Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_04_apr

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. . szám, 2021.

Lapzárta: április 06.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: május 07.

KIVETTEM AZ ANYAGOT, DOLGOZOK VELE. INNENTŐL KÉREM A JAVÍTÁSOKAT MESSENGEREN, EMAILBEN JELEZNI SZÍVESKEDJETEK! KÖSZÖNÖM! BÉLA

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!

A Felsőpakonyi Posta vezetőjének kérésére az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
kézbesítőinktől több olyan jelzést kaptunk, hogy egyes ügyfelek a háznál kézbesítés során nem tartják be a járványügyi előírásokat, és nem viselnek maszkot, vagy nem tartják be a másfél méteres védőtávolságot.
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet alapján 2021. március 8-tól:
közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani,
települések belterületén, az utcán és a közterületen is mindenki, aki a 6. életévét betöltötte, köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
A 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet érintésmentes kézbesítési szabályai alapján pedig:
a postai szolgáltató a címhelyen és a kézbesítési ponton is személyes kapcsolatfelvételt követően kézbesíti, az átvevővel az annak azonosításához szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva egyezteti.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján - a postai munkavállalók és a teljesítési segédek egészségvédelme és a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében - „kézbesítés akadályozott”- jogcímmel megtagadható a kézbesítés:
amennyiben magánterületen (pl. saját ingatlanon, társasház lépcsőháza) a maszkot nem viselő címzett nem hajlandó a másfél méteres védőtávolság tartására,
vagy ha közterületen (pl. a címhely közvetlen közelében lévő járdán) – védőtávolság betartásától függetlenül – maszk nélkül kívánja az átvevő átvenni a küldeményt.
Amennyiben a kézbesítés helyszínén az ügyfelek részéről a fentiekben meghatározott magatartás tapasztalható, tájékoztatni kell őket, hogy ha nem tesznek eleget a maszkviselés és/vagy a távolságtartás szabályainak, úgy a küldeményük „kézbesítés akadályozott”jelzéssel visszaküldésre kerül a feladónak.
Az utalvány kézbesítésérére vonatkozóan nem kerültek bevezetésre az érintésmentes kézbesítésre vonatkozó előírások. Erre tekintettel az utalvány kézbesítésénél kizárólag a közterületi maszkviselés elmaradása miatt lehet megtagadni a kézbesítést.
A küldemény tényleges kézbesítése postacsomag, tértivevényes vagy értéknyilvánításos levél és hivatalos irat esetén a személyes átadás mellőzésével történhet (kézből kézbe adás nélkül).
A fenti kezelés kizárólag a karantén alá NEM vont címhelyek esetében alkalmazható. A karanténban érintett címhelyek esetében a karantén idejére a küldemények őrzését továbbra is biztosítani szükséges.

Farkas Renáta jegyző

Zalai Huke újrafelhasznosító üzem

Tisztelt Lakosok!

Köszönjük észrevételeiket a bekötő úttal szemben tapasztalható nagy mennyiségű szemét kapcsán. A nem kívánatos jelenséget mi is tapasztaltuk, felszólítottuk az illetékeseket, hogy a szél által a kerítésen kívülre hordott, főképp nylon jelentette szemetet takarítsák el.
A szelektív válogatással, újrahasznosítással foglalkozó cég (Zalai Huke Hulladékfeldolgozási Kft.) telephelye környezetében korábban is előfordult már hasonló eset, a vállalat akkor is és most is gyorsan és pozitívan reagált jelzésünkre, a felszólításunknak néhány napon belül eleget tettek, a környezetet rendbe tették. A szelektív hulladék gyűjtés, az újrahasznosítás közös érdekünk, ugyanakkor közvetlen környezetünk tisztán tartása is legalább annyira fontos!

Farkas Renáta jegyző

„Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.

Illegális hulladéklerakók felszámolása Felsőpakonyban

Projekt címe: „Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.
Projekt azonosító száma: BMÖGF/885-32/2020.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.02.28.
Támogatás intenzitása: 100 %
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemére 2.557.148 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
Projekt célja:
Az illegális hulladéklerakás megszüntetésével településünk élhetőbbé válik. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez a „jelenség” az önkormányzat számára éppoly teher és egyben kötelezettség, mintha egy lakos portájára dobná valaki a szemeteszsákját. Felelünk érte, mert önkormányzati területen van, de felelősek nem vagyunk érte! Próbáljuk azonban megoldani. Minden lehetőséget megragadunk, hogy eltüntessük a kötelezettségszegés nyomait, és tiszta környezetet teremtsünk mindannyiunk számára. Ezért örömhír, hogy a „Tisztítsuk meg az Országot” pályázatának keretén belül a település több pontján felszámoltuk az illegális hulladéklerakókat. A pályázatot 2020. december és 2021. február 28. között valósítottuk meg. A COVID-19 járványhelyzet,valamint az időjárás okozta nehézségek nem könnyítették meg a folyamatot, ráadásul a begyűjtésre rendelkezésre álló idő is nagyon szűkös volt, mindennek ellenére ez idő alatt a településről 150 m3 szemetet szállíttattunk el. Az erre fordított pályázati összeg 2.557.148 Ft volt, amely tartalmazta a hulladék begyűjtését, elszállítását, kezelését, továbbá a felmerülő egyéb költségeket is. Ezzel ismét egy előrelépést tettünk egy tisztább és élhetőbb település felé. A pályázat keretében információs táblák kihelyezésével felhívjuk a lakosság figyelmét az illegális hulladéklerakás megtiltására.
Fontos hangsúlyozni, hogy igazi eredményt akkor érünk el, ha közösen vigyázunk környezetünkre.

