Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2020_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXX. évf. 1. szám, 2020.

Lapzárta: január 07.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: február 04.

KIVESZEM AZ ANYAGOT DOLGOZNI!

Fedlap

Fedbelső

Felsőpakonyi ADVENT

December 7-én a megszokottól eltérően került megrendezésre ez az évek óta már egy helyre összpontosuló ünnepi rendezvény. A Petőfi téren a betlehemi jászol fénye, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház előtti utcarészen 14 órától az árusok kivilágított sátrai és a színpad reflektorai, hangszórói hívogatták az ünnepre hangolódni vágyókat. Gyűltek a sütemények a szeretetvendégségre és a sütemányversenyre is, illatuk belengte a sátrak közti kis teret, ahol a vidáman sétálgató látogatók gyönyörködhettek a szebbnél-szebb karácsonyi portékákban.

Fél öttől kezdetét vették a színpadi programok. Elsőként az általános iskola diákjainak műsorában, majd két kedves leányzó, Vasbári Boglárka és Antal Fruzsina hangjában gyönyörködhetett a közönség. A pedagógusok énekkarának ünnepi dalcsokra után a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkarának összeállítása következett. Ismét nemzedékeket átívelő, dalos köszöntése volt ez a közelgő ünnepnek. Nagy János polgármester ünnepi beszédét követően felgyúltak a karácsonyfa fényei. Ezután került kihirdetésre a süteményverseny győztese. Nagyné Gál Juditnak adhatta át az ajándékcsomagot Barta Ildikó. Köszönjük a sok jelentkezőnek a részvételt, és ezúton is gratulálunk a nyertesnek. Bízunk benne, idén is hasonló lelkesedéssel jelentkeznek az ügyes kezű süteménykészítők.

Az ünnepi fa szikrázó ragyogása mellett kezdetét vette az est utolsó fellépőinek koncertje. Bodnár Attila és Papp Rita karácsonyi, és sokak ifjúságát idéző dalaival nem is zárulhatott volna jobban az adventi műsorest, mely közben bátor ifjakat invitáltak a színpadra, vagy éppen a közönség sorai közé vegyülve dalra hívtak egy-egy kedves látogatót.

Az adventi gyertyák simogató fényében a szeretetvendégség süteményeit kóstolgatva ért véget a Felsőpakonyi Advent.

VBA

+ képek, sok

Önkormányzat

A FELSŐPAKONYI SZOCIÁLIS,- CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MINDENNAPJAIBÓL

Hajléktalanság télen…
Mindannyiunk Zsoltiját végre biztonságos körülmények között tudhatjuk, ahol megfelelő ellátást kap és a rehabilitációhoz is hozzájut. Az ellátás igénybevétele önkéntes, reméljük, hosszú távon is elfogadja. Rendszeresen látogatjuk.
Aki nem tudja, mert nem próbálta még, hogy mennyire idő- és munkaigényes, és cseppet sem egyszerű dolog ez, valamint nem ismeri a jogi szabályozókat (mert nem dolga), kérem, hogy azzal segítse munkánkat, hogy nem hátráltat minket! Köszönjük.

Idősgondozás, házi segítségnyújtás
Településünkön házi segítségnyújtás működik. Kérheti bárki, aki kora, egészségi állapota miatt a mindennapi tevékenységei során nehézségekbe ütközik. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően az óradíj minimális: 500,- Ft. A gondozottak száma – a halálesetek miatt csökken – de a gondozási szükséglet (óraszám) emelkedik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egy okos készülék, melynek segítségével az egyedül élő (vagy a lakásban, napi több órát egyedül tartózkodó) idős és/vagy beteg ember egy 24 órás diszpécserszolgálat közreműködésével azonnal segítséget kaphat. (Díja: a jövedelem 2%-a)

Szociális étkeztetés
Igénybe veheti, aki: kora, egészségi állapota, fogyatékossága, ill. egyéb szociális okból rászorult.
90 éves kor felett a szolgáltatás ingyenes.
(A szociális ellátások részletes szabályairól és feltételeiről személyre szabottan a Felsőpakonyi Szociális,- Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Forduljon bizalommal hozzánk. (2363 Felsőpakony, Zrínyi u. 36/a)

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások
Családsegítés keretében támogatjuk a hozzánk fordulókat a nehéz élethelyzeteik feldolgozásában, a továbblépésben. (krízishelyzetek, gyász, életvezetési tanácsok, hivatali ügyintézés) Szükség esetén pszichológus igénybevételét is biztosítjuk.
A gyermekjóléti feladatok – a lakosság,- és gyermekszám növekedésével párhuzamosan – megsokasodtak. Fő problémakör a nevelési, fegyelmezési hiányok, illetve a sajátos nevelési igény okozta beilleszkedési zavarok, a tankötelezettség teljesítésének elmulasztása, a kortárs és a családon belüli erőszak, a szenvedélybetegség megjelenése, a túlzott és óvatlan internethasználat következményei.

AZ IGÉNYBE VEHETŐ ELLÁTÁSOKRÓL ÉS AZOK FELTÉTLEIRŐL A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMBAN RÉSZLETES ÖSSZEOGLALÓVAL JELENTKEZÜNK.


„DEJÓ-GYEJÓ” Ifjúsági Klub
2019.december 6.
Míg a kisebbeknek a Mikulás tömte degeszre a csizmáját, addig az Ifi klubban már javában folyt a karácsonyi készülődés. A többségében fiúkból álló (!!) lelkes társaság keze alatt égett a munka. Kiss Ágnes kézműves ötletei és mintadarabjai nyomán remekművek készültek.
Reméljük, hogy az itt készített ajándékok legalább annyi örömet okoztak az anyukáknak, apukáknak, nagyszülőknek, mint amennyi szeretettel a fiatalok készítették őket.
Az év végi zárás megsokasodott feladatai és a félévi tanulmányi hajrá miatt a januári foglalkozás elmarad.
KÖVETKEZŐ ALKALOM: 2020. február 4. péntek 15:00 FARSANGI TALÁLkOZÓ

Tamás Katalin
intézményvezető

+ képek

Megújult Művelődési Házban - megújult könyvtár

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház épületét 2015-ben egy energetikai pályázat keretében sikerült külsőleg felújítani. Az épület műanyag nyílászárókat, födém- és homlokzati szigetelést és színezést kapott.
A könyvtári szolgáltatás emelése céljából az önkormányzat időközben csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. Ennek feltétele volt a művelődési házban egy nagyobb könyvtári részleg kialakítása. Az átépítési munkálatokkal párhuzamosan az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból és saját forrásból gépészeti,valamint elektromos hálózati felújítást is végrehajtott.
Az új könyvtárrész berendezésére a KSZR-nek köszönhetően pályázati lehetőség is adódott. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Könyvtárépület beépítése új bútorokkal, kiegészítő berendezésekkel és infokommunikációs eszközökkel célú pályázatra a Közgyűjtemények Kollégiuma 3.150.000 Ft támogatást ítélt meg.
Az átépítés, felújítás január végén ér véget, melynek köszönhetően a jövőben a lakosok egy kompletten felújított, tágasabb, komfortosabb környezetben vehetik igénybe a művelődési ház szolgáltatásait.

