Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. 5. szám, 2021.

Lapzárta: május 06.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: június ? július ?

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Tájékoztató új rendelet hatálybalépéséről

Felsőpakony Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Felsőpakony Nagyközség Polgármestere a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület véleményét kikérve megalkotta a 4/2021. (V.5.) önkormányzati rendeletet a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról.

A rendelet értelmében tilos Felsőpakony közigazgatási területén belüli közterületen a szeszes ital fogyasztása. Ez alól kivétel:
- a kötelező engedéllyel szervezett, a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalhoz előzetesen bejelentett alkalmi és családi rendezvények időtartama,
- Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata által szervezett községi rendezvények időtartama,
- a civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeinek időtartama és
- minden év első és utolsó napja.

A rendelet célja a szeszesital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület-használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását, és hozzájárulnak a közterületi rendbontások és rendzavarások megelőzéséhez.
A rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén az alkalmazható szankciókról, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezik.

Farkas Renáta jegyző

PÁLYÁZAT

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Babóca Bölcsődében

5 kisgyermeknevelő
3 dajka
1 konyhai dolgozó

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős (8 órás)

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Templom tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kisgyermeknevelők feladata lesz a bölcsődébe járó gyerekek szakszerű nevelése, gondozása, napközbeni ellátása. Szeretetteljes, elfogadó környezet kialakítása, melyben a kisgyermekek testi, lelki és szociális fejlődése biztosított. Szoros együttműködés a családokkal.
A dajka feladata lesz együttműködni a kisgyermeknevelőkkel, segít megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit. Részt vesz a gyermekek mindennapos gondozásában, valamint a csoportszoba és a gyermekek környezetének tisztán tartásában.
A konyhai dolgozónak tálaló konyhai feladatokat szükséges ellátnia és a munkaköri leírásban foglalt feladatait elvégezni.

Pályázati feltételek:
A kisgyermeknevelőnek rendelkeznie kell a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet, II. Rész, 2.1. pontjában meghatározott végzettséggel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2021. augusztus 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Renáta nyújt, a 06-29/317-131-es telefonszámon vagy érdeklődni lehet a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
- Postai úton: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának címezve (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9.)

A pályázat elbírálásnak rendje:
A benyújtott pályázatokról a Bölcsőde intézményvezetője dönt, legkésőbb 2021. június 30-ig. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Kérjük azokat, akik már korábban nyújtottak be pályázatot a Babóca Bölcsődébe kisgyermeknevelő, dajka vagy konyhai dolgozó munkakörre, hogy jelezzék a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu címen, hogy fenntartják-e még a szándékukat a munkakörök betöltésére.

Kutyasétáltatók figyelem!

A vadásztársaság hivatalos értesítést juttatott el önkormányzatunkhoz, melyben arra kéri a kutyatulajdonosokat, hogy kizárólag pórázon sétáltassák kutyájukat a köztemető, a sportpálya és az M5-ös autópálya környékén. A környező tanyákon rókák és sakálok pusztítják a baromfiállományt, és a sorozatos kárbejelentések okán a vadásztársaság csapdákat helyezett ki az említett területeken.
Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Kedves Édesanyák Nagymamák és Dédnagymamák!

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.
Anya, mama – ezek azok a csodálatos szavak, melyeket életünkben elsőként kimondunk. A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el.
Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek és, akihez mindig visszatérhetünk. Ő az a biztos pont életünkben, akinek a szeretete örök.
Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végigkísér minden embert. Ez a szeretet az, amely nem szab feltételeket, nem követel, nem kételkedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud engedni.
Május első vasárnapján valamennyien, pár szál virággal a kezünkben,álljunk oda édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány szívből jövő szóval mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tettek!
Gondoljunk azokra az édesanyákra is, akik már nem lehetnek közöttünk, de emlékeik soha el nem kopnak, akik utolsó leheletükkel is aggódtak azért, hogy el kell engedniük örökre, és már soha többé nem foghatják a kezünket.
Köszönet, tisztelet és megbecsülés jár minden édesanyának, nemcsak most, hanem az év minden napján, akik soha el nem múló szeretettel szeretnek bennünket, lehetünk csecsemők vagy deresedő hajú felnőttek egyaránt.
Anyák napja alkalmából Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, kívánok minden édesanyának hosszú, boldog életet, jó egészséget. Kívánom, hogy gyermekeikben leljenek sok-sok örömet.