Szabóné Szabó Nikoletta
Pályázatkezelési ügyintéző

Használt sütőolaj szelektív gyűjtése

Pályázati felhívás Civil szervezetek számára

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése valamint a civil és egyéb szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzata alapján pályázatot ír ki.
A támogatás az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és azzal összhangban álló – civil és egyéb szervezetek, valamint egyházközösségek tevékenységükkel összefüggő programjaira a szervezet működéséhez szükséges költség (működési költség) biztosítására nyújtható, 2021. január 1 - 2021. december 31-ig terjedő időszakra.
Támogatási célok:
- kulturális tevékenység,
- rendezvények szervezése,
- környezetvédelem,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- ismeretterjesztés,
- műemlékvédelem, helytörténeti tevékenység
- természetvédelem,
- sport tevékenység
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- szociális tevékenység,
- a tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására
Támogatható szervezetek:
- azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, vagy a szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
- azon alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak Felsőpakonyban tevékenykedő szervezeti egységei.


A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot „Civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatása” megnevezéssel személyesen lehet leadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.), vagy postai úton Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának címezve (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.).
A pályázati kiírás, a benyújtásához szükséges adatlap, valamint a pályázati támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának összeállítására vonatkozó követelmények a www.felsopakony.hu honlapról letölthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehetők.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A pályázat elbírálása:
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-testület – a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság előzetes véleményezése után - 2021. május 31-ig dönt.
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül - a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.
A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:
A támogatási szerződés aláírását követő 30 munkanapon belül az önkormányzat a támogatás összegét a civil szervezet vagy egyházközség számlájára átutalja. Amennyiben a támogatott nem rendelkezik bankszámlával a szervezet képviselőjének, ill. egyházközségen belül működő támogatott esetén az egyházközségnek kerül kifizetésre a támogatás.
A pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje legkésőbb a tárgyév december hó 31. napja (szabályzat 3. melléklete).
Felsőpakony, 2021. március 31.
Nagy János
polgármester

Írott és íratlan szabályok az erdőn-mezőn járással, kutyasétáltatással kapcsolatban, illetve néhány információ a csapdázásról

Az elmúlt tíz-tizenöt évben egyre több honfitársunk költözött ki a nagyvárosokból vidékre, Budapest környékén ez fokozottan igaz. Ezzel párhuzamosan mind többen kapcsolódnak ki a lakhelyük övezte erdőn-mezőn, akár önállóan, akár kutyájukkal. Ez természetesen üdvözlendő, amennyiben a természetjáró betartja az ehhez kapcsolódó szabályokat. Saját tapasztalatunk az, hogy a nem megfelelően viselkedők többsége jóindulatú, törvénytisztelő állampolgár, és pusztán kellő ismeret hiányában válnak szabályszegőkké. Ezen írott és íratlan szabályok megismertetésével próbálunk segítséget nyújtani, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a jövőben ezen írás olvasói igyekeznek majd betartani azokat.

Magyarországon a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény alapján a település közigazgatási belterülete, a lakóingatlanul szolgáló bekerített kültéri ingatlan, tanya, major, temető, nem mező-, erdő – vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, repülőtér, közút, vasút nem a vadászterület része. Ezeken kívül viszont minden külterület egyben vadászterület is, ahol az év során folyamatos vadgazdálkodási és vadászati tevékenység folyik. Vadászat általában a társas vadászatok kivételével a reggeli és az esti időszakokban zajlik. Pontos időintervallumot nehéz megadni a napfényes órák évszakonkénti változása miatt, ezért a napnyugtát megelőző és a napfelkeltét követő egy óra közti időszakban kell számítani jellemzően vadászatra. Ne felejtsük, hogy az erdő-mező az erdész, mezőgazda és a hivatásos vadász munkahelye is egyben. A hivatásos vadász kiemelt feladata a vad védelme és a vadállomány nyugalmának megóvása. Természetesen a leírt időszakon kívül bárki nyugodtan töltheti szabadidejét a természetben.

A kutyasétáltatással kapcsolatban a Pilisi Parkerdő Zrt. egy nagyon jó kiadványt jelentetett meg Erdőben a kutyával, felelősséggel címmel, mely az interneten elérhető (parkerdo.hu/wp-content/uploads/2017/12/PPRT_kutya_LA4_140813_SCREEN.pdf), és érdemes elolvasni! Az alábbiakban ebből a kiadványból idézünk néhány gondolatot:

„Az erdőben kutyát sétáltatva feltétlenül tartsuk szem előtt, hogy a kutya ragadozó állat. Szabadon engedve az erdőben, hosszabb- rövidebb ideig felügyelet nélkül hagyva számos konfliktushelyzet adódhat az erdő élővilága és a kutya között, amely elsősorban az erdő állatait veszélyezteti: A legszelídebbnek tartott házi kedvenc is megkergetheti az erdei állatokat. Ilyenkor akár hosszabb időre is szem elől téveszthetjük. Például egy legyengült őzgida a kutya kitartó kergetésének hatására el is pusztulhat. Kutyánk távoli vidám csaholását hallva gondoljunk arra, hogy ez egyben valamilyen erdei állat riadt menekülését is jelentheti, amit mi észre sem veszünk. A kutya felzavarhat költő madarakat, kiáshatja az ürgét, vakondot.”