Nagy János polgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése valamint a civil és egyéb szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzata alapján pályázatot ír ki.
A támogatás az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és azzal összhangban álló – civil és egyéb szervezetek, valamint egyházközösségek tevékenységükkel összefüggő programjaira a szervezet működéséhez szükséges költség (működési költség) biztosítására nyújtható, 2020. január 1 - 2020. december 31-ig terjedő időszakra.

Támogatási célok:

 • kulturális tevékenység,
 • rendezvények szervezése,
 • környezetvédelem,
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
 • ismeretterjesztés,
 • műemlékvédelem, helytörténeti tevékenység
 • természetvédelem,
 • sport tevékenység
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • szociális tevékenység,
 • a tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására

Támogatható szervezetek:

 • azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, vagy a szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 • azon alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak Felsőpakonyban tevékenykedő szervezeti egységei,

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” megnevezéssel személyesen lehet leadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.), vagy postai úton Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának címezve (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.).
A pályázati kiírás, a benyújtásához szükséges adatlap, valamint a pályázati támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának összeállítására vonatkozó követelmények a www.felsopakony.hu honlapról letölthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehetők.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázat elbírálása:
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-testület – a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság előzetes véleményezése után - 2020. március 31-ig dönt.
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül - a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:
A támogatási szerződés aláírását követő 30 munkanapon belül az önkormányzat a támogatás összegét a civil szervezet vagy egyházközség számlájára átutalja. Amennyiben a támogatott nem rendelkezik bankszámlával a szervezet képviselőjének, ill. egyházközségen belül működő támogatott esetén az egyházközségnek kerül kifizetésre a támogatás.
A pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje legkésőbb a tárgyév december hó 31. napja (szabályzat 3. melléklete).

Felsőpakony, 2020. január 7.

Nagy János
polgármester

Óvoda

A virgács jó gyereknek nem való!

Ezt nagyon jól tudta az a nagyon kedves Mikulás, aki a mi óvodánkba jött el megajándékozni a gyerekeket. Mert ide csupa jó és még annál is jobb gyerekek járnak. Nem ölbetett kézzel várták őt! Verseket, énekeket tanultak, rajzokat készítettek a számára.
Örült is neki nagyon! Mindenkivel kezet fogott, beszélgetett velük, amikor személyesen átvették a csomagot tőle.
Azt szeretnék, hogy ez a Mikulás jöjjön hozzánk jövőre is, ha lehet. No nemcsak az ajándék miatt, hanem a kedvességet, barátságot, szeretetet árasztó egyénisége miatt.

„A karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép…” – így szól az egyik erre az ünnepre íródott óvodásoknak szóló ének.
Igaz, hó nem esett, de nálunk a karácsony nagyon meghitt és szép volt.
Gyönyörű karácsonyfa várta a gyerekeket december 16 – án az óvoda aulájában feldíszítve. Alatta szebbnél szebb játékokkal.
Már a várakozás ideje alatt is sok izgalmas, érdekes dolog történt.
Minden csoportban együtt sütötték a gyerekek az óvó nénikkel, dajka nénikkel a finomabbnál, finomabb süteményeket. Gyúrták, formázták, kóstólták, ahogy az elő van írva. Verseket, dalokat tanultak az ünnep köszöntésére. Karácsony napját megelőzően négy héten át minden pénteken meggyújtottuk az adventi gyertyát. Zsuzsi óvó néni az óvoda vezetője mesélt a karácsonyi szokásokról, a gyertyák színeinek jelentéséről, a szeretet ünnepével kapcsolatosan. Ilyenkor közös énekszótól zengett az egész óvoda.
Karácsony napján minden csoport megnézte a tornateremben a Jézus születésének történetét, a Neszepisze csoport előadásában. Ezt követően a karácsonyfa köré gyűlve együtt elénekeltük a Kiskarácsony, nagykarácsony kezdetű dalt, miközben a gyerekek le nem vették a szemüket a fa alatt levő játékokról.
Ezután boldogan bontogatták ezeket, és vették birtokukba saját csoportjukba vonulva.

Erzsi óvó néni

+ képek

CICA SIMOGATÓ

Tisztelt Szülők!
A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda szeretettel meghívja az óvodába kerülő leendő óvodás gyerekeket és szüleiket a
„Cica simogató”elnevezésű nyílt napunkra.
Időpont: 2020. február 24. (hétfő) 16:15
Hétszínvirág csoport

A „Cica simogató” nyílt napot azoknak a szülőknek ajánljuk, akiknek a gyermeke a 2020/2021-es nevelési évtől óvodaköteles lesz, és akik szeretnének gyermekeikkel betekintést nyerni óvodánk életébe.

Tisztelettel:
Gelsiné Zsurka Zsuzsa
Óvodavezető

+kép

ÚJSZÜLÖTTEK

Rozgonyi Anna Veronika - 2019.11.19.
Farkas Balázs János - 2019.12.04.
Egri Ábris - 2019.12.30.
Egri Sámuel - 2019.12.30.
Kristóf Eszter Melánia - 2019.12.31.
Jászka Benedek - 2020.01.02.
Dávid Zalán - 2020.01.03.

ÓVODAPEDAGÓGUS munkalehetőség

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2 fő határozatlan idejű, és 1 fő határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Juttatások: Szolgálati lakás biztosítása
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes önéletrajz
- érvényes erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok (másolat)
- előző munkahelyek igazolásai
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján interjú a pályázókkal, és írásban értesítés az állás betöltésével kapcsolatban.
A pályázatok elbírálásában az intézmény vezetője dönt.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ).
vagy
- Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az óvodára vonatkozó jogszabályok és az óvoda pedagógiai program alapján.

