Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2017_06_junjul

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVII. évf. 6. szám, 2017. június-július

Lapzárta: július 03.

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Óvodai ballagásról, iskolából, juniálisról képek…

Fedbelső

Rendezvény rendezvény után... a Juniális

Május óta harmadik alkalommal telt meg a sportpálya jókedvvel, vidámsággal, színpadi előadókkal és térprogramokkal június 10-én. Az előző években is délelőtt a családok nagyjait hívogatta az aprók és kicsik fellépése, azaz a délelőtti órákban a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda, a Herman Ottó Általános Iskola tanulóinak műsorát, majd a ritmikus sportgimnasztikai és a Felsőpakonyon népszerű NiponZengo bemutatót láthatták a rendezvényre látogatók.
Ebédhez a Darumadár Nyugdíjas Klub és meghívott vendégeik fokozták a jókedvet nótacsokorral és egy vidám jelenet előadásával. A kispályás focibajnokság és a helyi sportegyesület eredményeit az átadott elismeréseken túl a közönség tapsviharral is jutalmazta.
A délután folyamán a népzene, néptánc és a modern táncok után a Dinoszaurusz Band által megszólaltatott slágereket lehetett hallani. Aki nem is igazán motoros, biztosan annak is kedve támadt motorra kapni és szabadon élni a megszólaltatott „Born to be wild”-nak köszönhetően.
Az este további részében a tombolák találtak gazdára, és a már messzeföldön híres Jamland táncosai is ízelítőt adtak tehetségükből. Igaz, a sarkcsillag még nem jött fel az égre, mikor a Csillag Musical csapata tündökölt a deszkákon.
A vidámság még magasabbra csapott, mikor az ÖTYE (Örökvidám Tyúkok Egyesülete) varázsolt el mindenkit. És hogy mi lett az i-re a pont? Az, ahogyan a Happy Gang nótái hozták vissza sokak ifjúságát, majd a tűzijáték után a redtrodisco.
Látszik, hogy a településen igény van a jó hangulatú rendezvényekre és megmutatkozott ismét az összetartás is. Köszönhetjük a látogatóknak, a szervezőknek, az önkénteseknek, a fellépőknek, a gyermeknapot létrehozó civil csoportnak (akik a népi játékokat, a sátrakat, az asztalokat biztosították), és mindenkinek, aki akár csak egy picit is hozzátett ahhoz, hogy egy kellemes napot tölthettünk el az erdőnk szívében, a sportpályán.

VBA

Önkormányzat

TÜDŐSZŰRÉS

Ezúton értesítjüki a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tüdőgyógyintézet tájékoztatása szerint Felsőpakonyon a tüdőszűrés augusztus 30. - szeptember 05. között kerül megszervezésre a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.

A szűrés időpontjai:
08.30-14.30 - 31. 1. 5. (csütörtök, péntek, kedd)
12.30-18.30 - 30. 4. (szerda, hétfő)

Egészségünk érdekében kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel és vegyenek részt a szűrésen.

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint - ha van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a szűrővizsgálatra.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson kapható csekk befizetése postán történik a vizsgálat előtt.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ingyenes, de beutalóköteles.

Tájékoztató

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövőben nagyobb lehetőség adódik épített környezetünk megóvására, környezeti értékeink védelmére, valamint és meghatározhatjuk településünk fejlődési irányát. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, milyen települési környezetben szeretnének élni, valamint széleskörű polgári párbeszéd alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani. A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TER) tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A törvény és a végrehajtási rendelet alapján valamennyi településnek 2017. október 1-ig meg kell alkotnia és hatályba kell léptetnie településképi rendeletét. A rendeletet megelőzően, annak alapját képező TAK elkészítése minden település számára kötelező, a rendelet szabályai és a miniszterelnökség által kidolgozott minta alapján: http://online.pubhtml5.com/aego/ewfc/ .

A TAK és TER készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a Szabó Magda Könyvtár és Közösség Ház nagytermében (2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.) 2017. augusztus 15-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel
Lakossági Fórumot
tartunk.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a TAK és a TER készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a tájékoztatás közzétételétől 21 munkanapon belül, vagy benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a polgármesternek címezve, vagy a polgarmester@felsopakony.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben írásban aláírva is leadják a helyszínen és megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

Tisztelettel:
Nagy János polgármeste

Önkormányzatunk a közvilágosítási oszlopokra került muskátlikon túl újabb virágokat kapott ajándékba Némethné Oláh Szilviéktől. A több száz tőből idén is jutott intézményeinkhez és a közterületre egyaránt.
Az Önkormányzat és a település valamennyi lakosa nevében köszönet a felajánlásért!

Beszámoló a 2017. június 20-i testületi ülésről

Első napirendi pontként a Dél-Pest Megyei Vízi közmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi beszámolója került megtárgyalásra és elfogadásra.
A továbbiakban Ócsa- Felsőpakony-Inárcs közös szennyvíztisztító telepének és a nyárfás öntözőterületének felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok kerültek megtárgyalásra. A három tulajdonos önkormányzat közül Ócsa Város Önkormányzata vállalta a feladatot, hogy a DPMV Zrt. szakmai útmutatása alapján árajánlatokat kér be különböző szakcégektől a szennyvíztisztító telep és a nyárfás öntözőtelep felülvizsgálatára vonatkozóan ahhoz, hogy azt majd a DPMV Zrt. átvegye üzemeltetésre. A DPMV Zrt. véleménye szerint összességében a legkedvezőbb ajánlatot a VTK Innosystem Kft. adta.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Dr. Borbély István felnőtt háziorvos 2017. július 1-től a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Felsőpakony, Dobó Katica utca 2. szám alatti házi felnőtt és gyermekorvosi rendelőben foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatást nyújtson.
A testület elfogadta a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2017. március 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra szóló beszámolóját és fejlesztési terveit.
A testület a JuvaPharma Kft. ügyvezető igazgatója kérelmére a Felsőpakony 013/2 kivett tanya valamint a 013/8 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar besorolású ingatlanok belterületbe vonásához hozzájárult.
A következőkben a képviselők beleegyezésüket adták ahhoz, hogy a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület a TESCO-GLOBAL Zrt. által kiírt „Ön választ, mi segítünk” című felhívásra pályázatot nyújtson be, és a projekt megvalósítása során Felsőpakony közigazgatási területén belül Pakony Történeti Tanösvényt alakítson ki „Mesélő Felsőpakony Körút” néven.
Döntés született arról, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. A Társulás elsődleges feladata a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek fejlesztése.
2017. április 19-én a Képviselő-testület határozott a KEHOP-5.2.9. azonosító számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázaton való indulásról. A pályázatból megvalósítani tervezett munka a Herman Ottó Általános Iskola tornaterem valamint a hozzá tartozó épületrész külső felújítása. A pályázat előkészítése során a műszaki, építészeti felmérési, és villamos ipari tervek elkészítése, műszaki szakértői tevékenység ellátására, energetikai és egyéb tanulmányok elkészítésére 3 ajánlattevő került felkérésre. Az ajánlattevők közül az Engitech Prime Kft., 1.800.000 Ft + áfa ajánlata volt a legkedvezőbb.
A továbbiakban döntöttek a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő fejlesztések támogatására, melynek keretében a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház belső felújítására, fejlesztésére igényelhető támogatás. Az igényelt támogatás bruttó 3.800.000 Ft, melyhez bruttó 580.650 Ft önrészt biztosít az önkormányzat.
A „Herman Ottó Általános Iskola tornaterem felújítása eszközbeszerzéssel vegyes építési beruházás beszerzés” keretében beérkezett kivitelezői ajánlatok közül a Kinamé Kft. 2360 Gyál, Toldi M. u. 45. szám alatti kft. bruttó 25.251.000 Ft összegű ajánlatát fogadta el a testület.
Az önkormányzatnak az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft-vel van érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződése a helyi köztemető üzemeltetésére vonatkozóan 2017. július 31-ig. Mivel a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek jó színvonalon tesz eleget, a munkájukat lakossági megelégedettséggel látják el, ezért a szerződés meghosszabbítására került sor újabb 10 évre.
Végül a testület elvi hozzájárulását adta a Felsőpakony 453/4 hrsz-ú út menti ingatlanok gázellátásához a TIGÁZ Zrt. által kért útszakaszok (Rákóczi u., Juhász Gy. u., Rákóczi köz.) egyikén történő esetleges aszfaltburkolat megbontásához.

