Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_02_feb

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVIII. évf. 2. szám, 2018.

Lapzárta: február 05.

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

„A nő a természetnek egyetlen lénye, aki érzésünket érzéssel viszonozza, és akit boldoggá tesz az a boldogság, amellyel bennünket megajándékoz.”
(Denis Diderot)

BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁNUNK MINDEN HÖLGY OLVASÓNKNAK!

Önkormányzat

Beszámoló a testületi ülésekről

2018. január 31-i rendes testületi ülés

Első napirendi pontként a Képviselő-testület elfogadta Felsőpakony Nagyközség településfejlesztési koncepcióját. Az államigazgatási szervek, illetve az érintett területi és települési önkormányzatok kifogást nem emeltek, valamint a partnerektől észrevétel nem érkezett. A Pest Megyei főépítész által javasolt kiegészítések Felsőpakony kiválasztott fejlesztési irányait is figyelembe véve beépítésre kerültek a koncepcióba.
A továbbiakban a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.26.) számú rendelet került módosításra, mivel a Junior Vendéglátó Zrt., mint étkeztetési szolgáltató kérte a szolgáltatási díjak emelését. A kérelmet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és a szolgáltató által kért 12 %-os emelés helyett 2018. február 1-től 6 %-os emelést javasolt elfogadásra a képviselő-testületnek, melyet a testület jóváhagyott.
Majd tulajdonosi hozzájárulások megadásáról határoztak az Elmű Hálózati Kft. valamint Tigáz Dso Kft. kérelmére.
Döntés született a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívásról, mely szerint a testület elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy a településen bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Megtárgyalásra került az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” PM_VALLPARK_2017 kódszámú Felsőpakony 053 hrsz-ú iparterület (volt honvédségi bázis) fejlesztési pályázat benyújtásához szükséges tervezői ajánlatok.
Az ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó TMVM Kft. (6722 Szeged, Nemestakács u. 12-2.) 3.000.000 Ft + áfa ajánlatát fogadta el.


2018. február 12-i rendkívüli ülés

2018. február 12-én rendkívüli nyílt ülés keretében elfogadásra került az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján megterveztük a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A költségvetés összeállításakor az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes tárgyalásokat folytatott az intézményvezetőkkel és az önkormányzat vezetőivel, mely nagymértékben hozzájárult a megalapozott döntések meghozatalához.
A 2018. évi költségvetési főösszeg 776.000 ezer Ft (a 2017. évi költségvetési főösszeg 517.850 ezer Ft volt).
Az Önkormányzat a kiadások között 25.000 ezer Ft általános, 70.000 ezer Ft céltartalékot állapított meg, az esetleges év közbeni pályázatok és a már elnyert pályázatok önerejéhez. A pályázati kiírásokat folyamatosan figyeljük, hiszen rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
Főbb beruházások, megvalósítandó fejlesztések a 2018-as évben:
• Általános Iskola tornatermének külső felújítása, napelemek elhelyezése ~ 60.000.000 Ft
• orvosi rendelő építés ~ 55.000.000 Ft
• Mesevár Óvoda vizesblokk felújítása, udvari játékok, ívó kút és egyéb belső felszerelések beszerzése ~ 4.000.000 Ft
• Szabó Magda Könyvtár vizesblokk felújítás ~ 2.540.000 Ft
• játszótéri játékok vásárlása és öntözőrendszer kiépítése ~ 1.500.000 Ft
• közvilágítás bővítése a vasút utcai lakópark területén ~ 1.500.000 Ft
• térfigyelő kamerarendszer kiépítése ~ 3.000.000 Ft
• az óvoda udvarán meglévő régi melléképület felújítása, és az ehhez szükséges foglalkoztató kialakítása, eszközök beszerzése ~ 3.000.000 Ft
• ágaprító gép beszerzése ~ 500.000 Ft

A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – 0 ezer Ft hitel felvétellel számoltunk.
A bevételek terhére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása, a tudatos településüzemeltetés és fejlesztés, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában, a pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Langné Malecz Andrea aljegyző

ADÓ 1%

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek
adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakonyi Községi Sportegyesület
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430

Jamland Hip Hop Tánc Egyesület
Adószám: 18264818-1-43
Számlaszám: 11705998-21301777

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 65500116-30036955-53000007

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 65500116-30039264-53000015

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

Óvoda

Menni vagy nem menni?

Az óvodapedagógusok és a nagycsoportos korú gyermekek szülei ezekben a hónapokban már igazán fontos döntés előtt állnak: menjen a gyermek iskolába, vagy töltsön meg egy évet óvodai nevelés keretei között? Hogy megsegítsük a szülőket a döntésben, réteg szülői értekezletet tartottunk, melynek témája az iskola érettség, pontosabban az iskolára való alkalmasság volt. Nagy örömmel töltött el a szülők érdeklődése, hiszen a téma aktuális és vonzó volt. Óvodapedagógusaink mellett részt vettek a szülői értekezleten a leendő elsős tanító nénik (Éva néni és Márti néni), illetve Mósa Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszony. A szülők rendelkezésére számos szakember állt, s feltehették az őket foglalkoztató kérdéseket. Nagyon fontos, hogy értelmes, értékes, jó készségekkel rendelkező felnőtté váljanak gyermekeink. Ebben az óvodák, iskolák feladata épp oly nagy, mint a szülőké. Az iskolára való alkalmasság egy olyan kérdés, mely megválaszolásához pedagógus kollegáimon kívül külső szakember segítségét kértük Dr. Dúró Zsuzsa személyében, aki közvetlen stílusában fantasztikus előadást tartott.

