Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2019_03_marc

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIX. évf. 3. szám, 2019.

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Nemzeti ünnepünk,

az 1848-49-s forradalom és szabadságharc emléknapja

A meghívó március 14-én 17 órára szólt, az általános iskolába. Pataki Rozália tanító néni köszöntött minket a zsúfolásig megtelt tornateremben. A megjelentek nagy száma és a szép dekoráció az ünnepi műsor méltó bevezetése volt.
A Himnusz eléneklése után Nagy János polgármester úr tartotta meg ünnepi beszédét. A történelmi visszatekintést követően, mely a forradalom tragédiájával ért véget, őseink példamutatására hívta fel figyelmünket.
Az ünnepi műsort az 5. osztályosoknak köszönhetjük. Ezeket a perceket beárnyékolta a tragédia, osztályfőnökük, Nagy Tünde Krisztina hirtelen távozása közülünk.. Hihetetlen ez a veszteség. A meghívón Princzné Szilágyi Ilona mellett az ő neve állt, mint felkészítő pedagógus. Tanítványai feketébe öltözötten várták a műsor kezdetét. A szabadságharc eseményeit idézték fel szavalataikkal és a zenei betétekkel, melyekeben közreműködött Polgár Aranka, Turbucz Csenge, Hegedűs Magdolna és Dobos László.
Viziné Surányi Erika Kovács István versét mondta el nekünk, „Világos 1949” címmel. A megrendítő sorok és a mi veszteségünk szomorú hangulata után egy perces néma csönddel emlékeztünk Naggy Tünde Krisztina tanító nénire, az osztályfőnökre, édesanyára, és felsőpakonyi lakosra.
A „Járd ki lábam” néptánccsoport bemutatója következett, N. Fodorné Láncz Éva vezetésével. A Magyar Kultúra Napján ismertük meg őket. Ez a fellépésük még összefogottabb, meghatóbb volt. Az apróságok táncelőadásának címe: „Fel van virágozva…”, a nagyoké: „Pengjen sarkantyúja”. Nagyon nehéz megfelelő szavakkal kifejezni az élményt, amit kaptunk tőlük. Amikor egy pöttöm, kalapos kislegény összecsapja a bokáját a „Huszár gyerek” verbunkos dallamára, hát az felejthetetlen! A „Gábor Áron rézágyúja” is visszahozta a mi gyermekkorunkat, köszönet érte a tánccsoport vezetőjének és a gyerekeknek!
A Petőfi téri kopjafánál koszorúztunk. Az intézmények, szervezetek, egyházak, egyesületek nevében megtisztelő feladatként vitték a koszorúkat az erre felkértek. Ilyenkor lehet azért látni, hogy lakóhelyünkön ezek a szervezetek milyen szép számmal működnek, és mennyire meghatározzák egy lakóközösség összetartozását, kulturális életét.
A Szózat eléneklése zárta nemzeti ünnepünk megemlékezését. Köszönjük a szervezők munkáját és valamennyi résztvevőnek, hogy eljöttek!
Tünde jelenlétét ott lehetett érezni közöttünk. Köszönjük, hogy velünk éltél, megőrizzük emlékedet!

Cseh Rózsa

Önkormányzat

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg. A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontjai:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Gyál, 2019. március 04.

Babák László
járási hivatalvezető

Óvodai beiratkozás

„Egy, kettő, három négy,
Te kis cipő hová mégy?
Kipp-kopp kopogok,
Óvodába indulok.”
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Mesevár Napköziotthonos Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontja a következő:
- 2019. április 24. (szerda) 8 - 18 óráig
- 2019. április 25. (csütörtök) 8 - 16 óráig
- 2019. április 26. (péntek) 8 - 16 óráig

Az óvodai felvételről első fokon a Mesevár Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője dönt, döntése ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a fenntartóhoz (Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)

A Köznevelési törvény értelmében:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző

Parkoló a Posta és a Gyógyszertár előtt

Az önkormányzattal közös projekt keretében megtörtént a posta és a gyógyszertár előtti terület térkövezése. Az idei tél újfent bizonyította, hogy sokszor lehetetlen a két intézmény megközelítése. A probléma megoldásával kapcsolatban partnernek bizonyult mindkét létesítmény fenntartója, így néhány közbejárás és egyeztetés után, az időjárás enyhülésével megkezdődtek a munkálatok. Az önkormányzat partner lenne a posta bővítésében is, ez azonban egyelőre nem szerepel a cég fejlesztési terveiben.

Nagy János polgármester

Közvilágítás

Az elmúlt napokban többen is jelezték, hogy a településen néhány utcában szünetel a közvilágítás. A lakossági bejelentéseket továbbítjuk a karbantartó Eurovill Kft. felé, akiknek három napon belül meg kell kezdeniük a hiba elhárítását.
Kérjük, aki további hibákat észlel, jelezze az önkormányzatnál a 06/29 317-131-es telefonszámon, hogy mielőbb jelenthessük a szolgáltatás karbantartásáért felelős szakembereknek. Köszönjük.

Polgármesteri Hivatal

Játszótér karbantartás

A jó idő beköszöntével megkezdjük a játszótér felújítását, karbantartását. A téli időszak természetesen nemcsak a zöldterületeken hagy nyomokat, hanem a játékeszközökön is, így tavasszal mindig szükséges egy átfogó vizsgálat.
Az Önkormányzat munkatársai elvégzik a takarítási feladatokat, az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatokat, például a hulladékgyűjtők, padok deszkáinak javítását, továbbá az esetleges balesetveszély megszüntetését, a füves területek frissítését, a fák, bokrok metszését.
Az elveszett, megrongálódott alkatrészek pótlásai, a különböző elemek javításai, valamint egy frissítő festés is elvégzésre kerül a farészeken.
A homokozó szegélyét kicseréljük, új fagerendák kerülnek elhelyezésre, a munkálatok végén a homokozóba új homok kerül.
Rövidesen megérkeznek a McDonald's-os csúszda gyártó cég által javított, cserélt alkatrészei is, ezt követően a játék újra használatba vehető.
A rendbetétel alatt kérjük türelmüket, reméljük a megszépült játszótér sokaknak okoz majd örömöt!

