Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVII. évf. . szám, 2018. május

Lapzárta: május 07. hétfő

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

ISKOLAI ÉS GYERMEKNAPOS FOTÓK

Fedbelső

GYERMEKNAPOS FOTÓK ÉS KÖSZÖNŐ… VAJON KI ÍRJA MEG?

Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjéről szóló 8/2003. számú rendelete szerint a lakosok javaslatot tehetnek „Díszpolgári cím” adományozására a következők szerint:

A Képviselő-testület „Felsőpakony Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik Felsőpakony Nagyközség fejlesztéséért évtizedeken át kiemelkedően dolgoztak, akik kimagasló munkásságukkal hozzájárultak a község jelentős fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez.

Díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek: polgármester, települési képviselő, a képviselő-testület bizottságai, önkormányzat szervei, intézményei, civil szervezetek, felsőpakonyi lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatokat – minden külön felhívás nélkül – a Képviselő-testülethez indokolással ellátva lehet benyújtani május 31-ig.

Felsőpakony Nagyközség Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról a Képviselő-testülete minősített többséggel, titkos szavazással dönt.
A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Nem adományozható viszont polgármesternek, illetve települési képviselőnek megbízatásának ideje alatt.
Felsőpakony Nagyközség díszpolgára kitüntető címben 4 évente 1 fő részesíthető.
A díszpolgár, adományozást igazoló emléklapot, maximum 40.000 Ft értékben Felsőpakony címerével, az adományozás évével, és az adományozott nevével ellátott emlékérmet, továbbá Felsőpakony címerével ellátott kitűzőt, valamint bruttó 150.000 Ft összegű jutalmat kap.
A kitüntetést a polgármester település nagyközségi rendezvényén ünnepélyes keretek között adja át.
Javaslataikat megtehetik a www.felsopakony.hu oldalon található formanyomtatványon, 2018. május 31-ig.
A kitöltött nyomtatvány ügyfélfogadási időben leadható a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban, vagy elküldhető e-mailben a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu címre.

Nagy János
polgármester

Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről

2018. március 26. - képviselő-testületi ülés
Elsőként elfogadásra került Tamás Katalin intézményvezető által készített Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2018. évi munkaterve. Majd a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2018. évi munkaterve került jóváhagyásra.
Harmadik napirendi pontként megtárgyalásra került a házi felnőttorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi egészségügyi feladat-ellátási és működtetési szerződések felülvizsgálata. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a háziorvosi feladatok ellátására a Borbély Med Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására a ZSu Pa ’97 Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, a fogorvosi feladatok ellátására a Dentpraxis Fogorvosi Kft-vel köt a továbbiakban is szerződést.
A továbbiakban tulajdonosi hozzájárulásról határozott a testület az Elmű Hálózati Kft. kérelmére a Márai Sándor utcában ingatlan villamosenergia-ellátásához.
Kiválasztásra került a Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás u. 22.) a települési vízkár-elhárítási terv készítését végző cég, mely a legkedvezőbb ajánlatot adta. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében helyi önkormányzati feladatok különösen a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
Döntés született Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság megalakítására. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. A bizottság tagjai Varró-Vida Nikoletta, Filák Lászlóné, Durkó Éva, Győriné Vajda Zsuzsa, Dobos Krisztina.

2018. április 12. - rendkívüli képviselő-testületi ülés
Zárt ülés keretében került megtárgyalásra a Magyar Agrárgazdasági Kamara Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörében meghozott PE01-01784-8/2018 számú állásfoglalása, mely ellen kifogás került benyújtásra. A kifogásnak helyt adó határozat született.
Nyílt ülés keretében az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” PM_VALLPARK_2017 kódszámú Felsőpakony 053 hrsz-ú iparterület fejlesztési pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások kerültek jóváhagyásra.

2018. április 19. - képviselő-testületi ülés
Döntés született a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat véleményezési szakaszának megkezdéséről. A Korm. rendeletnek megfelelően a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat tervezete véglegesíthető az államigazgatási véleményezés és partnerségi egyeztetés céljából.
Pályázat benyújtásáról született határozat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozóan. Az igényelt támogatás összege 3.000.000 Ft, vállalt önrész összege 434.301 Ft. A támogatás a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház belső felújítására, fejlesztésére került benyújtásra.
Javaslat került elfogadásra, pályázat benyújtására az „önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című felhívásra. Cél, az alábbi 6 belterületi út szilárd burkolattal történő kiépítése: Márai Sándor utca, Gárdonyi Géza utca, Balassi Bálint utca, Madách Imre tér, Wass Albert utca, Katona J. utca. A projekt összköltsége bruttó 152 722 287 Ft, ebből a szükséges saját erő összege bruttó 7 636 114 Ft.
Továbbá döntött a képviselő-testület a Felsőpakony 601 helyrajzi számú, természetben 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 15. szám alatti kivett áruház valamint a hozzá tartozó Felsőpakony 600 helyrajzi számú, kivett járda megvásárlásáról.


Langné Malecz Andrea aljegyző

ÉRTÉKTÁR FELHÍVÁS

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megkezdte munkáját a Felsőpakonyi Települési Értéktár Bizottság, a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján.
Feladatunk összesíteni és rendszerezni a nagyközség és környéke területén fellelhető települési és tájegységi értékeket. A helyi értéktár létrehozásának célja a település természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása. Minden település értékei egyediek, csak az adott településre jellemzőek. A cél, hogy összegyűjtsük Felsőpakony értékeit, melyek csak a mi közösségünk jellegzetességeit, hagyományait, kulturális sajátosságait képviselik, melyet ápolni és fent kell tartani, az utókor számára, evvel is erősítve az összetartozás szellemiségét.
Javaslatokat az alábbi kategóriák szerint lehet tenni:

  • Agrár és élelmiszer-gazdaság kategóriában például: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, erdészet, vadászat, halászat
  • Egészség és életmód kategóriában például: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra,
  • Természeti és épített környezet kategóriában lehetnek: tudatos építési munka eredményeképpen létrejött vagy természeti tájak, természetes környezet tárgyi javai,
  • Ipari és műszaki megoldások kategóriájában: kézműipar, kézművesség,
  • Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai kategóriában például: népművészet, néprajz, nemzeti – történelmi emlékhelyek, tánc, zene, régészeti lelőhelyek,
  • Sport, turizmus, vendéglátás kategóriában lehet: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény.

