felemelő élmény részt venni a felvonuláson, tagja lenni annak a sok piros pólós embernek, akiket az út két oldaláról ütemes tapssal köszöntöttek.

Augusztus második hetétől az iskolakezdési-támogatási akció került középpontba. Ennek köszönhetően számos füzet, írószer, iskolatáska és egyéb tanszer gyűlt össze a templom előterében, melyet - a Váci Egyházmegyei Karitásztól kapott 6 db 5.000 Ft értékű, tanszerre fordítható Erzsébet-utalvánnyal kiegészítve és kis csomagokba rendezve szeptember 1-ig eljuttattunk a rászoruló családoknak.
Hirdetjük, hogy a következő ruhaosztás október 1-jén, szombaton 9 órától 12.30 óráig kerül megrendezésre, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk! A tiszta, jó minőségű ruhákat,- családonként legfeljebb 1 zsák erejéig – szeptember 30-án este 6 órától fél 7-ig várjuk a templomban, tekintettel arra, hogy a ruhák tárolását a ruhaosztás időpontjáig nem tudjuk megoldani.

Köszönettel:
dr. Fitos Dóra
csoportvezető
06 20 486 77 02
pakonyka@gmail.com

Református

A református gyülekezet nyári eseményei

Református Hittantábor és családos hétvége 2016.

Az idei táborunkat úgy is nevezhetnénk, hogy táborolimpia. Az olimpia évében nagy érdeklődés mutatkozott a tábor iránt, több mint 50 fővel voltunk jelen a megszokott és szeretett helyszínen, Fülöpházán, a Papp tanyán. A bibliai tanítások Dániel próféta könyvének izgalmasabb jeleneteiből lettek kiválasztva – Viziné Surányi Erika és Vizi János lelkészek tanításával hangoztak el, majd korcsoportokban beszéltük át és egy kis munkafüzet kitöltésével tettük még érthetőbbé a gyermekek számára. A csoportos foglalkozáson Kádár Rózsika néni is segített nekünk. Délután egy-egy híres olimpiai sportoló életét mutattuk be, akik az élő Istenben hittek és Jézus Krisztus követői lettek. A konyhából Guti Ibolya vezetésével - ahogy már megszoktuk – finomabbnál finomabb ételek kerültek az asztalra. Öröm volt látni a gyermekek jó étvágyát! A konyhán Ibolya segítője Marosi Szilvi és Fábiánné Viki volt. A középiskolások részéről Czeglédi Blanka, Kéri Csenge, Halmavánszki Judit, Tóth Matyi és Vizi Dani az érettségihez szükséges közösségi óráikat gyarapították a különféle feladatok ellátásával. A sportversenyek lebonyolítását Tirpák Péter tartotta kézben. Közel 30 sportágban adtuk át a kiharcolt arany, ezüst és bronzérmeket. A kézműves foglalkozásokat Viziné Surányi Erika vezette. Kiemelkedő része volt a tábornak az utolsó este, amikor a héten kitalált és megrendezett színdarabokat adtuk elő, majd utána tábortűzzel zártuk a napot. A nagyobbakra ezután várt még egy izgalmas bátorságpróba is. Egy nagyon jó hangulatú, vidám tábor adta át a helyszínt pénteken délben a családoknak, akik testileg, lelkileg feltöltődve, örömben, szeretetben és békességben tölthettek el egy Isten által megáldott hétvégét!
Köszönjük a gyülekezeti tagjainknak, hogy imádságban hordoztak bennünket, és köszönjük mindazoknak a segítségét, akik anyagilag, természetbeni adományokkal vagy éppen fuvarozással járultak hozzá ehhez a szép héthez!