Napi probléma az úthálózattal beszőtt agglomerációban, hogy őzek nyulak pusztulnak el azért, mert a szabadon engedett kutyák autók elé űzik őket. Az ezekből az ütközésekből keletkezett anyagi károkat persze a vadászatra jogosultaknak kell megtéríteni, és nem a felelőtlen gazdiknak, a személyi sérülésekről nem is beszélve. A kutyák által akár csak megszaglászott őzgidák, kisnyulak halálra vannak ítélve, miután az anyaállatok idegen szagot érezve rajtuk felhagynak gondozásukkal. Ismét idézünk a már említett kiadványból: „Mindezek ismerete mellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szabálysértési törvény 193.§(1) bekezdése értelmében: aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – a vadászkutya és triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.” – Hasonló jogszabály nemcsak hazánkban, hanem más fejlett országokban is hasonlóan érvényben van.
Végezetül a csapdázásról: A vadgazdálkodás kiemelt feladata a ragadozó apróvadfajok gyérítése, melyet a vadászati hatóság számon is kér a vadgazdálkodókon. Kiemelten a szarka, dolmányos varjú, szajkó, róka, aranysakál, nyest és borz vonatkozásában. Ezen fajok állományszabályozása nemcsak a vadászható vadfajaink, hanem a védett fajok (pl: énekesmadaraink), és a települések peremén, vagy tanyán élők háziállatainak védelmét is szolgálja. Ezen fajok rendkívül jól urbanizálódnak, gyakran már a településeken élnek, állománynagyságuk az elmúlt években jelentősen emelkedett. A jó megfigyelő Olvasó már bizonyára tapasztalta, hogy egyre fogynak hasznos kismadaraink, viszont egyre több szarkát, dolmányos varjút látni (híresen nagy fészekrablók). A vadgazdálkodók tollas kártevőkre jellemzően élve fogó csapdákat alkalmaznak, melyeket sajnos rendszeresen megrongálnak, abból a madarakat kiengedik az önjelölt „állatvédők”, akik nem gondolnak bele, hogy ezzel több fészekalja énekes madár, vadmadár,- és kisnyúl sorsát pecsételik meg. A szőrmés ragadozókra leginkább ún. „hattyúnyak csapdát” alkalmaznak. Ezeket a csapdákat szakszerű kihelyezéskor beássák a talajszint alá és földdel takarják be. Rálépéssel nem, kizárólag csak a csalifalat meghúzásával lépnek működésbe. Ezek a csapdák viszont veszélyt jelenthetnek a szabadon sétáltatott kutyákra is. Bár az utaktól távol kerülnek elhelyezésre, a szabadon bóklászó eb megtalálhatja,- működésbe hozhatja őket,- és ekkor a kutya komoly sérüléseket szenvedhet. Természetesen szabályosan sétáltatott kutyával ez eleve nem fordulhat elő. Felelős állattartóként tegyünk meg minden tőlünk telhetőt hűséges társunk védelme érdekében!

Kolozsi Géza László tájegységi fővadász
301-es számú Pesti-síksági tájegység

Horváth Zoltán hivatásos vadász
Soroksár-Gyál Egyesült Vadásztársaság

Óvoda

Márciusi jeles napok az óvoda katica csoportjában

Az óvodás gyermek lelkét az ünnepek hangulata nem tudja mélyen átjárni csupán 1 nap alatt, hiszen annak mondanivalóját, szépségét, erkölcsi üzenetét egy hosszabb előkészületi időszakkal szoktuk bevezetni.

Sajnos, az élet megint keresztülhúzta a számításainkat, így nagy részben a szülők aktivizálására építve hárult ezen ünnepek méltó megemlékezése.

A katicás óvodások nagy többsége (5-6 évesek) már „megélt” pár megemlékezést a Petőfi téren, volt fogalmuk róla, miről beszélünk, és a jól ismert „Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot” című katona dalunkat még a rendkívüli bezárás előtt lelkesen énekeltük, illetve terveztük, hogy indulunk a Petőfi térre. Képeskönyveket nézegettünk csatákról, harcról, várakat, erődöket „építettünk”, megtanultunk csákót hajtogatni és kokárdát, zászlót színeztünk.

Aztán bezártunk… Majd a katicás gyerekeknek Mónika és Ági néni biciklire pattanva, eljuttatott minden kelléket, hogy készítsék el a papír „szíveket” és a március 15-i hétvégén a szüleikkel együtt vigyék ki a Petőfi térre, helyezzék el egymás mellett.

Így mindenki láthatta, a katicások még ilyenkor is együtt vannak, „lélekben” együtt ünnepelnek.

Nagyon büszke voltam rájuk (gyermekre, felnőttre egyaránt). Fantasztikus az az aktivitás, lelkesedés, mellyel a „hívó” szavamra együtt mozdulnak. Megértették a dolognak a lényegét, a közösségformálást, a nemzeti identitás megalapozására tett törekvésemet. Nem hiszem, hogy nem voltak büszkék magukban arra, hogy gyermekeik által, önök is részesei lehettek az ünnepnek.

Az aktívan működő zárt csoportunkban ugyanígy ünnepeltük meg a VÍZ VILÁGNAPJÁT, illetve a HÚSVÉTOT is.
Kívánom minden szülőnek, hogy érezze, milyen jó a katicások közösségéhez tartozni!

S hogy én mire vágyom? Szeretnék újra óvó néni lenni, szeretnék mosolyt adni és kapni, hogy újra simogatással, dicsérettel, öleléssel fejezzem ki a szeretetemet, hogy pozitív energiákat adjak a gyerekeknek, családoknak. És hogy, újra együtt legyünk!

Nagy ölelés mindenkinek. Éva óvó néni

+képek

Iskola

A sport mindenkié – a jégen is

Iskolánk tanulóinak ebben a tanévben is lehetősége volt november hónaptól kezdődően a testnevelés órák keretében jégkorcsolyaoktatáson részt venni az üllői Jégvarázs mobil jégpályán.

Nagy izgalommal és kíváncsisággal indultak osztályaink megismerkedni a jég varázslatos világával. A szervezők külön busztranszfert biztosítva, odafigyelve a járványügyi előírások betartására, nagy szeretettel fogadták a közel 700 m2-es jégpályára érkező tanulóinkat a hétköznapok kora délutáni óráiban, hogy megismertessék velük a korcsolyázás alapjait.