Szeretettel: Nagy János polgármester

XXX FEKETE KERETBEXXX

Mély megrendüléssel, szomorú szívvel tudatjuk, hogy Király Noémi főépítész 2021. április 25-én, életének 52. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Noémi 2015 óta látta el Felsőpakonyon a főépítészi munkakört, mindvégig szeretettel és aggódással óvta településünk épített és természeti értékeit, környezetét. Temetéséről a család később rendelkezik.
Emlékét kegyelettel őrizzük.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

DTkH tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

A DTkH Nonprofit Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatások minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén matricás rendszer kerül bevezetésre.
A szolgáltató a 2021. évre érvényes matricát a 2021. első negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt küldi meg.
Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek felragasztani.
Az ingatlanhasználó, aki
- nem kapott matricát
- eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,
- a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek, kérjük, jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és szükség szerint pótmatricát kap.
A szolgáltató részletes tájékoztatóját megtalálják a honlapon, az alábbi linken:
felsopakony.hu/dtkh-tajekoztato/

Polgármesteri Hivatal

Kiválasztásra került a Felsőpakonyi Babóca Bölcsőde Intézményvezetője

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta a Babóca Bölcsőde intézményvezetőjének kinevezését. A vezetői posztra három jelölt adta be pályázatát.
A személyes meghallgatásokat követően a képviselők egybehangzó véleménye alapján a Babóca Bölcsőde vezetője Hajasné Tallér Anikólett, akinek kinevezéséhez ezúton is gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!
A továbbiakban az új vezetővel együttműködve kiválasztásra kerülnek a bölcsőde dolgozói, ezt követően pedig meghatározásra kerül a beiratkozás időpontja.

Nagy János polgármester

Óvoda

Föld-napi kiállítás az óvodában

A Föld napjának megünneplése évről évre emlékezetes esemény óvodánkban. Ebben az évben, sajnos, a kerékpáros felvonulást nem tudtuk megrendezni a vírushelyzet fennállása miatt. Helyette Föld-napi kiállítás került megszervezésr, melyet Edit óvó néni, Ancsa óvó néni és Ibolya óvó néni készített elő. Egy teljes héten keresztül óvodánk csoportjaiban érdekesebbnél érdekesebb Föld napjához kapcsolódó tevékenységeken vehettek részt a gyerekek. Volt, aki terepasztalon mutatta be, hogy néz ki a Földünk, és milyen állatok élnek rajta. Mások Földünk élővilágával, a különböző növényekkel ismerkedhettek meg. Részt vehettek a gyerekek szelektív hulladékgyűjtő játékban is. Különböző társasjátékokat próbálhattak ki, melyek Földünk védelméhez kapcsolódtak. Földgömbön ismerkedhettek a földrészekkel, megnézhették, hopgy bolygónk mekkora részét borítja víz és mekkora a szárazföldet, sőt megkereshették azt is földgömbön, hogy ők hol laknak.

Az utolsó nap a gyerekek a kiállításon megtekinthették elkészült munkáikat. Szép, színes rajzokat, képeket a földről, növényekről, állatokról, virágokról. A Földünkön mélyéből származó kőzeteket is megvizsgálhattak, megcsodálhatták a kiállítás keretében a kész műveket. Ezután az udvaron közös virágültetéssel ünnepeltük bolygónkat. A Cica csoportos szülőknek köszönjük a rengeteg virágot!

Ibolya óvó néni

+képek

Iskola

Új fecskefészkek az épület falán...

Kétmillió fecske hiányzik Magyarországról 2010 óta. Az elmúlt közel két évtizedben legalább megfeleződött a hazai fecskeállomány, azaz mára minden második madár eltűnt az ereszek alól. A madárcsoport szerepe pedig a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik az emberek, társ- és haszonállataink egészségvédelme szempontjából is. A klímaváltozással megjelenő új kártevő fajok elleni védekezésben kiemelt szerep jut azoknak az állatfajoknak, amelyek természetes úton csökkentik a kártevők számát (pl.: fecskék, denevérek). A fecskék védelme érdekében az iskolaépület falának arra a szakaszára telepítettünk 8 db fecskefészket, ahol a látható sárfoltok fészeképítés kezdetére utaltak. Kíváncsian várjuk új „lakóink” beköltözését! Köszönjük Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának segítségét törekvéseink magvalósításához, valamint a gyáli Gazdák Boltjának a fészkek adományozását!