Vizi János táborvezető lelkipásztorGyülekezeti kirándulás - Csővár

Mennyit, vagy mit is jelent egy család számára a lelki közösséghez való tartozás? Nos, ezt megtapasztalhatták a református gyülekezet azon tagjai, akik augusztus 27-én Csővárra, a Tóth családhoz autóztak. Mindez úgy történt, hogy a Tóth család (János, Timi, Mátyás és Dániel) ez év elején Csővárra költöztek, ők hívták meg a gyülekezet tagjait jelenlegi otthonukba. Felsőpakonyi lakosként János és Timi a református gyülekezetnek építő, aktív tagja volt, rájuk mindig, minden munkában, szolgálatban lehetett számítani. Talán nem nagy merészség azt gondolni, hogy mi is jelentettünk számukra valami olyat, ami miatt - ezt a nem kis áldozattal járó - meghívást elküldték részünkre.
A gyülekezet örömmel vette meghívásukat és szép számmal (mintegy 28-30 fő) látogattunk el hozzájuk. Testvéri szívélyességgel fogadtak bennünket és gazdag programot szerveztek meg számunkra. Először az evangélikus templomba mentünk, ahol a lelkipásztor ismertette a templom történetét és a gyülekezet életét. Megtudtuk, hogy a XVI. században szlovákok telepedtek le a faluban, többségükben most is ők lakják és - szerencsére – őrzik hagyományaikat, népviseletüket. Három asszony testvér és egy férfi csodálatosan szép népviseletbe öltözve anyanyelvükön népdalokat énekelt, majd pedig néhány közismert magyar népdalt magyarul és szlovákul is. Ezt követően lehetőség nyílt a csővári vár maradványainak megtekintésére, ami egy kis túrát jelentett, mert - mintegy a falut szemmel tartva, vigyázva - egy dombon van. Ehhez a túrához vendéglátóink még túravezetőről is gondoskodtak. A társaság jó része élt ezzel a lehetőséggel, ami egy kis fáradsággal járt ugyan, de a romokhoz feljutva a csodálatos panoráma kárpótolt bennünket. A felsőpakonyi sík vidékkel szemben a cserháti szép dombok nagy élményt jelentettek számunkra. A túráról visszatérve finom ebéddel vártak bennünket vendéglátóink, ami mindannyiunknak nagyon jólesett. Sok szép élménnyel gazdagodtunk, de a képi élményeken túl talán mindannyiunk számára többet jelentett az az érzés, hogy egy lelki közösséghez való tartozás milyen erős összetartó kapocs lehet.
Köszönjük a Tóth család vendéglátását, fáradozását, amit értünk tettek és Isten áldását kérjük további életükre!

Kalas Béláné gyülekezeti tag

Ifjúsági hétvége – Balatongyörök

Ebben az évben ismét Balatongyörökön tölthettük az ifi hétvégét. Sok fiatal gyülekezeti tag részt vehetett ezen az eseményen. A hétvégét Vizi János lelkipásztor és Viziné Surányi Erika vezette. Sajnos az időjárás a Balatonon nem nekünk kedvezett, de ez nem rontotta el a hangulatot. Így is sok programban volt részünk, mint például közös séta a Balaton partján és a községben, éjszakai túra, közös éneklések, filmnézés, foci, és vidám játékok. A finom ételeket Sándorné Szabó Anikó és lánya Klaudia biztosította számunkra. Az áhítatokon a lelki táplálékot is magunkhoz vehettük, ahol fiataloknak szóló előadásokat hallhattunk különböző témákban. A három nap után sok élménnyel gazdagodva térhettünk haza. Reméljük, hogy jövőre is eltölthetünk együtt egy ilyen csodálatos hétvégét!