Az oktatás – hasonlóan a testnevelés órákhoz - játékos keretek között folyt, bár komoly koncentrálást és erőfeszítést igényelt a gyerekek részéről. Nem is csoda, hiszen a korcsolyázás javító hatással van az egyensúlyra és a mozgáskoordinációra. És nem csak erre, ugyanis ez az életre szóló élmény a szocializációra, kommunikációra is pozitívan hat, hiszen a jégen való csusszanások során nemcsak magunkra kell figyelni, hanem társainkra, a körülöttünk lévőkre is.

Az első lépések megtételekor a legnehezebb volt a jégen való megállás és a biztonságot adó palánkba kapaszkodással az első kör megtétele a pályán. Aztán jöttek a nehezített feladatok: lépegetések oldalra a palánk fogása nélkül, csúszások, guggolások. S igen, a szabályos felállást is meg kellett tanulni. Amikor már a pálya rövidebb oldaláról biztonságosan átértek a másik oldalra, jött a nehezítés, a pálya hosszabbik túlvégére való eljutás.

Eleinte a korcsolyacipő felvétele sem volt egyszerű feladat, de néhány alkalom után már azt vettük észre, hogy az óra kezdetére a gyerekek ott sorakoztak türelmetlenül a palánk bejárati ajtaja előtt, hogy az oktató jégre bocsássa őket.

S aztán jöttek a különféle siklások: a hátrafelé korcsolyázás, sőt a bóják közti szlalomozás vagy éppen a halacskázás is, kinek így, kinek úgy, de azért nagyrészt sikerült. Persze voltak huppanások is, de aztán jött a feltérdelés, testsúly áthelyezés, és már siklottak is tovább a gyerekek. A kezdeti izzadás, lihegés és kifulladás a sokadik alkalom után már mosollyá, illetve a „ma nem estem el” örömévé vált.

A legizgalmasabb talán az volt, amikor a labdaszedegetés után a hokibottal való labdaterelgetés volt a feladat. A nap csúcspontja pedig a hokizás maga volt, amikor a korong bejutott a másik csapat kapujába. Nagyon tetszett nekik, igazi taktikázás, csapatjáték volt, tele izgalommal, együtt a pályán.

Köszönjük iskolánk vezetésének, hogy lehetőséget biztosított ennek a téli sportnak a megismerésére, megtanulására, illetve köszönjük a szakképzett oktatóknak, hogy gyermekeink megtanulták a korcsolyázás alapjait, a biztonságos jéghasználatot, és az ügyesebbeknek már irányt mutattak a jégkorong felé Pál Enikő tanulónknak pedig, aki mindezek hatására jégkorongozó növendék lett, ezúton szeretnénk gratulálni.

Megtapasztalhattuk, hogy a jégsport is mindenkié. Reméljük jövőre lesz folytatás!

Sebestyénné Fehérvári Márta

osztályfőnök

Virággal az erőszak ellen

A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 7.b osztálya 21 fővel csatlakozott a Krókusz projekthez. Ebben az európai oktatási programban 12 ország több mint százezer diákja és tanára vesz részt.
A program részeként iskolánk diákjai virágültetéssel emlékeznek a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió társukra, és saját programmal készülnek a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára.
A projekt nevében az a sárga kis virág szerepel, mely tavasszal nyílik és a Dávid-csillagra emlékeztet. A virág a kirekesztést és az életet is szimbolizálja.
A virághagymákat novemberben ültettük el és már bontogatják szirmaikat. Arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ne veszítsük el a holokauszt emlékezetét!

o.f.

kép

Katolikus

A felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

A köszönet és hála szép napjait hagytuk magunk mögött.
Márciusban közösségünk számos férfitagja részvételével, több napot rááldozva, részben rendbe tettük a templomkertet. Tujákat vágtunk ki, tiszafákat telepítettünk, sövényt nyírtunk, terepet rendeztünk, öntözőrendszert javítottunk, konténert pakoltunk meg, majd ürítettünk. Derekas férfimunka volt, köszönjük!
Közösségünk szorgos női sem tétlenkedtek: az általuk összegyűjtött, szortírozott adományokat sok felsőpakonyi családnak el tudtuk juttatni Húsvét alkalmából. Köszönet a hölgyeknek! Ismét a helyi Polgárőrség segített a kiszállításban, amit szintén köszönünk!
Az annyira várt Nagyhét miséin (mint a többin is) sajnos csak online közvetítéseken keresztül vehettünk részt. Köszönjük dr. Káposztássy Béla plébános atya fáradhatatlan buzgóságát, értünk mondott imáit!
Nagyszombaton Kiss Balázs, gyáli diakónus tartott ételszentelést a templomkertben a megfelelő távolságtartással. Köszönjük!
Bízzunk a mielőbbi személyes találkozásokban vasárnapi szentmiséinken!
Amíg másként nem rendeli egyházmegyénk püspöke, a Gyáli Katolikus Egyházközség facebook oldalán tekinthetőek meg online közvetített szentmiséink Gyálról, akár utólag is.
Isten óvja és áldja felsőpakonyi testvéreinket! Vigyázzunk egymásra!

Papp Norbert Katolikus Egyháztanács

+képek

Református

Bár üres a templom, szól és hat az Ige

Egy évvel ezelőtt, amikor a koronavírus-járvány miatt otthonainkban, nagyon szűk családi körben ünnepeltük a húsvétot, abban reménykedtünk, hogy több ilyen nem lesz. Ám ez a vírus nem adja meg magát, már a harmadik hulláma tombol. A megszorítások, szigorítások még mindig szükségesek ahhoz, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, embertársainkra. Így bizony idei húsvétunk is korlátok közé lett szorítva. Az istentiszteleteket csak interneten nézhetjük, hallgathatjuk. Köszönjük Himinec Nándor tiszteletes úrnak a tartalmas igehirdetéseket, köszönjük, hogy azokra is gondolt, akiknek nincs internet-hozzáférésük, és a „Vidd és olvasd!„ postaládában közre bocsátotta az igehirdetések nyomtatott változatát. Köszönjük Varga János kántornak az ének dicsőítő szolgálatát, valamint a húsvét első napján elhangzott csodálatos énekét. Köszönjük Adler Bencének állandó közreműködését, mivel ő az, aki hétről hétre videó felvételt készít az istentiszteletről, megszerkeszti és fel is tölti azt a közösségi hálóra.