Nagy János polgármester

Szolgáltató váltás a közétkeztetésben

Március 4-től a korábbi szolgáltató, a Junior Vendéglátó Zrt. helyett a TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) vette át az általános iskolai, óvodai – gyermek és a szociális és intézményi felnőtt közétkeztetést Felsőpakonyon.
Önkormányzatunk körülnézett más közétkeztetési szolgáltatók irányába, mivel a Juniorral kapcsolatban több minőségi kifogás érkezett mind az óvoda, mind az iskola részéről.
Egy egyszerűsített beszerzési eljárás lefolytatására került sor az új szolgáltató kiválasztása céljából. A Junior Zrt.-vel fennálló határozatlan idejű szerződés rendes felmondással (90 napos a felmondási idő) megszüntetésre került. A beszerzési eljárás során 3 közétkeztetési céget kértünk fel ajánlattételre, az eljárás nyertese a TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) lett, így március 4-től egy éven át ők biztosítják a közétkeztetést.
A TS Gastro munkatársai elkötelezettek abban, hogy a bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés keretében minőségi közétkeztetés valósuljon meg. Dietetikus szakértőik a törvényi előírások figyelembevételével állítják össze a változatos, kiegyensúlyozott tápanyag- és energia-bevitel, valamint vitamin- és ásványi anyag tartalom szempontjából is optimális, korosztálynak megfelelő menüsort.
A cégről bővebben a tsgastro.hu weboldalon olvashatnak.
Kérjük a szülőket, hogy ösztönözzék a gyermekeket, hogy vegyék igénybe a szolgáltatást.
Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat délelőtt 8:30-ig kérjük jelezni az iskola és/vagy óvoda elérhetőségein. Minden esetben a bejelentést követő naptól tudjuk lemondani az étkezést, és amikor – a hiányzást követően - visszatér a gyermek az intézménybe, akkor is jelezzenek. A hiányzást ingyenes étkezőnél is kérjük előre jelezni.
Későbbi időpontban lemondást elfogadni nem áll módunkban.
A szülők által fizetett étkezési díjak nem változtak.

Nagy János polgármester

A februári képviselő-testületi ülésen történt

- A testület elfogadta a Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját.
- Felsőpakony Nagyközség Belvízvédelmi és helyi vízkár-elhárítási tervét elfogadták.
- A Közműcoop Kft. 2018.11.08-án leszállította Önkormányzatunk részére a Csarnok úti szennyvíznyomócső bekötése a gravitációs rendszerbe vízjogi létesítési tervét (KG-2018-15).
A terv alapján bekértünk 3 árajánlatot a kivitelezésre, a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Czinege István egyéni vállalkozó (2364 Ócsa, Üllői út 50.) ajánlatát fogadtuk el.
- Felsőpakony közétkeztetésének biztosítása tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására került sor, a beszerzési eljárás nyertese a TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) lett.
- A 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 48. §-a szerint a belső ellenőri vezetőnek éves ellenőrzési jelentést kell készíteni. A 2018. évi belső ellenőrzésről a jelentés beterjesztésre került a Képviselő-testület elé.
Fodor Pálné belső ellenőrzési vezető 2018. évi ellenőrző jelentését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a testület.
- A Mesevár Napközi otthonos Óvoda 2019/2020. évre tervezett beiratkozási időpontjai meghatározásra kerültek.
- Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve elfogadásra került.
- A testület elfogadta Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2018-2023 közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző

Elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

A Képviselő-testület a 2019.02.13-ai ülésén elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetését.
A képviselő-testület 820.000 e Ft költségvetési bevétellel és 820.000 e Ft költségvetési kiadással állapította meg a 2019. évi költségvetést.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az önkormányzat 2019. évre adósságot keletkeztető hitelfelvételt nem tervezett.

Kivonat a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek 2019. évi költségvetéséből.
A rendeletben szereplő főbb bevételi és kiadási előirányzatok a következők:


BEVÉTELEK e Ft

KIADÁSOK

eFt

Önkormányzatok működési támogatásai: 190.995

Személyi juttatások: 44.210

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12.720

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.650

Közhatalmi bevételek: 162.330

Dologi kiadások: 125.243

Működési bevételek: 47.240

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.300

Felhalmozási bevételek: 100.000

Beruházások:267.730

Költségvetési maradvány igénybevétele: 306.715

Intézmény finanszírozási kiadások: 264.867

A 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson belüli bevétellel 190.995 ezer Ft összegben számoltunk, ami településüzemeltetés, köznevelési intézmény, szociális intézmény, kulturális intézmény, segélyezés, ingyenes gyermekétkeztetés támogatási formából tevődik össze. A beruházások (csatornaépítés, orvosi rendelő-, ipari park építés, óvoda épületének további korszerűsítése, udvari játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszköz beszerzés) költsége: 268.730 e ft finanszírozása érdekében 100.000 e Ft összegben tárgyi eszköz értékesítést (telek eladást) terveztünk.
Az Önkormányzat intézményei működési támogatás formájában kapják meg a működésükhöz szükséges pénzeszközt, e tétel a költségvetés egyik legnagyobb kiadási tétele, a következők szerint alakul:

- Mesevár Napköziotthonos Óvoda: 127.768 e Ft, ebből állami támogatás:90.294 e Ft
- Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház: 22.042 e Ft, ebből állami támogatás: 4.442 e Ft
- Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: 22.791 e Ft, ebből állami támogatás:4.490 e Ft
- Polgármesteri Hivatal: 79.000 e Ft, ebből állami támogatás: 50.638 e Ft

Nagy János, polgármester


Tisztelt Adózó!

A 2019. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

I. félév: március 18.
II. félév: szeptember 16.

Számlaszámaink a következők:

Felsőpakony Önkormányzat Építményadó számla: 14100079-71638049-02000002

Felsőpakony Önkormányzat Kommunális adó számla: 14100079-71638049-25000003

Felsőpakony Önkormányzat Gépjárműadó számla: 14100079-71638049-09000003

Felsőpakony Önkormányzat Iparűzési adó számla: 14100079-71638049-14000009

Felsőpakony Önkormányzat késedelmi pótlék számla: 14100079-71638049-11000000

Fenti időpontokig az adózó késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesítheti aktuális 2019. évi építményadó, kommunális adó, gépjárműadó és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségeit.

Adózóink 2019. március 08-ig értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2019. évi adófizetési kötelezettségeikről. Az adószámla kivonatok mellé magánszemélyek esetén biztosítjuk a készpénzutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint az első félévi kötelezettség teljesítéséhez.

Azon adózóink, akiknél 2019-től változás áll be gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű forgalomba helyezés esetén – határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2019. évi gépjárműadó összegét az értesítő nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött határozatok mellé magánszemélyek esetén biztosítjuk az első félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénz átutalási megbízást.

Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását, ott cégkapura, egyéni vállalkozók részére pedig ügyfélkapun keresztül elektronikus úton küldjük meg a tájékoztató levelet az értesítővel kapcsolatban és a határozatokat gépjárműadó változás tekintetében.

Kérem azon magánszemélyeket, akik adószámla kivonatukat 2019. március 11. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06-29-317-131 (19 mellék), illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál ügyfélfogadási időben.

Vállalkozók esetén, amennyiben kérdés merülne fel az adóegyenleg lekérdezésében, úgy a fenti telefonszámon és ügyfélfogadási időben keressék Matusekné Kovács Edit Adóügyi főelőadót.

dr. Göndör-Kökény Katalin
jegyző

Sajtóközlemény

Befejeződött a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda felújítási projektje

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2017.10.26-án sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

A 46,57 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36. szám alatti Felsőpakonyi Mesevár Napközi otthonos Óvoda került felújításra.

