Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_09_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVIII. évf. 9. szám, 2018. október

Lapzárta: október 08

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

KIVETTEM AZ ANYAGOT, DOLGOZOK VELE, JAVÍTÁST KÉREM SZEMÉLYESEN JELEZNI!

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési/fennmaradási/üzemeltetési/megszüntetési engedélyezési eljárásáról

Jelen tájékoztatóban szereplő eljárásokban az engedélyező hatóság a jegyző a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

 • a vízkivétel legfeljebb 500 m3/év,
 • a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van,
 • magánszemély a kérelmező,
 • házi ivóvízigényt, vagy háztartási igényt elégít ki,
 • nem gazdasági célú vízigény (a víz használatával, gazdasági haszonnal járó tevékenységet nem végez).

A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A) ÚJ KÚT LÉTESÍTÉSE
Minden esetben engedélyköteles.

1. Vízjogi létesítési eljárás:
Lépései:
1. a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően készíttetnie szükséges egy műszaki tervdokumentációt (a tervezőnek a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával kell rendelkeznie – 101/2007. (XII.23.) Kvvm. rend.);
2. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (18/1996. (13.) Khvm. rend.);
3. az eljáró hatóság szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy „a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet”;
4. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • tervezői tervdokumentáció (helyszínrajzzal)
 • MMK igazolás a tervezői jogosultságról
 • kitöltött kérelemnyomtatvány
 • 3000 Ft általános tételű illeték illetékbélyeg formájában
 • ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye, (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel) DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni
 • fúrt kút esetén a kútfúró szakmai végzettségének és a kútfúró berendezés megfelelőségének igazolása
 (<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>**végzettség**</font> igazolására
 • szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kútkivitelezési jogosultság, vagy
 • a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása

gépek megfelelőségének igazolására: a bányafelügyelet által kiadott igazolás a gépek műszaki megfelelőségéről vagy EK megfelelőségi nyilatkozat.)

 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízilétesítmény közműveket érint.

A kút fúrása csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

A vízjogi létesítési engedély csak a kút létesítésére jogosít, használatbavételére üzemeltetési eljárás lefolytatása szükséges!

1. Vízjogi üzemeltetési eljárás
Lépései:

1. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (18/1996. (13.) Khvm. rend.)
2. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány a kivitelező kútfúró által a megvalósult állapotnak megfelelően (amelyen igazolja, hogy a kivitelezés a létesítési engedély szerint történt, valamint hogy a kút kialakítása úgy történt, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
 • 3000 Ft általános tételű illeték illetékbélyeg formájában
 • 1 pld. helyszínrajz megvalósult állapotról
 • fényképfelvétel a kútról és környezetéről

B) MEGLÉVŐ KUTAK

1. Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési eljárás
Lépései:

1. a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően kútfúrásra jogosult szakember által készíttetnie szükséges egy tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (az állapotfelmérésre/kivitelezésre vonatkozó jogosultság igazolható a Magyar Agrárgazdasági Kamara által kiadott igazolással, vagy a kútfúró a szakirányú középfokú vízkútfúró végzettségét vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kútkivitelezési jogosultságát igazoló dokumentummal – 101/2007. (XII.23.) Kvvm. rend.);
2. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (18/1996. (13.) Khvm. rend.);
3. az eljáró hatóság szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz-készletet;
4. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • megvalósult műszaki állapotra vonatkozó tervdokumentáció (helyszínrajzzal)
 • a tervdokumentációt végző személy jogosultságának igazolása
 • kitöltött kérelemnyomtatvány
 • 3000 Ft általános tételű illeték illetékbélyeg formájában
 • fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.
 • ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye, (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel) DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni!

1. Vízjogi megszüntetési eljárás

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már engedélyezett, de használaton kívüli vízi létesítmény szabályos eltömedékelésére.

Az engedélyezésre sor kerülhet a tulajdonos kérelmére, vagy a hatóság kötelezése alapján, amennyiben a kút vízgazdálkodási, vagy vízvédelmi érdekeket sért.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • megszüntetés tervezett műszaki megoldásának szakember által történő leírása
 • fúrt kút esetében az eltömedékelést végző személy jogosultságáról szóló igazolás (szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kútkivitelezési jogosultság, vagy a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása)
 • kitöltött kérelemnyomtatvány
 • 3000 Ft általános tételű illeték illetékbélyeg formájában
 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.

BÍRSÁG

A jogszabály előírja, hogy amennyiben a kút létesítése 1996. július 1. és 2018. január 1-je között történt, és annak fennmaradása és üzemeltetése iránti igényét az üzemeltető 2018. december 31. napjáig nem nyújtja be, vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles.

A 2018. január 1-jét követően létesült kút utólagos engedélyeztetési eljárása esetén a vízgazdálkodási bírságról minden esetben rendelkezni kell.

A bírság mértéke: az engedély nélkül létrehozott vízilétesítmény értékének 80%-áig, de természetes személy esetén legfeljebb 300.000 Ft-ig, nem természetes személy esetén legfeljebb 1.000.000 Ft-ig terjedhet.


FONTOS!!!
Jelenleg hatályos szabályok szerint 2018. december 31. napjáig szükséges az (üzemeltetési, fennmaradási engedélyeztetési) eljárásokat a jegyző előtt megindítani, ellenkező esetben vízgazdálkodási bírság kiszabása várható, azonban a jogalkotó feltehető akarata szerint ez az időpont változni fog.

Jelenleg a Parlament előtt van egy törvénymódosítási javaslat, amely egyrészt a 80 méter vagy azt meghaladó talpmélységű kutakra teszi kötelezővé az engedélyezést, másrészt a feltételeknek megfelelő kutak tulajdonosai számára a bejelentési határidőt 2020. december 31. napjáig eltolná. A változásokról széles körben a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a lakosságot.

Kérjük, az ezzel kapcsolatos információkat a település honlapján és a helyi újságban szíveskedjenek figyelemmel kísérni.

Felsőpakony, 2018.10.19.

dr. Göndör-Kökény Katalin
jegyző

M E G H Í V Ó

Tisztelt Felsőpakonyiak!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018. november 7. napján
KÖZMEGHALLGATÁSSAL
egybekötött nyílt képviselő-testületi ülést tart.

Időpont: 2018. november 7. szerda 17 óra
Helyszín: Lagúna Rendezvényház
(2363 Felsőpakony, Petőfi S. út 15.)

Tisztelettel várjuk a lakosságot!


dr. Göndör-Kökény Katalin Nagy János
jegyző polgármester

PÁLYÁZTUNK!

BÖLCSŐDE
Hosszú évek tervei válhatnak valóra!
A Kormány által biztosított Pest Megyei kompenzációs keretben szerepelt ígéreteknek megfelelően idén nyáron kiírásra került a bölcsőde építési pályázat. Önkormányzatunk be is nyújtotta a két csoportszobás, huszonnyolc férőhelyes, új bölcsőde építésére a dokumentációt.
Sikeres pályázat esetén jövő tavasszal el is kezdődhetnek az építési munkálatok. A tervezett helyszín a református templommal szemközti önkormányzati ingatlan. A képviselő-testület a kiírásnak megfelelően már döntött az intézmény elnevezéséről: FELSŐPAKONYI BABÓCA BÖLCSŐDE.

KERÉKPÁRÚT
Régóta várt álmunk megvalósítása felé tettünk egy újabb lépést. Beadásra került a belterületet és az iparterületet összekötő kerékpárút megvalósítására készült pályázati anyag. Az előkészületek már a kora tavasszal elkezdődtek, a Képviselő-testület felmérte a kerékpárút kapcsán felvetődő útszakaszokat, megvizsgálta azok fontossági sorrendjét, és megrendelte a tervezést, a pályázati dokumentációhoz szükséges engedélyek beszerzését. A Pest Megyei kompenzációs keret terhére kiírt pályázat elektronikus feltöltési felülete 24-én nyílt meg, és sikeres elbírálás esetén első ütemben a mellékelt térképen pirossal és zölddel jelzett útvonalon, a ,,Bekötő út„ Gyál felé eső oldalán lehet lehetőség a kerékpárút megvalósítására.