Langné Malecz Andrea aljegyző

Parlagfű-mentesítés

A parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Június 30-ával lejárt a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Ez belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal feladata. A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozó végzi, a felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 - 5 000 000 Ft-ig terjed. A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon túl, a vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell őrizni.

Langné Malecz Andrea aljegyző

Óvoda

Újszülöttjeink:

Fazekas Dominik - 05.23
Molnár Levente - 05.25
Tóth Kitti - 05.30
Iljev Lilla - 05.31
Tóth Richárd Sámuel - 06.13
Kemenczei László Attila - 06.14

Figyelem!
2017.07.24-08.04-ig szabadságon leszek.
Helyettesít: KÁNAI KATALIN védőnő.
Elérhetőség: a megszokott számon: 20 802 7279
Tanácsadás:hétfő: 8-10-ig, csütörtök: 8-10-ig
Időpont egyeztetés szükséges!

Gálné Czető Éva védőnő

Évzáró, ballagás a Mesevár Óvodában

A Neszepisze csoport az anyák napi köszöntéssel egybekötötte az évzáró-ballagási ünnepségét május közepén. A többi csoport május 26-án várta a vendégeket, szülőket, rokonokat a búcsúzásra. Beszéljenek a képek!

Gyermeknap – kirándulás

Felsőlajosra, a Magán-Zoo mini állatkertbe kirándultunk a gyermeknap alkalmából. Nagy volt az öröm és az izgalom, hiszen nem túl gyakori, mikor hosszabb útra indulunk busszal.
A hely az erdő közepén helyezkedik el, nagyon szép, látszik, hogy az itt élő állatok jól érzik magukat. A lovak, pónik, kecskék, birkák hagyták magukat simogatni, sokuknak volt kicsinye – népes társaság. Láttunk hanyatt fekve sütkérező oroszlánt, titokzatos lámát, akiről nem tudtuk eldönteni, hogy csak kíváncsiságból figyel olyan mereven, vagy éppen köpni készül, de nagyon kedves „arca” volt. A pávák szabadon járkáltak, nem törődve a vendégekkel, akár meg is érinthettük a gyönyörű, csillogó tollaikat. A nyusziknál viccesen nagy volt a „népsűrűség”. A tigris ügyet sem vetett ránk, méltóságteljesen szunyókált. A kismajmok ugyanúgy üldögéltek a homokozó szélén, mint ahogy mi szoktunk, mindkét „kezük” tele gyümölccsel, élénken falatoztak. Az ő udvarukban mászkáltak a pici ékszerteknősök, alig lehetett észrevenni őket. Aztán rátaláltunk egy mini játszótérre, amit természetesen ki kellett próbálni és mivel más csoportok is voltak rajtunk kívül, mindenkinek a lelkére kötöttük, el ne vesszen!
Tudjuk, hogy a kirándulás szerves része az evés – ivás, Szalóky Barbara, aki szülőként kísért minket, meghívta a csoportunkat egy „nasipartira”. Köszönjük!
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, mellyel hozzájárul a busz költségeihez, és köszönjük a segítséget azoknak a kedves szülőknek, akik elkísértek minket és segítettek abban, hogy gyermekeink jól érezzék magukat.

Ivókút, terasz

Az óvoda udvarára ivókutat kaptunk, falra szerelt, nagyon praktikus.
A gyerekek szükség szerint használhatják, a nyári hőségben kivételesen nagy szolgálatot tesz. Persze eddig is biztosítottuk a mindenkori ivást a gyerekeknek kancsóval, poharakkal, szintén önkiszolgáló módszerrel, de most már a kicsiknek sem kell segítséget kérni az egyébként nagyon segítőkész nagyobbaktól, vagy a felnőttektől.
A teraszra új tető került, a korlát megújult, lefestették. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni a mesterek hozzáállását is. Az ő idejük fogyott, mégis figyeltek arra, hogy alvásidőben nem indítottak flexet, nem vágtak, csak csiszoltak. A munka végeztével rendet raktak, a teraszt lesöpörték, egyetlen darab „veszélyes hulladékot” sem hagytak maguk után, és az sem mellékes, hogy sokkal szebb lett, mint volt!
Köszönet érte Prokopecz Jánosnak és Juhász Jánosnak. A felújítást és az ivókút beszerzését az Önkormányzat támogatásának köszönhetjük és köszönjük is!

Szép lett a Napraforgó csoport!

Július első hétvégéjén csoportszobánk megszépült, megújult, frissen várja majd a kis lakókat.
Berencsi Tamás, Szalóky Barbara és az Önkormányzat támogatásával jöhetett létre az örömteli esemény. A munka jó hangulatban, professzionális szinten zajlott, az eredmény magáért beszél, mert ők nem csak festettek, hanem letakartak, leragasztottak, felmostak, javítottak.
A precíz, pontos, szép munkáért köszönet illeti a Kovács József (Kokó mester) vezette csapatot!
Diós István Tamás és Kiss Sándor Ócsáról érkeztek. Köszönjük!