Bővebb információ:
www.felsopakony.hu
www.ovoda.felsopakony.hu

Iskola

Egészségnap az alsó tagozaton

December 14-én került megrendezésre az idei egészségnap. Tanulóink hat helyszínen ismerkedtek az egészséges életmóddal.
A helyes táplálkozással, a ránk leselkedő veszélyes élvezetekkel, a sport fontosságával, a helyes fogápolással, testünk tisztántartásának fontosságával.
A salátabárban az Eisberg által biztosított salátából kóstolhattak több ízben. Segítségünkre volt Takácsné Balázsi Ildikó szülő, aki már többször is végezte a közvetítő tevékenységet iskolánknak. Ezúton is köszönjük az Eisberg és Takácsné segítségét.
Itt szeretnénk köszönetet mondani Gálné Czető Éva védőnőnek, aki évek óta elvállalja a felvilágosító munkát. Kis védenceit alsó tagozaton is tovább segíti.
Pálné Mórucz Erika

Ha december, akkor készülődés az ünnepre

A hónap folyamán a gyerekek által oly kedvelt bolhapiac ismét benépesítette iskolánk auláját és folyosóját, ahol apró-cseprő dolgok, játékok, kisautók, kifestők és bizsuk cseréltek gazdát.
A Kajdácsi Éva tanító néni által készített iskolai adventi koszorú első gyertyáját a 4. évfolyamos tanulók gyújtották meg közös énekléssel az aulában.
A már hagyománnyá váló Mikuláshét keretében a gyerekek rajzokkal, illetve kézműves foglalkozásokkal várták a csomagokkal megpakolt Mikulást, aki 6-án valóban el is látogatott a kis krampuszlányaival tanulóinkhoz. Ezúton is köszönjük a Diákönkormányzat tagjainak a segítő munkát, és nem utolsó sorban magának a Mikulásnak is, hogy eljött gyerekeinkhez. A délutáni Mikulás-diszkóban, sajnos, nem tudott maradni, de így is jó hangulatban ropták a táncot kicsik és nagyok.
A hét zárásaként ismét részt vettünk a pakonyi adventi gyertyagyújtáson, ahol a 6. a osztályos tanulók Viziné Surányi Erika osztályfőnökükkel egyetemben a kis Jézus születését váró énekes műsorral kedveskedtek.
Az iskola énekkarához csatlakozva a gyerekekkel együtt énekelt tanári karunk több tagja is. Köszönjük Polgár Aranka felkészítő munkáját.
A készülődésből lassan ünnep lett és elérkezett a várva várt karácsony.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzat segítő tanár

Gyere a jászolhoz közelebb

A kántálás régi hagyományát idézték fel az alsó tagozatos tanulók a december 20-i iskolai karácsonyi ünnepségen. Ezt a szokást színesítették a negyedikes lányok népi rigmusokkal, a fiúk pedig botos tánccal. Bár az idei tél nem bővelkedik kellő mennyiségű hóban, mégis csodálatos hópihékkel telt meg a tornaterem, és a 2. a osztályos tanulók hópihetánccal varázsoltak az ünnepnek egy kis téli hangulatot. Az aranyba borult fenyőfa előtti jászolt versekkel és énekkel köszöntötték az kisdiákok. Iskolánk énekkara ismét megnyitotta az ünneplők szívét, és így hívott mindenkit a jászolhoz közelebb.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

+ kép

Katolikus

Elérkezett DECEMBER, tele sok szép ünneppel, várakozással

A katolikus egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik és a következő év Krisztus Király ünnepéig tart.
A 2019-es év advent első vasárnapja december 1-je volt, amikor az adventi koszorún az első gyertyát meggyújtottuk. A négy gyertya advent négy hetét és ezenfelül négy fogalmat jelképez: 1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4. szeretet. A katolikusoknál a gyertyák színei általában megegyeznek az advent időszakának liturgikus színeivel: három lila, egy pedig rózsaszín. A lila szín a bűnbánat, megtérés; a rózsaszín az öröm színe, melyet a harmadik vasárnap gyújtjuk.
Idén is négy kedves család gyújtotta a gyertyákat, sorrendben: ifj. Bednárik Gábor és családja, Asberger Lóránd és családja, Takács Imre és családja, Rusz Attila és családja.

December 6-án, Szent Miklós püspök liturgikus emléknapját ünnepeltük. Szent Miklós az igaz hit és a szegények védelmezője. Ezen a napon sok édességgel és ajándékkal kopogtat az ablakon a gyermekek által nagyon várt Mikulás! Templomunkba is megérkezett a csomagokkal a gyermekek nagy örömére. Ígérte, hogy jövőre is eljön!

Lassan készültünk a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére, a KARÁCSONYRA.
December 24. este Karácsony vigíliája. A keresztény ember az ünnepre böjttel és lelki bűnbánattal készül. Templomunkban december 24-én este fél 10 órakor az iskolások ünnepi műsort adtak elő, melyet Papp Norbert hitoktató és Polgár Aranka kántorasszony tanított be. Köszönet a fáradságos munkáért.
A nagyon szép műsor után, este 10 órakor kezdődött az előrehozott éjféli szentmise, melyet Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó celebrált. Szentbeszéde a kis JÉZUS megszületését hirdette.
Hálatelt szívvel énekeltük, hogy: „Fel nagy örömre! Ma született, aki után a föld epedett; Mária karján égi a lény: Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet!…”
December 25. Jézus születésének ünnepe. A kereszténységnek a húsvét mellett ez a második legnagyobb, legelterjedtebb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe.
December 26. Szent István első vértanú ünnepe. István diakonus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben (6,1-8,2). E két fejezetben Lukács nem annyira a vértanúságot hangsúlyozta, mint inkább azt az üdvtörténeti fordulatot, amelynek dátuma István halálának napja: a fiatal Egyház Jeruzsálemből szétszóródik ,,Júdeába és Szamariába'', majd a pogányok közé is, s ezáltal egyre szélesebb körben terjed az Evangélium.
A szentmise előtt az óvodások ünnepi műsorát hallgathattuk meg. Nagyon szép műsor volt. Köszönet: Bánki Erzsike és Farkas Anita óvó nénik fáradságáért..
December 29. Szent Család ünnepe. Templomunkban oda léphetünk a szép BETHLEHEM elé, hogy megköszönjük családunkat, ahonnan jövünk, amelyben élünk. A család Isten különleges ajándéka, ami egy életre szól.
December 31. Szent Szilveszter pápa emléknapja, év végi hálaadás. Hálát adtunk a 2019-es évben Istentől kapott áldásokért, jótéteményekért. Fájdalmak, örömök, keresztjeink, a megbocsájtás, bűnbánat, felajánlás – minden Isten kezében van. Bízva nézzünk, gondoljunk a 2020-as évre.
Köszönetet szeretnék mondani a kedves kis KARITÁSZ csoportnak, akik a felajánlott szeretetcsomagokat 46 családnak juttatták el, örömet vittek az otthonokba.
Köszönöm Polgár Aranka kántorasszonynak a szervezést, hogy Csiba-Ignácz Mária és társai közreműködésével több alkalommal is gitáros szentmiséken vehettünk részt.
Végül minden kedves munkatársamnak, segítőmnek köszönöm a 2019-évben nyújtott támogatást, szolgálatot és felajánlást. A Jó Isten segítsége kísérje életüket.
Minden kedves olvasónak: 2020-ban is Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

+ 2 kép, képaláírás
Pásztorok, pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe… Óvodások és iskolások ünnepi műsora a Római Katolikus Templomban

Református

Szülessen meg az ÚR JÉZUS mindenki szívében!