Vizi Gréta Hajnal ifi tag

Alsónémedi Egyházmegyei Gyülekezeti Nap

Szeptember 3-án, szombaton gyülekezetünk Alsónémedire indult, hogy részt vegyen az egyházmegyei gyülekezeti napon. Reggel nyolckor igehirdetéssel kezdődött a program, majd délelőtt a sok sporteseményen lehetett megmérettetni az erőnket és ügyességünket, vagy biztathattuk a versenyzőket. Az idősebbek számára előadás hangzott el a misszióról a templomban. A következő versenyszámokban voltunk érdekeltek: férfi foci; női foci (I. helyezés); kosárlabda (I. helyezés); röplabda (II. helyezés); kötélhúzás (II. helyezés); asztalitenisz (II. helyezés); süteménykészítő verseny (II. helyezés), főzőverseny. A finom ebédet Nagy Károly presbiterünk készítette el számunkra.
Örömmel voltunk együtt (több mint 75-en). Örülünk a sikereinknek és annak, hogy az együtt töltött idő sok beszélgetésre adott lehetőséget. Jó volt látni, ahogy gyülekezetünk gyermekei, ifjai, idősebbjei szeretetben figyeltek egymásra, és emellett megtapasztalhattuk, hogy egy még nagyobb közösség tagjai vagyunk, hiszen egyházmegyénk sok-sok gyülekezetéből közel 500 résztvevő érkezett erre a napra.
Az esemény eredményhirdetéssel és egy rövid igehirdetéssel zárult. Reméljük, jövőre újra megrendezésre kerül a gyülekezeti nap!

Viziné Surányi Erika

Könyvtár

Idősek Világnapja

Szeretettel meghívjuk
a Szépkorúakat
2016. október 7-én
délután 3 órakor kezdődő rendezvényünkre

A műsorban közreműködnek:

Darumadár Nyugdíjas Egyesület Énekkara,
Mesevár Napközi Otthonos Óvoda óvodásai,
Jamland Hip-Hop tánciskola


Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

Vöröskereszt Felsőpakonyi Szervezete

Civil

A nemez vonzásában

A Maci Kiállítás és a Pillangók Alapítvánnyal kapcsolatban már olvashattak az újság hasábjain Nagyné Pál Tündéről, akit most egy másik oldaláról szeretnénk bemutatni Önöknek.

Egészen pontosan mit jelent az, hogy nemezelés? Mesélj, kérlek, az eredetéről, a kialakulásáról!
A nemezelés ugyanúgy egy kézműves technika megnevezése, mint a csipkeverés, kosárfonás, agyagozás, gyöngyfűzés, és még sorolhatnám. Az igazi nemezelésnek azt hívjuk, amikor a gyapjúból, vagy más, arra alkalmas állati szőrből víz, szappan és fizikai erő együttesével textíliához hasonló textúrájú erős anyagot hozunk létre. Először nagyon óvatosan, finoman simogatjuk a formára lerakott gyapjút, amíg a szálak elkezdenek összekapaszkodni, utána kicsit erősebben bánunk vele, a nemezzé válás végén pedig már erősen „verjük”, gyúrjuk, míg eltéphetetlen nemez anyaggá válik. A nemezelés keletkezéséről nagyon sok monda keletkezett és maradt fent, estig lehetne mesélni. Az én kedvencem a misszionárius, aki a kicsit nagy cipőjébe gyapjút tömött, hogy ne törje fel, és vándorlása végére az izzadság, és nyomás hatására gyapjú csizmája lett. Azért én senkit nem bátorítok, hogy így készítsen csizmát! A magyarok és a kaukázusi népek használati tárgyakat, pl. sátor borítására alkalmas nemezlapoktól kezdve takarókat, süvegeket készítettek szabott-varrt technikával.
Te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel az anyaggal?
Aki ismer, tudja, mennyire szeretem a természetes anyagokat. A lakásunkba is szeretném, ha ezek vennének körül. Például fenyőfa, bőr. Ebből adódik, hogy szőnyegnek a gyapjú kellett. Innen egyszerű volt az út: venni akartam gyapjú ülőpárnákat is, de akkor még egy párna ára is soknak tűnt, hát még több darab. Mivel szinte minden kézműves technikát csináltam már, sőt, tanítottam a szakkörökön, gondoltam, fogok egy kis gyapjút, megcsinálom, felteszem, feladat kipipálva. Hát nem így lett! Egy életre szóló szerelem lett belőle. Bár nagy szerencsém van, mert a Hagyományok Házában elvégezhettem azóta egy OKJ-s szakiskolát, így már vizsgázott nemezkészítő vagyok. A nemez készítésén kívül a történelmi háttereket, és különleges technikákat is tanulhattam. ( ..és már nincs annyi ülőhelyünk, ahány ülőpárnánk van.)
A tudás megszerzésének milyen fokozatai vannak?