A Támogatási Szerződés száma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/38

A kivitelezési munkálatok 2018.07.05-én kezdődtek meg. A projekt keretében megvalósult az épület fűtéskorszerűsítése, a vizesblokk helységeinek felújítása és a projekt szintű akadálymentesítés. Lecserélésre kerültek a falban lévő régi vezetékek, majd új szaniter eszközök kerültek elhelyezésre. Az akadálymentesítés keretében kialakításra került a földszinten egy akadálymentes mosdó, valamint az épület bejáratánál egy akadálymentesített bejárat.

A kivitelezési munkálatokat a Kinamé Kft. végezte. A sikeres műszaki átadás átvétel 2018.11.29-én megtörtént. A kivitelezés befejezését követően 2018.12.11-én a projekt ünnepélyes zárórendezvénye is megtartásra került.

A projekt célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások minőségi fejlesztése, valamint egy korszerűbb, a mai kor igényeinek és követelményeinek megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása. A korszerűsítés, a felújítási munkálatok gazdagítják az óvoda felszereltségét, megfelelően biztosítják a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést.

A projekt eredményeképpen az óvodai ellátás ezentúl a megújult környezetnek köszönhetően, a kor kihívásainak megfelelően, esztétikus, biztonságos környezetben tud megvalósulni, mind a szülők, mind a gyermekek és, természetesen, a nevelőtestület megelégedettségére.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK VÁLTOZÁSAI

A Felsőpakonyi Önkormányzat nagyon sokat tesz a lakosság jobb szociális ellátása érdekében. Az orvosi rendelő új épülete készülőben, a bölcsődei pályázat elbírálásra vár, de okkal remélhető a siker, mely jelentős lépés lehet a kisgyermekes édesanyák munkavállalási lehetőségeinek bővítésében.

A korábbi évek döntése alapján – jelentős anyagi ráfordítással - helyben maradtak azok a szociális szolgáltatások, amelyeket a hozzánk hasonló létszámú települések túlnyomó része ellátási szerződéssel, a járási központhoz (Gyál) társulva old meg.
- a család és gyermekjóléti szolgáltatás
- a szociális étkeztetés
- a házi segítségnyújtás
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Képviselő Testület a Helyi Rendelet 2019. február 28-iki módosításával - a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatát elfogadva -, több szolgáltatást érintő, jelentős térítési díjcsökkentést hagyott jóvá, ezzel igyekszik a korábbinál még jobban megkönnyíteni e szolgáltatások igénybe vételét.

2019. február 1. napjától a szociális étkeztetés napi térítési díja: 440 Ft /adag
Az idősek tiszteletét kívánjuk kifejezni azzal, hogy minden 90 év feletti felsőpakonyi illetőségű, ebédet igénylő lakos ezt az ellátást térítésmentesen veheti igénybe.

A házi segítségnyújtás óradíja:
70. 000 Ft ellátási összeg alatt 400 FT/óra
70. 000 Ft felett 500 Ft /óra

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja továbbra is a jövedelem 2%-a maradt. Változás az eddigiekhez képest, hogy ha a szociális rászorultság nem állapítható meg, (erről tájékoztatást a Szolgálat nyújt), akkor is van lehetőség a szolgáltatás igénybe vételére. Ebben az esetben a térítési díj a jövedelem 4%-a. Érdemes megfontolni ezt azoknak a beteg és/vagy idős embereknek is, akik ugyan nem élnek egyedül, de 24 órás felügyeleti szolgáltatás biztonságot nyújthat baj esetén.

Tamás Katalin intézményvezető

Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.
Tel.: +36-20-297-1515
E-mail:gyermekvedelem@felsopakony.hu

Óvoda

Újszülöttjek:

Linzenbold Hanna - 02.20.
Horváth Norina - 02.28.

Hirdetmény a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Akinek gyermeke 2019. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti. Köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ha a kisgyermek 2019. augusztus 31. után született, akkor csak 2020.szeptember 01-jétől kell óvodába járnia.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg az óvodát a gyermek, abban az esetben, ha 2019.09.01 és 2020.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis akkor, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel.
A 3 éves kortól kötelező óvodába járás alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni. A felmentést a szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodás helye szerint illetékes jegyzőnél. A jegyző, a fenntartó pedig csak az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, kizárólag az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A szülőnek a felmentés iránti kérelmét meg kell indokolnia.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Jelentkezés és felvétel
Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lapot a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában a jelentkezés, beiratkozás napján tölthetik ki a szülők, vagy letölthetik azt az óvoda honlapjáról.

Az óvodai beíratás időpontjai:
2019.04.24. 8.00-18.00 óráig
2019.04.25. 8.00-16.00 óráig
2019.04.26. 8.00-16.00 óráig

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
- sajátos nevelési igényű gyermek esetén: szakértői vélemény
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
- óvodai jelentkezési lap, melyet a helyszínen töltenek ki
- a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

Az a szülő, aki gyermekét időben nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012.évi II. tv.247.§ a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2019. június 15-ig.
MINDEN LEENDŐ ÓVODÁSUNKAT SZERETETTEL VÁRUNK!

Gelsiné Zsurka Zsuzsa
Óvodavezető

Iskola

Nagy Tünde Krisztina

(Kecskemét, 1968. november 26 – Felsőpakony, 2019. 03. 09.)

Édesanyja Csorba Ilona, édesapja Nagy Tibor.
Általános iskolai tanulmányait a felsőpakonyi általános iskolában végezte el 1983-ban.
1987-ben érettségizett a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. Azóta is, ha szóba került ez a város, vagy lehetősége volt kirándulást szervezni oda, nosztalgiával tette.
Érettségi után sikeres felvételi vizsgát tett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola tanítói szakára, melyet 1990-ben végzett el levelező tagozaton tanító környezetismeret szakkollégiumi képzéssel.
1987. október 16. óta folyamatosan a felsőpakonyi általános iskolában dolgozott tanítóként, miközben 1990-ben férjhez ment, három gyermeke született. Fiait hatalmas odaadással, gyengéd szeretettel, odafigyeléssel nevelte.
Közel 32 éves tanítói munkássága során nemzedékek sora került ki gondos tanító kezei közül. Sokszor saját kezűleg, egyénre szabott figyelmességgel, kis ajándékkal bocsájtotta el alsósait, majd évekig érdeklődve figyelte boldogulásukat. A felsős kollégáinak részletesen beszámolt a gyerekek képességeiről, akik így hatékonyabban dolgozhattak tovább velük.
Tanítási óráit mindig a pontosság és a felkészültség jellemezte. Kollégáihoz bizalommal, őszinteséggel fordult, nyitott maradt mások véleményére. Ha tehette, újdonságokat kutatott, modern módszereket alkalmazott tanítási órái során, majd ezeket megosztotta munkatársaival.
Törekedett tanítványai sokirányú fejlesztésére a közösségi programok, szereplések, szakkörök, kirándulások megszervezése és lebonyolítása által.
Szorgalmasan vett részt a fejlődését szolgáló továbbképzéseken az informatikai jellegű képzésektől az új módszerek megismeréséig.
2018 – ban tanulmányokat kezdett a Neuman János Egyetem Pedagógusképző Karán, matematika műveltségterületen, hogy felső tagozaton matematikát taníthasson. Tanulmányait 2019 januárjában fejezte be. A 2018 / 2019. tanévben matematika tanári, tanítói és osztályfőnöki feladatokat látott el, miközben pedagógusi minősíttetését tervezte.
Tanítványaival és kollégáival a március 15-i ünnepélyt készítette elő, próbákat tartott, de az ünnepélyeken már nem vehetett részt, mert 2019. március 9-én 19 óra után pár perccel váratlanul elhunyt.
Távozásával pótolhatatlan űrt hagy maga után.
Emlékét örökre megőrizzük!