Nyári élet

Júniusban új „korszak” kezdődött az oviban. Sokakban pejoratív értelemben él az „összevont” csoport kifejezés, én most szeretném egy kicsit ezt eloszlatni. A testvérek, akik eddig külön csoportba jártak, ülhetnek, alhatnak egymás mellet. A nem annyira ismert óvó néni is kedves, ha az „igazi” szabadságon van. Akik eddig „látásból” ismerték egymást, most akár barátkozhatnak is. Az időnk nagy részét az udvaron tölthetjük, szabad játék keretében. A szabad játék lehetősége a legfontosabb az óvodáskorú gyermekek számára. Különféle tevékenységekből választhatnak, az óvó nénik sokféle elfoglaltságot biztosítanak. Olyanokat is, amik a nyárra jellemző speciális tevékenységek, pl. sarazás, vizeskedés. A kreatívok számára naponta rendelkezésre áll egy-egy új élmény lehetősége (vasalható gyöngy, fonalszövés, ragasztás, rajzolás, festés, bábkészítés, hajtogatás, gyurma, mese, stb.). Az örökmozgók madzagos vödörrel lépegethetnek, foci, labda, ugrókötél, hinták, nagyméretű trambulin, kreatív mozgásfejlesztő eszközök tárházából válogathatnak. A fáradtak, csendre vágyók szőnyegen pihenhetnek a hűvösben, babázhatnak, építőjátékokkal játszhatnak, mesekönyvet lapozhatnak. A kiskertünk terményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, „szüretelünk”.
Erzsi óvó néni a kiskert „védnöke”, a gyerekekkel együtt végzett munkájának eredménye a zöldhagyma, borsó, paprika. Hihetetlen, de van olyan gyermek, aki még sohasem evett frissen kifejtett zöldborsót. A ribizli szedegetése igazi türelemjáték, fejleszti a monotóniatűrő képességet - azért sikerült egy nagy tállal összegyűjteni, és az elfogyasztásra szánt idő csak töredéke volt a leszedésre fordított perceknek.
Végezetül: igaz, hogy az óvoda udvara gyönyörű, az öntözőberendezés jóvoltából a fű friss, zöld, a hatalmas fák nem csak szépek, de jótékony árnyékot biztosítanak egész délelőttre, délutánra, mégis az udvari tartózkodás előtt mindenkit bekenünk naptejjel, melyet egy DM pályázaton nyertünk. A falikútnál szükség szerint pótolhatjuk a folyadékveszteségünket. A délutáni pihenő idején hűvös, sötétített szobában alhatnak a kicsik. Elmondhatjuk, hogy minden feltétel, lehetőség a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a „nyárias ovi” során.

Potyondi Edit

Iskola

„Legyen a zene mindenkié” - Kodály Zoltán

Tavasz közeledtével egyre több tanuló érdeklődött lelkesen az iskolában az immár hagyományossá vált népdaléneklési verseny felől.
Idén az eseményt május 22-re időzítettük.
Elmondhatom, hogy iskolánkban sok a tehetséggel, szép hanggal megáldott, ügyes gyermek. Elszomorító, hogy ezzel együtt a többség nem vállalja a közösség előtti szereplést. A kifogások között leggyakrabban az hangzik el: „Úgy sem fogok nyerni.”- szoktam is hangsúlyozni, hogy az Olimpián sem nyer minden ott lévő sportoló! Az eseményen való részvétel empátiát, türelmet, a másik szereplő produkciójából való tanulási lehetőséget nyújt a jelenlévő drukkoló szülőknek és gyermekeknek egyaránt.
Itt szeretném kiemelni a szülői bátorítás fontosságát, hiszen ez is nagyban hozzájárul jellemük fejlődéséhez, növeli önmagukba vetett hitüket, példaértékű. Az életutunk során szerzett szép emlékeink átsegítenek bennünket az esetleges nehézségeken, megpróbáltatásokon. Persze, nincs két egyforma gyermek. Egyiknek hosszabb, másiknak rövidebb a sikerhez vezető út.
Az évek során láttunk olyan produkciókat, amelyek elemi erővel taroltak: az előadó egyéni hangszíne, kiállása igen nehéz feladat elé állította a zsűrit, a jelenlévő közönséget.
Visszavetítve előző évi produkciókra, láthattunk olyan gyermeket, aki elsírta magát, izgalmában nem tudott megszólalni sem, viszont az idei alkalommal gyönyörű, érett hangon, bátran tett tanúbizonyságot képességeiről. Ő biztosan győztesnek nevezhető!
Amikor valaki legyőzi saját félelmeit, egy fokkal magasabbra lép önmaga megismerésében – ez jelentős és hasznos győzelem!
Az idei verseny alkalmával módomban állt konstatálni és ismételten megjegyezni, hogy a környék kismadarai nyugodtan szabadságra mehettek, mivel olyan sok szép daloló, lelkes ifjú helyettesítette őket.
A versenyen részt vevők emléklapot, a nyertesek pedig oklevelet vihettek haza. Köszönettel tartozom a zsűrinek: Fehérváriné Sebestyén Mártának, Dobos Lászlónak, hogy szakmai értékelésükkel, lelkesítő szavaikkal, jelenlétükkel emelték az esemény rangját.

Eredményeink:
1-2. osztály
1. Dobos Fanni Emese, Simkó Rita
2. Antal Fruzsina
3.Vasvári Boglárka
3-4. osztály
1. Kovács Dorina Csilla
2. Bakocs Csenge, Frunza Kitti
3. Puskás Réka Dorina
Felső tagozat:
1. Hegedűs Magdolna Éva
2. Kádár Ferenc Géza, Turbucz Erika Csenge
3. Horváth Rebeka
Különdíjban részesült: Bazsik Gréta 8. osztályos tanuló.

Az első helyezést elért tanulókat halhattuk a juniális színpadán, ahol ismételten megcsodálhattuk gyönyörű hangjukat, rátermettségüket.
Remélem, jövőre is hasonló örömteli híreket újságolhatok a kedves olvasóknak a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola életéből.

Gondolataimat Theodore Roosevelt szavaival zárom:
„Tedd, amit tudsz
azzal, amid van,
ott, ahol vagy!”


Polgár Aranka

Akikre büszkék lehetünk

Elballagó diákjaink közül kitűnő eredménnyel végzett:
Dörömbözi Erik és Takács Imre
Takács Imre az év tanulója címet is elnyerte.
Dörömbözi Erik pedig a Felsőpakony Jövőéért Egyesület díjazottja lett.

Iskolánk 51 tanulója végzett kitűnő eredménnyel.

A Herman-díjat idén
Kruppai Norbert alsós
és Győri Vanessza felsős
tanuló kapta.