Helyi értékek összegyűjtése:
A Települési Értéktárba kerülésre bárki tehet javaslatot.
A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását. Kérjük Önöket, akinek tudomása van helyi jellegzetességről, javasolja azok felvételét a Felsőpakonyi Települési Értéktárba.
Javaslataikat eljuttathatják a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házba (2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.), vagy elektronikus úton az ertektar@felsopakony.hu elektronikus címre.
A Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja, és javasolhatja az egyes értékeknek a települési, megyei értéktárba vételét, majd ha esedékes, azt követően hungarikummá nyilvánítását.
Kérjük, segítse gyűjtő munkánkat ötleteivel, hogy közösen gyarapíthassuk településeink értékeit!
Előre is köszönjük.

Felsőpakonyi Települési Értéktár Bizottság

Kültéri sportpark épül Felsőpakonyon

Aláírásra került a Nemzeti Sportközponttal (NSK) az együttműködési megállapodás, mely szerint egy „C” típusú kültéri sportpark építése valósul meg a Felsőpakony, Templom tér 1. szám alatti játszótéren, a Petőfi tér felőli sarkában.
A „C” típusú sportpark jellemzői: 90 m2 alapterületű, 8 eszköz lesz rátelepítve, ami tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre lesz alkalmas.


Bízzunk benne, hogy már a nyáron birtokba vehetik a sportolni vágyók.

Nagy János polgármester

Fejlesztés a védőnői tanácsadóban

Új pelenkázók, zárható szekrények és új polcok a védőnői tanácsadó épületében - hogy az elvárásoknak és az előírásoknak is megfeleljünk!

Nagy János polgármester

Sajtóközlemény

Új orvosi rendelő kialakítása Felsőpakony Nagyközségben

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2017.08.24-én sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című, PM_EUALAPELLATAS _2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
Az önkormányzat 50,01 millió Forint vissza nem térítendő támogatás segítségével új orvosi rendelő építését kezdheti el a 2363 Felsőpakony, Dobó Katica utca 2. szám alatti ingatlanon.

A Támogatási Szerződés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/31

A pozitív támogatói döntést 2018. január 5-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. április 16-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.
Az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében c. pályázat forrást biztosít Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat számára egy 105,77 m2-es új egészségügyi intézmény felépítésére.

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A projekt keretében új orvosi rendelő kerül építésre a 2363 Felsőpakony, Dobó Katica utca 2. szám alatti ingatlanon a meglévő orvosi épülettől elkülönítve.
Az új épület álta teljesen elkülöníthetővé válik a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelés. Az új épületben a felnőtt háziorvosi szolgálattal kapcsolatos ellátás valósul meg.
Elsődleges cél a felnőtt és a gyermek orvosi szolgáltatás színvonalának növelése, a szolgáltatások bővítése, valamint a két alapellátás elkülönítése.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

Az új rendelő megépítésével a szolgáltatás jogszabályoknak megfelelően működhet, modern, a lakosság igényeit maximálisan kielégítő környezetben. A fejlesztés mind a szolgáltatás minőségében, mind az ellátást végző orvosok, asszisztensek munkakörülményeinek javulásában is pozitív változást hoz.

A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik.
A támogatott tevékenység megkezdésének dátuma a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lesz meghatározható.
A projekt fizikai befejezése a Támogatási szerződés hatályba lépését követő 18 hónapon belül esedékes.


Felsőpakony, 2018. április 25.

Óvoda

Nyílt nap a Neszepisze csoportban

Nagy erdei kaland, térképolvasás, kincsvadászat, kötélhúzás, fára mászás, sütkérező gyík, piknikezés, számháború.
Egy pár szó, mely első olvasatra is meghozza a kedvet. Ugye, ott szeretnénk lenni, hogy részesei legyünk ennek a csodának?
Nekünk, Neszepisze csoportos gyerekek szüleinek, és elsősorban gyerekeinek, megadatott, hiszen Erzsi óvó néni és Anita óvó néni szervezésében egy izgalmas, élménydús délelőttöt töltöttünk el a Makkos erdőben.
Az óvodából indultunk, három csapatra osztva (sárga, kék, piros), de még együtt. Megcsodálhattuk útközben, hogy milyen szép ruhába öltöztette a fákat tavaszanyó, mennyi gyönyörű virág nyílik a kertekben.
Az erdei útra érve elővettük a térképünket, melyet alaposan áttanulmányozva elindulhattunk megkeresni az elrejtett kincseket. Öröm volt nézni a csillogó szemeket, melyek kutatták a színes szalagokat, amik a kincshez vezettek minket. Közben találgattak, vajon mi lehet a kincs? Egy zsák cukor! - záporoztak az ötletek…
Amikor megleltük a kincseket, mindenki a gyülekező helyre indult, s ott találkoztak a csapatok. Megnéztük, ki milyen kincset talált. Labdák, kötelek, alma, rágcsálnivaló, víz…
A kincseket mind felhasználtuk: az almával, rágcsálnivalóval éhségünket csillapítottuk, a vízzel szomjunkat oltottuk, a kötéllel kötélhúzó versenyt rendeztünk. Igen izgalmas verseny kerekedett belőle.
Majd előkerültek a képek a „Számháborúhoz” (mivel a gyerekek nem ismerik a számokat, ezért képek voltak rajta: szilva, levél, szívecske, napocska…). A fák között, a fák mögött bujkálva gyermekkorunk izgalmas játékát játszhattuk újra saját gyermekeinkkel.
A fára mászás különböző technikáit mutatták be a fiúk, közben rácsodálkozhattunk egy, az ágak között sütkérező gyíkra is.
A hazavezető úton sétáltunk, futottunk, árokban szaladtunk, közben az elfáradt kiscsoportosok szekérderékon pihenhették ki magukat, ami a szállítás célját szolgálta.
Kedves szülőtársaim előtt is megemelem a kalapomat, hiszen volt, aki babakocsival, volt, aki kistestvért magára rögzítve, s volt, aki testi épségét nem kímélve, de ott volt velünk, gyermekével.
Köszönjük szépen az óvó néniknek ezt a nem mindennapi betekintést a csoport életébe.
Azt hiszem, hogy szívesen lennénk gyerekek a Neszepisze csoportban…