Drága Tanítványom, Barátom, Kollégám! Mindannyiunk KISTÜNDÉJE!

Álmodtam Veled. Gyerekekkel körülvéve indultál valamerre… Mert mióta arra az útra tértél, ahonnan nincs hazatérés, minden gondolatom a Te áldott lényed körül forog.

Ismertelek, mikor kedves emlékű Lenke néni tanított a betűvetésre. Együtt róttuk a kilométereket Mihály bácsi és Margó néni vándortáboraiban. Tanúja voltam kamaszkori szerelmes fellángolásaidnak, házasságodnak, gyönyörű gyermekeidért aggódtál, büszke voltál rájuk. Együtt aqgódtunk Veled, mikor drága édesanyád beteg lett, édesapádat meg elveszítetted. Osztoztál az én fájdalmamban is. Te voltál az első, akinek elmondtam első unokám érkezését, mert tudtam, velem érzel. Aztán, mikor életed egy új irányt vett, sokat mondogattad nekem: „ Manyi néni, én Vele szeretnék élni ! ” Megharcoltál a Társadért! Boldogságot, szeretetet kaptál Tőle! Itt hagytad neki legdrágább kincseidet, szívében örökké élni fogsz!

Hallom a hangod…mikor még együtt tanítottunk… Misike, Évike, Erzsike…mikor már én felemeltem a hangom, Te csak kedvesen, csendben igazítottad el a csínytevőket. Kezed mindig simogatásra, segítésre nyújtottad. Azért tanultál még most is, hogy amit tudsz, azt érdekesebben, minél jobban add át a gyerekeknek. „Tünde néni nagyon érdekes feladatot adott nekünk”– mondta egyik kis tanítványod a napokban.

Hosszú éveket töltöttünk el együtt itt, az iskolában. Végtelen nyugodtságot, kedvességet és vidámságot sugárzott az egész lényed. És most ezekben a szívet fájdító percekben, napokban is eszembe jutnak kacagásaid, amit az első iskolai bált szervezve hallhattam.

És a kirándulásaink!? Szinte minden kirándulást együtt szerveztünk meg. Miért is? Mert biztos voltak a szülők abban, a legmegbízhatóbb társam vagy, magatartásod sugározta: szeretem a gyerekeket. A gyertyagyújtás meghitt, méltóságteljes emlékezése bizonyíték rá, az egész falunk gyászol, mindnyájan tragikusnak, felfoghatatlannak tartjuk, hogy elmentél közülünk.

Drága Tündém! Soha nem felejtlek el! Nyugodj békében, ahogy éltél itt közöttünk!

Manyi néni

Ünnepi megemlékezés a Herman Ottó Általános Iskolában

Március 14-én került sor iskolánkban arra az ünnepségre, melyen az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc eseményeire, hőseire emlékeztünk.
Nemzeti múltunk egyik legkiemelkedőbb és legismertebb eseményeit már az alsó tagozatos kisdiákjaink is ismerik, a felidézett szereplők, hősök nevei számukra is ismerősen csengtek.
Az ötödik évfolyam tanulói - sokéves hagyományainknak megfelelően – készültek műsorral. Két narrátor idézte fel időrendben a két év főbb eseményeit, s ezt versekkel, táncokkal, zenével színesítették a diákok. Bátran, hangosan, érthetően. Az iskola énekkara Agócsné Polgár Aranka vezetésével, hangszeres kísérettel és Viziné Surányi Erika kolléganőnk csodálatos szavalata segített megteremteni azt a hangulatot, mely a történelmi eseményeket jellemezhette egykoron.
Az ünnepség befejezéseként a Petőfi téren koszorúzással tisztelegtünk 1848-1849 hősei és áldozatai előtt. Az intézményi megemlékezés után este a települési ünnepségen is felléptek tanulóink.
A műsor és a szereplők felkészítői mindig az ötödik évfolyam osztályfőnökei. Február elejétől Nagy Tünde Krisztina kolléganőmmel közösen alakítottuk a jeleneteket, közös ötleteink, munkánk tette lehetővé, hogy az ünnephez méltó legyen tanulóink fellépése.
Sajnos, Tünde már nem érhette meg, hogy lássa munkájának eredményét, gyermekeink örömét a sikeres műsoruk eredményeként.
Köszönöm Tünde, hogy együtt dolgozhattunk, segítetted közös célunkat!
A megemlékezők sokaságával együtt kívánom Neked: Nyugodj békében!

Princzné Szilágyi Ilona
az 5. b osztály osztályfőnöke

SULINFO!

Tavaszi papírgyűjtés - Április 4-5. 14-17 óráig. Kérjük, hogy CSAK PAPÍRT hozzanak!

Tavaszi szünet - Utolsó tanítási nap: április 17. Első tanítási nap: április 24.

Farsang az iskolában

Iskolánk farsangi mulatsága február 22-én délután a mindenki által jól ismert TV-maci zenéjével indult. A tévé képernyője mögül ugráltak ki a különböző mesealakoknak öltözött kicsik. De nem maradtak otthon a kiskacsák sem, hogy ellejtsék táncukat. Kis elsőseink a kedves kis fabábu, Pinokkió figuráját keltették életre. A nagyobbak a mai modern mesék alakjait jelenítették meg táncprodukciójukkal. Igazi bárány-fittness részesei lehettünk, mielőtt kezdetét vette a közös játék és tánc.
A felsős osztályok is kitettek magukért az ötletes tánckoreográfiákkal, majd a produkciók bemutatása után előkerültek a legkülönbféle zajt keltő eszközök, és a tél elkergetése céljából útnak indult a télbúcsúztató felvonulás és a kiszebáb égetés.
Az alsós osztályok egy későbbi időpontban vitték körbe iskolánk udvarán a szülők segítségével készített kiszebábokat, hogy minél hamarabb elbúcsúztassuk a telet és várjuk a tavaszi napsütést.
Sebestyénné Fehérvári Márta
DÖK segítő tanár, tanító

Hagyományok Háza

Itt jártak másodikosaink, és velük tartottak a népi gyermekjátékok szakkörének elsős és harmadikos tagjai is.
Dr. N. Fodorné Láncz Éva vezetésével foglalkoznak a gyerekek. Ezen az előadáson betekintést nyertek más tánccsoportok életébe. Nagyon szép, tartalmas volt, amit láttunk.
Két kiállítás is gazdagította a délutánt. A busó kiállítás tárgyai közül volt, amit ki is próbálhattak a gyerekek. Beülhettek a faragószékbe és faraghatták az álarcot.
Szép ízelítőt kaptak a népviseletekből is.