Ez is egy csodálatos szakma, amit szerencsére nem lehet teljesen tudni. Így folyamatos önfejlődésre, és egymástól való tanulásra van szükség. Rengeteg lehetőség van a gyapjúban, a hozzá használható dolgokban, a saját kreativitásunk által szinte nincs lehetetlen! A fokozatot, az elismerést több részre választanám, a szakmai zsűri az egyik, ahol a legnagyobb szaktekintélyek népi, vagy iparművészeti zsűrizett tárgynak nyilvánítanak egy nekik bemutatott munkát, illetve ezzel összefüggésben a különböző címek elérése: pl. Népművészet Ifjú Mestere, vagy Népi Iparművész, stb. A másik rész az országos pályáztatások, amikor egy kiírt pályázatra szintén szakmai zsűri beválogatja a beadott kézimunkádat. Ezen kívül fontos elismerésnek tartom, amikor valaki megcsodálja, megfogja az általam készített játékot, vagy ruhát, és megszereti!
Milyen elismerésekkel büszkélkedhetsz?
Igen, nagyon boldog vagyok, mert már két munkám is zsűri-számmal ellátott kézműves termék lett tavaly. Az egyik egy mongol tűzéses ülőlap, ami rozmaring hímzéssel van körbevarrva. Ennek jellegzetessége, hogy a keményre vert nemezlapot egyforma, le-föl varrással az előre megtervezett minta alapján úgy alakítjuk ki, hogy a hátlapon szinte ugyanaz a minta megjelenik, miközben a lap megerősödik. A másik zsűriz számos munkám egy memória játék, amire fonállal ősi magyar mintákat nemezeltem bele. Az idei zsűriztetés augusztus végén lesz, arra is nagyon készülnek a munkáim, már előre izgulok.
Milyen kiállításokon vettél részt?
A Hagyományok Házán kívül, amire a munkáimat beválogatták: Hajdúszoboszlón, ahol a mongol ülőpárnámat, és egy üzbég bélelt hímzett zsákomat állították ki. Békéscsabán az országos textilkonferencián két díszpárnámat választották, amibe különleges technikával kalotaszegi mintát nemezeltem. Nagyon büszke vagyok rá, hogy az AMKA rendezésében a Budapesti Duna Palotában rendezett kiállításon, három munkámat is érdemesnek ítélte a szakmai zsűri arra, hogy ki legyenek állítva. Iparművészeti kategóriában a mindenki által már ismert lovaimat vittem, ami a takarékszövetkezetben szokott pihenni. Népművészeti kategóriában egy olyan kalotaszegi párnát vittem, amit a templomi mennyezetkazetták ihlettek. Belsejét domborvarrással készítettem, külső részét tűzéssel, a szélét pedig kártyaszövéssel szegtem be. Harmadik kategória az egyéb volt, amire saját játékcsaládomból vittem hármat, ezek olyan kreatív fejlesztő játékok, amiket én fejlesztettem ki: érzékelő memória játék, bébi kreatív, és forma tapogató.
Mit készítesz legszívesebben?
Szinte mindegy, csak maci legyen, és gyapjúból legyen! Egyébként annyira jó, hogy mindig azt szeretem a legjobban, amit éppen készítek! A fejemben annyi terv van, hogy még a felére sem lesz időm, hogy megvalósítsam. Egyszerre több munkám is folyamatban van, hiszen amíg „érnie”, száradnia kell az egyiknek, addig előkészítem, megrajzolom a követező munkámat, vagy akár már nemezelem is, vagy egy másikat hímzek. A nemezelés lépéseit, folyamatát előre el kell tervezni, mert drága a gyapjú, nem lehet vele „pocsékolni”. Amíg nem áll össze a fejemben minden egyes lépés az új ötletemhez, addig nem lehet hozzákezdeni. A kreatív játékokat nagyon szeretem készíteni, engem is fejleszt közben, és jó, mert nem kell, és nem lehet két egyforma darabot készíteni. Mint pszichopedagógus tudom, hogy milyen életkorban mi a legfontosabb fejlesztendő képesség, látom a munkám során nap-mint nap, hogy mi hiányzik a gyermekek ügyesedéséhez, amit különböző célzott játékokkal javítani, fejleszteni lehet. Nagy öröm nekem is, amikor a saját készítésű érzékelős memória játékomat választják jutalomjátéknak óra végén. Ugye mennyivel jobb a gyapjút, vagy fát, bőrt megfogni, mint a műanyagot!
Mi mindent lehet gyapjúból készíteni?
Nagyon sok mindent. A gyapjúnak nagyon jó tulajdonságai vannak, amiket ki kell használni. A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen: én már készítettem ékszert, gombot, ruhát, cipőt, kesztyűt, sálat, sapkát, hátizsákot, tolltartót, fejlesztő, logikai- játékokat, öltöztető babát, bábot, ajtótámaszt, falvédőt, szobrot, pohár alátétet, ülő-és díszpárnát, szőnyeget, képet, virágokat, asztali díszeket, és nem utolsó sorban sok-sok macit.
Szeretném megköszönni ezt a rengetek hasznos, érdekes információt, amit elárultál most nekünk. További sok sikert kívánok a munkádhoz, és kívánom, hogy az ötleteid nagy része testet öltve születhessen meg.