A szilva

„Fele kék, fele zöld, ahol élsz az a Föld”

A Föld napját először 1970-ben ünnepelték meg. Célja: ráébreszteni az embereket arra, hogy a Föld veszélyben van, és ennek fő oka sokszor az emberi tevékenység.
Nekünk, pedagógusoknak van a legtöbb eszköz a kezünkben. Óvodáskorban alapozzuk meg a gyerekek természetszeretetét, ezáltal elérhetjük hosszútávon, hogy felnőttként is elkötelezettséget érezzenek a természet iránt, környezettudatos életet éljenek.
E kiemelt napon az óvodások különböző játékos tevékenységeken keresztül oldanak meg környezeti témájú „feladatokat”. Elsődleges cél ennek a zöld jeles napnak a megünneplése, az önfeledt vidám együttlét, változatos tevékenységek.
Óvodánkban rajzpályázatot hirdettünk „Földünk kincsei” témában, egyben kreatív pályázatot, mely kapcsán újrahasznosítás témában készíthettek pályaműveket a gyerekek szüleikkel közösen. A sok-sok alkotás mind bizonyítéka annak, hogy óvodánkba kreatív, szorgalmas, ügyes kezű gyerekek járnak.
Idén sem maradhatott el a felvonulásunk, ahol különböző járművekkel indulhattak neki a gyerekek a közel 800 m-es távnak. Az óvodától a vasútállomásig tekertünk, gurultunk. Idén is több kategóriában indultak a gyerekek: gyalogosok, motorosok, rolleresek, pótkerekesek, futóbiciklisek és kétkerekű kerékpárosok. A vasútállomáson különböző körjátékokat, ügyességi játékokat játszottak a gyerekek. Vonatfüttyel üdvözölte a gyerekeket a vonat. Köszönjük a polgárőrök és a szülők segítségét, aktív részvételét.
A Manó-világ Alapítvány fotókat készített a felvonulásról, majd az óvoda udvarán lufihajtogatással várta a gyerekeket. Ezután került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére, ahol az első helyezettek kupával térhettek haza mindkét kategóriában.
A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház is készült erre a jeles napra, minden csoport vethetett el virágmagokat a csoportjellel ellátott virágosládába, melyet arra jártunkban gondozunk, s figyeljük, mivé fejlődik…
Elmondhatjuk, biztosan többen egyetértenek velem, az Iszkiri zenekar dalának folytatását:

„Fele zöld, fele kék, ez a Föld meseszép!”

Újszülött:

Antal Fanni - 2018.04.30.

Iskola

Hagyományok napja

Harmadik alkalommal rendeztük meg az iskolában a „Hagyományok napja” elnevezésű tematikus napot, melyet ezúttal is a Madarak és fák napjához kötöttünk. A tavalyi – jól sikerült, eredményes programhoz hasonló nap megszervezése volt a célunk, néhány új helyszínnel történő bővítése mellett. A nap előkészítésében ismét oroszlánrészt vállalt Nagyné Pál Tünde kolléganő, a lebonyolításban pedig pedagógusaink és iskolai dolgozóink ténykedtek szorgosan, melyért köszönet illeti mindnyájukat.
Tantermekben, valamint az iskolaudvaron asztalok mellett, jurtában és a sportpályán, 18 helyszínen az alábbi programok közül választhattak tanulóink: korongozás, mesék, csigatészta készítés, bőrművesség, gyöngyfűzés, csuhé lovacska készítés, foltvarrás, fafaragás, makramé készítés, csipkézés, reneszánsz divattervezés, batikolás, íjászat, játékok, gyógynövény bemutató, kavicsrajz, dudakészítés, hangszerbemutató.
Mindeközben kifogyhatatlannak tűnő számú palacsinta sült Nagyné Guti Ibolya szülő palacsintasütőiben s bográcsgulyás főtt Némedi József és segítői (Füzi Györgyi, Gyökeri Ágnes, Rupp Judit szülők és Hauk László nagyszülő) jóvoltából. A programok közben lovasok érkeztek Horkai Ottó vezetésével s bemutatójukat csodálhattuk meg valamennyien, a lóültetéstől és -fektetéstől, a tréfás ostoros asszonyverésig.
Délre 300 szelet sütemény fokozta az ünnepi hangulatot (tanulóink és mindannyiunk örömére), mely a délutáni gálaműsoron érte el tetőpontját. 17 órától pedagógusaink által felkészített tanulócsoportok adták elő látványos és színvonalas produkcióikat, melyen a palotást követően zenés (Money, money, money című ABBA dal, Tűztánc, Kodály népdalok) és prózai (Osváth Erzsébet és Szabó Lőrinc 1-1 verse, Vacskamati születésnapja című jelenet) műsorszámokat láthatott a közönség.
Dobos László és Bacskay Zoltán retro zenei összeállítása után érdekes térdbalettet láthattunk, s vendég zenészeink, pedagógusaink és tanulónk zenei kísérete mellett (Dobos László, Simkó Szilárd, Agócsné Polgár Aranka, Kerecsányin Tibor és Antóni-Kovács Barnabás) énekelte el pedagógus karunk a Honfoglalás című dalt.
Az ünnepi műsor után került sor egykori tanítványunk, Fábián Gábor remekművének, az iskolát formázó, 80 szeletes tortának a kiosztására, mely méltó zárása volt a május 10-i gyönyörű napnak.
Ezúton is köszönjük valamennyi segítőnk támogatását, mellyel hozzájárult rendezvényünk sikeréhez!