Pálné Mórucz Erika

Katolikus

Ha itt lettél volna

Elmúlt a hosszú tél, a farsangi mulatságok ideje.
Március már a tavasz hírnöke, örül a szívünk a jó időnek.
Az idén március 6-án volt hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap minden katolikus keresztény ember számára. Templomainkban hamvazkodással – a bűnbánat jelképével - újítjuk meg keresztségi fogadalmunkat. A szertartást végző pap keresztet rajzol a hívő homlokára, az alábbi mondat kíséretében: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”.
A nagyböjt negyven hétköznap (vasárnap nincs böjt), húsvétvasárnapot megelőzően. Ez idő alatt nagyobb figyelemmel emlékezünk Krisztus szenvedésére. Bűnbánó szívvel keresztutat járunk, jó cselekedetekkel, a nehezebb körülmények között élő embertársaink segítésével, önfeláldozással készülünk húsvét ünnepére. Önfeláldozás nélkül nem lehet igazán megélni a nagyböjti időt. Az embernek szüksége van próbatételekre, hogy Istenhez találjon. Sok szívből jövő imádságr, kitartás kell, hogy a bizalommal kért kegyelmeket meg is kapjuk. Ha alázattal élünk, meg is érezzük, szívünk megtelik örömmel és kegyelemmel. Készüljünk így a katolikus keresztény ember legnagyobb ünnepére, Jézus feltámadására.

Szeretettel kívánok minden kedves olvasónak: ÁLDOTT, KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Húsvéti ünnepi miserend:

Április 14. Virágvasárnap:
Reggel 8 órakor: Szentmise (Passió előadása)

Április 18. Nagycsütörtök: Csak G Y Á L O N lesz szentmise!
Időpont: Este 6 óra

Április 19. Nagypéntek:
Délután 3 órakor igeliturgia „csonka mise” az Úr emlékezetére

Április 20. Nagyszombat:
Este 6 órakor Húsvét vigíliája

Április 21. Húsvétvasárnap:
Délelőtt fél 12 órakor: Ünnepi szentmise Urunk feltámadása

Április 22. Húsvéthétfő: Húsvét másnapja
Reggel 8 órakor: Szentmise

Mindenkit szeretettel várunk és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk!

Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó és Munkatársai

Református

EGYSÉG A SOKSZÍNŰSÉGBEN

Ezt a címet kapta imahetünk, ami február 18-tól 22-ig tartott minden este, majd 24-én zárult úrvacsorai közösséggel. Estéről estére mindig más lelkipásztor hirdette Isten Igéjét a fenti témában. Hétfőn Virágh Balázs (Bp. Kispest—Wekerletelep), kedden Király János (Vasad), szerdán Szász Zoltán (Székesfehérvár), csütörtökön Szabó Péter (Dömsöd-Nagytemplom). Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levele alapján fejtegették, hogy mennyire fontos és mennyire „hiánycikk” ma az egység még az olyan legerősebbnek tűnő kapcsolatokban is, mint a család vagy a gyülekezet. Hol van a buktató, mi az, ami gátat szab az egység megvalósulásának?
Először a szeretetben. Könnyű azt viszont szeretni, aki szeret minket. És, aki bánt? Igen, azt is szeretni kell „..teljes alázatossággal az egymást elhordozó szeretetet gyakorolni.” Ehhez az szükséges, hogy legyőzzük önzőségünket, büszkeségünket, nagyképűségünket, egymást különbnek tartsuk önmagunknál. Hogyan? Úgy, ahogy Jézus Krisztus tette, aki önmagát áldozta fel érettünk, azokért is, akik nem méltók erre. Egységben, közösségben lenni egymással hiábavaló törekvés. Önmagában nem működik, mert nincs fölötte hatalom. Csak akkor valósulhat meg, ha egységben vagyunk teremtő Istenünkkel. Isten Lelkének munkája által működik. Ha nincs egység közöttünk, nem ugyanaz a Lélek munkája van bennünk. A Szentlélek Isten ajándéka számunkra. Mindenkit megajándékoz vele, aki hisz Őbenne és az Ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Egységet kellene alkotnunk tehát a hitben is. Sokszor nem éljük meg ezt az egységet, szeretetlenek, ítélők vagyunk, pedig az lenne a cél, hogy eljussunk a hitnek és a Krisztus megismerésének arra a fokára, hogy készek legyünk a szolgálat végzésére és a Krisztus teste (a gyülekezet) építésére. A gyülekezet is Isten ajándéka. Összetartozunk benne, mint egy épület alkotó elemei. Összetartoznak a különböző részek, de csak Krisztus által. A gyülekezetben úgy kell egymásra tekintenünk, hogy Jézus a fej, így kell összecsatlakozni szeretetben. Mindnyájunkra szükség van ahhoz, hogy Krisztus ügyét képviseljük. Szolgálatot kell vállalnunk. Mindenki azzal szolgáljon, ami neki adatott, hogy épüljön a gyülekezet szeretetben és békességben. A szolgálatban megvalósuló egységről Kakócz József hirdette az Igét Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írott II. levele alapján. A vasárnapi istentiszteleten lelkipásztorunk, Vizi János zárta imahetünket. János evangéliuma szerint hirdette, hogy az egység egyetlen forrása Jézus Krisztus, aki maga az Ige. Ha az Igét befogadjuk, Őt fogadjuk be, és annak megvan a gyümölcse az életünkben. Ettől függ a boldogságunk, az örök életünk.
Hagyományunkhoz híven lelkipásztorunk igés lappal ajándékozott meg minden jelenlévőt. Új éneket is tanultunk, a „Mutasd meg, hadd lássam, ki vagy nekem” kezdetűt. Szerda este az énekkar szolgált nagyon szép énekkel. „Jöjj el az élet vizéhez… Jézus kínálja neked.” Péntek este szeretetvendégség részesei lehettünk.
Hála és köszönet az Úrnak és mindenkinek, aki közreműködött ennek a csodálatos hétnek a szervezésében és levezetésében!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Húsvéti ünneprend, a nagyhét alkalmai a református gyülekezetben:

Április 14. vasárnap 10.00 Virágvasárnapi istentisztelet
Április 18. csütörtök 18.00 Nagycsütörtöki istentisztelet
Április 19. péntek 10.00 Nagypénteki istentisztelet - úrvacsoraosztással
Április 21. vasárnap 10.00 Húsvét ünnepi istentisztelet -úrvacsoraosztással
Gyermek-istentisztelet NEM lesz!!!
Április 22. hétfő 10.00 Ünnepzáró istentisztelet
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Áldott húsvéti ünnepeket!