Református gyülekezetünkben nem múlhat el advent a szolgálók karácsonya nélkül. Idén is a megszokott forgatókönyv szerint zajlott a rendezvény. December 15-én délután jöttek össze a szolgálók a gyülekezeti teremben. Rövid áhítat, közös ima után Vizi János lelkipásztor a 101. zsoltár 6. versét idézve kezdte a szolgálók köszöntését: „Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem.” Kiemelte, hogy szolgálatra mindig a hűségeseket, ébereket, megbízhatóakat választják. Hűséges embereket keres Jézus Krisztus, Dávidnak fia is, és a hűségükért megígéri, hogy velük marad a világ végezetéig. A hűség ott van, ahol a hit. Aki szépen halad a keskeny úton, az talál szolgálatot, annak élete termi a lélek gyümölcseit.

A Felsőpakonyi Református Gyülekezet szolgálattevői Isten országát és a gyülekezet épülését szolgálták nemcsak 2019-ben, hanem az elmúlt 17 év alatt, amióta tiszteletes úr is itt szolgál közöttünk. „A szolgáló - Isten meghosszabbított keze.” - hangsúlyozta a lelkész úr. Ezután hálát adott és köszönetet mondott a mindenkori szolgálóknak. „Mindegy, ki a lelkipásztor, legyetek hűségesek, mert Istennek szolgáltok.” - fejezte be köszöntését.

Ezután versek hangzottak el, majd a kapott Igéket olvashattuk fel magunk és egymás épülésére. Következett a szeretetvendégség: virsli és sütemények finom teával.

Az idősebbek beszélgettek, a fiatalabbak a karácsonyfát díszítették, hisz egy hét múlva már a műsoros családi karácsonyra került sor, ahol a prédikáció arról szólt, hogy ez a világ nagyon rossz úton jár, nem jó felé halad, de az evangélium hirdettetik. Akik befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azért jött le a földre, azért van karácsony. Mi karácsonykor nemcsak a kisded Jézust ünnepeljük, hanem megváltónkat, szabadítónkat, akinek várjuk a második eljövetelét. Milyen szívvel fogadjuk Őt? Legyen hely nálunk az Ő számára nem csak karácsonykor!

A gyermekek műsora a karácsonyi történetet elevenítette fel. Szép díszlet mellett csendültek fel a gyermekek ajkán a karácsonyi énekek. Csodálatos versek hangzottak el a Megváltó születéséről. Megjelentek a napkeleti bölcsek ajándékaikkal, mélyen meghajoltak a jászol előtt. A végén kórusban hangzott a jó hír: A kis Jézus megszületett, eljött a szeretet!

Lelkipásztorunk jókívánsága zárta a családi karácsonyt: „Szülessen meg az ÚR JÉZUS mindenki szívében!”

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

FELSŐPAKONYBAN JÁRT A MIKULÁS

Idén is körutat tett településünkön a Mikulás, manó kísérőjével együtt.
December 5-én a Lagúna Rendezvényházból toppantak elő, és lepték meg a várakozó tömeget. A sok felcsillanó gyermekszem izgalommal telt kíváncsisággal kísérte nyomon mozdulataikat. Zsákjából szaloncukrot osztogatva járt körbe köztük a nagyszakállú, a bátrabbak még közös fotót is készíthettek vele. Hat megállóhelyen, hol kisebb, hol nagyobb csoport várt rá nagy örömmel a hideg decemberi késő délutánon. Köszönjük, hogy eljött és elhozta közénk az ünnepek varázsát, hangulatát.
Jövőre visszavárjuk!

VBA

+ kép

A KÖNYVTÁR VOLT, VAN, LESZ... A RENDEZVÉNYEK „SZERVEZŐDNEK”

Az elmúlt egy évben a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház életében sok jelentős változás történt. Az átépítés tényével sokan szembesültek, mikor könyvkölcsönzés alkalmából keresték fel az intézményt. Ezzel kapcsolatban is kérdezem most az intézmény vezetőjét Varró-Vida Nikolettát.
A Felsőpakonyi Agora előző számaiból már értesültek az olvasók, hogy könyvtárunk belépett a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe, aminek következtében magának az épületnek is meg kell újulnia. Hol tartanak most a munkálatok?

- A falak átépítése megtörtént. A fűtés korszerűsítése és a villanyvezetékek cseréje folyamatban van, a burkolási munkák is elkezdődtek.
Könyvtárunk pályázata az NKA bútorpályázatán pozitív elbírálásban részesült így nemcsak a könyvtár falai, de könyvespolcaink is megújulnak. Egy sokkal barátságosabb könyvtárban várjuk majd régi és leendő olvasóinkat.

Milyen kihívást jelentett és jelent még az átépítés a rendezvények szervezésében, megtartásában?

- Sajnos, kevesebb rendezvényt tudtunk a Lagúna rendezvényházban tartani, mint terveztük. A könyvtárból teljesen ki kellett költöznünk, így a használható hely is korlátozottabb.
Sokszor van, hogy a táncpróbák alkalmával egy időben a lakossági, az ügyfélszolgálatok valamelyike is működik, ez egy reményeink szerint rövid átmeneti időszak.

Ha már szóba kerültek a rendezvények, az előző évekhez képest milyen programokkal bővült a kínálat? Melyek azok, amelyek a 2020-as évben is megrendezésre kerülnek? Mi alapján kerül ez eldöntésre?

- A tavalyi évben megvalósított rendezvényekkel teljes mértékben elégedett vagyok. A hagyományos rendezvények mellett sok új programot sikerült a település életébe hozni, ilyen a Tojásfa állítás, zenei retro estek, táncház, utcabál, utazó állatbemutatók, tinidiszkó, az adventi időszakban tartott kézműves foglalkozások, és az adventi vásárt idén újra a könyvtrár előtt, az utcán rendeztük. Ezek közül a programok közül többet szeretnénk hagyománnyá tenni: elsődleges a Tojásfa állítás és az utcabál. A kézműves foglalkozásainkat szeretnénk idén kiterjeszteni a jeles napokhoz kapcsolódóan. Természetesen, amint birtokba tudjuk venni a megújult könyvtártermünket, újra tudjuk fogadni az iskolai, óvodai csoportokat könyvtári órák, foglalkozások megtartására.

A megszokott és új rendezvények közül biztosan van egy-kettő, amely valamiért kiemelkedtek a 2019-es évben? Melyek voltak ezek, és miért?

- A település és a közösségi ház életében is kiemelkedő szerepe van a két nagy rendezvényünknek, a Juniálisnak és a Hagyományőrző Falunapnak. Összetett előkészületek előzik meg ezen rendezvényeket az önkormányzat részéről is, de annál nagyobb öröm a lelkes önkénteseket, helyi egyesületek tagjait, civil szervezetek képviselőit, az oktatási intézmények segítő közreműködését megtapasztalni.
Nem tudnék, és nem is szeretnék kiemelni rendezvényeket, mindegyik program a szívünkhöz közel áll, jó látni a lelkes érdeklődőket. Kis településünk életében szeretnénk minél több színes programmal megvalósítani a helyben való kikapcsolódás, szórakozás élményét. Itt, Felsőpakonyban megvan ehhez az érdeklődő, együttműködő közönség is.