+kép

Online szavalóverseny

A járványügyi helyzet miatt jelen tanévben online szavalóversennyel emlékeztünk meg a Költészet napjáról. A versenyre nagy számban érkeztek kisvideók, melyeket ezúton is köszönünk!
A beküldött videókat - 9 tagú - pedagógusokból álló zsűri értékelte. Gratulálunk minden tanulónknak az elkészített felvételekhez, s köszönjük a szülők támogatását!


Online szavalóverseny végeredmény 2021.

Ssz.

Név

Osztály

Helyezés

1.

Bánki Letti

1.a

2.

2.

Csóra Benjámin

6.b

3.

3.

Fenyvesi Liliána

8.b

1.

4.

Kalmár Hédi Olívia

1.b

3.

5.

Nagy Dorina Szofi

1.b

1.

6.

Nagy Patrícia

2.b

1.

7.

Németh Luca Rozi

1.b

3.

8.

Nyers Bence Barnabás

1.b

3.

9.

Pál Enikő

6.a

3.

10.

Somló Hella

1.b

2.

11.

Szente Laura

5.o

3.

12.

Szűcs Ferenc Áron

1.b

2.

13.

Tóth Rege Anna

5.o

2.

14.

Tóth Sára Abigél

2.a

1.

15.

Vojcsik Dániel

1.b

2.


Beíratták leendő első osztályos tanulóinkat

Április közepén lezajlott a leendő első osztályos tanulók beíratása. Két osztályban 45 tanuló kezdheti meg a 2021/2022. tanévet iskolánkban Szalóki Barbara és Verbovszkyné Illés Andrea tanító nénik vezetésével. Sajnos a járványügyi helyzet miatt idén tavasszal nem valósulhattak meg hagyományos iskolanyitogató programjaink, ezért a gyerekek és tanítójuk találkozása picit várat magára. Reméljük azonban, hogy legkésőbb a jelen tanév vége előtt lehetőség nyílik személyesen is megismerkedniük egymással! Köszönjük a leendő első osztályos szülők segítő közreműködését a beíratás során azzal, hogy többnyire online módon íratták be gyermeküket!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk az iskola valamennyi dolgozója nevében!

További információk, írások megtekinthetők iskolánk honlapján, a iskola.felsopakony.hu weboldalon.

Matisz Zsolt

Katolikus

Felsőpakonyi Katolikus Közösség

Pár hét online részvétel után, április 17-től újra nyilvános miséken vehettünk részt! Istennek legyen hála!
Szentmiséink a szokásos időpontban, vasárnap reggel 8-kor kezdődnek.
Május 2-án Anyák napját ünnepeltük pár verssel, énekkel, egy-egy szál virággal. Isten áldja az Édesanyákat!

Törölte az MKPK a vasárnapi misék alóli általános felmentést
“A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:
1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól … adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.
2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.
3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, …. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.…
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.
Budapest, 2021. május
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”

Esti ima a gyermekemért
Drága Mennyei Atyám!
Hálát adok a gyermekemért! Köszönöm Neked, hogy pont Őt küldted hozzánk, hogy pont őt szerethetjük! Kérlek áldd meg őt életének minden napján! Kísérje őt a Te Szentlelked, és az arcáról a Te világosságod ragyogjon!
Kérlek, tartsd meg őt testileg, lelkileg egészségben! Messzire kerüljék el őt a betegségek, balesetek, bántások! Védelmezd őt az ördög cselvetéseivel szemben, angyalaiddal erősítsd meg őt a harcban! Add, hogy minden küzdelmét a Te nevedben vívja!
Segíts Uram jól szeretnünk, jól nevelnünk őt! Add Uram, hogy pontosan azzá az emberré váljon, akit Te megálmodtál benne, és meghozza azokat a gyümölcsöket, amikkel rajta keresztül szeretnéd megáldani a világot! Add, hogy mindennél jobban szeressen Téged, ragaszkodjon a Te igazságodhoz és a tűz a szívében soha ne aludjon ki irántad!
Végül kérlek Uram, hogy ennek a hosszú, boldog, kiteljesedett és Rád-figyelő életnek a végén, üdvözüljön!
Amen
Kunszabó Eszter