Vizi János lelkipásztor és a Presbitérium

Igazság helyett kegyelem?

De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem; hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus krisztus, a mi Urunk által. Római levél 5,20-21

Bizonyára mindenki tudja mi a kegyelem. Ki ne hallotta volna már: „Igazságos ítélet helyett kegyelmet kapott.” Ha valakire rábizonyítják a bűnt, és mégsem büntetik meg, ez jelenti azt, hogy kegyelmet kapott. Ilyenkor nem tesznek eleget az igazságnak, hanem kegyelmet gyakorolnak.
Istennél van kegyelem a bűnös számára. Isten előtt minden ember bűnös, de kegyelmet kaphat, ha megtér Istenhez, bűneit megvallja, és Krisztus megváltó művét a maga számára hitben elfogadja. Isten azonban nem az igazság helyett gyakorol kegyelmet. Ez ellentmondana az Ő szentségének. Amikor Isten kegyelmet gyakorol, az sohasem az igazság rovására történik.
Az a csodálatos a megváltás művében, amelyet Jézus Krisztus a kereszten elvégzett, hogy ott Ő megbűnhődött értünk: teljesen kielégítette Isten szent és csorbíthatatlan igényeit. Ezért Istennél a kegyelem nem az igazság helyett adatik, hanem „igazságosságának teljes felmutatásával”, vagyis ez „kegyelem igazsággal”. Isten kegyelme szilárd, rendíthetetlen alapon áll: már minden megtért hívő bűne elnyerte büntetését, bűneik ítéletét Krisztus szenvedte el helyettük. Így Isten nemcsak kegyelmet adhat a bűnös embernek, hanem „megigazíthatja”, azaz igaznak nyilváníthatja a megtérő bűnösöket. Isten igazságossága ezt egyenesen megköveteli, mert Krisztus mindent elvégzett, ami ehhez szükséges! Ezért egyedül Jézus Krisztus golgotai váltságáért lehet üdvössége, örök élete az embernek. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;… (Efézus 2,8)
Áldott nagyhetet és feltámadás ünnepet kívánok!

Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

PÁLYÁZAT EMLÉKEZTETŐ

Továbbra is várjuk a következő pályázatokra a jelentkezéseket (Részletek a februári Agorában és a http://konyvtar.felsopakony.hu oldalon.):

FÖLD NAPJA - pályázat

Rajzpályázat gyermekeknek
Kíváncsiak vagyunk, hogy a gyerekek milyennek képzelik a zöldebb világot.
Vegyenek részt rajzpályázatunkon, hozza be gyermeke földgömböt ábrázoló rajzát
Leadási határidő: 2019. április 15.
Eredményhirdetés: 2019. április 23. a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház facebook oldalán.

Mobilfotó pályázat felnőtteknek
Kizárólag mobillal Felsőpakonyon, illetve környékén készült természet témájú, lehetőleg minél kreatívabb és jó minőségű fotó beküldése 2019. április 15-ig a konyvtar@felsopakony.hu email címre.
A nyertesek április 23-án kerülnek kihirdetésre a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház facebook oldalán.

A díjazott alkotások a könyvtár előterében is kiállításra kerülnek!

Versíró pályázat

A magyar költészet napja alkalmából felnőtt és gyermek kategóriában megkötések nélkül.
Kérjük 2019. április 4-ig az alábbi címre eljuttatni:
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
Email: konyvtar@felsopakony.hu

Eredményhirdetés: 2019. április 11-én a magyar költészetnapi ünnepségünkön, ahol elszavalhatják költeményeiket az alkotók.


KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!

Köszönjük a 2019. február 9-i ÖTYE farsangi bál résztvevőinek és szervezőinek a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház részére összegyűjtött támogatást.

Shadows Band retro est

Február 23-án élő zenétől volt ismét hangos a Lagúna Rendezvényház. Még a fiatalabb korosztály számára is ismerős „Apacs” akkordjaival kezdődött a koncert. A Shadows Band zenekar (Hera Mátyás, Hera Gyula - dob; Hera László - gitár; Butkovics Lajos - basszusgitár; Hubes György - billentyűs; Kortye Vilmos - gitár) mára már a retró berkein belül is rétegzenévé vált instrumentális számokat szólaltatott meg a névadó, legendás THE SHADOWS zenekartól. Megidézve a '60 évek hangulatát még táncra is késztetve néhány bátrabb párost. Kortye Vilmostól kaphattunk némi visszatekintést az együttes alakulásáról, a bizonyos korszakokban felhangzó zenékről, az előadásuk kulisszatitkairól is. Az felcsendülő nosztalgiaslágerek közben sokaknak derengett fel az elmúlt ifjúsága, régi rendezvények és összejövetelek, bulik. De a fiatalabb generáció arcán is látszott, mennyire izgalmas is, ha tényleg élő zenét hallgathatnak. Biztosra veszem, hogy aki jó zenét szeretne hallgatni és szívesen táncolna eközben, ellátogat a következő koncertjükre is. Köszönjük Kortye Vilmosnak és barátainak az élményt.

VBA

Civil

Eboltás

Felhívjuk a Tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a kutyák kötelező veszettség elleni oltása rendelőnkben a következő időpontokban kedvezményes áron vehető igénybe.

2018. április 06. (szombat): 10.30-tól 12.00 -ig

2018. április 13. (szombat): 10.30-tól 12.00 -ig

Oltás helyszíne:

Felsőpakonyi Állatorvosi Rendelő
2363 Felsőpakony Kölcsey u. 8.

Veszettségoltás: 5300 Ft helyett 4500 Ft
Féreghajtás: 300 Ft helyett 200 Ft / 10 testtömeg kg.

Amennyiben a kutya nem rendelkezik mikrochippel annak teljes költsége 5000 Ft, az oltás árán felül.
A hatályos jogszabályok szerint Magyarországon csak olyan kutya oltható veszettség ellen, aki mikrochippel egyedileg meg van jelölve!

Amennyiben a kutya nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvvel, annak költsége 500 Ft.

A kötelező veszettségoltást, illetve chippelést rendelési időben vagy igény szerint háznál normál díjon bármikor elvégezzük.