Biztos vagyok benne, hogy pár újdonsággal a 2020-as évben is találkozhatnak a látogatók Felsőpakony valamelyik kulturális színterén, ezekkel kapcsolatban annyi elárulható, hogy az évben melyik időpontokra lesz érdemes odafigyelni?

- Ahogy említettem minél színesebb, többrétű rendezvényekkel készülünk az idei évben is, a Magyar Kultúra napja ünnepséggel kezdtük a rendezvények sorát, melyet az éves programegyeztetőnk követette. Majd farsangi-, kézműves- és tinidiszkó fog következni, Valentin napra pedig hangulatos vacsorával és műsorral készülünk a szerelmes pároknak. Így programokkal fűszerezve szeretnénk az egész évet eltölteni, hogy minden hónapban legyen többféle kikapcsolódási lehetőség.

Kicsit elkanyarodtunk a könyvtár átépítésétől, de ez az a hely, ahol a programok szervezése, és soknak a lebonyolítása is történt. Most, a kis kitérő után, térjünk vissza magához az épülethez. Sokan várják már, hogy ismét birtokba vehessék a könyvári részt, de milyen ütemben történik majd a visszaköltözés, milyen várható időpontokban?

- Az átépítési munkálatok január végén befejeződtek, az épület száradása után szeretnénk minél hamarabb visszaköltözni a könyvtár épületébe. A lakossági szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, scennelés és a faxolás a könyvtár épületében lesznek elérhetőek. A lakossági ügyfélszolgálatok maradnak a Lagúna Rendezvényházban a megszokott ügyfélfogadási időben. A könyvtári szolgáltatások még nem fognak üzemelni, folyamatban van az új könyvtári bútorok gyártása. Majd a berendezés elhelyezése után következik az új könyvtári rend kialakítása a polcokon, a dokumentumok felvitele az adatbázisba, és az elavult könyvek további selejtezése. Szeretnénk mihamarabb megnyitni a könyvtár és a könyvkölcsönzés lehetőségét a lakosok számára, de ez idő, hogy egy modern, barátságos közösségi térben tudjuk az olvasókat fogadni.

Köszönjük a széleskörű tájékoztatást, és bízunk benne, hogy korszerűsített és energiatakarékos világítás, „keresőbarát” polcok, új kölcsönzőpult fogadja a könyvek kedvelőit és a rendezvények látogatóit az elvárásoknak megfelelően modern könösbe öltözött, megújult könyvtárban,

VBA

+ kép

Karácsonyi koncert

Az ünnepi koncertre szóló meghívó december 13-ra szólt a Lagúna Rendezvényházba. Szervezői és rendezői a Gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola és Népzenei Tagozata Polgár Aranka és Zabán László vezetésével.
A fellépő gyermekek és fiatalok hozzátartozóival már ismerősként köszöntöttük egymást, és az ünnepi hangulatban vártuk őket. Ott állt előttünk ez a lelkes kis csoport, az alsó tagozatos kicsiktől a már-már felnőttekig, és mi újra tanúi lehettünk egy örömteli folyamatnak: a kicsik botladozó, félénk próbálkozásainak, nagyobb társaik csiszolódó előadásmódjának. Külön-külön is szerepeltek, de nagyon szép és megható volt, amikor együtt énekeltek hagszereik kíséretében.
A műsor első felében klasszikusok karácsonyi dallamai csendültek fel. „Ó, gyönyörű szép titokzatos éj…” dúdoltuk velük, de a „Szálljatok le” ismerős sorai is visszaidézték azokat a régi karácsonyestéket. Mozart Allegróját együtt adták elő és emlékeinkben „hullt a pelyhes ,fehér hó…”. Antal Fruzsina egy morva népdalt, Szente Laura pedig egy jiddis dalt adott elő. Antal Fruzsina és Vasvári Boglárka két ide illő dallal köszöntötte az ünnepet. Udvardi Csenge Zita, Turbucz Erika, Kádár Ferenc és Hegedűs Magdolna közösen adtak elő egy Bach-művet, örömmel hallgattuk és dúdoltuk hozzá a múltból visszasejlő szöveget: „Régi mesékre emlékszel-e még?”. Hegedűs Magdolna és Polgár Aranka Pleyel G-dúr duóját adták elő, nagyon szép volt!
A második részben Zabán Lászlótól egy népzenei összeállítást kaptunk ajándékba. Jött a citerájával és a régi, jól ismert karácsonyi dalocskák már a mi gyermekkorunk emlékeit idézték. Ahogy együtt énekelt a gyerekekkel, a citerakíséretével, feledhetetlen élmény volt! Réges-régi szabolcsi, somogyi, Kiskun falvak, már eltávozott, régi nemzedékek üzentek nekünk ezekkel a dalocskákkal, kívántak kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt!
Köszönjük Polgár Arankának és Zabán Lászlónak, hogy megörvendeztettek minket ezzel a koncerttel, a szereplő gyerekeknek és a résztvevőknek, hogy együtt lehettünk!

Cseh Rózsa

+ fotók

Civil

Karácsonyi hangulatban

Decemberben az adventi készülődés idején egy kicsit pihentünk és beszélgettünk a klubdélutánjainkon.
Aztán jött az ötlet!
Mivel célunk a felsőpakonyi gyerekek támogatása, úgy gondoltuk, hogy a rászoruló családok gyerekeit meglepjük. Összegyűjtöttünk pár sütemény receptet és elkészítettük a finomabbnál finomabb süteményeket. A sütiket gyümölccsel kiegészítve még karácsony előtt eljuttattuk a családokhoz. Jó érzés volt adni, és látni az örömüket.
Az újévet ismét mozgalmasan kezdjük. Január 18-án jótékonysági bálon lépünk fel Gyálon az Eötvös iskolában. A szokásos ÖTYE bált március 07-re tervezzük. Várunk mindenkit sok szeretettel, hiszen aki a bálon részt vesz, nemcsak jól érezheti magát, hanem támogatja munkánkat. Célunk továbbra is a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola támogatása.