Matisz Zsolt

Futóverseny eredményei

Az alsó tagozat tavaszi futóversenyén első helyezést értek el:

1.osztály
1. Burján Dávid | Bernáth Szonja

2. osztály
1. Nagy Dániel | Füg Dorina

3.osztály
1.Balla János | Szentgróti Lelle

4. osztály
1. Palotai Kristóf | Szolnoki Beatrix

A felsős futóversenyen 3 számban mérhették össze tudásukat a tanulók: hosszútávú futásban, 60 méteres rövidtávon és váltófutásban. Kiemelkedő eredményeket értek el több számban is a következő tanulók: Zay Emese, Fábián Boglárka, Kovacs Márk ( 5. osztály), Imre Réka, Vaszi Krisztina, Mózer Nikolasz, Békési Attila (7. 8. osztály). Gratulálunk a szép eredményekért!

A pontos helyezések megtekinthetőek az iskola honlapján.

Pedagógusok

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Április 22-én köszöntöttük kedves plébános urunkat, dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzót névnapja alkalmából Isten áldását kérve további munkájához.
Április 28-án, szombaton gyászmise bemutatásával búcsúzott a család, rokonok, ismerősök, barátok a hirtelen halállal elment Siba Zsolt Mihálytól. Nyugodjék békében!
Április 29-én Búzaszentelés! A prédikációban elhangzó - „Ki milyen magot vet, olyan termést arat” - mondat az életben is elgondolkodtató.
Április 29-én, vasárnap reggel nagy izgalommal kelt útra a gyáli és a felsőpakonyi Római Katolikus közösség Újhartyánba. Meglepetést szerezve 24 évig volt plébános urunk, Hefler Gábor 70-ik születésnapi köszöntésére. Nagyon megható és szép ünnepség volt. A szeretet-vendéglátás, fogadás példaértékű emléket hagyott mindannyiunk szívében.
Május 1-jén Munkás Szent Józsefre emlékeztünk. Szent József a csend igaz embere, egyszerű asztalos. Műhelye és a család szeretetének példaképe lehet minden család részére.
Május 6-án Anyák napi ünnepség volt. Óvodások és iskolások kedves és igen szép versekkel köszöntötték az Édesanyákat, Nagymamákat. Virágszirmokkal elevenítették meg a virágesőt. Nagyon szép volt. Köszönet Bánki Erzsike óvó néninek, Papp Norbertnek, Polgár Arankának a gyermekeket felkészítő munkájukért. A műsor végén a gyermekek egy kis képeslappal és egy szál szegfűvel köszönthették az Édesanyákat, Nagymamákat.
Készülünk május 20-ára Pünkösd ünnepére, a Szentlélek eljövetelére. A Szentlélek szélzúgással és lángnyelvekkel jelent és jelenik meg, mindenhol jelen van, ahol a szépség, a szentség, a hit és a remény van. Az első húsvéti ajándék volt a Szentlélek a feltámadás után, Jézus, mikor a tanítványokkal találkozott, így köszöntötte őket: „VEGYÉTEK A SZENTLELKET”.
Ilyen gondolatokkal készüljünk erre a szép ünnepre.
Kezdődnek a ballagások, évzáró ünnepségek, kívánok minden kedves pedagógusnak, diáknak nagyon szép napokat.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Református

ÉDESANYÁBÓL CSAK EGY VAN

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Még a természet is ünneplőbe öltözik ekkorra: zöldell a mező, virágoznak a fák, illatozik az orgona. Kicsinyek és nagyok azon fáradoznak, hogyan tehetnék minél ünnepélyesebbé ezt a napot édesanyjuk számára.

Gyülekezetünkben duplán ünnepeltünk ezen a napon: három család hét gyermeke részesült a keresztség sákramentumában az istentisztelet kezdetén. Lelkipásztorunk Pál apostol szavaival fordult az ünnepelt gyermekek, ünneplő szülők és gyülekezet felé. Azt kéri Pál apostol, hogy legyünk a Krisztusnak követői úgy, mint ő. De Krisztus maga is gyakran mondja: „Jöjj és kövess engem.” Ennek a követésnek célja és eredménye pedig nem más, mint Isten országába való eljutás, erre kell törekedni elsősorban a szülőknek, hogy példát mutassanak gyermekeiknek.

A keresztelés után került sor a hittanos gyermekek anyák napi köszöntőjére. A kiscsoportosok aranyos közös versikékkel, énekekkel köszöntötték szeretett édesanyjukat, nagymamájukat. Az általános iskolások műsora három részből tevődött össze. Először verses köszöntők hangzottak el, majd felolvasták rövid kis fogalmazásukat az Én édesanyám címmel. Szívhez szóló, megható gondolatoknak lehettünk fültanúi. Azon kívül, hogy bemutatták a hozzájuk legközelebb álló személyt, anyát, édesanyát, anyut, anyukát, azt is kifejtették, mit kívánnak neki, mit kérnek Istentől számára. Végül pedig megosztottak velünk egy-egy emlékezetes epizódot kicsi korukból, amit édesanyjuk mesélt el nekik. Hol könnyeztünk, hol mosolyogtunk a kedves kis emlékek hallatán. Közben zenei betétek, énekek is elhangzottak. Komoly felkészülést igényelt ez a kis műsor, a gyerekek helytálltak, ügyesek voltak. Felsorolom őket név szerint is: Fábián Boglárka, Fábián Botond, Lefkovits Endre, Marosi Szandra, Papp Csobánka Emese. A zenei aláfestést Kádár Ferenc Géza szolgáltatta.

Az istentisztelet János első levele alapján a szeretetről szólt, az anyák szeretetéről, az egymás iránti szeretetünkről és a mindent felülmúló, örökké tartó isteni szeretetről. A végén az édesanyák, nagymamák tiszteletére a 134. zsoltár 3. versét énekeltük el:
Megáldjon téged az Isten
A Sionról kegyelmesen,
Ki teremtette az eget,
A földet és mindeneket!