Dr. Branyiczki Róbert Dr. Szieberth Ágnes
Tel.: 06 70 365 82 60 Tel.: 06 30 205 13 52

A Darumadár Nyugdíjas Egyesület beszámolója

Február 7-én délelőtt a Turay Színházban voltunk, a Fatia Negra című drámát néztük meg, Benkő Gyula 100. születésnapján fia és unokája emlékezett meg róla.
15 órakor kezdődött a vezetőségi ülés, 16 órától az énekkari próba, egy óra múlva az első februári klubdélután. Siskáné Katika az internetről letöltött nekünk egy érdekes összeállítást: a só, mint ételízesítő és tartósító élettani hatásairól. Köszönjük Katikának a figyelmét, mellyel a hasznos tanácsokat megosztotta velünk.

Február 12-én Tóth János tagtársunk temetésén voltunk. Jó barátunkat, segítőkész, kedves kortársunkat vesztettük el, hiányozni fog nekünk!

Február 14-én énekkari próba, majd 17 órától a klubdélután következett. Czirjákné Esztike a Vöröskereszt ránk vonatkozó híreit mondta el. A hagyományos jótékonysági bál megszervezésében, megvalósításában mi is részt fogunk venni.

Február 21-én névnapi köszöntővel kezdtük a klubdélutánt. Rozgonyi Jucika finom házi süteményeivel vendégelt meg minket és a jó hírrel: közeleg a tavasz!
Megemlékeztünk Ujj Sándorról és Pozsárné Marikáról. Már csak gondolatban lehetnek velünk… Régi kirándulások, összejövetelek őrzik emléküket, ha rájuk gondolunk.
Az új vezetőség tisztségeinek vállalása is napirendi pont volt. „Az ima Farkas Viktóriáért” jótékonysági program keretében várakozáson felüli összeget tudtunk összegyűjteni.

Február 28-án 16 órától énekkari próba volt, egy óra múlva kezdődött a klubdélután. Lakótársunk, jó ismerősünk Oláh Ferencné, Szilvike egy kézimunkaklub szervezését vállalta magára. Elmondta ennek jelentőségét, hasznosságát. Köszönjük, hogy gondolt ránk, Szilvike!
A vöröskereszt jótékonysági bál szervezésében a vállalt feladatok elosztása újra napirendi pont lett.

Március 1-jén a Református Templomban búcsúztunk Ujj Sándortól. Piroskának és családjának megbékélést és vigasztalást kívánunk.

Cseh Rózsa

FEBRUÁRI FJE HÍRADÓ

(Részletek a Kommunizmus Áldozatainak Napján tartott megemlékezésből)

„Forr a világ bús tengere, óh, magyar!” – idéztük Berzsenyi Dániel sorait február 24-én délután a Mártírok Emlékparkjában, megemlékezve a kommunizmus áldozatairól.

A reformkori költő szavaival utaltunk a mára, mert úgy érezzük, nemcsak a múlt árnyai kísértenek bennünket, hanem a jelen eseményei is riadalommal töltenek el.

Mi, akik Közép-Európában közvetlenül élhettük meg az ember teremtette kommunizmus minden fázisát, bőrünkön tapasztalhattuk, hogy az ideológia önmaga ellen fordulva teremtette meg a zsarnokság, az önmagáért való kegyetlenség, „az ember embernek farkasa” pusztító és önpusztító embertelenségét. A nemzeti szocializmus, fasizmus-nácizmus mellett milliók estek áldozatul a lenini véres és hazug forradalom oltárán, milliók a sztálini idők kegyetlen GULÁG táboraiban, milliók a kiéheztetett Ukrajnában, az ágyútölteléknek számolatlanul odavetett Vörös Hadseregben, majd pedig a „győztes Sztálin apánk” fogolytáboraiban.

Nekünk, magyaroknak jutott a legkegyetlenebb áldozat. A nyugati nagyhatalmak példát statuáltak velünk. A kommunista Tanácsköztársasággal betelt a mérték. Megbízhatatlanná, kommunizmus-gyanússá válva, a Monarchia szétverésének legnagyobb veszteseiévé lettünk. Magyarország szétdarabolásával, a Felvidék, Kárpátok, Erdély, Délvidék Bácska-Bánáttal, sőt burgenlandi területek elvesztésével, kifosztva, meggyalázva máig szenvedői vagyunk annak a pár hónapos kitérőnek, amely rányomta bélyegét 1000 éves ittlétünkre Európa közepén, és amit betetőzött a megmaradt Magyarország kiszolgáltatása a 2. Világháború után 45 évig tartó szovjet megszállásra!

A „kommunizmus kísértete” nemcsak átjárta Európát, hanem belemart követőibe és az ellene tiltakozókba egyaránt. Tudatlanság, irigység, rosszindulat, kegyetlenség telepedett rá az eszme isteni tisztaságára. Mindegy, hogy az elhazudott „Nagy Októberi Szocialista Forradalomról” vagy a Szamuely bandák vérrel pirosított Tanácsköztársaságáról beszélünk. Mindegy, hogy Sztálinnak vagy Kun Bélának hívták az élharcosait, kis és nagy embereit! Igazságtalanság, túlkapás, hazugság, terror és elpusztított, megnyomorított áldozatok százezrei, milliói fűződnek a nevükhöz, csupán a számok nagyságrendje különbözteti meg őket. A meghurcolt, házukból és hazájukból elüldözött családok, a kirabolt, kifosztott polgárság és módos parasztság, elüldözött arisztokrácia, a lenézett iskolázottak, a hitegetett, majd becsapott parasztság, a bebörtönzöttek, GULÁG táborokba, ukrán és recski táborokba hurcolt százezrek, kivégzett politikai mártírok, lakosságcserére kényszerítettek mind-mind szomorú emlékeink máig sajgó részei! A Kádári puha-diktatúra lélekaltató idejének dacára az áldozatok vére ma is égre kiált! Nem fordíthatjuk el a fejünket, hogy bennünket nem érint!

Napjainkban a történelem új lapokat nyitott, ezeket csak most kezdjük felfogni, megtanulni. Új katlanokban új méregkotyvalékot forralnak, és mi új veszélyekkel nézünk szembe, amelyek ellen még felvértezetlenek vagyunk. Új népvándorlás indult, és elszenvedői lehetünk. Ismét kapunk előtt áll, ami ellen őseink védekeztek, csak más eszközökkel tör ránk, más arcát mutatja felénk. Ma keresztényi és nemzeti múltunk, gyökereink, hagyományaink a tét, gyermekeink, unokáink jövője forog kockán. Fegyverünk ma a demokrácia, de mindenekfölött a józanész! Ennek tudatában kelhetünk önmagunk védelmére! Választanunk kell, és sokkal jobban, mint eleink a huszadik században tették hazánkban!

Jobb, ha tudjuk: a kommunizmus kísértete ma az érdektelenség, a közömbösség ruháját viseli!

Durkó Éva FJE

KÉPALÁÍRÁS: Mécsesek fényében a mártírok fala

Sport

Jól indult a tavasz!