Nagyné Rácz Mónika

Darumadár Nyugdíjas Egyesület november-decemberi beszámolója

November 7-én énekkari próba volt. Károly-Imre napokat is ünnepeltünk, kötetlen beszélgetéssel telt el az este.
13-án Kecskeméten voltunk a gyógyfürdőben.
14-én, az énekkari próba után a közelgő ünnepekről és a 2020-as évi programokról beszélgettünk.
16-án az Operába szólt a bérlet.
21-én, az énekkari próba után névnapokat ünnepeltünk, az Erzsébeteket és a Katalinokat köszöntöttük.
28-án vezetőségi ülés volt és énekkari próba.
December 03-án Cserkeszőlőn voltunk fürdeni. Ragyogó volt az idő, igazán jól éreztük magunkat!
05-én csütörtökön a Turay-Színház előadásán vettünk részt. A Ferenc-napot is megünnepeltük.
12-én az énekkari próba után az évzáró bálra való készülődés volt a program. Ennek a rendezvénynek a megszerzése alapos munkát, nagy körültekintést igényel.
19-én a klubdélután már a karácsony hangulatában volt ünnepélyes. Tagtársunk, Nyári Gábor – Ady Endre: Karácsony című versét mondta el. Siskáné Katika a hagyományos karácsonyi dalokat énekelte (Mennyből az angyal, Pásztorok-pásztorok). Egy verset is mondott: Harang szól a kis falunkban címűt.
28-án volt egyesületünk évzáró bálja. Nagy és felelősségteljes munka volt ez, köszönet érte mindenkinek, aki részt vett benne. Ez volt az év utolsó eseménye, ahol együtt voltunk. Kívánjuk, hogy a következő év(évek) klubdélutánjai, ünnepei is hozzanak ennyi örömöt, mert az összetartozás, a segítőkészség megszépíti és könnyebbé teszi a nyugdíjas éveinket.

Cseh Rózsa


A Darumadár Nyugdíjas Egyesület évzáró bálja

December 28-án a hagyományos évzáró bálra voltunk hivatalosak. Ez a zenés, műsoros rendezvény már szép hagyománnyá vált az évek során. A tornateremben ízléses dekorációval, megterített asztalokkal vártak minket a szervezők, és örömmel láttuk, hogy 5 órára meg is telt a terem. Ezek az együttlétek fontosak számunkra, a szervezőink lelkes munkája meghitt, családias hangulatot ad a hasonló összejöveteleknek. A „Nyugdíjasok indulójával” kezdődött a rendezvény, melyet valamennyien énekeltünk.
Lőrentei Erzsike, az egyesületünk elnöke köszöntött minket. Összefoglalta az elmúlt év eseményeit és a jövő évre tervezett programokat. Meghívott vendégeinknek ezúttal is köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel minket: Nagy János polgármester urat és feleségét, Mónikát,valamint helyettesét, Czecidlovsky Hervatin Gábort; Fejes Margót; a közösségi házból Varró-Vida Nikolettát és férjét, Barta Ildikót és férjét; a Gyáli Őszidő Egyesület képviselőit, Sármány Ferencné Incikét és Vörösné Erzsikét a férjével. Weiszné Erzsike,a volt Takarékszövetkezet vezetője is megtisztelt minket férjével együtt a jelenlétével.
Kerepetzki Norbert – Norbi, a mi kedves zenészünk vidám dallamokkal adta meg az évzáró bál hangulatát. Az énekkar műsora következett. Szép formaruhájukban öröm volt látni őket és hallgatni az ügyesen összeállított műsort. Kedves népdalaink az elmúlt évtizedeket, a fiatalságunkat idézték vissza. „Nincsen párja a pakonyi lánynak…; Zöld erdőben de magas a juharfa…; A szoknyáinkon csakis tizenhárom a fodor…”. A „Pakonyi polgármester” kezdetű dal pedig némi aktualitást is adott a fellépésüknek. Egyesületünk lelkes rigmus-írója, Füzi Esztike fordult hozzánk egy aktuális verssel. A nyugdíjas élet örömeiről még dalra is fakadt a tiszteletünkre.
Köszöntött minket a Polgármester úr, megköszönve a meghívást és, hogy köztünk lehetett. Varró-Vida Nikoletta a Közösségi Ház nevében kívánt jó egészséget, köszönve a meghívást.
Ebben az évben Takács Jánosné Manyika 80. születésnapját ünnepeltük. Sajnos nem lehetett velünk, unokája Tamara vállalta, hogy átadja neki jókívánságainkat és Gergely Margó szép virágcsendéletét.
A vacsora, mint az elmúlt években is, látványos és ízletes volt. A sokféle, édes és sós sütemények készítőinek ezúton is megköszönjük a munkáját.
Norbi zenei aláfestése és énekkísérete a jó hangulatot fokozta, kezdetben régi slágerekkel, majd friss csárdásokkal.
Idén először próbálkoztunk egy tombolával, ami igazán jól sikerült, érdemes lesz megismételni jövőre is.
Szép emlék marad nekünk ez a rendezvény. A vidám, táncos forgatagban az elsuhant ifjúságunk emlékeit éreztük, jó volt együtt lenni! Régi barátaink és az új ismerősök egymást segítő, megértő közössége nevében köszönjük a szervezőknek és a rendezőknek ezt az alázatos munkát, mely szép hagyománnyá nemesítette a mi évzáró bálunkat!

Cseh Rózsa

XXX KERETBEN XXX

KÖSZÖNET

December 28-án volt a Darumadár Nyugdíjas Egyesület évzáró bálja. Idén először próbáltunk egy tombola játékot is beiktatni a programba. A vezetőség és a tagjaink nevében szeretném megköszönni a támogatóinknak, hogy ebben segítettek minket:
Tamás Tamásnak,
Dani Erikának,
Matusek Évának és Krisztiánnak,
Gavló Jánosnénak,
Fejesné Margónak
és egyesületünk minden tagjának, akik segítettek minket.
Boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Siska Jánosné Kati

DECEMBERI FJE HÍRADÓ

Legelsőként! Minden kedves felsőpakonyi lakótársunknak nagyon boldog, egészséggel áldott, gondoktól mentes, sikerekben, eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk! Legyen részünk sok szép közös élményben, örömteli eseményekben, községünket gazdagító fejlődésben! Segítsen bennünket a Jóisten és a bennünk munkáló jóakarat!

Elszállt gyors szárnyakon felettünk megint egy év. Egyesületünk éves tevékenységére visszatekintve: ha nem is teljesült minden célkitűzésünk, azért nem panaszkodhatunk. Sikerült néhány kedves új taggal szaporodnunk, volt pár szívet melengető összejövetelünk, ahol örülhettünk egymásnak és bizakodhatunk kis közösségünk további eredményes szövetkezésében.
Még novemberben Matisz Zsolt barátunk segítségével sikerült beadnunk egy pályázatot a NEÁ-hoz, amit befogadtak és várjuk a döntést: kaphatunk-e támogatást a kitűzött célunkra. Pályázatunk neve: Tanösvénytől a Falumúzeumig. Bizakodunk, hisz a remény hal meg utoljára.

Új egyesületi Alapszerződés kidolgozásán munkálkodtunk heteken át, amit a Budapest Környéki Törvényszék bírál el.

Néhányan ellátogattunk a gyáli Arany János Kultúrházba, ahol Piros Ildikó nagyszerű előadóestjét élvezhettük, amely Szabó Magda emlékét idézte nekünk. Akik még nem tudnák: elsőként adtuk könyvtárunk és közösségi házunknak az ő nevét az országban, és ő megtisztelt bennünket azzal, hogy kedvesen, szeretettel elfogadta! Remélni szeretném, hogy Piros Ildikó előadását egyszer nálunk is láthatjuk!