Papp Norbert - Katolikus Egyháztanács

+kép

Református

Mindenben hálákat adjatok…

1 Thess 5, 18

Pál apostol fordul ezzel a felhívással a thessalonikabeliekhez, de szól ez a felhívás ma nekünk is. Ha rohanó világunkban megállunk, és odafigyelünk a velünk történtekre, meggyőződhetünk róla, hogy bizony nekünk is van miért hálát adni az Istennek mindennap. Az Ő kegyelme ott van velünk a nehézségekben is. Visszatekintve az áprilisi hónapra elmondhatjuk, hogy a vírushelyzet ellenére is sok szép és jó dolog történt gyülekezetünkben, amiért hálát kell adnunk. Azzal kezdeném, hogy 18-ától megnyithatta ajtaját templomunk. Ennek köszönhetően újra lehetőség nyílt arra, hogy együtt dicsőítsük az Urat imádsággal és énekkel. Alkalom nyílt a szolgálatra is, ugyanis az egyházközség nyertes pályázata alapján elkezdődött a gyülekezeti terem építése. A bejárat bal oldalán ki kellett vágni a tujafákat. Nagyon nagyra nőttek már, belelógtak az ereszcsatornába. Ki is öregedtek, no meg zavartak az építkezésben. Amikor megjelent a felhívás, hogy segítő kezekre van szükség, a gyülekezet magja és ereje azonnal reagált. Sokan összejöttek: nők, férfiak, fiatalok, idősek, ki-ki a maga talentumai szerint, baltával, fűrésszel, fakanállal, finom süteménnyel, hisz a szolgáló szív mindig indít. Május első vasárnapján az édesanyákért adtunk hálát. Fábián Boglárka és Szabó Máté konfirmandusok verssel köszöntötték az ünnepelteket, Himinec Nándor tiszteletes úr pedig imában adott hálát minden édesanyáért, nagymamáért, dédmamáért. Ez a vasárnap egyben az egyházi ének és zene vasárnapja is. Az énekkel is hálát fejezünk ki. Erről szólt az igehirdetés. Ha nem találjuk a megfelelő szavakat a hálaadásra, üssük fel az énekes könyvet, énekeljünk! Az ének kétszeres imádság, mert szívünk-lelkünk beleadjuk, és egyben bizonyságtétel és hála is. Tartsuk számon Istentől kapott ajándékainkat, és fordítsuk tekintetünket az Ajándékozóra: Adjunk hálákat mindenben, mindenkor!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

+képek

Könyvtár

Hírek a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házból

Április hónapot több online formában beküldhető, követhető programmal próbáltuk megtölteni, hiszen az egészségvédelmi szabályok betartása az elődleges.
Április elsején a Tojásfa állítással indítottuk a hónapot. Majd a Költészet napja alkalmából szófelhős játékra hívtuk a lakosságot. Híres verseket rejtettünk el a szófelhők különböző formáiban, erre vártuk kommentben a szerző és mű cím megfejtéseket.
A Könyvtárosok világnapjára tervezett „Kávézz a könyvtárért!” jótékonysági programunkat sajnos nem valósíthattuk meg.
A Föld napja alkalmából környezetvédelmi totó kitöltésével próbáltuk a környezetvédelem fontosságára felhívni a figyelmet.
Április 23-án a Könyv napjára településünk különböző pontjain elrejtett idézetkereső játékot hirdettünk.
Tánc világnapját idén is csak online formában tarthattuk meg. A helyi tánccsoportok videóiból vágtunk össze egy hosszabb kedvcsináló bemutatót. Tinédzser korosztály számára pedig, az oly elterjedt TIK TOK alkalmazásból kiindulva táncos lábúak jelentkezését vártuk. 1 perces táncos videók beküldését kértük.
Egy nagyon szép, meghitt ünnepre is készültünk, az Anyák napjára. Online videóban követhették az érdeklődök nyomon egy papírvirág elkészítését, mellyel a gyerekek is könnyen meglephették az édesanyákat.
Szép lassan elindult a nyitás folyamata a könyvtárban és a közösségi házban, az egészségvédelmi szabályok betartása mellett. Újra használható könyvtárunk szolgáltatásai a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, és a velük együtt érkező 18 év alatti kiskorúak számára. Belépéskor továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk használata. Könyvtárunk olvasótermében egyszerre 3 fő tartózkodhat a dolgozókon kívül. Akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, számukra továbbra is az előre egyeztetett időpontban, az ajtón kiadós kölcsönzési forma marad érvényben, mely vonatkozik az irodai szolgáltatásainkra (fénymásolás, nyomtatás stb.) is.
Sajnos a karantén közbeszólt és egy héttel később állíthattuk fel településünk Májusfáját. Egy nagyon szép hagyományt bemutató videó készült a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház néptánccsoportja, a „Járd ki lábam” Néptánccsoport, és a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tambura együttese közreműködésével.

Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

Civil

LEGYEN ÖN IS POLGÁRŐR!

Ha valaki nyitott új ismeretek, élmények és tapasztalatok megélésére és szervezett módon szeretné a települését és lakóközösségünknek segíteni, köztünk a helye!

Ha hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében, a példamutatásban, a közösségi összetartásban és szeretne tenni

  • a bűnmegelőzésért,
  • a biztonságosabb közlekedésért,
  • a gyermekek és fiatalok védelméért,
  • a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
  • a környezet- és állatvédelemért,
  • a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
  • valamint a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,

várjuk jelentkezését!

Jöjjön el egy próbanapra!
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy közénk álljon, teljesítsen egy szolgálatot két tapasztalt járőrünkkel.
Most bárki belekóstolhat, milyen polgárőrnek lenni! Akár férfiak, akár nők jelentkezését várjuk az alábbi telefonszámon vagy email címen!
+3620/382-9011

polgarorseg@felsopakony.hu

+képek

ÁPRILISI FJE

„Hajnali négykor bekiabáltak,
ahogy a torkukon kifért,
(bár az ablak alatt a fáknak
zöld korcsmáiba még alig ért,
még nem is ért új fénye a napnak.)
s mint a bolondok, úgy kacagtak,
kurjongattak az ablak alatt vad
vigadozásban a kerti rigók.”

Ki is tudná jobban leírni Szabó Lőrincnél, ahogy a rigók, pintyek, cinkék hada, s a folyton búgó udvarlásukba beleszédült vadgerlék előcsalogatják a Tavaszt? Bár szédült, kerge, roppant szeszélyes, de mégiscsak ez már Április volt! Hol hétágra sütött, hol meg havat hordott, mennydörgött vagy szivárványozott, rügyeket bontott virágokká, hogy éjjel faggyal csókolhassa halálra, de pont az, aminek mindig is neveztük: bolond. A Tavasz legbolondabb hónapja, akitől mindig minden kitelt.

Mi is elkezdtünk készülődni egyesületünkben. A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz 2020. évben benyújtott nyertes pályázatunk: „ŐRIZZÜK MÚLTUNKAT, MEGÉLJÜK HAGYOMÁNYAINKAT” csak arra vár, hogy beteljesítse küldetését. A múlt évben nem volt szerencsénk: a járvány minden előre elhatározott tervünket eltörölte.

Programok sorozatát építettük fel a 100 éves Trianoni Diktátum emlékezetére, amely mára ugyan a Nemzeti Összetartozás Napjává szelídült szerencsére, de lenyomata máig ott él a szívekben, s rányomja bélyegét gazdaságunktól kezdve, közlekedési lehetőségeinken át kultúránk, identitásunk, hagyományaink, hovatartozásunk, érzéseink legbelsőbb zugaira is. Tudásunk még ma is keveredik a tudatlansággal: ismereteink hiányosak. Elhallgatott történelmünk lapjait éppen ideje feltárni!