Nagy János Polgármester

ÁTADÁSRA KERÜLT AZ IFI KLUB

A munkálatok csúszása miatt a tervezettnél később, de 2018. október 4-én átadásra került a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat Ifjúsági Klubja. (Zrínyi Miklós u. 36/a.)
A megnyitóra – helyszűke miatt – a település önkormányzatának tisztségviselőit, védőnőjét, a helyi intézmények, a rendőrség, polgárőrség vezetőit vártuk.
Nagy örömömre szolgált, hogy Nagy János polgármester úr és Dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző asszony is fontosnak tartotta, hogy megjelenésével megtisztelje az Intézményt, és támogassa a közös cél megvalósulását.

Kiket várunk a klubba?
Elsősorban, de nem kizárólag a 14-18 éves kamaszoknak szóló ún. „Kamaszpanasz” tematikus beszélgetéseket szervezünk.
- családon belüli és párkapcsolati erőszak
- iskolai abúzus – cyberbullying, netes visszaélések
- helyem a világban
- szabadidős programok (ping-pong, bográcsozás (tavasztól), társasjáték, filmklub)
- és mindazon téma, amely érdekel Benneteket (ötletbörze)
- uzsonnával várunk Benneteket

Segítség, pszichológus! – Avagy pszichológusi segítség
Lehetőség lesz arra, hogy rendszeresen elbeszélgessetek problémáitokról szociális munkással, pszichológussal, kortárs segítővel. Pszichológusunk egyéni konzultációt is tart.

Előnyünk
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy új kezdeményezésben azzal foglalkozunk majd, amit Ti szeretnétek. Nincsenek kőbe vésett, megszokott rutinok. Gyertek, alakítsuk együtt!

Hátrányunk
A klub befogadóképessége korlátozott (10-15 fő), így a programokon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. (kivétel: november 9. nyílt nap)

Nyílt nap
November 9. péntek, 15.00 óra.
ERRE AZ ALKALOMRA NEM SZÜKSÉGES BEJELENTKEZNI!

Gyertek, nézzétek körül a klubban! Beszélgessünk arról, milyen témákat, foglalkozásokat szeretnétek!
Ötleteiteket és jókedveteket hozzátok magatokkal! Uzsonnával várunk!

Köszönet
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a klubhelyiség létrejöttét.
Külön köszönet illeti:
- Berki István Györgyné, Marika „néni”-t a függönyök elkészítéséért
- Kiss Ágnest a falfestményekért
- és Telepóczki Gábort a világítótest adományért

Szükségünk lenne még
- Hathatós tereprendezésre, füvesítésre (pingpongasztal felállítására alkalmas legyen)
- Kültéri izzóhoz lámpaburára
- 1 db Dexion-Salgó polcra
- 1 db 60 cm széles, magas álló polcra játékok számára (lehetőleg fehér, vagy fekete)
- 2 db falra szerelhető polcra, legömbölyített sarkokkal (lehetőleg fehér, vagy fekete)

Felsőpakony, 2018. 10. 06.

Tamás Katalin intézményvezető

Óvoda

13. Tökfesztivál

Ha elérkezik az október,az a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda apraja-nagyjának egyet jelent a TÖKFESZTIVÁLLAL!
Gyönyörű, szép napos időt sikerült megrendelnünk erre a napra.
A szülők aktivitása az idei készülődés folyamán is megmutatkozott, ugyanis szerdán még alig-alig volt tök a zsibongóban, azonban mondhatni mázsaszámra hozták a tököket a következő napokban, s volt miből dolgozni, dekorálni, megálmodni a nagy bábokat.
Az idei Tökfesztiválunkat a KRESZ-park átadásával kezdtük, mely egy nagy- és régi álom beteljesülése. Itt a helyszínen balesetmentes környezetben tudják a gyerekek a biztonságos közlekedés szabályait gyakorolni, játékosan, tevékenységbe ágyazva.
Ha csupán egy balesetet megtudunk így előzni, már nem volt hiábavaló az erőfeszítésünk.
A tavalyi TÖK jó FESZTIVÁL bevételét fordítottuk erre a célra, azonban Tamás Péter és Finta Zoltán helyi vállalkozók segítsége nélkül nem tudtuk volna megvalósítani álmunkat.
Köszönjük szépen önzetlen munkájukat.
A jövő sofőrjei az óvoda udvarán létesített pályán ismerkedhetnek a közlekedési táblákkal, a gyalogos átkelőhellyel , a körforgalommal.
A cica csoport műsora színesítette a programunkat. Köszönjük a felkészítést az óvó néniknek.
Fantasztikus összefogás jellemezte az idei Tökfesztiválunkat is, hiszen mínusz 3 fővel dolgoztunk s hoztuk létre ezt a napot. Öröm volt nézni, ahogy a szülők, pedagógusok, segítők serénykedtek, sürögtek-forogtak, csak úgy égett a kezük alatt a munka. Ilyenkor örül az ember szíve, hogy ilyen alkalmazotti- és szülői közösséggel dolgozhat együtt. Egy közös cél lobogott a szemünk előtt, hogy ennek a napnak fantasztikusan kell sikerülnie, s így is lett.
A kézműves sátrakban volt lehetőség tökfaragásra, pom-pom süni készítésére, karkötő-, nyaklánc-, spatula kirakó-, csipesz helikopter-, Luca baba készítésére.
Tökbüfénkbe finomabbnál-finomabb falatokkal enyhíthették éhségüket vendégeink. Köszönjük a szülőknek eme finom falatokat.
A gyerekek megcsodálhatták Misi mókus kalandjait, majd a Buborék együttes zenés produkciója varázsolhatta el őket.
Fergeteges táncházzal hangolódhattunk a töklámpás felvonulásra, mely a nap zárásaként szemet gyönyörködtető látvány. Itt látszott, hogy mennyi ember töltött el egy tökéletes napot a TÖKFESZTIVÁLon.
Azonban a támogatóink nélkül nem tudtuk volna megvalósítani ezt a napot.
Köszönjük a támogatást.
Az egész napos program támogatói:
Tamás Péter
Finta Zoltán
Antal Mihályné- Kisbani
Máté János
Juva-Pharma
Gavló Jánosné- Virágüzlet
Böőrné Liska Andrea
Matusek Kereskedelmi Kft - Frankó Csemege
Tamás Tamás-Reál bolt
Gáspár János- Ergofer
Böőr Enikő
Antalné Czirják Beáta
Natrafik Bt
Balassa Éva
Tellér Kft
Némethné Oláh Szilvia
Németh Tamás
CIB Bank
Tesco
Dani Erika- Cuki fagyizó
Fagyöngy Gyógyszertár
Kecskés Zsolt- Computer Futár Kft
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
Pap Norbert
Szülői Szervezet
Szülői Közösség
Junior
Jóbarátok vendéglő
Kocsis Imre
Nippon Zengo Gabival
Seres Zsolt
Leiner Zoltán
Szikvíz-aquva
Eisberg
Pakonyi Polgárőr Egylet
Tamás Ákos
Tupy Tünde
Kollár István és Kollár Patrik - Dreher Söröző
Kakasok
XVIII Kerületi Rendőr Főkapitányság munkatársai
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Az idei évi Tökfesztivál bevételét udvari játékaink bővítésére fordítjuk.
A 13. Tökfesztivál bruttó bevétele: 845.835 Forint.
Köszönettel: Gelsiné Zsurka Zsuzsa

ÚJSZÜLÖTTEK:

Elnézést kérünk Kelemen István - 08.14.-tól, aki tördelési hiba miatt kimaradt egy előző számunkból.
Fehér Zente Attila - 09.20.
Csoboth Kristóf - 09.24.