Gratulálunk!

Nyár eleji futóverseny az alsó tagozaton

Június 7-én rendeztük meg futóversenyünket. Az idő többször megtréfált minket, ezért el kellett halasztani a tavaszi időszakról. Gyermekeink így még nagyobb izgalommal várták az őszi forduló visszavágási lehetőségét, hiszen az első három hely mindig nagyon fontos számukra.
A lassabban haladó tanulóink is becsülettel végigfutották a pályát. Nem volt olyan közöttük, aki feladta volna. Gratulálunk nekik is és a győzteseknek is!

Eredményeink a következők:
1. osztály
Lányok / Fiúk
1. Füg Dorina / Győri Péter
2. Szolnoki Barbara / Völgyesi Krisztofer
3. Antal Fruzsina / Tóth István Koppány
2. osztály
Lányok / Fiúk
1. Szentgróti Lelle / Balla János
2. Lőrincz Kincső / Mikolay Milán
3. Farkas Renáta / Tóth Ruben
3. osztály
Lányok / Fiúk
1. Szolnoki Beatrix / Palotai Kristóf
2. Nagy Regina / Princz Olivér
3. Kövesdy-Csillag Mária / Mikolay Máté
4. osztály
Lányok / Fiúk
1. Zay Emese / Kovács Márk Dominik
2. Katarov Csenge / Vaszi Mihály
3. Ignácz Regina / Lengyel Kristóf, Dienes Donát

Pálné Mórucz Erika

Katolikus

HA ITT LETTÉL VOLNA!

Pünkösd és Szentháromság ünnepét követő tizedik napon ünnepli a Katolikus egyház ÚRNAPJÁT, ekkor zárul le a HÚSVÉTI időszak. A Római Katolikus hívő ember számára ez a második legnagyobb, gyönyörű ünnep. A néphagyományban Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás, az Egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma.

Idén június 19-én volt a Szentmise és az azt követő körmenet. A megünneplésre való készülődés a virágokkal feldíszített sátrakkal, virágszőnyeg készítésével kezdődik.

Az állomások a következőket jelentik:
Első állomás: Krisztus Királyt, Urunkat, aki a szentmisében érettünk feláldozza önmagát.
Második állomás: Krisztus Királyt, Urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk.
Harmadik állomás: Krisztus Királyt, Urunkat, aki az OLTÁRISZENTSÉGBEN életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk.

A körmenet végén a pap és a hívek eléneklik a TANTUMEGRO SACRAMENTUM HIMNUSZT és a pap térden állva megtömjénezi a SZENTSÉGET. Imával folytatják a szentségi könyörgést. A pap ÁLDÁSSAL bocsájtja el híveket.

Ezen szép ünnep után csendesebb vasárnapok következnek augusztus 15. NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉIG.

Kívánok minden kedves olvasónak jó nyaralást, pihenést. A táborba induló diákoknak felejthetetlen táborozást és nagyon szép nyári napokat.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén este 6 órakor ige-liturgiára várunk minden kedves hívőt.

Berencsi Gézáné egyháztanács világi elnök

Református

EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG

Alig fejeződött be a tanév, máris elkezdhették aktív pihenésüket a gyerekek a református hittan táborban. Június 25-én, vasárnap gyülekeztünk a már megszokott helyszínen, Fülöpházán, a Pap-tanyán. Több mint negyvenen töltöttünk itt el egy lelket, testet építő csodálatos hetet, melynek ez volt a jelmondata: „ Legyél te is reformátor!„

Romantikusan kezdődött a táborozás, ugyanis a nagy vihar kidöntött egy villanyoszlopot, így az első este és a másnap reggel villany-és vízszolgáltatás nélkül telt el. De Isten gondoskodásának és áramszolgáltató szorgos munkásainak köszönhetően, mire a programunk elkezdődött, minden a terveknek megfelelően folytatódhatott.

Vizi János lelkipásztor, Szűcs- Fülöp Alexandra és Kézi Erzsébet óvodapedagógusok , gyülekezetünk tagjai a legapróbb részletekig kidolgozott, tartalmas, változatos programot készítettek elő. A délelőtti foglalkozások a reformáció 500. évfordulójának jegyében zajlottak. Minden délelőtt elhangzott egy előadás a reformáció 1 alapigazságáról. Az adott alapigazsághoz megfelelő éneket is tanultunk. A mind az öt alapigazságot tartalmazót pedig minden foglalkozáson elénekeltük latinul és magyarul. Kis szünet után korcsoportonként begyakoroltuk a hallottakat, betöltöttük tábori füzetünk ide vonatkozó oldalát, képeket színeztünk, applikáltunk. Ezután következett a bőséges, nagyon finom ebéd, melyről Nagyné Guti Ibolya és „segédei”: Fábiánné Viki és Tóth Szilvia gondoskodott.

Ebéd után vegyes csoportokban készültünk a péntek esti jelenetre, melynek tartalmaznia kellett egy bemutatkozást, egy éneket és egy bibliai történetet vagy a tábor életéből egy történetet. Ezután egészen délután 5 óráig szabadon választható programok várták a táborozókat. A sportért felelős Tirpák Péter bácsi az ifisek közreműködésével különféle versenyeket szervezett. Itt mindenki levezethette fölös energiáját. Természetesen minden nap volt foci, pénteken pedig egy tábor derbi zajlott a gyermekek, az ifisek és a felnőttek focicsapatai között. Csütörtökön Papp Norberttel íjászkodhattak a gyerekek, Kézi Erzsébet pedig kézműves foglalkozásra várta az érdeklődőket. Született is sok szép alkotás. De volt rajzverseny, bibliai idézet-kereső verseny, és készülhettek a gyerekek az énekversenyre is. Délután 5 órától egy folytatásos missziós történetet hallgattunk Tiszteletes bácsi előadásában.Pénteken Kakócz József Bp.-Kelenfőldi Református Egyházközség presbitere volt a vendégünk, aki a délelőtti Biblia tanításával szolgált közöttünk.

A péntek esti zárásig megtanultuk a reformáció 5 alapigazságát: EGYEDÜL A SZENTÍRÁS, EGYEDÜL KRISZTUS, EGYEDÜL HIT ÁLTAL, EGYEDÜL KEGYELEMBŐL, EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG.
Azt is megtudtuk a missziós történetből, hogy a varázsló családja, és végül ő maga is belátja, hogy egyedül a mi Istenünk az igaz Isten, mindnyájan befogadják életükbe, szívükbe Jézus Krisztust, s elindulnak a hit útján.