Márciusban versenyt hirdettünk az iskola felsőseinek „KI TUD TÖBBET TRIANONRÓL?” címmel, a karantén miatt on-line. Szeretném remélni, hogy sokan érdeklődnek és jelentkeznek rá! Verssel, képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, fotó, plakát stb.), de digitális tartalommal (blog, video, dokumentum, weblap, prezentáció, podcast, stb.), sőt, egy-egy vármegye bemutatásával is lehet indulni, kinek-kinek képessége szerint, kedves pedagógusaink irányításával! Mindegyik témában komoly pénzjutalmakra tarthatnak számot a nyertesek!

JÚNIUS 4-én, a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN 17 órakor MEGNYITJUK „EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA – ÖSSZETARTOZUNK!” KIÁLLÍTÁSUNKAT A PETŐFI TÉREN, a különleges helyzetre való tekintettel különleges módon. A járvány csak szűk lehetőséget ad nekünk az összejövetelek megtartására, ezért szabadtéri kiállításban lesz részünk. Kicsit vigasztal bennünket, hogy ha az idő is engedi, több ideig tudjuk az érdeklődők elé tárni a 100 évvel ezelőtti történelmi dokumentumokat. 1 vagy 2 hétig is látható lesz a Petőfi téren felállított 6 db kiállítási elem, amelyeken körbejárható a trianoni esemény sorozat, és annak máig ható következményei.
A 17 órakor kezdődő megnyitón Farkas Évi előadóművésznő verses összeállítását hallhatjuk, bár ő maga nem lehet jelen. Metzker Pál és barátai önálló kis koncerttel örvendeztetnek meg bennünket, és csatlakoznak a műsorhoz Láncz Éva tanárnő kis táncosai is az iskolából egy verbunkossal, hogy az eseményt még színesebbé és ünnepibbé emeljék. Fénypontnak szánjuk, hogy kihirdetjük az iskolai „KI TUD TÖBBET TRIANONRÓL” PÁLYÁZAT győzteseit. Nyertes munkáikért átadjuk a jól megérdemelt díjakat. Reméljük, sokakat örvendeztethetünk meg!

Sajnos, ebben az évben sem úgy tarthatunk megemlékezést és ünnepséget, ahogy akartuk. Elmarad az a rendezvény is, amivel a Kerty Party szerette volna megörvendeztetni Felsőpakonyt s elsősorban a gyerekeket június 5-én, a Sportpályán.
Nagyon készültek rá, és színes, vidám, gazdag programot szerveztek sok-sok zenével, sok-sok játékos sporttal, versenyekkel, amelyhez egyesületünk is csatlakozott volna egy délelőtti színházi programmal. Önálló sátrat felállítva egy lakossági „őszinte kibeszélősdit” is terveztünk, ahol a régi lakosok és az újonnan beköltözők találkozhattak volna egymással, megbeszélni: ki mit szeret, vagy nem kedvel Felsőpakonyban, netán egymásban. Mint látható, ezt is elfelejthetjük egy időre, amikor biztonságosabb, szabadabb idők jönnek! Szeretném remélni, hogy hamarosan!
Most azonban megelégszünk annyival, amit megtehetünk! Éppen ezért:
Minden kedves érdeklődőt sok-sok szeretettel várunk június 4-én, 17 órakor a Petőfi téren, hogy történelmi sétánkat megtegyük a 100, sőt, 101 évvel ezelőtti múltunkba!

(Ne felejtsük el: maszk és kellő távolságtartás továbbra is ajánlott még szabadtéren is!)

Falu Tamásnak, Ócsa kedves, hajdani költőjének soraival idézzük fel a 100 évvel ezelőtti hangulatot:
Nem kell nekünk a más folyója, / Nem kell nekünk a mások bérce, / Csak magyar hegy és magyar róna, / Ahogy az Isten rég kimérte. / Nem kell nekünk idegen égbolt, / Egy porszeme sem a világnak, / Csak az kell, ami a miénk volt… / Igazságot Magyarországnak!

KÉRJÜK MEGÉRTÉSÜKET, HA AZ ORSZÁGOS JÁRVÁNYÜGYI RENDELETEK VAGY AZ IDŐJÁRÁS MIATT ELMARADHAT TERVEZETT PROGRAMUNK! Vigyázzunk egymásra és magunkra!