Kádár Rozália‌ gyülekezeti tag

Bemutatkozik Nagyné Guti Ibolya

(Az előző Agorában megjelent cikk folytatása.)

Mióta vagy presbiter? Mi volt a konkrét feladatod ebben a tisztségben?

2004 óta. Először pótpresbiter voltam, majd 2012-ben presbiter lettem. Presbiterként már jobban belefolytam a gyülekezet életébe. A táborban az idősebb testvérek már kimaradtak a szolgálatból, így rám bízták a főzést. Itthon szerveztem a templomtakarítást, átvettem az iratterjesztést. Igazából a gyülekezet lett a második otthonom. 2006-tól otthon voltam a kisebbik lányommal gyesen, 9 évig, volt időm mindenben benne lenni. Amit mindenképp szeretnék kiemelni az a 2010-es év, amikor teljes fordulatot vett az életem! Megismertem Jézus Krisztust! Megtértem!
Új lendületet kapott az életem, mindent másképp láttam, mint azelőtt. Akkor még mindig tartott a házassági válságunk, de teljes erőbedobással és bizakodással hittem, hogy Jézus segítségével rendezni tudjuk a problémákat. Most is azt vallom, hogy csak vele lehet ezeket rendezni, de mindkét fél kell hozzá, mindkettő kell, hogy akarja. Én egyedül voltam ebben emberként. Minden igyekezetem ellenére a 2012. év elején elváltunk. Ez komoly problémát jelentett a 2012-es választásoknál, mert a választás ugyan 2011 őszén volt, és akkor még házas voltam, de tudtam, hogy ez bármikor megváltozhat, és elváltan talán nem lehetek presbiter. Kikértem ebben a gyülekezet véleményét. Mivel látták a harcaimat és azt, hogy én nem akartam elválni, abban maradtunk, hogy induljak a választáson, és bízzuk Istenre a döntést. Presbiter lettem. Most, visszatekintve tudom, hogy terve volt, illetve van velem. 2013-ban a hittantáborban, ami tudva lévő, hogy egy eldugott tanyán kerül megrendezésre, elém hozott egy potenciális férjjelöltet. 2 év múlva összeházasodtunk. Rendeződött a családi állapotom és az életem.

Gondnoknak lenni még nagyobb kihívás. Miben különbözik a gondnok szolgálata a presbiterétől?

Még csak most kezdem megtapasztalni, hogy gondnokként mi a pontos feladatom. Alapvetően a gondnok is egy a presbiterek közül, és a feladatokat presbiterként is ugyanolyan elhivatottsággal kell végezni, mint gondnokként. Egyrészt a gazdasági és a pénzügyek kézbentartása a plusz feladat, (átvettem a könyvelést, de ezt még presbiterként) másrészt képviselni a gyülekezetet az egyházmegyei rendezvényeken, gyűléseken. Talán a felelősség nagyobb, hiszen tudjuk, hogy akire többet bíznak, attól többet fognak számon kérni.

Ezek a feladatok még több időt vonnak el tőled, a családodtól. Hogyan fogadják ezt a családtagjaid?

Mielőtt elfogadtam volna a jelölést, megbeszéltük és mérlegeltük, hogy hogyan fogja ez befolyásolni az életünket. Mivel a férjem is hitben jár, nem volt komoly kétségünk afelől, hogy ha az Isten elhív egy szolgálatra, menni kell. A többit majd Ő adja hozzá, és rendezi a körülményeket is, hogy el tudjam végezni, amivel megbízott. Így is lett. 2014 óta dolgozom itt, Felsőpakonyon a hivatalban, és idén márciustól lehetőség nyílt rá, hogy 6 órában dolgozzam. Így a felszabadult napi 2 órában kényelmesen el tudom végezni a gondnoki feladataimat.

A gondnokság választott tisztség. A gyülekezet bízott meg téged ezzel a szolgálattal. Találsz-e támogatókat a gyülekezeti tagok között?

Természetesen! Sőt senki sincs, aki támadna! Meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a gyülekezet szeretetét, amivel támogattak. Nyílván vannak, akik másra szavaztak, de ennek a választások után már semmi jelentősége nincs, sem számomra, sem számukra. Egy egység vagyunk gyülekezetként, Krisztus teste, különböző feladatokkal. Amiért külön hálás vagyok, hogy a presbitertársaimmal is egy egységet alkotunk hívő emberekként. Egy cél vezérel mindnyájunkat, hogy keressük és véghezvigyük az Isten akaratát a gyülekezetünkre nézve; építsük a lelki házat, az Isten országát, amit ránk bízott itt, Felsőpakonyon, és ez mindig a gyülekezet épülését szolgálja, és az Isten dicsőségét hirdesse.

Isten Szent Igéje a mi lelki táplálékunk. Melyiket szeretnéd most Felsőpakony lakosainak szívére helyezni?

Egy számomra nagyon kedves Igét szeretnék megosztani Jeremiás próféta könyvéből, a 29. fejezet 11. versét, ami engem is végigkísért a harcaimban, és amikor el voltam keseredve, mindig ezzel biztatott az Úr.

„Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek - így szólt az Úr, - békességet tervezek és nem romlást, és reményteljes jövőt adok nektek.”

Őszintén, szívből kívánom mindenkinek, hogy teljes erejéből keresse az Isten tervét az életére nézve, hogy akár a problémák között is békessége legyen, és reményteljes jövő várjon rá

Köszönjük szépen! Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen mind magánéleteden, mind szolgálatodon!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Tavaszi koncert 2018. május 4.