Így Isten Igéje szól, emlékeztet, int és felráz. Bibliaolvasó kalauzunk, valamint a virágvasárnapi, bűnbánati, nagypénteki és húsvéti online istentiszteletek által végigkísérhettük Jézus Krisztus útját a királyi bevonulástól a keresztre feszítésen át egészen a harmadnapi feltámadásig. Ezeken a történéseken keresztül szembe nézhetünk önmagunkkal. Hálásak lehetünk, hogy elfogadhatjuk királyunknak a királyhoz méltatlanul, szamárháton bevonuló Jézust, aki a szívünkben akar király lenni. Engedhetjük, hogy megtisztítson, hogy méltóvá tegyen az isteni kegyelemre. Mert bizony mi is –akarva akaratlanul — megcsaljuk Jézust, hisz a Sátán kísért, és a legkisebb résen is be tud fészkelődni a szívünkbe. Nem vagyunk jobbak Júdásnál, de lehetünk bölcsebbek. Őt a bűnbánat a halálba vitte, mert nem ment vissza Jézushoz. Mi mehetünk, mivel tudjuk, csak Ő tud megszabadítani, megbocsájtani kegyelmével. Drága árat fizetett azért, hogy teljesítse az Isten által már a bűnbeesés után eltervezett küldetését, az ember megmentését: megalázva, megkínozva, keresztre feszítve lehelte ki lelkét, de utolsó szava diadalkiáltás: ”Elvégeztetett!” Rajtunk múlik, hogy a bűn szolgái maradunk, vagy Jézus Krisztus megmentett gyermekei leszünk. Ő mindenkit hív, mindenkit vár. Benne van, belevegyül mindennapi életünkbe. Abban a helyzetben szólít meg, amiben éppen vagyunk. Fájdalom, nehézségek, betegségek, kétségbeesés között szól hozzánk, arra hív, hogy Ővele éljünk. Ha ezt tesszük, a húsvét reményét már itt és most megélhetjük, elmondhatjuk Pál apostollal: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” Vihetjük az örömhírt, a húsvét üzenetét: Jézus feltámadt, Jézus él!

Kádár Rozália

+kép

Könyvtár

Civil

CÍMET KITALÁLJUK

Szeretett édesanyánk, Bukodi Boldizsárné temetése 2021.05.07. 14:00 órakor lesz a Felsőpakonyi temetőben.

Boldizsár és Edit

AZ FJE MÁRCIUSBAN

Idén fura március köszöntött ránk! Hiába fütyüli a cinege: „Nyitni kék, nyitni kék! Szívnek és tavasznak nyílni kék”, valahogy nem akarózik a könnyűléptű Tavasznak átvenni jégcsizmás bátyjától az uralkodói pálcát. Pedig a hóvirágok is elnyíltak már, illatos fejecskéik megadták magukat az Enyészetnek, aki bizony nagy Úr mostanság. Az éjszakai jeges leheletek visszatartják a rügyfakadást, hiába csalogatná őket a nappali verőfény melege. Nem tudják szegénykék, mit is tegyenek: - Nyílni vagy nem nyílni?- kérdezgetik egymástól kórusban jácintok és nárciszok is a fagyos földből előbújva.

Nem köszöntött ránk, emberekre se a „nyitnikék”, mert továbbra is ránk borul a járvány fenyegetően gyászos leple. Új típusú, változó és egyre virulensebb kis gaztevőnk uralkodik már az egész világon, ránk kényszerítve a rejtőzködés, távolságtartás, gyanakvás álorcáját. Némi reményt kelt ugyan bennünk az emberi elme jótéteménye: a védelmet jelentő oltószerek megjelentek a piacon, de milliók beoltása óriási teher az államok és az egészségügyi dolgozók vállán. Lassan megy, és bizony mi sem vagyunk könnyű eset. Felnőttként, a választás lehetőségébe kapaszkodva rosszabbul viselkedünk, mint a hajdani kisgyermek, aki félve bár - gyakran könnyek között -, de elfogadta a nagyok ítéletét, karocskáját tartva a doktorbácsinak, megkapta az életmentő szurit.

Holott az oltásoknak köszönhetően mára megmenekültünk a torokgyíknak titulált, világszerte gyermekek millióit megfojtó diftériától, a magyar népbetegségnek számító tüdőbajtól, gyermekkorunk rettegett járványos gyermekbénulásától, pestisnek híre hamva sincs ezen a tájon, s a tömeggyilkos nagy himlőkből is csupán a bárányos fajta üti fel itt-ott a fejét. Hajdanán 8 - 10 gyermeket szültek az asszonyok, akikből ha a fele megérte a felnőttkort, már jó aránynak számított. A járványok nem kíméltek senkit: gazdag vagy szegény egyaránt áldozatul esett. Sokáig nyugalomban élhettünk az I. Világháborút követő, milliókat magával ragadó, gyilkos spanyolnátha után, legfeljebb az évente megjelenő influenza figyelmeztetett bennünket: - Nem tűntem el, csak lappangok! S íme, megtörtént, amire nem számítottunk: ismét arat a halál. Váratlanul tört ránk, lesből támadva, s mára visz magával öreget-fiatalt egyaránt a világban. Megkínoz jó esetben, ránk testál maradandó károsodásokat rosszabbként, és elragad, ha úgy tartja kedve. Családok milliói siratják elvesztett szeretteiket.