„Konfliktus kezelés drámapedagógia módszerével”

2018. 01. 26-án részleges nevelés nélküli munkanapot, egyben alkalmazotti-, és nevelőtestületi értekezletet tartottunk óvodánkban. Szaktanácsadó által kaptunk modellt a drámajáték módszertanáról, személyiségformáló hatásáról. Olyan gyakorlati ismeretek birtokába jutottunk, melyek segítségével fejlesztjük az érzékelést, észlelést, képzeletet, énkép és önértékelést, fegyelem és kooperációt, a probléma megoldást. Olyan, drámapedagógiában használt, úgynevezett „A” és „B” típusú játékformákat ismerhettünk meg, melyek alkalmasak a gyermek személyiségfejlesztésére, a szocializációs és kommunikációs képességek és készségek fejlesztésére. E játékok saját élményű kipróbálása és a játékok vezetésének elsajátításának nyomán, be tudjuk építeni mindennapjainkba azokat. A drámajáték során az új ismeretek a már meglévő tudáselemekre alapozva születnek meg, meglévő tudásból építkező új ismeret létrejötte a játszók belső igénye, tehát „tudásszerzésük”, belülről motivált lesz. Igyekszünk pedagógiai eszköztárunkat bővíteni, így igazán tartalmas napot tudhatunk magunk mögött.

„Itt a farsang…”

A februári hónapunk a mulatozással, vígassággal kezdődött, hiszen ez a farsangi időszak, nagy volt az izgalom a korábbi napokban, hiszen készülődtek a gyerekek, készültek a jelmezek. Meg-megsúgták egymásnak, ki milyen maskarát fog ölteni a farsang napján. S valóban, február 2-án a tűzoltótól kezdve a boszorkányon át az egyszarvúig sok-sok élő és mesebeli lény fogadott minket, a szülőknek külön köszönjük a figyelmességüket, a sok finomságot, üdítőt.

Gelsiné Zsurka Zsuza óvodavezető

Iskola

Valentin-nap az iskolában

Február 14-e a szerelmesek napja.
Azonban ez a nap jóval több a szerelemnél, hiszen a szeretet, a barátság és az egymásra figyelés fontosságának kifejezésére is lehetőség van. Így történt ez most is iskolánkban, ahol a tanulók – kicsik és nagyok egyaránt – „Kedvellek -kártyára” írva fejezhették ki egymásnak ezeket az érzéseket.

Sebestyénné Fehérvári Márta
DÖK segítő pedagógus

Farsang az iskolában

Február 9-én délután sok kis, jelmezbe öltözött diákkal és szüleikkel telt meg iskolánk felújított tornaterme és kezdetét vette a farsangi mulatság.
Az osztályok különböző táncprodukciókkal készültek. Az első osztályosok vidám kis mikulásként a december varázsát idézték fel, a limbozó másodikosok pedig kellően megalapozták a hangulatot. De nem maradhatott otthon a 101 kiskutya sem, akik könnyed táncukkal hatástalanították Szörnyellát. Eljöttek közénk a Star Wars csillagai és a Micsoda nők is.
Igencsak kitettek magukért a 3.a kis boszorkányai, akik nem csak a seprűjükkel táncolták körbe a tornatermet, hanem boszorkánykoktélt is készítettek.
A felsős osztályok is készültek rövid, ám ötletes táncokkal. A 6.b osztály fitt nyugdíjas egyesülete bemutatta, hogy nemcsak citerakíséret mellett tud dalolászni, hanem a kemény rock sem ellenfél számukra. A nyolcadikosok közül igen kevesen merték vállalni, hogy ők az iskola rabjai, de a produkciójuk ennek ellenére nagyszerű volt. A hetedikes lányok is kitettek magukért, utánuk zárásképp a 6.a osztály mindenkit táncra hívott.
Természetesen nem maradhatott el a jutalmazás sem: a műsorban részt vett tanulók, illetve osztályok egy-egy pizzaszeletre válthatták be fáradozásukat.
A produkciók bemutatása után a tél elkergetése céljából útnak indult a télbúcsúztató felvonulás, majd ezt követően ismét tánc volt napirenden, immár egyénileg, ki-ki a maga kedvére.