A záró ünnepségen bemutattuk a jeleneteket, lezajlott az énekverseny, kiosztásra kerültek a nyeremények, jutalmak. Szombat délelőtt pedig a füzetvezetésért összegyűjtött nyomdákat vásárolhatták le a táborozók. Amíg vártuk az értünk érkező szülőket, jó volt hallani az itt-ott felcsendülő éneket: „Solus Christus…”.

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Gyülekezeti hétvége Tahiban

„Imé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!”
Zsoltárok könyve 133,1

Isten dicsőségére több mint ötvenen tölthettünk el együtt egy hosszú hétvégét május 26-tól 28-ig. A felsőpakonyi református gyülekezet tagjai Tahiban, a Sion hegye Református konferencia telepen növekedhettek lelkileg.
Gyönyörű környezetben, egységben, szeretetben és békességben, áldásokkal gazdagon telt el ez a pár nap. Ki mit hozott magával szívében, lelkében? – szólt az első kérdés hozzánk a nyitó alkalmon, amikor mindenki egy igés kártyát kapott, amit egyesével felolvastunk. Ki mit vitt haza? - hangzik az utolsó kérdés. Reménységem szerint mindenki többel tért haza otthonába, hiszen az igehirdetések, a beszélgetések, a filmnézés, a közös étkezések és finom ételek fogyasztása közben is jobban összekovácsolódtunk, építhettük egymás hitét, előrébb vihettük testvéreinket bizonyságtételeink elmondása által. de ezt mind Istennek tulajdonítva Neki köszönjük, hiszen Ő készítette el ezt az áldott hétvégét! Remélem, hogy mihamarabb sor kerül ilyen gyülekezetet építő hétvégére!
Sok szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy éljenek az ilyen lehetőségekkel.
Isten áldja meg e sorok olvasóit!

Sándorné Szabó Anikó gyülekezeti tag

Könyvtár

Gergely Mihályné Margó festménykiállítása

2017. július 7-én megint szép élménnyel gazdagodtunk. Egy év alatt ez már a harmadik meglepetés, mellyel képzőművész-körünk megajándékozott minket: Margó festménykiállítása - Kalasné Eszter és Durkó Éva után megismerhettük a kedves tanító néni festményeit. Korosztályom tagjai itt a falunkban is példamutató emberi sorsokkal leptek meg minket a művészetek és az irodalom terén.
Hagyományainknak megfelelőlen indult a megnyitó. Margitka köszöntötte a résztvevőket, bemutatta Margó segítőtársait, akik a zene és a költészet segítségével még szebbé, felejthetetlen élménnyé tették ezt a tárlatot. Kádár Katalin, volt tanítványa köszöntötte Margót. Ez is olyan megható volt, hiszen a szép, fiatal arca, kedves hangja talán a minket követő generáció üzenete: azért nem írtunk le titeket! Érdekes és szép volt, hogy az általa előadott vers keretében mondta a saját prózai köszöntőjét.
Köszönjük Farkas Évi színművésznek a remekül összeválogatott verseket: Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Örkény István és Jurászik Mónika verssorait a színek dicséretéről. Metzker Pál, Wacha Borbála és Kádár Ferenc Géza Vivaldi, Haydn műveiből adtak elő részleteket hangszereikkel és tehetségükkel, a dallamok segítségével kiemelve a színek és szavak szépségét. Ez a műsor szívet melengető, szép emlék marad számunkra, mely a Barakalora dallamaival ért véget.
Fegyó Béla festőművész-tanár úr segítségével néztük a képeket, melyeknek – meglepetésünkre – Margó nem adott címeket. „Találjátok ki!” - üzente az ő jellegzetes stílusában. Fasor, Szivárvány, Pipacsos mező, Csónak a tóparton, Öreg fa a tölgyesben, Virágcsendélet… próbálkoztam a magam módján megnevezni és rendszerezni a festményeket. Falunk iránti szeretetét igazolja a két templom és a „nagy kép” a címerünkkel és intézményeinkkel.
Ahányan ott voltunk a tárlaton, valamennyien jöttünk valahonnan, az ország közeli-távoli vidékeiről. Az, hogy otthonunk lett ez a falu, Margónak és társainak is köszönhető! Talán az sem véletlen, hogy tehetségük itt bontakozott ki azzal az otthonteremtő készséggel, amellyel nemcsak a saját életüket tették tartalmasabbá, hanem a miénket is. Hálásak vagyunk Fegyó Béla tanár úrnak, hogy ezen a kiállításon is bebizonyította és elmagyarázta a színek összhangját, fontosságát az életünkben. Hogy tehetségünk (készségünk?) nem korfüggő, hétköznapi gondjaink is eltörpülnek ennyi szépség láttán.
Megható volt az is, ahogy Margó megköszönte részvételünket és családja segítségét. Ahogy ő mondta, a hobbiját tudta megvalósítani a segítségükkel. Örömmel láttuk, hogy gyermekei és unokái is itt voltak, általuk még családiasabb lett ez a rendezvény.
„pedagógus-sors” - gondoltam visszapörgetve az ötven-valahány évet, amely valamennyiünknek küzdelmes volt, de az ő életük Mihállyal különösen tartalmas, mert példamutatóan és hivatással végezték munkájukat. Meg kell említenem egy szép, rá jellemző gesztust, melynek a Nyugdíjas klubban szemtanúja voltam: aki betölti 80. évét, kap tőle egy képet. Ezt az ünnepelt választhatja ki! Így tudja kamatoztatni tehetségét, és a mi életünket is gazdagabb lesz általa!
Margókám, reménykedhetünk, hogy mi is választhatunk a képeidből valaha?
Gyönyörűek a bibliai témájú festmények: a Szent Család, a bárányokat terelő juhász, ahogy a lemenő nap glóriát von a feje köré. Szeretettel festi az állatokat is, egy-egy képéről szép kiskutyák néznek le ránk. Az a skanzenszerű falusi udvar olyan élethű, én még jártam ilyen helyeken.
Amikor mi fiatalok voltunk, csak az általános iskolában tartottak rajzoktatást. A középiskolában már eltörölték a készségtárgyakat (az éneket is), pedig ezekben az években lett volna rájuk a legnagyobb szükség. Margó a képzőben tudta fejleszteni tehetségét (a lehetőségek szerint), de sokan voltunk, akiknek hiányzott a képzett pedagógusok, művészek segítése. Köszönjük a Sorsnak, hogy Margón nem hagytak nyomot ezek a hiányosságok! A véletlenek szerencsés összeállása, hogy Kalasné Eszter, Durkó Éva és Gergelyné Margó értékes „triumvirátust” alkotva, már saját stílusukat kialakítva, sors- és kortársaink, jó barátaink lehetnek. A kiállításoknak köszönhetően néhány hónap alatt közelebb kerültek hozzánk, példát mutatva a fiataloknak, bebizonyítva nekünk, hogy a múló évtizedek is megérlelhetik a bennünk rejtőző készségeket.
Margó életmű kiállítása maradandó élmény számunkra. Köszönjük a szervezőknek ezt a nagy gonddal összeállított tárlatot!
Drága Eszter, az idős falusi néni portréjáról az én felejthetetlen nagymamám mosolyog vissza a múltból! Éva nyárfái, juharbokrai hajlonganak a szélben, fiatalságunk örömeit, kétségeit visszaidézve. Margó látomásszerű, egzotikus nőalakja milyen aktuális lett napjaink viharos eseményei között!
Jó egészséget kívánva mindhármótoknak számítunk rátok a jövőben is és szívünkből köszönjük ezeket a szépségeket!