Katica csoportosok a szüreti felvonuláson

Na, milyenek voltunk?! Kérdezte hétfőn az egyik óvodás katicás.
Ügyesek, bátrak, csinosak, vidámak és kicsik… És táncoltak, énekeltek és csúfolódókat mondtak. Nem is akárhogyan!
Valami csoda, ahogy ezek a gyerekek a színpadon mozogtak!
A napunk úgy kezdődött, hogy felültünk a lovas kocsira. Naná, hogy volt olyan közöttünk, aki még sohasem ült ilyenen. A félelem és a csodálkozás egyaránt kiült a kicsi arcukra. Az utánunk következő lovas kocsi két lova olyan közel volt hozzánk, hogy szinte elérhettük volna. Megfigyeltük a „lópofát”. Hatalmas szemek, szemellenző, nagy orrlyukak és szőrszálak az orr körül. Megéreztük a „lócitrom” szagát, és gyönyörködtünk a csikósokban. Ugye, el tudják képzelni, mennyi kérdésre kellett válaszolni? Az ismeretek egy életre bevésődtek a pici fejükbe.
Az egyik csoporttársunk, ahogy felültünk a lovas kocsira, kezdett sápadozni, majd hüppögni és végül rázendített. Igen sok időbe tellett mire rájöttünk, hogy fél a „magasban”, így leguggolt mellém a földre s éhesen majszolta a pogácsát. Oh…, ha előbb tudtuk volna!
Mikor megérkeztünk, a gyerekek örültek a szüleiknek, de tudták, hogy még nem voltunk a nagyszínpadon. Erre vártak már két hete. Fegyelmezetten átsétáltunk a színpad mögé és vártuk, hogy mi következzünk.
S hogy milyen volt a műsor…
Aki látta tudja, aki nem, az képzeljen el 24 boldog, mosolygós, felhőtlenül játszó és táncoló gyereksereget. A táncos lábuk ropta, az éneklős szájuk csak úgy harsogta a dalokat!
Köszönjük a sok tapsot és biztatást… mert, hogy abban is volt részünk. Régi ovisaink a színpad szélén velünk együtt ropták és énekeltek.
Milyen volt a hétfő?!
Öröm volt látni és hallani, ahogy lelkesen, egymás szavába vágva sorolták a szüreti-falunapi élményeiket.
Ugye érdemes volt megnézni bennünket!

Éva óvó néni

Iskola

Alsós futóverseny eredmények:
1. Osztály
Fiúk
1. Blaha Zoltán
2. Konkoly Ákos
3. Bacsó Patrik

Lányok
1. Íjjas Larina Virág
2. Szente Zsófia
3. Kazinczy Adrienn

2. Osztály
Fiúk
1. Kis Benett
2. Burján Dávid
3. Nagy Richárd / Balla Krisztián

Lányok
1. Bernát Szonja
2. Hollós Anna
3. Hamar Szamira

4. Osztály
Fiúk
1. Tóth Bence
2. Vargyai Gergő
3. Íjjas Milán / Aczél Attila

Lányok
1. Szentgróti Lelle
2. Domonkos Anita
3. Baranyai Vanda

Talicska - jókedv - hulladékgyűjtés

A szép őszi napsütés ismét utcára csalta iskolánk tanulóit. Újra előkerültek a talicskák és csapatokba verődve jártak házról házra összegyűjteni a feleslegessé vált papírhulladékot, hogy azt nem kevés fizikai munkával az iskola udvarán álló konténerhez eltolják. A megpakolt talicskák azonban a vidám hangulattól már nem is tűnnek olyan nehéznek. S a legizgalmasabb dolog az, amikor a gyerekek egymást tologatják benne.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a meghirdetett papírgyűjtési akciónkkal nemcsak a gyerekeket buzdítottuk a környezettudatos hulladékgyűjtésre, hanem a szülőket is, akik bár nem talicskával, hanem kicsit nagyobb mennyiséget is könnyen elszállító járművekkel érkeztek a konténerhez és lelkesen segítettek a pakolásban.
Nem kevés dolguk akadt a diákönkormányzat tagjainak, akik vállalták, hogy mindkét nap segítenek a közel 9 tonna összehordott papír rakodásában. Köszönöm Kádár Ferenc Géza (7.b) és Daróczi Julianna (8.a) kitartó munkáját.
Szép volt gyerekek! Jövőre is gyűjtsünk sokat, hogy ebből a csekély összegből, melyet a papírért kapunk, iskolánk ismét gyarapodjon, szépüljön.
Köszönjük a kollégák segítő munkáját is.
Sebestyénné Fehérvári Márta
DÖK segítő pedagógus

Barátaink, az állatok

Az idén sem feledkeztünk meg az Állatok Világnapjáról. Iskolánkban ehhez a naphoz kapcsolódóan – hagyományunknak megfelelően - kisállat-szépségversenyt rendeztünk. Iskolánk udvara megtelt cicákkal, hűséges házőrzőkkel és különböző hüllőfélékkel. Igen sok kalitkát hozó gazdi is érkezett, bennük különleges madarakkal.
A bemutatott állatkákra szavazni is lehetett. A szavazás komolyságát jelezte az is, hogy külön szavazólappal lehetett ezt megtenni, melyet külön bizottság számolt meg és összesített.
A legtöbb szavazatot kapott gazdi, no és a legszebb „kiskedvenc” is jutalomban részesült.

Szép számban készültek a házi kedvenceket bemutató „állati portfóliók” is, mellyel célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet: A hozzánk oly közelálló kisállatokat nem csupán a kedvességükért, szépségükért tartjuk, hanem gondoskodnunk kell róluk.
Ápolnunk kell őket és a megfelelő táplálkozásukról, valamint a rendszeres orvosi ellenőrzésről sem feledkezhetünk meg.
Külön öröm, hogy azok a tanulók is készítettek portfóliót, akik nem tudták elhozni kis kedvencüket.

Igényes és látványos munkák érkeztek, melyet a diákönkormányzat értékelt és jutalmazott.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzat segítő pedagógus

Ötödikesek Napja

Szeptember 24-én tartottuk iskolánkban az Ötödikesek Napját. Én magam is először vettem részt ezen a programon, így nagy izgalommal vártam a gyerekekkel együtt. Ilyenkor kicsit közelebbről is megismerkednek egymással a szülők, a gyerekek, a tanárok a közös versengés, játék közben.
A csapatok kedvence volt, mikor a tanárokat gyerekkori képeikről kellett beazonosítani, a széköltöztetés, a logikai fejtörők, festmények kirakása, megjelenítése állóképpel, a karikaátadás. A gyerekek tehettek fel olyan kérdéseket is tanáraiknak, melyekre a hétköznapokban nincs lehetőség. Egy különlegesség is készült ezen a napon, egy időkapszula, melybe mindenki tett egy kis üzenetet, tárgyat. Milyen érdekes lesz majd négy év múlva ezeket viszontlátni!
A többfogásos tízórairól a szülők előre gondoskodtak, ezúton is köszönjük nekik.
Sokat nevettünk ezen a délelőttön, jól éreztük magunkat. Azt gondolom, emlékezetes nap lesz ez sokunknak! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a gyerekek kérdései másnap: „Mikor lesz újra Ötödikesek Napja?”