Durkó Éva FJE
+logo

Sport

FELSŐPAKONYI LABDARÚGÁS HÍREI

Utánpótlás

U15
U15-ös csapatunk a 6. helyen zárta a 10 csapatos bajnokságot a Délnyugati csoportban, ez azt jelentette, hogy Nagy Szabolcs és Hajdu Patrik által trenírozott alakulat a Délnyugati csoport középházában fogja további mérkőzéseit játszani. Ellenfelei a Taksony SE és a Bugyi SE csapatai lesznek, egy oda-vissza vágós rendszerben.
Ennek első fordulóját le is játszották a fiatalok május 1-jén, a Taksony csapata ellen.
A srácok megkapták a lehetőséget, hogy a center pályán mutassák meg tudásukat, mit gyakoroltak a héten, ehhez szerencsére remek időjárás is dukált.
Viszont a szerencse, sajnos, nem állt mellettünk. A 21. percben egy elkerülhető öngóllal került hátrányba a csapat, igaz, rá 6 perccel egyenlíteni tudtak a fiúk egy begyakorolt szögletrúgás után. Sajnos, a félidő előtt újabb gólt rúgott a Taksony, szintén elkerülhető hiba után, így a félidőre 1-2-vel vonultak be a csapatok. A második félidő elején újabb 2 góllal növelte előnyét a vendég alakulat. Az viszont a csapat erejét mutatja, hogy az 1-4-es állásnál is domináltak a fiúk, 3 kapufáig jutottak és rengeteg kihagyott helyzet után a vége előtt 10 perccel sikerült szépítenünk, de másra már, sajnos, nem maradt idő. Igazságos eredmény a döntetlen lett volna, látva a játék alakulását, sajnos, a labdarúgást gólra játsszák, ebben most viszont a Taksony volt jobb. Reméljük, a visszavágón Taksonyban mi ünnepelhetünk majd!

U15-ös bajnokság, Délnyugati csoport, középház
FELSŐPAKONYI KSE-TAKSONY SE 2-4 (1-2)
Gólszerzők: Szabó Norbert, Katarov Márton

U19
U19-es csapatunk, sajnos, az elmúlt 5 meccséből egyet sem tudott megnyerni. Igaz, hogy minden meccsen végig meccsben voltak a fiúk, és hajtottak a gólokért, de nem sikerült nekik. Szerencsére azért a 2 hazai meccsüket nem vesztették el a pakonyi erdőben!
II. osztályú U19-es bajnokság, Déli csoport
FELSŐPAKONY KSE – ÜLLŐI SE 1-1
RÁCKEVE - FELSŐPAKONY KSE 2-0
PEREG SE - FELSŐPAKONY KSE 2-0
ALSONÉMEDI SE - FELSŐPAKONY KSE 3-1
FELSŐPAKONY KSE – TÁBORFALVA KSE 2-2
FÜLÖP TAMÁS: Összességében elégedett vagyok a mutatott játékkal. Dolgozunk tovább, és igyekszünk hétről hétre a legjobb teljesítményt nyújtani.

Felnőtt Csapat

Csapatunk a biztos bentmaradásért harcol, 2 éve 32 pontot szerezve estünk ki érdekes véghajrában. Most ezt szeretné elkerülni a csapatunk és nem azon stresszelni, hogy a rivális jelöltek éppen nyernek vagy kikapnak az adott fordulóban. Kicsit örülhetünk is, hogy ilyen erős őszt produkált a csapat, mert most elég mély gödörből kell valahogy újra kimászniuk a fiúknak. Február 20-án nyert csapatunk utoljára Dunakeszi ellen (3-1), azóta a Meggyesi László által irányított gárda 3 döntetlent és 6 vereséget ért el. Szinte minden meccsen megvoltak a lehetőségek arra, hogy mi vezessünk, vagy éppen nyerjük meg a mérkőzést. De, sajnos, mindig jött egy hiba, eladott labda, amiből gólt kaptunk vagy éppen egy szerencsétlen öngól,vagy a kapusaink hibáztak, és persze a támadó sorban is 100% ziccerek maradtak ki, emellé még tizenegyeseket is hibáztunk. Igaz, mindig csak 1 góllal, de kikaptunk, vagy éppen 2-0 hátrányból jöttünk vissza a meccsbe és egyenlítettünk, de ez mind kevés volt a sikerhez.
Meggyesi László feladatát az se segítette az elmúlt meccseken, hogy rengeteg sérülés is hátráltatta a csapatot, vagy éppen eltiltások. Volt pár olyan meccs is, ahol az játszott, aki egészséges. Így nem volt garantálva a siker.
Sajnálatos módon a hetekben több tragédia is érte csapatunkat. Kmetykó Kevin és Kálazi Tamás édesapjára emlékeztünk a hétvégén. Őszinte részvétünk az egész családnak!
De 77 fájdalmas szenvedés nap után végre megtört a jég! Pontosan ennyi telt el az előző győzelmünk óta! Veres Zsolt góljával csapatunk megverte a Hevesi Tamás által irányított Gödöllői SK csapatot, akik az 5. helyen állnak, és 3. helyért küzdenek! Ez egy óriási győzelem volt a csapattól, ahogy Meggyesi László mondta az öltözőben „bárkit képesek vagytok megverni”, mert ő hisz benne, és tudja, milyen remek csapata van! Szomorú és csalódott arcok a múlt, de végre örömöt, mosolyt és vidámságot lehetett látni az arcokon.