Mindennek dacára, a végre megjelent oltóanyagok mellett - ellen óriási csatározás folyik. Politikusok hada kelt bizalmatlanságot a médiáknak kiszolgáltatott emberekben, s hozzá nem értők sora (de annál nagyobb hanggal bírók sora!) vezeti félre embertársait akkor, amikor életek megmentéséről van szó. Felnőttként szabad választással rendelkezünk ugyan, de tudjuk: a Paradicsomban is sikerült a rosszat választanunk. Ha önmagunkat vezetjük tévútra csak hagyján, de másokat belevinni, veszélybe sodorni, halálba vezetni: tisztességtelen és elfogadhatatlan! Ha tehetünk önmagunkért és társainkért valami jót, akkor betartani a csak egy kicsit is védelmet nyújtó szabályokat, a megszokottól eltérő viselkedést, s elfogadni a biztonságot ígérő és talán jelentő oltásokat: kötelességünk! Már csak egymás iránt is!

Egyesületünk is meghúzódott ezekben az időkben. Többségünk idős, veszélyeztetett, de bízunk az oltásokban. Fiataljaink állják a sarat a munkahelyükön, vagy kényszerpihenőben. Marad a telefon, a számítógép.

Kihasználva a bezártságot: pályázati tervek szövődnek, on-line lehetőségek útján próbálkozunk. Az elmaradt rendezvényeket pótlandó: on-line versenyt hirdettünk meg a Herman Ottó Általános Iskola felsős diákjainak „Ki tud többet Trianonról?” címmel. Azt reméljük, hogy a tanári kar segítségével a 20. századot meghatározó magyar történelem alaposabb megismeréséhez mi is hozzá tudunk járulni. Óriási köszönet illeti meg támogató munkájukat, különösképpen Matisz Zsoltét, aki az iskola igazgatójaként minden alkalommal bebizonyította már segítő szándékát! Külső munkatársként Nagy Sanyi barátomnak tartozom hálával: ő kínlódta velem végig a szöveges történelmi ismertetők képanyagának összeállítását, ami nem volt kis munka! Készül közben a június 4-i TRIANON’100 kiállítás anyaga is.

Elkezdtük parkjaink rendbetételét. Eső híján locsolunk. Árvácskákat ültetünk a tanösvény elemeknél Húsvétra készülődve, s színes tojáskáinkat lengeti bokrainkon a szél. Várunk már nagyon Feltámadás!

Durkó Éva FJE

+képek

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Az elmúlt hetekben több esetben kaptunk bejelentést, hogy olyan személyek járják a falut, akik az Önkormányzatra hivatkozva vállalnak autó felhajtó készítést.
Nincs megbízásuk, sem engedélyük! Senki ne dőljön be nekik! Előleget meg főleg ne adjanak ilyen embereknek!
Ha az önkormányzat hasonlót szervezne, arról hivatalosan adna tájékoztatást.

Új kamerát üzemeltünk be a polgárőr épületnél. Bagoly Richárd önkormányzati képviselő Úr egy legújabb 4Mp-es, mesterséges intelligenciával rendelkező IP kamerával ajándékozott meg minket, amit saját kezűleg be is szerelt!
Köszönjük szépen ezt a nagylelkű felajánlást!

Március 15-én családias hangulatban, szűk körben, az előírások betartása mellett koszorúzással emlékeztünk meg az 1849-49-es szabadságharc hőseiről, bátor elődeinkről, akik életüket sem féltve küzdöttek a Hazáért, családért, szabadságért.
A koszorút Janocha Gábor Zsolt elnök és Papp Norbert elnökhelyettes helyezték el.


A járványügyi helyzetben településünkön is egyre inkább fokozódó esetszám és az emiatt karanténba kényszerült lakosoknak nyújtandó segítségi lehetőségek kapcsán kerestük meg Nagy János Polgármester Urat.
A Polgárőrség a továbbiakban is elkötelezett a település lakosainak megsegítésében, az Önkormányzat, valamint a körzeti megbízott támogatásában.
Amiben segíteni tudjuk az érintetteket:
- segítség a napi bevásárlásban
- gyógyszerbeszerzés
- folyamatos kapcsolattartás
- közvetítői szerep a szociális ellátó rendszer többi szereplőjével
- minden egyéb, a Polgárőrség céljaival nem ellentétes
tevékenység
Polgármester Úr segítő együttműködésüket megköszönve megígérte, hogy egyeztet a szociális intézmény munkatársaival és Bodzán Lajos körzeti megbízott Úrral, hogy mely feladatok terén lenne szükség segítségre.

Köszönjük a támogatóink nagylelkű segítségét! Sajnos külön-külön nem áll módunkban mindenkinek megköszönni!
A működésünkhöz erre nagy szükség van, ezért örömmel veszünk minden támogatást.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank


Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!

A Polgárőrség elérhetősége: 36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Kövessék facebook oldalunkat is! facebook.com/Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért

Janocha Gábor Zsolt elnök

képek

Sport

INFO

Magyar éremesélyek a terepfutó vébén! A nyár derekán Katalóniában rendezi a Nemzetközi Skyrunning Szövetség a felnőtt skyrunning világbajnokságot, természetesen magyar indulókkal. Ugyancsak az ISF döntése szerint július végén az ifjúsági világbajnokság kerül sorra Olaszországban. A tavalyról idénre halasztott versenyre a magyar különítmény éremesélyekkel érkezik majd, hiszen az elmúlt két világbajnokságon már 6-szor állhattak dobogón az ifjú terepfutók. A felnőttek kontinens viadala november 19-20-án Portugáliában következik - amennyiben a vírushelyzet engedi. A Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség vezetősége mindhárom nemzetközi versenyen magyar részvétellel számol. A válogató versenyek, melyek egyben a nemzeti bajnokság futamai is, április végén kezdődnek. A válogatott keretek összeállításánál az idei bajnoki futamokon elért eredmények, valamint az elmúlt esztendők nemzetközi megmérettetésein nyújtott teljesítmény lesz a mérvadó. -„Reméljük, hogy a vírushelyzet hamarosan enyhülni fog. Szerencsére a mi sportágaink kapcsán az edzések elsősorban egyénileg és a szabadban történnek, de a jelenlegi szituáció ettől függetlenül természetesen sok sportolót befolyásol a felkészülésben.” - mondta Joó Attila, az MSTSZ elnöke, aki reméli, hogy az idei évben legalább egy aranyérmet is sikerül szerezni Európa-, és világbajnokságokon, hiszen az még hiányzik a szövetség gyűjteményéből. Joó Attila száma 36 70 469 9954