Nagy Tünde Krisztina

Ötödikes osztályfőnök

Katolikus

Ha itt lettél volna


Szeptember hónapban sok szép ünnepen vehettünk részt.
Szeptember 16-án volt templomunk védőszentjének ünnepe, 28-án a Lagúna Rendezvényház névadó ünnepsége. A rendezvényházat Kiss Balázs állandó diakónus testvérünk szentelte meg. 29-én FALUNAP! Szüreti felvonulás, főzőverseny, ahol a katolikus közösség (Sólyom Zoltán és Polgár Aranka valamint segítőik) második helyezést ért el finom csülkös-pacal menüjével. Délután és este fergeteges mulatságon vehettünk részt.
Szeptember hónapot egy gyönyörű zarándoklattal búcsúztattuk. 30-án a Budapest-Gazdagrét Szent Angyalok Plébánia búcsújára indultunk a gyáli és nagykátai hívekkel együtt, a Máriás leányok (Hegedűs Magdolna, Papp Csengele, Varga Zsófia, Vitéz Anna) példás felkészülésével. A Jó Isten kísérje útjaikat szolgálatukért. A csodálatos templomnál gyönyörű napsütésben várta és köszöntötte a zarándok csoportot Dr. Szederkényi Károly Miklós c. prépost, esperes, plébános úr. Az ünnepi szentmise után körmenettel vonultunk a Szent Pio atyáról elnevezett térre, ahol a szent halálának 50. évfordulója alkalmából szobrot avattak. Szent Pio atya 1968. szeptember 23-án, imádság közben, éjjel 2 óra 30 perckor költözött az örökkévalóságba. Az imádsággal hozzá fordulók gyógyulást, lelki megnyugvást tapasztalhatnak. Erről sokan tettek tanúságot.
Dr. Szederkényi Károly plébános úr és a gazdagréti hívek szeretet vendéglátással és nagy szeretettel búcsúztak tőlünk.
Október 6-án ismét útra keltünk, úti célunk Máriaradna és Arad volt. Máriaradna a Maros völgyében a legnagyobb Mária kegyhely, búcsújáróhely az 1730-as évektől. 1327-ben alapították a Ferencesek kolostorát. A székesegyház főoltárán elhelyezett kegyképet Mária Terézia utasítására készítették el. 1668-2018, 350-éves jubileumot ünnepeltünk.
A szentmise után keresztutat jártunk a kegytemplom mögött lévő domboldalban. Kegyelmekkel feltöltődve, gyönyörű napsütésben indultunk Aradra. Először az aradi vértanúk emlékművénél álltunk meg, ahol egy fohász kíséretében elhelyeztük koszorúnkat. Rövid városnézés következett, majd lélekemelő gondolatokkal indultunk haza.
Részt vettünk október 23-án az 1956-os forradalom 62. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, és elhelyeztük a tisztelet virágait a Mártírok Emlékparkban.
November 1-jén Mindenszentek ünnepe, 2-a halottak napja.

November 1-jén a katolikus templomban reggel 8 órakor lesz a szentmise, majd a felsőpakonyi temetőben 13 órakor litánia, Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó vezetésével. A litánia után Béla atya megszenteli a síremlékeket azoknak, akik előzetesen, vagy a helyszínen kérik a munkatársainál.
Kívánok minden kedves olvasónak szép őszi napokat és méltó emlékezést szeretteikre.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnöke

Református

AKIK TALÁLKOZTAK JÉZUSSAL ÉS MEGVÁLTOZOTT AZ ÉLETÜK

Ezt az összefoglaló címet kapta őszi evangelizációs hetünk, melyre október 8. és 12. között került sor gyülekezetünkben. Hétfőtől péntekig minden este 6 órakor megszólalt a harang hívogató szava. Jöttünk is, hála Istennek, szép számmal minden alkalommal. Régi jó szokásunkhoz híven új éneket tanultunk, Vizi János lelkész úr pedig mindenkit megajándékozott egy-egy igés lappal.
Isten igéjét a Bp. Pasaréti Református Egyházközség lelkipásztorai – Horváth Géza, Földvári Tibor, Szepesy László, Czakó Zoltán, valamint Kelenföldről Horváth Ádám – hirdették. Egy-egy olyan bibliai történetet elevenítettek fel, melyben valaki találkozik Jézussal s ezután a találkozás után megváltozik az élete: Natánael János evangéliumából, Zákeus Lukács evangéliumából és Pál
apostol. A lelkipásztorunk vasárnapi igehirdetése is ehhez a témához kapcsolódott a János evangéliumában található samáriai asszony történetével.
Nekünk sem elég csak tudni Jézus Krisztusról, találkoznunk kell Vele, élő kapcsolatban kell lennünk Vele. És ez nem is olyan nehéz, hisz Neki nincs fogadóórája, Ő maga keres meg, ha nyitott a szívünk és kész a lelkünk a találkozásra, a változásra.
Egyik presbiterünk így foglalta ezt össze vasárnap az evangelizációs hetet záró istentiszteleten:
„Testvérek, ugye azáltal, amit a héten hallottunk, mindenkinek az életét felindította a Szentlélek az önvizsgálatra? Halottuk, hogy Isten megszólította Zákeust a Szentlelkével, mert látni szerette volna Jézust. Amikor Jézus bement hozzá, megváltozott az élete, meglátta a vétkeit és rögtön változtatott is az életén. Pál pedig elmondta, hogy amit a saját életében világi szemmel jónak látott, azt Krisztusi szemmel kárnak és szemétnek ítélte. Neki is megváltozott az élete. És a vak embermek is, aki nem látott, de hitt és hittel kiáltott és megnyitotta a látását Jézus Krisztus. Mi is kiáltsunk hittel, hogy meglássuk Krisztust és a mi bűneinket. Testvérem neked is megváltozott az életed, amikor elhívott az Isten Szentlelke. De mi van veled most, mi van veled azóta? Még mindig meg tud változtatni, vagy már nincs meg valami, ami szükséges lenne a változáshoz? Vizsgáld meg magad testvér! Te miket vagy képes a világ csábításai, a test kívánságai közül feladni, hogy a hited ismert legyen és jó bizonyság legyen az emberek előtt Istenedről? Te képes vagy kárnak és szemétnek ítélni a rossz dolgokat? Mik is ezek? Hát a szenvedélyek, a dohányzás, a szeretetlenség, a saját érdeked, az önzés, a hazugságok, a világi kívánságaid, a gonosz gondolataid, az ítélgetéseid, az alkohol szeretete és még sorolhatnám. Testvér, tényleg nem félsz a mindenható Isten haragjától, nem kéne félned? Ha úgy érzed, nem, akkor te nem az igaz Istent ismered, akkor te valaki mást tartasz Istennek. Testvérek, itt volt a hét, hogy átértékeljük az életünket, itt van ma az egyik legfontosabb sákramentum, amit adott az Isten a vele való közösségre, az úrvacsora a bűneink bocsánatára. Reménykedjünk, hogy megbánva azokat és innen elmenve, elhagyott bűnöket tudjunk letenni. A mi Krisztusunk kereszthalálát ne tegyük a mi hitetlenségünk által hiábavalóvá! Készüljünk lélekben a mi Urunk elé bűnbánattal! Ámen.”
Hálásak vagyunk a lelkünket építő, hitünket erősítő alkalmakért, az énekkar péntek esti szolgálatáért. Velük együtt fohászkodunk az Úrhoz: ”Új szívet adj, Uram, énnekem!”, és bízunk benne, hogy egyre többen énekelhetjük majd azt is: ”Jézus engem megtalált,… Ő enyém, és én Övé.” Péntek este szeretetvendégség, vasárnap pedig úrvacsora zárta az evangelizációs hetet.