Kollár Beatrix

+2 fotó

Darumadár Nyugdíjas Klub nyári beszámolója

Július 20-én énekkari próba, majd klubnap. Július 24-én a gyáli Cukorbetegek klubja Vörösné Erika szervezésével a mi klubunkból 10 fő jelentkezett az erdélyi körútjukhoz. Hajnali fél 3-kor indultunk, már útközben is megálltunk Parajdon s lementünk a sóbányába. Zeteváralján szálltunk meg egy családias panzióba, ahol mind az 50 fő elfért. Reggeli után barangoltuk be a legszebb helyeket és mindig vacsorára értünk haza. Csodálatosak voltak az utazások, s az idegenvezetőnk jóvoltából sok-sok érdekes ismeretekkel lettünk gazdagabbak. Élményekkel tele, de kissé fáradtan jöttünk haza 30-án. Megérte elmenni. Július 28-án énekkari próba és csevegős klubnap, ahova a meleg miatt – gondolom én – kevesen jöttünk össze. Július 30-án Tiszaligetre meghívást kaptunk, teli busszal mentek a klubtagok, az énekkar kissé foghíjas volt, de azért a fellépésük sikeresen lezajlott. A szuper jó melegben mindenki sokat fürdőzött, jól érezték magukat a résztvevők. Augusztus 4-én énekkari próba, klubnap, ahol Lőrentei Erzsike vezetőnk a következő programokat ismertette. Virághné Annuska névnapját itt tartotta meg, fincsi túrós sütit és csokis zserbót sütött, ezzel vendégelte meg a megjelenteket. Unokája Vivien – látványtervezést tanul a főiskolán – eljött segíteni a terítésben, s közben a készülő rövidfilmjükhöz statisztákat keresett tagjainkból, 12 fő szívesen vállalkozott. Augusztus 9-én Tiszakécskére ment 50 fő fürdeni, mindenki jól érezte magát, hazafelé a Fejedelmi pékség sem maradhatott el. Augusztus 11-én énekkari próba, klubnap, ahol már augusztus 20-ra készülődik a tagság, a szabadságolások miatt – megint csak én gondolom – többen az unokáikkal foglalatoskodnak a nagyanyók, így most is elég kevesen találkoztunk. Nagyné Ibolya névnapja alkalmából „citromos álom” sütit sütettett szuperfinom habosat, és igazi szilvalekváros buktát sütött, valamint kellemes hőmérsékletű üdítőkkel készült, jutott bőven mindenkinek. Augusztus 18-án énekkari próba, majd klubnap, ahol vezetőnk Lőrentei Erzsike elmondta, hogy lányának Nagyné Pál Tünde „nemez-művésznek” alkotását is kiállították a Dunapalotában, a Kézművesek Kiállításán, amit Ő már megnézett. Erre a kiállításra és Modigliani, valamint Picasso kiállításra Gergelyné Margó szervezésével pár lelkes tagtársunk is ellátogatott. Mindnyájan büszkék vagyunk Tündére és gratulálunk Neki! Ezen a napon – Ilona nap révén – Mózsikné Ilona és én fincsi piskótákkal, sörkiflivel, borocskával és üdítőkkel kedveskedtünk a megjelent tagságnak. A névnapi verset az ünnepeltnek Lovászné Erzsike mondott, (nekem az egyik legkedvesebb) Kosztolányi Dezső: Ilona címűt. Augusztus 