Cseh Rózsa

Civil

A darumadár Nyugdíjas Klub életéből

Május 11-én énekkari próba, utána klubdélután volt, az Erzsébet program keretében pdig 4 fő 7-től 10-ig Gyulán gyógyíttatta fájó porcikáit. Május 13-án Karcagra mentünk fürdeni, és az énekkarunk is fellépett – mivel a nyugdíjas találkozót és a birkafőző fesztivált a strandon tartották a karcagiak. Az énekkarosok szépen, hibátlanul adták elő a dalokat, egy fergeteges és vicces nótával fejezték be műsorukat, amit hatalmas kacagással és tapsviharral hálált meg a közönség. Este jól kiázva értünk haza.
Május 18-án a szokásos énekkari próba és csevegős klubnap volt, ugyanígy történt 25-én is.
Június 01-jén 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol a juniálissal kapcsolatos teendőket beszéltük meg: kinek mi lesz a feladata, illetve ki mit tud elvállalni.
A június 10-én megrendezett Juniálisra kedves társaink: Somogyiné Teca, Kardosné Irénke, Ujjné Piroska, Nagy Erzsike, Jankóné Aranka, Petőné Erzsike, Lőrentei Erzsike, Nyáriné Marika, Mózsikné Ilonka, Virágné Annuska, Alföldiné Jolika, Nagyné Ibolya, Tóthné Éva, Antalné Marika, Horváthné Pannika és Nagy Józsefné szuper fincsi sütikkel halmozták el a tagságot és a meghívott vendégeket. Az idő is kegyes, szép napos volt, sok-sok színes program múlattatta az időt.

Részt vettünk és nagyon jól éreztük magunkat az idei Juniálison is. Gazdag volt a program, az óvodások és kisiskolások fellépésétől az esti tűzijátékig! Délben a finom pincepörkölthöz már mi nótáztunk. Műsorunkat Füziné Esztike egy szép verssel (Balázs Mihályné: Emberhez) tette színesebbé. Vendégeink is voltak: az Őszidő Nyugdíjas Egyesület énekkara és Kiss Jánosné (Kocsis Irénke) csoportja Gyálról. Ők egy vidám jelenettel leptek meg minket. Ezután elvonultunk megméretni a vércukrunkat és vérnyomásunkat, mert változatos műsor várt ránk: a focibajnokság eredményhirdetése, FlashDance, Dinoszaurusz Band, Happy Gang… Köszönjük az élményt, remekül éreztük magunkat!
Cseh Rózsa

Június 15-én tagságunk teli busszal meghívásos találkozóra ment Tiszakécskére. Szuper jó, fürdőző idő volt, az énekkar ismét remekelt. Hazafelé úton az elmaradhatatlan Fejedelmi Pékségbe tértünk be feltankolni mindenféle finomsággal, hogy az otthon maradtaknak is jusson a jóból.
Június 22-én énekkari próba és csevegős klubnap, 29-én szintén énekkar, majd klubnap volt, ahol a programok megbeszélése után Csengeri László névnapja alkalmából fincsi üdítőkkel, saját készítésű házi borocskával és neje, Marika ügyességének köszönhetően (az én kedvencemmel) tejszínes-habos-citromos álomsütivel vendégelték meg a tagságot, de volt még sajtos-töpörtyűs pogi is - minden gyorsan elfogyott.
Július 6-án vezetőségi ülést, énekkari próbát, majd klubnapot tartottunk. Az önkormányzat és a Takarékszövetkezet támogatását megkapta a klub, amit NAGYON KÖSZÖNÜNK! Igyekszünk hasznosan felhasználni és jó dolgokra költeni!

Siskáné Tóth Eszter vezetőségi tagunknak Lőrentei Erzsike a vezetőség és a tagság nevében megköszönte szorgalmas és pontos munkáját, mivel úgy döntött elköltözik Felsőpakonyról. Magam és a tagság nevében is kívánunk NEKI további sikeres, szép életet!

Július 7-én a tagság ismét teli busszal fellépős, pancsolós hűsölésre ment Albertirsára. Mindenkinek kedvére volt a szikrázó napsütésben a kellemes áztatás. Az énekkar kevés létszámmal is szépen énekelte el műsorát. Szokásosan, estére jól kiáztatva magukat érkeztek haza. A nyár igazán megmutatja erejét s azt is, hogy ritkán kapunk frissítő esőt. Óvakodjunk a hőségtől, sötétítsük be a szobát, hogy esténként kellemes legyen a pihenés!

Kovácsné Németh Ilona

Kedves Pakonyi „Őslakosok”!

Nagy kéréssel fordulok a kedves közösséghez: Dr. Jahn Ferenc (Az orvos, aki Dachauban halt meg az elveiért, segítségnyújtásáért) Ágnes nevű lánya szeretné rendezni édesapja és édesanyja emlékeit. (Kispesten jelenleg is szinte évente megemlékeznek róla, a Dél-Pesti Kórház is a nevét viseli).
Tehát a kérés, ha valakinek van fotója vagy egyéb emléke az iskolában működött Dr. Jahn Ferenc Úttörőcsapat múltjáról, kérem, hogy a könyvtárba adják le. (Ha lehet, másolatot készítünk róla és visszaadjuk egyből.)
Én mindent ott hagytam természetesen az iskolában, mikor nyugdíjba vonultam. Jelenleg nyári szünet van, de a sok átépítés, stb. miatt nem tudom, mi maradt meg.
Örülnék, ha tudnának segíteni! Ágnes nevében is köszönettel!

Lőrentei Erzsébet
nyugdíjas tanár

FJE HÍRADÓ JÚNIUS –JÚLIUS HÓNAPBAN

A kánikulával beköszöntő időszakot elsősorban az Emlékpark alakítgatása jellemzi egyesületünkben.

Elsején kerámia sziklakerti tárló elemekkel gazdagodott a Történelmi Emlékpark Révész Gyöngyi adományából, amit együtt azonnal be is építettünk a helyére. Kerek Marikától bontott téglákat kaptunk, azt használtunk fel a beültetések elkerítéséhez.