Sebestyénné Fehérvári Márta
DÖK segítő tanár, tanító

Ha február, akkor maciprogramok

Idén is megrendezésre került iskolánkban a népszerű macikiállítás a kedves, aranyos játékmackókkal. Nagyné Pál Tünde néni mindent gondosan megszervezett, előkészített és kézben tartott. Köszönet a szervezői munkájáért, a segítő munkatársak készségéért, valamint az iskolának és a Pillangó Alapítványnak a szép zöld műfűért és filcért, amire gyűltek, gyűltek a kis jámbor bocsok, várva, hogy megmutathassák magukat gyerekeknek és felnőtteknek.
Mennyi programon vehettek részt a gyerekek februárban! Lássuk csak:
Macikiállítás megnyitó- Matisz Zsolt igazgató bácsival
Daloljunk Macit! (ének, zenélés) - Aranka nénivel és Dobos Lászlóval
Hajtogassunk Macit! (papírból) - Balázs Marika nénivel
Gyúrjunk Macit! (agyagból) - Tünde nénivel
Varrjunk Macit!
Cserebere maciságok- mindenki adhat, vehet cserélhet csak macis dolgokat (tombola)
Tornázzunk Macival!- játékos mozgás Egresi Magdi nénivel
Rajzoljunk Macit!- Tünde nénivel
Meséljünk Macit! (meseterápiás foglalkozás a maciknál) - Bálint Piroska iskola pszichológussal
Fessünk Macit pólóra!- a Pillangó Alapítvánnyal
Fröcsköljünk Macit pólóra!- a Pillangó Alapítvánnyal

Tünde néni így hívogatott a programokra:

“2018. február 4.: Pénteken még türelmesen várakoztak a kiállításra érkezett résztvevők, ma már minden a helyén. Voltak, akik tavaly találkoztak először, olyan is akadt, aki minden találkozón itt volt, de sok újoncot is köszönthettünk.
Most már elég türelmetlenek….. még 1 alvás, és megnyitó!
2018. február 5.: Ma már voltak látogatói a maciknak, alig várják a holnapot!

Szeretettel várunk mindenkit!”

Viziné Surányi Erika

Arany-busz

A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany-busz a mi iskolánk udvarán is megállt.
A menetrendjébe Wareczki Erika tanárnő szervezésével került Felsőpakony.
Arany 200- állt a kijelzőn, oldalára pedig a Toldi jelenetei voltak felfestve képregény formájában.
Modern, mai, kézzel fogható a kiállítás - ami a mai oktatásban hiányt pótol.
A sofőr, aki a Magyar Nemzetőrség tagja (mint annak idején maga Arany János), egy éve járja a magyar településeket a határon innen és túl.
Az összes felsőbb évfolyam kipróbálhatta a kiállított tárgyakat, feladatokat: forgathatta a „Családi kört”, tekerhette a redőnyt, ahol a vásznon a Hídavatás szereplői a Dunába ugrottak, kitölthette a kvízt.

Tudtátok, hogy Arany János használta a legtöbb szót verseiben?
Én másképp tekintek ezután Aranyra. Remélem ti is, fiúk, lányok!
Várjuk a következő évfordulót.

Sárossy Szilvia

Katolikus

Ha itt lettél volna!

2018. január 6-án vízkereszt. Az ünnephez fűződik a lakásszentelés - házszentelés.
„Békesség e háznak és minden lakójának!” - szól a köszöntés.
Jó alkalom, hogy a családok és a plébános vagy csak a pap találkozzanak a családokkal otthonukban egy kis beszélgetésre, közös imára.
Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör fontos mozzanata. A család minden tagja körbe járja a szentelést végző atyával az otthon minden helységét énekkel és imával. Végül a bejárati ajtó szemöldökfájára felírja az évszámot, valamint a C+M+B betűket, ami annyit jelent, hogy:
„Krisztus áldja meg e hajlékot!” Egész évben, ha rátekintünk, tudhatjuk, hogy velünk van és nem hagy el bánatban és örömben sem.
18 felsőpakonyi családhoz tett látogatást a plébános úr, hogy otthonaikat megszentelje.

Január 7-e Urunk megkeresztelkedésének ünnepe.
Rövid a farsangi idő. Így igyekeztünk, hogy a Katolikus farsangi mulatságot kellő készülettel megtartsuk. Így is történt.
Február 3-án a Szabó Magda Közösségi Házban szólt a talpalávaló muzsika. Kedves kis óvodások szép műsorral szórakoztatták a vendégeket.
Köszönöm Farkas Anita és Bánki Erzsike óvónéniknek a fáradságot, a gyermekek felkészítéséhez szánt időt.
Sok ötletes jelmezbe öltözött gyermek izgatottan várta a zsűrizést, melyet Varró-Vida Nikoletta, a Szabó Magda Könyvtár vezetője, Nagy János polgármester úr és Czeczidlovszky Gábor alpolgármester úr végzett.
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy elfogadták meghívásunkat az összejövetelre és velünk farsangoztak.
Első helyezett: Ötletes, kézzel festett zebra
Második helyezett: Okoska törp
Harmadik helyezett: Szintén kézzel festett Indián
Negyedik helyezett: A rend őre - készenléti rendőr
Minden jelmezbe öltözött gyermek egy jutalom csokoládéban részesült.
Aztán jött a sok ötletes tombola! Fakanáltól a mesekönyvig minden található volt.
A kiemelkedő tombolán nyert festményt köszönjük Kalas Eszternek, ki minden évben megajándékozza a közösséget.
A talpalávaló zenét ötletes megoldással Hegedűs Magdika, Kaszala Marcsi, Dobos Dalma kezelte. Ügyes munkájukért nagy köszönet.
Minden kedves résztvevőt jövőre is várunk szeretettel.

Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe és Balázs áldás. A Balázs áldáson is sokan részt vettek, hiszen ez nem szentség kiszolgáltatás, így részt vehetett az is, aki nem járulhat szentáldozáshoz. Február 4-én volt templomunkban a gyertyaszentelés. A szentelt gyertyát nagy szeretettel árulta Filák László munkatársunk. Vásárolhattunk és vihettünk haza, hogy otthonunkban imádkozhassunk mellette.

Február 14. a Betegek Világnapja - a betegek szentségének felvétele. Február 14. Hamvazó szerda a kötelező böjti nap a Katolikus keresztény ember számára.

Február 18-án tartottuk az első egyháztanács ülést, melyről a következő számban fogok beszámolni.

Kegyelmekben gazdag bűnbánati nagyböjti napokat kívánok!

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Református

A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI

Hála Istennek, gyülekezetünkben nagyon sok hétközi alkalom is szolgálja bibliaismeretünk elmélyítését, az örökké élő és ható Ige tanulmányozását. Ezek közül most a csütörtökönként megtartott gyülekezeti bibliaórát emelném ki. Ezt a foglalkozást bibliatanulmányozónak is szoktuk nevezni. Most a Kereszt-kérdések sorozat második részével foglalkozunk. Témája: A tanítványság kérdései. Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele alapján keressük a válaszokat életünk fontos kérdéseire. Nagy segítség számunkra a kis munkafüzet, amelyben pontos utalást találunk a feltett kérdések megválaszolására az adott igeszakasz kijelölése által.
Pál apostol a börtönből írta ezt a levelet. Éppen azért került börtönbe, mert Jézusról és az evangéliumról beszélt a filippibelieknek. Féltette azokat az újonnan hitre jutott keresztyéneket, akik ott maradtak a városban. Őket, és egyben minket is, arra bátorít, hogy folytassuk a keresztyén életet a nehéz időkben is, hogy ne feledkezzünk el a Jézusról szóló örömhírről, hogy továbbítsuk azt mások felé is. Gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy mit jelent Krisztus követőjeként élni.
Vizi János lelkipásztor hozzáértő irányításával tartalmas beszélgetések alakulnak ki. Mindenki elmondhatja az olvasottakkal kapcsolatos gondolatait, felteheti az őt foglalkoztató kérdéseket, levonhatja és feljegyezheti a saját következtetéseit. „A lényeg, hogy ne maradjon megválaszolatlan kérdés bennünk”- hangoztatja lelkipásztorunk. Jó így együtt, egymás gondolataira is figyelve tanulmányozni Isten Szent Igéjét, aminek ereje—lelkünk kenyere. Vezet bennünket, tükröt tart elénk, megmutatja, mi életünk igazi célja, mi a feladatunk családunkban, gyülekezetünkben, környezetünkben.
Köszönjük ezeket az áldott csütörtök estéket!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

A 6. Gyáli Böllérversenyen...

Február 10-én Gyálon, a víztorony mellett került megrendezésre a 6. Gyáli Böllérverseny, melyen 12 csapat mérhette össze tudását, az állatok kegyes feldolgozásának szakszerűségétől kezdve egészen a gasztronómiai értékelésig. A zsűri feladatait Fajt István hentesmester, Gombás András étterem-tulajdonos, Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, Gazdik István és Dr. Simon Tamás a Szabadtűzi Lovagrend tagjai látták el, minden mozzanatot pontosan figyelemmel kísérve. A rendezvényt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő jelenlétével megtisztelte, és a megnyitón hangsúlyozta a hagyományok ápolását, a helyi közösségek összefogását. Azonban a rendezvény sikerességére írható, hogy a határon túlról is érkeztek csapatok, hogy böllértudományukat megmérettessék.
Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a Legjobb forralt bor; a Legjobb disznótoros bőségtál; a Legjobb káposztás étel kategóriákban és az összesített 3. helyezést érte el a „Pakonyi Vegyes” csapata Berki György vezetésével, Halminé Berki Mária, Oláh Tímea, Oláh József, Budai testvérek, Lőrincz Szilveszter és párja. Akik eddig minden alkalommal részt vettek a fesztiválon és korábban is eredményesen szerepeltek.
Gratulálunk a díjazottaknak! Bízunk benne, jövőre is hasonlóan sikereket érnek el.