19-én a Petőfi téren megtartott ünnepségen szép számmal vettünk részt. Nagy János polgármesterünk és dr. Szűcs Lajos ország képviselő szép történelmi beszédet mondtak. Az énekkarunkat Farkas Éva a gyáli Kaleidoszkóp színpad vezetője, a fiatal színészekkel együtt közösen készítette fel az ünnepi műsorra, ahol hibátlanul szépen szerepeltek. Az idő is kegyes volt, mivel nem esett, mint tavaly és aránylag nem volt hőség. Augusztus 25-én 15 órakor vezetőségi, ahol Lajos nap alkalmából fő mecénásunkra emlékeztünk Fejes Lajosra, aki sajnos már nincs közöttünk. 16 órakor énekkari próba, majd klubnap. Lőrentei Erzsike elmondta, Gyálra hívták a civilszervezetek vezetőit, az október 2-i népszavazással kapcsolatban, és ott is felhívták a figyelmünket a szavazás fontosságára. Szeptember 1-én az énekkari próba és a klubnap – a pincében volt megtartva – a tüdőszűrés miatt, ahova sokan elmentek egészségük érdekében. Siskáné Kati és Füzi Marika társadalmi munkában sokat segédkeztek a szűrés kartonozásában. Szeptember 2-án a tagság 35 fővel, busszal Albertirsára ment fürdeni, a strand őszi bezárása előtt. Az idő szuper meleg volt és a komplett ebéd is finomra sikerült. Elégedetten, felfrissülve fejeződött be ez a nap is, mint nyárbúcsúztató. Tagságunkból 20 fő izgatottan készül, Ujjné Piroska szeptember 9-én Gyulára mennek egy hétre fürdőzni, gyógyulni és feltöltődni. Megkezdődött az ősz, az iskola, lehet befőzni a nagyiknak a paradicsomot, a lecsót, a szilvalekvárt, stb. Remélem mindenki elég vitamint gyűjtött magába a szép nyár alatt.

Kovácsné Németh Ilona

+fotók

FJE HÍRADÓ

Amilyen forró volt, olyan gyors is ez a nyár! Úgy elrepült, mintha versenyben állna ő is az idővel. Mert versenyekből, drukkolásból bőven kijutott, nem panaszkodhatunk, hogy unatkoztunk. Az Európa Bajnokság örömmámorát az Olimpia éjszakai izgalmai követték, s hogy dicsőségben véget értek, most már talán megpihenhetünk a következő nagyobb sporteseményig.
Azért hébe-hóba történt más is.

A Mártírok Emlékparkjának haranglábát sikerült felújítanunk Papp Norbert és egy kedves, új lakótársunk: Stiebi Zsolt szolgálatkészsége folytán, akik lecsiszolták a felületet és lekezelték favédővel. Köszönet a felajánlott, önként vállalt segítségért, a szép munkáért! Még egyszer átfestve megint szép lesz egy-két évig.

Most, hogy nincs már az a forróság, elkezdhettük kiönteni a Pakony Emlékmű elemeit. Ecsődi János sablonja jól működik, két egységet már legyártott a műköves, s két héten belül négyen lesznek. Ezeket daruval szeretnénk rögtön az alapzatára tenni, hogy a középső és a felső elemek gyártásának legyen helye. Reményeink szerint, ha az időjárás is engedi, ebben az évben elkészül az emlékmű.