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Egyházmegyei gyülekezeti nap Alsónémedin

Szeptember 8-án, egy szép napsütéses őszi szombati napon került megrendezésre Alsónémedin a református gyülekezet rendezésében a Délpesti Református Egyházmegye gyülekezeti napja. Hét évvel ezelőtt kezdődött ez a kezdeményezés és évről évre növekedik a létszám, idén 26 református gyülekezet több mint 500 fő részvételével volt jelen ezen a jeles alkalmon. Gyülekezetünkből végül 57-en vettünk részt, gyerekek, ifjak, felnőttek, családok egyaránt. A program 8 órakor a templomban közös énekléssel és Takaró András esperes köszöntő szavai után Bogárdi Szabó István püspök igehirdetésével kezdődött. Ezután három helyszínen (ASE sportpálya, általános iskola tornaterme és a templom területén lévő termek és templomkert udvara) kerültek megrendezésre a különféle sportversenyek. Nagyon szépen, aktívan és eredményesen szerepeltek ismét a pakonyiak a különféle versenyszámokban, hisz több alkalommal szólítottak ki bennünket oklevelek és ajándéktárgyak átvételére. Sportversenyekben a kosárcsapatunk 1. helyezést ért el, asztaliteniszben a gyerekek között Kádár Ferenc Géza, a férfiaknál Vizi János győzött, és Kádár Fecó a férfiak között is indult ping-pongban és második lett. Második helyezést értünk el a sorversenyben (ahol ifjaink alkottak egy erős csapatot), férfi és női fociban, valamint röplabdában. Harmadik helyezést ért el sakkban Szabó József. Volt egy új versenyszám is: Erőemelő versenyben Sándor Róbert (gyáli lakos, de gyülekezetünkben konfirmált és alkalmaink rendszeres látogatója) első lett, így ő érdemelte ki a délpesti egyházmegye legerősebb embere címet! A finom ebédet (pincepörköltet) a pakonyiak részére Nagy Károly presbiterünk készítette el igen ízletesen – mindnyájunk megelégedésére. Köszönet jár azoknak is, akik segítették az ő munkáját. Köszönet azoknak is, akik süteménnyel járultak hozzá ehhez a rendkívüli szép naphoz. Végül a záróalkalom délután 5 körül eredményhirdetéssel, valamint énekléssel és Szappanos Zoltán, a vendéglátó helybeli gyülekezet lelkipásztora rövid áhítatával és imádságával fejeződött be. Akik ott voltunk, nagyon jól éreztük magunkat és átélhettük a közösség erejét! Jövőre is ott a helyünk!

Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

Könyvtári hírek

Intézményünk az előző évekhez hasonlóan több programmal csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok (OKN) rendezvénysorozatához.
Október 2-6 között igyekeztünk szinte minden korosztálynak programot szervezni. A Cica csoport óvodásainak a legérdekesebb itthon telelő madarakról vetítettünk, majd különböző fajtájú cinegéket színezhettek az apróságok.
Az általános iskola két alsós és egy felsős osztálya Metzker Pál hangszerkészítő segítségével a fúvós hangszerekkel, azok működésével ismerkedett..
Csütörtökön Pataki Rozika tanító néni és kis tanítványai Gévai Csilla írónővel találkozhattak. Búcsúzásként minden gyermek rajzos dedikációt kapott az illusztrátorként is dolgozó alkotótól.
Október 5-én Szabó Magda születésének 101. évfordulóján játékra hívtuk a település lakóit. Az írónő regényeiből idézeteket rejtettünk el Felsőpakony forgalmas helyein. Aki behozta a könyvtárba a megtalált idézetet, az OKN-s logóval ellátott apró ajándékot adtunk. Ha valaki tudta, hogy melyik regényből való az idézet, egy Szabó Magda kötettel gazdagodott.
Szombaton – a nemzeti gyásznapon – Durkó Éva rendezésében Vértanúk és asszonyaik címmel emlékezhettünk a könyvtárban az aradi vértanúkra.
Az országos programon túl is szeretettel várjuk olvasóinkat rendezvényeinkre és könyveket, folyóiratokat kölcsönözni.

Filák Lászlóné könyvtárvezető

„Hol volt, hol nem volt...”

A nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapja, szeptember 30., a népmese napja.
E jeles nap alkalmából a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében a Laguna rendezvényházban egy igazán tartalmas délután került megvalósításra nekünk, a mi gyerekeinknek.
A magyar mesevilág páratlan egész Európában. Máshol nem ismerik a tündért, a hetedhét országot, a sárkányt. Ez a sárkány volt a belépő a rendezvényre. Igazán szívmelengető volt, amint készültek otthon a „belépők”. Az, hogy hányféle sárkány létezik, kiderült a kiállításon, volt hétfejű, egy fejű-, kedves - gonosz sárkány.
A mese igazságos világot mutat be, a jó elnyeri jutalmát, a küzdelem nem hiábavaló.
Bizony nagyon fontos, hogy a gyerek képzeletben megküzd a sárkánnyal és legyőzi azt.
A mese utat mutat, miként tesznek a jóért a szereplők, hogyan lelnek segítőkre.
A mesék biztos kapaszkodót adnak a mindennapi életben, mert nem arról szólnak, hogy minden rendben van, hanem, hogy mindent rendbe lehet hozni.
Mint ahogyan Kökörcsin és Pipitér is, a két jótékony manó esete mutatta.
A Hahota bábszínház előadásában a Suszter manói előadás teljesen elvarázsolta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Kökörcsin és Pipitér segíteni akarása, próbálkozása - mind példaértékű, s valóban bebizonyosodott a népmesei végkifejlet, mely szerint: a jó elnyeri méltó jutalmát, jó tett helyébe jót várj. Ők nem vártak, de kaptak. Mint ahogy mi is kaptunk, élményt, mosolyt, csillogó tekinteteket.
Ezt követően rongybabát készíthettek a gyerekek.
A sárkányrajzok közül a zsűri Tóth István Koppánynak ítélte a vándortarisznyát, aki még egy szép népmesével is megajándékozta a közönséget.
Hazaérve előkerült a bábparaván, s az általuk készített babákkal hatalmas bábozásba kezdtek.
Itt a vége, fuss el véle, a mesének most már vége.

Jótündér

Lagúna névadó ünnepség

Az Agora augusztusi számában örömmel olvastuk, hogy a hagyományőrző falunap már szeptember 28-án, pénteken elkezdődik a Lagúna Rendezvényház átadásával, a névadó ünnepséggel.
Településünkön ez az épület már több, mint 50 éve vegyesboltnak és vendéglőnek épült, de az évek során kicsinek bizonyult. Eddig kihasználatlanul állt, idén viszont lehetőség adódott a megvételére és az átalakítási munkára. Ezt már a polgármester úr megnyitó beszédéből tudtuk meg, miután Viziné Surányi Erika köszöntött minket és a vendégeket Révről, Székkutasról.
A megújult, impozáns épület előtt örömmel és kíváncsian vártuk az eseményt!
A műsorvezető egy szép, tizenéves kislányt mutatott be nekünk, Sass Éva népdalénekest és mesemondót. Tiszta, kellemes hangján egy távolabbi vidék tájszólásában, gyönyörű népviseletben szép magyar népdalokat énekelt.
A rendezvény megható és ünnepélyes percei következtek. A katolikus egyháztól Kiss Balázs állandó diakónus megszentelte a házat, majd Vizi János református lelkipásztor megáldotta a résztvevőket.
Az ünnepség a könyvtárban folytatódott, egy fotókiállítás megnyitásával. Csodás képeket tekinthettünk meg Révről, de sajnos a képek készítője, Magyari Brigitta nagyváradi fotóművész nem lehetett velünk. Papp Norbert, a TKOS elnöke nyitotta meg a kiállítást, miután köszöntött minket és a révi, székkutasi vendégeket. A 26 éves, közgazdász végzettségű művész csak néhány éve fényképez, de már sikerrel mutatták be fotóit Franciaországban is. Tájképek, sportesemények, portrék jól elkapott pillanatai, a színek, fények hangulatában kibontakozó erdélyi tájak bemutatása nagy élményt jelentett számunkra. Magyari Brigitta fotóin testvértelepülésünk, Rév mindennapjaiba is betekintést kaptunk. Erdős, dombos, szép vidék, ahol példamutató, szorgalmas nemzetiségek élnek. Rév 2016-ban elnyerte a „Románia Klturális Települése” címet.
Megcsodálhattuk a Sebes-Kőrös révi szorosának fotóit, a három templomot, a műemlékeket, a hidat, a mely jelképe is lehet a román-magyar sorsnak, de jelképe lehet Rév és Felsőpakony barátságának is!
A Darumadár Énekkar megtisztelt minket és vendégeinket egy ügyesen, értőn összeállított műsorral. Lelkesen énekelték a szívünknek kedves népdalokat, köszöntve a révi, székkutasi vendégeket is.
A Lagúna Rendezvényház megnyitásával gazdagabb, színesebb lett a kulturális életünk. A lehető legjobb helyen van, ha a praktikus szempontokat is figyelembe vesszük. (Tüdőszűrés, vásárok, rendezvények!) Megköszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek a létesítmény közösségi térré alakításában.