Hátbelső

Hátlap

Sport

U15-ös csapatunk kétszer is vereséged szenvedett, de a hazai pálya meghozta végre a várt győzelmet

U15-ös bajnokság, Délnyugati csoport, 14. forduló
Felsőpakonyi KSE-Halásztelki FC 2-10 (1-4)
Gólszerzők: Szabó Máté, Dienes Donát Barnabás
Edző: Nagy Szabolcs, Hajdu Patrik
Listavezetővel találkoztunk ezen a hétvégén, próbáltunk egy kicsit másképp gyakorolni erre a mérkőzésre, ami meg is látszott az első fél órában, teljesen egyenrangú játékot hozott.
Sajnos, a 2. bekapott gól után elfáradtunk, és míg az ellenfél 5-öt cserével frissített, nekünk 1 csere állt rendelkezésre, így könyvelhető volt a vereség.

U15-ös bajnokság, Délnyugati csoport, 15. forduló
TAKSONY SE-Felsőpakonyi KSE 4-2 (1-1)
Gólszerzők: Szabó Norbert, Dienes Donát Barnabás
Edző: Nagy Szabolcs, Hajdu Patrik
Úgy utaztunk el Taksonyba, hogy egész héten a győzelemről beszéltünk. Első félidőben egy csodás csapatot láttunk, amit gyakoroltunk, sikerült is megvalósítani, gyönyörű gólt rúgtunk, és még 5 ziccert legalább kihagytunk, ezek mellett fegyelmezetten védekeztünk is.
A 39. percben viszont nem figyeltünk, és az ellenfelünk egyszer jött át a mi térfelünkre, amiből gólt is szervezett. Ennek hatására a 2. félidőben teljesen az ellenkezőjét nyújtotta a csapat annak,amit eddig mutatott, így a vége nem lehetett más, mint vereség.

U15-ös bajnokság, Délnyugati csoport, 12. forduló
Felsőpakonyi KSE-Bugyi SE 6-3 (3-2)
Gólszerzők: Zay Bence, Szabó Norbert, Szabó Máté, Galambos Botond, Katarov Márton (2)
Edző: Nagy Szabolcs, Hajdu Patrik
Végre minden összejött, gólokat rúgtunk, ellenfelünknél jobban játszottunk, ezért nyertünk meg a mérkőzést, gratulálok a csapatnak!

U19 sima 8 gólos győzelem Örkény ellen majd 1 gólos vereség Bugyin

II. osztályú U19-es bajnokság, Déli csoport 12. forduló
Felsőpakonyi KSE- ÖRKÉNY SE 8-2 (3-1)
Gólszerzők: Gombik Gergely, Kalázi Tamás (4), Balázs Áron, Sebők Dávid, Farkas Dominik
Edző: Fülöp Tamás
Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen már az első percben egy jogos büntetőhöz jutottunk, amit magabiztosan értékesítettünk is. A következő 35 percben a mi akaratunk érvényesült a pályán, így egy szép támadás és egy begyakorolt szöglet kombináció után már 3:0-ra vezettünk. Ekkor kicsit kiengedett a csapat, melyet az ellenfél 2 kapufával, majd egy ellentámadásból, góllal büntetett. Félidőben rendeztük a sorainkat, és a második játékrész elején 2 perc alatt 2 gólt szereztünk, ami ellenfelünk kedvét szegte, ezért a kérdés csak az volt, hogy a végére „mennyi lesz közte”. Több új játékosunk is első mérkőzésén lépett pályára, ennek fényében még értékesebb a siker. Összességében elégedett vagyok a mutatott játékkal és az eredménnyel is. Dolgozunk tovább és igyekszünk hétről hétre a legjobb teljesítményt nyújtani.

II. osztályú U19-es bajnokság, Déli csoport 13. forduló
BUGYI SE-Felsőpakonyi KSE 1-0 (1-0)
edző: Fülöp Tamás
Az előző heti teljesítményünket nem sikerült megismételni Bugyin, ami ahhoz vezetett, hogy egy botrányosan gyenge színvonalú mérkőzésen 1:0-ás vereséget szenvedjünk. A lehetőségeink a gólszerzésre így is megvoltak, azonban 3 alkalommal is ordító ziccerben hibáztunk, ami a fociban -még ezen a szinten is- általában megbosszulja önmagát. Azt semmilyen körülmények között nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne úgy töltsünk 90 percet a pályán, hogy meg akarjuk nyerni a mérkőzést. Elemezzük a hibákat és tanulunk belőlük. Reméljük a következő, Üllő elleni összecsapás a sok hiányzó ellenére is pozitívabb képet mutat majd.