Szép hagyomány a közösségi házunkban a Tavaszi koncert. A meghívó is az elmúlt évek rendezvényeire emlékeztetett, a tehetséges és lelkes gyerekek szavalataira és hangszeres előadásaira . Varró-Vida Nikoletta intézményvezető köszöntött minket, és ekkor jött a meglepetés! A folyosóról besuhant Lőrentei Erzsike lánya, Tünde, Zabán Lászlóval és Polgár Arankával, akik hangszeren kísérték és egy születésnapi köszöntő dalt énekelt. Szép, erős, tiszta hangja felejthetetlenné tette a jelenetet! Az is hihetetlen volt, hogy Erzsike betöltötte a 80-at.
Nagy János polgármester úr köszöntötte az ünnepeltet szép csokor virággal és meleg szavakkal. Következett a két dédunoka, Tóth Rebeka Angyalka egy levelet olvasott fel Levél Nagymamának címmel, majd Tóth Rege Anna elszavalta Aranyosi Ervin Nagyanyó születésnapjára című versét.
Ezután a közösségi ház nevében köszöntötték fel Erzsikét, mi pedig a meglepetés és az élmény hatása alatt vártuk a koncertet.
Osváth Erzsébet Itt a tavasz című versével kezdődött a műsor, Szabó Anna Lilla előadásában, majd Antal Fruzsina köszöntött bennünket.
A pergő, vidám, tavaszias zenei műsor Polgár Aranka gondosan összeállított munkáját dicséri. Elnézést kérek, ha nem tudom pontosan felsorolni a koncerten résztvevőket, de úgy meghatott a születésnapi ünnepség, hogy nehéz volt felócsudni belőle! Megilletődött gyermekhangok, tavaszt és az édesanyákat köszöntő verssorok, dalocskák (Süss fel nap, Megy a kocsi, Elvesztettem zsebkendőmet) után egy új hangszerrel ismerkedtünk meg Szabó Bence jóvoltából, a primtamburával, Zabán László tambura brácsa kíséretével, a Somogyi ugrósokat adták elő.
Ezek a régmúltból elővarázsolt népi dallamok adják meg a népzenei együttesek előadásainak szívhez szóló hangulatát! Hegedűs Magdolna Pleyel Duó-ját adta elő hegedűn, majd Bach Menüettje és Schumann: Vidám földműves című dalai következtek. Előadóikat – Kádár Ferenc Gézát, Turbucz Erika Csengét és Udvardy Csengét már ismerősként köszönthettük. Végül Udvardy Csenge Jones Dal-át adta elő. Ezután újra népi dallamokat, moldvai táncokat hallottunk Pásztor Bálint előadásában, Zabán László tambura kíséretével. A műsor vége felé Kádár Ferenc Géza Boccherini Menüett TRIO-jával újra a klasszikus zene hangulatát idézte, melyben mindenki részt vett, egy jól sikerült összeállítás volt, Somogyi dallamok címmel.
Zelk Zoltán Csilingel a gyöngyvirág című versével zárult a koncert, előadója Zay Emese, aki szintén ismerős már nekünk az előző rendezvényeinkről. Örömmel hallgatjuk szavalatait!
Az idei Tavaszi koncert a meglepetéseivel és a remekül összeállított programjával emlékezetes marad!
Köszönjük Polgár Arankának, Zabán Lászlónak, minden kedves résztvevőnek és a közösségi ház dolgozóinak ezt a megható élményt!
Cseh Rózsa

Könyvtári kaland nemcsak a könyvtárban

„Töltsd hasznosan a nyári szünidőt!”

Ingyenes napközis táborral várjuk a gyerekeket:
Kézműves foglalkozással, Farkas Évi közreműködésével belekóstolhatnak a gyerekek a színjátszás világába, vetélkedővel és sok színes porgrammal várjuk őket, melyből a könyvek sem maradhatnak ki.

Időpontok:
2018. június 18-22.
2018. július 30-augusztus 03.
Minden napon 8.00-tól 13 óráig várjuk a gyerekeket.
Június 22-én, pénteken délután Szentivánéjt tartunk 17 órától a könyvtárral szembeni üres telken.
Tábortűzzel, tűzugrással, népdalokkal, körjátékokkal, a Szent Iván éjszakájához köthető hiedelmekkel, népszokásokkal.
A program előzetes regisztrációhoz kötött a könyvtárban, a létszám miatt.

EBBŐL NEGYED OLDALAS PLAKÁT LESZ!!!

MEGHÍVÓ

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN, JÚNIUS 4-ÉN EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!
„Trianonra egyetlen gyógyír: a nemzet összetartozásának erősítése!”

Június 4-én 17 órakor a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
egyszerre emlékezünk
a Trianoni Diktátumra emlékműsorral
és a közelgő Magyar Tengerhajózás Napjára kiállítással!
A magyar haditengerészet hadihajóinak látványos makettjeiből nyíló kiállítást a Polgárok Házából Sigmond Bertalan nyitja meg és beszélget az idős alkotómesterrel, Tóth Lukács úrral.
Rendezők: a Közösségi Ház dolgozói és a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!

EBBŐL IS LEHET PLAKÁT LESZ…

A TÁNC VILÁGNAPJA

Közösségi Házunk szervezésében április 26-án mi is megünnepeltük a Tánc Világnapját. 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi és Táncbizottsága nyilvánította ünnepé ezt a napot.
Már a meghívó is ígéretes volt: balett, társas táncok, néptánc, modern táncok…. A tornateremben szép számmal gyülekeztek az érdeklődők, minden korosztály képviseltette magát. Fel-feltűntek az est szereplői különféle ruhákban.

Az Alleluja dallamára egy balettcsoport pattant elénk. Olyan megható és szép volt ez a jelenet! Parányi óvodások és iskolás kislányok előadásában a test és lélek harmóniáját láthattuk, köszönet érte Csete Melindának.

A ZUMBA Fittness tánckara követte őket. 4-12 éves gyerekek dél-amerikai dallamokra ugrottak elénk, megajándékozva minket a latin táncok hangulatával. Edzőjük Gellér Angelika. Az egészséges életmód és a sport szeretete felé irányítja őket.

Ezután az ócsai vendégeket köszönthettük, a Flashdance Tánciskola tagjait, akik szintén latin táncokat tanulnak. Első számuk egy hármas dél-amerikai „mix” volt, a második egy fergeteges cha-cha-cha. Tánctanáruk Kertész Petra.