VBA

Kultúrházak éjjel-nappal

Február 3-án a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház változatos programokkal csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozathoz.
Nagy kétségekkel vágtunk bele az eseményekbe. Kistelepülés révén nehéz olyan programot találni, amivel meg tudjuk mozgatni a település lakosságát.
10 órától kézműves foglalkozást hirdettünk, a farsang jegyében. Az érkező gyerekekkel együtt feldíszítettük a könyvtár olvasótermét, és munkához láttunk (1. kép). Vágtunk, ragasztottunk, készültek az óriás karneváli bohócfejek. Egyszer csak özönleni kezdtek a gyerekek kísérőkkel együtt. Mikor már nem fértek el az érdeklődők a könyvtárban -a szülők segítségével- átköltöztettük az egész foglalkozást, a közösségi ház nagytermébe (2. kép).
11 órától gyermek-táncházat szerveztünk Teiner Annamária táncpedagógus vezetésével. A gyerekek és a szülők is nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a játékos foglalkozásba (3. kép). Kipróbálhatták az üveg egyensúlyozását a fejen vagy a fakanáltáncot (4. kép). Néhány néptánc alaplépést sajátítottak el a gyerekek és a szülők. 13 órára a szülők jobban elfáradtak, mint a gyerekek.
Rövid szünet után vártuk vissza az érdeklődőket a Katolikus Egyházközösség Batyus Báljára. Hiába volt kimerítő a délelőtt, boldogan érkeztek a jobbnál-jobb jelmezekbe öltözött mosolygós gyerekek. A bált a Mesevár Napközi-otthonos Óvoda Neszepisze csoportjának az előadása nyitotta.
Örömünkre sok házi készítésű jelmez volt, nem csak boltban vásárolt, kész darabok. A jelmezverseny eredményhirdetése tovább fokozta az izgalmakat: a gyerekek élvezték a közös játékot, táncoltak a színpadon, a legkisebbtől, aki 2,5 éves volt- a legnagyobbakig, akik vállalták a mulatós zene egész éjszakai szolgáltatását.
Elégedett hangulatban, mi kollégák is egymás vállát veregetve vettük tudomásul, hogy igenis megmozdítható a nagyközségünk piciny számú lakossága. Köszönjük, hogy csatlakozhattunk ezen országos rendezvényhez, ezáltal is igazolódott: feladatunkat FOLYTATNI KELL!

Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

Kortárs képző és iparművészeti kiállítás a Vármegyeházán

Immár ötödik alkalommal került sor a Pest megyei járások képzőművészeinek alkotásait bemutató tárlatra a pesti Vármegyeházán. Január 25-én, zárt körben nyitott meg a kiállítás, a művészek mellett családtagok, barátok és a művészetszerető kormányhivatali dolgozók töltötték meg a kormányhivatal egyik termét. A gyáli és gödöllői járás alkotóinak műveivel együtt Gergely Mihályné és Dobos Krisztina kapott lehetőséget bemutatkozni, jó néhány munkájukkal képviselni Felsőpakonyt.
A kiállításon a festmények, textilszobrok, fotók mellett térképet mintázó hatalmas szőnyeg is került a falra. Emellett fából, nemezből, sőt bőrből készült alkotásokat is megcsodálhatnak a látogatók a tervek szerint egy hónapig nyitva tartó kiállításon. A járások tehetséges művészeinek alkotásait bemutató kiállítássorozat február végén egy másik járás alkotóinak bemutatkozásával folytatódik majd.

(forrás: Pest Megyei Kormányhivatal)

VBA

A Magyar Kultúra Napja

A Himnuszt Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta, ez a nap ma a Magyar Kultúra Napja. Közösségi házunkban szép hagyomány, hogy e nap megünneplésével kezdődik az új naptári év.

A Népzenei Tagozat hangszeres kíséretével énekeltük el a Himnuszt. Általuk még ünnepélyesebb volt ez a pár perc. 195 év minden szépségét, nyomorúságát idézték Kölcsey sorai és Erkel Ferenc 1844-ben bemutatott, megzenésített változata. Szépsége, jelentősége nem kopott el az idővel, mindig aktuális és megható, mert ésszerűvé teszi a szenvedést. Az értelmetlen szenvedésnél jobb az érthető, a megmagyarázható. Ha a bűnre büntetés a válasz, akkor lehetőség van a vezeklésre, megváltásra.

Egy kislány, Zay Emese szavalata következett, kedves gyermekhangja visszahívott minket a jelenbe. Közösségi házunk vezetője, Varró-Vida Nikoletta összefoglalta e nap jelentőségét, történetét. Az irodalom, a zene, a képzőművészet, napjaink új műfajai (a technika fejlődésével)… ez mind a Magyar Kultúra!

A Kodály Zoltán Zeneiskola népzenei tagozata magyar népdalokat adott elő. Már ismerősökké váltak számunkra, szinte kedvünk támadt Zabán Lászlóval dúdolni népdalainkat.

Két kis óvodás, Mátyás Béla Noel és Szabó Anna Lilla szavalata következett. Tamkó Sirató Károly „Mondjam még?”, és Petőfi Sándor „Anyám tyúkja” hangzott fel megilletődött hangocskájukon.

A felsőpakonyi és a gyáli foltvarrók bemutatása következett. Kiállított munkáik megleptek és ámulatba ejtettek minket gazdagságukkal, változatosságukkal. Dobosné Kerepeczki Marika a pakonyi Kéktulipán Foltosok vezetője és a gyáli Foltvirág Foltvarró Körből Gáspárné Ambrus Rózsa kedves képviselője köszöntöttek minket. Elmondták, összefoglalták nekünk a kézimunka történetét, jelentőségét, hasznosságát. Praktikus használati tárgyakat, játékokat és gyönyörű díszítéseket varrogattak össze különböző színű és minőségű textil-darabkákból, ezzel is bizonyítva a mindenkori asszonyok kreativitását. Amerikában az első bevándorlók tanulták el az indiánoktól, mi az őshazából hoztuk. Ezt magam is tanúsíthatom, mert életem néhány évét rokon népek között töltöttem, az Etelköz északi részén. Cseremisz, mordvin, csuvas, tatár asszonyok árulták a piacon kézimunkáikat. Az ő motívumaik másfajták, de a lényeg ugyanaz: szebbé, könnyebbé, színesebbé tenni az asszonysorsot! Érdemes megismerkedni a mi kedves kis csapatunkkal, szívesen befogadnak minden érdeklődőt!