Cseh Rózsa

Civil

Darumadár Nyugdíjas Klub szeptembere

Szeptember 6-án énekkari próba, majd klubnap volt.
Szeptember 13-án az énekkari próba elmaradt, mivel a többség valahol nyaralt, ezért 17 órakor a klubnapra is elég kevesen jöttek el, azonban a megjelenteknek aranyos meglepetésben volt részük. Csehné Rózsika és Kamaszné Rózsika finom süteményekkel (gerbaud, képviselő fánk, islerek, linzerek, sós aprósütemények), üdítőkkel készültek az előző heti névnapjuk alkalmából. Eszti néni most is gyönyörű verset mondott az ünnepelteknek. Beszélgetésünk közben kiderült, hogy oszlopos tagunk, Krizsánné Ica részt vett egy budapesti futóversenyen, és sok éremmel gazdagodott a kiváló sportteljesítményéért. Gratulálunk NEKI, és örülünk, hogy ilyen aktív a mi korunkban is, több aranyos élményt mesélt el a versenyről.
Szeptember 20-án 16 órakor énekkari próba volt - már teljes létszámmal -, 17 órakor klubnap, ahol végre a régi nyüzsgés töltötte be a termet. Lőrentei Erzsikénk, vezetőnk ismertette a következő programokat, körbeadta a nyaralóktól érkezett képeslapokat. Jó érzés, hogy a nyaralók mindig gondolnak a klubtársaikra. Közben az asztalok megteltek finomabbnál-finomabb süteményekkel (töpörtyűs-, sajtos pogik, lekváros tekercsek, linzerkarikák, almás piték, mesekrémes-habos, stb.), üdítőkkel, kontyalávalóval, borocskával, abból az alkalomból, hogy a 12-i Mária névnaposok összefogtak (Tóthné, Krizsánné, Geröly, Heim, Czifráné, Nyáriné, Antalné – elnézést, ha valakit kihagytam!), s mivel tudták, hogy a nyaralók visszaérkeznek, erre időzítették a névnapi ünneplést. Mózsikné Ilonka, Gombik István 1-1 szál szegfűvel ajándékozta meg az ünnepelteket, de még az előző heti Rozáliákat is. Köszöntőverset Eszti néni és Nyári Gábor mondott, ami nagyon megható volt, s ezalatt behívtuk a könyvtárból Nikolettát, hogy névnapja alkalmából őt is köszöntsük, nagyon meglepődött. Ez a klubdélután is igazi jó hangulatban telt el, sok-sok élményt meséltünk egymásnak el. Szeptember 21-22-én Lőrentei Erzsikét Révfülöpre hívták meg a tábor 50. évfordulójára, mint alapító tagot. Szívesen el is ment, és jól érezte magát, búcsúzóul még a Balatonban is meg tudott fürdeni a kedvező időben.
Szeptember 27-én vezetőségi ülésünkön az októberi programokat ismertette Lőrentei Erzsikénk, és beszámolt Révfülöpről , valamint arról, hogy megkaptuk az értesítést az adózók 1%-nak összegéről, ezúton is, klubunk nevében NAGYON KÖSZÖNJÜK minden támogatónknak! Nagyon örültünk neki. Kérem, amennyiben lehetséges, jövőre is támogassanak bennünket!
Szeptember 28-án átadásra került a Lagúna Rendezvényház, melynek megnyitóján többen voltunk jelen, és énekkarunk is fellépett szép énekekkel. Majd átmentünk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermébe, ahol erdélyi testvértelepülésünkről készült fotókat tekinthettünk meg. Az énekkar itt is fellépett, szép népdalokat adtak elő.
Szeptember 29-én zenés-táncos hagyományőrző szüreti felvonulás és falunap volt, melyen nagyon sokan voltunk jelen. Aki részt vett rajta, megtalálta a magának való szórakozást, annak ellenére, hogy ezen a napon kicsit borús-hideg időjárás volt.
Október 4-én operettbe mentek a bérletesek, az Elfújta a szél… c. előadásra, ezért a klub elmaradt.
Október 1-től 5-ig klubunk 7 tagja az Erzsébet-program keretében Hajdúszoboszlóra ment pihenni. Az Intercity-vel utaztak (mivel nem utazik mindenki ezzel a járművel) el voltak ámulva a szinte hangtalanul suhanó vonattól, s a szép luxus körülményektől. Hajdúszoboszlón mindenki jól érezte magát, a szállodában minden fenséges volt. A szobák, a kiszolgálás, stb. Kipihenve értek haza, és már délután rohantak is fellépni (október 5-én) az Idősek világnapja alkalmából az iskolában megtartott rendezvényre. A szépkorúaknak megrendezett műsor minden megjelentnek nagyon kedves volt.
Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékeztünk a parkban.
Szeptember végén, a pár hideg nap után megint nagyon szép idő lett. Már 10 napja tényleg ez a „vénasszonyok nyara”, aminek mindenki örül. Minden apró kerti munkát kényelmesen befejezhetünk.
Az előkészületeket megkezdtük a januári választásokra klubunkban, ugyanis lejár az 5 év mandátum.
Kovácsné Németh Ilona

Emlékezés az Isonzó völgyében elhunyt magyar honvédekre

2018. május 13.-án a Szlovéniai körút során felkerestük a Solkáni viadukt tövében fekvő osztrák-magyar katonai temetőt, ahol tisztelegtünk a hazájuktól távol elesett honvédek sírjainál. Az Isonzó völgyében a Nagy Háború során az olasz fronton vívott ádáz csatákban rengeteg olasz, magyar és osztrák baka, és az őket irányító tiszt vesztette életét.

Nyugodjanak békében!

Gál Ferenc

Évfordulóhoz közeledve:
1917. október 24-én indította meg az Osztrák-Magyar Monarchia azt a hadműveletet, amely Caporettói áttörés néven vonult be a történelembe. Az első világháború egyik legsikeresebb mozzanatában az osztrák-magyar és a német csapatok áttörték az olasz védvonalat Caporettónál (ma Kobarid), és legyőzve az olasz csapatokat, átvették a kezdeményezést az isonzói csaták sorozatában.

SZEPTEMBERI NAPOK AZ FJE ÉLETÉBEN

„Őszbe csavarodott a természet feje, dérré vált a harmat, hull a fák levele” – Arany János-i sorok zsongnak a szeptember végi verőfényben, s bár nyílnak még a tarka virágok, a floxok lila-rózsaszín ritkult bugái közt uralkodnak a dáliák hatalmas, napsárga fejei, melyek saját súlyuktól elnehezedve buknak alá a még mindig sötétzöld, embermagasságúvá hízott bokruk sűrűjébe, de a rózsa szára már megkopaszodva lengeti kései, bíborszín virágait. Esténként fojtó, nehéz füst terül az okkerből vörössé színesedő fák koronájára, jól esik az egyre hűvösebb szobák levegőjébe meleget csempészni a kandallók, kályhák segítségével.