Segíthettük dekorációval a Kerty Party és a Nagycsaládosok Egyesületének iskolában megrendezett nagyszerű Mikulás ünnepségét. Meghívott vendége lehettem az iskola nagyszerű karácsonyi ünnepségének, ahol a gyerekek – kicsik és nagyok egyaránt – kitettek magukért!

Egyesületünk ismét felállította Advent tiszteletére a Petőfi téren az immár hagyományossá vált Betlehemét. Kiegészítettük új fényfüzérekkel a homlokzatát és környezetét, tekintve, hogy mind a vásárt, mind a gyertyagyújtás megnyitó ünnepségét a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház elé helyezték át a rendezők. Mi maradtunk a régi, mindenki számára jól látható helyen, a község főterén, hiszen Karácsony egy egész hónapot átölelő, elsősorban és mindenekfelett egyházi ünnep. A Megváltó földi eljövetelének misztikus ünnepe, amely mindenkit megérint, így vagy úgy. Egy hónapon át Őrá emlékezünk, szemben az adventi vásár egy (vagy több) napos, világias eseményével.

Bevallom, nekem hiányzott a korábbi, közösen kialakított élmény, amit négy éven át a Petőfi téren élhettünk meg. A délután közösen díszített karácsonyfa izgalma, a közösen létrehozott: iskolával, egyházakkal, nyugdíjasokkal, esetenként Farkas Évivel együttesen összeállított program énekekkel, versekkel, misztériumjátékkal. A 17 órakor egyszerre kigyúló fények és a szeretetvendégség fahéjillatú meghittsége, az együttlét vidámsága, dacára a gyakran kemény, barátságtalan hidegnek is! De hát, minden változik, és érthető a praktikus megoldásra törekvő elképzelés a megújult, díszburkolatos környezetben, ahol közel a villany, a melegedés lehetősége és a főutca elfoglalására sem kell külön (sokba kerülő!) engedélyezést kérni. (Sajnos, mostanában trenddé vált, hogy a némi, időleges kényelmetlenséget is feljelentésekkel honorálják, azok, akik nem ismerik a lojalitást.)

Egyesületünk szívből köszöni Cseh Rózsikának, hogy önzetlenül, építéstől bontásig áramot biztosított nekünk a Betlehemhez!

December 19-én évzáró közgyűlést tartottunk, ahol Alapszabályunk módosítását ünnepélyes körülmények között - karácsonyi hangulatban, halászlé illatával bolondított, terített asztal mellett-, fogadtuk el. Az ünnepeket ki-ki családi körben élhette meg, de találkoztunk egymással a templomok betlehemei előtt, ahol gyermekeink, unokáink kedves játékában a melegséget, szeretetet sugározó misztériumra emlékezhettünk. Köszönet érte segítőiknek!

Durkó Éva FJE

+ képek

Nagycsaládos Mikulás-party

Az év utolsó hónapja a várakozásról és az ünneplésről szól. Ennek a hírnöke a nagydarab, szakállas férfi, aki a kéményeken keresztül közlekedik. A Mikulás még azoknak is a karácsony előfutára, akik már felnőttek, és nem hisznek a mesékben. Ezért gondolta a Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete, hogy idén is szervez egy Mikulás-partyt, de most kivételesen nemcsak az egyesület tagjainak, hanem a felsőpakonyi gyerekeknek! Ehhez kértük és kaptuk is az Önkorményzat támogatását! Ezúton szeretnénk megköszönni nekik és a lelkes önkénteseknek a támogatását! Igaz, hogy a mi rendezvényünk Mikulás után volt, de a fontos az, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. A szombati adventi vásár után, vasárnap délután szeretettel vártuk az érdeklődőket az iskola tornatermében. A rendezvény megnyitása után Jack Kareoke vette át a teremben az irányítást, és fergeteges bulit csapott a gyerekeknek. A gyerekek táncoltak, tapsoltak és ajándékokat kaptak Jacktól. A buli után Télapó felesége, Télanyó érkezett meg és elvarázsolta a gyerekeket egy mesével. A mese végére megérkezett Télapó, és krampuszai segítségével kiosztotta mindenkinek a névre szóló csomagját, amire előzetesen regisztráltak. Amíg bent zajlott a buli, kint, az udvaron is sürögtek-forogtak a segítők. Készült a forró gyümölcstea, a forralt bor. Tekertük a lekváros palacsintát, kentük a zsíros kenyereket és készítettük a pizzát. A rendezvényen, sajnos, a nyertes távolléte miatt nem került kihirdetésre a meseíró pályázat eredménye, ezért ezúton gratulálunk Rupp Mártonnak. Nyereménye egy csokitorta, melyet eljuttatunk hozzá. A mesét az újságban is elolvashatják. Jövőre folyt. köv.!

Galambos Gabriella

+ képek

xxx KERETBEN xxx

Rupp Márton
Téli mese

Mikulás előtti estén egy kisfiú izgatottan pucolta kis csizmáját, hogy az ablakba téve, a télapó megtöltse mindenféle földi jóval. Várakozással telve feküdt le. Álmában az Északi-sarkon járt, ahol egy házikóra bukkant. Körülnézett, de senkit nem talált a környéken. Ezután benyitott a kis házba és egy hatalmas játékgyár kellős közepén találta magát. A gyár csak úgy kongott az ürességtől. Egyetlen egy szobában égett csak a villany, ahol a télapó szomorúan bámult ki az ablakon. A kisfiú döbbenten kérdezte: - Mi történt télapó? Hol vannak a manók? - A Mikulás nem szólt semmit, csak egy ajtó felé intett. A kisfiú kíváncsian bekukkantott. Elképedve nézte a csapatnyi manót, akik mind a telefonjukat bámulták. - Mi történik itt?! És hol vannak a játékok? - kérdezte. De nem figyelt rá senki. Egyedül a télapó ment oda hozzá, és azt mondta: - Látod? Olyanok, mint a gyerekek, senkinek sem kell már a télapó ajándéka. - Ez nem igaz! Nagyon sok gyerek vár rád! - kiáltotta a fiú. - Valahogy rá kell vennünk őket, hogy segítsenek elkészíteni az ajándékokat. - Nekem van egy ötletem! - csapott őszes homlokához a télapó, és egy mozdulattal lekapcsolta a Wifi-t. Egy pillanattal később, mindenki őt bámulta. - Elég a semmittevésből! - harsogta a télapó - Ideje munkához látni! Már csak egy hetünk van december 6-ig. A manók elszégyellték magukat, gőzerővel nekiláttak a munkának, és a csoda megtörtént: minden elkészült. A kisfiú felébredt az álmából. Kipattant az ágyból és az ablakhoz sietett, ahol mindenféle finomság volt a csizmájában. A csizma talpa alatt talált egy díszes papírt, amire ez volt írva: „Megváltoztattam a Wifi jelszót ho-ho-ho-hóóó”.