A megemlékezés és a kiállítás végén Viziné Surányi Erika két verset szavalt el nekünk: Petőfitől a „Völgy s a hegy” címűt, melyben mindkettő a másik sorsát irigyli. Erika a Himnusszal zárta ezt az estét. Kívülről mondta, ahogy nekünk is meg kellett tanulnunk valaha. Érzéssel, hittel, megilletődve, ahogy ezeket a sorokat mondani kell! Gondolatban követtem a vers sorait (tudom-e kívülről?), mert Lenke néni, kedves magyar tanárnőnk megkövetelte!

Tartalmas, szép este volt, köszönjük a szervezőknek.

Cseh Rózsa

Civil

Nagycsaládos élet Fesőpakonyon

Egyesületünk 2017.januártól tagja az Országos Nagycsaládos Egyesületnek. Tagjaink nem csak nagycsaládosok lehetnek, gyerek nélkül vagy sok gyerekkel ugyan azok a kedvezményekre jogosult minden tag. Erről tájékozódni a NOE honlapján lehet.

Mint fentebb említettem egy nem rég alakult Egyesület vagyunk anyagi forrásunk igy eléggé korlátozott, de igyekszünk minden adódó lehetőséget kihasználni ami az előre jutásunkat segíti. Pályázatokon indulunk, támogatókat keresünk. 2017-ben az EMMI által kiírt pályázatot sikeresen beadtuk, de sajnos nem nyertünk. Pályázatot adtunk be az Élelmiszerbank által kiírt Élelmiszermentés programban itt sikerült nyerni. Igy 2017. dec. 04-től az Ócsai Tescóból hétfőtől-péntekig pék árut és zöldség félét kapunk. NOE belső pályátaton nyomtatót és fényképezőt nyertünk. A helyi Önkormányzat pályázatán is sikerült pénzt nyernünk. Ezzel az összeggel és a tagdíjakból igyekeztünk spórolósan gazdálkodni, így sikerült 24 fős csoporttal az Országházban egy felejthetetlen látogatáson rész venni. Indultunk a Falunapon főzőversenyen, igaz nem nyertünk, de aki felkereste a sátrunkat jól érezte magát, nem távozott éhesen. Nagyon jól sikerült a Mikulás ünnepségünk is. Ötvenhat gyermek jött el. A Mikulásra várva rajzoltak, játszottak, majd énekszóval csalogatták be a Mikulást, akitől ajándékot kaptak. Utána úgy belefeledkeztek a játékba, hogy a szülők alig tudták őket hazavinni. A Juvapharmától kapott vitaminokat is itt adtuk át a gyermekeknek. Ebben az évben is igyekszünk minden pályázati lehetőségen indulni. Az EMMI által kiírt két pályázatot sikeresen beadtuk, bizakodva várjuk a pozitív elbírálást. Szeretettel várjuk a hozzánk csatlakozni szándékozókat. Érdeklődni a 06 20 568 2444-es telefon számon lehet.

Oláh Istvánnéelnök

Darumadár Nyugdíjas Klub januári beszámolója

Január 11-én tagságunkhoz 3 új belépő csatlakozott, akik röviden bemutatkoztak: Sultisz László, Sultisz Lászlóné Margitka és Klemencz Lőrincné Erzsike. Örülünk, hogy fiatal nyugdíjasok csatlakoztak klubunkhoz.
Január 16-án Kecskemétre mentünk fürdeni, egész úton gyönyörű hóesésben volt részünk, végre havas tájon legeltettük szemeinket, persze a fürdésben a hóesés egyáltalán nem zavart. A kültéri medencék meleg vizében még élvezetesebb volt a nagy hópelyhek hullása. A meleg víztől kellemesen kiázva, elpilledve jöttünk haza este.
Január 18-án énekkari próba, majd klubnap volt. Lőrentei Erzsike vezetőnk beszámolt a fürdőélményekről, majd ismertette az éves programokat. Felhívta ismételten figyelmünket a kerékpáros közlekedésre is, mivel egyik klubtársunkat – aki kerékpárral közlekedett – úgy ért baleset, hogy az álló autóból figyelmetlenül kiszálló ember olyan lendülettel nyitotta ki az ajtót, hogy a kerékpárt felborította. Az esés közben Rozgonyiné Julika súlyosan megsérült. Jobbulást kívánunk neki, és természetesen azoknak is, akik betegek! Tehát nem csak a mozgó járművek, de az állók is veszélyesek. Ezen a napon az énekkarunk vezetője, Ujjné Piroska – egyetlen Piroskánk – névnapja alkalmából csodálatos kakaós croissannal, sajtos-tejfölös rúddal, sajtos pogikkal, díjnyertes tüzes vízzel, borocskával és sok üdítővel lepte meg s látta vendégül a megjelent társaságot. Köszöntőverset Füziné Esztikénk mondott az ünnepeltnek. - Nagyon hangulatos klubnap volt.
Január 22-én a könyvtárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepség és a gyáli, illetve felsőpakonyi foltvarró szakkörösök kiállításának megnyitóján többen részt vettünk. Színvonalas műsort és sok szép kiállított tárgyat láthattunk.
Január 25-én énekkari próba, majd klubnap volt, ahol ismét sokan jöttünk össze. A programismertetés után vidám beszélgetés folyt.
Február 1-jén 15 órakor vezetőségi ülésünkön a februári programokat ismertette vezetőnk, Lőrentei Erzsike. 16 órakor énekkari próba, majd klubnap volt, ahol régi ismerősként, de tagságunkba újként Konkoly Tibor mutatkozott be. Örömmel fogadtuk.
Február 3-án Operabérleteseink a Pomádé király új ruhája c. előadásra mentek, többen Gyálon az „Azt a ragyogóját…” c. műsoros esten vettek részt.
Itt a farsangi mulatságok ideje, mi boldogan segítünk unokáinknak a jelmezek elkészítésében, igyekszünk az újabbnál újabb ötleteik megvalósításában, s a kedvükért fánkot is sütünk.