Augusztus 19-én részt vettünk községünk Szent István napi megemlékezésén, amelyet Farkas Évi Kaleidoszkóp Színháza tett színessé és kedvessé Darumadaraink és a katolikus kórus bevonásával. Megkóstoltuk az új kenyérből szelt puha, ízes falatokat, melyre áldást plébánosunk adott. Jó érzéssel tölt el minden alkalommal, hogy egyre szebb és egyre méltóbb ünnepség tiszteli meg augusztus huszadikát! Emlékezetem még őrzi, amikor úgy kellett (talán 2002-ben?) nekünk - a felháborodott civileknek -, a saját zászlónkat felhúzni és hirtelen hamarjában telefonos élőlánccal megemlékezést rögtönözni!

Augusztus 23-án koszorúval tisztelegtünk a diktatúrák áldozatainak emléktáblája előtt, ami azért jó érzés, mert már nekünk is van emléktáblánk, ahol megidézhetjük szeretteink emlékét, és a kegyelet virágait is elhelyezhetjük.

ZARÁNDOKÚTON VETTÜNK RÉSZT SZENTKÚTON

Katolikus közösségünk egyik legszebb, legemelkedettebb, ugyanakkor legszínpompásabb zarándoklatán vettünk részt néhányan az egyesületből. Mátraverebély falu fölött, a hegyek között megbújva, Szentkút ihletett szépségű zarándokhelye a katolikus híveknek közel egy évszázada.
A Szent László forrás alá épített gyönyörű templom százezrek búcsújáró helye volt. Aztán közbeszólt a történelem, Trianon, a politika. Volt, hogy állami nyomásra tiltották, elhallgatták, de túlélte. Ma az igazi veszélyt csak az emberek közömbössége jelentheti. Múlt év óta, az egyházi intézményeket támogató program keretében gyönyörűen felújítva, ismét a régi pompájában ragyog és várja a híveket. Idén a Szent Jobb körmenete adott fényt annak a tisztességnek, hogy Szentkút elnyerte a Teljes Búcsú jogát a Vatikántól. Az Erdő Péter bíboros celebrált misén olvasták fel az adományozó okiratot. Képeink ezt az eseményt dokumentálják.

Durkó Éva /FJE

+fotók

MEGHÍVÓ
Október 6-án, csütörtökön 18 órakor az
ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZÜNK
a Szabó Magda Közösségi Házban.
Utána harangszó mellett
mécseseinket és virágainkat elhelyezzük
a Mártírok Emlékparkjában.
Az ünnepi megemlékezésre mindenkit
szeretettel várunk!

FJE

Mikka-Makka tábori összefoglaló

Az idei tábor már a negyedik volt, melyet megszerveztem.
Két hétig a gyerekeket jobbnál-jobb programok várták. Sokszor minden erőnket bele kellett fektetnünk, hogy „megküzdjünk” a feladattal, de ez minden nap sikerült. Sok-sok közös élménnyel gyarapodtunk, mely remélem nagyon sokáig a kicsik lelkében, emlékezetében megmarad. Barátságok mélyültek és újak is születtek, kicsit más oldalról ismerték meg egymást a gyerekek, mint az iskolában vagy az óvodában. Közösen utaztunk – metrón, vonaton, villamoson, HÉV-en és trolin, együtt örültünk, együtt keseregtünk, vigasztaltunk, ha valakinek épp bánata volt – szerencsére ez nem sokszor fordult elő.
Jövőre is megszervezem a tábort, mert a gyerekek szemében csillogó fény minden fáradtságot megér!
Köszönöm, hogy elengedtétek, rám bíztátok legféltettebb kincseiteket: a Gyermekeiteket!