Sport

Téli holtszezon!

Mint előző számunkban olvashatták, felnőtt csapatunk a tabella legtetején ment el karácsonyozni, méghozzá veretlenül, így az ünnepi asztalra nemcsak a családi menü került, hanem egy képzeletbeli aranyérem is. No, de mi is történt ősszel az ifjúsági, serdülő vagy éppen a legkisebb utánpótlás csapatainkkal?

Kezdjük a „legidősebbekkel”, vagyis az U19-cel.
Ha a tabellára tekintünk, akkor igencsak felemás élmények juthatnak eszünkbe, de nem szabad elfelejtenünk, hogy egy megújult, sok új érkezőből álló utánpótlás korosztályról beszélünk. A Fülöp Tamás által vezényelt csapat több alkalommal is pontot, pontokat tudott szerezni, így a befektetett munka sem maradt eredmény nélkül.
“Szezon előtti cél az volt, hogy a létszámot a lehető legmagasabbra növeljük. Ezt sikerült elérni, hiszen több olyan mérkőzés is volt, amire keretet kellett szűkíteni. Eredményesség szempontjából van még min javítani, de a fő célja ennek a korosztálynak, hogy minél több játékosnak megadja a lehetőséget a felnőtt csapatban való bizonyításra, és ezt évről-évre sikeresen teszi.” – idézve az edző szavait.
Bízunk benne, hogy ez a cél megvalósul, és egyre több helyi nevelésű fiatal játszhat majd a felnőtt csapatban.

Nézzük azt a korosztályunkat, ahol szezon előtt nem igazán voltak nagy elvárások, hiszen tavaly nagy létszámhiányban „szenvedtek”, ez pedig az idei U17-es csapatunk.
Nagy meglepetésre nem indítottak Pest megyében ebben a korosztályban bajnokságot, így kénytelenek voltunk a Budapesti ligában elindulni. Természetesen, ebből kifolyólag, a fő cél a tisztes helytállás. Hála Ferenc Stefkónak, a létszám a duplájára emelkedett, rengeteg fiatalt csábított az egyesülethez. “Ebben a szezonban, a legnagyobb cél a csapat összekovácsolása, illetve azon bravúreredmények elérése, mint a tavalyi bajnok, mostani listavezető elleni 3:3-as döntetlen. Nagyon fontos, hogy nálunk nem volt téli szünet, csak az az egy hét, amikor karácsonykor a családjukkal lesznek a fiatalok, mivel idén is indulunk a Futball7végén (futsal-torna).„ Így foglalta össze a jelen állapotokat Stefkó Ferenc. Ez a torna az egész telet felöleli, így majdnem minden hétvégén tudnak focizni a fiatalok, méghozzá éles körülmények között. Amit érdemes még tudni erről a korosztályról, hogy nemcsak az U17-ben szerepelnek, hanem a nagyobbaknál, tehát az U19-ben is szerepet vállalnak. Ez a kettős terhelés leginkább a későbbiekben fog a hasznukra válni.
Bízunk az edző által említett sikerekben a tavaszra, és a középmezőnyt elérik a srácok.

Az U14-es korosztály, a felnőtthöz hasonlóan igencsak sikeres félévet tudhat maga mögött, amit két felnőtt játékosunk irányít, Hajdu Patrik és Nagy Szabolcs személyében.
A srácok elég nehezen kezdték el a szezont, sok hiányzó nehezítette az edzőpáros munkáját, de mind ők, mind a csapat utólag visszatekintve gördülékenyen vették az akadályokat. “Az elején a kitűzött cél a dobogó volt, nehezen indult, az első fordulóban sok hiányzó volt. De aztán mindenki beleállt a munkába és tette a dolgát, mint a szorgos kis hangyák. És ezzel elértünk oda, hogy a bajnoki címért tudjunk majd küzdeni a tavaszi szezonban”– idézve az edzők szavait.
A hétvégi győzelem azt jelentette, hogy első helyen telelnek (pontazonossággal) az ifjak. Itt pedig külön kiemelendő, nem csak a csapat, de a gólkirályunk is az első helyen várja a tavaszt, Aczberger Alexander 7 meccsen lőtt 30 gólja megsüvegelendő teljesítmény.

Az utolsó „korosztály” pedig az U7-U9, a legfiatalabb focistacsemeték. Őket is egy edzőpáros irányítja, Tóth Roland, és Ettenberger Tamás.
„Remek őszön, de mondhatom, hogy remek éven vagyunk túl. U7-U9 korosztályban a kezdetekben összesen 10 gyerkőccel tudtam foglalkozni a 2019-es év elején. Mára azt tudom mondani, hogy korosztályonként megvan ez a létszám, ami remek visszaigazolás számomra és az egyesületnek is. A srácok lelkesek és ügyesek, de a legfontosabb, hogy örömmel és jókedvvel érkezzenek az edzésre, élvezzék, amit csinálnak. Aztán majd az évek eldöntik, hogy kiből/kikből lesznek aranylabdás focisták. Remek a közösség, és a szülők is partnerek mindenben, sokat segítenek. Szuper kis csapat vagyunk”– így értékelte Tóth Roland a maguk mögött hagyott időszakot.
A rengeteg edzői, és vezetőségi munkának, úgy néz ki, meglett a gyümölcse, hiszen 2 év alatt majdnem megdupláztuk az utánpótlás játékosok létszámát. Reméljük, a játékosok munkájának gyümölcse pedig egy kiváló sportkarrier, de minimum a jó fiatalkori emlékek az itt töltött időkről.
Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

Hátbelső

Filák Lászlóné, Margitkától búcsúztunk a könyvtárból

2019 októbere óta Filák Lászlóné, Margitka egészségi állapota miatt már nem tudta vállalni a könyvtárosi feladatok ellátását.
Margitka 2001 óta dolgozott a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, az évek folyamán volt intézményvezető, könyvtáros és mindenkinek készséggel állt segítségére ügyes-bajos dolgai elintézésében. A felsőpakonyi rendezvények mozgató rugója volt, számos rendezvényt szervezett, bonyolított le, könyvtári órákat tartott és értő olvasásfejlesztő feladatokkal látta el a helyi általános iskola alsós diákjait.
Mindig lelkiismeretesen dolgozott, nagybetegen is ellátta több évvel ezelőtt vállalt feladatait. Nagy kihívás megfelelni az általa ránk bízott, kulturális rendezvények továbbvitelében.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani sokéves áldozatos munkájáért, és jó egészségben eltöltött, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Varró-Vida Nikolatta intézményvezető
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nevében

Hátlap

ÉVES PROGRAMTERV - megbeszélés 1 hét múlva… :(

2020_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2020/01/23 18:14 szerkesztette: kadar.rozalia