Hazai környezetben megkezdte a bajnoki viaskodást első számú csapatunk, mégpedig Nagykáta csapatát fogadva. Az őszi odavágóra bajnokként érkeztünk, de sajnos az első „megye-egyes” mérkőzést nem sikerült jó eredménnyel zárni (5:1). Ezzel szemben, hazai pályán sikerült pontot mentenünk, hisz egy parádés utolsó 15 perccel 3:3-mal zártuk első tavaszi mérkőzésünket. Ezt a döntetlent is hatalmas sikernek élte meg mind a csapat, mind a publikum, mivel a bajnoki tabella második helyezettje ellen a 92. percben pontot menteni megsüvegelendő teljesítmény. Ebben az örömben volt kivel osztoznia a csapatnak, hiszen nagy érdeklődéssel várta minden kedves felsőpakonyi sportszerető a mérkőzést, ezt jól láttuk a kilátogató nézők számából. Ezzel a győzelemmel felérő X-szel utaztunk el Biatorbágyra, ahol a helyi műfüves pálya várt minket.
Az előző heti küzdőszellem megmaradt erre a mérkőzésre is, az első perctől kezdve kiemelkedő csapatmunka volt jelen, szervezett játék, sok-sok egyéni megvillanás, bár ezek az első félidőben gólt nem eredményeztek. A második félidőt, sajnos, egy kapott góllal kezdtük. Ahogy teltek-múltak a percek, úgy nézett ki, hogy a múlt heti eredményességből, némi szerencséből nem marad semmi. Aztán jött a végjáték, ahol két villanással meg is fordítottuk a mérkőzést. Így hát 2 meccs után 4 ponttal, igazán jó szájízzel utaztunk haza.
A tavasz második hazai mérkőzésén Gödöllő volt az ellenfél, akik Nagykátához hasonlóan szintén a tabella első részéhez tartoznak. A nézőszám szintén kiemelkedő volt, az időjárás mondhatni „foci-idő”, így hát nagy elánnal vágtak bele a mérkőzésbe a felek. Gödöllő meglepően zárt védelemmel várta a ’pakonyi rohamokat, amik egészen a 80. percig nem hoztak gólt. No de a 81. percben Fülöp Tamás révén, aki csereként lépett pályára, megszereztük a vezetést, sőt a vendégcsapatból a gól utáni szituációban a bíró kiállított egy játékost. Ez sem szegte kedvét a vendég gárdának, és ezután megfordultak a szerepek, mi ’kényszerültünk’ védekezésre, ami, sajnos, nem sikerült tökéletesen, hiszen 5 perccel később kiegyenlített Gödöllő. A meccs lefújásáig már nem módosult az eredmény, így 3 meccs után már 5 pontot szereztünk, ami mondhatni szenzációs eredmény, tekintve az őszi kudarcokat ezen csapatok ellen.
5 ponttal a zsebben, és erőtől duzzadva utaztunk el a bajnoki első helyezetthez, ahol szintén műfüvön kellett pályára lépnünk. A mérkőzés nem úgy indult, ahogy mi szerettük volna, az első félidőben négyszer is rezzent a háló, de mind a négyszer a miénk. 4:0-val fordultunk, és nem csak a gyenge első félidő, hanem a sérülések is hátráltatták a csapatot, de ismét csak bebizonyítottuk a csapat, hogy van bennünk küzdőszellem és kitartás, 2 gólt is lőve (egyet kapva) 5:2-re módosítottuk a végeredményt.
Ezzel a vereséggel is emelt fővel távozhattunk, hiszen a bennmaradáshoz nem feltétlen a bajnoki éllovast kell idegenben megverni, még ha ősszel közel is álltunk hozzá.
Eredmények:

Felsőpakony KSE – Nagykáta SE 3:3 (Farkas Z., Kovács S., Veibl V.)
Viadukt SE-Biatorbágy – Felsőpakony KSE 1:2 (Kovács S., Nagy Sz.)
Felsőpakony KSE – Gödöllői SK 1:1 (Fülöp T.)
Dabas-Gyón FC – Felsőpakony KSE 5:2 (Kovács S.)

Az Agora következő számában az egyik leguniverzálisabb játékosunkkal, jelenlegi házi gólkirállyal, Kovács Sándorral közlünk interjút.
Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

Sayuri SE. - Kurosawa Dojo

14. Diákolimpia (Kyokushin Karate - Knock Down rendszerben) került megrendezésre 2019. március 02-án Szentesen, ahol dojónkat 1 fő képviselte, Uzsoki-Tóth Lilien. Kemény küzdelmeket tudhat maga mögött, az előkelő II. helyet tudhatja magáénak! Az első küzdelmet ipponnal, a második küzdelmet wasarival nyerte, a harmadikat sajnos elvesztette, de kemény harcokat láthattunk Lilitől! Gratulálunk!
Várjuk harcostársainkat edzéseinken!
Érdeklődni: 06702940862

Következő nagy verseny áprilisban lesz, Görögországban!

Tóth Gabriella
Senpai

Hátbelső

A Pakonyi Vegyes a gyáli böllérversenyen

Február 9-én, hetedik alkalommal rendezték meg a Gyáli Böllérversenyt, a gyáli víztorony melletti területen. Aki kíváncsi volt, hogyan zajlik egy disznóvágás, annak korán kellett kelnie. A csapatoknak a hagyományokhoz híven, de humánusan, a helyszínen kellett leszúrni az állatokat reggel 7 órakor. Ezután következett a feldolgozás és a disznótoros ételek készítése. Ötfős szakértőkből álló zsűri döntötte el, melyik csapat mennyire alkotott egyszerre hagyományos és újszerű ízeket. Több kategóriában pontozták a versenyzőket, akiknek az apró részletre is oda kellett figyelniük. A kilátogatóknak lehetőségük volt disznótoros ételeket, italokat kóstolni, vásárolni és a délután folyamán hagyományos népzenét és énekműsort hallgatni. A versenyt 15 órakor az ünnepélyes eredményhirdetés és a díjak átadása zárta. A díjakat Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgármester adták át. Az összetett győztes a Kakucsi Pékség lett.

Büszkék lehetünk a „Felsőpakonyi Vegyes” csapatára, ismét kitettek magukért. A következő kategóriákban jeleskedtek: „Fogó Pálinka”, „Lefogás-szúrás”, „Pecsenye”, és összetettként a 2. helyezést érték el Berki György vezetésével. Mint eddig minden alkalommal, idén is megmutatták, milyen is egy pakonyi disznótor: kemény munka, de az egész család és a baráti társaság is kiveszi belőle a részét. Gratulálunk az elért nagyszerű eredményhez! Bízom benne, jövőre ismét találkozhatunk velük, és hasonló sikereket aratnak!

VBA

Hátlap

2019_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2019/03/18 19:37 szerkesztette: kadar.rozalia