Utánuk a Meteor Dance Tánccsoport Egyesület következett. Ők már négy éve alakultak itt, a falunkban Kiss Fanni vezetésével. Az akrobatikus rock and roll zenéje egyesítette a tánc szépségét egy állandó fizikai tevékenységgel, ritmusérzékkel. Ez az egyesület a szabadidősportban és a versenysportban is nevel táncosokat.

Ismét vendégeket köszönthettünk, a Csillagszeműek Pesterzsébeti Tánccsoportjának tagjait. Felkészítő tanáruk Szondi Panni volt. Az iskolás korcsoport galgamenti táncokat adott elő, majd az óvodások néhány tagjával együtt sárközi táncokat mutattak be. A latin-amerikai és a modern táncok után mi, korosabbak megilletődve fogadtuk népviseletünk és zenénk szívet melengető forgatagát! A nagy Csillagszeműbe még az én unokáimat is tanítgatta Tímár Böske, egy életre megalapozva bennük a néptánc szeretetét. Kedves Csillagszeműek, köszönjük nektek az élményt és a reményt, hogy népzenénk és táncaink fel-felbukkannak a jövőben is a Tánc Világnapján!

Ezután visszatértünk a modern táncokhoz egy új együttes, a Royal Dance SE tagjaival, akiket Kismihályi Andrea vezet. Ezt a stílust Fashion dance-nek nevezik, egy komplex tácműfaj, amely a jazz, hiphop, funky és a videoklip dance elemeit ötvözi.

Az utolsó fellépés a Jamland Tánciskola bemutatója volt. Őket már ismerjük, mert rendeszeresen fellépnek rendezvényeinken. Most a New Enemy versenycsoportot is láthattuk, ezzel a programjukkal két héttel ezelőtt sikeresen kvalifikáltak a zágrábi Európa Bajnokságra. Május 13-án szurkolhattunk nekik! Vendégeket is köszönthettünk a soraik közt, a hernádi G-FORCE versenycsapata jött el hozzánk.

Folyamatosan követték egymást a fellépések! Ez a sokszínű repertoár megkövetelte az egymásra figyelést és toleranciát. Csapatszellemet és közösséget teremtett itt, a tornateremben! Megmutatták nekünk a tánc sokféleségét, mely hétköznapjainkat színesebbé, az ünnepeinket meghatóbbá teszi.
Megköszönjük a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozóinak a munkáját, hogy ez a szép program megvalósulhatott! Bízunk benne, hogy a Tánc Világnapja nálunk is hagyomány lesz a jövőben!

Cseh Rózsa

Civil

Darumadár Nyugdíjas Klub áprilisa

Április 12-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, Lőrentei Erzsike vezetőnk nélkül, aki Tiszakécskén pihengetett. A klubdélutánra kevesen jöttek el, de azért vidám csevegéssel telt az idő. Mint kiderült 4-5 klubtársunk elment Csehországba, Lednicébe, Matusek Évi szervezésében. Sok szép kastélyt látogattak meg.
Április 19-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol szintén kevesen voltunk. Lőrentei Erzsike a következő programokat ismertette, közben Somogyi Gyula és Nyári Gábor az elhalasztott névnapjuk alkalmából tüzes vízzel, borocskával, üdítővel és sok-sok fincsi sós-sajtos pogácsával, diós hókiflivel, almáspitével lepték meg a jelenlévőket. Fűzi Esztike verssel kedveskedett az ünnepelt névnaposoknak, utána Nyári Gábor is felolvasott egy kis szösszenetet a tagságnak. Nagyon vidáman, gyorsan telt el a klubnap.
Április 22-én többen Ócsára mentek a „Muzsika hangja…” című műsorra.
Április 25-én fél 8-kor Tiszakécskére mentünk fürdeni, szuper jó idő volt, minden medencét nagyon nagy örömmel vettünk birtokba. Elbágyadva és kiáztatva a „Fejedelmi pékség”-nél feltankolva jöttünk haza.
Április 26-án délelőtt a Turay Ida bérletesek a „Tovább szól a magyar nóta” című zenés műsort nézték meg. A hangulat fantasztikusan magával ragadta a közönséget, mindenki jól érezte magát. 16 órakor énekkari próba, majd a 17 órakori klubnapon megbeszéltük a fürdést, a színházat, az ott átélt élményeket. A klubból sokan átmentek az iskolába, a „Tánc Világnapja” alkalmából rendezett táncestre.
Sajnos rossz hírt is kaptunk. Oszlopos, mindenben tevékeny tagunk, Sipiczki Ferenc elhunyt.
Május 3-án 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol a májusi programokat ismertette Lőrentei Erzsike. A horvátországi Plitvicei tavaktól szép képeslapot küldött Tepszisné Márti és Siskáné Kati a tagságunknak.
Május 10-én a klubnap elmaradt, az operettbérletesek a „Kékszakáll” című előadást nézték meg.

A tél után nagyon hamar, szinte átmenet nélkül ránk tört a jó meleg nyár. A kertjeinkben mindent gyorsabban kell rendezni, mert ebben az időben igen gyorsan gazosodik, a fű is gyorsabban nő, nem győzzük vágni. De toljuk a fűnyírót, amíg bírjuk! Jó kertészkedést mindenkinek, de azért közben lazítgassunk egy kicsit, készülgessünk a juniálisra is!