Tóth Gabriella

+ fotó

Sport

Fociiii

Nagy volt a jövés-menés

Mondhatni nagy volt a játékos mozgás felnőtt csapatunknál. Több rutinos játékosunk is eligazolt vagy befejezte pályafutását. Szabó Gábor egykori csapatkapitány, aki nem mellesleg 7 évet töltött el egyesületünknél, a rivális Alsónémedi csapatához igazolt és vele tartott Varga Zoltán, illetve a nálunk kevesebb szerephez jutó Borsodi Zsolt is. Erdős Tibor és Bárdos Péter úgy döntöttek szabadidejükben már mással akarnak foglalkozni, így felhagytak a labdarúgással. Utóbbi játékosunk tagja volt annak csapatnak, amely 2006-ban amatőr-kupa döntőt játszhatott az Üllői úti stadionban. Szintén a távozók közé tartozik a rutinos védőnk Egervári Krisztián, kapusunk Gerstenbrein Gábor és Tóth Ádám.
Érkező játékosaink között is lehetnek ismerősen csengő nevek, mint például Ettenberger Tamás, Sirán Gergely, Szatmári Zsolt, Szabó Dávid. Ők már játszottak korábban csapatunknál. Bress Balázs, Hajdú Patrik, Berkes Máté és Barta Barnabás személyében új játékosokat ismerhet meg a kilátogató publikum. Érkező és visszaérkező játékosaink is egyaránt a fiatalságot képviselik, egyedül Sirán Gergő az, aki a rutinjával segíti a csapatot.

Egy sima, egy fordított

Már, ami a győzelmeket illeti. Taksony II. ellen sima, Dunavarsány ellen fordított. Sajnos azonban egy vereség és egy döntetlen is becsúszott a csapatnak.

Bajnoki eredmények:
Törökbálinti TC – Felsőpakony KSE 6 – 1 G: Bress
Felsőpakony KSE –Taksony SE II. 5 – 1 G: Wrábel(3), Csipak, Berkes
Fémalk-Dunavarsány – Felsőpakony KSE 4 – 5 G: Wrábel(2), Hajdú, Nagy Sz., Kovács
Felsőpakony KSE – Pereg SE 2 – 2 G: Fülöp(2)

Pest Megyei Kupa, 1. forduló:
Felsőpakony KSE – Dunafüred-Százhalombatta 4 – 0 G: Fülöp(2), Nagy Sz., Hajdú

Utánpótlás csapatainknak is elkezdődött a szezon

A frissen alakult U14, illetve az átalakult U19 is győzelemmel kezdte a bajnokságot. Csak így tovább!

U14:
Felsőpakony KSE – Lurkó FC Gyál 3 – 1 G: Farkas, Fazekas, Asztalos

U19:
Újhartyán VSE –Felsőpakony KSE 2 – 5 G: Zsidó(2), Palotai, Koszticsák, Scheibli

Tóth Roland

Bogrács-futás

2016. augusztus 20-án megrendezésre került az I. Bogrács-futás, melyen 77 induló volt, köztük kicsik és nagyok egyaránt.

Ez már nem az első futás, melyet a településünkön szervezek és jelezték, hogy az eddigi 5 km-es táv mellett legyen rövidebb is és hosszabb is. A kéréseknek eleget tettem, a gyerekek a szokásos 8 méterüket futották, a nagyobbak pedig 3, 5, 6, 11 és 14 km-en próbálhatták ki magukat. A futás mellét betettem egy sétálós távot, mely a 3 km-es futás útvonalán volt.

A kicsikre a nagy munka után arcfestés és kosárhinta várt, melyet Kocsis Imrééktől kaptunk kölcsön! Köszönjük!

A befutók frissítését a Frankó bolt tette lehetővé, melyet ezúton is köszönök! Jutaluk az egyedileg tervezett érem és egy tál paprikás krumpli volt, melyet Stok Tímea és Károly főzött a Joker kerthelyiségében.

Miután elfogott a finom étel, a GARMIN cégtől kapott ajándékokat sorsoltuk ki!

Csodás napot töltöttünk együtt!

Köszönöm a részvételt, gyertek október 1-jén is a jótékonysági futásra!

Tóth Gabriella

+fotók

Hátbelső

Hátlap

2016_07_szept.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)