Kovácsné Németh Ilona

2018. FEBRUÁRI FJE HÍRADÓ

Január 9-én lezárta egyesületünk az elmúlt évet. Összejövetelünkön felidéztük az év történéseit, felsoroltuk mindazt az eseményt, amiben részt vettünk. Felfrissítettük emlékeinket, főként azokat, amelyekre jó szívvel emlékezhetünk. Nagyvonalakban megjelöltük, mely programokra készülünk ebben az évben.

Februárban két nagyobb megemlékezés megszervezése a feladatunk. 2018. év Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás király éve lesz, mert jubileumi 575. születésnapját ünnepelhetjük.

Szent István és Szent László király mellett nincs a magyar történelemben emlékezetesebb, megbecsültebb név, mint az övé! Mondák, mesék sora fűződik személyéhez, holott nem valami királyi vérvonal örököseként került a trónra. Bizonytalan eredetű származása ellenére apja, Hunyadi János a lehető legtöbbet érte el hősi jellemével, cselekedeteivel az ország védelmezője, kormányzója volt. Halálával az ország ismét kiszolgáltatott és áldatlan helyzetbe került. Idősebbik fia, László, főúri cselszövé áldozata lett, és reménysugárként Mátyás személyes jó tulajdonságai tűntek föl a vérzivataros, zűrzavaros időkben. Apósának prágai „házi őrizetéből” haza mentve, 1458. február 15-én a befagyott Duna jegén kiáltották ki királlyá. Egész élete rendhagyó volt. Tudása, képességei kiemelték őt a sorból, igazi reneszánsz emberként virágoztatta föl Magyarországot, s miközben a törököt távol tartotta, politikájával messzebbre látott, nagyobbra tört s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára” is.

Február 23-án, az iskolában - a tanári karral közös szervezésben - róla fog szólni a mese, rendhagyó történelem és irodalom óra keretében vendégünk, Kóka Rozália író és mesemondó művész délelőttjén, amikor is visszalátogatunk időben Mátyás udvarába és elképzeljük, milyen is volt egy reneszánsz királyi udvar. (Ugyanez nap délután a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház a Mátyás királyról szóló gyermekrajzpályázat kiállításával várja a látogatókat!)

Február 25-én, vasárnap a KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK NAPJÁN a Mártírok Parkjában tartunk megemlékezést, mint közel 15 éve minden alkalommal.

Április 16-án a HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK Emléknapján emléktáblát szeretnénk elhelyezni a Parkban azoknak a nevével, akik munkatáborokban, koncentrációs táborokban vesztették életüket. Akik ebben érintettek, kérjük, jelentkezzenek nálunk!

Elkezdjük felállítani a FELSŐPAKONY TÖRTÉNETI TANÖSVÉNY kapuzatait. Az első egység az iskola bejáratához készül el terveink szerint. Elkezdtük az egyeztetést Matisz Zsolt igazgató úrral és folytatjuk a tantestülettel. Ezzel csatlakozik egyesületünk az iskolánk fennállásának 50. jubileumához!

Emlékeztetőül itt megjelenítjük azt a tervet, amely az alaptípust ábrázolja. Elképzelésünk szerint minden egység a témához, a tartalomhoz fog igazodni, vagyis egy kicsit mindegyik más lesz, de azért egymáshoz igazodik. Tájékoztatásul itt közöljük a Tanösvény tervezett állomásait is, ami még változhat!

Pályázatot adtunk be januárban erre a programra, a NEA civil szervezetek részére kiírt támogatására. Nagyon várjuk az áprilisi elbírálás eredményét, mert sokat lendítene a megvalósulásban, ha nyernénk hozzá támogatást. Ha nem nyerünk, lépésről lépésre haladunk.

Durkó Éva FJE

MESÉLŐ FELSŐPAKONY KÖRÚT
PAKONY TÖRTÉNETI TANÖSVÉNY ÁLLOMÁSAI:

1. Vasútállomás: Mesélő Pakony: újkőkortól a szarmata sírok feltárásáig. Hol folyt a Duna honfoglaló magyarok korában? Mese a középkori Pakonyi családról, királyi kiváltságukról: védelmi és pallosjogról, tatárokról, törökökről és az újjászületett Felsőpakonyról.