Kovácsné N. Ilona

Nagycsaládos hírek

Végre elérkezett a nagyon várt nap, május 5. Ahogy közeledett ez a nap, egyre jobban izgultam, milyen lesz az első közös buszos kirándulásunk. A korai indulás ellenére gyermekek, szülők frissen vidáman érkeztek a Könyvtár elé, ahol gyülekeztünk. A busz megérkezett, elfoglaltuk a helyünket, és hat órakor elindultunk a Nyiregyházi Állatkertbe. 32 gyermek és 25 felnőtt. Telefonon előre jeleztük érkezésünket, így sorban állás nélkül mehettünk be a szép ligetes Állatkertbe. Bent aztán mindenki elindult felfedezni a sok-sok látnivalót. Volt mit, hiszen rengeteg állatfaj él itt. Délelőtt-délután fóka showal örvendeztetik meg az ide látogatókat, ami fantasztikus élmény. Csoportunkból is volt, aki mindkettőt megnézte. Délután négy órakor indultunk haza, de még megálltunk egy közös fagyizásra,üdítőzésre. Azt gondoltuk a gyermekek jól elfáradva alszanak majd haza felé a buszon, de tévedtünk. Mi, felnőttek elcsendesedve pihentünk,míg ők végig vidáman közösen játszadoztak. Öröm volt őket hallgatni. Összegezve az egész napot, úgy láttam, na meg a visszajelzéseket hallva, mindenki jól érezte magát. Érdemes volt ennyit fáradozni ezért a jól sikerült napért! Most jön a nyár, mindenki vakációzik, így őszre tervezünk egy közös főzést a Sport pályán. Bízom benne, az is ilyen jól sikerül majd, mint ez a felejthetetlen kirándulás. Mindenkinek kívánok élményekben gazdag vakációt.

Oláh Istvánné

FJE ÁPRILISI HÍRADÓ

Bár nem Felsőpakonyban történt, de mégis nagyon fontosnak tartom hírré tenni!

A NEMZETI SZALON különleges kiállításán, a KÉZ/MŰ/REMEK megnyitóján vehettünk részt Ecsődi Jánossal április 20-án a Műcsarnokban. Amiért ezt tartom a legfontosabb hírnek: Felsőpakonyból 3 kézműves iparművészünk is csillogtatja tehetségét a nívós és neves kiállítók gazdag sorában! Büszkén mondhatom, DOBOS KRISZTINA BŐRMŰVES REMEKEI, FEHÉR ANNA és BÉRCES CSILLA GYÖNGYFŰZÖTT CSODÁI KIRAGYOGNAK a MAI KÉZMŰVES- ÉS IPARMŰVÉSZET KIÁLLÍTOTT TÁRGYAI KÖZÜL!

A LEGNAGYOBB SZERETETTEL és BIZALOMMAL AJÁNLOM MINDENKINEK – KÜLÖNÖSEN AZ ISKOLÁS GYEREKEKNEK! - A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSÉT, MERT EGY IDŐBEN EGY HELYEN ENNYI CSODÁLATOSAN SZÉP MUNKÁT CSAK RITKA ALKALOMMAL LÁTHAT AZ EMBER! FAFARAGÁSTÓL CSIPKEVERÉSIG, HÍMZÉSTŐL GYERMEKJÁTÉKOKIG, a NÉPI MŰVÉSZET MAI MODERN ALKALMAZÁSÁIG MINDEN OTT SORAKOKOZIK ELŐTTÜNK TEREMRŐL TEREMRE! Mindaz a szellemi és fantáziabeli gazdagság, amellyel magyarságunk rendelkezik! Kihagyhatatlan élmény!

Gazdagodott áprilisban egyesületünk eszközkészlete: szivattyút vásároltunk és üzembe is helyezte kedves barátunk, Papp Zoltán az általa múlt évben kifúrt kútra. Szegélynyírót és rendes metszőollót vettünk a leépült sajátunk helyébe. Végre, talán nem kell kínlódnunk az Emlékpark karbantartásában. Sajnos, régi benzines fűnyírónk használata meglehetősen nehézkes, főleg a beindítása, mert az komoly erőfeszítést igényel, azaz nem nekünk van kitalálva. Megjavíttatása időszerűvé vált. Ültettünk a rozoga kerítés tövébe borostyánt és repkényt, abban a reményben, hogy meggyökeresednek, de tartok tőle, hogy - ebben az áprilisi júliusban - nem valószínű.

A Mártírok Emlékparkjára is ráférne az alaposabb gondozás, mert néhány „Kisvakond” roppant jól érzi magát a területen, és okoznak is meglepetéseket a talaj „egyengetésében”. Rengeteg a munka mindenfelé, s ami szomorú, egyre kevesebb az erőnk hozzá.
Sajnos, szegényebbek lettünk egy álommal. Januárban beadott pályázatunk a NEÁ-hoz, amelyben a működtetésünkhöz szükséges műszaki eszközökre szerettünk volna 1,5 millió forintot szerezni, hogy lerobbant, folyton javításra szoruló saját számítógépem, nyomtatóm lecserélhessük egyesületire, legyen egy valamirevaló fényképezőgépünk, tudjunk meghívókat, plakátokat készíteni és egy jól megérdemelt egyesületi kirándulást is megszervezhessünk: füstbe ment terv lett. Nem utasították vissza pályázatunkat, de mindössze 100 ezer forintért mehetünk szerződést kötni. Nagyon elkeserítettek engem.

Még a programokat megcélzó NEA pályázatunkra nem kaptunk „ítéletet”, de ezek után nem merek sokat remélni. Tartok tőle, hogy a „sok a vadász, és kevés a fóka” elv itt is érvényesül. A Felsőpakony Történeti Tanösvény csak lassacskán fog elkészülni, többnyire darabról darabra, ahogy erőnktől és lehetőségeinktől telik. Elsőként az iskola 50. évi jubileumához csatlakozunk vele.

Durkó Éva FJE

Búcsúzóul

Kedves Felsőpakonyiak!
Sajnos, mindenkitől nem tudtam személyesen elköszönni, eladtuk a házunkat, és visszaköltöztem Pestre, ezért itt is szeretném megköszönni Nektek, ezt a 14 évet, amit Pakonyon töltöttem köztetek.
Nagyon kedves volt velem mindenki, ha kellett, velem örültetek, ha kellett, velem sírtatok, jó volt Veletek. Nagyon szépen köszönöm a sok segítséget, amit kaptam Tőletek!
Jó egészséget kívánok Nektek, legyetek ilyen összetartóak továbbra is, maradjon mindig ilyen jó ez a kis közösség!
Szeretettel: Joánovits Judit

Sport

Hátbelső

Hátlap

JUNIÁLIS PLAKÁTJA

2018_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/18 16:30 szerkesztette: vizisuri