Sűrű volt a szeptember programja: iskola- és óvodakezdés, búcsúi és falunapi készülődés kötötte heteinket. Az 50. jubileumi évnyitó után még fel sem lélegeztünk, már a szeptember 29-i Falunap hagyományidéző rendezvényére gyűjthettük erőnket.

Egyesületünk 4. éve járul hozzá Felsőpakony eredeti hagyományának, a hajdani szőlőskertek szüreteinek megidézéséhez. Már kevesen vagyunk, akik tudjuk, hogy az itteni (ma már alig látható) homokdűnék hírneves borokhoz kölcsönözték szőlőt termő hátukat. Gróf Degenfeld-Schonburg Imre, az első, aki birtokszerző volt a XIX. század végén, meghonosította a szőlészetet ezen a tájon, s a párizsi világkiállításon első díjat nyert az itteni szőlőkből készített borával! A Degenfeld utódok ugyan elveszítették birtokaikat a 2. Világháború végére, de néhányan még őrizzük emlékezetünkben a neveket: Némedi - Szőlő, Ócsai - Szőlők, Gyál - Szőlő, Inárcsi - Szőlő. A pakonyi tanyákon is minden gazdának volt saját szőleje.

Sokáig, az M5-ös úttal kezdődő földkisajátításokig Felsőpakony-Hollandtelep családjai is műveltek kisebb-nagyobb szőlőskerteket a telepen kívüli homokdombokon. Hosszanti, a dombok vonalát követő szalagcsíkokban gondozták a vasúton túli gyümölcs – és szőlőskerteket az ócsai, alsónémedii és pakonyi gazdák. A bakhátak között megtermett a zöldségféle, a déli forróságban árnyat adott a dió- szilva- sárgabarack- meggyfák hűse. Szalmával kevert agyagfalú, nádtetős présházak sorakoztak a szőlők végében, ahol feldolgozták hordókba a kipréselt szőlőlevet. Kanyargós, akácosok közt futó utak teltek meg szeptember végén lovas kocsikkal, énekszó hallatszott a szőlősorok közt, puttonyos, vödrös férfiak gyűjtötték össze a többnyire asszonyok-gyerekek szüretelte szőlőt. Igazi családi ünnepek voltak ezek a napok, amelyekhez társultak rokonok, szomszédok, barátok, munkatársak. Körbejártak a demizsonok édes pálinkával vagy borral, s a nap végén, a présből csordogáló mustra rájárt a társaság apraja és nagyja. Az udvarokban, dió és eperfák alatt megterített asztalokon ott gőzölgött a jól megérdemelt, munkát jutalmazó fűszerillatú gulyás, amiből mindenki annyit ehetett, amennyit csak elbírt a gyomra.
Gyermekkorom „kútjába visszahullva” idéződnek bennem a képek: édesapám szíve csücskéhez, a kilenc sor szőlőhöz is mindig pesti, baráti társaság vonult ki szüretelni. Zsitva Lajos bácsi lovas kocsiját pakoltuk fel reggel edényekkel, dézsákkal. Mellette kutyagoltak a nagyok, egyedül én kucoroghattam valamelyik kosárban. Most is hallom lelki fülemben a cigarettafüsttel érdesített bíztatást: Gyí, Laci! Gyí, Betyár! Jobb időkben kétszer is kellett fordulnia estefelé a megpakolt kocsival, máskor elég volt az egy is. Darazsak megrészegült zsongása közben csordogált a bíborlé, s a petúniák édes illata összekeveredett a présbe szorított szőlő fanyarkás, savas illatával.
Tudom, községünkben sokakat irritál már ez a múlt-idézgető. Ám a múlt: gyökér, amely táplál!

4 évvel ezelőtt feltámasztott, első szüreti bálunk hagyományőrző szüreti felvonulással gazdagodott a Falunap fő látványosságaként! Gazdag, színes esemény zajlik az iskola kertjében, ahol műsor műsort követ, főzőverseny kondérjainak illata szálldos, terített asztalok vendégsereg karéjában díszlenek.

Büszkeségünkre, az eredeti hagyományt egyesületünk szolgáltatja évről évre! Második Tanösvény elemünk - elkészülve a Falunapra - az állomás rétjén szólítja meg az érdeklődőket a falutörténettel! Sátrunkban Bánki Erzsike és a Siklósi házaspár kertjéből (saját kezünkkel szüretelt!) mázsányi szőlő várt vendégeire. (Amihez Beláz Pisti segítségével vásároltunk még egy mázsát!) Ezt daráltuk le, préseltük és kínáltuk az édes, friss mustot mindenkinek, aki csak arra járt! Kisgyermekek és szüleik ismerkedtek ezzel a tevékenységgel, jártak vissza újra meg újra mustot inni, szőlőt szemezgetni, sőt: darálni, préselni! Jutott mindenkinek, aki kérte, adtuk jó szívvel!

Igaz, az ünnepségből megint nem láttunk semmit, és egy kis reklám is jól jött volna a színpadról, ám, a nap végén Ecsődi Jánossal, a Kovács családdal, Révész Rózsával holtfáradtan összepillantva egy volt a gondolatunk: „Ez jó mulatság s férfimunka volt”!

Durkó Éva /FJE

XXX KÉPALÁÍRÁSOK XXX
Így kell szőlőt préselni!
Otthonunk történelme, amit szeretnél megismerni!
Tessék, csak! Tessék! Mindenkit várunk!
A Falunap tiszteletére elkészült a 2. Tanösvény elem is az állomásnál.
Visszatekintő a kezdetekre: a középkori Pakony.
Előkészülünk a vendégkínálásra