Június 4-én, a Nemzeti Összefogás Napján a Duna TV „Hazajáró”sorozatának 50. Jubileumi Adását vetítettük le a Szabó Magda Közösségi Házban megjelentek örömére. Gyönyörű, hazafias gondolatokkal teli, szívhez és észhez szóló vasárnap délutánunkat a Mártírok Parkjában fejeztük be koszorúnk elhelyezésével, a Trianonban hozott erkölcstelen diktátum: nemzeti tragédiánk emlékezetére. A Csík Zenekar Trianoni Himnusza még mindig cseng a fülemben, feledhetetlenül!

Köszönet illeti mindazokat, akiket sem a vasárnapi elfoglaltságuk, sem a nagy forróság nem akadályozott benne, hogy eljöjjenek, s együtt emlékezzünk!

9-én lezárult az Emlékpark obeliszkjének kivitelezése. Locsolni, gyomlálni, kapálni folyamatosan kijárunk. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a nagy nehezen beindult jegenye csemetéket egy jótét lélek „megpucolta”. Törzsén kihajtott szépen lombosodó hajtásokat lecsipkedve, csak egy felső zászlót hagyott meg. Bizonyára jó szándékkal tette, de sajnos, agyoncsapta ezzel a jegenye-nyár legfontosabb jellegzetességét, hogy a talajtól kiindulva növeszt lombkoronát! Ez a fajta sajátossága! Nem véletlenül választottam ki a tér hátterének, a kerítés elé. Gyermekkoromban ilyen jegenyék (rezgőnyárfának is hívják őket!) szegélyezték az utcákat kétoldalt, véges-végig. Tavaszkor barkáikkal illatoztak, nyáron leveleikkel susogtak nekünk, lombhullásukig.

Gazdagodtunk néhány díszbokorral, fákat ültettünk Rusz Attilával és Papp Norberttel, s vettünk hozzá 50 m locsolócsövet is, mert folyamatos kínlódást jelentett az itthonról vitt rövid csövek időrabló összetoldozása. Reméljük, hogy előbb-utóbb egy - a portán kívülre helyezett - kerti csappal majd egyszerűbb lesz vízhez jutnunk a soron lévő önkormányzati beruházás jóvoltából!

10-én részt vettünk a Juniálison is, bár külön sátrat nem építettünk. Bevallom, fáradtak vagyunk hozzá. Kalapot le, nagyon hangulatos, kellemes és eseménydús napot hoztak létre a szervezők! Az esti zenés tűzijáték mesés volt! (Csupán a nézők folyamatos füttyögését kellene elhagyni!)

16-án Emlékpark bizottsági gyűlést hívtunk össze, hogy jóváhagyjuk az emlékoszlopra kerülő információs szövegeket és azoknak a családoknak a neveit, akik Felsőpakonyt előhívták a történelem süllyesztőjéből. A kialakult névsort most feltüntetjük. Kérjük, gondolják át az érintettek és szóljanak hozzá! Ha kell, egészítsék ki!

XXX KERET eleje XXX

A XX. SZÁZADBAN BETELEPÜLT, FELSŐPAKONYT ÚJRA ALAPÍTÓ CSALÁDOK, birtokok, földek, erdők tulajdonosaiként. Leszármazottaik többsége a mai község lakói.
Nagybirtokosok: Gr. Degenfeld –Schonburg Ottó (Mária, Ferdinánd, Klára), Popelka, Orodi, Fodor családok.
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ALAPÍTÓKÉNT BETELEPÜLŐ CSALÁDOK:
Az elsők: id. Kocsis János (János, József, Imre, Kálmán, Anna), Kaldenecker György, Lauter András, Mag Ferenc (Árpád, István, Kálmán), id. Molnár István (Ferenc, Teréz), Matolcsy, id. Nagy János (Béla, Sándor, István, Mária, Márta, Luca, Paula), Prokopecz, Ruttershmidt, Sós Ferenc (Károly), Schulcz és Zsitnyánszky családok.
Követőik: Ármai, Bence, Berecz, Czirják, Faragó, Fieder, Fitos, Gavló, Gendúr, Huszár, Kánai, Kocsi, Kókai, Máté, Metz, Molnár(2), Pősz, Schillinger, Stefkó, Vajjon, Weckermann, családok
A 2. VILÁGHÁBORÚ KÖRÜL ÉS UTÁN BETELEPÜLŐ CSALÁDOK:
Balogh, Bednárik, Bugyi, Brúder, Bukodi, Drevényi, Drexler, Eüs, Faragó, Gudmann, Józsa, Halász, Kemencei, Kiss, Koskai, Kromvalter, Kucsera, Limbóczki, Madarász, Marcel, Mészáros, Nagy(2), Némedi, Prigyeni, Pribék, Recsnik, Rekk, Sári, Sipiczki, Sipos, Siska, Somogyi, Sponga, Sultis, Szomszéd, Szuhaj, Tóth,Varga, Witmann családok.
A MAJORSÁGI CSALÁDOK: Fabula, Farkas, Rizmayer, Mózsik


A felsorolás irányadó jellegű. Lehet kiegészíteni, átgondolni, további javaslatot tenni! 2017. augusztus elsejével lezárjuk, hogy a gyártási folyamat biztonságos legyen!
Javaslat: Az alapító családfők után az itt letelepedő(!) családtag nevek is felsorolhatók legyenek, (de akkor nagyon pontos legyen a felsorolás!) A Majorság lakói, akik letelepedtek Felsőpakonyban, szintén szerepeljenek!

XXX KERET vége XXX

17-én, a Ballagás alkalmával átadtuk az FJE különdíját az idei kedvezményezettnek: Dörömbözi Erik 8. osztályos tanulónak, akinek itt is a legnagyobb szeretettel kívánjuk a legjobbakat!

26-án kavicsos felületű járólapokat vásároltunk az obeliszk köré, és már le is fektettük őket. Sajnos, már látható, hogy járdára nem maradt pénzünk. Talán, majd egyszer!

Még előttünk a július, de már kidolgoztuk a megnyitó eseményét! Olvassák el és kérjük, terjesszék minél szélesebb körben! Értesítsék rokonaikat, családtagjaikat, jöjjenek el az átadási ünnepre minél többen! Szent László évében, Szent István Napjának előestjén az Árpád-kori Felsőpakony elpusztított történelme nem csupán felvillan, hanem méltó módon megörökítődik!

Durkó Éva - FJE

Sport

Szenzációs eredmény!