Felnőtt csapatunk 0-1 vereséget szenvedett a NB3-as szintű kerettel felálló Dunaharaszti ellen!
Felsőpakonyi KSE – Dunaharaszti MTK
0–1 (0–1)

Felsőpakony, zárt kapuk mögött. Vezette: Jakab M. /5; / (Gyikó T., Balogh II Z.)
FELSŐPAKONYI KSE: Simon B. 6 – Nagy T. 6, Szabó Á. 6, Farkas Z. 6, Nagy Sz. 6, Kiss B. 6 – Veres Zs. 6–2=4, Tóth R. 6 (Lőrincz B. 6, 30. p.), Bress B. 6 (Kálazi T. 0, 69. p.) – Fülöp T. 5 (Matyi M. 6, 60. p.), Oláh Z. 5.
Edző: Megyesi László.
DUNAHARASZTI MTK: Palásthy D. 5 – Szalai A. 5, Rétsági Á. 5 (Balázs R. 0, 69. p.), Wágner A. 5 (Kanizsai L. 6, a szünetben), Gulyás M. 5 – Búrány Z. 6, Tóth F. 5, Kozári Cs. 6, Szmola D. 5 – Kun L. 5 (Simon A. 0, 72. p.), Tóth Gy. 5.
Edző: Schőn László.
GÓL: Farkas Z. (öngól).
SÁRGA LAP: Farkas Z., Fülöp T., Bress B., ill. Tóth F., Balázs R.
KIÁLLÍTVA: Veres Zs. a 75. percben (a második sárga lap után).

MEGYESI LÁSZLÓ: – Sikerült még a mérkőzés elején két óriási ziccert kidolgoznunk, amit azonban sajnos elhibáztunk. Az ősszel pontokat raboltunk a Dunaharaszti ellen, így ennek megfelelően álltunk a mérkőzéshez annak ellenére, hogy tíz fő hiányzott a keretünkből, míg ellenfelünknél jelentős erősítések mentek végbe a tél folyamán. Az előzményeket és minden egyebet figyelembe véve, úgy gondolom, ez a vereség nem számít kudarcnak. Gratulálok a vendégeknek, ugyanakkor mi is fegyelmezetten és taktikusan futballoztunk, ezért dicséret illeti a csapatomat is.

1:1-es döntetlen Maglódon, Farkas Dominik is bemutatkozott

Maglódi TC – Felsőpakonyi KSE
1–1 (0–1)
Maglód, Kertész Károly Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Kéri I Z. /10; 8/ (Kovács L. R., Balogh I Z.)
MAGLÓDI TC: Bene M. 4 – Tatai T. 4 (Garics G. 0, 68. p.), Petric B. 4, Lázár Zs. 4, Kalina T. 4 – Kőbányai R. 0 (Poncok Cs. 4, 18. p.), Seregy T. 4, Németh R. 4–2=2, Borsos G. 4 – Sándli M. 4 (Molnár D. 0, 79. p.), Fischer Zs.4. Edző: Goran Kopunovic.
FELSŐPAKONYI KSE: Simon B. 8 – Szabó Á. 8, Nagy Sz. 8, Lőrincz B. 7, Kmetykó K. 8, Győri B. 7 (Hegyes P. 0, 74. p.) – Tóth R. 8 (Kiss B. 0, 65. p.), Bress B. 8 (Farkas D. 7, a szünetben), Fülöp T. 7 – Kálazi T. 8, Oláh Z. 7. Edző: Megyesi László.
GÓL: Molnár D., ill. Kálazi T.
SÁRGA LAP: Tatai T., Petric B., ill. Kálazi T., Szabó Á., Fülöp T.
KIÁLLÍTVA: Németh R. az 50. percben (a második sárga lap után).

GORAN KOPUNOVIC: – Szégyenletes produkciót nyújtottak a játékosaim. Mindenkinek el kell gondolkodnia, megtett-e mindent ezen a mérkőzésen?! Ez a hozzáállás, amit tapasztaltam, nem jó, sürgősen változtatnunk kell. Újra össze kell szedni magunkat, mert ha nem tesszük, minden mérkőzés ilyen nehéz lesz.
MEGYESI LÁSZLÓ: – Nagyon nehéz helyzetben készültünk erre a mérkőzésre a sok beteg, sérült és eltiltott miatt. Előzetesen a pontszerzés volt a célunk, amit végül is teljesítettünk, de akár még a győzelem is benne lehetett volna.

(Forrás: Sportszelet)

Hajdú Patrik

+kép - tabella

INFO

Magyar éremesélyek a terepfutó vébén! A nyár derekán Katalóniában rendezi a Nemzetközi Skyrunning Szövetség a felnőtt skyrunning világbajnokságot, természetesen magyar indulókkal. Ugyancsak az ISF döntése szerint július végén az ifjúsági világbajnokság kerül sorra Olaszországban. A tavalyról idénre halasztott versenyre a magyar különítmény éremesélyekkel érkezik majd, hiszen az elmúlt két világbajnokságon már 6-szor állhattak dobogón az ifjú terepfutók. A felnőttek kontinens viadala november 19-20-án, Portugáliában következik - amennyiben a vírushelyzet engedi. A Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség vezetősége mindhárom nemzetközi versenyen magyar részvétellel számol. A válogató versenyek, melyek egyben a nemzeti bajnokság futamai is, április végén kezdődnek. A válogatott keretek összeállításánál az idei bajnoki futamokon elért eredmények, valamint az elmúlt esztendők nemzetközi megmérettetésein nyújtott teljesítmény lesz a mérvadó. -„Reméljük, hogy a vírushelyzet hamarosan enyhülni fog. Szerencsére a mi sportágaink kapcsán az edzések elsősorban egyénileg és a szabadban történnek, de a jelenlegi szituáció ettől függetlenül természetesen sok sportolót befolyásol a felkészülésben.” - mondta Joó Attila, az MSTSZ elnöke, aki reméli, hogy az idei évben legalább egy aranyérmet is sikerül szerezni Európa-, és világbajnokságokon, hiszen az még hiányzik a szövetség gyűjteményéből. Joó Attila száma +36 70 469 9954

Hátbelső

Hátlap

2021_04_apr.txt · Utolsó módosítás: 2021/04/10 17:50 szerkesztette: bavegh