XXX KÉRJÜK A SZÖVEGFORMÁZÁST ÉS A TÖMBÖK KÖZTI TÁVOLSÁGOT FIGYELEMBE VENNI XXX

Idősek világnapja

Megható, szép délutáni órákat töltöttünk október 5-én a tornateremben. Kedves kortársaim, valljuk be őszintén: jól esik, ha ünnepelnek minket… Hiszen az idő rohan, megint elsuhant egy év, és mi újra együtt vagyunk!
Farkas Évi színművész fiatalos, vidám, lendülettel nyitotta meg a rendezvényt, köszöntve minket és a meghívott vendégeket. És már jöttek az óvodások, mint minden évben, megható, ügyesen összeállított műsorokkal. Dalos játékok, vidám kis mondókák idézték nekünk az elmúlt évtizedek hasonló rendezvényeit, amikor gyermekeinkben, most pedig az unokáinkban (dédunokákban) gyönyörködhettünk.
Polgármester úr megértő, szép szavakkal köszöntött minket. Mi, akik annyi mindent túléltünk már, ilyenkor igazán hálásak vagyunk a köszöntő szavakért! Úgy érezzük, hogy talán mégis volt értelme a megpróbáltatásokkal teli életünknek.
Virágcsokorral és meleg szavakkal üdvözölte a legidősebbeket. A 100 éves Károlyi Imréné sajnos nem lehetett velünk. De meglepődve és örömmel hallgattuk a kedves, ismerős neveket: Tóth Mihályné 90 éves, Brúder István 88 éves, Bánki Józsefné 85 éves, Bukodi Boldizsárné 84 éves… Egy-egy pillanatra feltűntek emlékeinkben az együtt töltött évek, az emlékek, az ifjúság.
Kedves meglepetés volt az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő pár: Laky Lajos és Kocsi Irénke. Fiatalos, megilletődött arccal fogadták a köszöntést és mi elképedve pörgettük vissza ezt az 50 évet… Fél évszázad, hihetetlen! Köszönjük, hogy példamutató, szép életetekkel bizonyítottátok: így is lehet!
Hidvégi Boldizsár úr, a Dabasi Körzet vezetője is eljött hozzájuk. Jól esett hallgatni kedves, megtisztelő szavait.
A Darumadár Énekkar műsora következett. Örömmel hallottuk, hogy milyen fiatalosan, vidáman énekelték kedves magyar népdalainkat! Lőrentei Erzsike megköszönte a szervező, Czirják Esztike munkáját, és már tiszta, szép hangon felcsendültek a dalok: Darumadár szépen szól, Tollfosztóban voltam az este, Esik eső, nagy sár van a faluban…
A Jamland Tánciskola fiatalos lendülettel penderített vissza minket a jelenbe. Sokszínű repertoárjuk az egymásra figyelést és a toleranciát mutatta be nekünk. Egészen kis alsó tagozatosoktól a már-már felnőtt serdülőkig a csapatszellemet és a közösség összetartó erejét teremtette meg itt a tornateremben.
A rendezvény végén a Bokréta Citerazenekar előadása csendült fel Tóth Tiborral és fiaival. Már ismerősökként láttuk viszont őket, de most meglepetést hoztak: szlovák népdalokat is énekeltek! Olyan szép és megható volt, ahogy együtt énekelték ezeket a dalokat. A „Zöld erdőben de magas a juharfa” után a mi csárdás ritmusainkra hasonló szlovák népdalok, majd a Rózsa Sándor… Köszönjük a Bokrétás Tóth családnak!
Az uzsonna és az ajándékok következtek. Hálásak vagyunk a szervezőknek, mert igazán nagy és áldozatos munka lehetett a rendezvény megvalósítása!
Jó volt a szépen felújított tornateremben terített asztaloknál üldögélni igazi házi sütemények és ízletes szendvicsek mellett! Köszönjük, hogy megtiszteltek minket, hogy láttuk egymást, hogy a hétköznapok nyomasztó egyhangúságából kiszabadulva jól éreztük magunkat!
Cseh Rózsa

XXX KERETBE XXX

Tisztelt Olvasó!

2018. október 05-én a szép, új tornateremben köszöntöttük a szépkorúakat, az Idősek világnapja alkalmából az Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt rendezésében.
Köszönöm az Önkormányzatnak, a könyvtár dolgozóinak, Nagyné Pál Tündének és a gyerekeknek, hogy segítségükkel hozzájárultak az ünnep megvalósításához. Köszönöm a Herman Ottó Általános Iskola vezetőjének, Matisz Zsoltnak, hogy a szép, új tornatermet rendelkezésünkre bocsájtotta, a karbantartóknak, hogy azt berendezték.
Köszönjük az óvodásoknak az aranyos műsort, a Hip-hop táncosoknak az ügyes táncokat, a Nyugdíjas Klub énekkarának a vidám dalokat és a finom süteményeket, amelyeket minden évben elkészítenek nekünk, a citerásoknak a remek muzsikát, ami nagy sikert aratott.
Polgármester úr köszöntötte településünk legidősebb hölgyeit (Akiknek ezúton is jó egészséget kívánunk!), az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok Laky Lajosnak és Kocsis Irénkének, akiknek sok boldogságot és egészséget kívánunk!
Hidvégi Balázs, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete - Dabas és körzet vezetője is rövid beszédet mondott, melyben megköszönte az önkormányzatnak a helyi Vöröskereszt támogatását.
Továbbá megköszönöm Farkas Évi művésznőnek a színvonalas műsorvezetést, társaimnak Oláh Istvánnénak, Füzi Annamáriának és a többi segítőnek a rugalmas és kitartó munkájukat.
Tisztelettel:
Czirják Józsefné

Sport

Hírek a Sayuri Sportegyesület életéről

Szeptember 3-án jogerőre emelkedett a bejegyzése sportegyesületünknek, melynek célja a sport megszerettetése, népszerűsítése. Az
egyesületünkben karate oktatás, Nippon Zengo edzések, futótréningek, -versenyek, erősítőedzések és kerékpártúrák szervezése folyik.
Kyokushin karate csoportunk apró létszámú, de sporteredményekben gazdag.
Október 13-án piciny falunk egy Magyar Bajnokkal lett gazdagabb! Uzsoki-Tóth Lilien ellenfeleit kiütéssel győzte le. Ebben a győzelemben rengeteg munka van, de megéri, mert eredményt csak kemeny munkával lehet elérni. Heti 2-szer karate edzése van, minimum 5-ször fut egy héten, ebből 4-szer hajnalban, iskola előtt. Kéthetente Szentesen edz péntektől vasárnapig, napi 3 edzéssel.
Szeretnék több tehetséges gyermeket magunk közt tudni. Az edzésekről érdeklődni a 06702940862-es telefonszámon lehet.
Következő versenyünk novemberben lesz Kispesten, ott 2 versenyzője indul a Kurosawa Dojónak.
Eredményes felkészülést nekik!
Tóth Gabriella
Sayuri SE elnöke

Szállingóznak a pontok!

1970! Ez lehetne most valakinek a születési éve, vagy éppen az Apollo-13 expedíciójának az éve, de esetünkben mást jelent. Pontosan ezerkilencszázhetven napot vártunk az újabb felsőpakonyi pontra a megyei I. osztályban. A rossz szezonkezdetet magunk mögött hagyva elindultunk a cél felé. A cél pedig a bennmaradás, ehhez pedig elengedhetetlenek a pontok. Előző újságban még beszámoltunk a hazai Dabas-Gyón elleni meccsről, utána még sajnos sikerült belefutnunk egy nagyobb pofonba Dunakeszitől, de aztán jöttek a sikerek. Az utolsó 4 meccsen sikerült 5 pontot gyűjtenünk, köztük egy nagyon értékes idegenbeli győzelemmel. Tudtuk jól hogy el fog jönni ez az idő is, hiszen hasonló erőkből álló csapatokkal találkoztunk ebben a periódusban, némi hiányossággal, de elégedetten zárhattuk ezt a hónapot, még úgy is hogy Tökölön annak ellenére hogy vezettünk a 93. percig, büntetőből kapott góllal nem sikerült győzelemmel abszolválni a meccset.
Nézzük is az eredményeket:
VS Dunakeszi – Felsőpakony KSE 5:0
Felsőpakony KSE – Törteli KSK (Brecsok B.)
Fémalk-Dunavarsány – Felsőpakony KSE 1:3 (Veibl V. 2, Fülöp T.)
Felsőpakony KSE – Szentendre VSE 0:1
Tököl VSE – Felsőpakony KSE 1:1 (Bress B.)

Továbbiakban szintén a hasonló játékerőből álló gárdák (tabellán elfoglalt helyek alapján) ellen fogunk megmérkőzni, köztük Százhalombattával, Maglóddal, illetve Tápiószecsővel. Reményeink szerint a 9 megszerezhető pontból mind a 9-et ’Pakony neve mellé fogják felírni a tabellán.
További eredmények:
Dunaharaszti MTK II. – Felsőpakony KSE II. 3:0
Felsőpakony KSE II. – Bugyi SE II. 2:2 (Farkas L., Fekete N.)
Szigetcsép SC – FelsőpakonyKSE II. 2:1 (Farkas L.)

U19
Újhartyán VSE – Felsőpakony KSE 10:0
Felsőpakony KSE – Dunavarsányi TE 2:2 (Barta F. 2)
Halásztelek FC – Felsőpakony KSE 2:1 (Rizmajer M.)
Felsőpakony KSE – Dabas-Gyón FC 2:4 (Korcsmáros T., Sebők D.)

Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

Hátbelső

Hátlap

2018_09_okt.txt · Utolsó módosítás: 2018/10/19 10:48 szerkesztette: bavegh