2. Petőfi tér: Mese a Református templomról, s arról, miért viseli Szabó Magda nevét a Könyvtár és Közösségi Ház. Hogyan lett játszóterünk?

3. Piactér: Megörökölt harangtól a Fájdalmas Anya Templom fölszenteléséig. Miért Mesevár az óvoda? Miből lett a Takarék?

4. Kalandút a temetőig: mesélnek az akácerdők telepi iskoláról, ami Sportpályává változott. Mesélünk a Hétsor gyümölcsfáiról, a homokon termő rozsról, szőlőről, a Kocsis tanyák és a többiek életéről. Kocsis Kálmán szoba-kápolnájáról, udvarának harangtornyáról.

5. Felsőpakony-Puszta benépesítőiről, az alapító családokról, akik újra falut építettek a török pusztította romokon. Ki adott földet a temetőnek? Hogyan építettek iskolát, központot, kocsmát, mindent, ami kell a Nagyok, Kocsisok, Molnárok, Schulczok és a többiek.

6. Mese a Kőrösi útról, ami összekötötte Pestet Nagykőrössel, Szegeddel. Mese arról, mikor szerencse ez, és mikor átok. Mese a tanyai emberek hitéről, a Laufert család keresztjéről, és arról, mikor lett Jóbarátok a régi Schulcz kocsma.

7. Mese a pakonyi grófokról: a kastélybéli Degenfeld –Schonburg családról, arról, hogy lett Hollanditelep a vasútállomás környéke. Mese a Majorságról, ami faluközpont majd Tsz központtá lett, amíg csak el nem söpörte az idő.

8. Mese postáról, patikáról, orvosi rendelőről és arról, hogyan lett két iskolából egy. Miért kapta a Herman Ottó nevet és miért jó ide járni a felsőpakonyi gyerekeknek?!

Ezzel a körúttal bejárjuk a községet kívül és belül. Megismerjük történelmét, az állomásait annak a múltnak, amit megélt úgy, hogy közben játszunk, énekelünk, hol kerékpárra pattanunk, hol meg gyalogolunk a homokos kocsiúton tölgycsemeték és akácosok között. Ezzel egy honismereti játék részeseiként megismerjük szűkebb hazánkat, Felsőpakonyt.

Felsőpakony Katolikus Karitász

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni a decemberben részünkre eljuttatott tartós élelmiszer- és játékadományokat, amelyekkel 32 családnak és 12 egyedülálló idős embernek tettük szebbé a karácsonyt. Meg kell osztanom mindenkivel azon örömömet, hogy - bár a tavalyi évben gazdálkodtunk a legkevesebb pénzből a csoport 4 éves fennállása óta, - soha nem gyűlt össze annyi tárgyi és pénzbeli adomány a megalakulásunk óta, mint a tavalyi karácsonyi időszakban! Így nem vittünk semmivel kisebb csomagot senkinek (sőt!), mint az előző években.

Idén március 4-e és március 25-e között várjuk a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre szánt felajánlásokat a vasárnap reggeli 8 órási misék alkalmával a katolikus templom előterében, melyeket Húsvét előtt eljuttattunk a rászoruló családoknak.

A tavaszi első ruhaosztás időpontját a következő lapszámban fogjuk megírni. A ruhaadományokat a ruhaosztást megelőző napon fogadjuk majd a templomban, tekintettel arra, hogy a ruhák tárolását nem tudjuk megoldani.

Az alábbi elérhetőségeken várjuk azok jelentkezését, akik csoportunk tagjaként a rászorulókért áldoznának szabad idejükből. Ismét kérlek Titeket, kedves pakonyiak; elkötelezett fiatalok, pályakezdők, dolgozó felnőttek, friss nyugdíjasok, akik éreztek magatokban annyi fölös szeretetet és erőt, hogy segítséget nyújtsatok az arra rászorulóknak, legyetek részesei a felsőpakonyi karitász csoportnak! De jelentkezzenek azok a középiskolások is, akik a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot szívesen teljesítenék nálunk!

Köszönettel:
dr. Fitos Dóra
csoportvezető
06 20 486 77 02
pakonyka@gmail.com

Köszönetnyilvánítás

A gyászoló család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik fiunk Fekete János temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték.
Külön köszönet Máté Andrisnak és Füzi Marikának, akik a sok segítséggel fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

Fekete János és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Alföldi Lajost február 6-án, utolsó útján elkísérték és osztoztak gyászunkban.

A gyászoló család

Sport

Hátbelső

Hátlap

Meghívó
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja településünk lakóit
2018. március 14-én 17 órára
a Herman Ottó Általános Iskolába
az 1848-49-es FORRADALOM
és SZABADSÁGHARC
kezdetének 170. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre,
és az azt követő Petőfi téri koszorúzásra.
Ünnepi beszédet mond:
Nagy János polgármester
A műsorban közreműködnek:
a Herman Ottó Általános Iskola
5. osztályos tanulói
Sárossy Szilvia és Kocsisné Matusek Diána vezetésével

2018_02_feb.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)