Kategóriájában a világon a hetedik és az egyik legjobb magyar csapat a New Enemy.
Csepcsényi Zsolt és Csepcsényiné Ceglédi Krisztina csapata alapos felkészülés és megannyi izzasztó próba után magabiztosan várta a horvátországi világbajnokságot. Meg is lett az eredménye. A New Enemy a saját kategóriájában 28 csapat közül a 7. helyen végzett, míg a Magyarországról kiutazó csapatok közül az egyik legjobb helyezést érték el. Óriási teljesítmény! Megannyi szép és fényes érem között, azt hiszem, előkelő helyet foglal el a poreci világbajnokságon elért helyezés. Büszkék vagyunk rátok!
A serdülő formációt idén láthattuk először a versenyeken ebben a felállásban, mert bár tagjai már-más felállásban remek eredményeket értek el - az előző években is -, NEW ENEMY néven idén versenyeztek először.
New Enemy tagjai: Balog Nikolett, Budai Virág, Czirják Kitti Deák Viktória, Domokos Nikolett, Füg Erik, Manhalt Letti, Matisz Orsolya, Nagy Dóra, Rothschüller Rómeó, Rózsa Anita

Tóth Roland

Bajnokcsapat, bajnokcsapat!

Igen! Ifjúsági csapatunk révbe ért és megszerezte a hőn áhított aranyérmet. Nyolc év után ismét bajnokcsapatot ünnepelhettek a felsőpakonyi focirajongók.
Sőt, mi több, serdülő csapatunk se tétlenkedett idén. Egész évben nyújtott kiváló teljesítményük azt eredményezte, hogy a második helyen zárták a szezont. Mindkét utánpótlás csapatunk eredményéből látszik, van jövője a labdarúgásnak Felsőpakonyon!

No, de kezdjük szokásosan I. csapatunkkal, azaz a felnőttekkel. Álomszerűen indult a tavaszi szezon. Hat meccsen öt győzelem és egy döntetlen, esélyek a dobogó 3. fokának elérésére, szárnyalt a csapat. Majd aztán letörték a szárnyainkat és felébredtünk az álomból. Vereségek, döntetlenek, szinte csak a „kötelező győzelmeket” tudtuk megszerezni a papíron gyengébb ellenfelek ellen, vagy még azt sem. Így sajnos a végére egészen a 7. helyig csúszott vissza a csapat.

Tabella:

Wrábel Józsi a mi Cristiano Ronaldonk, vagy ha úgy tetszik Lionel Messink. Újabb gólkirályi címe (32 gól!) mellett őt választották Pest Megye legjobb amatőr labdarúgójának, ugyanis a Pest Megyei Amatőr Aranylabda-szavazáson a legtöbb voksot Joci neve mellé tették le a csapatok edzői és csapatkapitányai. Óriási elismerés! Gratulálunk!

U19:
Magabiztosan, szinte végig az élen állva nyerte meg a bajnokságot ifi csapatunk. Két meccsel a bajnokság vége előtt már bajnoknak mondhatta magát az alakulat. 26 mérkőzésen 113 gólt rúgva és csupán 19 gólt kapva abszolút megérdemelten állhat a dobogó legfelső fokán.
De a szezon itt még nem ért véget. Csapatunk – mivel megnyerte a bajnokságot – részt vehetett a Pest megyei U19-es csapatok „Bajnokok Ligájában”, pontosabban a Bajnokok Tornáján. Hat csapat volt jogosult részt venni a tornán. Fülöp Tamás (edző) csapata csupán egyetlen egy mérkőzésen maradt alul - Budakalász ellen -, így a második helyet szerezte meg, ami természetesen szintén elismerésre méltó. Szép volt fiúk! Szép volt fiúk!
Érdekesség, hogy Fülöp Tamás a 8 évvel ezelőtti Bajnok és Bajnokok Tornája győztes csapatnak is tagja volt, persze akkor még játékosként számíthatott rá az akkori sikeredző, Korcsmáros Tamás, akinek az unokája egyébként tagja Fülöp Tamás keretének.

Tabella:

U14:
Szoros csatából végül győztesen jöttek ki, már ami a második helyet illeti. Az első hely nem volt kérdés, hogy Alsónémedié, hiszen 14 meccsből 14-et megnyertek. De a második helyért hatalmas versengés folyt az egész szezonban. Felsőpakony, Gyál esetleg Táborfalva volt rá esélyes. Végül fiataljaink - a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően – örülhettek az ezüstéremnek. Nagyszerű teljesítmény, csak így tovább fiúk!

Tabella:

Tóth Roland

Első helyezés az emléktornán!

Immáron III. alkalommal került megrendezésre a Demecs Gergely rendőr törzsörmester és Windt Bálint rendőr őrmester emlékére létrejött kispályás labdarúgó torna. Potyondi István rendőr alezredes, a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság Bünügyi Osztályának vezetője és csapata a második alkalommal vett részt a tornán. Első ízben a negyedik, míg idén egészen az első helyig menetelt a pakonyi alakulat.
A csapat tagjai: Potyondi István, Antal Zoltán, Baranyai Tamás, Farkas Lajos, Farkas Zsolt, Jámbor Zoltán, Király Krisztián, Sipos Péter, Szöllősi Zsolt
Demecs Gergely és Windt Bálint egy sajnálatos autóbalesetben hunyt el 2015. februárjában. Azóta minden évben egy barátságos kispályás labdarúgó torna keretein belül emlékeznek meg róluk kollegák, barátok, családtagok.

Tóth Roland

Hátbelső

Hátlap

Kenyérszentelés meghívó

kész, kép formátumban

Meghívó

Augusztus 19-én, szombaton délután fél ötkor a Honvédségi Bázis bejárata előtt
ünnepélyesen átadjuk Felsőpakony Nagyközség tulajdonába a
TÖRTÉNELMI FELSŐPAKONY EMLÉKPARKJÁT a rajta felállított EMLÉKMŰVEL!
Program:
16 óra 30 perckor trombitaszó köszönti a vendégeket
Himnusz
Üdvözlő beszéd és az Emlékmű átadása Felsőpakony közösségének
Az Emlékmű és Park megszentelése és megáldása
Vers, ének és muzsika az iskolások és óvodások előadásában
17 órakor
Szörényi-Bródy: ISTVÁN A KIRÁLY nagysikerű dalművéből keresztmetszet
a „Színésztrió”: Kósa Zsolt, Molnár Kinga, Danhauser Soma előadásában
18 órakor
a Darumadár Kórus dalaival kívánunk jó étvágyat
a SZERETETVENDÉGSÉG terített asztalához!

Minden kedves volt és jelenleg itt élő felsőpakonyi lakost a legnagyobb szeretettel vár a FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET és az EMLÉKMŰ BIZOTTSÁG!

Busz indul a Piros Bolt elől 16 órakor és szállítja vissza a vendégeket 20 órakor!

2017_06_junjul.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)