XXXCSOPORTKÉPXXX

I. osztályú felnőtt bajnokság

Felsőpakony – Dunavarsány 2-3
MEGGYESI LÁSZLÓ: – A külső szemlélő számára egy nagyon jó mérkőzés volt, melyen sok helyzet alakult ki mindkét oldalon. Az első tíz percben, sajnos, kaptunk két gólt, ami megpecsételte a sorsunkat.

Százhalombatta – Felsőpakony 2-2
MEGGYESI LÁSZLÓ: – Már a második olyan mérkőzésünk volt, amelyet 0–2-es hátrányból kellett játszanunk, ezt a dolgot nyilvánvalóan megérzi a csapat. Két ellentétes félidőt hozott a találkozó, az első a Battáé, míg a második a miénk volt. Utólag visszagondolva, egy szabályos góltól fosztottak meg minket, de ettől függetlenül igazságos eredmény született.

Felsőpakony – Veresegyház 1-4
MEGGYESI LÁSZLÓ: – Az első félidő kifejezetten színvonalas játékot hozott, de, sajnos, a gólváltásokból mi jöttünk ki rosszabbul, ami lényegében megpecsételte a sorsunkat. Tizenegyest hibáztunk, remélem, most már a szerencse is mellénk szegődik majd a következő időszakban.

CSO-KI – Felsőpakony 1-0
MEGGYESI LÁSZLÓ: – Folyamatos játék nem igazán alakult ki a mérkőzés során, talán előttünk több helyzet adódott, de végül egy bombagóllal a hazaiak győztek. Sajnos, továbbra is gödörben vagyunk, de reméljük, végre ki fogunk belőle jönni.

Két darab szerdai elmaradt meccsünk pedig:
Felsőpakony – Pilis 0-1
Felsőpakony – Tököl 1-1

HAJRÁ FELSŐPAKONY!!!

XXXTABELLAXXX

Hajdu Patrik

Tisztelt Kolléga!

Budapesti győzelem a 2800 méter szintkülönbségű, 55 kilométeres, gyilkos távú MSTSZ terepfutó Nemzeti bajnokság ultra futamán. A MAC-os Józsa Gábor 5 óra 8 perc 10 másodperc alatt teljesítette a Kékest, Galyatetőt, Mátrakeresztest is érintő útvonalat.

A felnőtt, U23, junior, és ifjúsági atléták számára kiírt viadal válogató a nyári világversenyekre, melyek közül nyár derekán a Katalóniában rendezendő Skyrunning világbajnokság lesz az első. A július 9-11. között megrendezésre kerülő versenyen várhatóan 10-12 magyar indul.

„Remek hangulatú versenyt sikerült rendezni, Józsa csupán kilenc perccel maradt el a pályacsúcstól!- mondta Joó Attila a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség elnöke. -Többeket megviselt a hosszú versenymentes időszak, készülünk a világversenyekre.”

Eredmények: https://results.sporthive.com/.../679160414705377.../races/4

Légrádi Szabó Gábor
Kommunikációs tanácsadó
+36 20 375 1227

+ fotó

Hátbelső

Hátlap

2021_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2021/05/20 15:54 szerkesztette: bavegh